De Kamer maakt Amok. iIji 11 /V/i/ //i/i J ,,i|i,||,||ira,||||,i|,||,,,,iiii|,Hi1111111111111 z nanaeib/ooivan 21 tot 25 van Poperinghe JULI1938 NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN GEBROEDERS DUPONT WERKLOOSHEID. MEUBELPAPIER em. denut LANDBOUWKRONIEK ID E EEN EN DOCUMENTEN PROEFT CASTAR BIER DE STRIJD IN SPANJE 18 JAAR. NUMMER 29. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. 1 ZONDAG 17 JULI 1938. filNGHE ABONNEMENTEN 1 Jaar, per post 16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk 25 fr. Amerika 30 fr. Losse Nummers 0.25 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hen bedient, en niet aan om. Bij elk achrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een poatzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstr aat, 2, POPERINGHE. Poatcheck 484.59 Telefoon 180 Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze ingezonden artikela worden in de scheurmand gegooid. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 3.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notariaaen an Deur waarders. Voor dikwijle te herhalen pe- klamen, prijzen volgena overeenkomat. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. HET EINDE VAN DEN ZITTIJD. HET WORDT TIJD, DAT HET PARLEMENT MET VERLOF GAAT Verleden week hebben de parlemen taire berichtgevers het nogal zonder linge, en vermakelijke schouwspel me degemaakt, van een Kamer, die amok maakt. Nadat de liberalen, die, volgens de belofte, afgelegd in de regeerings- verklaring, er mede gerekend hadden, dat nog vóór het parlementair verlof een herziening van de drankwet zou worden doorgevoerd, van den heer P. Spaak stellige beloften hadden afge dwongen dat deze herziening, die on verschoonbare onrechtvaardigheden, moet herstellen iedereen mag tegen woordig in ons land sterken drank ver- koopen, behalve de herbergiers in ieder geval vóór de behandeling van de begrootingen van het volgende jaar zou komen, vonden talrijke Kamerle den de gelegenheid te mooi om ook niet het een of andere eindje wet, ten voordeele van een grootere of een kleinere groep burgers, uit de verge telheid van de parlementaire dossiers op te graven, en te eischen, dat daar ook nog vóór het einde van dezen zit tijd een beslissing zou over vallen. Na een tijdje, konden de haastige Kamerleden zelfs niet meer wachten de man, die er in geslaagd was, in het tumult dat stilaan ontstond, zoo goed en zoo kwaad het ging, het woord te voeren, met zijn vraag om hoogdrin gendheid klaar was, maar begon ieder een terzelfdertijd de aandacht in te roepen voor den een of anderen maat regel, die noodig onmiddellijk moest getroffen worden, wilde men een revo lutie voorkomen. Zelfs zij, die tot den Woensdag toe nog hadden aangedrongen op de meest radicale en ongenadige bezuinigingen, ontdekten plots een reeks burgers, die onbetwistbaar het recht hadden om op de een of andere reden, geld uit de staatskas te trekken. Want, let wel, al de ontwerpen waar voor de hoogdringende behandeling werd gevraagd, waren er, die centen aan de Staatskas zouden kosten, en als de regeering moest ingaan op slechts een betrekkelijk klein gedeelte van de ze voorstellen, zou het begrootingste- kort voor dit jaar wel een heel eind in de milliarden loopen. Op een gegeven moment, steeg de spanning in den parlementairen hek senketel ten top. Iedereen schreeuwde met of zonder reden, zoo maar in den hoop. Dat was geen vergadering meer van waardige vertegenwoordigers des volks, maar een groep wilden, die een krijgsdans uitvoerden, alvorens het groote, definitieve spel te beginnen dat men bij alle primitieve volksstammen aantreft, en dat men op Java noemt amok maken. Had de voorzitter de vergadering niet gesch.orst, dan zou deze neger krijgsdans stellig ontaard zijn tot een algemeene vechtpartij, zonder dat één van de deelnemers zou geweten heb ben, waar het precies om ging. Toen, enkele oogenblikken nadien, 't bericht van den amok in de Kamer, in den Senaat bekend werd, kwamen ook daar opééns de ordemotie's los, om de onmiddellijke, hoogdringende behandeling te vragen van het een of andere ontwerp, waarop het heele land in angstige spanning wachtte. Maar hier slaagde de heer Spaak er gelukkig in, met zijn kalmeerend, energiek woord, de geesten tot bedaren te brengen. Ik verlang van den Senaat, zegde hij, dat het ontwerp op de belasting ontduiking en dit op de bijgevoegde credieten, welk laatste nog in de Ka mer moet worden neergelegd, zou worden behandeld. De regeering heeft van het land de herinvoering van de crisisbelasting gevraagd, maar dit, op de uitdrukkelijke belofte, dat de be lastingontduiking zou worden onder drukt. Veel minder overtuigend klonk het woord van onzen premier, toen hij vroeg om ook nog de ontwerpen be treffend het betaald verlof en de ver plichte werkloosheidsverzekering te be handelen, en daar zal dan ook wel niet veel van terecht komen. 'Het staat inderdaad vast, dat in de gegeven omstandigheden, geen nuttige arbeid meer kan worden verwacht. olksvertegenwoordigers en senatoren zijn ook menschen, en wij kunnen het hun niet kwalijk nemen, als bij de ge meenteverkiezingen, ieder in zijn ge meente wil kunnen vertellen, dat hij dit of dat heeft verwezenlijkt, en het den kiezers aan te bieden als een voor smaakje van wat de partij hoopt te doen, als men haar slechts de volstrek te meerderheid wil bezorgen. Tusschen haakjes willen wij er wel even bijvoegen, dat het de liberalen zijn, die met het beste deel van het aas gaan loopen zijn, door hun energiek aandringen op de herziening van de drankwet. Want als er één wet is, waarvan iedereen de onrechtvaardig heden kent en wenscht te zien verdwij nen, dan zal het wel juist de drankwet zijn, die alleen maar enkele houders van zoogenaamde cercles privées bevredigt, welke ten koste van de eer lijke herbergiers, en ook ten koste van de verbruikers, die soms ongelooflijke prijzen moeten betalen, aan deze on gelukkige wet een mooien stuiver ver dienen. Maar zelfs voor deze wet, is het goed dat de behandeling ervan niet meer vóór den parlementairen verloftijd plaats heeft, maar uitgesteld wordt tot na de gemeenteverkiezingen. Het is een feit, en wie den parle mentairen arbeid van nabij volgt, weet dat na een half jaar zetelen is het parlement vermoeid. Niet dat de par lementairen zelf niet meer in staat zou den zijn om den physischen arbeid te leveren van nog een paar maanden op de vergaderingen aan- of afwezig te zijn, maar de atmosfeer om goeden ar beid te verrichten is weg. Als menschen van uiteenloopende meeningen zoolang tegenover elkaar zitten, en nolens vo- lens in samenwerking naar een oplos sing moeten zoeken, komt er een oo- genblik dat het niet meer gaat. De ge moederen zijn opgehitst en de gering ste toespeling verwekt incidenten. De parlementsleden zijn elkaar beu beke ken, en zij kunnen niet meer luisteren om het goede van den bombast te on derscheiden. Het gaat hier zooals in vele huwelijken na enkelen tijd is het goed dat man en vrouw eens voor een paar weken op reis gaan, om het ge voel dat hen heeft samengebracht, een soort verjongingskuur te laten onder gaan, en de gespannen zenuwen tot kalmte te laten komen. Als dij systeem in vele huwelijken werd toegepast, zou den er minder slechte huwelijken zijn, en als het parlement op tijd wist met verlof te gaan, om dan daarna met toewijding weer zijn taak op te vatten, zouden er minder slechte wetten zijn. En juist daarom verheugt het ons, dat de heer Spaak slechts heeft aange drongen op twee wetten, die geen prin ciepsvraagstukken betreffen, en dat al het overige wel zal blijven wachten, tot in October. D. R. DE VERPLICHTE VERZEKERING TEGEN YPERSTRAAT, 42, POPERINGHE. SEIZOENWERKEN IN JULI. Landbouw Juli is de Oogstmaand. Nadat de graangewassen in hoopen gezet zijn, zal men onmiddellijk ontstoppelen op de vrije gedeelten van den akker. Daarop zal men tapen zaaien als navrucht. Vooraf zullen we echter een mengsel onderwerken per ha. van 500 kgr. superfosfaat, 150 kgr. chloorpo- tasch en 200 kgr. ammoniaksulfaat. Veeteelt Het vee in de weide moet kun nen beschikken over een lommerige plaatst. O'm de 8 dagen zullen we de paarden laten baden. In paarden en koestallen zal men het half donker maken om de vliegen te verdrijven. Om dezelfde reden kan men ook lauriervet strijken onder de bekleedsels van deuren en vensters. Hoenderkweek Een radikaal middel om de hennen te verlossen van het ongedierte is het onderdompelen (den kop uitgezon derd) in een bad van 55° C en 20 gram po- taschsulfaat per liter water. Om de hokken te zuiveren verbrandt men een mengsel van solver en teer (goudron). Vooraf zal men de hennen verwijderen en al de openingen van het hok dichtmaken. Het is ook aan te raden elzentwijgen op te hangen in de hokken. Het ongedierte zoekt er een schuilplaats. Eiken morgen zal men deze takken ver vangen door andere. Bij hevige hitte moet het drinkwater da gelijks ververscht worden. Om de 8 dagen voegt men 5 gram ijzersulfaat bij liter water. Gustaaf Gillekens. De heer Van Ackere, die als ver slaggever optrad in deze verplichte ver zekering, heeft een uitvoerig rapport in gediend in opdracht van de Commis sie van Arbeid en Sociale Voorzorg, die het ontwerp onderzocht. Een Nationaal Werkloozenfonds wordt tot stand gebracht, dat zal wor den gestijfd met de bijdragen van de verzekerden, de werkgevers en den Staat. De bijdrage voor de verzekerden zal 10 frank per maand bedragen. Zij zal minder bedragen voor de manne lijke verzekerden onder de 2 1 jaar en voor de vrouwelijke verzekerden. De bijdrage voor de werkgevers zal dezelfde zijn als voor de werkne mers. Zij zal echter verschuldigd zijn voor gansch het personeel. De openbare instellingen worden gelijkgesteld met de werkgevers. De bijdrage van den Staat zal min stens zooveel bedragen als deze van de verzekerden en van de patroons samen. De persoonlijke bijdragen zullen rechtstreeks aan de officieele kas of door bemiddeling eener vrije kas ge stort worden. Er bestaat dus geen ver haal op het loon. Na een proeftijd van 2 jaar kan dit systeem gewijzigd wor den Het is wel van belang, even stil te staan bij de lasten der verplichte ver zekering. De uitgaven voor werkloos heidvergoedingen drukten vroeger het zwaarst op den Staat en de Openbare besturen. De nieuwe wet heeft tot doel den last gedeeltelijk af te wenden op de patroons, en op de nie^ verzekerde loontrekkenden. Er zijn thans 922.567 verzekerden tegen werkloosheid (Februari 1938), lezen wij in het verslag. Men mag aannemen, dit op grond van de economische volkstelling van 1930 dat er 2.150.000 verzekerbare werknemers zijn, waarvan 1.700.000 arbeiders, 300.000 bedienden en 1 5 duizend ambtenaars van openbare be sturen. Het aantal loontrekkenden in ons land is merkelijk hooger, men moet rekening houden met de onverzeker- baren, waaronder de landbouw arbei ders alleen een aanzienlijk aantal veï- tegenwoordigen. Het aantal verzekerden zal dus meer dan verdubbelen. De uitgaven, ten gevolge van ver plichte verzekering, zouden denkelijk nooit zooveel bedragen, als het totaal der bijdragen, die worden geind. Tenslotte lezen we nog Als men aanneemt dat de 1 0 fr. bijdrage die zal gevergd worden, over eenstemt met de gemiddelde bijdrage welke thans aan de kassen wordt op gelegd mag men aannemen dat de op brengst der bijdragen van verzekerden en werkgevers 5 maal zoo hoog zullen zijn als in het verleden. Anders nog er zijn 2.150.000 ver zekerbaren, waarvan 922.000 zijn ver zekerd. Er blijven 1.228.000 werkne mers te verzekeren. De jaarlijksche bij drage is voor de groote meerderheid 120 fr. Hierbij dienen dan de patronale bijdragen gevoegd ten bedrage van 2.150.000 fr. Het meerendeel daarvan aan 120 fr. per jaar en een kleiner deel aan 72 en 48 fr. per jaar. Het juiste cijfer der vrouwelijke en der mannelijke verzekerbaren on der de 21 jaar is onbekend, maar men mag gerust aannemen dat aan bijdra gen ruim 350 millioen frank meer zal ontvangen worden. Als men aanneemt dat degenen die vandaag niet verzekerd zijn, ten grooten deele degenen zijn die het meest of volledig gespaard blijven van werkloosheid, mag men besluiten dat de uitgaven op verre na niet in de zelfde mate als de inkomsten zullen vermeerderen. in gebukte noch in liggende houding moet doen. Bij elke ziekte moet men de oogen ontzien men moet niet zelf lezen, maar zich laten voorlezen. Het boek dat men leest of het pa pier waarop men schrijft, moeten min stens 1 5 duim van het oog verwijderd zijn. Men moet het zonlicht op de blad zijden niet laten vallen terwijl men leest of schrijft. Kragen of dassen moeten nooit te nauw om den hals sluiten. Warme en altijd droge voeten dra gen ook tot het behoud der gezichts zenuwen bij. Het licht moet altijd van den lin kerkant op het werk vallen, nooit van de rechterzijde, hoogstens van voren. Men moet volstrekt allen arbeid of lectuur in het schemerlicht vermijden. Men heeft behoefte aan minstens zes uren slaap. Deze rubriek is bestemd tot het opnemen der argumenten welke wij aan verschillende bevoegdheden vragen uit te leggen aan de lezers van de c Gazet van Poperinghe tan titel van documentatie. Deze artikels verplichten geenszins de gedragslijn van het blad en wij weerhouden ons het recht deze desnoods in onze kolommen te kritikeeren. De Korrespondenten van Ideëen en Documenten worden vriendelijk verzocht hun bijdragen in te dienen bij den Heer Hilaire LAHAYE. HET BRITSCHE PLAN BETREFFENDE DE VRIJWILLIGERS. SPAAR UWE OOGEN Wenken tot het behoud van dit kostbaar bezit. Door op te zien rusten de oogen uit. Men moet altijd voor voldoende licht zorgen, maar overdag verblindend licht vermijden. Het is geraadzaam altijd recht te zit ten, vooral bij het lezen, wat men noch In het Britsche plan betreffende de terugtrekking der buitenlandsche vrij willigers uit Spanje, dat Maandag in den vorm van een witboek is uitgeko men, worden de volgende havens voor geschreven Londen, Hamburg, Mar seille, Lissabon en Genua. De buitenlandsche vrijwilligers, die te Londen zullen worden ontscheept, omvatten degenen, die teruggezonden zullen worden naar Engeland, Belgie, Denemarken, Estland, Finland, Letland Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen en Zweden. De buitenlandsche vrijwilligers in Spanje zullen teruggetrokken worden naar gebieden, die zullen worden be paald in de nabijheid van de havens Palamos, Cartagena, Malaga en Cadix. Er zullen 2000 vrijwilligers per dag weggenomen worden, wanneer in de beide deelen van Spanje gelijke aan tallen vrijwilligers zijn. Wanneer het aantal ongelijk is, zal de partij met het kleinste aantal dage lijks 1.000 vrijwilligers uitleveren en de partij met het grootste aantal vrij willigers een aantal, dat verhoudings gewijze grooter is. De inscheping van de eerste groepen vrijwilligers moet beginnen op den 51 sten dag na de aanvaarding door de internationale commissie van de beslis sing betreffende het terugtrekkingsplan en de evacuatie moet 100 dagen na dien voltooid zijn. Nog 35 dagen extra zijn toegestaan voor de terugtrekking van zieken, gewonden, krijgsgevange nen en vrouwen. Het Britsche plan tot terugtrekking der vrijwilligers voorziet verder in een verbod voor personen, om zich naar Spanje te begeven, wanneer zij propa ganda zouden kunnen gaan maken voor een van beide partijen. Voorts is een verbod opgenomen voor schepen, die varen onder de vlag van een der onderteekende mogendheden, om oor- logmaateriaal te vervoeren naar Spaan- sche havens. Marseille zal de ontschepeningshaven zijn voor alle vrijwilligers, die naar Frankrijk gezonden worden en voor vrijwilligers, die te Palamos en Carta gena ingescheept zijn voor repatriee- ring naar Albanië, Bulgarie, Tsjecho- Slowakije, Griekenland, Hongarie,Roe menie, Turkije, Rusland en Joego-Sla- vie. Te Genua worden ontscheept alle vrijwilligers die teruggezonden worden naar Italië. De havens waar bijzondere controol- posten geplaatst worden zijn Bilbao, Huelva, Cadix. Malaga, Cartagena. Alicante, Valencia, en Barcelona. Reuter is van meening, dat in ver band met de omvangrijkheid en inge wikkeldheid van dit plan het wel een maand kan duren voor de antwoorden der beide Spaansche partijen verwacht kunnen worden. Zoodra deze partijen toestemming hebben gegeven, zal de volledige non-interventiecommissie bij eenkomen ten einde het plan definitief aan te nemen. Een bijeenkomst der commissie is ook noodig voor de aan stelling der leden van de twee com missies voor de telling, doch deze bij eenkomst zou kunnen gehouden wor den voor de toestemming der beide Spaansche partijen is ontvangen. GERMAIN CNUDDE, Onder-Voorzitter van het Lib. Nat. Verbond. DE STANDAARD TEGEN DE REGEERING SPAAK. VOOR EEN CLERICALE EXTREMISTISCHE POLITIEK. Het is van vandaag niet, dat de SAP- STANDAARD tegen 't ministerie te keer gaat dat hebben Van Zeeland en Janson duidelijk ondervonden. En Spaak krijgt natuurlijk ook van 't leer. «Het is dus zoo ver gekomen schrijft het blad, als er ooit een galerij zal kun nen gemaakt worden van socialistische Eer- ste-lVlinisters, zal de heer Spaak er als num mer een hangen. Er zit veel stof tot meditatie in deze vaststelling. Vooral voor ons katholieken, die nu beter dan vroeger nog moeten inzien tot wat het gebrek aan samenwerking tusschen de Katholieke Partij en die katholieken die buiten de partij staan leidt. Laten we hopen dat dit feit de oogen zal openen van diegenen die dikwijls ge noeg, helaas moedwillig, niet wilden in zien hoezeer de concentratie van alle katho lieke krachten noodig is en die voortgaan hun persoonlijke politieke belangen te stel len boven het welbegrepen katholiek en Vlaamsch belang. Het eerste-ministerschap van den heer Spaak weze alom in het land een spoorslag tot het nemen van concentra tie-initiatieven. Tot daar «De Standaard». Stof tot meditatie Samenwerking Is er sedert den wereldoorlog wel ooit samenwerking en tucht in de katholieke par tij geweest Is het Mechelen niet, dat in 1919 en vol gende jaren, de afzonderlijke groepjes vol gens taal, stand en rang aanwakkerde Is De Standaard niet het eerste blad geweest, dat zich tegen de katholieke par tijleiding schrap zette en tegen de tucht zon den beging Is het dezelfde Standard niet, die daags na den vrede aan 't koketteeren ging met de fronters of de huidige activistische V. N. V-ers f Is het dezelfde Standaard niet, die in nr van 22 October 1921, pleitte in het voor deel van Dosfel en andere activisten Is het De Standaard niet geweest, die op 5 October 1920 schreef, dat de eischen van het toenmalig Katholiek Vlaamsch Ver bond en de bedreigingen met scheuring uit gaande van zijn aanvoerder, M. Van Cau- welaert, een onbeschrijfelijke verwarring te weegbracht. En het blad voegde er aan toe «...Men kan daar best over oordeelen, wan neer men enkele uittreksels leest uit het of ficieel beknopt verslag van het 47e Congres van het Verbond der Katholieke Vereeni- gingen en Kringen In Mei 1932 was het de «NATION BEL- GE die heftig uitpakte tegen de manceu- vers van Van Cauwelaert, die er op aanstuur de het ministerie Renkin te kelderen. En LA LIBRE BELGIQUE hekelde ins gelijks ...«les quelques agitateurs, toujours les mêmes Dezelfde Libre Belgique van 7-7-32 legde M. Cools (huidig Senator) in de vergadering der Federatie van Katholieke Vereenigingen en Kringen volgende woor den in den mond Nous n'irons pas aux elections derrière Van Cauwelaert Te dien tijde werrd Van Cauwelaert door dik en dun in De Standaard verdedigd. Dat belette allemaal niet, dat enkele maan den later al die katholieken in de verkie- z ngen front vormden onder de leus redt de ziel van het kind En in de katholieke bladen kon men toen reclame lezen voor de affiches, pamfletten en brochures te koopen, uitgegeven door Rex, onder leiding van Degrelle. En sedert de beschermengel van 't extre mistisch blad nu den naam van Sap draagt, gaat het er nog slechter aan toe bewijzen zijn er, als we destijds den aanval van Sap tegen Van Zeeland aangaande de Nationale Bank, bijwoonden,, en alle Katholieken uitgezonderd Vindevogel zich tegen den depute van Roeselaere uitspraken. Bij de bespreking der amnestie in Juni 1937 kregen we nog eens zoo'n staaltje van ontbindende krachten. Senator Cools ver klaarde, dat de amnestie niet aan een natio nale noodzakelijkheid beantwoordde ook de huidige katholieke minister Pholien, stem de alsdan tegen, omdat hij het heulen met den vijand niet vergeten en vergeven kan. tenzij de gestraften hun fouten en hun ge hechtheid aan Belgie willen erkennen. Als men nu weet, dat Verbist, voorzitter van de Vlaamsche Katholieke Volkspartij samen met de activistische V. N. V-er Van Dieren een amendement hebben ingediend, om de politieke rechten aan veroordeelden wegens verklikking terug te schenken, heeft men hier weer een treffend voorbeeld van... samenwerking. In het HANDELSBLAD noemde Taxan- der mettertijd die verdeeldheid en verscheu ring van de katholieken een monnaie d'ap- point en wie als inleg enkel pasmunt kan aanbrengen, heeft bitter weinig in de pap te brokken en loopt alleen gevaar, de kas tanjes uit het vuur te halen voor groepen en partijen, in welker kaart we spelen, als we voortgaan, zooals we nu bezig zijn Taxander ziet klaar, overtuigd zijnde, dat de noodige tucht en discipline ook toegevin gen in alle richtingen vereischt. De Standaard predikt een extremistische politiek, waarbij de gansche katholieke frac tie. zou dienen aan te leunen. De traditioneele rechterzijde wil, dat het blok haar reactionnaire politiek volgt. De eenen azen op de V. N. V-ers. De anderen azen op de rexisten. En beiden zien niet, het heimelijk gevormd front dezer oppositiegroepen om 's Lands instellingen en crediet te ondermijnen. Wat noemt De Standaard katholieken die buiten de partij staan Rexisten of Vlaamsch-Nationalisten En gaat het blad nu verstoppertje spelen achter een Socialistisch Eerste-Minister om tot concentratie-initiatieven over te gaan met Rexisten en Vlaamsch-Nationalisten Allons Dat het blad liever komt vertellen, openhartig en onomwonden, dat het een cle- ricale politiek voorstaat politiek gerug steund door de extremistische en fascistische Rexisten en V. N. V-ers, onder den zegen van de hooge geestelijkheid, 't Is immers toch dat wat het Sap-orgaan het nauwst aan het hart ligt, niet En ook in 't parlement zijn van die ma- kelaa rs in concentraties. Spaak noemde ze politieke speculanten, nevens de andere speculanten, die zich ge reed maakten voor duistere manceuvers op economisch en financieel gebied. VOORUIT betitelt ze als serpenten en publiceert een vermakelijke historie over trac- taties in de wandelgangen Men zag een onafhankelijk katholiek (onafhankelijk, omdat hij reeds driemaal door zijn partij uit den Senaat werd ge weerd), men zag hem een rexist mee trekken in een schaduwrijk hoekje en daar vezelen en aandringen men zag dien rexist dan aan een Vlaamsch-Nationalist het orde woord overbrengen men zag dan dezen Vlaamsch-Nationalist een eindeloos en druk gesprek aangaan met den... flamingant No- thomb en d'Aspremont-Lynden Voila, het mediteeren der parlementairen, zooals De Standaard aanprijst. Het blad draagt de huidige samenwerking net als de regeeringen Van Zeeland en Jan son geen liefde toe en het noemt de drie ledige regeeringen een slechten vorm. Een andere oplossing. Standaard, a. u. b. Voor vandaag willen we er enkel op wij zen, dat op 18 Juli 193 7 het Katholiek Blok vergaderde en van oordeel was, dat een re geering van nationale unie in de huidige omstandigheden het best beantwoordt aan de belangen van het land. Waar blijft de samenwerking bij De Standaard (Vervolgt). Op 21 Juli aanstaande heeft de of- icieele opening plaats, onzer Tweede Handelsfoor, om 2 uur namiddag. Alle overheidspersonen worden er toe uitgenoodigd. De uren der opening der Foor zijn Donderdag 2 1 Juli Opening om 2 uur. Sluiting om 20 uur. Vrijdag 22 Juli van 9 u. tot 1 2 u. en van 1 4 tot 20 uur. Zaterdag 23 Juli van 9 u. tot 12 u. en van 1 4 tot 20 uur. Zondag 24 Juli van 8 u. tot 20.30 u. Maandag 25 Juli van 10 tot 12 u. en van 14 u. tot 20.30 uur. De werkzaamheden tot het inrich ten dezer Tweede Tentoonstelling loo pen vlot van stapel en alles doet ver moeden dat eenzelfde succes als ver leden jaar deze onderneming zal te lllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll I beurt vallen. Ondanks de uiterst moeilijke tijden, die de economie beleeft, heeft het co- miteit der Handelsfoor het aangedurfd deze Tweede Foor in te richten, en het hoopt stellig, dat ze de volle waardee ring moge genieten van alle stadsge- nooten en de inwoners der omliggen de gemeenten. Ieder Poperingenaar zal de pogin gen zijner medeburgers steunen met een bezoek ieder inwoner der omlig gende gemeenten heeft er belang bij een bezoek te brengen aan onze Han delsfoor en zijne 60 puike standen. Een programma der feestelijkheden zal door de post ten huize worden be steld. Allen naar de 2e HandeUfoor te Poperinge

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1938 | | pagina 1