Hitler's Rede Een Ontlading van de Hoogspanning. Zou het waar zijn Over den Internationalen Toestand, 18- JAAR. NUMMER 38. weekblad 25 centiemen ZONDAG 18 SEPTEMBER 1938. abonnementen NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN AANKONDIGINGEN Men abonneert op alle belgische postkantooren. Uitgevers-Eigenaars DUPONT GEBROEDERS Yperstraat, 2, POPERINGHE. OP EEN HISTORISCHEN AVOND de kansen op het behoud van den vrede niet reddeloos verloren. Heel de menschheid heeft Maandag avond, anderhalf uur lang, den adem ingehouden om te luisteren naar de rede van Hitler, die over vrede of oor log zou beschikken. Over de redding of den ondergang van de beschaving. Te Parijs had men alle lichten ge doofd, alsof op ieder moment een luchtaanval werd verwacht. Zooals de Fuhrer zijn toon deed stij gen en zwellen, verwijten en dreige menten als een roffelvuur ratelen deed, in een angstwekkend climax en zoo als hij zijn auditorium tot waanzin op zweepte, liet het zich wel aanhooren alsof het bouquet van dit oratorisch vuurwerk worden zou Ziet, ik druk op dezen knop Dat is 't signaal voor de groote Daad Op dit moment overschrijden de eerste Duitsche soldaten de Tsjecho-Slowaak- sche grens Alea jacta est, en Gott mit uns Maar toen de twee derden van deze redevoering voorbij waren, liet het zich voor den fijnen luisteraar al merken, dat het zoo'n vaart niet loopen zou. Daarvoor was de toon van den Fuh rer al te pijnlijk opgeschroefd, sloofde hij zich al te voelbaar uit, om maar het maximum van oratorisch effect te be reiken. Het was als een ontlading van een Leidsch flesch, met oorverdoovend ge kraak en geknetter, maar die tenslotte niets in brand heeft gestoken. In alle toonaarden van verontwaar diging en dreigement heeft Hitier tot de democratische staatslieden gezegd, dat 't Nationaal-Socialistische Duitsch- land niet langer dulden zal, dat drie en een half millioen Duitsche broeders nog langer door acht millioen Tsjechen ver drukt worden, maar hij heeft niet uit geroepen, dat hij alle verdere onder handelingen nutteloos acht en Duitsch- lands zwaard in de schaal werpt. ...Hoe volmaakt naar zijn zeg gen dit zwaard thans al moet ge temperd en geslepen zijn. Dit koepiet uit zijn rede de op somming van de honderdduizenden ar beiders, die op 't oogenblik aan de oorlogstoebereidselen werken, en van de duizenden spoorwegwagens, dage lijks voor 't vervoer van oorlogsmate riaal gebruikt, kon ons al eenigszins gerust stellen, wat betreft het besluit van Hitler's, zoo angstig verbeide toe spraak. In het oorlogsspel is het toch aller minst gewoonte, op die manier al uw troeven te toonen en uw zetten aan te kondigen, als 't u werkelijk méénens is. En, indien Duitschland het ooit op een gewapend conflict zou willen laten aankomen, dan zal het nimmer meer zijn, zooals men het zich steeds heeft voorgesteld door een gebruskeerden aanval, met vliegtuigen, en gemotori seerde troepen, zonder formeele oor logsverklaring. Integendeel zal dan erkend moeten worden, dat nog nooit een oorlog uit gebroken is, waarmee zóó lang tevoren en zóó klaar en nadrukkelijk werd ge dreigd. Wat was het grootste verwijt, door het Duitschland van 1914 tot Enge land gericht Dat het niet duidelijk vantevoren ge zegd had, welke zijn houding in een eventueelen oorlog zou zijn. Dat het de regeering te Berlijn niet onomwonden gewaarschuwd had, dat het in dezen oorlog treden zou, indien Duitschland de neutraliteit van Belgie mocht schen den. Dat, indien het dit wel had ge daan, Duitschland de Belgische neutra liteit niet zou geschonden hebben, mis schien heelemaal géén oorlog zou heb ben aangegaan en dat... Engeland met name zijn toenmalige minister van Buitenlandsche Zaken sir Edward Grey dus de schuld van den oorlog was Gott strafe England. Maar die historie ook wordt thans niet meer herhaald. Wat Engeland be treft, weet Hitier thans volmaakt, en zonder mogelijk diplomatisch misver stand, waaraan hij zich te houden heeft. Randt hij Tsjecho-Slowakije aan. dan komt Frankrijk het ter hulp en dan staat Groot-Brittannie aan Frankrijks zijde. En dat zal dan ook wel de groote reden zijn, waarom de zoozeer gevrees de rede van den Fuhrer géén oorlogs verklaring is geworden. Op één enkel moment zelfs het te gendeel daarvan toen hij verklaarde, alle aanspraken op Elzas-Lotharingen te hebben opgegeven, teneinde met Frankrijk voortaan in ongestoorde vriendschap te kunnen leven, en ook aan zijn Oostgrens eenzelfde politiek van berusting 'n het tractaat van Ver sailles te hebben gevoerd. Waarmee hij dan bedoelde, dat Hij met Polen en met dezes «corridor» die Pruisen mid dendoor snijdt, vrede heeft genomen. Een zet, natuurlijk, om in een moge lijken oorlog, de neutraliteit, zooniet de hulp te winnen van Polen, dat wel Duitschland van Rusland scheidt. Hier en daar kwam er nog wel zulk een lichtpunt in Hitiers philippica voor. Zelfs argumenten waartegen hoe paradoksaal ze ook klinken mochten al bitter weinig in te brengen viel, als bijvoorbeeld dat de tegenwoor dige, als dictatoriaal en tvranniek ge scholden regeeringen feitelijk de éénige echte en ware volksregeeringen zijn. Welk democratisch gouvernement in derdaad kan erop bogen, 99 procent van de bevolking achter zich te heb ben Maar, op het punt der Sudeten Wat een overdrijving Wat een weerzin wekkende demagogische ophitserij Als we toch de Sudeten hoorden vergelijken met de arme ongewapen de Arabieren in Palestina I 1 En zulks op 't oogenblik-zelf dat hun door de regeering te Praag alle rechten en alle vrijheden worden ge boden, behalve dan deze om zich, als de Oostenrijkers, met hun land en al, bij het Reich aan te sluiten. Het is wel zeer merkwaardig en dat is niet alleen met de ras- en taai agitatie in Tsjecho-Slowakije het geval dat, hoe méér rechten de onder drukten bekomen, des te harder zij aan 't schreeuwen gaan. Alle toegevin gen onder zulke omstandigheden blij ken slechts olie op 't vuur te wezen. Waarmee telkens en overal 't bewijs wordt geleverd, dat dergelijke agitaties niet uit den werkelijken nood van het volk ontspruiten, maar kunstmatig op gewekt worden en in 't leven gehou den, door hen die ervan willen leven. En die tieren dan des te luider, naar mate voor hun kostwinning het gevaar groeit van een vrede die aan hun rad draaierij een eind zou kunnen maken. Dat is in dit geval van Duitschland, zoodanig waar en klaar, dat de Duit sche pers nog altijd geen oorlof gekre- geri*heeft om de toegevingen bekend te maken, die de regeering te Praag aan de Sudeten heeft voorgesteld. Wat is intusschen het duidelijkste dat Hitier Maandag heeft gezegd Dat Hij niet langer dulden zal, dat deze Duitsche broeders niet zeiven over hun lot mogen beslissen. Wat hij aan de Tsjecho-Slowaaksche regeerders en hun bondgenooten en be schermers, als laatste ultimatum stelt, schijnt dan te zijn dat ze berusten in een volksstemming onder de Sudeten, als die in het Saargebied. Maar, indien uit zijn rede van Maan dag duidelijk genoeg blijkt, dat hij de kansen van zijn land in een oorlog zorg vuldig afgewogen heeft, dan kunnen we er van denken, dat hij zich ook wel tevreden zou stellen met een regiem j van zelfbestuur voor de Sudeten, in denzelfden aard als Engeland er een aan Ierland heeft toegestaan. Maar daartegenover zal in ieder ge val dan als onwrikbar conditie van En geland en van Frankrijk blijven dat op géén manier het Sudetenland uit het TsjechoSlowaaksche staatsverband los gebroken wordt. En de deur tot het voortzetten van de onderhandelingen over zulk een so lutie heeft in alle geval Hitier nog niet dichtgegooid. r. In het dagblad Vooruit van Zon dag I I September 1938, lezen wij het volgende EEN SCHANDAAL Terwijl Hitier naar oorlog drijft is een Belgische delegatie te Neurenberg zijn gast. Ter gelegenheid van het nazi-kon- gres te Neurenberg zijn elk jaar delega ties van vreemde fascisten de gasten van meneer Hitier. Zulks is nu weer het geval, zooals men door de pers vernemen kon. Opvallend nochtans is het vast te stellen, dat geen enkel Duitsch dagblad daarover bijzonderheden mededeelt. Bij elke officieele ontvangstplechtig heid luidt het Deze of gene nazi-bons verwelkomt de vreemde afgevaardig den, Waaronder in het bijzonder de Italianen, de Sudeten en de Spanjaar den Maar van de anderen is er nooit spraak. De diskretie van de nazi-bon- zen is gewild en het stilzwijgen van de Duitsche pers geschiedt natuurlijk op bevel. Nochtans, wij kunnen uit zeer goede bron verzekeren. Dat er op dit oogen blik een Belgische Delegatie te Neu renberg aanwezig is. Zulks was ook reeds vorige jaren het geval, maar deze maal, terwijl iedereen zich met angst afvraagt of Hitier en zijn nazi-schur ken het oorlogsgeweld over ons zullen ontketenen, is die aanwezigheid een schandaal, waarover we niet genoeg ons misprijzen kunnen uitschreeuwen. Van welk soort die Belgen of die «Vlamingen» (1?) zijn, kunnen wij gemakkelijk gissen. Het zijn dezelfden die vroeger regelmatig naar Neuren berg trokken. Het zijn vertegenwoor digers van het V.N.V. en van «Rex». Een paar ja ar geleden werden deze laatsten zelfs geleid door Pierre Daye, rexistisch volksvertegenwoordiger voor Brussel. Vooruit,heeren van «Volk en Staat» «Nieuwe Staat» en «Pays Réel», de namen van die helden, a.u.b. De pers van de Hitler-knechten zou ons ook nog kunnen mededeelen met welken trein de verraders van Neuren berg terugkomen. De receptie zou ze ker zoo triomfantelijk zijn te Gent en te Antwerpen, als te Brussel en te Luik. Verder wordt nog gezegd Een officieele delegatie van de par tij van den heer Leon Degrelle, heeft te Nurenberg het congres bijgewoond van de Duitsche Zusterpartij. Deze de legatie bestaat uit de heeren volksver tegenwoordigers Pierre Daye en G. Wyns. Wij vinden het onnoodig hier alle verder commentaar aan toe te voegen. LANDBOUWKRONIEK De Druivelaar in de Serre. Als planten verkiest men deze, de welke in gekweekt werden ze worden geplant in een grond die zeer diep om gewerkt is. liefst tot op één meter. Voor een serre van I 4 meters lengte en 3 meters 50 breedte zal men als volgt bemesten 5000 kgr. stalmest, 100 kgr. metaalslakken, 40 kgr. po- taschsulfaat en 150 kgr. kalk. Na de planting werkt men nog 60 gram am- moniaksulfaat onder per vierkante me ter. Voor den liefhebber, die niet over veel tijd beschikt is het best te planten aan den buitenkant, op voorwaarde, dat de grond niet te nat is. Buiten vraagt het begieten minder zorg, omdat de wortels aan den regen blootgesteld zijn enkel bij hevige droogte moet met besproeien. Als de druiven moeten rijpen enkel door de natuurlijke warmte van de zon dan is het ook best te planten langs den buitenkant. Men kan ook planten, halverwege de dikto van den muur. in openingen die daarvoor voorzien zijn in dit ge val ontwikkelen zich de wortels zoo veel langs buiten als langs binnen. Zul ke druivelaars groeien krachtiger en worden minder door ziekten aangetast. Bij felle vorst zal men de wortels aan den buitenkant bedekken. Geforceerde druivelaars plant men langs den binnenkant de wortels on dergaan dan ook den invloed van de warmte der serre zoodoende komen de planten eer in gToei. oor druivelaars langs den buiten kant geplant, werkt men den grond om op een breedte van 1 meter 50 en 0.50 meter diepte. De bemesting is dezelfde, als hooger vefmeld werd. De druivelaar in pot wordt geplaatst op 80 cm. van den muur van de serre de stam wordt neergebogen in een groef van 10 a 15 cm. diepte. Het ge deelte dat boven den grond komt in de serre wordt gesnoeid op twee oo- gen, waarvan de sterkste verticaal ge leid wordt langs ijzerdraden, geplaatst op 40 cm. afstand van het glas. De zwakste scheut wordt verwijderd. Als vorm is de rechte snoer te ver kiezen. De planten worden gezet op een af stand van 80 cm. tot 1 m. STATIE - KERMIS 1938 INANCIEELE TOESTAND IN BELGIE. de begrooting zou in evenwicht zijn. De nieuwe belastingen zouden eerst toegepast worden, indien het volstrekt noodzakelijk zou blijken. Volgens men in officieele middens verklaart, zou men er in gelukt zijn, de segrooting in evenwicht te brengen. Er zou zelfs een boni zijn van ongeveer 00 millioen. Men verzekerde ook dat de nieuwe belastingen, waarover we in ons vorig nummer spraken, slechts zouden toege past worden, wanneer het volstrekt noodig zou blijken. De regeering verklaart, dat ze in elk geval zal vermijden een nieuwe taks toe te passen, die de nationale econo mie zou kunnen schaden. De belasting op de radio's, die voor zien was, en 80 frank zou bedragen in plaats van 60 fr. per jaar, zou slechts toegepast worden op het allerlaatste oogenblik, indien het bewezen is dat men niet anders kan. Ze zou 40 millioen meer opbrengen. 2 millioen radio's aan 20 frank). De tweede voorziene belasting zou zekere invoervergunningen treffen, 1 of 2 zouden ongeveer 100 millioen kunnen opbrengen. Een derde belasting zou de toerisme auto's treffen en zou berekend worden op 120 frank per rijtuig. Daar er on geveer 50.000 particuliere auto's ia Belgie zijn. zou die belasting 60 mil lioen opbrengen. Men is echter zeker in officieele mid dens, dat, na het vaststellen der bezui nigingen, men zich zal kunnen veroor loven de nieuwe belastingen niet toe te passen, of ze ten minste niet te bren gen op het voorziene peil. Geen verhooging van de Erfenisrechten Gemeld was dat onder de maatrege len. door de regeering overwogen tot verzekering van het begrootingseven- wicht, een verhooging van de erfenis rechten zou voorkomen. Dit is een vergissing. Maar men rekent op een hoogere opbrengst van de bestaande erfenis- rechten en heeft besloten van de op- HET SMEULENDE VUUR. Fransche troepen samengetrokken achter de Maginotlijn. Zaterdag morgen toonde men zich eenigszins somber gestemd op de Quai d'Orsay. Men zegde er, dat de toestand eiken dag verslecht, dat de vrede van Europa in handen blijft van een enke len mensch en dat de militaire voorbe reidingen van Duitschland de grootste onrust wettigen. Spijts dit oordeel van den woord voerder van de Quai d'Orsay, zijn er nog velen die niet gelooven aan de noodlottigheid van een onmiddellijk geschil en de hoop behouden op een vreedzaam verloop van de onderhan delingen die te Praag moesten herno men worden. Zij vragen zich echter af of de uitslagen welke misschien zullen bekomen worden definitief zullen zijn of slechts een stapje verder in afwach ting van de afrekening. Gedurende den nacht van Vrijdag op Zaterdag zijn een groot aantal tanks en artillerie-eenheden, en reusachtige kanonnen die per rail vervoerd worden in stelling gebracht in de bosschen ach ter de Maginot-linie. In de dorpen, langs den voet van de bergen der Vo gezen, zijn troepen ondergebracht en de versterkingen zijn op volle sterkte gebracht. Reeds zijn uitgebreide voor zorgen getroffen om het Fransche leger aan voldoende brandstof te helpen.Zoo hebben stafofficieren in de laatste da gen aan alle garages in de omgeving van de Maginotlinie bevel overgebracht dat de voorraden benzine niet minder dan 'n bepaald minimum mogen dalen. De diplomatieke briefwisselaar van e «Eveningstandard» schrijft De -ondensche militaire overheden heb ben inlichtingen ontvangen, volgens welke minstens 200.000 man bijeenge bracht zijn in den ouden Oostenrijksch Tsjeekschen gordel langs de grens, tot 50 mijl diep. Dit beteekent dat zij bin nen een uur, na gegeven bevel, in Tsje- co-Slowakije kunnen binnenvallen Ook ziet de Fransche pers den toe stand zeer ernstig in. De toekomst van ïuropa zelf, schrijft «Le Journal» staat op het spel. De minuten tellen, schrijft «L'Epoque». Reeds slaat de bevolking van Praag evensmiddelen in, en de hoeveelheden wijzen er op dat de ernst van den toe stand aan niemand ontsnapt. Niemand zal willen verklaren, dat een oorlog voor de deur staat, niemand wil toe geven dat deze voorzorgen gericht zijn op beveiliging voor tijd van oorlog. Ln toch... Te Praag wordt onderwijl verzekerd dat de beschermingstroepen van de Su- deten-Duitsche partij bevel hebben ge- cregen zich in staat van alarm te hou den. Deze organisatie van de Henlein- partij is geheel gevormd naar het Voor beeld van de Duitsche beschermings troepen. Sedert enkele maanden trachten zij wapenvoorraden te vormen. DUITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN HET ALBERTKANAAL. Boven het Albertkanaal, een der meest strategische punten van onze andsverdediging, heeft zich een gebeu ren voorgedaan, dat in den huidigen gespannen internationalen toestand, als een ware uitdaging mag beschouwd worden. Verleden week heeft namelijk een blauwe drie-motorige eendekker met groot hakenkruis, het Albertkanaal overvlogen van Lanaken tot Antwerpen Arbeiders, die te Langerloo aan het werk waren, hebben het hakenkruis op iet vliegtuig duidelijk gezien. Deze ooggetuigen lieten zich overi gens als volgt uit over 't gebeuren Rond drie uur zagen we een sterk vliegtuig op geringe hoogte en met zeer groote snelheid uit de richting van La- naken over het kanaal komen. Eer we ons een oogenblik hadden kunnen be zinnen was het vliegtuig, een blauwe driemotor met groot hakenkruis op den staart, scherens over ons heen gevlogen Het volgde regelmatig den loop van het kanaal en moest bij elke sluis of brengst van die Belasting niets meer af brug even omhoog vliegen om deze te dragen aan het amortisatiefonds. I niet te raken. Alles was zoo snel gegaan Beide omstandigheden samen zijn dat we zelfs het nummer niet hadden van aard de Staat te laten beschikken kunnen opnemen. W e hebben echter over een som van ongeveer 125 mil- duidelijk het hakenkruis ontwaard en lioen en dus in die verhouding bij te den piloot bewonderd die een echte dragen tot het verzekeren van het be- akrobaat moet zijn om zoo'n kracht- grootingsevenwicht. toer uit te halen. We waren op de sluis bezig, ver klaarde verder een der arbeiders, en we hebben ons moeten bukken om niet geraakt te worden. Het vliegtuig met hakenkruis is dan over het kanaal naar Hasselt gevlogen. Vrijdag avond om 6 u. 20 hebben zich nogmaals twee Duitsche vliegtui gen boven het kanaal gewaagd. Het hakenkruis was andermaal duidelijk zichtbaar en ook nu werd de loop van het kanaal gevolgd. Zooals te begrijpen is men in offici eele middens uiterst voorzichtig met het verstrekken van inlichtingen om- trént deze schendingen van het grond gebied. Naar vernomen werd, zijn de noodi- ge maatregelen getroffen teneinde her haling van dergelijke incidenten te ver mijden. Dit gebeuren moet toch niet te tra gisch opgenomen worden en de open bare meening dient in dit feit geen aan leiding te zoeken om zich onnoodig on gerust te maken. OOK ZWITSERLAND TREFT VOORZORGMAATREGELEN. De ondermijnde kunstwerken uit het grensgebied worden geladen. Het militair bondsdepartement deelt mede De Bondsraad (regeering) heeft het militair departement gemachtigd, met ingang van 12 September voorzorgs maatregelen te nemen, betreffende het laden van de ondermijnde kunstwer ken uit het grensgebied. Het gebeurlijk opblazen van die werken zou de weg en spoorverbindingen met het buiten land onderbreken. De mijnen zullen tot nader bevel ge laden blijven, en bewaakt worden door de troepen van de vrijwillige grens- dekking. De bevolking wordt verzocht de be velen van de schildwachten stipt na te komen. FRANKRIJK REIKT DE HAND AAN ALLE NATIES DIE VAN GOEDEN WIL ZIJN. De Fransche minister Sarraut heeft Zondag het woord gevoerd te Noyon, bij de onthulling van een monument opgericht ter nagedachtenis van burge meester Noel, die bij de bezetting yan Noyon door de Duitsche troepen aan den zadel van een paard werd gebon den, en aldus door de straten gesleurd. Minister Sarraut wees op de eenheid van het Fransche volk, dat schijnbaar innerlijk verdeeld, steeds en onmiddel lijk alles weervindt wat het aaneen smeed! tegenover het buitenlandsch gevaar. Ook thans is het vraagstuk van den vrede voor het menschelijk gewe ten gesteld, en de demokratische lan den spannen al hun krachten in, om den vrede, in de eer en vrijheid van alle volkeren, te handhaven. En te Noyon, de stad die weer uit haar puin is verrezen, hoort men te lui der den roep van de dooden uit den vorigen oorlog, den roep van alle doo den vrienden en gewezen vijanden, die waarschuwen dat een nieuwe oor log eert vernietiging zou beduiden van de beschaving. De dooden roepen te vens dat een oorlog niet onafwendbaar is, en Frankrijk in het bijzonder ge tuigt dat de twintig jaar die na den wapenstilstand verliepen, voldoende waren om elk spoor van vijandschap en haat tegenover de gewezen vijan den uit te wisschen. Frankrijk wil den vrede, en over de miljoenen graven heen-, reikt het alle naties die van goe den wille zijn de hand. KRACHTIGE TAAL VAN LONDEN Een ernstige Waarschuwing van de Britsche Regeering aan Berlijn. Een veldtocht van Duitschland tegen Tsjecho-Slowakije zou Frankrijk 3n Engeland in het conflict trekken. In den loop van een bijeenkomst voor de buitenlandsche pers. heeft het Britsche ministerie van Buitenlandsche Zaken lezing gegeven van de volgende- verklaring De huidige kritieke toestand waar uit de oorlog kan voortvloeien, beang stigt het land. In de oogen der regeering van Z.M. kan de oorlog echter vermeden worden Vanaf het ontstaan deT crisis gaf Engeland er zich rekenschap van dat de toestand in Tsjecho-Slowakije de ergste gevolgen kon hebben, doch dat SAZET TAK P0PER1HCHE I Jaar, per post Congo Frankrijk Amerika Losse Nummers 16 fr. 25 fr. 25 fr. 30 fr. 0.25 fr. De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat Ken bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. m Postcheck 484.59 Telefoon 180 Per leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Handschriften worden in geen geval teruggegeven. Bijdragen in te zenden tegen den Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen re- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. STAD POPERINGHE met de welwillende medewerking van het Stadsbestuur. Kunstconcert door de Mu- De Koninklijke Philhar- ZONDAG 25 SEPTEMBER. Duivenvlucht uit ARRAS. Om 13.30 u. Handboogschieting aan d Pers van Willem-Teil. Om 15.30 u. Ringsteking per Velo, 350 rank Prijzen. Om 17.30 u. ziekmaatschappij monie MAANDAG 26 SEPTEMBER Om 13.30 u. Handboogschieting aan de Pers van Sint Sebastiaan. Inleg 25 fr. Terug 20 fr. 20 Primes van 30 fr. en 30 Primes van 25 fr. Oppervogel 150 frank Om 16 u. VELOKOERS, Kriterium der Hoppestreek, 800 fr. Prijzen. Om 19 u. Prijskamp op den Biljard bij Daniel Butin. Om 19.30 u. Kunstconcert door de Mu ziekmaatschappij St. Cecilia DINSDAG 27 SEPTEMBER. Om 17 u. Trotinettekoers. 100 fr. prij zen. Kinderen van 6 tot 8 jaar en Kinderen van 8 tot 12 jaar. Valiezekoers 250 fr. Prijzen. DONDERDAG 29 SEPTEMBER. Om 17 u. Tandemkoers, 400 fr. Prijzen Voor verdere inlichtingen zie programma's HET BESTUUR.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1938 | | pagina 1