Reusachtige Reklaamverkoop Huis GERBER De Gemeenteverkiezingen 500 Kleedingstukken aan Spotprijzen Ouido Gezel lest raat,3, Poperinge. Tel. 136 Hebt ge kleederen noodig en ge wilt besparing doen Een kleed een mantel... voor de zomer... voor de winter We maken voor U een prijs naar uwe beurs. EENIGE GELEGENHEID l7«,iiAn Inxonn Voor enkele dagen slechts Vrijen Ingang HUIS GILBERTA BURGERSTAND VAN UIT HET LAND. GEMEENTERAADZITTING LIBERALE JONGE WACHT HUIS OREEL-BATTHEU HOPPEBELANGEN zij ook van aard was om door middel van vredelievende onderhandelingen te worden opgelost. Door toedoen der zending van lord Runciman werden voorstellen tot re geling bereikt welke er in ruime mate naar strekten de eischen der Sudeten te bevredigen. De houding der regeering van Z. M. werd uiteengezet in de redevoering welke de eerste-minister uitsprak voor het parlement, op 24 Maart j.l. Het is niet mogelijk dat men zich in de be- teekenis hiervan vergisse. Een conflict dat nu zou ontstaan zou zich tot Groot-Brittannie kunnen uitbreiden en Groot-Brittannie zou niet buiten een conflict kunnen blijven waarin Frankrijk zou zijn betrokken. Het is aldus van het grootste be lang, dat Duitschland niet in den waan verkeere dat een korte bliksemsnelle veldtocht tegen Tsjecho-Slowakije, met welgelukken zou ondernomen worden, zonder Frankrijk en Engeland in hetzelfde conflict mee te slepen. Er bestaat voor ons geen enkel rechtvaardiging voor het afbreken der onderhandelingen en het toevlucht ne men tot de machtsmiddelen. Moest dit laatste wel gebeuren, dan zou het onvermijdelijk door heel de wereld worden veroordeeld. De onderhandelingen kunnen wel iswaar nog op moeilijkheden stuiten, doch zooals in het verleden geschiedde, zou de zending-Runciman trachten de ze te overwinnen DE MILITAIRE VOORZORGS MAATREGELEN IN BELGIE. Omtrent het militair veiligheidsstel sel van Belgie werd in verband met den internationalen toestand het volgende bericht Er valt geen nieuwe maatregel meer te nemen. Ieder oogenblik, dag en nacht is ons veiligheidsstelsel klaar om in werking te worden gezet. De vernietiging van alle toegangs wegen tot het land is reeds voorbereid, het personeel staat klaar om het werk aan te vatten en de troepen, die ge beurlijk den aanvaller onder vuur zou den moeten nemen, bevinden zich ter plaatse. Hetzelfde geldt voor de brug gen, tunnels, viaducten, enz. Onze dekking is bestendig en het overschot inzake militieklassen laat toe ieder oogenblik te beschikken over de effectieven, bepaald door den genera- len staf, ten einde onze veiligheid op alle punten te verzekeren. Deze dekking is van dien aard, dat zelfs ten overstaan van den ernst der huidige gebeurtenissen, zij niet is moe ten gewijzigd worden. De wekelijksche verloven werden behouden en Zondag j.l. kon men in de straten van Brussel jsoldaten ontmoeten, die bij de regi menten der Ardensche jagers zijn in gelijfd. Anderzijds is het niet mogelijk vast te stellen, dat het leven in de gar nizoensteden normaal is gebleven. Twee groepen van het geschut, die schietoefeningen hielden in 't kamp van Elsenborn, hebben thans hun gar nizoen te Luik vervoegd, daar de oefe ningen waren afgeloopen. In de voetvolkschool van 't kamp van Beverloo werden de leerlingen-on derluitenanten naar huis gezonden, op voorstel van de korpsoversten, die ver zochten in de vervanging te voorzien, ten gevolge van verloven of van de afwezigheid van kaders, uit oorzaak van ziekte. De Minister heeft dit verzoek inge willigd, daar de cursussen van de In- fanterieschool, welke binnen veertien dagen moeten eindigen, dus om zeg gens reeds gedaan waren. De garnizoenen van Eupen en Mal- medy, de forten van Luik en Namen werden gehandhaafd met hun vorige effectieven. Moesten uitzonderlijke maatrege len genomen worden door het Ministe rie van Landsverdediging, dan zou het publiek hiervan onmiddellijk ingelicht worden DE REDE VAN HITLER. Maandag avond heeft Hitier dus zijn aangekondigde rede uitgesproken. In ons hoofdartikel kunnen onze le zers in het kort samenvatten wat deze rede inhield. DE UITGEVOERDE VERSTER- KINGSWERKEN IN DUITSCHLAND Tijdens zijne rede sprak Hitier nog over de ernstige maatregelen welke hij op 28 Mei laatst besloten had. Hij zegde onder meer 1de aangekondigde versterkingen van leger en luchtmacht werden op mijn bevel onverwijld buitengemeen uitgebreid en oogenblikkelijk ten uit voer gelegd. 2. Ik beval dadelijk de uitbreiding van onze versterkingen in *t Westen. 3. Ik kan de verzekering geven dat sinds 28 Mei het reusachtige verdedi gingswerk van alle tijden wordt opge bouwd. Aan die versterkingen arbeiden in het geheel 273.000 arbeiders, plus 100.000 man van den arbeidsdienst, bataillons van de genie en afdeelingen der infanterie. De spoorwegen vervoeren dagelijks 8000 wagons materieel. Voor den Winter zullen deze ver sterkingen beëindigd zijn. Hun verdedigingsmacht is reeds vol doende verzekerd. Er zijn reeds dui- zen betonwerken af Wanneer de wer ken zullen beëindigd zijn, zullen er in het geheel I 7.000 betonwerken ge maakt zijn. Achter dien muur van staal en be ton, waarvan de diepte drie tot vier linies bedraagt, uitgespreid over meer dan vijftig kilometer, staat het gansche Duitsche volk in wapens. Ik heb die krachtinspanning gedaan om den vrede te waarborgen. Ik ben niet bereid de onderdrukking van het Duitsche Volk in Tsjecho-Slo wakije met eindelooze kalmte te aan schouwen... PRAAG MOBILISEERT Men meldt uit Praag dat in alle dee- len van Tsjecho-Slowakije klassen wer den binnengeroepen. In schier alle on dernemingen werden arbeiders en be dienden verplicht binnen de twee uur het mobilisatiebevel na te komen. Te Praag werden voertuigen opgeëischt. M. NEVILLE CHAMBERLAIN NAAR DUITSCHLAND Voor een onderhoud met Hitier De Heer Neville Chamberlain, de Britsche eerste minister, heeft Woens dagavond, na negen uur, aan Hitier, door bemiddeling van den Britschen gezant te Berlijn de volgende mede- deeling doen toekomen Met het oog op den steeds critie- ker wordenden toestand stel ik U voor, onmiddellijk tot U te komen om te trachten een vreedzame oplossing te vinden. Ik stel voor per vliegtuig te ko men en ben morgen gereed om te ver trekken. U gelieve mij het vroegste tijdstip, waarop en de plaats waar gij mij kunt ontvangen, mede te deelen. Gij zoudt mij ten zeerste verplichten met een zeer spoedig antwoord. Ne ville Chamberlain. Hitler heeft daarop geantwoord, dat hij gaarne bereid is den Britschen mi nister-president op 1 3 September te ontvangen. M. Chamberlain op weg naar Berchtesgaden De heer Neville Chamberlain is Don derdag morgen, om 8 uur 28, op het vliegveld van Heston aangekomen. Het vliegtuig, dat hem naar Mun- chen brengt, is om 8 uur 35 vertrok ken. De heer Chamberlain is op zijn reis naar Duitschland vergezeld van Sir Ho race Wilson en Strang. Horace Wilson is de eerste raadsman van den eersten minister. Hij is sedert 1930 de voornaamste raadgever der regeering en heeft een belangrijk aan deel gehad in de besprekingen over Tsjecho-Slowakije te Londen. Strang is hoofd van het centrale Eu ropeesche departement van buiten- landsche zaken, hij heeft onlangs een reis naar Berlijn, Praag en Parijs ge maakt om in persoonlijk contact te ko men met de Britsche diplomatieke ver tegenwoordigers in die hoofdsteden. Men hoopt, aldus Reuter, dat de re sultaten van Chamberlain's bezoek aan Hitier belangrijk zullen bijdragen tot een kalmeering in den algemeenen toe stand en dat Europa even op adem zal kunnen komen voor het zoeken naar een oplossing. De heer Chamberlain, die bijna ze ventig jaar is, volbrengt zijn eerste of althans een van zijn eerste vluchten. M. Chamberlain te Berchtesgaden De heer Neville Chamberlain, de Britsche eerste minister, is Donderdag middag, te 12 u. 32 op het vliegveld van Munchen aangekomen. De heeren von Ribbentrop, minister van Buitenlandsche Zaken, von Weiz- saecker, staatssecretaris, von Doem berg, leider van het protocool en von Dirksen, gezant van Duitschland te Londen, hadden zich naar het vlieg veld begeven om er den eersten minis ter bij zijn aankomst te verwelkomen. De gezant van Groot-Brittannie te Berlijn was eveneens aanwezig. De heer Chamberlain heeft zijn reis van Munchen naar Obersalzberg voort gezet met een bijzonderen trein. De eerste minister en zijn gevolg zul len in een groot hotel van Berchtesga den verblijven. De besprekingen zijn zelfden namid dag, in Berghof, het buitenverblijf van den Fuhrer, begonnen. EUROPA ZAL VAN DEN OORLOG WORDEN GESPAARD Het bericht van de reis van eerste- minister Chamberlain naar Berchtesga den heeft in de Britsche hoofdstad als een donderslag gewerkt. In de politie ke kringen stelt men den moed op prijs, waarmee het hoofd van de Brit sche regeering de zaak van den vrede gaat bepleiten bij den Duitschen rijks kanselier. Dit gebaar, verklaart men, is zonder voorgaande in de geschiede nis van Engeland, en zijn buitenge woon karakter beantwoordt aan uit zonderlijke omstandigheden. Te Lon den is men ervan overtuigd, dat dit ini tiatief Europa van den oorlog zal spa- •en. HET SUDETENGEBIED ZOU IN KANTONS WORDEN VERDEELD Naar Zwitsersch model Volgens de Daily Express zullen definitieve voorstellen aan Hitier wor den gedaan. Waarschijnlijk zouden de ze voorstellen bestaan in het oprichten van kantons in het Sudeten-gebied. Deze kantons zouden geheel ingericht worden volgens Zwitsersch model. Het is niet onmogelijk, dat tijdens de be spreking tusschen beide Staatslieden nog uitgebreider plannen zullen wor den voorgesteld. M. Chamberlain zou trouwens het voornemen hebben ver schillende voorstellen te doen, welke reeds tusschen Londen en Parijs be sproken zijn. Er zijn redenen om aan te nemen, dat Hitler met deze voor stellen akkoord kan gaan. Volgens de Daily Herald zou het bezoek van M. Chamberlain wel drie tot vier dagen kunnen duren. Ofschoon er natuurlijk geen programma voor de besprekingen is vastgesteld, kan men er van overtuigd zijn, dat M. Cham berlain Hitler volledig op de hoogte zal stellen van de houding van de Brit sche regeering. EEN EERSTE ONDERHOUD CHAMBERLAIN-HITLER Het duurde tot 20 uur 20 Te 1 6 uur 45, Donderdag namiddag, had in het Berghof te Obersalzberg, een eerste onderhoud plaats tusschen Kanselier Hitler en M. Neville Cham berlain en zijn gevolg. Vooraf werd door den Fuhrer een thee aangeboden ter eere van den Britschen eerste-mi nister. Dit eerste onderhoud duurde tot 20 uur 20. Het werd bijgewoond door M. Neville Henderson, Engelsch gezant te Berlijn M. von Ribbentrop, Duitsch minister van Buitenlandsche Zaken. Tijdens zijn onderhoud met den Fuhrer deelde de Britsche eerste-mi nister zijne tevredenheid uit over zijn gulhartig onthaal in Duitschland. Toen hij na het onderhoud zijn hotel bereik te, werd M. Chamberlain onthaald op luide Heil's Onmiddellijk na zijne aankomst in het hotel had M. Cham berlain een telefonisch gesprek met Londen. Alhoewel geen officieele mededee- ling werd afgekondigd, denkt men dat dit eerste onderhoud alleen gediend heeft om de verschillende punten te bepalen die heden Vrijdag nader zul len worden onderzocht. CHAMBERLAIN NAAR LONDEN TERUGGEKEERD Na een tweede onderhoud met Hit- Ier, dat langen tijd heeft geduurd, is M. Chamberlain Vrijdag morgen üit Berchtesgaden naar Munchen vertrok ken, waar hij om 1 2 uur toekwam. Per vliegtuig vertrok hij verder naar Lon den terug waar hij rond 1 6 uur wordt verwacht. Het Britsche Parlement zal voor Za terdag worden bijeengeroepen, om de verklaringen van den heer Chamber lain te hooren en een debat aan te gaan over den internationalen toestand. CHAMBERLAIN ZOU DINSDAG OPNIEUW HITLER ONTMOETEN Na de besprekingen in het Britsche Parlement, zou Chamberlain Dinsdag opnieuw naar Duitschland reizen, om ér verdere besprekingen te voeren met Hitier. De ontmoeting zou ditmaal plaats hebben in een klein stadje nabij Keulen, waar de bijzondere wacht van den Fuhrer reeds ter plaats is om de noodige maatregelen te treffen. EEN VERGADERING VAN DE VIER GROOTE MOGENDHEDEN Naar berichten melden, zouden er voorstellen gedaan zijn om een confe rentie tusschen de vier groote Europee- sche mogendheden, Engeland, Frank rijk, Duitschland en Italië bijeen te roe pen, ten einde de brandende Tsjecho- Slovaaksche kwestie een vredelievende oplossing te bezorgen. 41, GASTHUISSTRAAT. onder de tegenwoordigen de uitkomende nummers van de niet aanwezige houders der nummers zullen voortverlot worden. Het Bestuur. DAAR ZIJN ER NOG die aan Hoofd pijn, Migraine, Rhumatiek en Griep willen lijden, wij hebben hun nochtans genoeg de MONO POEDERS aanbevolen. Te koop bij H. Notredame, Groote Markt, Poperinghe, in doozen van 7.00 en 12.00 fr. WERKLOOSHEID. De stand der werk loosheid in onze stad was voor de vorige Mannen Vrouwen Totaal week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 159 140 150 151 156 190 165 141 151 152 158 195 POPERINGHE, VAN 9 TOT 15 SEP.. 1335 GEBOORTEN Delbaere André, z v. R*. j phaël en Dezeure Julienne, Priesterstraat. Hauspie Monique, d.v. Otto en Crabbe Ju.ia Noordstraat. Defrancq André, z.v. Char es en Wullepit Magdalena, Werfstraat. Pluym Jenny, d.v. Karei en Pyck Ida, Yper De Graeve Monique, d.v. Albert en De- langhe Yvonne, Crombekestraat. Hauspi- Daniel, z.v. Camiel en Camerlynck Alice, Switch Road. Covemaeker Luc, z.v. Lu cien en De Baene Agnes, Duinkerkestraat Alliet Roger, z.v. Leon en Vande Moor tele Magdalena, Hollebeke. Decoene Jen ny, d.v. Urbanus en Alderweireldt Clara, Eggewaertskapelle. OVERLIJDENS Bouche Eugenie, 77 j, wed. Gryson Emilianus, Abeelesteenweg. Benoot Flora, 74 j., wed. Van Eecke Henn- cus, Valkestraat. HUWELIJKEN Papegaey Richard, brou. wersgast en Delboo Martha, fabriekwerkster b.v. Pop. Van Bruwaene Paul, bediende en Cappoen Maria, z.b. b.v. Pop. HUWELIJKSBELOFTE Couttenye Jul. anus, schoenmaker van Pop. en Rigolle Su zanne, naaister van Meenen. STADSNIEUWS. ZONDAGRUST. Alle Apotheken ope«« tot middags heden 7ondag nanoen alleen Apotheek LÉURIDAN, Bertenplaats. EEN BUITENKANSJE VOOR ACCORDEON-LIEFHEBBERS De jonge Heer BRUNO VERSTRAETE, van Yper, zal nogmaals spelen voor de RA- DIO-KORTRIJK, op Maandag aanstaande, 19 September, van 13.15 tot 13.45 uur. TUINBOUWBOND POPERINGE. Op Zondag 18 en Maandag 19 Sept. 1938, 9de GEWESTELIJKE TENTOONSTELLING van bloemen, groenten en fruit, gehouden in ons lokaal bij Arthur Ostyn, Casselstraat, Pope ringe. De Tentoonstelling is open op Zondag van 8 tot 21 uur en Maandag van 8 ot 18 u. Ingang 1 fr. Kinders 0.50 fr. Om 19 uur stipt, na sluiting der Tentoqn- stelling TOMBOLA- Om alle misverstanden van vorige jaren te vermijden zal de Tombola plaats hebben GEVONDEN. Zilveren Damesuurwerk. VERLOREN. Sportkous. BACHUSVRIEND. Maandag avond trof de politie de genaamde Verougstraete Al- fons, uit Boesinghe, te slapen langs de straat. De man die bedronken was werd opgeleid en in den amigo opgesloten tot hij zijn roes had uitgeslapen. YPER. Poperinghenaar loopt een sche delbreuk op bij een erg moto-ongeval Zondag namiddag, rond 15 uur, begaven zich Maurice Bruneel, 24 jaar, gehuwd, en Decoker Henri, 22 jaar, ongehuwd, beiden van Poperinghe, per moto naar Dikkebusch. Halfweg op de baan van Yper naar Dikke busch sprong de voorste band van de moto, zoodat Decoker Henri, welke op de duozit ting had plaats genomen, opgelicht werd en over het hoofd van zijn makker heen met het hoofd op straatsteenen werd geslingerd. Ook Maurice Bruneel werd ten gronde ge worpen. Aanstonds daagde hulp op en een geneesheer uit Dikkebusch kwam toegesneld. Na de eerste zorgen te hebben toegediend, deed de geneesheer de gekwetsten bij hoog dringendheid naar 't gasthuis van Yper over brengen, waar men bestatigde dat Decoker Henri eene schedelbreuk alsook een groote hoofdwonde had opgeloopen. Zijn toestand is onrustwekkend, doch er bestaat hoo£ hem nog te kunnen redden. Maurice Bruneel werd gekneusd over gansch het lichaam, doch hij kon reeds huiswaarts keeren. ST JAN-B1J-YPER. Doodelijk moto-on geval. Zondag, rond 18 u. 30, kwam een moto, bestuurd door Kamiel Gallens, 24 jaar oud, ongehuwd, beenhouwersgast, op de baan van 't Wieltje naar Yper gereden met op de duozitting zijn 1 1 -jarige broeder Charles, beide van Langemarck. Aan den draai der baan moet hij zijne zwenking te kort geno men hebben, zoodat hij met geweld tegen een muur aanbotste. De ongelukkigen werden in deerniswekkenden toestand opgenomen en naar het hospitaal van Yper overgebracht, waar men bestatigde dat Kamiel Callens een schedelbreuk bad opgeloopen, waaraan hij Donderdag morgen is overleden. Zijn broe der Charles kloeg over hevige inwendige pijnen en was over het gansche lichaam ge kwetst. Ook zijn toestand is vrij erg, MARKE. Tragisch auto-ongeluk, - Woensdag nacht, even na twaalf uur, kwam de auto, gevoerd door Michel Dekeukelaere, aan den inkom der gemeente Marke aange hold, toen de voerder door de lichten van een uit tegenovergestelde richting komende auto, de richting verloor en met geweld te gen een aanduidingspaal botste. De paal brak door terwijl de auto verder tegen een boom slingerde en dan terug den steenweg op, waar hij nog 2 maal omdraaide en in brand schoot. Door den geweldigen slag vloog de voorste deur open, waardoor de voerder kon ontkomen, evenals Mej. Elza Meersman die nevens hem zat. Samen poogden zij Mej. Marie-José Coussement, die langs achter zat uit den vlammenden auto te trekken, doch onmogelijk. Zij moesten het ongelukkig meis je onder hun oogen zien verkoolen. De rijks wacht en het Parket van Kortrijk kwamen .cr plaats afgestapt. IN ONZE STAD Zooals we verleden week meldden, zou het thans uitgemaakt zijn dat de Kristen Werklieden met de Katholie ken samen opkomen. Bij de Gemeentebelangerss is alles zoo goed als in orde. Van nu af kunnen wij verzekeren dat de vermoedelijke candidaten het vertrouwen der gansche bevolking zullen kunnen genieten. Ons Huis jubelt de naam Lahaye verschijnt zeker op de lijst der Ge- meentebelangers Dat de belangen onzer geliefde stad het best zouden gediend zijn, dat is de eenige wensch die iedereen in de stad uitdrukt. De Politiek van onzen be treurden Burgemeester Nestor Lahaye wordt voorgezet Naar we vernemen zullen de Natio nalisten afzonderlijk den strijd aan gaan. De Redactie. Nu de Gemeenteverkiezingen aan de deur staan, is het interressant, een klein overzicht te geven, van wat de toestand was in 1932. TE POPERINGHE. Fe Poperinghe kwamen 5 lijsten op voor de 1 3 te verdeelen zetels. Het aantal geldige stemmen werd verdeeld als volgt Lijst Nr 1 Socialisten, 63 7. 'Lijst Nr 2 Vlaamsch Nat. 595. Lijst Nr 3 Gemeentebelangers 2908 Lijst Nr 4 Krist. Werklieden, 697. Lijst Nr 5 Katholieken, 1968. De 1 3 zetels werden op volgender wijze verdeeld Lijst Nr 1 0 zetels. Lijst Nr 2 0 zetels. Lijst Nr 3 7 zetels, HH. N. Lahaye, Vandooren, Desomer, Gombert, Van- Cayseele, Tally en Liétaert. Lijst Nr 4 1 zetel, H. Lefebvre. Lijst Nr 5 5 zetels, HH. Denys, Desmytter, Brutsaert, Devos en Sansen STAD POPERINGHE OPENBARE OP ZATERDAG 17 SEPTEMBER 193§, op* 5 uur avonds, DAGORDEi 1. Aanvaarding van het verslag der laatste zitting. 2. Wijziging der beraadslaging van 13 Augustus 1938, om de aanneming der ge. mengde lagere en bewaarschool van het Vo geltje vooralsnu op één jaar te brengen, 3. Intrekking der politieverordening op het schorsen van Vervoer en Verkeer, genomen ter zitting van 13 Augustus 1938. 4. Opschorsing van vervoer en verkeer tusschen de Duinkerkestraat en Pottestraat. 5. Toelage te verleenen voor de in schrijving der namen der gesneuvelden on zer stad op het praalwerk van den Yzertoren te Diksmuide. 6. Begrooting der Commissie van Open jaren Onderstand onzer stad voor het dienst jaar 1938. 7. Rekening der stad voor het dienst jaar 1937. 8. Bijkredieten te vragen voor uitgaven op de Begrooting der stad voor 1938. 9. Vaststelling der zitpenningen voor deze welke gehouden zijn aan de kiesver- richtingen der gemeentekiezing deel te ne men. 10. Wijziging te brengen aan het be drag, toe te kennen voor schoolbehoeften aan de aangenomen lagere en bewaarscho len. 11. Aanvraag door de C.O.O. om te mogen een perceel land, Sektie A 94a uit ter hand verpachten. 12. Periodieke verhooging der wedde van het Gemeentepersopeel, 13. MEDEDEELINGEN. TE YPER. GEMEENTEVERKIEZINGEN 1938 LIBERALE KANDIDATEN. 1VAN ALLLYNNLS Léonce, Brouwer. uittredend raadslid. 2. VERGRACHT Félix, Handelaar, uittredend raadslid. 3. LAHAYE Hilaire, liberaal-solidaristisch arrondissementsleider. 4. BAILLEUL André, Sekretaris der liberale vakbonden, 5. VERMEULEN Hector, Brouwer, 6. BRYX1S André, ijzerwegbediende. 7. OMMESLAGH Raymond, lid der Com. van Openb, Onderstand 8. VANDERMARLIERE Léon, Deken der Belgische Hoefsmeden. 9. Mevr. CASIER Alice, echtg. Lemaire, huishoudster. 1 0. CAPPOEN Firmin, mutualiteitsbediende. II. VANHOOF Hector, oudstrijder. 1 2. REYNTJES Francois, oudstrijder. I 3. RENET Leopold, gepensionneerde 1 4. SOUXDORF Camille, timmerman 15. BRABANDTS Arthur, oudstrijder OVER TWEE WEKEN IS HET WINTER Men herinnert er aan, dat in den nacht van £aterd^g ©ctober op Zondag 2 Octo ber, de Wintertijd weer intreedt, en de klok dus één uur zal achteruit gezet wprden. En hiermee zal dan eep kruisje worden gezet achter een Zomer, die vyeinig mooie dagen heeft gebracht. Burgemeester Nestor Lahaye INHULDIGING VAN DE LIBERALE VLAG TE COXYDE. Onze vrienden van Coxyde blijven niet bij de pakken zitten, want nauwelijks een jaar gesticht en reeds zal de Liberale Vrienden kring haar vlag inhuldigen op Zondag 18 September. Talrijke maatschappijen werden uitgenoo- digd en onze makkers zullen ongetwijfeld op een machtige deelname mogen rekenen. Het programma is flink in elkaar gezet. Om 1 0 u. 's morgens vergadering in het «Ca fé de l'Espérance Coxyde-Dorp. Om 10 1/2 uur vorming van den stoet optocht naar het Gedenkteeken der Gesneuvelden, waar een bloemengarve zal neergelegd wor den. Om I 1 uur, vertrek naar Coxyde- Baden, waar de Vlag zal overhandigd wor den in het Casino en verscheidene spreek beurten zullen gehouden worden. Om 1 uur Banket per inschrijving. Om 20 u. Prachtig Volksbal. We wenschen onze Liberale Vrienden een prachtig succes toe. BEDANKING. Mevrouw Maurice LABAERE-STEENK1STE en Zoon De Families LABAERE en STEEN. KISTE, bedanken bij deze de talrijke vrien den en kennissen, om de menigvuldige blij ken van deelneming, betoond bij het af ster van van Mijnheer MAURICE LABAERE, -N. echtgenoot van Mevrouw ANNA STEENK1STE, DOOD van M. MAURICE LABAERE Groot Oorlogsinvalied. Maandag laatst had, onder grooten volkstoeloop de Begraving plaats van Heer Maurice Labaere, groot oorlogs invalied, die alhier schielijk overleed op Donderdag 8 September. Aan het Stadhuis hing de Nationale Driekleur halftop, en het Stadsbestuui was op de lijkplechtigheid vertegen woordigd door de Heeren leden van het Schepencollege. De Heer Alidore Clabau, secretaris van den Onpartijdigen Invalidenbond sprak, bij het graf van den duurbaren overleden makker, volgende rede uit; LIJKREDE VAN HEER ALIDORE CLABAt Diepbeproefde Familie, Achtbare Leden en Omstanders, Namens den Onpartijdigen lnvaliedenbon: breng ik met oprechte ontroering, een laai sten groet en vroom aandenken, aan onzet diepbetreurden makker Maurice, die sedec elf jaar trouw lid was van onze geliefde ver. eeniging. Als Soldaat der Klas 10 bij het 23' Linie regiment, werd hij op 3 October 1914, in de forten van Waelhem, door een achrapnel bal, in de longen getroffen, overgebrach: paar het krijgsgasthuis van Antwerpen en daar in zijn vreeselijken toestand gevangen genomen. Op 30 Mei 1916, werd hij, al» groot gekwetste, door de Duitschers uitge wisselt! en gerepatrieerd naar Zwitserland De bal die bleef steken boven het hart kon door de heelkunde, niet verwijderd zijn ten aanzien van de doodelijke gevolgen d« dit fataal zou mede brengen, ln dien staat van gedurige kwelling, var onzekerheid, van angst, leefde onze makke van 1914 al over'de wapenstilstandfeesten heen, tot hedendaags, sedert 1914 was de oorlog voor hem niet opgehouden. Wellicht dacht menigeen, dat zijn oorloge wonde een onbeduide invaliditeit meebracht omdat onze makker opgeruimd was van ka rakter, en zie, plots veroorzaakt die wondt de dood, plots gaat hij zich vervoegen bi de reeds zooveele weggerukte slachtoffer! van den oorlog, plots laat hij eene dierbare Echtgenoote, een nog zoo jonge Zoon, een gansche Familie in diepe rouw en pijnlijke smart, Ach I eerst de dood zegt pns vaak hoe dierbaar onze makkers Y°°n land en vo|k zijn geweest I Wat we al te dikwijls yerzui men, lezen we te laat, eilaas I op hun kill' graf. Onze verminkte en invaljede familie word: maar steeds in rquw en smart gestort. Z die zich opofferden voor het algejneene wei zijn, zij die na zooveel lijden, den Qork? wonnen, zij betalen op een subliem, maai verschrikkelijke wijze hun tol voor bet va derland. Diepbeproefde Familie, God geve u moed en sterkte in de beproeving welke u zoo haastig komt te treffen, wees er van verz' kerd, dat de Invalieden den duurbaren over ledene makker, zijn gedachtenis in eere zul len houden en dat hij in onze harten za' voortleven. Vaarwel, goede vriend Maurice, Rust in vrede. Wij bieden aan de achtbare Famiüe onze rechzinnige rouwbetuiging aan KOOPT UW WINTERHOED ter trouwe in het gekeitf 5, Garenstraat, 5, POPERINGjE. ALLE DAMESHOEDEN in toupé of feuter Groote Keus van KINDERROE-DE in ajle kleuren Voiletten, Versieringen, L'nten, en' HOPPESCHAAL POPERINGE Er wordt aan de belanghebbenden kenn»5 gegeven dat de opening der Schaal voor nf inhalen der Hop van 't gewas 1938 - peringe-Stad en Gemeenten vastgest*' b is op Pinsdag 27 September 1938* Het Bestuur. HOPTENTOONSTELLING TE POPERINGE De jaarlijksche Hoptentoonstelling ler Stadhuize te Poperinge, zal op Maandag, September, om 10 uur stipt geopend worde' in aanwezigheid der plaatselijke overheden Er wordt een talrijk bezoek verwacht. Meerdere aanspraken staan op t P'1 gramma. Alle hopplanters hebben als plicht teg'n woordig te zijn. De HH. brouwers en handelaars word** bij deze vriendelijk uitgenoodigd. Onmiddellijk na de opening, verloting >3' vijftien prijzen, ieder van 20 fr., milde g1 van den Heer Baron d'Udekem d'Acoz.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1938 | | pagina 2