Jammer voor Vrede en Verzoening Na Twintig Jaren NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN DUPONT GEBROEDERS DWALINGEN VAN 1918 - J BIJ REX PROEFT CASTAR BIER SCHEIKUNDE IN DE PRAKTIJK 18 JAAR. NUMMER 47. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN ZONDAG 20 NOVEMBER 1938. VAN PERIHCHE ABONNEMENTEN 1 Jaar, per post 16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk 25 fr. Amerika 30 fr. -Losse Nummers 0.25 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Bij eik schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheck 484.59 Telefoon 180 leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Handschriften worden in geen geval teruggegeven. Bijdragen in te zenden tegen den Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen re- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. HET ZUIVERINGSPROCES IN DUITSCHLAND. «Overdrijving schaadt altijd». Deze aloude wijsheid vindt andermaal haar bevestiging in de reacties, die over heel de wereld de jongste strafmaatregelen van de Duitsche regeering tegen de Joden opwekken. Het lijdt geen twijfel, of in den jongsten tijd begon het anti-semietisme zich, van Duitschland uit over heel de wereld als een olievlek te verbreiden. Italië was reeds denzelfden weg als het Reich met de uitvaardiging van speciale Jodenwetten opgegaan en wie zal zeggen dat zelfs democratische lan den als Frankrijk en ...het onze van deze antisemietische bevlieging vrij wa ren gebleven Vanzelf moest de vijandigheid te genover de Joden hier toenemen in de mate dat hun aantal door de ingewe ken vluchtelingen uit Duitschland en het voormalige Oostenrijk hier toenam en zij ons méér tot overlast en schade gingen strekken. Als het de Duitsche machthebbers erom te doen is, heel de ...arische menschheid ervan te overtuigen, dat de joden een ontbindend element in haar samenlevingen, een voortdurend gevaar zijn en dat is ook voor een groot deel het doel van hun antise mietische bedrijvigheid dan moeten zij thans toch vaststellen, dat de uit werking van hun jongste wraakneming over den moord door den Poolschen Jood op den gezantschapssecretaris te Parijs, volkomen andersom is. De golf van antisemietisme door hen over de wereld gestuwd, is thans tot een golf van verontwaardiging tegen hen gekeerd. De meest fanatieke antisemieten, als een Julius Streicher, hooren we nu al wel zeggen, dat zulks niets anders be wijst dan over welke formidabele in- vloed en macht de Joden nog op de pers en de publieke opinie in het bui tenland beschikken, maar... om dat werkelijk nog te gelooven, zullen de allerlaatsten wel... zijzelven zijn Ze zouden wel volkomen van hun zinnen moeten wezen, mochten zij het willen probeeren, om hun publiek wijs te maken, dat iemand als Hoover, bij voorbeeld, de ex-president der Ver- eenigde Staten, zich door de Joden de verklaring heeft laten dicteeren, dat zij thans de elementen aan 't verzame len zijn van de veroordeeling welke de heele menschheid in de komende eeu wen tegen hen uitspreken zal en dat de huidige president Roosevelt aan de bevelen van een almachtige Joderij gehoorzaamd heeft, wanneer hij hen bedreigde met een représaille in den vorm van een algemeene afzetting van alle Duitschers die in de Vereenigde Staten een openbare betrekking beklee- den en dezer vervanging dan door uit Duitschland verdreven Israëlieten. Het meest jammer in heel deze his torie is, dat de oplossing van 't vraag stuk van den georganiseerden vrede, die door het accoord van Munchen, zóó nabij gebracht scheen, er weer Zoozeer door wordt achteruitgescho- ven. Dat de staatslieden in Frankrjik en Engeland, die hun eerlijkst^ krachten aanwenden willen om tot een ware ver zoening met het Duitsche rijk te ko men, aldus de menschheid van den on draaglijk geworden bewapeningslast te bevrijden en, door een normaliseering Van de internationale economische be trekkingen, weer leven in de zaken en vruchtbare broodwinning overal en voor iedereen te brengen, er zoozeer door wordt gedwarsboomd. Want wie zich innerlijk om dezen nieuwen loop der gebeurtenissen ver heugen kunnen, dat zijn toch maar al leen zij, in- als buiten Duitschland welke nog steeds de wereld ver Woest wenschen te zien door wat in hun bedoeling dan een finale afreke ning tusschen het fascisme en de de mocratie zou moeten wezen. In deze orde van gedachten is een der interessantste uitlatingen in de En- ?elsche pers wel deze van de News Chronicle dat dit woeste pogrom onvermijdelijk een groot uitwerksel moet maken op de politiek van Enge land, vermits de Britsche politiek be- Paald wordt door de Britsche openbare meening en dat deze openbare meening EEN VERKEERDE UITWERKING. die uitbarsting van nazi-woede be schouwt met walg en misprijzen Wat, in dit gematigd Engelsch blad, wel niets anders zal willen zeggen, dan dat Chamberlains kansen om in zijn toenadering tot Duitschland door zijn eigen volk, gevolgd te worden, thans wel zeer erg verminderd zullen zijn. En dat zal ook Daladier wel moeten vreezen, indien hij er ook nog aan den ken mocht om binnen kort den te Mun chen gesponnen draad weer op te vat ten. En daarom kan men de jongste ge beurtenissen in Duitschland wel het meest betreuren zonder het verwijt van Duitsche zijde-zelve op te moeten loo- pen, dat men zich met de binnenland- sche aangelegenheden van het Rijk be moeit of het stelselmatig voor de Jo den opneemt tegen Hitier. Goering en Goebbels. Zouden deze heerschers zóó oprecht naar een toestand van solieden vrede op de wereld streven als ze steeds be weren, dan zullen zij, met het oog op de reacties die hun laatste maatregelen tegen hun eigen Israelietische landge- nooten over heel de wereld verwek ken, toch moeilijk kunnen zeggen, dat ze er aan dezen vrede een bijzonderen dienst door hebben bewezen. Want wat werd door henzelven in den jongsten tijd met steeds méér na druk als een der bijzonderste vredes voorwaarden gesteld De teruggave hunner gewezen kolo nies. En welk een bedenkelijk argu ment doen zij thans, door deze gena- delooze toepassing van hun rassenleer, den tegenstanders van deze teruggave aan de hand Door het algemeen Handelsblad van Amsterdam wordt het gesteld in den vorm van de vraag wat er ge beuren zou, indien men koloniale vol ken aan de hoede van Duitschland toe vertrouwde Vreezen de Duitsche machthebbers niet, dat het antwoord op deze vraag werd ze op een conferentie tot re geling van het koloniale vraagstuk ge steld luiden zou Vermits de Duitschers zichzelven be schouwen als uebermenschen en zelfs hun eigen Joodsche, maar toch blanke landgenooten, als minderwaar digen, spreekt het vanzelf dat zij in volle gewetensrust en logisch met hun beginselen, in de hun teruggeschonken kolonies een regiem zouden invoeren, dat de inboorlingen achteruit zou drij ven tot een toestand die niet zooveel verschillen zou van de slavernij. ...Terwijl alle andere kolonizeeren- de volken er zich op toeleggen om de inlandsche bevolkingen tot op hun ei gen peil van intelligencie en beschaving op te heffen en alle loopbanen voor hen open te stellen. Hoeveel zwarte priesters hebben wij, Belgen, zelfs al in onzen Congo niet Er zal wel moeilijk een grooter be zwaar tegen de teruggave van hun ko lonies aan de Duitschers gevonden kunnen worden dan in de zoo gerech tigde vrees, dat de strikte toepassing van hun rassenleer er leiden zal tot een terugkeer tot de allereerste vormen van zoogenaamde kolonizatie door de Spanjaarden en Portugeezen, voor wie de inlandsche bevolkingen eenvoudig tweevoetige lastdieren en een handels artikel waren. Indien ze er van eerstaf niet aan ge dacht zouden hebben, dan zullen de Duitsche machthebbers thans al over tuigd moeten zijn, dat zij het, door hun anti-Joodsche maatregelen, diege nen in het buitenland, welke slechts matig met de Israëlieten sympathisee- ren, en die, terwille van de verzoening en den vrede, wel over een teruggave van het vroegere Duitsche koloniale bezit te spreken zouden zijn, thans weer wel zéér moeilijk maken. En dat is, onder al de opwinding van deze dagen, wel het diepst bejamme renswaardig. R. WAS EEN TE VROEGE WAPENSTILSTAND, OORZAAK DER HUIDIGE HEROPLEVING VAN DE DUITSCHE LEGERMACHT Het plan van den Franschen Legerstaf werd niet nagekomen. Een hoogere officier van het Frar»- sche leger heeft, onder deknaam, in verband met de 20e herdenking van den Wapenstilstand, belangrijke be schouwingen gewijd aan het vredes vraagstuk in Europa. Zooals andere hoogere officieren van den Franschen legerstaf is deze officier er van over tuigd dat Duitschland zijn militaire macht niet had kunnen weervinden en de overwinnaars had kunnen bedrei gen twintig jaar na de nederlaag, zoo Foch den vrede niet had verhaast. Het plan van den Franschen Alge- meenen Legerstaf aan den vooravond van den Wapenstilstand, bestond in Duitschland te verplichten een groote hoeveelheid goederen, gebieden, wa pens en oorlogsmateriaal af te staan. De troepen der Verbondenen hadden zich naar Berlijn moeten begeven Buiten de volledige overgave van de vloot, moest Duitschland in 1918 ge dwongen zijn geweest tot de overgave van het veldleger. In plaats dat de Franschen en Verbondenen zich be perkten hun troepen te zenden tot aan den Rijn, hadden deze troepen zich moeten toonen te Berlijn, Munchen, Dresden en tot aan de Oderlinie. De officieren en soldaten van het Duitsche leger had men afzonderlijk en ontwa pend moeten naar huis sturen. Het handhaven der orde in het verslagen keizerrijk had men moeten toevertrou wen aan de krijgsgevangenen, gesteuncj door de Verbondenen. Het vraagstuk der schadevergoeding. Op het oogenblik zelf had men Duitschland moeten dwingen de scha de, welke Belgie en Frankrijk onder gaan hadden, onmiddellijk te herstellen De hoofden der Legers van de Ver bondenen hadden beter moeten inge licht zijn over den stoffelijken en ze delijken toestand van Duitschland, evenals over de mogelijkheden van den weerstand van 't Duitsche leger. Het Duitsche leger was nog zeer sterk in 1918. Foch wist over deze zaken niets be paald, meent deze hoogere officier. Pé- tain sprak van een veldtocht voor te bereiden in 1919, welke beslissend zou zijn. Zoo zekere eenheden van het Duitsche front in werkelijkheid uiting gaven van verzet, tegen de tucht en van vermoeidheid, de meerderheid bood in November 1918 nog krachtig weerstand. Grof geschut en luchtvaart legden meer dan ooit een buitengewone be drijvigheid aan den dag. Foch verijdelde het Fransche November-offensief De onwetendheid deed maarschalk Foch, generalissime van de Verbonde nen, toegeven en was oorzaak dat hij zijn vijand niet heeft gedwongen tot het uiterste, tot een ware wanhoop. Op 1 4 November moest generaal de Castelnau, bevelhebber van 't Fran sche Oostelijk leger, een offensief ont keten in Lotaringen. Ludendorf voor zag dat dit offensief de volledige ont binding van zijn front ten gevolge heb ben zou. Daarom stelde hij alles in het werk, wat in zijn macht was, om de bepalingen van den Wapenstilstand te doen handhaven. Tusschen den Wa penstilstand en het ontworpen Fran sche aanvalsplan, aarzelde Foch niet en verkoos den Wapenstilstand, omdat hij, anderzijds, ten minste voorloopig een einde wilde stellen aan het bloed vergieten. Een groote missing. Het is echter opvallend, aldus de hoogere Fransche officier, hoe mar- schaalk Foch, in de laatste jaren van zijn leven, onophoudelijk terugkwam op zijn toestemming tot den Wapen stilstand, zoozeer vond hij behoefte zijn gemoed te luchten, aan hen, die steeds in grooter getale, hem zijn mis sing lieten inzien zijn overwinning niet LEEST EN VERSPREIDT DE tot uiterste te hebben doorgedre- GAZET VAN POPERINGHE vef Ik zie Ue™ 0^erifens in z'in kabinet van de Boulevard des inva- lides recht vóór een groote mui Weer werd op Elfden November het einde van den gruwelijken wereld oorlog met de gebruikelijke plechtigheden herdacht. Over gansch het land trokken stoeten door bevlagde straten, muzieken speelden militaire marchen of vaderlandsche liederen, en kransen met de laatste herfstbloemen werden aan de monumenten neergelegd. Dit alles als zopvele blijken van erkentelijk heid en vereering voor de helden welke hun jong lichaam in de loopgrachten ten offer gaven. Het is dan ook iets schoons dat telken jare de wapenstilstandsdag in alle belangrijke plaatsen van het land gevierd wordt. Door deze rechtmatige hulde aan de vele tienduizenden die voor or.ze vrijheid een roemrijke dood zijn ingegaan, groeit deze dag tot een onverwoestbare band tusschen de le venden en de dooden. Vóór de gedenkteekenen der gesneuvelden en in^het vlammend licht der fakkels door verweerde oudstrijdershanden gedragen, wordt het volk weer één. De partijtwisten houden een oogenblik op te be staan, en er wordt slechts aandacht geschonken aan het onbetaalbaar offer van hen die gevallen zijn in den uitmoordenden strijd van vier lange jaren. Onuitwischbare herinneringen blijven aan Elfden November verbonden. Het vernielend vuur hield over alle frontlijnen op, en voor het eerst sinds ongetelde dagen kwam de herademing, na zooveel heldhaftigen en doodtrot- seerenden strijd. En onder wijd galmend klaroengeschal, waaide met volle zekerheid toen, de overwinningsvlag voor de verbondenen. Welke jubel overstroomde ons bevrijde land De trouwe wacht in het bloed en het slijk van den Yzer onder het commando van Koning Albert was niet vruchteloos geweest. De duurbevochten zege beteekende meteen voor België opnieuw hare Vrijheid en Afhankelijkheid. Sindsdien zijn twintig jaren voorbijgegaan. De jammerklachten die na den echo van klokkengelui en vreugdetonen lang bleven natrillen uit plat geschoten haarden en uit verwoeste steden en dorpen, zijn uitgestorven. Schooner dan ooit zijn alle Belgische gouwen weer uit het puin verrezen. Zou het dan niet menschenonwaardig geweest zijn, indien door de schuld van geweldenaars of jacheraars een nieuwe en nog afgrijselijker wereldoorlog uitgebroken ware. Hoe gelukkig dat nog ter elfder ure een reddende over eenkomst werd gevonden, en dat in plaats van brutale kracht het verstand nog heeft kunnen spreken. Het leven der volkeren is buiten een oorlog dikwijls al tragisch genoeg. In de landen heerscht er zooveel haat en zooveel onbegrijpen, dat men bij oogenblikken zijn hart van afgrijnzen moet vasthouden, bij het zien van zulke hemeltergende onrechtvaardigheden. Twintig jaar na achttien ...zaaien vliegmachines nog, zelfs onmensche- lijker, dood en vernieling, schuifelen de kogels en donderen de kanonnen, en dit terwijl op het vaderland en in overzeesche gewesten de wapenstilstand werd herdacht. Na twintig jaar is het aanschijn van de wereld als het ware veranderd. De overwonnenen van toen dreigen nu de overwinnaars te worden, en dit met alle gevaren voor onze onafhankelijkheid en de onaantastbaarheid van onze kolonie. Gewis, de oppositie in ons land bestaat zij ook uit communisten en rexis- ten en fronters, heeft redenen te over om eens ernstig aan een gewetensonder zoek te doen. Sommige katholieken en vooral socialisten kunnen hun houding herzien en de noodige conclusies trekken. Boven de belangen van de partij, gebieden deze van het land. En hier gaan de liberalen voorop. D. B. V. kaart, welke het tooneel der opera ties voorstelde. Hij verzette zich tegen het plan een aanval op Metz en het Saargebied te j ontketenen in plaats van de streken te bezetten, welke het aftrekkende Duit sche leger vrij liet, een aanval, welke roemrijker en van grooter strategisch belang zou geweest zijn dan de aanval op Sedan. Volgens marschaalk Foch had deze aanval slechts ten gevolge gehad dat de linkervleugel van het Duitsche le ger zou teruggedreven worden over enkele kilometer, wat geenszins den af- DE GEMEENTEVERKIEZINGEN TE HEYST-AAN-ZEE. Een Herziening geeft een Katholieke meerderheid. Naar aanleiding van de klachten, in gediend door de katholieken en socia listen, in verband met de jongste ge meenteverkiezingen te Hevst-aan-Zee, die in het voordeel van de liberalen eindigden met 6 zetels tegen 5, werd een onderzoek door de Bestendige De putatie ingesteld en overgegaan tot de herziening der betwiste stembrieven. Het onderzoek leidde tot de vernie- tocht hinderen of afsnijden zou der tiging van een stembrief van de libe- Duitsche troepen in Belgie. Aldus liet marschaalk Foch de nutteloosheid uit schijnen van het mogelijk offensief van generaal de Castelnau om zijn vroegere genomen beslissing nl. het staken der i vijandelijkheden te staven. Deze overhaaste Wapenstilstand was oorzaak van een spoedige herop leving der militaire macht van het overwonnen Duitschland besluit de Fransche hoogere 'officier. ralen, waardoor de koncentratielijst de meerderheid zou bekomen met een verschil van 5 I 1 van één stem. Een Hooger Beroep, Ten gevolge de beslissing van de Bestendige Deputatie van Brugge, en waarbij een liberale stem te Heyst-aan- Zee werd nietig verklaard, zoodat de meerderheid van 5 I 1 van één stem van de liberalen op de concentratie oversloeg, werd Maandag een afvaar ■c-diging bestaande uit de heeren Debra, *A» •4-* «Ai - «o»«oj«c»«o?«c?v Vt.' w jV3ftg?Vr? TOURING CLUB VAN BELGIE. Op Zate. dig 17 December e k. wordt, door de zorgen van den Touring Club van Belgie, eene EERSTE VOORDRACHT gege ven in de bovenzaal van het Gasthof «Hotel du Pavilion bij Mr. Maurice Deman, om 8 uur "s avonds door den HEER ALFONS WAUTERS, Advokaat Eere-Rechter, Voorzitter der Rechtbank van Eersten Aanleg te Leopoldstad handelende over EEN EN ANDER OVER KONGO Ingang kosteloos voor de T.C.B.-isten. De niet-leden op uitnoodiging. Namens den T.C B.. G. Carpier. De Terugkeer van h. Degrelle Naar in de rexistische kringen verteld wordt, zou de heer Degrelle, die aan de Azurenkust verblijft, om zijn ge schokte gezondheid te herstellen, tegen het einde van deze maand reeds te rugkomen, en zijn bezigheden hervat ten. De vraag is echter, of de fuhrer van rex weer zijn oude plaats zal innemen, dan wel of het huidige directorium, aan het hoofd waarvan de heeren Paul de Mont, Wyns en Pierre Daye staan, naast hem zal blijven bestaan. Bij vele rexisten, uit de Waalsche provincies vooral, heeft de onverwach te herleving van de katholieke partij, na de vreeselijke nederlaag, die zij in 1936 heeft geleden, heel wat ontgoo cheling gebracht. Vele van de plaat selijke leiders hebben de rexistische afdeelingen ontbonden, en het spreekt van zelf, dat de katholieken er als de kippen bij waren om de verloren schaapjes weer binnen te halen. In het orgaan van de rexisten zelf wordt echter, tot nu toe, over den te rugkeer van h. Léon Degrelle met geen woord gerept. Oud-Kolonel Vigneron, Rexistisch Senator, veroordeeld tot Drie maand Gevangenistraf, met een uitstel van 5 jaar. De 22e Strafkamer van de Boetstraf felijke Rechtbank van Brussel heeft uil- spraak gedaan in de vervolgingen inge spannen tegen de oud-kolonel van de gendarmerie Vigneron, rexistisch sena tor, voor laster ten opzichte van drie officieren van de rechterlijke politie. De Rechtbank heeft den heer Vi gneron veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en I 400 frank boete, met een uitstel van 5 jaar. D. R. Dhauw en Goetinck die op de liberale lijst te Heyst-aan-Zee verkozen werd- den verklaard, in het ministerie van Binnenlandsche Zaken door het kabi- netshoofd van minister Merlot ontvan gen. Zij vroegen herziening van de be twiste stembrieven of een volledige hertelling. Ook de socialistische eerste candi- daat, die twee stemmen te kort kwam om verkozen te worden, zou op een hertelling van de stemmen aansturen. De liberale afvaardiging heeft an derzijds een beroep op den Koning ge daan tegen de beslissing van de Be stendige Deputatie van West-Vlaande- ren inzake de afkeuring van bovenge- melden stembrief. Het zijn de chemisten die ons het hedendaagsche leven zoo gemakkelijk maken. Altijd nieuwe methodes, nieuwere middelen om iets gedaan te krijgen, hetzij het maken van papier, van glas, van geweefsels, enz. Het werk van den scheikundige bracht ons het kunstmatig rubber, syn- thetische verfstoffen, het bakelite, an dere plastiek, het samenstellen van erg ontplofbare stoffen. In de laatste eeuw en bijzonderlijk in de laatste 25 jaren heeft de scheikunde reusachtige voor sprong gemaakt. Van in de derde eeuw waren er alchimisten die zochten om goud te maken uit een minder edel metaal Hetgeen tot onze dagen niet gevonden is geweest. Maar de alchimisten van vroeger wezen den weg naar verdere navor- schingen en studies. Nemen we enkel maar wat in de laatste jaren gebeurd is. Vroeger nam het 26 dagen in beslag om een fijne motorcar te schilderen en te polijsten, omdat verf en vernis zoo traag droog den. Nu is dat gedaan in een dag tijds door het gebruik van een nieuw cel- lulose-laquer. De scheikundigen hebben dikwijls nieuwe bronnen van grondstoffen ge vonden, hetwelk ons losmaakte van andere landen. Chili was overtijd het eenige land waar men iodine kon verkrijgen. We trekken die nu uit de brijn van de olie bronnen van Californie. Chili was vroeger ook het bijzon derste land voor sodium-nitraat, dat noodig is voor meststof. Vooraleer het synthetische produkt uitgevonden was, betaalden de Vereenigde Staten alle jare een vierde-biljoen aan Chili voor haar nitraat. Tot over eenige jaren kwam al den campher hier gebruikt uit Japan. Die verkrijgt men nu uit terpentijn. Plastiek is nu zoo prachtig en be wonderenswaardig gemaakt dat de stof gebruikt wordt in het namaken van ivoor, jade. amber en juweelen. Uit corn-cobs maakt men wel 100 verschillende produkten. Plastiek wordt gemaakt uit afge roomde melk, aardappelbloem, enz De chimisten zijn er zelfs in gelukt van bloemen en planten te doen groeien zonder aarde. Ze maken zeep zonder vet. Ze maken lensen zonder glas. Voor den eersten keer gingen we

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1938 | | pagina 1