De Nieuwe Posttarieven. Het Schaakspel tusschen de Vier Mogendheden. OUDERDOMSPENSIOEN NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN DUPONT GEBROEDERS Nuttige zaken voor de belanghebbenden over het 18 JAAR. NUMMER 50, WEEKBLAD 25 GBMTIEMEN ZONDAG 11 DECEMBER 1938. ABONNEMENTEN Jaar, per post 16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk25 fr. Amerika30 fr. Losse Nummers 0.25 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Bij elk schrijven naar inlichtingen wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheck 484.59 Telefoon 180 leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Handschriften worden in geen geval teruggegeven. Bijdragen in te zenden tegen den Donderdag middag. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. AANKONDIGINGEN Per regel 1.00 fr. (minimum 3.00 fr.) Rouwberichten minimum 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dikwijls te herhalen re- klamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. DE VOORTZETTING DER POLITIEK VAN MUNCHEN. VAN TIJD TOT TIJD GOOIT ER EEN DE STUKKEN OM... Het hoeft geen betoog meer, dat we in een gekken tijd leven. Als we zien, dat in ons eigen land een minister aan geworven wordt, om bezuinigingen te doen, en dat men hem dan gauw bui tenzet, wanneer hij ook maar pas een aanvang daarmee nemen wil, dan kan men zeker aannemen, dat het op in ternationaal gebied heel wat meer moeilijkheden te overwinnen zijn, dan in ons klein Belgie, nog dwazer ge steld is. Op 30 September j.l. slaakte de hee- le wereld een oef van verlichting als de kogel door de kerk was en het accoord van Munchen onderteekend door de vertegenwoordigers van de vier groote mogendheden. Wij moeten hier niet vertellen, wat er sedert dien datum allemaal voorge vallen is de gebeurtenissen zijn van zulk belang geweest, dat zelfs iemand die zich niets van de politiek aantrekt er zijn er zoo nog deze toch gevolgd heeft, uit schrik van onver wacht weer voor dagen te staan, als die van September jl. En iedereen heeft dan kunnen vast stellen, dat het zonderlingste, wat ei genlijk te Munchen gebeurde, wel het volgende was Twee aan twee verte genwoordigden de vier staatslieden een as Hitler en Mussolini, die van Ber- lijn-Rome, Chamberlain en Daladier de nauwe Britsch-Fransche samenwer king en twee aan twee, maar als ver- bindingsteeken tusschen de polen van die as, sprak men over toenadering hernieuwde collaboratie tusschen Lon den en Berlijn, en pogingen tot toena dering tusschen Italië en Frankrijk. De voortzetting van de politiek van Munchen werd besloten... Een eerste gevolg was, dat de zoogezegde ver- bindingsteekens tusschen de polen weer vervielen. Er ontstond opnieuw afscheiding tus schen Duitschland en Engeland, de twee landen nochtans, die te Munchen nog een verklaring onderteekenden van nooit meer oorlog Die af scheiding werd tot een ernstige kloof na de wreede Jodenvervolging in het Derde Rijk en de daarmee gepaard gaande aanbevelingen aan Londen, zich liever bezig te houden met wat er in Palestina gebeurt Van de ontworpen toenadering tus schen Frankrijk en Italië is alleen de herbenoeming van gezanten te Parijs en te Rome een feit gewo-rden. Voor het overige zijn de standpunten méér en méér uitééngeweken, en thans heeft men zelfs de incidenten in de Italiaan- sche Kamer en de betoogingen op straat beleefd, waarbij Italië verschil lende gebieden van het Fransche moe derland en zijn Afrikaansche bezittin gen opeischt. De reactie op die laatste inciden ten, waarvan de Italiaansche re geering de verantwoordelijkheid niet op zich neemt, alhoewel men moeilijk in het streng gereglementeerde Italië nog betoogingen buiten den wil der fascisten om, zie plaats hebben, is in Frankrijk waardig, maar ook vast besloten. Terwijl dit alles gebeurt, beproeft nien nu naar meer toenadering te gaan weer tusschen de polen van de be doelde assen, maar dan anders ge schikt namelijk Engeland-Italie, en Duitschland-Frankrijk. Engeland en Italië hebben reeds de accoorden van 16 April j.l. bekrach tigd, nadat Londen het Italiaansche Keizerrijk erkend had... en nu trekken de Britsche reizende ministers Cham berlain en Halifax weldra naar Rome, van 1 1 tot 14 Januari. Het plan bestond dat Chamberlain tevens te Rome zou aandringen op toe nadering tusschen Mussolini en Dala dier, om de personen te noemen, die de twee kampen vertegenwoordigen. Die taak is nu veel moeilijker gemaakt na de dwaze incidenten van Tunis Corsica Nice dwaas, omdat, zooals een Fransch journalist aanhaalt de Franschen zouden kunnen roepen Gallië aan de Galliërs en aan ons het noordelijk gebied aan de overzijde van de Alpen Zij moeten daar voor alleen maar wat verder in de ge schiedenis teruggaan. Thans zegt men echter, dat ofwel Lord Perth, Britsch gezant te Rome, nog vóór de aankomst der Britsche mi nisters aan graaf Ciano herinneren zal, dat in de accoorden, afgesloten met Londen, er een bepaling is, die spreekt over het behouden van het statu quo in de Middellandsche Zee, ofwel dat Chamberlain dit zelf doen zal. Tegelijkertijd echter komen er ook berichtjes door, waaruit men wel den oorsprong van de incidenten zou kun nen afleiden namelijk, dat de Brit sche vliegende vredesbode bij Da ladier zou vragen enkele van de kleine verlangens van Italië in te willigen verlaging van de rechten in het Suez- kanaal, vergemakkelijking van sommi ge formaliteiten voor de Italianen in Tunis, en andere. We spreken nu in de laatste lijnen enkel maar over drie van de vier par tijen bij dit schaakspel van groote mo gendheden, waarbij er één af en toe, zooals men uit het voorgaande ziet, er schik in heeft, de stukken door elkaar te werpen. Wat zegt Hitler over de in cidenten in de Italiaansche Kamer Voorloopig niets. Men kan echter aannemen, dat Da ladier en Bonnet, die te Parijs den Rijksminister van Buitenlandsche heb ben ontvangen, om met hem de toena dering Berlijn-Parijs te bekrachtigen door een accoord in den aard van het Britsch-Duitsche, hem wel eens eerst aan den tand zullen gevoeld hebben, om te weten, welke de houding van Berlijn tegenover de Italiaansche ge beurtenissen is. Het is inderdaad een feit, dat de po gingen, rechtstreeks of onrechtstreeks door de twee assen beproefd, om de andere wat losser te maken, steeds ge stuit zijn op een vastberaden houden aan nauwe samenwerking, zoowel tus schen Londen en Parijs, als tusschen Berlijn en Rome. Dan mag men te Parijs wel eerst eens hooren, hoe Hitler over zijn bond genoot denkt in deze voor Frankrijk belangrijke kwestie, alvorens een ac coord aan te gaan, dat achteraf dan toch maar weer in latenden toestand blijft. Laat ons echter niet te pessimistisch zijn en hopen, dat de stappen te Parijs en in Januari te Rome, leiden zullen tot een ontspanning, die de wereld eindelijk wel verdiend heeft, na alles, wat zij heeft doorgemaakt in deze laatste tijden. W. Niettegenstaande al de ruchtbaar heid door de bladen gegeven, aan de nieuwe Pensioenwet van 13-12-1937 hlijven de menschen over 't algemeen nog enwetend over de bijzonderste be palingen van die hoogst belangrijke wet. Laat ons maar ronduit bekennen, ^at het aanneembaar is, dat de gewo ne menschen zoo weinig van de nieu we pensioenwet afweten. De tekst van de Pensioenwet is zoo danig ingewikkeld, dat zelfs de men schen die goed ontwikkeld zijn, geen weg kunnen vinden in dien choas van duistere wetteksten en hoogdravende bewoordingen. De eenvoudige man, begaafd met gezond verstand, zal eens dat hij een bepaalde zaak vast heeft, die zaak klaar en duidelijk kunnen maken aan oningewijden. door een eenvoudige uiteenzetting. De wetteksten echter, laten over t algemeen aan duidelijkheid te wen- schen over. De stijl is doorgaans veel te strak en te officieel en men offert te veel aan de geleerde uitdrukkingen om het eenvoudige en het practische te verwaarloozen. Komt daarbij nog, dat de pensioen wet zoo maar dertien maal is gewij zigd en aangevuld is geweest met tal van omzendbrieven. Het Belgisch Staatsblad of de Mo- niteur waarin al de wetten verschijnen, herhaalt echter zelden of nooit de tek sten van de oude wet als er verande ring komt in een bepaalde wet. Zoo 1 komt het dat men, om op de hoogte te zijn van de pensioenwet, niet alleen de officieele tekst der laatste pensioen wet moet bezitten en verstaan, doch dat men bovendien moeilijke opzoekin gen moet doen in de wetteksten der vroegere pensioenwetten, wat een werk is van groot geduld en bijzonder van kopbreking. Buiten al de wetteksten zoo moei lijk te begrijpen, en daarenboven aan leiding gevend tot verschillende opvat tingen bestaat dan nog een reglemen teering, die een omvangrijke admini stratie eischt om de verzekerden hun rechten te doen vrijwaren. Kortom een gewone mensch, hij weze dan nog ontwikkeld, zal nooit de pensioenwet begrijpen indien hij zich daarop niet specialiseert, wat prac- tisch voor de overgroote meerderheid niet doenbaar is. WAT STAAT ER U TE DOEN Ieder moet voor zich datgene trach ten te weten en te begrijpen wat hem speciaal aanbelangt. We willen, aan de hand van honder den gevallen die soms worden over gemaakt, eenige eens nader belichten op de meest eenvoudige manier. Vragen en Antwoorden. We zullen de gevallen die we willen nader, toelichten, verwerken in vragen en antwoorden, om aldus de toestand zoo simpel mgoelijk te maken. Uit een greep van vragen, nemen we dus eenige gevallen waarvan de dossiers voor de hand liggen Vraag Nr 1. Ik ben sedert vele jaren ziek, kan niet werken. Tot in 1933 heb ik gewerkt bij een patroon en tot dan is regelmatig afge houden van mijn loon voor de pen sioenzegel. Ik ben geboren in Juli 1883'en mijn vrouw in 1887 wat staat me te doen om in regel te zijn. Antwoord Gij zijt ziek sedert 1933 en hebt sedert dien niet meer gestort. Vermits gij geboren zijt in 1883, hebt ge nog gelegenheid een groot deel der verloren schade in te halen. Stuur zoo mogelijk, onmiddellijk een pensi- oenkaart op, met 12 zegels van 5 fr. op. Tracht in de toekomst meer te stor ten dan 5 fr. per maand, zoolang u ziek zijt. Indien uw vrouw ook kan storten, 60 fr. per jaar, is dat van zeer grooten invloed op haar vaste rente op 65 jaar. Indien u onmogelijk het geld kunt storten, legt dan uw geval voor aan de commissie van Openbaren Onderstand, of aan de Ziekenkas. Vraag Nr 2. Mijn man is geboren in Maart 1 886 en als arbeider wordt hij regelmatig af gehouden voor zijn pensioenzegel. Ik zelf heb nooit gestort. In de veronderstelling dat ik nooit zou storten, wat zou dan mijn recht zijn 1Als mijn man 65 jaar oud zal zijn. 2. Als mijn man komt te sterven voor zijn 65 jaar. 3. Als mijn man komt te sterven na zijn 65 jaar. Als ik moest storten, wat zou dan mijn recht zijn en hoeveel moet ik dan storten en waar moet ik storten. Antwoord. Uw man is geboren in I 886 en heeft als arbeider regelmatig gestort. U zelf hebt nooit gestort. Als uw man 65 jaar oud zal zijn, zal hij een kosteloos pensioen trekken van 2200 fr. als gehuwde. Indien hij op 65 jaar weduwenaar moest zijn, zou hij slechts 1 100 fr. trekken als kosteloos pensioen. Buiten dit kosteloos pensioen, zal uw man nog een vaste rente trekken die zal verschillen volgens de gestorte gelden en indien hij regelmatig zal voortstorten tot 65 jaar, zou die rente j gemakkelijk I 300 tot 1 400 fr. kunnen bereiken. Als uw man komt te sterven voor zijn 65 jaar en boven de 55 jaar. zult u 50 trekken van zijn vaste rente, dus 650 tot 700 fr. plus de weduwe- rentetoeslag van 360 fr. Komt uw man te sterver, na zijn 65 jaar, dan kunt u geen kosteloos pen sioen trekken omdat u niet gestort hebt. U zult dan uw weduwerentetoeslag blijven genieten plus de 50 van de rente van uw man. Indien u zelf begint te storten, laat ons zeggen 120 fr. per jaar, dan zult u later op 65 jaren uw eigen rente trek ken. In de veronderstelling dat u zoo oud zijt als uw man, zoudt u door stor tingen van 120 fr. per jaar, nog een jaarlijksche rente kunnen verzekeren van ongeveer 500 fr. per jaar. Door uw eigen stortingen krijgt u bovendien nog recht op ouderdoms pensioen. Het minste dat u moogt storten is 60 fr. per jaar, doch gezien uw ouder dom, zouden wij u aanraden het dub bel te storten. Vraag Nr 3. Ik ben landbouwer van stiel en ge boren zijnde in 1897, heb ik tot hier toe nog niet gestort en mijn vrouw ook niet. Wat moet ik doen om later in regel te komen met mijn kosteloos pensioen, voor mij en mijn vrouw. Antwoord. U zijt landbouwer van stiel en gebo ren zijnde in 1897 hebt u nooit gestort voor uw pensioen. U vraagt wat u moet doen om in regel te zijn. Vermits u geboren zijt in 1897, zult u op 65 jaar slechts 1200 fr. kosteloos pensioen kunnen trekken als gehuwde. Als weduwnaar zult U slechts I 00 fr. kosteloos pensioen kunnen trekken. Vermits U slechts 41 jaar oud zijt, zult U moeten zorgen dat U boven uw kosteloos pensioen een tamelijk groote rente kunt vormen. Door een jaarlijksche storting van 300 fr. itunfU ïïog" een vaste rente be reiken van ongeveer I 500 fr. Het min ste wat U moogt storten is 120 fr. Indien U moest overlijden voor uw 65 jaar, zou uw vrouw, onmiddellijk pensioen trekken, bijvoorbeeld op 50 jaar, zou uw vrouw 45 trekken van het pensioen dat U zou getrokken heb ben op 65 jaar. Laat uw vrouw ook 60 fr. per jaar storten in uw geval is zulks een enorm voordeel. Vraag Nr 4. Ik ben metser van stiel en daardoor moet ik dikwijls veranderen van pa troon. Nu eens werd me afgehouden van mijn loon voor mijn pensioenze gel, dan weer werd er niet afgehouden, zoodat ik vrees dat ik niet in regel zal zijp. Vermits ik thans 60 jaar oud ben, begin ik te vreezen dat mijn pensioen niet in regel zal zijn. Hoe kan ik nu te weten komen hoe ver het staat met mijn stortingen en kan ik nog een achterstel inhalen Antwoord. U zijt metser van stiel en vermits U zooveel patroons hebt gehad en er vol gens uw zeggen niet regelmatig werd afgehouden voor uw pensioen, geven we U den volgenden raad. Wend U tot den secretaris van uw Pensioenkas en vraagt dat hij voor U zou schrijven naar de Nat. Pensioen kas, Wolvengrachtstraat, 40, te Brus sel. Een paar weken later zult U mel ding van uwe stortingen ontvangen. U hebt een jaar tijd om den patroon die zijn plicht niet deed, voor het gerecht te brengen. In dit geval zal uw vak bond het noodige doen. Vraag Nr 5. Ben 48 jaar in November. Sedert 20 jaar ben ik in dienst als naaister op een klein atelier. Tot hiertoe heb ik nooit een pen- sioenkaart gezien. Men heeft me gezegd dat ik later geen pensioen zal trekken is dat waar Ik ben ongehuwd en ik maak me ongerust over die kwestie. Mijn loon bedraagt 150 fr. per week. Mag ik vragen vvat me te doen staat? Antwoord. Het is spijtig voor U dat U niet meer acht geeft op uwe rechten en daardoor een groot stuk van uw pensioen hebt laten verloren gaan. Uw werkgeefster is in groote mate aan haar plicht te kort gekomen en zij is thans blootgesteld aan zeer zware straffen. Tracht met uw werkgeefster overeen te komen voor de geleden schade, die zeer groot is en die kan berekend wor den volgens de bestaande tabellen, be vat het boekje over de ouderdomspen sioenen. Wi! uwe werkgeefster de schade niet betalen, dan moogt U klacht indienen bij het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg. Natuurlijk dat uwe bazin, van nu af een pensioenkaart voor U moet op maken en de pensioenzegel moet plak ken (voor U 16 fr. per maand). Vraag Nr 6. Ik ben een kleine ondernemer met slechts een gast. Ik ben niet goed ge leerd en bovendien heb ik toch zoo weinig tijd om al de administratie der sociale wetten te regelen, wat trouwens zeer ingewikkeld is. Mijn gast is slechts sedert 6 maand in dienst en krijgt een loon van I 50 fr. per week, plus kost en inwoon. Hoe moet ik handelen om in regel te zijn met de pensioenkaart. Ik zelf heb sedert jaren voor mij geen pensioenzegel geplakt. Gehuwd zijnde met 4 kinderen ten laste, zou ik willen vragen, wat ik moet doen om later in regel te zijn met mijn pensioen. Ik ben geboren in 1908. Antwoord. Voor uwe gast dient u een pensioen kaart te gaan halen naar het postkan toor, I A gemskleurig, en ieder maand moet U plakken voor uw gast een zegel van 25 fr., waarvan de gast de helft moet betalen. Vraag aan uw gast een oude pen sioenkaart van zijn vroegere patroon, waarop U het pensioennummer van Uw gast zult vinden in den linkerboven hoek. Wat U betreft, kunt U volgens uw geboortejaar geen kosteloos pensioen trekken. U zult dus moeten zorgen, dat U door eigen stortingen zelf een pen sioen vormt. Indien U van nu af ieder jaar 200 fr. stort, zult U op 65 jaar een pensioen trekken van I 155 fr. plus 50 r/r toela ge van den Staat. Indien U komt te ovèrlTjden, zou uw vrouw ook weduw- rente trekken en ook weezenrente voor de kinderen onder de 1 6 jaar. U hebt er groot belaang bij te stor ten en uwe vrouw nog meer. In de veronderstelling dat Uw vrouw even oud is als U, zou zij door eigen stortingen van 200 fr. per jaar van nu af te beginnen, op haar 65 jaar een pensioen trekken van 2216 fr. plus 50 is 3324 fr. Vergeet niet dat U voor U en uw vrouw een pensioenkaart van vrije ver zekerde moet gebruiken, gele kleur. Om de zaak te vergemakkelijken, kunt U aansluiten bij een Pensioenkas uwer gemeente. 0 Vraag Nr 7. Ik werk sedert 6 jaar bij denzelfden patroon en ieder jaar krijg ik een pen sioenkaart, die ik zorgvuldig heb be waard. Mijn gebuur zegt me dat ik die kaar ten jaar voor jaar moest opsturen en dat ik thans mijn eigen zeiven een groot nadeel heb berokkend. Antwoord. Uw gebuur heeft gelijk. Het is on begrijpelijk dat U die volgeplakte pen- sioenkaarten niet hebt opgestuurd. In deze tijden van sociale vooruitgang moet de arbeider ook een beetje zijn zaak in 't oog houden. Vooral dat U thans 60 jaar oud zijt zult ge op 65 jaar een gevoelig verlies van pensioen ondergaan, want U hebt effenaf geld in t water gegooid. Gaat onmiddellijk naar uw pensioen kas of vakbond en vraag dat men uw geval zou uitleggen aan hoogerhand. Vraag Nr 8. Mijn man is over een paar maanden gestorven op 70 jaar ouderdom. Wij trokken 3200 fr. pensioen, doch nu laat men mij weten dat ik niets meer kan trekken. Is dat geen missing Antwoord. Vermits U vroeger nooit gestort hebt, hebt U dus geen persoonlijk recht op kosteloos pensioen. In uw geval zijn thans duizende we duwen, want als de vrouw zelf niet heeft gestort, heeft ze bij het overlij den van den man geen recht op koste loos pensioen. Wat U wel kunt genieten is de wedu- wenrentetoeslag. Die weduwenrentetoeslag, kan hoog stens 540 fr. per jaar bedragen. Vraag Nr 9. Mijn man is sedert twee jaar overle den en was toen 40 jaar. Ik heb drie kinderen ten laste en moet geholpen worden door den Openbaren Onder stand. Men zegt me dat ik recht heb op pensioen vermits ik nog maar 40 jaar oud ben kan ik dat niet gelooven. Mag ik vragen wat mijn recht is. Antwoord. Indien uw man vroeger regelmatig heeft gestort, of beter indien zijn pa troon regelmatig voor hem pensioen zegels heeft geplakt hebt U thans recht. 1Op weduwrente gebaseerd op de stortingen van uw overleden man. 2. Op weduwenrentetoeslag 240 fr. per jaar. 3. Op weezenrente 240 fr. per jaar en per kind. Gaat onmiddellijk naar uw pensi oenkas om die zaak in regel te bren gen. N. B. De weduwenrentetoeslag moet aangevraagd worden, anders krijgt men hem niet. Er zijn nog veel wedu wen in Belgie die recht hebben op we duwenrentetoeslag en die het niet we ten. De weduwen die twijfelen zouden goed doen zich te wenden tot de pen sioenkas hunner gemeente. BELANGRIJK De weduwen die tot hiertoe geen aanvraag zouden gedaan hebben voor de weduwenrentetoeslag en de wedu- wenrente, gelieven aanstonds een nieu we aanvraag te doen. Daarvoor kunnen ze zich best wenden tot de pensioenkas hunner gemeente. G. v. M. EEN VOLLEDIG OVERZICHT Spijts de kennisgevingen aan het pu bliek gericht, ondervindt het bestuur der Posterijen, dat sedert I November nog talrijke poststukken ontoereikend worden gefrankeerd. Het herinnert er eens te meer aan, dat de bijzonderste taksen zijn vastgesteld als volgt BINNENLANDVERKEER. Brieven. Per 50 gr. of gedeelte van 50 gr. 0.75 fr. Postkaarten. 0.40 fr. Prentkaarten en Kerst- en Nieuw jaarskaarten. a) zonder andere ge schreven melding dan naam. adres en handteekening van den afzender en datum van de zending 0.10 fr. b) zonder andere geschreven mel ding dan naam. adres en handteeke ning van den afzender, datum van de zending en een beleefdheidsformule j van hoogstens 5 woorden. 0.30 fr. c) met allerhande geschreven mel dingen en verzonden in den vorm van postkaart 0.40 fr. onder omslag of onder band. 0.75 fr. Naamkaartjes onder open omslag of onder band. a) zonder correspon dentie. 0.10 fr. b) zonder andere geschreven mel ding dan een beleefdheidsformule van ten hoogste 5 woorden. 0.30 fr. c) met allerhande geschreven mel dingen, 0.50 fr. Gedrukte adreskaarten. Zelfde tarieven als voor de naamkaartjes, als zij niet grooter zijn dan 10x7 cm. Drukwerken. Per 50 gr. of ge deelte van 0.50 gr., 0.10 fr. Nieuws bladen en tijdschriften (onder gefran- keerden band), die ten minste een maal per kwartaal verschijnen tot en met 75 gr., 0.05 fr. per 50 gr. of gedeelte van 50 gr. meer 0.05 fr. Monsters. Per 50 gr. of gedeel te van 50 gr., 0.10 fr. (minimum 0.50) Zaakpapieren. Per 50 gr. of ge- i deelte van 50 gr. 0.10 fr. (minimum 0.75). Facturen en Rekeningsopgaven. Tot en met 20 gr., 0.50 fr. Groot Hertogdom Luxemburg. Dezelfde porten als deze hierboven zijn toepasselijk op de zendingen voor het Groot-Hertogdom Luxemburg, be halve wat de dagbladen en de pirio- dieken betreft, voor dewelke het ta rief 5 centiem per 50 gr. bedraagt. Grenskring. In den grenskring van 30 kilometer (Duitschland, Frankrijk en Nederland) is het tarief voor de brieven op 75 centiem per 20 gr. of gedeelte van 20 gr. en dit voor de postkaarten op 40 centiemen vastgesteld. Zijt gij een vriend van ons blad Werf er een nieuwe abonnent voor aan. Een enkele maar... Dank

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1938 | | pagina 1