Aan het Oorlogsmonster offert de Menschheid haar beste Krachten De Oorlogstoestand In Europa Geweldig Russisch Offensief in Finland MAURICE GAMELIN Frankrijk staat eensgezind achter zijn Leider Daladier Massa- Waanzin Frankrijk s Eerste Soldaat jaak. nummer WEEKBLAD 26 CENTIEMEN ZONDAG 18 FEBRUARI 1940. ABONNEMENTEN Men abonneert op alle belgische postkantooren. NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN DUPONT GEBROEDERS Yperstraat, 2, POPERINGHE AANKONDIGINGEN VERWOESTE GEWESTEN 1922. Trekking van 10 Februari 1940, DE HEER CHAMBERLAIN WORDT GOED BEWAAKT. NA DE GEHEIME ZITTINGEN IN DE FRANSCHE KAMER. DE VERTROUWENSMOTIE, ONDERTEEKEND DOOR ALLE GROEPS LEIDERS, GESTEMD MET EENPARIGHEID VAN 534 STEMMEN. Rede van M. Herriot. De eenheid der Fransche Natie. TROTS DE GEWELDIGE KOUDE VERJOEGEN DE FINNEN DE RUSSEN UIT DE VEROVERDE STELLINGEN HET RUSSISCH GESCHUT OVER 30 KM. WIEL AAN WIEL ER ZOUDEN 400.000 RUSSEN TEGENOVER DE MANNERHEIM- LINIE STAAN POPERIKCHE I Jaar, per post16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk25 fr. Amerika (en andere landen) 30 fr. De postabonnenten in België, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in het postkantoor dat hen bedient, en niet aan ons Elk schrijven naar inlichtingen moet verge zeld zijn van een postzegel voor antwoord Uitgevers-Eigenaars Postcheck 484.59 Telefoon 180 leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn bijdragen. Handschriften worden in geen geval teruggegeven. Bijdragen in te zenden tegen den Donderdag 's middags. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag Naamlooze artikels worden niet opgenomen Gewone berichten, per regel 1.00 fr. Kleine berichten (minimum) 4.00 fr. Rouwberichten (minimum) 5.00 fr. Voor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst Alle aankondigingen op voorhand te betalen A! méér en méér van haar levens middelen gebruikt! de waanzinnige menschheid tot dooden en vernielen. Men heeft in de radio de ontstel lende bedragen kunnen hooren, opge geven door den Franschen minister van marine, Campinichi, voor de uitgaven, die een oorlogschip vergt. Wanneer voor één modern slagschip of kruiser al geld genoeg uitgegeven is om er een kleine stad mee te bouwen, kan zulk drijvend fort in één minuut voor 2.164.000 frank Fransche Franks verschieten Dat is 't geval voor de «Richelieu» die op 't oogenblik de trots van de Fransche krijgsvloot is en dat is dan in de veronderstelling, dat het al zijn ka nonnen tegelijkertijd in deze minuut zou afvuren. De Dunkerque zou in dezelfde voorwaarden voor 1.200.000 frank verschieten, de Marseillaise voor 351.000 frank, en de Foch maar voor 72.000 frank. ...Wat nog niet ééns de prijs is van ...één enkele zeemijn, die 75.000 frank kost de prijs van een reeds nette bur gerwoning in een groote stad 1 En nu zien we dat de oorlogvoerenden zulke mijnen uitstrooien alsof 't maar peper noten waren Als een duikboot een torpedo uit zendt en... deze mist haar doel, hoe veel heeft de commandant dan, in den letterlijken zin, in 't water gegooid ...530.000 frank In ons geld zoo wat een half millioen En als de Fransche torpedojager Sirocco om een Duitschen onder zeeër tot zinken te brengen negen gra naten afschieten moest, die op 6.000 frank het stuk kwamen, dan mocht men nog denken dat die 54.000 frank goed- besteed geld waren geweest Dus... zoo besloot de Fransche mi nister, deze stichtelijke uitéénzetting, laat het zich vanzelf begrijpen, hoe noodig het is, dat iedereen, die nog een cent spaargeld heeft, dezen dade lijk tegen een bewapeningsbon uitwis selt. We zullen er niet aan beginnen om voorbeelden aan te halen van betere bestemmingen die te geven zouden zijn aan de milliarden, die aan den Oor logmoloch geofferd worden. Dat zal iedereen even goed in onze plaats kun nen doen. Onnoodig te zeggen dat voor Duitsch- land al deze bedragen even fantastisch zijn. Laat ons maar nog eens vaststellen, dat al het geld dat de Staten nooit vinden kunnen om zelfs de hoogst noo- dige werken van openbaar nut, voor geestelijke cultuur, voor schoonheid en gezondheid uit te voeren, direct Voor den dag komt, wanneer het gaat om bewapening. En indien alle volken aldus, om te moorden, en te verwoesten, dadelijk bereid zijn tot het brengen van offers welke zij zich nooit tot hun gezamen lijk welzijn hebben willen laten opleg gen, dan zeggen ze allen dat ze daar toe door een ander gedwongen wor den t Si vis pacem, para bellum Wilt gij den vrede behouden, zoo bereidt u ten oorlog maar tot behoud van den vrede kent men nu geen beter middel meer dan de voorbereiding ten oorlog en hoe duurder de bewaring van den vrede op die manier de menschheid te staan komt... des te méér oorlog is er op de wereld, en des te wreeder en te ruineerender zijn de oorlogen Cijfers als deze, door den Franschen minister van marine opgegeven, doen duizellen, en iedereen zal zich van zelf afvragen, waar zulke fantastische som men vandaan moeten blijven komen. Hierbij echter moeten we bedenken, dat deze sommen voor de gemeenschap geen totaal verloren, uit de gemeen schap verdwenen geld zijn. Een som die uitgegeven wordt, die wordt natuurlijk ook ontvangen, en van het geld, door den Staat uitgege ven voor zijn verdedigingsmiddelen, komt natuurlijk het grootste deel toch Weer aan de gemeenschap terug in den vorm van loonen voor de arbeiders die oorlogsschepen, kanonnen, vliegtuigen, bommen en mijnen maken en alles wat verder tot uitrusting van de soldaten noodig is. Zoo ontstaat dan de paradoksale toe stand, dat alle zoogenaamde «econo - mische crisissen» in een land worden opgeheven, zoodra het in een oorlog is gewikkeld, dat de verdoofde en ver lamde industrieën dadelijk tot nieuw leven worden gewekt en aan de werk loosheid in alle vakken een einde komt. En dan zeker in dictatoriale landen als Duitschland, Italië en Rusland, waar zelfs in vredestijd al, iedereen het werk opgelegd en tegen eiken prijs dien men hem daarvoor wil geven. ...Wat trouwens het afdoend mid del is om overal het werkloosheidspro bleem op te lossen. Oppervlakkig beschouwd zou men dus allicht kunnen gelooven dat, ware hij niet zoo levensgevaarlijk, de oorlog eigenlijk een goede affaire voor elk land zou zijn. Het beste middel om weer eens nieuw leven in de brouwerij te brengen. Maar als men eenigszins dieper in de zaak wil gaan, dan zal men allicht be grijpen, dat een gemeenschap zichzel- ven tenslotte totaal uitputten moet, wanneer zij op die manier haar bezit blijft omzetten in voorwerpen, die niet meer dienen kunnen om nieuwe be staansmiddelen, om nieuwe broodwin ningen, om nieuwe inkomsten voor de gemeenschap te scheppen. Want al de winsten en loonen, door en in de oorlogsindustrie verdiend, be staan slechts in papier, terwijl het gezamenlijk spaargeld van de Natie, door haar goudvoorraad vertegenwoor digd steeds wegslinkt naarmate er méér van moet worden uitgegeven om de grondstoffen te betrekken uit het bui tenland, dat in goud betaald wil wor den. En als een bankbiljet het deel ver tegenwoordigt, dat zijn bezitter in den goudvoorraad van het land toekomt, en deze voorraad verkleint maar altijd door uitgaven voor niets-opbrengende objecten, dan spreekt het ook vanzelf dat dit bankbiljet voortdurend in waar de moet verminderen, zoodat het geza menlijk bezit van een staat in oorlog zich het best laat vergelijken aan een sneeuwhoop op een gloeiende plaat. Deze overweging heeft er de Hol- landsche regeering niet van kunnen weerhouden om tot den bouw van niet minder dan drie slagschepen over te gaan, en daarvoor dan op de begroo ting een bedrag uit te trekken, waar mee zeker al de meest dringende noo- den in het land gelenigd zouden kun nen worden. En dan is 't wel kenteekenend voor de zeden van dezen tijd en de goede trouw in de internationale betrekkin gen, dat de Nederlandsche regeering tot dit offer aan den oorlogsgod be sluit, op den dag-zelf bijna, dat Japan met de suggestie van een niet-aanvals- verdrag met haar, voor de pinnen komt. Japan... de éénige vijand, dien het te vreezen heeft in Indie, waarvoor deze drie slagschepen bestemd heeten te zijn. Wederzijdsch niet-aanvalsverdrag Wanneer zou Nederland er ooit aan kunnen denken, om Japan aan te val len En wat zou het dan nog met zijn drie slagkruisers kunnen doen Maar... met de voorbeelden uit den jongsten tijd voor oogen, kan Holland er best van denken, dat een voorstel tot een niet-aanvalspact niets anders is dan de passiepreek van een vos, en dat wie zulk voorstel ontvangt, wel dubbel op zijn ganzen mag passen. N. G. De reeks 83.536 nr 3 wint 250.000 fr. De reeks 83.536 nr 2 wint 100.000 fr. De reeks 83.536 nr 5 wint 100.000 fr. De andere nummers van de boven vermelde reeks, evenals de nummers der reeksen 125.878 en 158.818 zijn uitkeerbaar met 312.50 of 300 frank, volgens dat zij al dan niet hervormd werden. De macht wordt in Frankrijk thans uitgeoefend door een tweemanschap, bestaande uit Daladier en Gamelin. Deze twee mannen vullen elkander aan. Het hoofd der regeering, thans te vens minister van buitenlandsche za ken, werkt nauw samen met den op- percommandant van de Fransche strijd krachten, generaal Gamelin, wiens naam tegenwoordig naast dien van Da ladier in Frankrijk het meest wordt ge noemd. Op zijn schouders rust dan ook de enorme verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van land en volk. Het is overigens niet aan een onbe kende, dat de Franschen de hoogste militaire leiding hebben toevertrouwd. Maurice Gamelin stond sinds jaren in hoog militair aanzien. Zoo heeft men dan, zoodra de internationale toestand merkbaar ging verscherpen, aan hem de hoogste leiding opgedragen over de drie onderdeelen van Frankrijk's weer macht, opdat het hem mogelijk zou zijn, ongehinderd door eenige bemoeie nis van de tot dan toe met hem gelijk gestelde chefs van de marine en van de luchtvaart, alle noodige voorbereid selen te treffen in verband met een mo gelijken oorlog. Daar hij sinds eenige jaren chef was van den generalen staf, stonden reeds vóór het uitbreken van den oorlog alle legerafdeelingen onder hem. -« o »- Maurice Gamelin, die thans in zijn 67e jaar is, stamt uit de groote solda tenschool van Joffre en Foch. Hij is te Parijs als zoon van een Vlaming en van een Lotharingsche moeder gebo ren. De Gamelins zijn een soldatenge- slacht. Als achterkleinzoon, kleinzoon en zoon van officieren, heeft ook Mau rice Gamelin op een schitterende mili taire loopbaan te wijzen. Na zijn eindexamen op het bekende Katholieke lyceum Stanislas te Parijs vertrok hij naar de krijgsschool te St. Cyr, die hij met lof verliet. Ook van moederszijde stroomt trouwens het sol datenbloed hem door de aderen zijn moeder heette Ulrich en was familie van den laatsten Franschen gouverneur generaal van Straatsburg vóór 1871. Men kent den naam Gamelin al uit den wereldoorlog. Hij was toen aan vankelijk de rechterhand van maar schalk Joffre, in wiens militair kabinet hij, toenmaals majoor, als chef fun geerde. Deze majoor Gamelin speelde een historische rol bij de voorbereiding van den slag aan de Marne. Hij was het, die het later zoo beroemde legerbevel Nr 4 redigeerde, waarin maarschalk Joffre zijn troepen voorhield liever te sterven dan te wijken. Toen Joffre zijn hooge commando neerlegde en het overgaf aan generaal Nivelle, ging Gamelin, inmiddels over ste geworden, als commandant van het tweede bataljon jagers naar het front. Twee jaar later vindt men hem aan het hoofd van de negende divisie, die zich tijdens de groote veldslagen van Maart 1918 onderscheidt. Hij had tot taak gehad het voortdringende leger van generaal von Hutier tegen te hou den, en deed dit 44 jaar oud en tot generaal bevorderd met het grootste succes. Op het einde van den oorlog hoor de hij tot den naasten staf van maar schalk Foch, vroeger zijn leeraar aan de militaire academie. -« o »- Toen de oorlog ten einde was, ging generaal Gamelin niet op zijn lauwe ren rusten. Frankrijk had hem noodig op belangrijke posten. Eerst zond men hem aan het hoofd van een Fransche militaire missie naar Brazilië, waar hij vijf jaar vertoefde. Toen in het jaar 1925 de Drusen in Syrië in opstand kwamen, snelde ge neraal Gamelin daarheen en ontzette hij de belegerde stad Souei. Drie jaren bleef hij in die onrustige contreien en kon in 1928 naar Pa rijs teruggeroepen de regeering rap- porteeren, dat alle gevaar geweken was en er weer rust en orde heerschten in Syrië. Hij kreeg nu voor één jaar het com mando over het twintigste legerkorps te Nancy waarop in 1935 zijn benoe ming volgde tot chef van den grooten generalen staf, als opvolger van gene raal Weygand. Al zijn aandacht was er sedertdien op gericht Frankrijk een sterk leger te geven, geheel aangepast aan den ge weldigen gordel van vestingen, die on der den naam Maginot-linie gekend is. Van zijn vroegere chefs Joffre en Foch heeft Gamelin geleerd de juiste mede werkers te kiezen. Zoo heeft hij, met behulp van de eminentste leiders, de Fransche weermacht op zoodanig peil weten te brengen, dat menig buiten- landsch militair expert heeft verklaard in heel de wereld geen beter leger te kennen dan het Fransche. Zijn voornaamste medewerkers zijn de generaals George en Colson, en aan de samenwerking van Daladier, die zelf soldaat is geweest, en tijdens den we reldoorlog tot kapitein is bevorderd, mankeert hoegenaamd niets. -« o »- Beider levensbeschouwing is dan ook dezelfde de typische Fransche levens beschouwing, welke den geest hemel hoog boven de materie stelt. De sol daten zijn daarom in Frankrijk geen au tomaten, maar individuën. Elkeen van hen weet, waarom hij gehoorzaamt. Nooit wordt iets bevolen om het bevel, en ook werkt niemand tegen om tegen te werken. De onderwerping aan een hooger doel is vrijwillig. Van generaal Gamelin is 't woord We hebben regimenten, die geen commando behoeven, ge hoeft ze en kel te overtuigen Zoo is deze generaal ook een philo- soof. Het is trouwens van hem bekend, dat hij in zijn vrije uren graag leest in werken van de oude wijsgeeren van de nieuwe, staat Bergson hem het naast. Gelijk bij de meeste Fransche officieren het geval is, strekken zich zijn belangstelling en kennis uit ver buiten het militaire. Als de meeste groote aan voerders is Gamelin een zwijger. De zinnen, die hij zegt, zijn kort, en voor geen tweeërlei uitlegging vatbaar. Zijn gestrengheid tegenover zijn on dergeschikten is nooit in conflict met zijn groote menschelijkheid, hij is trou wens het strengst voor zichzelf. Als hij iets haat, dan is het reclame, openbaar heid en salon-omgang. Voordat de oorlog uitbrak zag men dezen generaal, als hij niet op inspectie was of in officieelen kring verkeerde, in burger. Wie hem zag zitten achter zijn Louis XVI schrijftafel, waarop er nooit een stuk papier lag, in den groo ten salon van het Invalidenpaleis zoo maar als een stevig gebouwd maar klein heertje in een donker pak kon moeilijk denken tegenover den eersten soldaat van Frankrijk te staan. Zijn particuliere leven is altijd dood eenvoudig geweest. Als hij van zijn werk thuis kwam, ging hij meestal naar zijn bibliotheek en las daar wijsgeerige studies, geschiedenis, en vooral reisbe schrijvingen. Zijn karakter toont hem als een koel maar menschelijk man, die in de eerste plaats op zijn plicht let. Zijn geliefkoosde gezegde is «Er ger je niet, want daar schiet je niet mee op». Hij begint met het grootste vertrouwen, maar wie hem één keer teleurstelt heeft bij hem afgedaan. Hij heeft verder een open oor voor anderer meeningen. Gamelin geldt voor den grootsten strateeg van Frankrijk en heeft zich dan ook zijn heele leven met strategie bezig gehouden. Het was zijn taak Frankrijk op een mogelijken oorlog voor te bereiden. Het land, de natie, zijn dan ook in alle opzichter voorbereid. Hoewel 67 jaar oud, heeft Gamelin een ijzeren gestel, geen last van zenuwen. Van socialist tot royalist kijkt ieder Franschman met vertrouwen op naar den officier, van wien het de over winning verwacht. Haagsche Post De Fransche Kamer hield Zaterdag een morgen- en een namiddagbijeen komst. Nadat de Kamerleden in den namid dag een tijdlang in geheime zitting ver gaderd hadden, werd de openbare zit ting hernomen. Een dagorde, die door al de voor zitters der groepen onderteekend was, werd met eenparigheid van 534 stem men goedgekeurd. Zij luidde «De Kamer na de regeering gehoord te hebben in haar verklaringen, die van het gouvernement gevraagd werden in geheime zitting, gedurende een debat, dat gekenmerkt werd door een hoog staand gevoelen van vaderlandsliefde, brengt hulde aan de inspanningen, die de regeering bestendig heeft vervuld, aan de verhevenheid van den helden moed onzer legers, schenkt haar hun vertrouwen, om met de samenwerking van het parlement, den oorlog te voe ren tot aan de overwinning Wanneer de stembussen rondgingen hadden al de groepen in blok gestemd met witte briefjes, zoodat de voorzitter dadelijk den uitslag kon afkondigen de eenparigheid van alle stemmen Nadat hij de goedkeuring had mede gedeeld, hield de heer Herriot de vol gende toespraak Ik meen voor onze landgenooten en voor het buitenland de waardigheid en de verhevenheid te moeten onder lijnen van het debat dat door uw een parigheid werd besloten. Dit debat heeft toegelaten in een grondige bespreking sommige legenden te verdrijven en de waarheid, de hart versterkende waarheid te bevestigen. Het heeft den minister-president ge legenheid gegeven zich voor u in volle vertrouwen uit te drukken op een wij ze waardoor wij hem dank zeggen, een voudig en gemoedelijk en daardoor zelf op uiterst ontroerende wijze (lui de toejuichingen) en het heeft het par lement toegelaten zijn rol te spelen van vergadering, die alle deelen van Frank rijk en alle elementen van ons bewon derenswaardig land vertegenwoordigd. Aldus werd deze twee dagen op af doende wijze onze nationale eensge zindheid bevestigd, welke niemand zal kunnen vernietigen, omdat zij gegrond vest is op de vrijheid en de vurige lief de tot het vaderland De geheele Kamer juichte recht staande de woorden van President E. Herriot toe. De Fransche pers is het eens om te wijzen op de Nationale eenheid, aan den dag getreden met de stemming in het Parlement, na debatten, die op een zeer hoog standpunt werden gehouden en die door geen enkel incident wer den ontsierd. Deze debatten strekken dan ook tot eere van het regiem en leveren het bewijs van het vertrouwen in de zegepraal. Le Petit Parisien schrijft De vergadering van het Geheim Comiteit is geëindigd.Frankrijk is meer dan ooit één en staat als één man ach ter den heer Edouard Daladier, die zijn oorlogsactie kan ontwikkelen op de meest degelijke wijze. De stemming in de Kamer is een stevig antwoord aan Berlijn en Moscou De andere bladen schrijven alle in denzelfden zin. United Press meldt uit Londen De heer Chamberlain en zijn vrouw worden op hun dagelijksche ochtend wandeling in het St. James extia be waakt. Behalve de twee mannen in ge wone kleeren, die gewoonlijk op zes passen achter eerste minister Chamber lain loopen, loopt er nu nog een stevige man, eveneens in gewone kleeren, op honderd meter afstand achter. De gevechten, die zich thans in het schiereiland Karelië afspelen, zijn de hevigste en de hardnekkigste die wer den geleverd, sinds de Russen het Fin- sche grondgebied zijn binnengedron gen. De Russische troepen doen gewel dige krachtinspanningen, en dank zij voortdurend elkaar opvolgende aan vallen, die met meer zorg zijn geregeld dan gewoonlijk, en die worden voor bereid door artillerie-bombardementen van meer dan vier uur, en uitgevoerd door massas's strijdwagens en gesteund door de actie van de luchtvaart, die de vijandelijke lijnen overvliegen en de achterlinies bombardeeren, zijn zij er in geslaagd door te dringen, in den sector van Summa en in den sector, die zich onmiddellijk uitstrekt ten Oosten van Muolajaervi, tusschen dit meer en het Vuoski-meer. Zij zijn er in ge slaagd stelling te nemen in zekere klei ne forten, die de vooruitgeschoven lijn uitmaken van de diepe Finsche verde digingsstelling. Terzelfdertijd als deze reusachtige frontaanval werd uitgevoerd, hebben de Russen gepoogd een rondtrekkende beweging uit te voeren rond de Man- nerheim-linie van het Oosten naar het Westen, en zij hebben aldus infanterie- troepen over het ijs van de Golf van Finland gestuurd, in de richting van de Koivisto-eilanden, waar de Finnen groote kustbatterijen hebben opgesteld en op het ijs van het Ladoga-meer, om te trachten door te breken over de Taipale-rivier. De Russische soldaten werden letter lijk uitgemoord door de automatische wapens, die over een prachtig geschuts- veld beschikten boven de effene ijs vlakte waar de Russen zich niet konden ingraven. Tijdens den nacht zijn de Finnen overgegaan tot den tegenaanval, on danks de reeds overdag ondraaglijke koude (men noteerde 30 centigraden beneden zero) en die tijdens den nacht nog verschrikkelijker werd. In de duisternis zijn zij er in ge slaagd zich meester te maken van bij na al de stellingen die de Russen over dag wisten in te nemen. Naar schatting gebruiken de Russen zes divisies of ongeveer 120.000 man. Het aantal tanks kan niet worden ge schat, maar bedraagt in elk geval een record aantal. Om een artillerievuur te kunnen onderhouden, gelijk de waar nemers het beschrijven, moet het Rus- sissche veldgeschut over een afstand van 30 km. om zoo te zeggen wiel aan wiel staan. Havas schrijft, dat naar het zeggen der Finnen, de gevechten bij Summa wat hevigheid betreft, het best te ver gelijken zijn met de gevechten van de Somme en van Yper in den wereldoor log. De Russen wierpen hun beste troe pen in den strijd. De strijd ging man tegen man, waarbij de Finnen met het mes vochten. De strijd, die thans woedt in de land engte van Karelië vormt slechts de tweede acte van het Finsch-Russische drama en is slechts een episode van den verbeten weerstand, dien de Fin-

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1940 | | pagina 1