1 De Oorlogstoestand In Europa Duitscben Vlieger schiet een Belgisch Vliegtuig neer boven ons Land. italië's Neutraliteit op een zware proef gesteld 2Ü* JAAR. NUMMER 10. ZOND AG 10 MAART 1940. ABONNEMENTEN NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN DUPONT GEBROEDERS Yperstraat, 2, POPERINGHE AANKONDIGINGEN Engelsche Kolen voor Duitsche. LANDBOUW-VERLOVEN NIEUW VERLOF-STELSEL VOOR DE LANDBOUWERS. MAAR... HET ZOU EEN M1DDEN- WEG ZOEKEN IN AMERIKA PROEFT CASTAR BIER FONDSEN VOOR MEESTBEGAAFDEN DRINKT KING STOUT Met het oog op de Lente-Werkzaamheden. 1Een verlof van ZEVEN dagen in eens te nemen, met afreis uit het kantonnement te 9 uur 's morgens den dag vóór den aanvang van het verlof DE KWESTIE VAN DE DUITSCHE MARKEN De stand der overeenkomst, uit het verslag van den Heer Senator Ronse. WELKE GEZINSHOOFDEN ZIJN MOB I LISEER BAAR MINISTER SPAAK OVER ONZE NEUTRALITEIT EEN LUCHTGEVECHT BOVEN ONS LAND. DE OFFICIEELE MEDEDEELING. Protest der Belgische Regeering. DE DUITSCHERS MEENDEN MET ENGELSCHE VLIEGTUIGEN TE DOEN TE HEBBEN ...en zij dachten zich boven Fransch grondgebied te bevinden. EEN DUITSCHE NOTA TE BRUSSEL OVERHANDIGD. IN DE KAMER GEEFT GENERAAL DENIS UITLEG OVER HET GEBEURDE. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. c^- m P0PERIH6HE Jaar, per post16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk25 fr. Amerika (en andere landen) 30 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De postabonnenten in België, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in het postkantoor dat hen bedient, en niet aan ons Elk schrijven naar inlichtingen moet verge zeld zijn van een postzegel voor antwoord Uitgevers-Eigenaars Postcheck 484.59 Telefoon 180 Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn bijdragen. Handschriften worden in geen geval teruggegeven. Bijdragen in te zenden tegen den Donderdag 's middags. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag Naamlooze artikels worden niet opgenomen Gewone berichten, per regel 1.00 fr. Kleine berichten (minimum) 4.00 fr. Rouwberichten (minimum) 5.00 fr. Voor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst Alle aankondigingen op voorhand te betalen Als er in den blokkade-muur, dien Engeland en Frankrijk rond Duitsch land opbouwen, nog zooveel bressen zijn, langswaar goederen naar binnen kunnen stroomen, dan blijven er ook nog wel enkele over, langswaar het Reich nog een deel van zijn uitvoer on derhouden kan. En nu weet men, dat zijn belegeraars het misschien van nog méér belang achten, dat het zijn pro ducten niet meer kan uitvoeren en zich aldus geen vreemde deviezen meer ver schaffen dan dat het van allen invoer worden afgesneden. Want aldus kan dan Engelands re deneering zijn Als Duitschlands geen buitenlandsch geld meer krijgt om wat het uit het buitenland invoeren moet, te betalen, dan zal het verhinderen van zijn invoer ons vanzelf geen moeite meer kosten. Een van de grootste lekken naar buiten in den blokkadering rond Duitschland was tot hiertoe nog zijn uitvoer van kolen naar Italië, en nu heeft de regeering te Londen het stou te besluit genomen, om ook dat lek te stoppen. Officieel heeft zij verklaard dat, van den I Maart s nachts, haar besluit van 27 November jl.l waarbij steenkool tot contrabande werd verklaard, toegepast zal worden op alle vijandelijke en neu trale schepen, ook op deze met be stemming voor Italië, voor welke tot heden toe nog een uitzondering werd gemaakt. Als de Britsche regeering hiermee natuurlijk de bedoeling heeft om Duitschland te schaden, dan wil zij echter niet dat Italië in deze schade deelen zou, door het te berooven van de brandstof die haar onontbeerlijk is, en daarom heeft zij de regeering te Rome aangeboden, om aan Italië even veel steenkool uit de Engelsche mijnen te leveren als het uit de Duitsche be trok. En méér zelfs nog Als betaling van deze steenkool dan afgewerkte produc ten van de Italiaansche nijverheid te aanvaarden. In het bijzonder dan van de zware metaalindustrie. Dat kan dan daarheen leiden dat Engeland de brandstof levert die Italië noodig heeft om kanonnen en oorlogs schepen te vervaardigen, en dat van Italië dan deze kanonnen en deze oor logsschepen afkoopt. Wie om te beginnen al 'n leelijk ge zicht tegen deze combinatie trekken, dat zijn de Rotterdammers. De toestand is nu toch zoo geworden dat de doorvoer van Duitsche kolen naar Italië de bijzonderste trafiek is, die hun haven nog is overgebleven. Is de weg over Rotterdam naar Ita lië voor de Duitsche steenkolen niet de kortste, zonder twijfel is het veruit de goedkoopste. Moest men de kolen uit de Ruhr, in plaats van ze op lichters den Rijn te laten afzakken, en te Rot terdam mechanisch in zeeschepen over te slaan, op wagons laden en over heel de lengte van de as dwars door Duitschland en het voormalige Oosten rijk en den Brenner den weg naar Italië doen nemen, dan kwamen ze al daar allicht tot op het tienvoudige van den huidigen prijs te staan En nu de Rijnvaart hernomen heeft kunnen worden, na zoolang door de ge weldige vorst gestremd te zijn geweest, zullen wel heel wat duizenden tonnen Ruhr-kolen op weg naar Rotterdam of reeds aldaar aangekomen zijn, voor verscheping naar Italië. En zullen misschien nog wel ver schillende van deze ladingen Zaterdag nacht in allerijl zijn vertrokken, als uit Londen toch het bericht gekomen is, dat de schepen nog ongemoeid zullen worden gelaten, die voor middernacht hun trossen zouden hebben losgegooid. Het vervelende voor de Rotterdam mers in dit geval is, dat zij op grond van de rechten der neutralen al zeer Weinig tegen dit besluit van de Engel- schen kunnen inbrengen. Wel geldt het hier, als ge wilt, scheepvaartverkeer tusschen twee neu tralen, maar zelfs, indien dit verkeer geschiedt met Hollandsche booten, dan is deze lading dan toch een Duitsch product, dat door Engeland en door Duitschland-zelf trouwens ook tot oorlogscontrabande verklaard werd. Waarbij nog komt, dat Engeland, als vergeldingsmaatregel voor den onbe- perkten duikbootoorlog, waarvan de neutralen tot hiertoe de grootste kosten hebben betaald, iedereen verwittigd heeft, dat het allen uitvoer van Duit sche goederen zal beletten. Zoodat wie zich met zulken uitvoer nog willen gelasten, het op eigen ver antwoordelijkheid doen. Intusschen ziet Italië zich door deze nieuwe uitbreiding der Britsche blok kademaatregelen in een bijzonder de- licaten toestand gesteld. Langs den eenen kant kan het niet zeggen dat het in zijn belangen ge schaad zou worden, wanneer Engeland aanbiedt om het al de steenkolen te leveren, waaraan het behoefte heeft,- en nog minder, wanneer het daarbij de kans krijgt om de voortbrengselen van zijn nijverheid en in 't bijzonder dan van die industrieën, waarvoor het het meest steenkool noodig heeft, aan En geland te verkoopen. ...Een voordeel hetwelk den Italia nen als contraprestatie voor hun steen- kool-aankoopen niet geboden kan wor den door Duitschland, dat zelf ruim schoots in zijn behoefte aan voort brengselen van de metaalindustrie kan voorzien. Koel zakelijk gesproken, met inacht neming van zijn onmiddellijk belang, zou Italië op het aanbod van Engeland moeten ingaan. Nu weet het echter wel, dat het juist niet om zijn belang is, dat door de Britten dit aanbod wordt gedaan. Veel minder om aan Italië goed, dan om aan Duitschland kwaad te doen. En indien aldus Italië thans voor de keus wordt gesteld tusschen zijn direct voordeel en de trouw aan zijn vriendschap met het Reich dan is dat wel een uiterst lastige keus. Te méér nog, als het, om te probee- ren, voor de Duitsche kolenverzendin- gen overzee naar zijn land den weg open te maken, den oorlog aan En geland zou moeten verklaren. ...In strijd dan met Mussolini's do zijnen malen herhaalde verklaring, dat Italië slechts dan in den oorlog treden zou, als het zijn eigen belangen in het gedrang gebracht zou zien. Want dan zou hij feitelijk niet om Italië's direct belang zijn volk in den strijd storten, maar in dat van het Duitsche Rijk, om het te helpen, den Britschen-Franschen blokkade-ring te verbreken. En als iets te betwijfelen is, dan zal het wrel zijn, dat hij het ooit zoover zou kunnen laten komen. Het laatste wat we over dit geval vernemen, is dat Italië, om uit deze prang te geraken, een middenweg zoe ken zou over Amerika. Het zou geen kolen meer kunnen krijgen uit Duitschland, er ook geene willen koopen in Engeland, maar een bestelling voor drie millioen ton per jaar in de Vereenigde Staten doen. N. G. Er wordt de belanghebbenden die een studieleening op de Fondsen voor Meestbegaafden begeeren, bekend ge maakt dat de aanvragen vóór 15 Maart aanstaande, aan den Heer Gouverneur der Provincie dienen overgemaakt, uit genomen wat de ingezetenen van Brug ge, Kortrijk, Moeskroen, Oostende en Roeselare betreft, die hun aanvraag rechtstreeks bij het bestuur van hun stad moeten indienen. De verzoekschriften, na den bepaal den datum ingezonden, zullen zonder gevolg blijven. Het Ministerie van Landsverdediging heeft beslist dat voor de maanden Maart en April een nieuw stelsel van Landbouw-Verlof zal toegepast wor den. Dit stelsel bevat twee verschillen de wijzen. En 't zij EEN Verlof van DRIE dager, in eens te nemen, met afreis uit het kantonnement om 1 4 uur den dag voor den aanvang van het verlof 't zij DRIE Verloven elk van EEN dag, met afreis uit het kantonnement om 1 8 uur den dag vóór den aanvang van het verlof. 2. De eene maand DRIE ver loven elk van TWEE dagen, met afreis uit het kantonnement om 14 uur den dag vóór den aanvang van het verlof en EEN Verlof van EEN dag, met afreis uit het kantonnement om 1 8 uur den dag vóór den aanvang van het verlof De andere maand 't zij EEN Ver lof van DRIE dagen in eens te nemen met afreis uit het kantonnement om 1 4 uur den dag vóór den aanvang van het verlof 't zij DRIE verloven elk van EEN dag, met afreis om 18 uur den dag vóór den aanvang van het verlof. De gemobiliseerde landbouwers,wier aanwezigheid in hun bedrijf noodig is, mogen dit verlof nemen naar keuze van stelsel en op de data door hen zelf te bepalen. De toepassing van dit landbouwver- lof zal voor gevolg hebben dat het van sommige andere gemobiliseerden maandelijksch verlof van vijf dagen gebeurlijk zal moeten verminderd wor den, doch in geen- geval op minder dan drie dagen. Deze gemobiliseerden zul len evenwel hun aldus verminderd ver lof kunnen inhalen in de volgende maand, gedurende dewelke zij dan ook ZEVEN dagen verlof, in eens te nemen zullen bekomen, indien zij de maand te voren maar drie dagen gekregen hebben. De gemobiliseerde landbouwers die het verlof aanvragen volgens het nieuw stelsel, zullen bij hun terugkeer in hun kantonnement aan hun commandant een bewijs van den Rijkswachtbevel hebber van hunne omschrijving moeten voorleggen, bevestigende dat hunne aanwezigheid in hun bedrijf noodig ge weest is voor de landbouwwerken. De korpsoversten, de bataljons- en companiecommandanten zullen de sol daten doen verstaan dat deze land- bouwverloven, al verminderen zij tij delijk de andere verloven, onontbeer lijk zijn voor de bevordering der eco nomische belangen van het land, en dat deze regeling zeer rechtvaardig is, daar de achterstallige verloven zullen mogen bijgenomen worden de volgen de maand. In zijn verslag over de begrooting van Finanties, heeft senator Ronse als volgt den stand uiteengezet van de uit voering van de zoogenaamde marken overeenkomst gesloten op 1 3 Juli 1929 bij wet bekrachtigd op 1 1 April 1930 en waarbij het bedrag wordt bepaald van de annuiteiten die Duitschland zich verbond aan Belgie te betalen. De annuiteit beloopt voor het tijd perk van 1 April 1933 tot 31 Maart 1941 het bedrag van 26 millioen Rijks- mark, betaalbaar bij maandstortingen. Een modus viventi werd gesloten op 3 Oktober 1933, op grond waarvan 75 t.h. van het bedrag der stortingen gedaan op grond van de voornoemde overeenkomst rechtstreeks in deviezen zouden overgedragen worden de ove rige 25 t.h. zouden gestort worden op de geblokkeerde rekening van de Bel gische regeering bij de konversiekas voor Duitsche schulden in het buiten land en zouden kunnen gebruikt wor den voor de betaling van bijkomende Duitsche koopwaren uitgevoerd naar Belgie. Op 14 April 1934 werden de recht- streeksche betalingen ingevolge gebrek aan deviezen door de Duitsche regee ring geschorst. Feitelijk werden alle stortingen gedaan op de geblokkeerde rekening. Het losmaken van de markten zou voortaan gedaan worden in overeen stemming met het betalingsakkoord van 2 7 Juli 1935. De staat van onze geblokkeerde re kening gaf op 1 November 1939 een kredietsaldo van 108.424.851 Rijks mark aan, wat tegen I 1.90 fr. per mark overeenstemt met een bedrag van 1.290.255.732 fr. De raming van onze schuldvordering op Duitschland steunt op een fiktieve noteering van de Rijksmark. Indien de koopwaarde van die geblokeerde munt in aanmerking werd genomen, zouden wij onze schuldvordering ten minste met 60 t.h. moeten inkrimpen. Echter werden de rechtstreeksche stortingen gedaan op grond van de be talingsovereenkomst berekend op de noteering van den dag ter Beurs van Berlijn (11.90) zij beliepen 51 mil lioen 235.086 fr. in de eerste tien maanden van 1939. Het losmaken van de 25 t.h. over eenkomstig het modus vivendi is thans van geen beteekenis, daar de Duitsche regeering eischt dat een gedeelte van de in Duitschland gedane aankoopen van de koopwaren in vrije deviezen wordt betaald. De aflossing van de Duitsche mar kenschuld gaat uiterst traagzaam, ver mits er slechts een vierde van de annui teiten aan de Belgische regeering in de schatkist wordt afgedragen. gerdoorgang voor om het even wie on zer groote geburen. Deze hebben zelfs verbintenissen aangegaan, waaraan in den beginne niemand geloof hechtte Zullen wij onze positie kunnen be houden Wij zeggen ja noch neen. Al leen kan ik verklaren dat wij de zes voorbijgegane maanden gebruikt heb ben om ons verdedigingsstelsel op de gelijke wijze in te richten, zoodat bij 'n aanval zeer groote offers zouden ge- eischt worden van den aanvaller. De gewonnen tijd mag reeds als een suc ces beschouwd worden. Maar om aan het gevaar te ont snappen is het niet alleen noodig een sterk leger te hebben. Ook het land moet sterk en eendrachtig zijn, en alle klassen der bevolking moeten gelijke offers brengen, hun krachten ten dien ste stellen der collectiviteit en hun ei- schen matigen Kunnen de dienstplichtigen als hoofd van een gezin met 3, 4 of 5 kinderen, in geval van algemeene mobilisatie of van oorlog, nog onder de wapens ge roepen worden Wat het geval van oorlog betreft, kan natuurlijk niemand zich aan voor stellingen wagen. Ziehier echter hoe de verschillende gevallen dienen beschouwd, met het oog op een gebeurlijke algemeene mo bilisatie. Hoofden van gezinnen met minstens 5 in leven zijnde kinderen en die tot de klasse 1925 of tot een jongere klasse behooren, worden in geval van algemeene mobilisatie voorloopig in hun haardstede gelaten. Hoofden van gezinnen met minstens 4 kinderen en die tot de landweer klassen behooren (klasse 1925 en ou dere klasse) worden in hun haardstede gelaten. In geval van oproeping of van algemeene mobilisatie van het leger, begeven die betrokkenen zich naar den Commandant van het Rijkswachtkan ton tot welks gebied hun verblijfplaats behoort, en dienen er hun oproepings bevel in. Hoofden van gezinnen met minstens 3 kinderen, welke hun mihtieklasse ook zij, zijn voorloopig naar hun haardste de teruggestuurd om bij algemeene mobilisatie (faze E) wederopgeroepen te worden. Lagere reserve-officieren die min stens 6 kinderen hebben, worden vrij gesteld. Hun wederoproeping zal, zelfs in geval van algemeene mobilisatie, slechts op bevel van den minister van Landsverdediging mogen voorgeschre ven worden. Zaterdagavond heeft minister Spaak het woord gevoerd te Couillet. Hij begon met te verklaren dat op het huidig oogenblik de eerste zorg der regeering is ons land buiten den oor log te houden. 95 t.h. der Belgen zijn het daarmede eens, en niemand hoeft zich daarover te schamen voegde hij er aan toe. Na aangetoond te hebben waarom Belgie sedert 1936 een politiek van stricte neutraliteit volgt zegde de mi nister dat ons land tot op heden niet de geringste daad begaan heeft die kan worden afgekeurd. Indien wij niets aan anderen vragen, zegt hij, en indien niemand aan ons iets vraagt, toch hou den wij er aan dat ons land niet ge bruikt wordt als militaire basis of le- Zaterdag namiddag vlogen Duitsche vliegtuigen boven ons grondgebied op ongeveer 25 km. van de grens, name lijk boven Hemroulle-bij-Bastogne.On middellijk stegen drie Belgische jacht- toestellen op. Hierop ontstond een gevecht. Na enkele oogenblikken werd een der drie Belgische jachttoestellen dat bestuurd werd door officier Henrard, door Duit sche kogels getroffen. Het vliegtuig stortte te pletter in een bosch van Heb- roulle, gelegen op 3 kilometer der nieu we kazernen van Bastogne. Onder-luitenant Henrard werd op den slag gedood. Het tweede vliegtuig, bestuurd door sergant Lelièvre, werd eveneens ge troffen door Duitsche kogels. De loods kon gelukkiglijk landen. Zijn kleeding droeg sporen van kogels. Het derde vliegtuig, bestuurd door sergant Lieutenant kon, na beschoten te zijn geweest, eveneens behouden landen. De persdienst van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken deelde Zaterdag avond mede In den loop van den dag, rond 1 2 uur 1 5, heeft een peloton van 3 Bel gische eenzitsvliegtuigen, dat boven de provincie Luxemburg patrouilleerde, in de omstreken van St. Hubert een sterk bewapend Duitsch vliegtuig, van het type Dornier 1 7, met meerdere militairen bemand, achterhaald. De Belgische vliegtuigen omringden het Duitsche vliegtuig, dat plotseling een hevig vuur op hen opende. Een on zer vliegtuigen werd meerdere malen getroffen. Het drijfstel der mitrailleuse van een ander vliegtuig werd door boord De patrouille-commandant, onder luitenant Henrard, zette de achtervol ging voort. Zijn vliegtuig werd neer geschoten. Onder-luitenant Henrard werd gedood en zijn vliegtuig ver nield. In den loop van den middag heeft de heer Spaak, Minister van Buiten landsche Zaken en Buitenlandschen Handel, den Duitschen gezant ontvan gen en hem het krachtdadig protest van de Belgische regeering ter kennis gebracht, naar aanleiding der ernstige verkrachting onzer neutraliteit, alsme de de aanvalsdaad waaraan de Duit sche vliegers zich hebben schuldig ge maakt Ziehier de Duitsche lezing, door het Duitsche Nieuwsbureel verstrekt van het geval Zaterdag hebben zeven vliegtuigen van het Engelsche type Hurricane een Duitsch verkenningstoestel aangevallen dat uit Noord-Frankrijk terugkeerde. Daar de Duitsche loods meende boven Fransch grondgebied te zijn en bij het zicht van een type Hurricane, oordeel de hij met Engelsche jachttoestellen te doen te hebben. Tijdens het gevecht dat plaats had werd een toestel type Hurricane neergeschoten, terwijl het Duitsche vliegtuig ongedeerd terug keerde. Men heeft kunnen vaststellen dat het gevecht geschiedde op enkele minuten van de Fransche grens boven Belgisch grondgebied. Het neergeschoten jachtvliegtuig is een Belgisch vliegtuig van het Engel sche type Hurricane. De Duitsche Regeering heeft haar leedwezen uitgedrukt aan Burggraaf Davignon, ambassadeur van Belgie,die zich Zondag naar het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Berlijn had begeven. De persdienst van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken deelt mede Heer von Bulow-Schwante, Duitsch gezant te Brussel, heeft een bezoek ge bracht bij den heer Spaak, minister van Buitenlandsche Zaken. De Duitsche regeering geeft over het geval de onderstaande lezing Het Duitsche vliegtuig keerde van uit Frankrijk terug, waar het strijd had geleverd tegen een aantal Engelsche jachtvliegtuigen. De loods gaf er zich geen rekenschap van, dat hij boven Belgisch grondgebied vloog. (St. Hu- bert ligt op ongeveer zes minuten vlie gen van de Fransche grens). Een patrouille opmerkend van drie vliegtuigen van Engelsch type, dacht hij zich tegenover vijandelijke toestel len te bevinden en bond den strijd aan. De Rijksregeering drukt bij de Bel gische regeering haar oprecht leedwe zen uit. Zij geeft de verzekering dat de bestaande onderrichtingen, die 't over vliegen van neutraal grondgebied ver bieden, op krachtdadige wijze zullen in herinnering gebracht worden. De Duitsche regeering is bereid ie dere vraag voor schadevergoeding, die door de Belgische regeering zal worden gedaan, zonder uitstel te onderzoeken en te regelen Dinsdag legde Generaal Denis, Mi nister van Landsverdediging, in de Ka mer, volgende verklaring af Ik wensch de Kamer in kennis te brengen met de ware toedracht der zaak. Verleden Zaterdag, rond den mid dag. waren drie Belgische vliegers op patrouilletocht boven hun sektor in Lu xemburg. Een hunner bemerkte een vreemd vliegtuig, een Dornier 1 7, ge kend als een echte vliegende vesting, sterk bemand en machtig bewapend. Onderluitenant Henrard, hoofd van de Belgische patroelje, gaf bevel dit vliegtuig na te zetten. Het was spoedig ingehaald op 8.000 meter hoogte. On ze drie machienen sloten den Dornier in en stelden dan vast dat het een Duitsch machien was. Onze vliegers wilden boven dit machien stijgen. Doch op amper 200 meter afstand openden de Duitschers het vuur op het eerste Belgisch machien. Dezes commando post van de mitrailjeus werd stuk ge schoten en het machien moest dalen. Daarna beschoot de Duitscher het twee de Belgisch machien, dat eveneens ver plicht was te dalen, daar de vlieger door een kogel getroffen was. Onderluitenant Henrard stormde den Duitschen vlieger achterna en ging al-

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1940 | | pagina 1