De Oorlogstoestand ln Enropa Vrede tusschen Finland en Rusland De Duitsche Rijksminister von Ribbentrop te Rome Rond het vrijlaten der Italiaansche Kolenschepen. Duitschland spreekt thans niet meer over Vrede De Tekst van 't Vredesverdrag De Vijandelijkheden werden Woensdag stopgezet 20 JAAR. NUMMER 11. 4 i NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN DUPONT GEBROEDERS STEMMEN UIT BERLIJN WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 17 MAART 1940. GAZET YAH POPERIHGHE ABONNEMENTEN Jaar. per post16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk25 fr. Amerika (en andere landen) 30 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. AANKONDIGINGEN De postabonnenten in België, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in het postkantoor dat hen bedient, en niet aan ons Elk schrijven naar inlichtingen moet verge zeld zijn van een postzegel voor antwoord Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE Postcheck 484.59 Telefoon 180 Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn bijdragen. Handschriften worden in geen geval teruggegeven. Bijdragen in te zenden tegen den Donderdag 's middags. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag Naamlooze artikels worden niet opgenomen I Alle aankondigingen op voorhand te betalen Gewone berichten, per regel Kleine berichten (minimum) Rouwberichten (minimum) Voor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst 1.00 fr. 4.00 fr. 5.00 fr. De ontvangst door graaf Ciano. De Reichsminister van Buitenland- sche Zaken, von Ribbentrop, is Zon- darvoormiddag om 10 uur te Rome toegekomen. Hij werd bij zijn aankomst ontvan gen door graaf Ciano, minister van Bui tenlandsche Zaken van Italië, de afge vaardigden van het Italiaansche leger en de fascistische partij, en den heer von Mackensen, gezant van Duitsch- and. Na de eerecompagnie te hebben ge schouwd, begaf de Duitsche minister zich naar de villa Madama waar hij verblijven zal, in zijn hoedanigheid van gast van de Italiaansche regeering. Bij den Duce De Duce heeft in bijzijn van graaf Ciano en den heer von Mackensen, Duitsch gezant te Rome, den Duitschen minister van Buitenlandsche Zaken ontvangen, met wien hij een hartelijk onderhoud heeft gehad, dat 1 uur 15 minuten geduurd heeft. Bij Koning Victor-Emmanuel Koning Victor Emmanuel heeft den ïeer von Ribbentrop, Duitsch minister van Buitenlandsche zaken om 9 uur, i audiëntie ontvangen. Het onderhoud eeft 40 minuten geduurd. ien uiteenzetting over de beteekenis van het bezoek. Een buitenandsche correspondent meldt uit Berlijn Het eerste teeken voor een hechter aanhalen van de banden met Italië door Duitschland, kan men vinden in iet gesprek van Hitler met den Ameri- taanschen staatssecretaris Welles. Zooals gemeld, een week geleden, oemde de Fuhrer als voorwaarden, welke eerst vervuld moesten worden, oordat Duitschland de wapenen zal neerleggen, het opgeven van de Brit- sche piratennesten Gibraltar, Mal ta, Cyptus en Singapore. Maandag daaropvolgend kwam een officieuze commentaar van de Wilhelm strasse hierop terug en voegde aan deze lijst nog de namen Suez en de Ber muda-eilanden toe. Genoemde com mentaar wees er nadrukkeljk op, dat Duitschland noch rechtstreeksche, noch onrechtstreeksche belangen in de Mid- dellandsche Zee had, noch nastreefde, doch dat de wereld bevrijd moest wor den van de Britsche «terreur» op de wereldzeeën, welk telkenmale als den Britschen staatslieden iets niet beviel een blokkade tegen den betroffen staat afkondigde. Wat de Middellandsche Zee aangaat was dit een onmiskenbare toepassing op de sanctie-actie, tegen Italië tijdens den Ethiopischen oorlog. Zoo verbaasd was men in diploma tieke kringen van Welles over deze ver gaande eischen van Hitier, dat men weldra sprak over een Duitsch-Itali- aansch vredesprogramma, dat bij mon de van den Fuhrer was bekend gemaakt Dit is dan ook wel het meest tast bare aanknoopingspunt, hetwelk men bezit ten aanzien van Ribbentrop s Ita liaansche reis. Italië dient echter eerst met Duitsch- land's bondgenootschap met de Soviets verzoend te worden. Wat is daartoe een betere weg dan Italië te laten be middelen in bet Russisch-Finsch con flict waardoor Italië rechtstreeks in contact met Moscou zal komen. Italië, hetwelk het eerst vrijwilligers naar Finland stuurde, heeft er belang bij, dat Finland van een totalen on dergang gered wordt. Italië is dan ook Wel de meest geïnteresseerde groote neutrale mogendheid, die belang bij een beëindiging van het conflict heeft. Zekere waarborgen voor de toekom stige politiek van Moscou moet von Ribbentrop echter eerst aan Mussolini kunnen voorleggen en het is niet moei lijk te raden, welke deze zijn. Het zijn Waarborgen voor den Balkan.De groot ste bezorgdheid van Rome betrof im mers de mogelijkheid van een Russi sche expansie in de richting van Roe menie, welke aan de Russen weer in vloed op den Balkan zou geven. Welnu, het schijnt, dat Moscou be leid is gevonden aan Boecarest waar borgen te geven voor de onaantast baarheid van zijn territorium. Het af sluiten van het nieuwe Russisch-Roe- ttieensch handelsverdrag is daartoe wel ïen duidelijke aanwijzing. Deze Rus sische garantie, welke in Rome wellicht nog gewantrouwd zou kunnen worden, zou nu door een Duitschen waarborg aan Italië verstrekt worden, op grond waarvan Duitschland verzekert, dat Rusland geen expansie in de richting van den Balkan nastreeft. Het moet wel eenieder duidelijk zijn, dat een dergelijke, als het ware dubbele garan tie veel van Italie's zorgen zou wegne men. Dat schijnt dan ook in de tweede plaats wel het doel van Ribbentrop's reis te zijn. Indien Ribbentrop's reis een succes wordt, dan heeft Duitschland een voordeel van eersten rang behaald. De strijd in Finland zou worden gestaakt, de Balkan voor den duur van den oor log worden gestabiliseerd in zijn neu tralen toestand, het gevaar voor een tweefrontenoorlog zou aldus zijn weg genomen. En alle kracht zou op den strijd in het Westen kunnen worden geconcentreerd. EEN ONDERHOUD PAUS PIUS XII- VON RIBBENTROP Het duurde meer dan een uur de Paus maakte gebruik van deze gelegenheid om de noodige opmerkingen te maken. De heer von Ribbentrop werd in het Vaticaan ontvangen, Maandag morgen. Bij zijn aankomst werd de leider van de Duitsche diplomatie ontvangen door twee kamerheeren van den Paus, die hem vergezelden tot aan het ont- vangstvertrek van den Paus. Na het particulier onderhoud dat meer dan één uur geduurd heeft, stelde de heer von Ribbentrop aan Pius XII de personen voor die hem vergezelden. Daarna ging de Duitsche minister naar kardinaal Maglione waar hij on geveer één uur vertoefde. Havas van zijn kant geeft volgenden commentaar op dit bezoek Een hooge personaliteit van het Va ticaan heeft volgende verklaringen af gelegd 1 het is op de formeele vraag van het Duitsche Reich, dat de leider der Duitsche diplomatie door den Paus ont vangen werd. 2) Dit bezoek beteekent niet, dat er iets veranderd zijn zou in de houding van Duitschland tegenover de katholie ke kerk, noch in de protesten van het Vaticaan over de nazistische vervolgin gen, bijzonder in Polen. 3) De heer von Ribbentrop heeft er aan gehouden hulde te brengen door zijn bezoek aan de geestelijke macht van het Vaticaan en van zijn kant heeft de Paus gebruik gemaakt van deze ge legenheid om de opmerkingen te ma ken, vereischt door de huidige omstan digheden. HET GEDANE ONRECHT DIENT EERST EN VOORAL TE WORDEN HERSTELD... Over 't bezoek van M. von Ribben trop aan het Vatikaan, wordt uit zekere Vatikaansche kringen vernomen dat, ofschoon von Ribbentrop geen vredes plan aan den Paus had voorgelegd, hij toch de hoop had uitgesproken, dat de Paus met welwillendheid in de toe komst de vredesinitiatieven zal onder steunen, die door Duitschland zouden kunnen worden genomen, of die voor gesteld worden door tusschenpersonen in wie Duitschland zijn vertrouwen ge steld heeft. Z.H. de Paus zou geantwoord heb ben, dat Hij Zijn werk voor den vrede zal voortzetten, zooals Hij dat in het verleden heeft gedaan, maar dat de vredesvoorstellen, om Zijn steun te ver krijgen, rechtvaardig en eervol zullen moeten zijn en dat daarin herstel van het gedane onrecht opgenomen zal moeten zijn, niet alleen van het onrecht dat den katholieken, maar ook dat, wat aan niet-katholieken is aangedaan. Verder verluidt nog, dat ofschoon de H. Vader Zijn steun voor redelijke vre desvoorwaarden aan Duitschland niet geweigerd zou hebben, zou de H. Vader verscheidene malen er dringend op ge wezen hebben, dat Duitschland zijn po litiek en methodes in Polen behoort te wijzigen. Over het algemeen is men van mee ning dat de audiëntie niet veel vruch ten heeft gedragen en dat de betrek kingen tusschen het rijk en den H.Stoel niet aanmerkelijk erdoor verbeterd zijn Een Verklaring van den heer Chamberlain in het Lagerhuis. Antwoordend op een vraag, die hem in het Lagerhuis gesteld werd, verklaarde de heer Chamberlain, Maandag, betreffend de verzendingen van Duitsche kolen naar Italië Ik ben gelukkig te kunnen zeggen, dat op 9 Maart een overeenkomst desaangaande be reikt werd met de Italiaansche Regeering. Het blijkt thans, dat de onderrichtingen, gegeven door de Italiaansche overheden aan enkele der schepen in kwestie, om uit te varen na I Maart, niettegenstaande onze aan kondiging van den datum waarop de controol uitgevoerd zou worden, op een misverstand gegrondvest waren. Dit misverstand erkennend, heeft de Regee ring van Zijne Majesteit, aangenomen, de schepen met hun lading, die weerhouden wa ren, vrij te laten vertrekken. Van den ande ren kant heeft de Italiaansche Regeering zich van haar zijde verbonden, dat de Italiaansche kolenschepen, die op het oogenblik in de ha ven van Rotterdam liggen, in ballast zullen vertrekken, en dat geen enkele andere Ita liaansche vrachtboot meer naar de Holland- sche havens zal gestuurd worden, om er kolen te laden. Ik twijfel er niet aan, of in dit land zal dergelijke regeling van een incident, dat on aangename gevolgen hebben kon, algemeene voldoening wekken. Dit vraagstuk is opgelost geworden, door de toepassing van goeden wil Men kan hopen dat de weg thans geopend is voor de herneming der onderhandelingen tusschen onze beide landen, met het oog op een ontwikkeling van den handel, in ons bei der voordeel Een Russische aanval op Rome. Naar aanleiding van de Engelsche maat regelen ten aanzien van het vervoer over zee van Duitsche steenkolen naar Italië, schrijft de Komsomolskaja Prawda De uitvoer van steenkolen over zee naar Italië heeft voor den buitenlandschen handel van Duitschland geen overwegend belang. De door Engeland genomen maatregel, om een einde aan dezen uitvoer te maken, is veeleer tegen Italië gericht dan tegen Duitschland. In den huidigen oorlog heeft Italië de dub belzinnige positie ingenomen van tegelijk met het Engelsch-Fransche oorlogsblok en met Duitschland te onderhandelen. In leidende Italiaansche kringen drukt men zijn ontevre denheid uit over het algemeene plan van de Engelsch-Fransche oorlogsstichters, om ertoe Duitschland te brengen aan de Soviet-Unie den oorlog te verklaren. Dit alles maakt het mogelijk een parallel te trekken met de positie van Italië aan het begin van den vorigen oorlog, toen het in formeerde, welke van beide partijen het den voordeeligsten prijs vcjor zijn neutraliteit wilde betalen. De oorlog in West-Europa heeft Italië niet de berekende voordeelen op gebracht, maar het land voor vele moeilijk heden geplaatst. De intrigues van 't Engelsch Fransche blok op den Balkan hebben de po sitie van Italië verzwakt, evenals de concen tratie van een groote Engelsch-Fransche troe penmacht in het Naburige Oosten een gevaar vormt voor zijn bezittingen in Noord-Afrika. Hoe het huidige Engelsch-Italiaansche ge schil ook afloopt, het wijst op het streven van Engeland, om den druk op Italië te ver meerderen. Dit land heeft alle gelegenheid om zich te overtuigen, hoe ongemakkelijk men tusschen twee stoelen zit I Joego-SIavische steenkolen voor Italië. Naar bekend wordt, heeft Italië aan Joe- go-Slavie opdracht gegeven tot levering van 200.000 ton steenkolen, welke voor einde Mei verzonden moeten worden. Er zouden onderhandelingen gaande zijn over verdere leveringen. De steenkolen zullen door middel van de clearing betaald worden. HET REICH IS VASTBESLOTEN DEN OORLOG TE VOEREN EN ZELFS DIT JAAR NOG EEN EINDBESLISSING AF TE DWINGEN Van Duitsche zijde wordt gemeldt Den dag, waarop de bijzondere af gevaardigde van den Amerikaanschen president te Berlijn is toegekomen, was de nieuwe Europeesche oorlog juist zes maanden geleden begonnen. Het was juist zes maanden geleden dat op 1 September de Duitsche aanvaldivisies de Poolsche grens over trokken tusschen de Baltische Zee en de Karpathen. In een prachtig geleiden veldtocht werd de tegenstrever volledig overwonnen op minder dan vier we ken tijds, zoodat het opperbevel van het Duitsche leger reeds in het begin van October het grootste deel der in Polen optredende machten kon terug trekken, om hen naar de grens van het Westen over te brengen, bedreigd door de Britsch-Fransche oorlogsverklaring. Na den bliksemsnellen veldtocht van Polen had men eens te meer gehoopt gedurende de eerste dagen van Octo ber, het Duitsch-Poolsch conflict te kunnen localiseeren en te vermijden, dat het zou ontaarden in een nieuwen Europeeschen oorlog. Onder militair opzicht was er in het Westen van Europa niets geschied, dat een voorbarigen vrede zou onmogelijk gemaakt hebben. De gemobiliseerde le gers van Engeland, Frankrijk en Duitschland stonden tegenover elkaar op den Rijn en op de Moezel, het ge weer aan den voet. Noch op zee, noch in de lucht was er eenige actie onder nomen, die het herstel van den vrede zou moeilijk hebben kunnen maken. Wanneer men een terugblik werpt over de gebeurtenissen, die toenmaals plaats hadden, na de snelle verplette ring van Polen en in tegenwoordigheid van de rust der wapens, die voortduur de in het Westen, stelt men vast, dat velen ernstige verwachtingen moeten gekoesterd hebben, dat men toch nog een grooten oorlog met de Wester- sche mogendheden zou kunnen vermij den. Niets was door Duitschland on dernomen in het Westen, wat een uit daging vormde voor Engeland, voor Frankrijk. De Duitsche militaire krachten van den Rijn en op de kusten van de Noordzee, waren klaarblijkelijk ge plaatst onder de wet van de verdedi ging. De Duitsche pers eveneens toon de vooreerst de neiging den wester- schen vijand te sparen, vooral Frank rijk. De rede, die de Fuhrer uitsprak op de laatste dagen, stipt men voldoende kenteekens aan, die bewijzen, dat op velerlei gebied, die betrekkingen nau wer geworden zijn. Heden spreekt men niet meer over den vrede in Duitschland. De oorlogs verklaring, die de Westersche mogend heden aan het Reich gezonden hebben is uiteindelijk aanvaard. Het bijzonder karakter van den hui digen oorlog heeft herhaaldelijk aan leiding gegeven en thans ook weer in verband met de reis van den onder staatssecretaris van de Vereenigde Sta ten in Euorpa tot geruchten over zoogezegde bemiddelingsacties ten voordeele van den vrede. Voor zoover die toegeschreven wor den aan de Duitsche houding zijn die geruchten in ieder geval van allen grond ontbloot. Het is duidelijk, dat het Reich vast besloten is den strijd met het Westen tot het einde te voeren en te Berlijn komt niet het minste teeken tot uiting, dat toelaat er een andere meening op na te houden. Uit al de ministerieele redevoeringen en bevelschriften blijkt enkel dit Duitschland is vast besloten den oor log te voeren en het heeft het inzicht de eindbeslissing nog dit jaar af te dwingen. Daarom mag men allicht zeg gen dat in de volgende zes maanden de oorlog een volkomen anderen vorm zal aannemen. Het Europeesche vasteland staat zon der twijfel aan den vooravond van tra gische gebeurtenissen, aan den voor avond van een ontwikkeling van het allerhoogste historische belang, die in ieder geval een nieuw uitzicht aan ons werelddeel geven zal. 6 October j.l. onthulde de inzichten van Duitschland den vrede in 't Westen te herstellen. Thans spreekt de Duitsche pers zelfs over het vredesaanbod, dat vervat was in Hitler's rede voor den Reichsdag. Zelfs wanneer de Britsche en Fran sche bladen negatief antwoorden op de rede van den Fuhrer, weigerde men te Berlijn in den beginne te gelooven, dat de regeeringen van Londen en Parijs definitief tot den oorlog zouden beslo ten hebben. Het is eerst de redevoering van N. Chamberlain voor het Lagerhuis, méér nog dan de toespraak van den Fran- schen ministerpresident, die de Wil- helmstrasse ervan overtuigd heeft, dat Groot-Brittannie en Frankrijk werke lijk den oorlog wilden voortzetten. Men zou zich nochtans vergissen, wanneer men moest aannemen, dat de vreedzame strekkingen, die tot uiting kwamen in Duitschand, na den veld tocht in Polen, ingegeven werden door een gevoel van zwakheid. De houding van Duitschland is stel lig ingegeven geworden door het be wustzijn van de eigen kracht, want men oordeelde de strategische positie van het Reich zoo sterk, dat men het klaar blijkelijk als weinig waarschijnlijk aan nam, dat de Westersche mogendheden ernstig den oorlog wilden. De omsingelingspolitiek gevoerd door Groot-Brittannie en Frankrijk, was mislukt, volgens de Duitsche opvatting ingevolge de afsluiting van 't Duitsch- Russisch vriendschapsverdrag. In tegenstelling met den ongunstigen toestand van 1914 had het Reich geen oorlog op twee fronten meer te vreezen De economische blokkade van Enge land eveneens is minder doeltreffend geworden. Inderdaad is de poort naar het Oosten en het Zuid-Oosten wijd opengebleven en de Duitsche handel kan gemakkelijker voldoen aan de eco nomische behoeften van het Reich dan gedurende den wereldoorlog. Groote mogendheden, zooals Italië, Rusland en Japan staan niet meer in het kamp van den tegenstrever, maar bewaren veeleer een min of meer wel willende houding tegenover Duitsch land in het conflict met de Westersche mogendheden. Het wekt geen oogen blik twijfel dat de vriendschappelijke betrekkingen, die Duitschland met die mogendheden verbinden, gedurende de laatste maanden niet de minste wijzi ging hebben ondergaan. Integendeel, EEN AKKOORD BEREIKT Dinsdag zeer laat in den avond werd in beginsel een akkoord bereikt tus schen de Finsche afvaardiging te Mos cou en de Soviets. Doch om van kracht te worden, diende dit akkoord eerst nog bekrachtigd te zijn door het Finsch Parlement te Helsinki en door de Op perste Sovietraad. Woensdag morgen was er dus in feite nog niets officieel, tenzij het ak koord tusschen de beide afvaardigin gen. DE VIJANDELIJKHEDEN ZIJN WOENSDAG MIDDAG GEËINDIGD Woensdag morgen werd uit Moskou gemeld Het Finsch-Russisch vredesverdrag werd Woensdag morgen onderteekend Het akkoord bepaalt dat de vijan delijkheden Woensdag 13 Maart, te 12 uur, een einde zouden nemen. Den 15 Maart, te 11 uur 's mor gens zullen wederzijds de troepen teruggetrokken worden achter de nieuwe landsgrenzen. De handelsbesprekingen zullen on middellijk een aanvang nemen. M. TANNER BEVESTIGT DEN VREDE. De Wapenstilstand is Woensdag morgen te 1 1 uur in voege gelreden. Op dat oogenblik werden alle vijan delijkheden stopgezet. In een radiorede heeft M. Tanrier, de Finsche minister van Buitenland sche Zaken, de tijding van Moskou over het sluiten van den vrede be vestigd. ONTSLAG VAN TWEE FINSCHE MINISTERS. Uit Helsinki wordt bevestigd dat de ministers van Landsverdediging en van Openbaar Onderwijs ontslag genomen hebben. Dit wordt toegeschreven aan het feit dat zij het besluit van tie re geering niet hebben goedgekeurd, den vrede te sluiten met Sovjet-Rusland. DE VLAGGEN HALFSTOK TE HELSINKI. Onmiddellijk na de rede van Heer Tanner werden al de vlaggen op de openbare gebouwen te Helsinki half stok geheschen. Dit gebaar werd nagevolgd door talrijke partikulieren. ROUW IN DE FINSCHE PERS. De Finsche bladen van Woensdag namiddag verschenen met groote rouw banden, welke de vredesvoorwaarden omringen. Inleiding. Uit Moskou wordt volgende tekst officieel medegedeeld Het praesidium van den Oppersten Sovjet van Sovjet-Rusland, eensdeels en de Presi dent van de Finsche Republiek, anderdeels, bezield met den wensch een einde te stellen aan de krijgsverrichtingen tusschen beide landen en stevige wederzijdsche vredelieven de betrekkingen tot stand te brengen overtuigd dat de bepaling van de juiste voorwaarden van waarborg van de weder zijdsche veiligheid, inbegrepen de waarborg en de veiligheid van de steden Leningrad en Moermansk alsook van den Moermansk- spoorweg, beantwoorden aan de belangen van beide kontrakteerende partijen, hebben de noodzakelijkheid erkend, te dien einde een vredesverdrag af te sluiten en hebben in hoedanigheid van gevolmachtigden be noemd voor den Oppersten Sovjet van Sovjet- Rusland MM. Viatsjeslaf Mikailovitsj en Mo- lotof, voorzitter van den raad van volks- kommissarissen van Sovjet-Rusland en mi nister van Buitenlandsche Zaken Andréj Alexandrovitsj Jdanof, lid van het Opperste piacsidium van Sovjet-Rusland en Alexander Mikailovitsj Vassiliefski, brigadekommandant Voor de President van de Finsche Re publiek MM. Risto Ryti, eerste-minister van de Finsche Republiek Juho Kusti Paa- sikivi, minister Karl Rudolf Valden, gene raal en Vojonmaa Vjaine, professor, welke gevolmachtigden, na hun in regel gevonden volmachten te hebben voorgelegd, overeen gekomen zijn over hetgeen volgt De krijgsverrichtingen worden onmiddellijk stopgezet. Art. 1De krijgsverrichtingen tusschen Sovjet-Rusland en Finland worden onmid dellijk stopgezet, in de orde vastgesteld door het protokol, gehecht aan het verdrag. Nieuwe grens tusschen Rusland en Finland. Art. 2. De Staatsgrens tusschen Sovjet- Rusland en de Finsche Republiek is vastge legd volgens een nieuwe lijn, volgens dewel ke aangezien worden als volkomen deel uit makend van het grondgebied van Sovjet- Rusland de gansche landengte van Karelie, met inbegrip van Viipuri, met de golf van Viipu- ri en de eilanden de westelijke en noordelijke oevers van het Ladogameer, met de steden Kexholm, Sortavala en Suojarvi verscheidene eilanden in de Finsche golf het grondgebied ten Oosten van Merka- jarvi, met de stad Kuolajarvi een gedeelte van de schiereilanden Ry- batsjii en Sredni, overeenkomstig de kaart, gehecht aan het verdrag. Een meer uitgebreide afbakening van de beide grenzen zal vastgelegd worden door een gemengde kommissie, bestaande uit ver tegenwoordigers van de kontrakteerende par tij, welke kommissie zal moeten samengesteld worden binnen de tien dagen, van den dag van de onderteekening van het huidig ver drag af. Moskou en Helsinki mogen geen bondgenootschappen aangaan, gericht tegen een der partijen. Art. 3. Beide kontrakteerende partijen verplichten zich wederzijdsch af te zien van a'.le aanranding de eene tegen den ander geen bondgenootschap welk het ook zij, aan te gaan noch deel te nemen aan bond genootschappen gericht tegen een van de kontrakteerende partijen. Het vraagstuk van Hangoe. Art. 4. De Finsche Republiek stemt er in toe, aan Sovjet-Rusland in pacht af te staan, mits jaarlijksche betaling van acht miljoen Finsche mark, voor den duur van

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1940 | | pagina 1