Een Onderhoud Mussolini-Hitler aan de Suitsch-Italiaansche Grens. Wat werd er besproken en... besloten De Oorlogstoestand ln Enropa Duitsche Luchtaanval op Scapa Flow Engelsche wederaanval op het Eiland Sylt Jaar. nummer 12. NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN DUPONT GEBROEDERS DE WAARDE VAN HET ROODE LEGER NA FINLAND DE STRIJDMACHTEN VAN ITALIË WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 24 MAART 1940. GAZET VAN POPERIWGHE ABONNEMENTEN Jaar. per postI 6 fr. Congo 25 fr. Frankrijk25 fr. Amerika (en andere landen) 30 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De postabonnenten in België, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in het postkantoor dat hen bedient, en niet aan ons Elk schrijven zeld zijn van een naar inlichtingen moet verge- postzegel voor antwoord m Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE Postcheck 484.59 Telefoon 180 Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn bijdragen. Handschriften worden in geen geval teruggegeven. Bijdragen in te zenden tegen den Donderdag 's middags. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag Naamlooze artikels worden niet opgenomen AANKONDIGINGEN Gewone berichten, per regel 1.00 Kleine berichten (minimum) 4.00 Rouwberichten (minimum) 5.00 Voor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst fr. fr. fr. Alle aankondigingen op voorhand te betalen AANKOMST VAN MUSSOLINI TE BRENNER. Vergezeld van graaf Ciano, van M. Sebastianini, kabinetsoverste van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken en van de hooge ambtenaars van dit departement, is M. Mussolini per trein Maandag te 9 uur 27 in de statie van Brenner toegekomen. De prefekt, de sekretaris-generaal en de bevelhebber van het legerkorps van Bolzano heb ben de Duce verwelkomd. Deze droeg het zwart uniform der fascistische par tij. Hij schouwde de twee kompagnies jagers, welke op de kaai gelijnd ston den en onderhield zich in afwachting van de aankomst van den Fuhrer met den bevelhebber van het legerkorps. Ondertusschen kwam de Duitsche gezant te Rome, M. von Mackensen toe. Het is in deze statie, op Italiaansch grondgebied, doch vlak tegen de Duit sche grens dat het onderhoud zal plaats hebben. HITLER EN VON RIBBENTROP KWAMEN TOE TE 10 UUR 10. Maandag voormiddag te 10.10 uur is de Fuhrer in gezelschap van rijks minister von Ribbentrop, op den Bren- nerpas, op Italiaansch gebied, aange komen. Mussolini, die vergezeld was door graaf Ciano, wachtte den Fuhrer op en begroette hem zeer hartelijk. Na de verwelkoming, presenteerde de eerekompagnie de wapens en bega ven de Fuhrer en de Duce zich in den wagon van Mussolini. De- trein van Hitler was versierd met Italiaansche en Duitsche vlaggen en Hitler was de eerste die uitstapte. Hij liep fluks op Mussolini toe en hij drukte hem hartelijk de hand, waar na hij graaf Ciano eveneens de hand drukte. Na Hitier stapte von Ribben trop uit. DE BESPREKINGEN ONMIDDELLIJK AANGEVANGEN. Onmiddellijk daarna, te 10 u. 20, vingen de besprekingen aan. Deze worden bijgewoond door graaf Ciano en M. von Ribbentrop. Tijdens de besprekingen bleven het gevolg van den Fuhrer en dit van Mussolini, evenals de Duitsche gezant te Rome in een anderen wagon van den specialen trein. ITALIAANSCHE MEDEDEELING De officieele Italiaansche mededee- ling luidt De Fuhrer en de Duce hadden Maan dagvoormiddag, in den salon-wagen van den Duce, een hartelijk onderhoud dat twee en half uur duurde. De ministers van Buitenlandsche Za ken von Ribbentrop en graaf Ciano Woonden het onderhoud bij. HITLER EN MUSSOLINI REIZEN AF. De konferentie tusschen Hitier en Mussolini nam te 12 uur 45 een einde. Zij begaven zich dan naar den salon- Wagen, waar zij een vluchtig eetmaal namen. M. Mussolini vergezelde Hitier tot aan den trein. Alvorens in den trein te stappen reikte Hitier den Duce de hand Toen de trein zich in beweging ging Zetten, drukten zij elkander nogmaals de hand door het venster. Hitier en von Ribbentrop zijn te 1 3 uur 08 naar Berlijn afgereisd. Onmiddellijk daarop hebben Musso lini en graaf Ciano zich naar hun trein begeven, in gezelschap van M. von Mackensen. De Italiaansche trein is te I 3 uur 1 3 vertrokken. EEN WEEK VAN GROOTE VER RASSINGEN BEGINT ln de Duitsche algemeen welinge lichte kringen verbergt men het zich geenszins dat thans een week van groote verrassingen aanvang neemt. Het algemeen gevoelen is dat een op hefmakende verklaring er het gevolg zal van zijn, welke vooral den nadruk Zal leggen op de solidariteit van de aslanden, maar wanneer gevraagd Wordt of hier vooral een ekonomische samenwerking bedoeld wordt en of deze misschien zal gepaard gaan met een militaire samenwerking, blijft men het antwoord schuldig. Toch schijnen de talrijke artikels der Duitsche bla den, welke in de laatste dagen werden gewijd aan de aanzienlijke macht der Italiaansche luchtmacht, er op te wij zen dat Duitschland er op rekent deze macht aan zijn zijde te krijgen. IN DE ITALIAANSCHE MIDDENS. De zegslieden van het Ministerie te Rome weigeren iets los te laten, of weten wellicht ook niets meer. Wat de geruchten betreft, namelijk dat Hitier er voorts op zou hebben aangedrongen, dat Italië in geval het niet gelukt tot een vrede te komen, zich aan de Duitsche zijde zou scharen, deze kunnen zonder meer als onjuist be schouwd worden. Er is geen enkel tee- ken dat er op wijst, dat Italië geneigd zou zijn de politiek van niet-oorlog- voerende op te geven. Integendeel verscheen juist in het Zondagsblad van de Telegrafo een uitvoerig artikel van Ansaldo, waarin deze zeer stellig te kennen geeft, dat de politiek van niet-oorlogvoerende de eenige juiste politiek is voor Italië op dit oogenblik. En, zooals bekend, is de «Telegrafo» het blad, dat toebehoort aan de fami lie Ciano, en de schrijver Ansaldo die staat in het nauwste contact met het ministerie van buitenlandsche zaken. IS MUSSOLINI BEREID AAN DUITSCHE ZIJDE IN DEN OORLOG TE GAAN De correspondent van de Asso ciated Press te Berlijn meldde, dat bevoegde kringen in de Duitsche hoofdstad van oordeel zijn, dat Mus solini bereid is, om aan de zijde van Duitschland in den oorlog te gaan, maar dat een datum nog niet bepaald is en in geen geval voor den terugkeer van Sumner Welles te Washington en de actie, die men als gevolg van dit bezoek van zijn vertegenwoordiger thans van president Roosevelt ver wacht. In sommige Italiaansche kringen meent men echter, dat het voor Duitschland veel voordeeliger is, als Italië zijn positie van geinteresseerd neutrale blijft volhouden, omdat daar mee de oorlogsbedreiging altijd een soort zwaard boven de Westersche mo gendheden zou blijven hangen. Mussolini en Hitier zouden het reeds volkomen eens zijn wat het feit moet verklaren dat alleen de officieele mi nisters van Buitenlandsche Zaken bij de ontmoeting tegenwoordig geweest zijn en geen enkele hooge militaire des kundige. De besprekingen zouden alle geloopen hebben over de vraag van de te volgen politieke gedragslijn in de allernaaste toekomst. DE VERKLARINGEN TE BERLIJN. Alle vraagstukken werden in alle rechtzinnigheid besproken. In een Duitsche officieuse nota wordt verklaard, dat tijdens hun onderhoud de heeren Hitler en Mussolini in alle rechtzinnigheid al de huidige vraag stukken hebben besproken. De nota voegt er aan toe dat de Fuhrer, in zijn rede van 6 October j.l. het standpunt van Duitschland duide lijk heeft bekend gemaakt. Hel anwoord van de woordvoerders van de Westelijke mogendheden, be sluit de nota, is brutale weigering ge weest en het bekend maken van hun misdadige oorlogsdoelen. Sedertdien heeft er geen de minste twijfel meer bestaan, wat betreft den toestand, welke geschapen werd tus schen de Westelijke mogendheden en het groote Duitsche Rijk, dat zij heb ben aangevallen. HET DOEL VAN HET ONDER HOUD OP DEN BRENNERPAS. Besprekingen rond het elfpunten programma van Hitier. Door een correspondent van United Presse bij het Vaticaan wordt gemeld, dat het eigenlijke doel van de onver wachte ontmoeting op den Brennerpas was, dat Mussolini aan Hitier verlang de uitstel te vragen van diens groot offensief waarover de laatste paar weken reeds herhaaldelijk gesproken is. i Sumner Welles zou aan den Duce I openhartig gesproken hebben over de i verschillende indrukken, die hij opdeed jen ook over het elf-punten-program- ma dat Hitier hem zou voorgelegd hebben bij zijn bezoek. Mussolini zou dan beproefd hebben Hitier op sommige punten tot toege vingen te bewegen, daar Sumner Wel les den indruk zou gehad hebben, dat met zulke punten iedere poging tot mislukking zou gedoemd zijn. Volgens den United-Press corres pondent zouden trouwens die punten geen vredesvoorwaarden geweest zijn, maar enkel een soort van proefballons, waarop het dus voor den Duitschen leider gemakkelijker zijn zou gedeel telijk terug te komen. De correspondent vermeldt nog, dat Hitier wanneer hij naar zijn trein weer keerde, er diep nadenkend uitzag en dat men daarom vermoedt, dat Mus solini eenig succes had met zijn poging. EEN DUITSCH VREDESPLAN Het zou uit Elf Punten bestaan. Naar uit Rome vernomen wordt zou thans sprake zijn van een Duitsche Vredesplan, en waarin volgens sommi ge telegrammen volgende voorstellen zouden voorkomen IAlgemeene ontwapening te land, ter zee en in de lucht 2. Een viermogendheden verbond tusschen Engeland, Frankrijk, Duitsch land en Italië, dat den Volkenbond zou vervangen, Europa in vier in vloedsferen zou verdeelen, en gebeur lijk een antibolsjevistischen kruistocht zou kunnen ondernemen 3. Vrijheid van godsdienst met uitwijking van de Duitsche joden naar Palestina, Italiaansch Oost-Afrika en Madagascar 4. Vrijhandel gelegenheid om grondstoffen aan te koopen ekonomi sche samenwerking met Amerika 5. Teruggave van de Duitsche Kolonies over 20 jaar of een andere koloniale vergoeding 6. Een onafhankelijk Polen met tien millioen inwoners en Gdynia als vrije haven vrijhandel met Danzig 7. In Polen en het Donaubekken zou het minderhedenvraagstuk gere geld worden door volksverplantin gen 8. De Tsjechen, Slowaken en Magyaren zouden een drieledigen staat vormen, die de bondgenoot zou zijn van Duitschland, hetwelk gedurende 25 jaar handelsvoordeelen zou verkrij gen 9. Oostenrijk behoort voort tot Duitschland 1 0. Een Donauverbond met tol verbond, bestaande uit Duitschland, Italië, Zuid-Slavie, Roemenie, Boh'e- ben, Slowakije en Hongarije 1 I. Bijzondere tolvrijheid voor de Italianen te Djiboeti herziening van het statuut der Italianen in Tunis afschaffing van de konventie van Suez in 1945 met vrije doorvaart voor de schepen van alle mogendheden. Te Londen heeft men er totdusver nog geen kennis van. Van bevoegde Britsche zijde ver klaart men dat men geen kennis kreeg van eenig Duitsch vredesplan in I 1 punten. Het Vatikaan logenstraft. In bevoegde kringen van het Vati kaan logenstraft men uitdrukkelijk een bericht uit buitenlandsche bron, volgens hetwelk een Duitsch vredes plan in 1 1 punten zou bekend gemaakt worden door het Vatikaan. FRANSCHE STEMMEN OVER DE ONTMOETING. Vrede ten allen prijze, is de oorlog met zekerheid. De Petit Parisien schrijft over de ontmoeting van de Duce met Hitier De heer Sumner Welles is in staat geweest na afloop van zijn Europareis aan den Duce enkele bijzonderheden te verstrekken over de Fransch-Brit- sche vastberadenheid en het is waar schijnlijk, dat Mussolini dit aan den kanselier mededeelen zal. Maar het is ook niet twijfelachtig, dat het vraagstuk der Duitsch-ltaliaan- sche betrekkingen in ruime mate zal nagegaan worden gedurende de ge sprekken. Dit toont tusschen haakjes aan, dat de heer von Ribbentrop per soonlijk het onderwerp niet uitgeput heeft, noch de Italiaansche regeering heeft kunnen overtuigen van de nood zakelijkheid van een radicale wijziging van de houding van niet-oorlogvoeren de, ofwel van de wenschelijkheid van een Italiaansch-Russische toenadering In L'Ordre schrijft Emile Buré Zoo de woorden nog beteekenis hebben, is het zeker, dat niemand zich in het Vaticaan, noch in het Witte Huis illusies rr^aakt over de mogelijkheid van een vrede, afgesloten met Hitier, waarvan de regeering voor basis heeft de ontkenning van ieder recht, van ie dere moraal. De vrede te allen prijze, dat is met zekerheid de oorlog. Wij kunnen het weten. Dat tenminste de les der ge beurtenissen ons diene. Indien in de huidige omstandigheden, die we moeten het erkennen ongunstig zijn voor hun zaak, Engeland en Frankrijk moesten aanvaarden te onderhandelen met het Duitschland van Hitier, zouden zij snel naar het graf afdalen, waaruit zij Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Polen niet hebben kunnen, niet heb ben weten te redden. Zij kunnen niet meer leven, dat is zeker, dan door het doen verrijzen van die bevriende of verbonden naties, wier ondergang zij machteloos hebben' bijgewoond. IN DE BRITSCHE MIDDENS. DE VERBONDENEN BLIJVEN BIJ HUN GESTELDE VOORWAARDEN Na de veelvuldige verklaringen van MM. Chamberlain, Halifax en Daladier acht men het in de bevoegde Britsche kringen onnoodig eens te meer de voorwaarden van de Verbondenen te herhalen. Deze voorwaarden werden den heer Sumner Welles in alle openhartigheid medegedeeld. Groot-Brittannie, is vastbesloten de wapens niet neer te leggen, vooraleer aan deze voorwaarden is voldaan en men maakt zich in Engeland geen illu sies nopens den uitslag van de huidige pogingen, hoe krachtig ze ook mogen zijn. De Londensche officieele pers schreef dat geen werkelijke vrede kan worden gesloten met de huidige Duitsche lei ders. Aan verscheidene bevoegde perso naliteiten werd om hun indrukken ge vraagd betreffende een mogelijk vre desplan, dat uit de huidige raadple gingen zou kunnen voortspruiten. Deze indrukken kunnen als volgt worden samengevat eerst moet wor den vastgesteld, ten aanzien van de gansche wereld en van Hitier zelve, dat de Verbondenen een einde hebben gesteld aan de Duitsche overheersching Slechts na vervulling van deze voor waarde, zouden de Verbondenen ge neigd zijn, wat de toekomst betreft, de internationale veiligheidswaarbor gen te aanvaarden, die voldoende en noodig zouden worden geacht. NA DE VREDESOVEREENKOMST VAN MOSCOU Volgens verslagen van neutrale militaire waarnemers. De militaire correspondent van Reu ter schrijft, dat de verslagen van neu trale militaire waarnemers in Finland veel bijdragen tot de som van de ken nis ten aanzien van het Roode leger. Algemeen wordt aanvaard, dat zijn sterkte ligt in zijn omvang, zijn uitrus ting, zijn tanks en zijn besef van de beteekenis van de luchtmacht. Ander zijds ligt zijn zwakheid in het gebrek aan initiatief, dat de Russische aanvoe ring betoond heeft vóór de aankomst van generaal Sjaposjnikow. Deze officier is de leider van den staf van het Roode Leger en is een van de zeer weinig ex-tsaristische officieren, die de zuivering van 1937 hebben overleefd. Zijn aankomst aan 't front vóór den slag bij Summa heeft het uiterlijk van de geheele campagne ge wijzigd. Tot op dat oogenblik hadden de Russen mislukte plannen steeds weer herhaald, ongeacht de verliezen. Sjaposnikow echter zocht de zwakste plekken van de Finsche verdediging op en concentreerde daar zijn krachten op. Aan hem moeten de snelle maneuvers over de baai van Viipuri worden toe geschreven, die het einde van het con flict gekenmerkt hebben. Uit alle verslagen blijkt, dat de Rus sen een kinderlijk vertrouwen in hun tanks hadden en ze dikwijls onder ge heel ongeschikte omstandigheden heb ben trachten te gebruiken. De gepant serde oorlogvoering is onder arctische omstandigheden een mislukking geble ken. Er ontbrak ook veel aan het onder ling verband tusschen de verschillende wapens der roode divisies. Het kwam herhaaldelijk voor, dat orders de lage re formaties niet bereikten en terwijl het geschut uitstekend werkte in perio den van langzaam vuur, werden de ar tilleristen wild en onnauwkeurig op oogenblikken van spanning. Het kaart lezen van sommige jonge officieren werd door een deskundige als ellen dig bestempeld. Een groote les van het optreden van het Roode leger in Finland is echter dat de moed van den gemeenen sol daat onbetwistbaar is. Hoewel zij er geen begrip van hadden, wat voor oor log er eigenlijk aan den gang was, wa ren zij in staat om een afstraffing op een wijze in ontvangst te nemen, welke op alle neutrale waarnemers indruk ge maakt heeft. Balkanstaten aan Iran en Irak. Tevens zouden ze trachten nieuwe maatregelen te treffen om Turkije in de krijgsver richtingen te kunnen meeslepen. Tot de landen van Zuid-Oostelijk Europa en bijzonder tot Roemenie, Turkije en Iran wordt door de Duit sche bladen, waarvan de Kolnische Zeitung er andermaal op wijst dat het niet opgaat neutraal te zijn en lid van den Volkenbond te blijven, een waarschuwing gericht. EEN MILLIOEN MAN ONDER DE WAPENS. DUITSCHE WAARSCHUWINGEN TOT DE SCANDINAVISCHE LANDEN. Belga meldt uit Berlijn De Duitsche pers reageert op uitla tingen van de Fransche bladen en in zonderheid op het artikel door gene raal Duval, afgekondigd in het «Jour nal des Debats», artikel waarin onder meer betoogd werd dat de bondgenoo- ten het oorlogsgebied moeten uitbrei den en zoowel het Zweedsch ijzererts als de Kaukasische petroleum moeten afsnijden. Hierop steunend, waarschuwen ze kere Duitsche bladen de Noorsche lan den, die zou geneigd zijn zich in te beelden dat ze zich thans buiten de gevaarlijke zone bevinden. Door de zelfde bladen wordt gewezen op de mogelijkheid van het tot stand komen van een defensief verbond van Noor sche landen. Hieromtrent wordt terughoudend heid aan den dag gelegd. Andere bladen geven als hun mee ning te kennen dat het einde van den oorlog in Finland de aandacht trekt op den Balkan en op het Nabije Oos ten. De Berliner Nachausgabe meent dat in de eerstvolgende dagen en we ken Engeland en Frankrijk nieuwe waarborgen zullen aanbieden aan de Op alle gebeurlijkheden voorbereid. De heer Soddu, onder-staatssecre taris van oorlog, verklaarde in de Ita liaansche Kamer dat Italië nog steeds een millioen geoefende manschappen onder de wapens houdt, die tot de jonge lichtingen behooren. Deze strijdmacht is voldoende om in de wisselingen van den internatio nalen toestand het hoofd te bieden met zoo gering mogelijke benadeeling van de productie des lands. Voorts zijn sinds het vorige voor jaar een zeer groot aantal soldaten en kaders voor herhalingsoefeningen on der de wapens geweest en zijn er maatregelen genomen om hen, zoo noodig, onmiddellijk onder de wapens te kunnen roepen, waardoor het leger binnen korten tijd op de sterkte ge bracht zou kunnen worden welke de toestand vereischt. Om het hoofd te bieden aan den toestand, door den oorlog in Europa geschapen, heeft Italië volgende maat regelen genomen Versterking van de grensverdediging in hel moederland en in Libye, mobi lisatie van het Po-leger als onmiddellijk beschikbare verplaatsbare massa, en nog een heele reeks van verdere aan vullende maatregelen. Dit alles strekt er toe te zorgen dat in geval van nood het leger onmiddel lijk met een aanzienlijke macht in ac tie kan treden en dat de eigenlijke mo bilisatie binnen den daaraan gestelden tijd zal kunnen geschieden. Noord-Afrika en de Italiaansche ei landen in de Egeische Zee zijn het on derwerp geweest van speciale maatre gelen en hun oorlogsorganisatie wordt van dag tot dag sterker dank zij het initiatief van de gouverneurs Balbao en de Vecchi. VEERTIEN DUITSCHE VLIEGTUI GEN VALLEN DE VLOOTBASIS VAN SCAPA FLOW AAN Zaterdagavond heeft de Duitsche luchtmacht, met veertien groote vlieg tuigen een aanval ondernomen op de Britsche vlootbasis van Scapa Flow. Een vijftigtal zware bommen werden geworpen, en talrijke brandbommen uitgegooid. Volgens de Duitsche berichten zou den drie linieschepen en een kruiser door bommen getroffen en zwaar be schadigd zijn, terwijl nog twee andere oorlogsschepen beschadigd zijn. Verder werden de vliegvelden van Strommes, Eearth House en Kirkwall aangevallen en gebombardeerd. Al hun vliegtuigen zouden onge deerd naar hun basissen zijn terugge keerd. De Britsche admiraliteit van haar kant deelt mede, dat slechts één oor logsschip licht werd beschadigd, ter wijl een burger werd gedood en zeven andere, waaronder twee vrouwen, in het dorpje Bridge of Waith door een bom werden gekwetst. Een Duitsch toe stel werd neergehaald, terwijl andere werden beschadigd. De aanval duurde 85 minuten en ruim honderd bommen werd gegooid. VIJFTIG BRITSCHE VLIEGTUIGEN WERPEN DUIZEND BOMMEN OP HET EILAND SYLT In antwoord op de Duitsche luchtraid tegen Scapa Flow, heeft de Britsche luchtmacht Dinsdagavond op geweldi ge wijze de Duitsche vloot- en lucht basis van het eiland Sylt met bommen bestookt. De aanval duurde van 8 uur in den avond, tot 3 uur in den morgen. Rond de duizend bommen werden geworpen. Vijftig bombardeervliegtuigen heb ben aan den aanval deelgenomen, die bijzonder was gericht tegen de Duit sche luchtbasis Hornum, op het eiland Sylt, van waar uit de Duitsche vlieg tuigen optreden tegen de Engelsche strijdkrachten en tegen de koopvaardji. Volgens de Engelsche berichten zou de aangerichte schade aanzienlijk zijn. Een munitiedepot werd getroffen en vloog in de lucht vliegtuighangaars en lanceerbanen werden vernield en op talrijke plaatsen werd brand gesticht, terwijl de Hindenburgdam de eeni ge verbindingsweg met het land, op verschillende plaatsen werd geraakt en alle verkeer belet. Een Engelsch vlieg tuig werd vermist. Berichten uit Denemarken bevesti- gen in ruime mate deze berichten en

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1940 | | pagina 1