Overwinnen is alles redden Overwonnen worden is alles verliezen Het zal een harde Oorlog zijn, maar wij zullen winnen De Oorlogstoestand In Europa De Noorsche Neutraliteit bedreigd Frankrijk en Engeland nemen groote beslissingen. Vrede JAAII. NUMMER Sproeten komen vroeg Sprutol in alle Apotheken. ZONDAG 31 MAART 1940. NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN DUPONT GEBROEDERS D' LEY IS ZEKER VAN DE OVERWINNING DE VERBONDENEN EN TURKIJE DRINKT CASTAR BIER 13. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. GAZET VAK POPERIHGHE ABONNEMENTEN I Jaar. per poat16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk25 fr. Amerika (en andere landen) 30 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. De po8tabonnenten in België, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in het postkantoor dat hen bedient, en niet aan ons Elk schrijven naar inlichtingen moet verge zeld zijn van een postzegel voor antwoord Uitgevers-Eigenaars Yperstraat, 2, POPERINGHE Poatcheck 484.59 Telefoon 180 leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn bijdragen. Handschriften worden in geen geval teruggegeven. Bijdragen in te zenden tegen den Donderdag 's middags. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag AANKONDIGINGEN Gewone berichten, per regel 1.00 fr. Kleine berichten (minimum) 4.00 fr. Rouwberichten (minimum) 5.00 fr. Voor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst Naamlooze artikels worden niet opgenomen I Alle aankondigingen op voorhand te betalen DE FRANSCHE REGEERINGSVERKLARING Van de honderd-en-zeven ministe ries, die de Derde Fransche Republiek bezeten heeft, zal wel niet één een zóó korte regeeringsverklaring hebben af gelegd als het kabinet-Reynaud. Als deze tijd er geen meer van «woorden moet zijn, maar van da den dan schijnt de heer Reynaud biervan wel het goede voorbeeld te willen geven. leder van zijn weinige woorden is een belofte van daden geweest. Wat zullen nu deze daden zijn? Frankrijk, zoo ving hij aan, is be trokken in een totalen oorlog Hebben we hieruit op te maken, dat Frankrijk het initiatief van dezen to talen oorlog nemen zal, hetwelk van de zijde van Duitschland nog steeds uitgebleven is Dat wil zeggen Niet langer meer in zijn verdedigende houding zal vol harden, maar met de uiterste inspan ning van al zijn militaire krachten tot den aanval overgaan En dan, zoo zouden we kunnen denken, het eerst, over Maginot- en Siegfried-wallen heen, door de wolken op de Duitsche steden, met de zekere kans om ook over zijn eigen grond dood en vernie- Iling te roepen. Dat zou dan bewijzen, dat de heer 1 Reynaud, alvorens de taak van den heer Daladier over te nemen, van de militaire leiding de verzekering gekre gen heeft, dat zij op 't oogenblik al sterk genoeg staat om dit waagstuk aan te gaan. Het is inderdaad op géén manier aan te nemen dat de opperbevelheb ber, generaal Gamelin, zich door een gouvernement van louter burgers, zou laten dwingen 4ot een wijziging in zijn tactiek, waarvan hijzelf meer vreezen dan verhopen zou. Zonder te spreken van de Britsche legerleiding, die zich toch nooit eenige nieuwe methode van oorlogvoering zou laten opleggen, waarin zij geen volle vertrouwen hebben zou, en al léén maar omdat de Fransche parle mentsleden, ongedulc|ig geworden door het eeuwige In 't Westen niets nieuws een gouvernement gewenscht hebben, waarvan ze verwachten, dat het de militaire meikevers harder op de pootjes zal trappen. Vernemen we, na deze regeerings verklaring, niet dat generaal Gamelin is afgetreden, dan mogen we daaruit veilig besluiten, dat hij er zijn geheele goedkeuring aan gehecht heeft, na er bij voorbaat reeds mee in kennis te zijn gesteld. Toch willen wij niet gelooven, dat het Frankrijk zou zijn, hetwelk thans bet initiatief zou nemen van den to talen oorlog zooals hij door vele Duitsche professoren en strategen is Voorspeld en zelfs bepleit geworden, maar waartoe, na een half jaar van schermutselingen, Duitschland toch nog altijd niet is overgegaan, hoe dik wijl Hitler-zelf er reeds mee gedreigd, moge hebben Tot grootscheepsche luchtaanvallen op vijandelijke steden, om bij de bur gerlijke bevolking den zedelijken weerstand en den oorlogsgeest te bre ken, door haar den oorlog aan 't eigen lijf te doen gevoelen. Met minder moeite stellen we ons voor dat, indien werkelijk tot een vlie ger-actie op groote schaal door Frank rijk zou worden besloten, deze zoo veel mogelijk de militaire en strategi sche punten in Duitschland ten doel Zou hebben de groote spoorweg knooppunten, de bruggen, de vlieg velden en concentratieoorden van le ger en artillerie, de fabrieken van oor logsmateriaal, flefwijl de Britten zich dan in 't bijzonder met eenzelfde actie tegen de basissen der Duitsche vlieg- en zeemacht zouden gelasten. ...Waarmee ze in de jongste dagen trouwens al druk bezig zijn geweest. En natuurlijk zullen daarbij de kan sen en gevaren van den weerbots in de eigen landen, wel zorgvuldig afge wogen zijn. Verzekeringen betreffende het ont zien van alle neutrale rechten en be langen in dezen oorlog, welken hij een totalen noemde met een totalen inzet zijn in deze regeeringsverkla- PAUL REYNAUD BLIJFT AAN ring achterwege gebleven, en dat is voor de neutralen juist nier zoo heel geruststellend, laat de heer Reynaud dan ook geen voldoening hebben ge geven aan zoovelen in de Fransche po litiek en in de pers, die beweren dat het respect van de geallieerden voor de onzijdigen, een steeds grooter wor denden handicap beteekent voor Duitschland, dat zich, zoo zij zeggen, tegenover de neutralen alles permit teert waardoor zijn oorlogvoering maar gediend kan zijn. Het vertrouwen, door de Kamer in dit nieuwe gouvernement uitgedrukt, is zéér verre van algemeen 268 stem men vóór, 1 56 tegen en I 1 1 onthou dingen. Dat kan zóó worden uitgelegd, alsof slechts één lid méér zijn vertrou wen aan den heer Reynaud heeft ge schonken, dan er hem het hunne ge weigerd hebben. Maar aldus wil de heer Reynaud dezen uitslag niet verstaan, want hij heeft besloten, aan te blijven. Dat zal dan wel beteekenen dat hij alléén de 156 tegenstemmers als op positie beschouwt en de 111 onthou ders slechts als parlementairen die hem eerst aan het werk willen zien, en wier vertrouwen hij, dóór dat werk dan, wel zal kunnen winnen. Onder hen die tegen stemden, kun nen er zijn, die geen medeverantwoor delijkheid hebben willen aanvaarden voor een krachtdadiger oorlogvoering, welke zij te riskant achten, maar hij de onthouders zullen er grootendeels wel wezen, die met leede oogen de opname in dit ministerie zien van de socialisten, van wie zij, in den schoot dezer regeering dan, verzet tegen de uitroeiing van het communisme vree zen. En die, wat dat betreft, nog niet geheel zijn gerustgesteld door dezen passus in de verklaring der regeering dat zij al de Fransche energieën op wekken en samenvoegen wil, om te strijden en te overwinnen, en om het verraad, vanwaar het ook kome, te verpletteren Nochtans zouden we zeggen, dat zulks duidelijk genoeg is N. G. PAUL REYNAUD SPREEKT TOT HET FRANSCHE VOLK Hulde aan de bouwers van den Westwall Het Deutsche Nachrichtenburo deelt mede Dr Ley heeft Zondag een rede uit gesproken voor de soldaten en arbei ders van den Westwall, ondergebracht in een cantonnement van het Arbeids front. Hij zegde onder meer Twee jaren geleden bestond de Westwall niet, maar thans zien wij, wanneer we hem bekijken, het reus- achtigste werk dat ooit verwezenlijkt is door een volk. Dank zij den Westwall, behoort het initiatief in den oorlog aan den Fuhrer. Er is geen enkele aardsche macht, die hem dit initiatief ontnemen kan. Deze zes maanden oorlog hebben volstaan, om de Duitsche natie voor immer te vereenigen. De overwinning wordt niet meer betwist in Duitsch land wij zijn overtuigd te zullen win nen. Integendeel verhoogt de zenuwach tigheid in Frankrijk en Engeland. De ze mogendheden hebben den oorlog ontketend met een volstrekt gebrek aan verantwoordelijkheid. Frankrijk en Engeland hadden erop gerekend, dat Polen minstens een jaar lang weer stand zou bieden. Daarna hebben zij gerekend op den Russisch-Finschen oorlog, die alleen te wijten is aan En geland. Het is vandaag Duitschland niet, dat geisoleerd staat, maar Engeland. Ik ben overtuigd van een volstrekte overwinning. Zooals de «Westwall zijn wij onoverwinbaar. Wij zijn be zield met een heilig vertrouwen en een fanatieken wil. Dr Ley dankte tenslotte de soldaten en de arbeiders voor hun trouw jegens den Fuhrer. De heer Paul Reynaud, Fransch mi nister president heeft Dinsdagavond een radio-rede uitgesproken. «Vrijdag, zegde hij, stelde ik mijn regeering aan het parlement voor. He den doe ik het aan het Fransche volk. Gij weet het, gewoonlijk laat ik mijn daden spreken. Ook zal ik kort zijn. Eén gedachte heeft mij geleid bij de vorming van mijn ministerie Welke samenstelling zou de meeste macht tot handelen geven. Ik wenschte de samenwerking van allen voor het gemeenschappelijk doel. Dit zal komen als gevolg van de ge voerde actie. Frankrijk mocht niet het voorbeeld geven in oorlogstijd van die opeenvol ging van regeeringen, die reeds zoo nadeelig zijn in vredestijd en die voor den vijand een propagandamiddel te gen het regiem zouden zijn. Het ware gevaar bestond er niet in aan den vijand dit propagandamiddel te bezorgen, maar wel hem toe te laten de binnenlandsche ontreddering in te richten, tot een regeering zonder macht zou komen. Dan ware het uur van Hitier aange broken. Dit gevaar is afgeweerd. Thans moe ten wij regeeren. Ik heb een oorlogskabinet gevormd, samengesteld uit negen leden, wat een voldoende aantal is. Mijn daden zullen vlug zijn. Het werktuig bestaat, er moet gebruik van gemaakt worden. Niet andermaal wil de heer Reynaud de oorlogsredenen en doeleinden be palen. Die zijn gekend en bleven on gewijzigd. Hij schetste dan de opeenvolgende machtsgrepen In Maart 1936 maakte de Rijks- weer zich meester van het Rijngebied, in Maart 1938 van Weenen, in Maart 1939 van Praag, dan van Memel, in September 1939 van Warschau en werd met de medeplichtigheid der So viets, Polen uiteengereten. Toen ging de aanval door van Rus land op Finland en men stelt thans al les in het werk om de economische onafhankelijkheid der Balkanstaten te niet te doen. Zoo komt stiltaan de hegemonie van het Rijk over Europa. Laat Frankrijk zulks gebeuren, dan is het uit met den vrede en met Frank rijk. Deze oorlog zal hard zijn In de zeven maanden oorlog, die achter ons liggen, hebben wij een inval weten tegen te houden en nochtans hoeveel onzer oorlogen begonnen met een achteruit wijken. Frankrijk is dit maal niet overrompeld geworden. De mijitaire leiders zijn er in geslaagd door onze versterkingen Frankrijk te beschermen zonder bloedverlies. Maar volstaat dat, om den oorlog te win nen Neen. Gij weet immers in dezen volken oorlog is het onmogelijk de inspannin gen in eenig domein te bepalen. Wat de bewapening betreft, denke men slechts er aan, dat Napoleon in zijn leger maar één model kanon had, dat zijn leger 600.000 manschappen telde en dat zijn kanonnen op alle vel den bij elkaar hoogstens een millioen kogels verschoten. De oorlog van 1914 vergde reeds een milliard obussen. Nu zullen we de projectielen bij milliarden noodig hebben en een heel gamma kanonnen, tanks, oorlogssche pen en vliegtuigen, waarvan er ieder jaar weer nieuwe noodig zijn. En terwijl het land zich op een reus achtige wijze bewapent, moet het ook eten. Zoowel op militair, als op land bouwgebied, wordt er oorlog gevoerd. Het land vraagt volk, zoo goed als de nijverheid en het leger. Ook de uitvoer, dien wij niet kun nen missen, eischt menschen op. Over al zijn mannen, overal is arbeid noo dig. De taak van de regeering is nu iedereen op zijn plaats te zetten. Wie nu echter nog werkt in het tem po van den vrede bewijst het land een slechten dienst. Wat normaal is, is nu onvoldoende. Deze oorlog zal hard zijn, wij zullen hard moeten werken en hard moeten lijden. De toekomst is aan ons Er zijn er die mijn vroegere maatre gelen kwalijk nemen. Ik heb die eco nomische maatregelen toen wel tegen mijn zin moeten treffen degenen, die toen nog niet begrepen hebben, hoe noodzakelijk zij waren, zullen dat nu wel begrijpen. Nu is de oorlog er met nog grootere opoffering, maar wij zullen hem win nen. De bronnen van de twee machtig ste rijken waarborgen dat, op voor waarde dat die bronnen volledig ten dienste worden gesteld van de over winning. En zelfs voor de militaire overwin ning zal de diplomatieke overwinning afhangen van onze hoeveelheid wa pens, van onzen wil tot arbeiden en van onze moreele vastbeslotenheid. De toekomst is aan ons. Wij gaan met opgeheven hoofd vooruit, niet om den oorlog te ondergaan, maar om hem te leiden met krijgerszielen en met overwinnaarsovertuiging. De belangrijke positie van Ankara van Londen uit gezien De Manchester Guardian wijst op een verschil met den wereldoorlog, dat men thans na zes maanden vast stellen kan, namelijk dat er thans een verbond bestaat met Turkije. Het blad schrijft Het feit, dat Turkije in het vijan delijk kamp overging in den wereld oorlog, verhoogde aanzienlijk de moei lijkheden der verbondenen en ver lengde den oorlog. De soldaten, die gestreden hebben op de verschillende fronten gedurende den laatste oorlog, hebben dikwerf de aandacht ingeroe pen op het feit, dat het ridderlijke ka rakter der Turksche soldaten zeer zeld zaam was in een modernen oorlog. Thans, in plaats van een te duchten tegenstrever, is Turkije een verbonde ne. Het is niet meer het Turkije der Sultans, maar de stevige staat, gesticht door Mustapha Kemal Na gesproken te hebben over de pogingen van Duitschland en Rusland, om Turkije te beinvloeden zonder gevolg nochtans volgens het Britsche blad, gaat de «Manchester Guardian» voort Turkije heeft zijn verbintenissen zeer ernstig opgenomen. Op het cre- diet, dat Groot-Britannië eraan toege staan heeft, heeft de regeering van Ankara vijf en twintig millioen pond sterling besteed aan zijn bewapenin gen. Het stevige leger, dat de Verbon denen in lijn gesteld hebben in het Oosten, heeft het Turksche leger tot hoeksteen. Daarom moet men er zich ook niet over verwonderen, dat net verbond met Turkije de Arabieren on der den indruk gebracht heeft. Dit ver bond heeft een machtigen invloed op Irak, Iran en Afghanistan. Het belang van Turkije is nog grooter, dan zijn gebied zou doen veronderstellen. Tur kije heeft de achterste toegangspoort van Europa in zijn macht, door de con- trool, die het uitoefent op de Darda nelles pas nieuw versterkt, en die het naar willekeur openen of sluiten kan. In onzen strijd met Duitschland is dat een troef van belang. Naargelang de oorlog zich afspelen zal, zullen de Balkangrondstoffen meer en meer noo dig worden voor Duitschland, maar de middelen zullen zeer klein worden, zoolang Turkije zich vastbesloten aan de zijde der Verbondenen houden zal in het voorjaar, koop tijdig een pot Jawel, er is vrede, In Finland, maar het kan evenwel niet worden ontkend, dat de vrede afgesloten tusschen Rus land en Finland, een hevigen indruk heeft verwekt in al de landen van de wereld, maar vooral in Frankrijk en Engeland. Zoo schreef Le Temps onder meer wat volgt Frankrijk heeft in Finland een te genslag ontmoet. Het vredesverdrag afgesloten tusschen Finland en Rus land is voor ons een besliste neder laag. Op het diplomatieke en zedelijke plan heeft Stalin eene overwinning be haald, waarvan Hitier de grootste voordeelen zal weten te verwezenlij ken. Maar de omstandigheden van het spel zijn veranderd. En we mogen ons niet laten teneerslaan. Deze nederlaag moet een les daarstellen. Wij moeten onze methode van oorlogvoeren wijzi gen... Zoo schreef «Le Temps» en in dien aard schreven ook de andere Fransche bladen. Intusschen is de regeering Daladier in Frankrijk afgetreden. Om welke re den De politieke en diplomatieke onder handelingen zijn sedert 14 dagen in een zeer aktieve phase getreden. De openbare meening wordt van de eene sensatie geslingerd naar de andere. In Frankrijk, in Engeland zijn politieke verrassingen niet uitgesloten en de be richten die daarover rondgezonden werden, zijn zoo uiteenloopend, dat men er geen rechten kant aan krijgen kan Op het oogenblik dat wij deze re gelen schrijven, kennen wij nog den uitslag niet van het onderhoud Mus- solini-Hitler, maar wij mogen evenwel verzekeren, dat deze ontmoeting het gevolg is van de diplomatieke onder handelingen, welke in de laatste tijden plaats grepen tusschen het Vatikaan, de Koning van Italië, Mussolini, von Ribbentrop en Sumner Welles. Wij mogen de meening uitdrukken, dat de kanselarijen op dezen oogenblik be raadslagen over het lot van Europa. Het is niet mogelijk de kansen te ramen, die er op dit oogenblik bestaan om een redelijke oplossing te vinder, aan het Europeesche vraagstuk. Wij hebben reeds meer dan eens geschre ven, dat het niet enkel en alleen gaat om een binnenlandsch regime noch om ideologische opvattingen, maar veeleer om economische en koloniale aange legenheden. Wij willen bij deze gele genheid er op steunen, dat het woord democratie helaas veeltijds in een verkeerden vorm werd voorgesteld. Democratie is minder een regeerings- vorm dan een geestesgesteldheid. Wanneer men de beteekenis zoo opneemt, zal men allicht tot de bevin ding komen, dat een oorlog geen op lossing kan brengen aan het vraagstuk, maar dat hij wellicht de laatste gees telijke waarden zou helpen kelderen. Veel za! natuurlijk afhangen van de houding welke Frankrijk in de kwes tie van oorlog of vrede zal aannemen. Het is voldoende gekend, dat de chau vinisten streven naar een militaire ac tie, hoe wreed deze ook zou kunnen voorkomen voor het Fransche leger. Zekere neo-communisten hebben de beteekenis van Sedan niet vergeten en weten, dat op een nederlaag een revolutie kan volgen. Deze revolutie zou heelemaal in de hand werken van sommige socialistische leiders, die in 1937-1938 hunne plannen van bols- jevisatie niet hebben kunnen uitwer ken. Frankrijk staat, evenals toen, voor een tweesprong. De regeering Daladier, die het ge vaar gedurende meer dan zes maanden wist te ontkomen, wordt meer en meer in 't gedrang gebracht en moet nu overgaan tot een ministerieele omwer king, waarvan we den uitslag moeten afwachten. Gelukkig zijn er in Frankrijk nog voldoende gezonde en bedaarde ele menten, die hun land niet in een ge vaarlijk avontuur wenschen te zien storten, waarvan de gevolgen uiterst rampzalig zouden kunnen zijn. In Engeland, spreekt men ook van kabinetsomvorming. Wie zal den slag thuis halen De gematigde elementen of dezen die den oorlog tot het uiter ste willen doordrijven. Wij herhalen het, de komende da gen kunnen beslissend zijn. Het is te verhopen dat de verantwoordelijke leiders en staatslieden tot de bevinding zullen komen, dat er nog andere uit wegen bestaan dan oorlog en geweld. Een redelijke oplossing werd aan gegeven door President Roosevelt, toen deze verklaarde dat er van geen waren vrede kan spSaak zijn, zoolang de kleine landen in den angst moeten leven door machtige naburen overvallen te worden en dat de vrede onmogelijk is, indien de vredesvoor waarden geen rekening houden met de menschelijke broederlijkheid en dat erin God vergeten is... Het was in denzelfden zin dat de Koningin der Nederlanden zich voor enkele dagen heeft uitgedrukt. N. W. HET STELSELMATING SCHENDEN DER NOORSCHE WATEREN DOOR DUITSCHE SCHEPEN Genoeg zeggen Frankrijk en Engeland Uit officieuze Fransche bron In de bevoegde middens verklaart men dat, wegens de stelselmatige schending der Noorsche territoriale wateren door de Duitsche schepen, vanaf het begin der vijandelijkheden, beschouwen de Verbondenen zich vooraan gerechtigd het voorrecht der onzijdigheid van die wateren niet meer te eerbiedigen. OPENLIJKE SCHENDING VAN DE SKANDINAAFSCHE ONZIJDIGHEID De Duitsche zienswijze De Duitsche bladen noemen het op treden van de verbondenen die zelf de taak van politieagent in de Skan- dinavische wateren op zich zouden ne men een openlijke schending van de Skandinavische onzijdigheid. Volgens de Voelkischer Beobach- ter is het doel van Engeland 1. De uitvoer van ijzererts langs de Noorsche kust, naar Duitschland, te onderscheppen 2. Bases voor de Britsche oorlogs schepen aan te leggen in de Noorsche fjords 3. De krijgsverrichtingen uit te brei den tot Skandinavië. Dit zal de gansche internationale orde omverwerpen, schrijft het «Ham burger Fremdenblatt maar die nieu we phase in den oorlog zal Duitschland niet verrassen. DE OPPERSTE OORLOGSRAAD VERGADERDE TE LONDEN Frankrijk en Engeland nemen belangrijke beslissingen Te Londen Had Donderdag de 6de bijeenkomst plaats van de Opperste Fransch-Britsche oorlogsraad. Frankrijk was er vertegenwoordigd door MM. Reynaud, Campinchi en Laurent-Eynac, vergezeld van M. Cor- bin, Fransch ambassadeur te Londen, M. Alexis Leger, generaal Gamelin en admiraal Darlan, generaal Vuillemin en generaal Koeltz. De Britsche vertegenwoordigers wa-

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1940 | | pagina 1