DuitsGtie troepen miiscmp ie mscMne havens van Hoorwegen nenemarken ooor oe Duiiscite iroepen hezei Een geweldige Zeeslag aan den gang Na de Bezetting van Denemarken en Noorwegen De Neutraliteit, slechts een zwak Schild Sen voor ons geruststellende Fransche Verklaring a De Verbondenen waren de Eerste Zeven Maanden zeer kwetsbaar w WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 14 APRIL 1940. ABONNEMENTEN Men abonneert op alle belgische postkantooren. NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN Uitgevers-Eigenaars DUPONT GEBROEDERS Yperstraat, 2, POPERINGHE mm AANKONDIGINGEN M. IRONSIDE, ENGELSCH GENERAAL, OVER DEN OORLOG. DE ZAAK VAN THOUROUDT De Verbondenen, aldus de generaal, moeten heel dankbaar zijn, dat zij ze ven maanden tijd gehad hebben, om hun legers te volmaken. Wij waren, toen de oorlog uitbrak, volkomen on voorbereid,doch gelukkig viel Duitsch land ons in de eerste zeven maanden niet aan. Ik beef bij de gedachte, wat er gebeurd zou zijn, indien de Duit schers ons onmiddellijk aangevallen hadden, toen wij in feite in het geheel geen leger hadden. Zooals Chamber lain reeds zeide, Hitier heeft toen de aansluiting gemist. Hij greep niet een gelegenheid aan, waarvoor wij meer dan voor iets anders bevreesd waren. Geen Duitsche hoogere officieren uit den wereldoorlog. Over Rusland. Een vergissing DE ENGELSCHEN EN FRANSCHEN LEGGEN MIJNEN IN DE NOORSCHE WATEREN. DE LIGGING DER DRIE MIJNENVELDEN. MAANDAGMORGEN BEËINDIGD HET NOORSCH SCHIP NAVARRA GETORPEDEERD. DE DUITSCHE VLOOT UITGEVAREN DUITSCHE TROEPEN ONTSCHEPEN IN NOORWEGEN DE NOREN VERZETTEN ZICH TEGEN DEN INVALLER DE NOORSCHE WEERSTAND WAS HEFTIG. NARVIK DOOR DE DUITSCHERS BEZET OOK DENEMARKEN DOOR DE DUUITSCHERS OVERVALLEN EN VOLLEDIG BEZET HET DEENSCHE KABINET ZOU BESLOTEN HEBBEN GEEN WEERSTAND TE BIEDEN DE DUITSCHE VERKLARING ZWEEDSCHE HAVENS DOOR DUITSCHE MIJNEN VERSPERD De voorname plaatsen in het Skagerrak 20 JAAR. NUMMER 15. GAZET VAK POPERIHOHE Jaar. per postI 6 fr. Congo 25 fr. Frankrijk25 fr. Amerika (en andere landen) 30 fr. De postabonnenten in België, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in het postkantoor dat hen bedient, en niet aan ons Elk schrijven naar inlichtingen moet verge zeld zijn van een postzegel voor antwoord BH Postcheck 484.59 Telefoon 180 i Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn bijdragen. Handschriften worden in geen geval teruggegeven. Bijdragen in te zenden tegen den Donderdag 's middags. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag Naamlooze artikels worden niet opgenomen Gewone berichten, per regel 1.00 fr. Kleine berichten (minimum) 4.00 fr. Rouwberichten (minimum) 5.00 fr. Voor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst Alle aankondigingen op voorhand te betalen Jn de nota, door de Duitsche regee ring tot Denemarken en Noorwegen gericht, wordt, als excuus voor de be zetting dezer twee landen aangevoerd, dat zij er zeker van was, dat bij En geland en Frankrijk het voornemen bestond om hetzelfde te doen, en dat Duitschland hier den vijand vóór heeft willen, of beter moeten zijn. Deze verontschuldiging laat zich in alle geval gemakkelijker aannemen, dan het eerste argument dat deze operatie een antwoord zou zijn op de schending van Noorwegens neutraliteit door het leggen van Britsche en Fran- sche mijnen in zijn territoriale wateren Want zulke geweldige voorbereiding, als voor de ontscheping van Duitsche troepen in al de voornaamste Noor- sche havens tegelijkertijd en voor de bezetting van heel Denemarken noo- dig is geweest, kan onmogelijk het welk geweest zijn van de vier-en-twin- tig uren, die tusschen het bericht over het leggen van die mijnen en de tegen actie daarop van Duitsche zijde, wa ren verloopen. Of zij werkelijk de zekerheid daar van had, of slechts het vermoeden, als reden voor den inval in Denemarken en in Noorwegen zal de regeering te Berlijn wel de mogelijkheid gehad heb ben van een gelijkaardigen zet van Engelsche zijde. Maar dan is er toch al één feit dat voor iederen objectieven toeschouwer bewijst, dat dit gevaar niet zoo dicht bij was als de Duitsche regeering ge vreesd kan hebben. Dit namelijk dat naar men zegt, een honderdtal Duit sche oorlogsschepen van allen aard, heel de Noorsche kust langs hebben kunnen varen en de fjorden van Oslo, van Stavanger, van Bergen, van Chri- stiansund, tot dezen von Trondhjem toe, binnendringen, zonder op noe- menswaardigen Britschen tegenstand te stuiten. Want de Engelsche duikboo- ten, die het transportschip Rio de Janeiro en de tankboot Posido- nia in den grond boorden, die zul len zeer waarschijnlijk maar bij toe val ter plaats geweest zijn. Hadden de Britten de bezetting van de Westelijke Scandinavische kust in het schild gevoerd, dan spreekt het toch vanzelf, dat hun vloot-éénheden niet zoo ver vandaar verwijderd ge weest zouden zijn, als bewezen werd door de gemakkelijkheid waarmee de Duitsche operatie kon worden uitge voerd. En... nu is het niet onmogelijk, dat de Britsche legerleiding weer eens van Zekere zijden misschien wel van Noorsche zelf het verwijt moet hooren dat ze te laat is gekomen Maar laten alle neutralen en wij, Belgen, in t bijzonder, met een der gelijk verwijt voorzichtig zijn Het zou inderdaad wel eens door Engeland en Frankrijk beschouwd kun nen worden, we zullen nog niet zeggen als een uitnoodiging onzer zijds tot hen om nu eens niet te laat te komen en alle maatregelen te tref fen cm bij ons binnen te vallen, vóór dat de Duitschers het hebben kunnen doen, maar dan toch reeds als een ex cuus bij voorbaat voor zulk een inval, indien het er werkelijk eens moest toe gekomen zijn. Want, als alleen maar het vermoe den, dat de tegenpartij het eerst zou kunnen doen, voor de oorlogvoeren den een reden en een rechtvaardiging kan zijn om een neutraal land binnen te dringen, dan moeten we ervan zeg gen, dat de neutraliteit al een beden kelijk zwak schild geworden is. Als Duitschland langs den eenen-, en Engeland en Frankrijk langs den anderen kant wel verzekeren, dat ze de onzijdige staten eerbiedigen zullen, maar slechts zóólang als de tegenstre ver ze eerbiedigt, en ieder van hen oordeelt er dan zelf over, wannéér voor hem 't gevaar bestaat, dat de te genstrever tot een neutraliteitsschennis zal overgaan en wil hem daarmee dan vóór zijn dan ziet het er voor de neutralen goed uit I I Tot hiertoe gold het als regel «Wij schenden uw neutraliteit, omdat onze vijand haar geschonden heeft Nu zou 't al kunnen luiden Wij schen den uw neutraliteit, omdat onze vij and haar schenden wil of eigenlijk omdat hij haar niet meer, vóór ons, zou kunnen schenden Aan een verwijt van onze zijde tot Engeland, dat het met de toepassing van dezen nieuwen oorlogsregel te laat zou gekomen zijn, is niet alleen, zoo als we zeiden, het gevaar verbonden, dat Engeland antwoord Ha, gij vindt, dat wij in Noorwegen te laat zijn gekomen Welnu, wij zullen er dezen keer voor weten te zorgen, dat wij bij U nu eens niet te laat komen maar het gevaar ook, dat men te Ber lijn zegt O zoo, gij, Belgen en Hol landers, schijnen er wel spijt van te hebben, dat de Britten en de Fran- schen in Noorwegen en in Denemarken te laat gekomen zijn, hoe kunnen wij dan nog vertrouwen stellen in uw vastberadenheid om uw onzijdigheid tegen hen te verdedigen, wanneer zij werkelijk eens tot de schending daar van mochten overgaan, om niet te laat te komen Het ongeluk van deze Scandinavi sche staten is nu echter niet het onze. Als hun neutraliteit eerst door de geal lieerden, dan door Duitschland ge schonden werd, dan was 't vooral om dat men langs beide kanten wist, dat ze niet in staat waren tot gewelddadig verzet, en van ons, Belgen, Nederlan ders en Zwitsers, zal zulks wel even min te Berlijn als te Londen en te Pa rijs gedacht worden. En zoo herhaaldelijk en nadrukke lijk, als wij onzen volstrekt nationalen wil te kennen gegeven hebben om ons uit al onze krachten tegen de schending van ons grondgebied, langs welken kant ook, te verzetten, moeten de oor logvoerenden er wel 't eerst van den ken, dat een schending van onze neu traliteit door hen, onmiddellijk een enorme versterking voor hun tegen partij beteekenen zou. Indien de bezetting van de Weste lijke Scandinavische kust het Duitsche front dichter bij Engeland heeft ge bracht, dan staat daar toch tegenover, dat Engeland nu ook zooveel dichter bij het Duitsche front gebracht is. En zeker wanneer het bevestigd wordt, dat Noorwegen formeel den oorlog aan Duitschland heeft verklaard en de Britsche vloot dus dat zal kun nen doen, waartoe ze tijdens den vori- gen oorlog niet ééns in staat geweest is een rechtstreekschen aanval op Duitschland ondernemen. Deze beschouwingen over de geva ren, die thans overal de neutraliteit loopt, willen we niet besluiten, zonder de bijzondere aandacht van ons pu bliek in te roepen op de laatste zin snede in het officieus Fransch commen taar over de gebeurtenissen, waarin Belgie als voorbeeld wordt gesteld van strikte neutraliteit, omdat het in mi litair opzicht een politiek van even wicht beoefent Laat ons ervoor zorgen, angstvalli- ger dan ooit, dat dit evenwicht niet slechts in militair, maar in alle opzich ten gehandhaafd blijve. Daarin ligt onze grootste kans op zelfbehoud. D. N. G. In verband met de zaak Van Thouroudt doen nog steeds allerlei geruchten de ronde volgens dewelke de verdachte inzake den moord op Alice Lemaistre te Rekkem zou hebben bekend, waar hij het hoofd van zijn slachtoffer zou hebben verborgen. Deze geruchten zijn valsch. Van Thou roudt heeft geen enkele bekentenis gedaan van dien aard. Hij blijft bij zijn stelling, dat zijn vrouw zelfmoord heeft gepleegd, en dat hij alle verdenking van zich heeft willen afwenden, en het hoofd met de rest in het kanaal heeft geworpen te Steen- straete. Nochtans is het een feit dat den heer Spil- liaert, vergezeld van prof. Thomas en een inspecteur te Rekkem is geweest. Er werd echter ni«ts verricht. De overste van den Britschen alge- meenen legerstaf, generaal Ironside, heeft voor de buitenlandsche persver tegenwoordigers een uiteenzetting ge geven van hetgeen er in de afgeloopen oorlogsmaanden gedaan is, om een Britsch leger uit den grond te stampen. Hij maakte een vergelijking tusschen de Verbondene en Duitsche legers en besprak in het kort ook nog de gevol gen van den Finsch-Russischen oorlog. In zeven maanden heeft Engeland een prachtig leger opgebouwd, doch pas gedurende twee weken kunnen wij Zeggen, dat wij door den kritieken tijd heen zijn en dat wij voorbereid zijn op al wat er gebeuren kan. Ik heb de legers der Verbondenen te velde gezien en ik weet, dat hun geest en opleiding uitstekend zijn. Gij moet niet vergeten, dat de meeste jon gelui geenerlei militaire opleiding ge had hebben en dat wij hen in korten tijd geheel moesten opleiden, terwijl er gewoonlijk zes maanden mee ge moeid zijn. Het groote Duitsche leger, dat te genover ons staat, is een prachtig or ganisme, maar boven den rang van kapitein is er nagenoeg geen officier, die den vorigen oorlog meegemaakt heeft. Wij en de Franschen daarentegen hebben een voldoende reserve van lei ders met ervaring uit den vorigen oor log. Er kan natuurlijk wel een genie in het Duitsche leger zijn, doch dat moet ik toch betwijfelen. Ik ken de meeste Duitsche legerlei ders en ik ben er zeker van, dat zij zich zeer ongerust zouden gevoelen, omtrent hetgeen zij moeten doen, als zij bevel krijgen op te rukken. Zes maanden geleden hadden zij misschien kunnen slagen. Generaal Ironside ging voort Nu zitten zij al maandenlang aan hun grens, terwijl hun bladen allerlei dwaze opvattingen en wenschen af kondigen. Het gevolg van de leugenpropagan da en van de leeglooperij van de Duit sche troepen moet heel slecht voor hun moraal zijn. Duitschland kan zijn le gers aan het front niet inactief houden. Het leger moet iets doen, of het mo reel gaat verloren. Er heerscht een diep stilzwijgen in Duitschland. Ik meen, dat de doodsche rust voor Duitsch land veel erger is, dan wat dan ook. Overgaande tot de oorlog in Fin land, zeide generaal Ironside ten slotte dat de strijd Rusland zeer uitgeput heeft en zijn levensmiddelenvoorraad verminderd heeft! Het is mogelijk, dat Rusland ergens anders onrust gaat sto ken, doch geschiedt dat inderdaad, dan moet het zeer lange verbinding linies onderhouden, hetgeen zeer moei lijk is en Rusland nog meer zou ver zwakken. Reuter deelt nog mede, dat deze conferentie het gevolg was van een vergissing van het ministerie van Voor lichting, dat gezorgd had voor een bij eenkomst met generaal Ironside, waar voor alleen de Amerikaansche journa listen uitgenoodigd waren. De andere buitenlandsche journalis ten hadden hierover geklaagd, waarop de minister van Oorlog, Stanley, er voor gezorgd had, dat de geheele we reldpers uitgenoodigd werd. BE OORLOfi BREIDT ZICH Bil TOT HEI NOORDEN Ingevolge de toenemende toevoer van Zweedsch ijzererts langs de Noor sche territoriale wateren, hebben de Britsche en Fransche regeeringen no ta's gestuurd aan de Noorsche regee ring, waarbij zij verklaren, verder dit vervoer niet meer te kunnen dulden. Aangezien Duitschland steeds alle internationaal recht van de neutrale koopvaardijschepen over het hoofd ziet en deze schepen onmeedoogend en zonder verwittiging in den grond boort, kan Engeland en Frankrijk niet verder dulden dat Duitschland van dit internationaal recht gebruik maakt om zich langs neutrale wegen te bevoorra den, ten nadeele der Verbondenen. Ingevolge deze beslissing der geal lieerde regeeringen, wordt de Noor sche regeering ervan verwittigd dat door de Britsch-Fransche vloot mijnen zullen worden aangelegd in de Noor sche territoriale wateren. De Britsche mijnenvelden aan de Noorsche kust strekken zich uit over drie kleine gebieden, maar die van levensbelang zijn. leder van die velden beheerscht een fjord en een haven. De voornaamste der gevaarlijke zo nes is in de omgeving van Bodoe en beheerscht den ingang van het West fjord en de haven van Narvik, langs- waar Duitschland het Zweedsche ijzer erts ontving. De drie zones liggen ten Noorden van de voornaamste scheepvaartlijnen. De meest Zuidelijke is die van Stad land, bij den ingang van het Noord fjord en op I 1 mijl ten Noorden van Bergen. De derde zone ligt nabij Kris- tiansund op 1 20 mijl ten Noorden van Stadtland. Men verneemt uit bevoegde bron, dat de verrichting van het leggen der mijnen langsheen de Noorsche kust, Maandag bij dageraad met succes be ëindigd is geworden. Zij werd door Fransche en Britsche booten uitgevoerd. Naar Reuter uif Londen meldt Het Noorsche stoomschip Navar ra van 2.118 ton, is Zaterdagmorgen in de wateren ten Noorden van Schot land getorpedeerd door een Duitsche duikboot. Het schip verging op enkele minu ten tijds. Al de officieren en negen leden der bemanning zijn verdronken. Veertien overlevenden werden opgenomen uit de Navarra-sloepen door een neu trale boot en aan wal gebracht. Het is het 55e Noorsche vaartuig, dat tengevolge van Duitsche oorlogs actie is gezonken, waardoor nu in het geheeel 4 I 0 menschenlevens verloren gingen. De Duitsche duikboot, die door de bemanning van de Navarra werd opgemerkt, bleef een half uur lang in de buurt, zonder een poging te doen om de slachtoffers te redden. Zondag werd geseind dat een hon derdtal Duitsche oorlogsschepen, be staande uit werkelijke slagschepen en uit vele gewapende treilers, op weg was naar het Noorden doorheen het Kattegat. Bovendien stelde men vast bij het torpedeeren van de Rio de janeiro dat er zich een 300-tal Duitschers aan boord bevonden in uniform. De algemeene vooruitzichten bleken dan ook dat de Duitschers zouden po gen te landen in Noorwegen. Inderdaad hebben de Duitschers hun voornemen ten uitvoer gebracht. Om 20 minuten over middernacht werd Maandag nacht reeds het eerste luchtalarm gegeven te Oslo. De Zweed sche hoofdstad werd in de volledige duisternis gehuld. Alle telefonische verbindingen met Zweden en later ook met andere lan den werden onderbroken. In den morgen meldde Radio-Oslo het eerste bericht Duitsche troepen ontscheepten he denmorgen in talrijke Noorsche ha vens. Om 8 uur gaf Radio-Oslo volgende bijzonderheden Duitsche zeemachten zijn dezen nacht in de Oslofjord, trots den weer stand van de vloot en van de Noorsche kustbatterijen geland. Horsten werd gebombardeerd. Het fort van Bergen, evenals de stad werden door de Duitsche troepen be zet na een verwoeden strijd. Trondjhem werd eveneens ingeno men en men gelooft, dat de stad bezet is door de Duitschers. Het fort van Christiansund is ook aan de Duitsche aanvallen blootge steld. Er werd een luchtraid op de stad ondernomen. Duitsche schepen zijn ontscheept te Eggersund De Noorsche kringen te Londen vernemen, dat Noorwegen in oorlog is met Duitschland en dat de vijandelijk heden reeds begonnen zijn. Hetzelfde bericht wordt uit Was hington bevestigd, vanwaar Reuter meldt, dat de minister der Vereenigde Staten in Noorwegen het Staatsdepar- tement verwittigd heeft, dat Noorwe gen in oorlog is met Duitschland. Hij voegt er bij, dat de minister van Bui tenlandsche Zaken van Noorwegen hem ervan verwittigd heeft. De Duitsche oorlogsschepen, die de Fjord zijn binnengevallen, hebben een heftigen weerstand ontmoet van het fcrt, dat den ingang van de Fjord beschermt. Alvorens hun weg voort te zetten dieper in de Fjord hebben de Duitsche oorlogsschepen te Valloe, nabij Toens- berg, een twintigtal manschappen ont scheept. Een kanonschot werd van Noorsche zijde gelost, maar de Duitschers heb ben het niet beantwoord. De bevolking van Valloe heeft de plaats verlaten en trekt zich terug naar Toensberg. Men meldt ook, dat de Duitschers Narvik hebben bezet en den ingang van de Vaes Fjord bewaken. Volgens te Stockholm toegekomen berichten zijn Stavanger en Bergen, in Noorwegen eveneens bezet. Oslo, de hoofdstad werd in den namiddag bezet Dinsdagmorgen heben Duitsche ge motoriseerde en gepantserde troepen machten de Duitsch-Deensche grens nabij Flensburg en Tondern overschre den, en zijn opgerukt, over Apenrade en Ebsjerg naar het Noorden. Bij den dageraad zijn de Duitsche troepen ontscheept in de Kleine Belt nabij Mittelfahrt en hebben bezit ge nomen van de brug over de Belt. Duitsche vlootmachten zijn binnen gevaren in de Groote Belt en hebben troepen aan wal gezet te Korsoer en te Nyborg, komende van Warnemuende zijn troepen en een gepantserde trein ontscheept van de Ferry-Boat te Gjed- ser en zijn eveneens opgerukt naar het Noorden. Tegelijkertijd werd de brug van Verdinborg, in het Zuidelijk deel van het eiland Seeland, bezet. Bij den dageraad eveneens zijn troe pen ontscheept te Kopenhagen de Citadel en de radiopost werden bezet. Tegen 8 uur bevond de geheele stad zich in handen van de Duitschers. Havas meldt uit New-York De Amerikaansche radio heeft met groote belangstelling de gebeurtenissen in Noord-Europa gevolgd en voortdu rend de berichten uitgezonden tijdens den nacht, zooals ze in Amerika toe kwamen. Havas meldt verder, dat de bezet ting van Denemarken in eenige uren geëindigd was, zonder incidenten, ten gevolge steeds volgens de Ameri kaansche radioberichten van een beslissing van het Deensc.he kabinet geen weerstand te bieden aan het Duitsche ultimatum, waarbij de bezet ting van Denemarken geëischt werd. Het Duitsche Nieuwsbureel meldt Dinsdagmiddag uit Berlijn Sedert zes maanden trachtten Enge land en Frankrijk van Scandinavië een nieuw oorlogstooneel te maken tegen Duitschland. De poging der Westelijke plutocratiën om zich in het Finsch-Rus- sische conflict te mengen hadden voor doel de ijzermijnen in handen van En geland te brengen door de bezetting van Noorwegen. In ieder geval wilden de Engelschen den uitvoer ervan langs Narvik beletten. Het sluiten van den Finsch-Russischen vrede, met spijt aan zien door Engeland en Frankrijk, heeft de Engelsche oorlogophitsers niet be daard en zij hebben nieuwe wegen ge zocht om hun doel te bereiken. De Duitsche regeering volgde deze pogingen met een groote belangstel ling. Het aantal uitdagingen en schen dingen van de neutraliteit vermeerder de sindsdien. Reeds bewees het inci dent van de Altmark dat Noor wegen niet wil of niet in staat is deze schendingen te keer te gaan met krachtdadigheid. Sinsdien hadden nieuwe torpedee ringen plaats in de territoriale wateren van Noorwegen. De Noorsche regeering heeft de jongste daad van de Britsche regeering slechts met een zwak protest beant woord, maar de Duitsche regeering heeft niet het inzicht te antwoorden op deze schending van het menschelijk recht door een eenvoudig protest. Vanaf vandaag heeft Duitschland de noodige middelen voorbereid om het Noorden van Europa van de En gelsche plannen voor uitbreiding van den oorlog te bevrijden. Reuter seint uit Londen Een Duitsch bericht, langs de radio verzonden ten dienste der scheepvaart kondigt aan, dat al de voorname Zweedsche havens in het Skagerrak door Duitschland met mijnen versperd zijn, hedenmorgen vroeg.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1940 | | pagina 1