E Hevige Gevechten in Hoorwegen Stijgende Onrust in Zweden Italië stelt zichzelf voor de Keus. Geen Vleesch meer den Maandag vanaf Maandag 29 April De Staat van Beleg in gansch Holland WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. ZONDAG 28 APRIL 1940. I NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN Uitgevers-Eigenaars DUPONT GEBROEDERS Yperstraat, 2, POPERINGHE AANKONDIGINGEN WAT ZAL MUSSOLINI DOEN ENKELE NIEUWE OPROEPINGEN IN ONS LAND. IN ONS LAND FRANKRIJK TEGEMOETKOMEND BLOEMEN DUPLEX-KREPPAPIER DUPONT Gebroeders - - Yperstraat, 2, Poperinghe ROND DEN VERJAARDAG VAN HITLER Hess stelt Hitier als voorbeeld aan de jeugd T elegr ammenwisseling met Mussolini WIJZIGINGEN AAN HET STELSEL DER MILITIEVERGOEDINGEN DE MAANDAG ZONDER VLEESCH. BESLUIT-WET HOUDENDE REGELING VAN DEN HANDEL EN HET VERBRUIK VAN VLEESCH. DE DRIE VOORNAAMSTE FRONTEN IN NOORWEGEN REEDS 50.000 ENGELSCHEN EN FRANSCHEN IN NOORWEGEN ALARM PER TELEFOON IN ZWEDEN WAT DE STAAT VAN BELEG IN NEDERLAND BETEEKENT. Uitgebreider macht aan de Militaire Overheid. JAAR. NUMMER 17. GAZET VAN POPERINGHE ABONNEMENTEN 1 1 Jaar, per post 16 fr. Congo 25 fr. 25 fr. Amerika (en andere landen) 30 fr. Men abonneert op alle belgische postkantooren. I De postabonnenten in België, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in het postkantoor dat hen bedient, en niet aan ons Elk schrijven naar inlichtingen moet verge zeld zijn van een postzegel voor antwoord Postcheck 484.59 Telefoon 180 leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn bijdragen. Handschriften worden in geen geval teruggegeven. Bijdragen in te zenden tegen den Donderdag 's middags. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag Naamlooze artikels worden niet opgenomen Gewone berichten, per regel 1.00 fr. Kleine berichten (minimum) 4.00 fr. Rouwberichten (minimum) 5.00 fr. Voor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst Alle aankondigingen op voorhand te betalen Indien Italië vóór de moeilijke keus staat tusschen de oorlogvoerende par tijen, dan is het méér uit zijn eigen wil dan daartoe gedwongen. Zéér goed hadde het een houding kunnen aannemen als de onze Zich strikt neutraal verklaren en alle maat regelen treffen om deze neutraliteit, zoowel door het eigen volk als door de oorlogvoerenden, te doen eerbie digen. En tot dit laatste zou zeker wel géén land in Europa beter in staat zijn, dan juist Italië, met zijn zoo respectabele bewapening. Mussolini heeft echter een andere, een moeilijker en gevaarlijker positie verkozen Deze van niet-oorlogvoerende maar die zichzelf op ieder moment het recht voorbehoud, om daadwerke lijk partij te kiezen. Met deze bijzonderheid dan nog dat hij zich door zijn accoord met Hit- Ier feitelijk er toe verbonden heeft, om als hij partij kiezen zou, het langs den Duitschen kant zou zijn. Men kan over den graad van loyau- teit en moed in deze houding denken zooals men wil, maar het heeft geen zin meer om alle redenen daartoe aan Italië te willen ontzeggen. En indien van al deze redenen, de grootste door Frankrijk aan Italië wer den bezorgd dan ligt een zeer af doende bekentenis hiervan wel in de zoo tegemoetkomende houding welke de huidige Fransche regeering tegen over de «Latijnsche zuster» aanneemt. De wereld ware oneindig veel leed en schade bespaard gebleven, indien men drie-vier jaar geleden al te Parijs tot Rome gesproken hadde, gelijk mi nister Reynaud nu doet. Maar toen heerschte in Frankrijk de noodlottige geest van het Front po pulaire die ook Spanje ten gronde zou richten, een geest die volkomen doordrongen was en verblind door den haat... en de vrees voor het fascisme en die op Italië internationale maatre gelen deed toepassen tot bestraffing van juist dezelfde onderneming, in Ethio pië, als waardoor Frankrijk, En geland en trouwens alle koloniale mo gendheden België alleen uitgezon derd hun overzeesche bezittingen hebben verworven. Door het aldus voor de meer dan halfwilde Abyssiniërs op te nemen voor wie het Italiaansche beheer niet anders dan een zegen kan zijn heb ben de democratieën en dan spe ciaal onder socialistischen en commu- nistischen druk vooreerst al de aan hechting van het rijk van den Negus bij Italië niet kunnen beletten, en Ita lië in de armen van Duitschland ge dreven, met het gevolg dat heel Eu ropa weer het grootste gevaar loopt om in vuur en vlammen op te gaan. De taak die minister Reynaud thans blijkt te willen ondernemen om alsnog de vroegere fouten tegenover Italië weer goed te maken, zal wel een Si- syphusarbeid zijn het terug naar bo ven stuwen van een ontzaglijke rots blok, dat onvergeeflijke politieke on kunde, en gebrek aan dóór- en voor uitzicht, de helling-af hebben laten rol len. De tijd heeft het vraagstuk op alie manieren méér-ingewikkeld en moei lijker op te lossen gemaakt. Thans kan er geen sprake meer zijn van een schik king als waarmee Italië zich in 1919 te Versailles tevreden gesteld zou heb ben. Zijn atanspraken van toen op de Oostkust der Adriatische Zee zal het wel niet meer willen doen gelden, nu het op een zoo vriendschappelijken voet leeft met Joego-Slavië, waaraan deze oude Italiaansche nederzettingen Werden toegekend. En indien Italië te Versailles tevre den gesteld hadde kunnen worden met een deel van de koloniën die aan Duitschland werden ontnomen, dan zal het zulks nu in zijn nieuwe verhou ding tot Duitschland toch onder geen enkelen vorm van fatsoen meer kunnen laten doen. Italië bij de mandaatverdeeling zoo vplkomen uitsluiten, is de form'dabel- ste van al de domheden geweest, die door de opstellers van het vredesver drag werden begaan. En 't grootste deel der schuld zal wel op de Britten neerkomen. Hadde men bijvoorbeeld maar Duitsch-Oost-Afrika aan Italië toege kend, of zelfs slechts 't mandaat daar over, dan is het al zeer twijfelachtig, of het ooit aan een zoo kostbare on derneming als de verovering van het oneindig achterlijker Ethiopië gedacht zou hebben. En zeer waarschijnlijk zou het dan ook we! niets gewaar zijn ge worden van zijn gevangenschap in de Middellandsche Zee, waarover het thans zoo fel en dreigend klaagt en waaraan het, door de verdrijving van Franschen en Britten van de poorten die tot de Mare Nostrum toegang geven en van de eilanden en Afrikaan- sche kustplaatsen waarop ze deze zee militair beheerschen, een eind gesteld zou willen zien. Een deel van het gezag over de Middellandsche Zee zal Italië nog wel aan Frankrijk en aan Spanje over wil len laten en zelfs medezeggingschap hierover dulden vanwege Griekenland en Turkije, maar het ziet er wel naar uit, alsof Italië aan Engeland duide lijk maken wil dat het in de Middel landsche Zee niets te vertellen heeft. Wat dan laat vermoeden dat, indien het ooit tot onderhandelingen met Ita lië, als door minister Reynaud, zoo klaar uitgesproken thans verlangd, ko men mocht, zij met Engeland een nog aanzienlijker moeilijker verloop zou den hebben dan met Frankrijk. Maar... is Mussolini nog op welke onderhandeling ook met de geallieer den gesteld Is 't nog wel de moeite waard, hem de hand te willen toe steken We kunnen het nog nauwelijks ho pen, als we toch zien, dat natuur lijk op hooger bevel de pers in Ita lië het aanbod van Reynaud unaniem doodzwijgt. Beteekent zulks dat Mussolini en dan vooral sinds zijn ontmoeting met Hitler op den Brenner, zich al te ver tegenover het Reich verbonden heeft, om nog zelfs maar van welk Fransch-Britsch aanbod ook kennis te mogen nemen Het laat zich vanzelf begrijpen dat de verhouding tot Italië, en in het bij zonder dan de middelen om te ver hoeden dat Mussolini aan de zijde van den vijand in den oorlog treedt, een der hachelijkste vraagstukken is, welke ooit aan de diplomatie van Frankrijk gesteld zijn geworden. Het is vooreerst al een kwestie van tact. Zelfs de schijn dient vermeden, alsof men de neutraliteit of de hulp van Italië zou willen koopen wat dan toch beteekenen zou dat men Ita lië voor koopbaar, of van zijn as-ge noot afkoopbaar houdt. Deze schroom moet Frankrijk van zelf al ervan terughouden om aan Ita lië concrete voorstellen te doen, een prijs voor zijn onzijdigheid te stellen. Maar zou 't Mussolini beleedigen zijn, indien hem de vraag aldus werd gesteld Wat acht gij absoluut nood zakelijk voor het bestaan van uw volk, en waarvoor zoudt gij bereid zijn om uw volk dan al de verschrikkingen en vernielingen van den oorlog te bespa ren, indien gij 't met onze hulp en me dewerking zoudt kunnen verkrijgen, zonder er een druppel Italiaansch bloed te moeten voor vergieten en zonder de ontzettende verantwoorde lijkheid op u te moeten nemen voor de uitbreiding van dezen oorlog tot heel het Zuiden, nu ook nog, van Eu ropa D. N. G. Men is zooals bekend, overgegaan tot het binnenroepen van nieuwe een- t heden. Het betreft hier echter geen j collectieve oproepingen. Alleenlijk werden opnieuw onder de wapens ge roepen een zeker aantal manschappen van de bijzondere troepen gelast met het toezicht der bruggen en wegen. De regeering heeft besloten een bij zondere waakzaamheid uit te oefenen om op iedere gebeurlijkheid te zijn voorbereid. Het bijzonder bewaken van de verkeerswegen en bruggen maakt hiervan een onderdeel uit. De legeroverheid heeft geoordeeld, dat het niet mogelijk is, voor het uitvoeren van deze bijzondere bewaking man schappen weg te trekken van de een heden die zich op de stellingen bevin den. Zoodat tot de oproeping werd besloten van een bepaald aantal dezer specialisten. DAT MAAK JE ZELF I met ons SPECIAAL in 34 natuurgetrouwe kleuren te verkrijgen bij De Fuhrer heeft zijn 5 In verjaardag in intiemen kring doorgebracht op de kanselarij, omringd door zijn politieke en militaire medewerkers. Er heeft geen enkele officieele ontvangst plaats gehad. Gedurende de militaire besprekin gen van 's morgens hebben maarschalk Goering, admiraal Raeder en generaal von Brauchitsch de gelukwenschen van de Duitsche weermacht overgemaakt. Maarschalk Goering heeft verslag uitgebracht over de inzameling van oude metalen, welke tot een geweldige uitslag heeft geleid. Den geheelen morgen verdrong zich een dichte menigte voor de Rijkskan selarij. Toen omstreeks half twaalf de Füh- rer in velduniform verscheen, ging een geweldig gejuich op en werd de poli- tieafzetting verbroken. De Führer bedankte en groette de menigte, welke nog langen tijd zingend op het plein voor de Rijkskanselarij bleef staan. De plaatsvervanger van den Führer, Hess, heeft Zaterdag ter gelegenheid van Hitler's verjaardag een rede tot de Duitsche ieugd gehouden, waarin hij verklaarde, dat Duitschland na afloop van dezen oorlog koloniën zal bezitten. Daar, zoo zeide Hess, zult ge ruimte en gelegenheid volop vinden voor ar beid, avonturen, strijd en noesten ijver. Het bloed der oude Vikings, dat in u allen stroomt, kan voor een dergelijk doel slechts sneller vloeien. Ge wenscht natuurlijk thans reeds aan den oorlog deel te nemen, vlieger te zijn in Noor wegen, Britsche oorlogsschepen tot zin ken te brengen als matrozen, u in tanks met donderend geweld op den vijand te storten, het vuur der artillerie bij een bombardement te richten. Hess drong er bij de jeugd op aan, den heldenmoed van hun broeders en vaders aan het front te bewonderen en na te streven. Ieder uwer, zoo zeide hij, kan tot de overwinning bijdragen door zijn plicht te doen. Hess sprak de hoop uit, dat Hitier nog tientallen jaren de Duitsche jeugd tot voorbeeld zou kunnen strekken. Verschillende staatshoofden zonden gelukwenschen aan Hitier. Het telegram van het hoofd der Ita liaansche regeering aan kanselier Hit- Ier luidde als volgt Terwijl het Duitsche volk uw ver jaardag viert, zou ik U mijn hartelijk ste wenschen willen toesturen uit naam der fascistische regeering en van het Italiaansche volk met het vast vertrou wen dat het Duitsche volk de beproe ving die het te verduren heeft, zege vierend zal doorstaan. (Get. MUSSOLINI). De Führer heeft hierop geantwoord: Ik dank u hartelijk, Duce, voor de gelukwenschen mij toegezonden uit naam van de fascistische regeering en van het Italiaansche volk. Ik beant woord uwen groet in het onwrikbaar vertrouwen, dat onze verbonden vol ken in dezelfde levensopvatting en de zelfde doel einden zullen zegevieren in den strijd voor hun levensrechten (Get. HITLER). De kabinetsraad heeft de kwestie ondeizocht van den dag zonder vleesch die vooraf door het Economisch Mi nisterieel comiteit was besproken ge worden. De Maandag werd gekozen als dag zonder vleesch. Het verbod zal niet enkel gelden voor ossenvleesch, maar ook voor varkensvleesch, kalfsvleesch, schapenvleesch, enz., maar niet voor gevogelte en wild. Het blijkt inderdaad dat onze vee stapel in grootere mate is verminderd dan men meende en de bezetting van Denemarken door Duitschland zal den invoer van Deensch vleesch natuurlijk bemoeilijken. Bovendien maakt de oorlog in Noor wegen het moeilijk voor ons voldoen de schepen te bevrachten voor den in voer van bevroren vleesch uit Urugay, Argentinië en Brazilië. Daar ons leger 5000 ton vleesch per maand verbruikt, acht men het gepast thans reeds voorzorgen te nemen om onzen veestapel te bewaren. Daarom geldt het verbod tevens voor het bevroren vleesch en ook voor de voorbereidingen met vleesch om het even hoeveel vleesch in deze voor bereidingen voorkomt. Tevens werd besloten dat onmiddel lijk de taks op de vergunningen voor den invoer van alle soorten vleesch zal afgeschaft worden. Het zal den Maandag verboden zijn vleesch te verkoopen of te koopen, uit te stallen voor den verkoop of te leve ren aan den verbruiker. Men zal er geen mogen gebruiken in de spijshui zen, hotels of andere openbare gele genheden. Het spreekt vanzelf dat men den Maandag thuis vleesch mag eten, maar men oordeelt dat de ingevoerde be perkingen het verbruik toch gevoelig zullen verminderen. Tamelijk zware straffen worden voorzien voor diegenen die de getrof fen maatregelen niet naleven. Artikel 1Zijn, den Maandag van elke week, verboden het uitstal len tot den verkoop, de aankoop, de verkoop, het te koop bieden en de le vering aan den verbruiker van alle vleesch, uitgezonderd wild en gevo gelte. Dit verbod slaat op 't versche vleesch, het bevroren of in koelappa- raten bewaarde vleesch, evenals de vleeschapparaten welke ook de hoe veelheid vleesch weze die er gebruikt werd. Het treft eveneens het slachtafval en de overschotten, versch of in pre paraten. Art. 2. Het is eveneens 's Maan dags van elke week verboden in de in richtingen waar drank of eetwaren aan het publiek verkocht worden te koop geboden, die in artikel I bedoelde pro ducten, de vleeschconserven, evenals gerechten waarbij die producten of conserven gebruikt werden ten ver bruik aan te bieden, op te dienen of te verbruiken. Dit verbod is inzonderheid van toe passing op de hotels, spijshuizen, her bergen, bierhuizen, pensions, banket bakkerijen, winkels, restauratiezalen, drankslijterijen. Art. 3. De verbodsbepalingen uitgevaardigd in artikelen I en 2 van dit besluit worden op den Dinsdag overgedragen wanneer de Maandag een wettelijke feestdag is. Art. 4. Afwijkingen van de be palingen van dit besluit kunnen in uit zonderlijke gevallen worden toege staan door Onzen Minister van Econo mische Zaken, Middenstand en Ravi tailleering. De bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing op de organismen diensten en inrichtingen van het leger. Art. 6. Onze Minister van Eko- nomische Zaken, Middenstand en Ra vitailleering is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in werking treedt den Maandag 29 April 1940. In het Staatsblad is een Koninklijk Besluit verschenen waarbij belangrijke wijzigingen worden gebracht aan het regiem der vergoedingen aan de gezin nen der wederopgeroepenen. Een groot deel van het besluit slaat op de gelijkstelling van zekere cate gorie van rechthebbenden. Volgens de bepaling van artikel 1 paragraaf 2 worden thans gelijkgesteld a) Met den wettigen vader, hij die een weduwe, wettige moeder van den militair, heeft gehuwd b) Met de wettige moeder, zij die een weduwnaar, wettigen vader van militair, heeft gehuwd c) Met de wettige moeder de zuster of de bloed- of aanverwante tot in den derden graad van den militair, onge huwd, weduwnaar of uit den echt ge scheiden met of zonder kinderen, die met hem samenwoonde, bijaldien hij haar kostwinnaar was. Paragraaf 2 van hetzelfde artikel voorziet volgende gelijkstellingen Wordt, voor de toekenning der vergoeding van 5 frank per dag we gens onderhoud van broeder en zusters van den militair, met de weduwe ge lijkgesteld a) de uit den echt gescheiden moe der, die met de bezwaring harer kin deren gelast is en in het onderhoud er van voorziet b) de moeder wier echtgenoot we gens verlamming, blindheid, volledige krankzinnigheid, gezinsverlating of ad ministratief geconstateerde voortduren de verdwijning, niet meer als kostwin ner kan worden beschouwd. Naast wijzigingen aan het regiem der dagelijksche vergoedingen van 10 en 5 fr. zullen thans twee speciale ver goedingen van 125 frank verleend worden aan de echtgenoote van den militair, vóór en na de geboorte van een kind. Deze vergoedingen hebben een te rugwerkende kracht tot 1 Januari 1940 Verder voorziet het koninklijk be sluit heel wat wijzigingen aan de for maliteiten van administratieven aard. MUZIEK. J A. BLANCKAERT, I' Prijs aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent, meldt dat zij leerlingen voor piano en notenleer aanvaardt. Gasthuisstraat, 41, POPERINGE. De drie voornaamste strijdtooneelen in Noorwegen schijnen op dit oogen- blik te zijn 1Lillehammer, op 160 kilometer ten Noorden van Oslo, waar de Brit sche troepen, die reeds ter plaatse zijn, op ieder oogenblik versterking gaan ontvangen, hoopt men, en die reeds Hamar hebben aangevallen in samen werking met de Noorsche troepen 2. De sector van Trondjeim, waar verwoede gevechten gemeld worden ten Noorden van deze plaats 3. Narvik, waar de Fransche, Brit sche en Noorsche troepen haastig de gedeelten, bezet door de Duitsche strijdkrachten, zuiveren, alvorens een afgezonderde Duitsche troep van 3000 man ongeveer aan te vallen. Ondertusschen gaan de R. A. F. en de Britsche vloot voort, samen te wer ken met de landmachten, de eerste door het bombardeeren van de vlieg velden, de tweede door het bescher men van de transportschepen. Te Londen werden bijzonderheden bekend gemaakt over de Britsche en Fransche troepen-ontschepingen in Noorwegen. Men kan zich dus een denkbeeld geven van de geweldige taak, die hiermee ondernomen werd. Het aantal der geallieerde troepen en de juiste plaatsen, welke zij nu be zetten, moeten nog geheim worden ge houden. Wel kan men zeggen, dat de Verbondene strijdmachten Scandinavië hebben bereikt zonder één man te heb ben verloren. Dag voor dag hebben transportsche pen duizenden manschappen, zwaar geschut, tanks en ander materiaal in ontzaglijke hoeveelheden naar de ha vens van Noorwegen gebracht, hetzij over een afstand van 650 kilometer. De convooien waren beschermd door Britsche oorlogsbodems en duikboo- ten, alsook door vliegtuigen van de R. A. F. De troepen en het materiaal werden veilig aan land gebracht, onder de be scherming der kanonnen. Nu de Britsche en Fransche strijd machten aangekomen zijn, hervatten de Noren zich snel. Er werd niets officieel bekend ge maakt betreffende de getalsterkte van het leger der Verbondenen, dat in Noorwegen is ontscheept, maar volgens een bericht mag men het schatten op twee Britsche en één Fransche divisie, hetzij samen 50.000 man. In het district van Trondjeim moe ten zich 2200 Duitschers bevinden met zulk een betrekkelijk klein effectief zullen de Duitschers zich waarschijn lijk bij een verdedigingsactie beperken. Reeds roepen zij hun troepen terug, die zich langs den spoorweg bevinden. Men verwacht dat de Duitschers alle pogingen zullen doen om den optocht van de Verbondenen naar het Zuiden te stuiten. Vliegtuigen brachten ver sterkingen aan de 400 Duitschers, die op 1 0 km. ten Oosten van Namsos wa ren ontscheept. Reeds zouden de Verbondene troe pen aan den slag zijn met de Duitsche troepen rond Trondsjeim, waar de Ver bondenen een omsingelingsactie nage noeg tot een goed einde hebben ge bracht, en aldus de Duitsche troepen uit Trondsjeim volledig hebben afge zonderd. Op dit oogenblik wordt in Zweden een ontwerp uitgewerkt, om de bevol king langs de telefoon te verwittigen, ingeval van luchtalarm. Ieder abonnent van de telefoon en zij zijn zeer tal rijk, want in Zweden heeft I bewoner op zes een telefoon, zal in geval van alarm door zijn toestel verwittigd worden. Men voorziet eveneens een electri- sche schel te verbinden aan de telefo nische schellen, en te plaatsen in ieder vertrek. De Staat van Beleg welke in Nederland werd afgekondigd, geeft

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1940 | | pagina 1