Een Modern Oorlogsprocédé De Koning aan het hoold van het Leger Het Belgisch Leger weerstaat moedig "■P 20 JAAR. - NUMMER Hei Offenshf der valsche Nieuwsberichten Kranige taal van Minister Paul-Henri Spaak ZONDAG 12 MEI 1940. ABONNEMENTEN Men abonneert op alle belgische postkantooren. NIEUWS- EN NOTARIEEL AANKONDIGINGSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN AANKONDIGINGEN DUPONT GEBROEDERS Yperstraat, 2, POPERINGHE DE KWESTIE DER BELGISCHE ARBEIDERS IN FRANKRIJK OVER DE OORLOGSWERKONGEVALLEN EN HUNNE SCHADEHERSTELLING HOOGER ONDERWIJS. Voorbereidende Proeven. Bekrachtiging van Middelbare Studiëngetuigschriften. EEN DUITSCHE AANVAL OP BELGIE NAKEND BELGIE DOOR DE DUITSCHE LUCHTMACHT AANGEVALLEN OOK DUITSCHE TROEPEN OVER ONZE GRENZEN NEDERLAND EN LUXEMBURG OOK AANGEVALLEN DE BELGISCHE REGEERING KONDIGT DE ALGEMEENE MOBILISATIE AF DE KONING NEEMT DE LEIDING VAN HET LEGER OP ZICH DE DUITSCHE AMBASSADEUR BIJ M. SPAAK EERST IK ZEGDE M. SPAAK TOT DEN AMBASSADEUR HET DUITSCH MEMORANDUM BELGIE DOET BEROEP OP DE GEALLIEERDEN ...OOK NEDERLAND DUITSCHE VLIEGERS BOMBAR DEEREN BELGISCHE STEDEN OOK FRANSCHE STEDEN GEBOMBARDEERD DE BELGISCHE KAMER VERGADERT AANHOUDING VAN BORMS, LEON DEGRELLE EN STAF DECLERCQ 200 VALSCHERMSPRINGERS NEERGEKOMEN TE DEN HAAG ANTWERPEN OPNIEUW GEBOM BARDEERD DE ALARMVERLICHTING VERPLICHTEND BIJ ALARM BESCHERMING TEGEN BRAND DE SCHOLEN GESLOTEN 19. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN. VAN P0PER1NGHE I Jaar, per post16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk25 fr. Amerika (en andere landen) 30 fr. De postabonnenten in België, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in het postkantoor dat hen bedient, en niet aan ons Elk schrijven naar inlichtingen moet verge zeld zijn van een postzegel voor antwoord Uitgevers-Eigenaars Postcheck 484.59 Telefoon 180 fr leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn bijdragen. Handschriften worden in geen geval teruggegeven. Bijdragen in te zenden tegen den Donderdag 's middags. Kleine berichten tegen den Vrijdag middag Naamlooze artikels worden niet opgenomen I Alle aankondigingen op voorhand te betalen Gewone berichten, per regel Kleine berichten (minimum) Rouwberichten (minimum) Voor dikwijls te herhalen reklamen. prijzen volgens overeenkomst 1.00 fr. 4.00 fr. 5.00 België en Nederland deer Sinds acht maanden waakt ons leger aan de grenzen, bereid om weerstand te bieden aan eiken aanvaller en om hem 's Lands grondgebied hardnekkig voet voor voet te betwisten. Het kent zijn plicht en zal hem zon der zwakheid volbrengen. Doch, zoo het conflict zich tot het land mochte uitbreiden, dan moet elk burger ook de gevaren kennen, die ons bedreigen en weten hoe er het hoofd aan te bieden. De jongste gebeurtenissen hebben aangetoond dat de oorlog zich niet tot de militaire verrichtingen beperkt. Hij neemt de meest verschillende en meest onverwachte vormen aan. Om het openbaar leven te ontred deren, de moraal en den wil tot weer stand der bevolking te verzwakken, is een der middelen waartoe een even tueel overweldiger zijn toevlucht zal kunnen nemen, de stelselmatige ver spreiding van valsche nieuwsberichten. Van af de eerste uren der vijande lijkheden en zelfs eer deze uitbreken, mag de bevolking zich verwachten aan een stroom van onnauwkeurige en ten- dentieuse berichten. De aanvaller zal tot een echt offen sief van vjalsche berichten zijn toe vlucht nemen, om wanorde en verwar ring in de gemoederen te zaaien, ont zenuwing en ongerustheid te verwek ken, paniek te doen ontstaan. AI de middelen tot verspreiding zul len aangewend worden om deze leu genachtige berichten in de wereld te zenden en rond te strooien radio-uitzendingen, zelfs uitgaan de van Belgische posten, welke door den tegenstrever of door hem betaal de agenten zouden kunnen bezet wor den per vliegtuig uitgestrooide of door in het land gevestigde vijandelij ke agenten uitgedeelde vlugschriftjes in openbare plaatsen, zelfs in private middens, rondgestrooide praat jes en geruchten door middel van de post verzon den of thuis bestelde brieven en vlug schriftjes aanplakbiljetten, enz. Deze valsche berichten zullen er kunnen toe strekken, den weevslands- wil vari de regeering, of van sommige sectors der leidende middens, in twij fel te trekken. Ze zullen onrustbarende tijdingen kunnen behelzen nopens de operaties van ons leger ernstige tegenslagen aanzienlijke verliezen, het prijsgeven van belangrijke strategische punten kunnen aankondigen. Moest dergelijke propaganda-cam- pagne gevoerd worden, dan dient de bevolking haar kalmte en koelbloedig heid te bewaren zij moet daar het traditioneel gezond verstand van het Belgisch Volk tegenover steller. Slechts de berichten, die door de bevoegde Belgische overheden open baar gemaakt worden, of behoorlijk erkend zijn van die overheden uit te gaan, dienen door haar als oprecht en strookend met de waarheid beschouwd Welke de gebeurtenissen ook zijn, welke het verloop van de verrichtin gen ook weze, moet de bevolking haar vertrouwen blijven stellen in hare lei ders, en trouw blijven aan hare chefs. Zij moet er van overtuigd blijven dat de regeering en het leger uit al hun macht aan den overweldiger weer stand zullen bieden en tot het uiterste zullen strijden. Anderdeels is het een ieders plicht, in geval van vijandelijkheden, al de personen die onrustwekkende berich ten verspreiden, onverwijld bij de mi litaire overheden, bij de rijkswacht of bij de plaatselijke politie aan te klagen. Een dergelijke aanbeveling werd reeds gedaan om te bekomen dat de parachutisten en de saboteurs onmid dellijk worden gesignaleerd het is van niet minder belang diegenen te ontmaskeren die nadeelige informaties verspreiden. Laat u niet door valsche tijdingen beïnvloeden. Blijft kalm en vol ver trouwen vol vertrouwen in uw Leger, vol vertrouwen in uw Land Duitschland gevallen De Grensarbeiders en de Belgen in Frankrijk werkzaam in 't algemeen wisten tot nu toe nog niet met zeker heid welk lot hen en hunne rechtheb benden zou beschoren worden in geval dat zij op hun werk in Frankrijk het slachtoffer zouden worden van een oorlogsongeval. Deze onzekerheid heeft nu opgehou den te bestaan tengevolge van het dub bel feit I de verzekering door de Fransche regeering aan de Belgische regeering gegeven dat het nationaal regiem op de Belgen zou worden toegepast 2) het bepalen van dit regiem of reglement door Het Fransch dekreet van den 24 April 1940. Bedoeld dekreet beschouwt als oor logsongeval datgene veroorzaakt door de actie van den vijand of door de actieve verdediging tegen den vijand. De patroon is verplicht de aan den ar beider of aan zijne rechthebbenden berokkende schade te herstellen (dood verminking, tijdelijke schade), vol gens de bestaande wetten op de ar beidsongevallen, met dit verschil dat de toegekende pensioenen dezelfde zullen zijn als voor de soldaten. Al de patroons zijn verplicht zich te verzekeren tegen het gevaar van dood en blijvende werkonbekwaam heid hunner arbeiders, uitgenomen de landbouwers en boschuitbaters en de zen die huispersoneel bezigen. Voor deze laatsten is de verzekering facul tatief. De reeds tegen gewone werkonge vallen verzekerde patroons (de over- groote meerderheid) worden het auto matisch tegen oorlogsongevallen mits een speciale premie te betalen, dewel ke voor geheel Frankrijk en in alle bedrijven dezelfde is. De verzekeraar blijft dus dezelfde en hij is van zijn kant verplicht de nieuwe waarborg te geven. Hij zal ten andere zich dienen aan te sluiten aan het groepement van verzekeraars tegen oorlogsonge vallen organisme dat den verzeke raar zal herverzekeren en dat op zijn beurt door den Staat herverzekerd en gecontroleerd wordt. Men zal hebben opgemerkt dat de verzekering tegen dood en blijvende werkonbekwaamheid verplichtend is in de bedrijfstakken die het meest aan de aanvallen van den vijand zijn bloot gesteld, namelijk de fabrieken. De landbouwers bijvoorbeeld zijn vrij zich te verzekeren of dit niet te doen, maar in ieder geval blijven zij verantwoordelijk voor hunne werklie den die het slachtoffer zouden worden hetzij van een gewoon werkongeval, hetzij van een oorlogsongeval en moe ten zij de berokkene schade herstellen, juist zooals de patroons die verplicht zijn zich te verzekeren. De afgevaardigde van de Regeering zal, op het Provinciaal Bestuur te Brugge, Bureel I 2, gedurende hiernavermelde tijdsbestekken Zon- en Feestdagen uitgezonderd, van 10 tot 12 uur, de inschrijvingen op de tot acade mische graden voorbereidende proeven op nemen en de middelbare studieëngetuig- schriften (hoogere graad) ter bekrachtiging aanvaarden 1. - Voorbereidende proeven a) Zittijd 1940 van 15 tot en met 25 Juni b) Zittijd 1940 van 5 tot en met I 4 Augustus. De inschrijvingslijsten voor den tweeden zittijd van de voorbereidende proeven zijn slechts open voor sommige reeksen exami nandi (Kon. Besluit 20 Juni 1930, art. 45). 2. - Overlegging van de getuigschriften van I tot en met 10 Juli. Schriftelijke aanvragen om inschrijving worden streng geweigerd. Bij elk tot den afgevaardigde gericht ver zoek om inlichtingen, moet een postzegel voor het antwoord worden gevoegd. Donderdag avond is de regeering bij hoogdringendheid bijeengekomen onder het voorzitterschap van den heer Pierlot, eerste minister. De vergadering was bijeengeroepen in verband met den internationalen toestand, die opeens zoo fel was ver ergerd, dat alles er scheen op te wijzen dat een Duitsche aanval op België on vermijdelijk en nakend was. De regeering bleef den heelen nacht bijeen en volgde aandachtig het ver loop der gebeurtenissen. Inderdaad, in den nacht kwamen talrijke Duitsche vliegtuigen ons land overvliegen. Men wist niet of het hier alleen ging om België schrik aan te jagen, ofwel of een werkelijke aanval werd ingezet. Enkele stonden later echter vielen bommen op de vliegvelden van Evere, Schaffen, Zoute, Oostende, terwijl de statie van Jemelle met brandbommen werd bestookt en in vuur sloeg. Duitschland had dus werkelijk een aanval op ons land ingezet. Bij den dageraad hebben de Duit sche troepen de Belgische grens over schreden. Zij werden door de Belgische vooruitgeschoven posten tegengehou den, terwijl het vernidtigingssysteem van onze verdediging in onmiddellijke werking trad. De invallers ontmoetten een krachtdadige tegenstand en overal werd elke Duitsche opmarsch gestuit. Duitsche detachementen valscherm springers kwamen op verschillende plaatsen neer, doch werden door de Belgische soldaten aangehouden. Terzelfdertijd zijn de Duitsche troe pen de grens van het GrootHertogdom Luxemburg overgetrokken en het land binnengerukt. Nederland ook werd het slachtoffer van de Duitsche aanval. Den ganschen nacht overvlogen talrijke Duitsche vliegtuigen het land en bombardeer den de vliegvelden, terwijl te 3 uur in den nacht de Duitsche troepen over de grens trokken. Het Nederlandsche leger bood ins gelijks een geweldige tegenstand, ter wijl de grensstreken onder water lie pen. Het verdedigingssysteem trad in werking met de voorziene stiptheid. Onmiddellijk werd door de Belgi sche regeering de staat van beleg uitgeroepen en de algemeene mobili satie afgekondigd. Zoodra de Duitsche aanval werd in gezet heeft Koning Leopold III zich naar het Algemeen Hoofdkwartier van het Leger begeven, waar hij het opper bevel van de Belgische weermacht op zich heeft genomen. Alhoewel de Duitsche Radio reeds te 7.30 het bezoek van den Heer von Bulow-Schwanze bij den Heer Spaak, Belgisch minister van Buitenlandsche Zaken had aangekondigd, heeft deze zich slechts te 8. 1 5 uur op het Minis terie van Buitenlandsche Zaken aange boden. Hij was drager van een Me morandum dat hij aan den Heer Spaak voorlegde. Vooraleer den tijd te laten aan den Duitschen ambassadeur, zijn memo randum voor te leggen, sprak Minister Spaak tot den Duitschen vertegenwoor diger Eerst ik, Mijnheer Hierop verklaarde M. Spaak Mijnheer. De Duitsche legermacht heeft dezen morgen België op een on uitgelokte manier aangevallen. Dit is de tweede maal in een tijdverloop van 25 jaar. Misschien is deze keer nog erger dan deze van 1914, daar hij niet is voorafgegaan door een ultimatum, zelfs niet door eenig protest of nota, en dit niettegenstaande de plechtige verbintenis door Duitschland op 1 3 October 1937 aangegaan en vernieuwd op 26 Oogst 1939, alsook nog bij het begin van den huidigen oorlog, waar bij Duitschland zelf hulde bracht aan de correcte houding van België. Deze nieuwe inval zal het geweten van alle landen schokken. België is vast beslo ten zich met alle macht te verdedigen.» Hierop kon de ambaasadeur zijn memorandum voorleggen. Het verklaait onder meer dat Engeland en Frankrijk het inzicht hadden langs Belg'ë en Neder land een aanval in te zetten met het oog op de bezetting van het Roerge bied dat Duitschland z'ch aldus ver plicht ziet dit inzicht te voorkomen en daartoe België en Nederland dient te bezetten dat Duitschland hiertoe een ge wapende macht van den grootsten omvang zal in beweging stellen, zoodat elke tegenstand nu'teloos zou zijn dat zoo geen weerstand wordt geboden, Duitschland de Europeesche en Koloniale integriteit en onafhanke lijkheid van België kan waarborgen, alsmede de Monarchie dat zoo tegenstand wordt gebo den België zich blootstelt aan een to tale vernieling en aan het verlies van zijn onafhankelijkheid. Op dit oogenbük nam de Heer Spaak het papier uit de hand van den Duitschen ambassadeur, met de woor den Mijnheer, ik zal U de moeite sparen het verder af te lezen, U kent reeds het antwoord der Belgische re geering In het memorandum worden verder België en Nederland ervan beschul digd hun neutraliteit niet te hebben geëerbiedigd, terwijl Nederland ervan speciaal wordt beschuldigd de Engel- sche geheime politie gesteund te heb ben in hun pogingen om een revolutie in Duitschland te doen ontketenen. Verder nog dat België alleen zijn grenzen naar het Oosten heeft ver sterkt. I er.slotte stelt het memorandum het Duitsche Reich voor als de beschermer van België en Nederland. De Heer Spaak verklaarde er alleen nog te hebben aan toe te voegen dat de Belgische regeering verklaart dat Brussel een open stad is, dat er zich geen troepen bevinden en dat onder richtingen zijn gegeven om de stad door geen gewapende troepen te laten doortrekken. Zoodra het Duitsche leger zijn aan val op België had ingezet, heeft de Belgische regeering beroep gedaan bij de regeeringen van Engeland en Frank rijk opdat deze onmiddellijk hun ver bintenissen zouden nakomen. Beide regeeringen beloofden hun onmiddellijke en volledige steun. Da delijk werd bevel gegeven aan de ge allieerde troepen om de Belgische gren zen over te trekken en zich bij de Belgische legermachten te vervoegen. De Belgische regeering vroeg aan de geallieerde regeeringen dezelfde waarborgen voor Belgisch Congo, als deze gegeven tijdens den wereldoorlog 1914-1918. Ook de Nederlandsche regeering heeft zelfde beroep gedaan bij de ge allieerden, waarop Engeland en Frank rijk bevestigend antwoordden. De Duitsche luchtmacht is Vrijdag morgen begonnen met het bombardee ren van verschillende Belgische steden. Antwerpen werd door 37 vijande lijke vliegtuigen overvlogen en gebom bardeerd. Een militair hospitaal is ver nield. Ook Brussel werd met bommen bestookt. In beide steden zijn verschil lende peilsonen gedood en gewond. Talrijke huizen werden vernield en op talrijke plaatsen hebben brandbommen brand gesticht. Te Brussel viel een bom in de na bijheid van de Duitsche ambassade. Terzelfdertijd hebben Duitsche toe stellen talrijke Fransche steden ge bombardeerd. Te Lyon, Nancy, Col- mar, Pontoise, Rijsel, enz. vielen bom men, waarbij talrijke personen werden gedood en vele huizen beschadigd. Bij hoogdringendheid heeft Vrijdag middag de Belgische Kamer vergaderd. Na een korte openingsrede door den Heer Van Cauwelaert, voorzitter, in dewelke hij de onmenschelijke Duit sche inval aan den kaak stelde, kwam M. Spaak, minister van Buitenlandsche Zaken, aan het woord en bracht de Kamer op de hoogte van de laatste gebeurtenissen. Na de heer Spaak kwam Generaal Denis, minister van Landsverdediging aan de beurt en gaf verslag over de eerste militaire verrichtingen. Hij ver klaarde zich uiterst tevreden over de stiptheid en de zekerheid waarmede ons leger den eersten aanval heeft te ruggeslagen en zegde da; de moraal in het leger uiterst hoog staat en de Belgische soldaten moedig en kracht dadig weerstand bieden. De eerste uit slagen, zegde hij, mogen ons het groot ste vertrouwen schenken. Alle sprekers werden meermalen onderbroken door de rechtstaande ka merleden, die luidruchtig de genomen besluiten toejuichten en stormachtige ovaties brachten aan het adres van den Koning en het Leger. De laatste berichten meldden dat de Rexistische leider Leon Degrelle, en de Vlaamsch Nationalistische leider Staf Declercq aangehouden werden. Vrijdag morgen zijn op het vlieg veld van Den Haag 200 Duitsche val schermspringers neergekomen. Zij wa ren drager van het Engelsch uniform. Vrijdag werd Antwerpen andermaal door Duitsche vliegers gebombardeerd. Het krankzinnigengesticht van Mortsel staat in brand. Van heden af is de alarmverlichting in geheel het land verplichtend. Uit alarmverlichting verstaat men het dooven van alle licht zooniet moet alle licht zoodanig worden gedempt, dat geen enkele lichtstraal naar buiten uitschijne. Zoodra het alarm gegeven wordt, moet de bevolking zich onmiddellijk naar de schuilplaatsen begeven. Deze schuilplaatsen zijn aangeduid bij mid del van een gele ronde plaat Het begin van het alarm wordt ge geven bij middel van gemoduleerde tonen van 2 minuten. Het einde wordt gegeven door een aanhoudend signaal van 2 minuten. Begeef U nooit op straat bij een bombardement, leg u liever plat op den grond. Weest niet nieuwsgierig en weet dat u ook gevaar loopt getroffen te worden door granaatscherven van het afweergeschut, of zelfs mitrailleus- kogels van vechtende vliegtuigen. Het wordt de bevolking ten zeefsto aangeraden alle voorzorgen te nemen tegen brandgevaar.Hiertoe moeten on middellijk de zoldervloeren met een laag zand van 3 cm. dikte te bestrooi en en dit met onbrandbare harde ma terialen te bedekken (ijzeren' of etei nietplaten, tegels, enz.) verder kun nen bakken worden gevuld met watei en oude dekens of zakken erbij te voorzien, brandende stoffen worden het best gedoofd door er natte dekens of zakken op te werpen. Emmers zand moeten gereed woi den gebracht om in geval van brand bommen te blusschen. Nooit geen wa ter werpen op een door brandbom gestichte brandhaard. In verband met de huidige omstan digheden werden in het heele land de scholen gesloten.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1940 | | pagina 1