Hier is "De Halle Katholiek=Vlaamsch Weekblad t Yper en Omliggende Kattefeest BINNENLAND BUITENLAND I ^0 w Nr 1 Prijs per nummer 15 centiemen Zaterdag 14 Maart 1925 Beheer, Opstel 6 UitgaveMare Claus Abonnementsprijs tot einde van 'tjaar: 7,50 fr# DE DIEPERIK Vraagt een abonnement aan uw briefdrager op De Halle Wie Ebert was Volkenbond Iers te Jaargang Surmontstraat, 53, YPER Spreekdraad 176 Postcheckrekening 99.231 V. 1 Aankondigingen ten bureele van 't blad De kopU wordt in geen geval teruggeven Ongeteekende stukken worden geweigerd Ze groet hare lezers en lezeressen, is een Katholiek Vlaamsch Week blad. Ze zal heur beste doen om al ie ze lezen in te lichten over aller- nieuws en wetensweerdigheden s de belangen behertigen van Yper n't omliggende. re Eerst de godsdienstige belangen. Ie Halle is Katholiek eer zij iets anders Katholiek in heur eigen leven en atholiek in politiek; en dat Katholiek ijn en is geen kwestie van personen, aar wel van princiepen en program- ia. Voornamelijk zal zij de godsdien- ge opvoeding der kinderen verdedi- n, omdat die opvoeding in de tijden elke wij beleven meest bedreigd brdt. Onmiddelijk achter de godsdien- ïge belangen staan de taalbelangen. taal is immers het voermiddel voor iderwijs, opvoeding en algemeene schaving, die grondslagen zijn van e in de samenleving, en van voor- loed en welstand. Hier past een kleine bemerking. Nauwelijks was De Halle aange- indigd of reeds hadden hare opstellers naam van flaminganten, activisten, idonalisten en misschien nog wel ere. Wij en weten maar van de die t kan al schikken. We nemen voor het publiek de i verantwoordelijkheid van al tgene we in 't publiek zeggen of rijven, maar niet van 't gene som- menschen droomen dat we sschien zouden peinzen. Ook niet 't gene zij ons geerne zouden doen Jrijven om de gelegenheid te vinden ons aan te vallen. Wij gaan ons weren om voor het amsche volk algeheele gelijkheid te somen met de walen; gelijkheid in Me en in feite die de koning ons •oofd heeft, maar die de ministers (-h waalsche en franschgezinde ka lleden ons nog nooit en wilden en. Wij willen voor de Vlamingen Roman door Edward Vermeulen ONS MENGELWERK De naam van dezen gevierden steller is heel Vlaanderen door ge ld. DE DIEPERIK is een ver- uit onze streek en uit onzen tijd !1 de doening van suikerijhandel en ririjhandelaars ligt er in weerspie- i midden 't boeiende verhaal dat één die het begonnen heeft te -tl kan wegleggen zonder het ten de toe te verslinden. v Woensdag laatst was het de groo- i vroegere eeuwen was Yper in Meest. De poorters kwamen op stjarkt bijeen. De beiaard zond zij- %eren tonen over stad en veld. vlaamsch in het onderwijs, van onder tot boven; vlaamsch in het bestuur, vlaamsch voor het gerecht en vlaamsch in het leger. Wij en vragen niet dat men aan de walen hunne rechten ont- neme, wij vragen enkel om de onze te krijgen. Onze vlaamsche strijd zoo als de bisschoppen zeggen in hunnen gezamentlijken vastenbrief en is niet TEGEN iemand anders, hij is VOOR ONS ZELVEN. s*e De economische belangen van Stad en arrondissement zullen wij na tuurlijk behertigen. Daarom alleen zou een Blad lijk het onze al zijn reden hebben tot bestaan. Wij zullen als 't noodig is de openbare besturen in lichten en zelfs opkoteren om ervan te krijgen wat ons recht is, en wat wij hebben moeten. ,&e Wij en houden van geen penne- strijd ofte polemieken, en nog veel min van persoonlijke aanvallen. Wij verdedigen of bestrijden gedachten, geen personen; en moeten wij soms nogal beslist tegen een gedacht of een leering opkomen, we zullen het zoo veel mogelijk doen zonder de personen te kwetsen. sue Iedere weke zal ons blad een hoofdartikel bevatten, een binnen- en buitenlandsch overzicht, en 't nieuws van, stad en ommeland. De Halle zal een weerspiegelinge zijn van 't leven in Yper endaarrond. Kerkelijk nieuws] burgerstand, wat er in bonden of ver gaderingen gebeurt alles zal er in staan. Nu en dan kunst en letternieuws of iets uit de wetenschap tot onderrich- tinge van het volk; sport en vermake lijkheden mitsgaders al het wetens- weerdige waarvan wij kennis krijgen. •»e Ieder nummer bevat ook een mengelwerk. We beginnen met De Dieperik een boeiend verhaal van on zen besten volksschrijver, Warden Oom. s*e Wij hopen onze lezers ware te geven voor hun geld; en nu dat de kenisse gemaakt is beginnen wij ons werk. De Herauten van de stad bliezen op hunne koperen bazuinen het oude Thuynelied. Van den toren werd een kat, ver sierd met vijftig linten op de joelende menigte geworpenmen vocht om een lint te bemachtigen want schoo- ne prijzen werden ervoor uitgeloofd. Later werd dit barbaarsch gebruik afgeschaft maar nog zelfs voor den oorlog, speelde nog altijd den beiaard den Woensdag van kattefeest, onder het volk genoemd de kattedag. En nu De woensdag van de kattefeest gaat voorbij eentonig droe vig... De oude toren, de groote reus blikt weemoedig op de half herbouw de stede. Geen zilvren tonen klinken nu van tusschen zijne doorschoten muren, enkel ieder middag laat hij zijn noodkreet weerklinken. Daarvoor alleen is hij nog goed, die oude getuige van eeuwen trots en vadren fierheid. Wanneer geven wij, Yperlingen, hem zijn uurwerk en beiaard weer? <&e Het Staatsblad van 7aen Maart kondigde het koninklijk besluit af der ontbinding van de Kamers. Daags te voren hielden Senaat en Kamer der Volksvertegenwoordigers hunne laatste zittingen. Men herinnert zich, hoe enkele weken geleden, de vraag of het vrouwenstemrecht voor de Provincie nog gedurende dezen zittijd zou be sproken worden, aanleiding gaf tot geweldig kabaal... Liberalen en So cialisten riepen als altijd dat het alleen een kiesmanceuver was vanwege de Katholieken. Zoodus, als altijd, deden deze laatste wat water in hunnen wijn en zoo zou het Vrouwenstemrecht wel ter bespreking komen, maar men zou de beslissing laten bij de nieuw te kiezen volksvertegenwoordiging. De laatste zittingen waren toch nog vol beroering, in den Senaat vooral die gezetelde heeren vonden van de Socialistische zijde weerom een kies manceuver in de aanhechting van Eupen en Malmedy. Zulks verwonderde niemand dat onophoudend geschreeuw van kiezin gen en manoeuvers laat enkel zien dat al die mannen aangesteld om 't welzijn van 't land te behartigen, maar van een dingen meer droomen, namelijk van de stemming die in aantocht is, en waar het partijbelang boven alles éfaat. De naaste verkiezingen zijn vastge steld op 5 April, en er blijft dus geen maand meer over om die te bewerken. En in veel plaatsen is die aktie nog niet eens ingezet. Niet dat zulks een groot jammer is want waarlijk, dat vriend en vijand eens de menschen met rust lieten, en hun veroorloofden hun gezond verstand te raadplegen om te zien wat ze te doen hebben in het belang van 't algemeen welzijn, de uitslag zou er niet te slechter om zijn. Maar... verwacht er u allen aan, of beter, gij zijt het allen reeds gewaar geworden plakbrieven, roode, gele, blauwe, groene... vol zwarte verwij ten... Wie er gemakkelijkst voorstaan Zulke die niets te verantwoorden heb ben, die bijgevolg buiten de regeering staan, wien men 't minst kan verwijten omdat ze niets hebben uitgericht. Het lastigst is het voor de partij die moest regeeren, die moest handelen, die moet verantwoorden. Denk eens terug aan den oorlog en de na-oorlogschen tijd. Wie kreeg er 't meest verwijten naar 't hoofd De menschen die aan de uitdeelingsko- miteiten stonden ze werden geschol den voor dief en deugeniet door de andere die niets te verdeelen hadden. Zelfs dezulke die er gratis hun tijd en zorg aan besteedden, ontsnapten niet aan den laster. Voor elkeen weldoen is moeilijk, en mistevredenheid zaaien en is geen kunst. Dat weten alle verstandige men schen, en als het er op aankomt een post van vertrouwen toe te kennen, zult ge nog dikwijls zien dat het ver stand in de menschen wakker wordt, en dat de schelders en schreeuwers en afbrekers het minst in aanzien staan. DE VERSCHILLENDE PARTIJEN sue Over het algemeen geven de lijsten der kandidaten voor de naaste verkiezingen den indruk dat er meer eenheid is dan de laatste maal. Onder meer, de belangrijke kiesomschrijvin gen van Brussel en Antwerpen, die verleden maal elk met twee lijsten op kwamen, hebben nu weer vereenigd den kiesstrijd begonnen. Weliswaar zijn te Antwerpen en te Gent nieuwe katholieke partijen opgetreden, name lijk, de Katholieke Christen Volkspar tij van Vlaanderen maar deze schijnt eer eene katholieke vertakking van het vroegere Front, dat in die twee steden evenveel vrijzinnige als katho lieke elementen telde. Verder komt de Christen Werkliedenpartij van Roeselaere met eene afzonderlijke lijst op, evenals Kortrijk, doch zulks kan geen nadeel zijn, aangezien deze beide lijsten koppelen met de katholieke lijéf onzer stad, en er dus maar weinig stemmen kunnen verloren gaan, waar drie kiesdistrikten koppelen. Bij de Socialisten ook zal er moge lijks meer eenheid bestaan, zoo ten minste beweert MrWauters, oud-mi nister. Anderen zijn van meening dat de kommunisten, die hier en daar af zonderlijk optreden, gevoelige verlie zen aan de socialistische partij zouden kunnen berokkenen. Wat de liberalen betreft't is eene algemeene vaststelling dat de wind niet in hunne zeilen blaastvereenigd of niet, zij zullen ongetwijfeld nog meer gehavend uit den strijd komen dan de laatste maal. Het Front dat in Gent en Antwer pen koppelt met de Kath. Chr. Volks partij van Vlaanderen, treedt in Weél- Vlaanderen op onder den naam van Vlaamsche Katholieke Nationalisten. De overige afzonderlijke lijsten tel den in de vorige Kamer slechts een kandidaat en zijn dus niet eens partijen te noemen, te meer dat Nothomb, kandidaat voor de Parti de Politique Nationale, thans op de Katholieke lijéf van Brussel staat. s*e Daar is de kiesstrijd ten volle aan den gang om eenen nieuwen president der duitsche republiek. De president wordt er gekozen bij algemeen stem recht. Al wie 21 jaar oud is, man of vrouw, mag meestemmen en al wie 35 jaar oud is kan gekozen worden. Om in de eerste stemming gekozen te zijn is het noodig dat men de vol strekte meerderheid hebbe der uitge brachte stemmen 't is te zeggen ten minste de helft plus eene halve stem. Is er niemand die in de eerste stem ming die volstrekte meerderheid heeft 't is herdoens, en den tweeden keer is gekozen die meest stemmen heeft toen is er geen volstrekte meerderheid meer noodig •ae Hij was de zoon van een kleerma kersknecht. Ging ter lagere schole tot 14 jaar gelijk al de duitschers, en toen op het ambacht om te leeren voor zadelmaker. Na zijnen soldatendienst trouwde hij, en de vent heef nogal wel in den zuren appel gebeten. Hij was immers socialist geworden, en in dien tijd zaten de socialisten leelijk in de neuze bij de bazen, bij zooverre dat hij al de ruzie had van de wereld om werk te krijgen. Van armoe Was hij verplicht zijn ambacht te laten steken om herberge te houden. Dat en ging hem al geen kanten. Ook scheide hij ervan uit, en wierd dagbladschrijver. Zoo gerocht hij in de politieke, kwam in den Rijksdag, werd minister en president der duitsche re publieke. Men mag zeggen dat het aan Ebert te danken is dat Duitschland niet geva ren heeft gelijk Rusland, en niet en is ten prooi geworden aan Communisme, en bolchevisme. 't Is hij die zijn land daarvoor gered heeft. In 't eerste dat hij president was heeft hij nog al veel moeten hooren. Van zadelmakersknecht tot president van Duitschland, dat is immers nog al een gang! Hij, zijn vrouw en zijn kinders, wierden in veel duitsche bladen door de gote getrokken voor een oordje 't voer; Ebert en stoorde hem daar niet aan en werkte voort om den stoffelij- ken toestand van Duitschland te red den, en zijn land in eere te herstellen, 't En duurde niet lang eer hij de alge meene achting had afgedwongen van vriend en vijand. Wat een verschil tusschen een man lijk Ebert en de socialisten die we hier zitten hebben. Liefhebbersocialisten, die millioenen rijke zijn lijk Vander- velde en andere mannen die met hunne liefde tot het werkvolk hun eigen zak ken vullen, en die ondertusschen met het geld der lastenbetalers mooschen dat het eene schande is. Ge moet u maar herinneren wat Anseele en Wau- ters en Destrée uitgemeten hebben als ze ministers waren. Een man lijk Ebert, al zijt ge van zijn gedacht niet, kunt ge eerbiedigen; hij dient tenminste zijn land met al zijn bekwaamheid maar ventjes lijk onze socialisten, dat ze mochten boeren ge lijk het hun aanstaat zouden 't allichte naar den dieperik hebben: burger, baa. en werkman, ze zouden 't al te gare ten onderen helpen. Weerom vergaring, de zooveelste al de groote katten zijn er naartoe. Het voornaamste dat deze vergaring zal uithouden 't zal zijn, de protokol, de fameuze overeenkomste van Ge- nève voor goed begraven. Zoo komt de kwestie der veiligheid van Frankrijk en meteen van BelgiS weer op het tapijt. We gaan per naas ten nen keer 't verschil uiteendoen tusschen de manier van zien der Fran- schen en der Engelschen. f miiiWr z

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1925 | | pagina 1