Katholieke Kieslijsten HUICHELAARS! t fï)1 Katholiek»Vlaamsch Weekblad Yper en Omliggende Lijst nr 2 Lijst n 4 I BINNENLAND I [rSfe Jaargang Nr 2 Prijs per nummer 15 centiemen Üf/r\)/fryva Th +Sl V Zaterdag 21 Maart 192f Beheer, Opstel UitgaveMare Claus Abonnementsprijs tot einde van 'tjaar: 7,50 fi\ KAMERS KAMERS Plaatsvervangers Plaatsvervangers SENAAT SENAAT Plaatsvervangers Plaatsvervangers Vraagt een abonnement aan uw briefdrager op De Halie ■■Hi ,V>' i** y C^Sic Surmontstraat, 93, YPER Spreekdraad 176 Postcheckrekening 99.231 Aankondigingen ten bureele van 't blad De kopij wordt in geen geval teruggegeven. Ongeteekende stukken worden geweigerd Cottyn Maur. Yper Colaert René Yper Vermeulen Benoni St Jan Van Dromme West-Outre Lefevre Poperinghe de Vinck Zillebeke Vermeulen Benoni St Jan Brutsaert Henri Poperinghe Gesquière Em. Wervick Desimpel Waesten Deweirdt Frans Komen Nevejans Poelcapelle Dupontieu Edm. Meenen Mullie Gilbert Dottenijs Mayeur Arthur Kortrijk Bruneel de Montpellier Kemtnel Vandewalle Victor Cuerne Dhuvetter Constant Yper Debrabander Victor Harelbeke Storme Hector Moeskroen Liebaert Jos. Moeskroen Lemahieu Cyr. Yper Debackere Henri Bisseghem Debrabandere Henri Desselggem Duquesnc Ach. Wevelghem jj Iweins d'Eeckboutte H. Yper Eilaas 't is waar, ongelukkiglijk, dat nog geloovige menschen versuk keld zijn bij de socialisten dat ze daar aangesloten blijven uit schrik voor vervolging, spot, en broodroof. Maar waarheid is 't ook dat de so cialisten nu zoo huichelachtig zijn, en verdraagzaam schijnen omdat de kie zing aan de deur staat. In den grond zijn al hun leiders, goddelooze dwee- pers en kerkhaters. Hoe lang is 't geleden dat Vander- velde te Brussel aan de hoogstudenten zei dat de socialisten de kerk moeten be strijden. Dat is socialistenwerk. De Algemeene Raad van de Socia- tetenpartij heeft in alle steden en in tele dorpen van 't land, een grooten 'lakbrief uitgehangen, gericht tot de idoovige arbeiders. Ze beweren lc) Dat de socialisten niet vijandig zijn aan den godsdienst 2C) dat de Paus nooit het socialism heeft veroordeeld 3') dat Kardinaal Mercier on langs nog verklaard heeft dat men te gelijk socialist en geloovige kan zijn. ONS ANTWOORD Die drie beweringen zijn schandalige grove leugens. En we bewijzen 1') Onder de leiders van de socialisti sche partij, en dit zoowel 'in Vlaan- dren als elders, is er geen enkel geloo- vig mensch. Echtbrekers zijn er wel en vele. Zoudt ge ze op uw vingers kunnen tellen Waarde socialisten Schrijven of spreken, is 't altijd en overal tegen de Kerk, tegen de pries ters, tegen de geloofsleer, tegen de kerkelijke gebruiken. Haat en verach ting voor den godsdienst dragen ze in hun hert, en kweeken ze aan bij anderen ze stichten vrijdenkersbon den, ze onttrekken hunne kinderen van jongsaf aan het christelijk onder wijs, ze schaffen het christelijk huwe lijk af in hun eigen leven, ze bevorde ren waar ze kunnen de burgerlijke en heidensche begravingen. 2e) In zijn beroemden wereldbrief "Rerum Novarum,, heeft Paus Leo XIII, bepaald en uitdrukkelijk, het socialism veroordeeld. Door het socialism wordt het volk heidensch en goddeloos. En de geschiedenis is daar die 't ons leert Een goddeloos volk is een zedeloos volk. En waar geen godsdienst noch zeden meer bestaan, kan ook nooit welbe grepen welstand zijn, noch waar geluk. 3e) Dat ze één zin aanwijzen uit de woorden of geschriften van Kardinaal Mercier, die zegt dat men tegelijk kan socialist en geloovige zijn. Het eene vloekt tegen het andere En 't is brutaal gelogen als de socialisten znlke on hebbelijkheden in den mond leggen van Kardinaal Mercier. De Kiesstrijd me Overal is hij ingezet: de Socialis ten zijn volop aan den gang; van libe rale zijde is men trager aan en ook zonder veel kiesdrift. Dat is nogal verstaanbaar, de jonge elementen, de werkkracht en de strijdlust ontsnappen aan die beginsellooze partij die om harten en hoofden te vullen alleen nog hare godsdiensthaat heeftzij is overi- antivlaamseh, militaristisch, en haar naam beduidt het tegenoverstelde van volksgezindheid De Katholieke partij komt stilaan in beweging: dat is ook heelmaal een beeld van den toestand; de eendracht die men hier en daar bereikt heeft, en die in de stille vervlogene weken een goed voorteeken scheen, is toch nog al bedreigd. Vooreerst de roerige Nationalisten ko men in vele plaatsen op, en hebben vooral onder 't jongere volk aanhang. Verders ontbreekt nog op vele plaatsen de zoo noodige samenwerking onder conservatieve vereenigingen en wer kersverbonden. Ons kiesdistrikt geeft daar een duidelijk voorbeeldde tucht laat veel te wenschen over. Kiesmeeting te Antwerpen Hoeveel verkwikkender is 't schouw spel dat ons het groote Antwerpen biedt de meeting van Zondag laatst had verbazende bijval. Niet het minst oogstte burgemeester van Cauwelaert bijval, waar hij de Nolf-Hoogeschool als onvoldoende, als een noodzakelijk middel tot afweer van erger, bestem pelde, en den vasten wil uitte voort te ijveren voor de volledige vervlaam- sching. Die woorden beaamden al de aanwezigen. Ook het volledige Vlaamsch rechtsherstel blijft hoog op geschreven in het programma. De heer Mampaey vertegenwoordi ger der werklieden, had te voren ge zegd waarom de werkman tegen de socialisten moest stemmen, met hunne schijnvrijheid, die alle man willen dwingen socialist te zijn op straf van vervolging, die steeds den mond vo hebben van verdraagzaamheid, en a evengoed den godsdienst bekampen als de liberalen, die roepen om volkswet- ten, en die als zij hun minister Wauters hadden niet half zooveel bedacht werden in de wetgeving als onder de Katholieke ministers Moyersoen en Tschoffen. Socialistische en F athoiieke ministers. Mr Wauters socialist was minister van nijverheid en arbeid anaf van 1919 tot 1921. Mr Moyersoen en Tschoffen waren minister van nijverheid eu arbeid van af 1922tot 1925. Ziehier nu wat Mr Wauters in dien tijd besteedde aan de belangen van den werkman. Toelage aan mutualiteiten cn zeg voor werkonbekwaamheid Onder Mr Wauters jaarlijks: 1 l.oooooo Onder de Katholieke ministers 17mm Toelage voor oudersdomspensk enen Onder den socialist Wauters 71 mlU per jaar. Onder de Katholieke ministers 108 m'1' per jaar. Toelagen aan de werkbeurzen. Onder den socialist Wauters 8 l/3m U" Onder de Katholieke ministers 9 1 /2 mi 1 De socialitische plakkaten spreken in hunne cijfers, van de belgischo ren te, van den prijs van't brood enz... Ze vergeten te zeggen dat de belgische rente nooit sneller heeft gezakt als on der 't beheer der socialitische mede ministerschap dat de openbare schuld nooit zoo ijzelijk is gestegen dan in die jaren dat ons crediet nooit zoo gewel dig is verminderd, en dat integendeel in de laatste tijd dank het bedachtzaam aestuur de toestand wederom vaster en klaarder is geworden. 't Is bijgevolg alles bedriegerij en ophitserstaai die de roode plakbrieven aan de Kiezers brengen. FRANKRIJK Herriot en zijn ministerie hebben nu in hunnen kop gestoken den school- oorlog te beginnen in Elzas. 't Gaat immers in Frankrijk lijk hier liberalen en socialisten zijn slaven van de vrij metselaars en de joden, en als ze laten van de Katholieken te duivelen, 't en is maar juist voor de ruzie. Elzas is inkatholiek, -godsdienstig volk; het onderwijs was er ook gods dienstig. Met aan Duitschland te zijn waren er nog al wel protestanten inge komen. De katholieken hadden er hun katholieke, de protestanten hunne pro- testansche scholen, elk de zijne, en zoolange zij onderduitsche heerschap pij stonden wierden ze met ruste gela ten. Als Frankrijk van die provinciën be zit nam werd er overeengekomen dat er aan de godsdienstige toestanden niets en zou veranderd worden. Maar steun op beloften van goddelooze menschen. Eerst wierd de fransche vertegen woordiger bij den H. Stoel afgeschaft Elzas en Lotharingen zijn toen rechte gesprongen, en Herriot is verplicht ge weest eenen zaakgelastigde te Rome te laten om de godsdienstige belangen der twee provinciën te behertigen. Dat is een eerste overwinning die de katholieken daar behaald hebben. Nu roert Herriot aan de schoolkwes tie. Zijn framassonredeneering is de vol gende: De publieke school moet toe gankelijk zijn voor alle Franschen Katholieken, protestanten, joden en godsdienstloozen.bij gevolg de school moet geheel onzijdig zijn. Katholieken en protestanten en kun nen geen scholen aanveerden die on zijdig zijn. Herriot noch iemand anders en hebben nooi i' gezeid hoe 't zou kun nen gevonden worden een schele te stichten die noch godsdienshg noch godsdienstloosen is. 'tEn is daarmee niet dat ze bekommerd Z'jn Ze willen 't kristen onderwijs drod en Amen. Maar de katholieken van den Elzas en Lotharingen en verstaan dat alzoo niet. Als ge ons geen katholieke scholen en geeft wij en zenden onze kinders niet, zeggen ze. Daarin worden ze ge steund door hunnen BisscliopMgr Ruch Als er een kind naar de ongodsdienstige scholen gaat, 't en mag zonder de toe latingevan't Bisdom tot de plechtige eere communie niet toegelaten w orden en die toelat nge en zal maar uiterst zelden gegeven worden. 't Gevolg van dat alles is dat de scholen half ontvolkt zijn, dat er gaan interpellatien komen in kamers en senaat, dat Elzas en Lotharingen over hoop en over ende staan, dat de katho lieken uit geheel Frankrijk mede doen en wakker geraken, en dat Herriot het onder de markt niet en zal hebben. In de Elzassers zit er een beetje duitsch bloed, en ook duitscl e koppig heid, en daarmee zullen de franschen rekeninge houden. Daarbij, Ons Heere ziet de kinders geerne, en die ze misdoet geraakt het soms betaald. De liberalen ;n '79 hebben dat hier ook geprobeerd; en achter een jaar of vijf, als 't kristen onderwij t ingericht was overal, toen werd, door het kie zerskorps geheel hun liberaal kraam omverre geschupt, z.'en hebben 't nooit meer ree hte gekregen. Als de katholieken in Frankrijk, naar 't voorbeeld van El :as en Lotharingen nen keer stout begi mn door te wer ken, Heiriot en zij gelijke, die hem nog zullen opvolgen, zouden wel kun nen over de beste heli c an hun schoo- ne dagen zijn; en Ons Heere die de kinders even geerne ziet zou ze wol aan 'tlot helpen van Pietje van Hum beek onzaliger gedachtenis.e. DE VEILIGHEID me Frankrijk zit met de angst over 't lijf, dat de duitschers zullen weer- keeren om wrake te nemon over de nederlage die ze in 1918 gekregen hebben. Gelijk het toen heette onder de sol daten, die vier jaar lang to midden van vreeselijken doods ingst in 't bleedsiijk

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1925 | | pagina 1