Katholieke Kieslijsten Wie regeert ons? I BUITENLAND BINNENLAND^ Katholiek» Vlaamsch Weekblad voor Lijst nr 2 Lijst n' 4 Zaterdag 28 Maart 192; l' (Eerste Jaargang Nr 3 Prijs per nummer 15 centiemen Beheer, Opstel UitgaveMare Claus Abonnementsprijs tot einde van 'tjaar; 7,50 fr. KAMERS KAMERS Plaatsvervangers Plaatsvervangers Plaatsvervangers Plaatsvervangers SENAAT SENAAT welstand, voor orde, vrijheid verbe tering van onzen frank, bestrijding der levensduurte dat alles ware 't gevolg van 't betrouwen dat ons land met een uitsluitend katholieke regeering overal zou herwinnen. E 9 HBBn*,a11 Ze ritsepeeuwen altijd voort over de veiligheid van Frankrijk, en als ze lan ge zullen geritsepeeuwd hebben, t zal toen misschien een beetje nieuws zijn. Nu en is er geen tenzij 't Commeere nieuws van Reuter en Havas, en dat en is de moeite niet van er zich eens mee bezig te houden. Liever een woord over Palestina 't Gaat daar slecht, England heeft van den volkenbond het mandaat gekregen over Palestina dat wil zeggen dat de Engelschen daar de meester zijn, en dat zij 't daar be zorgen koken en stoven gelijk zij het eten willen. Hebt ge nog hooren spreken over sionism Sommige joden zijn 'tweerd door de wereld te dompelen en te dolen, overal de onbekende en een beetje de hond te zijn van iedereen weerzien en gehaat. Ze zouden willen hun eigen land hebben, daar wonen, joden ondereen, en daar heer en meester zijnen 't is Palestina, het beloofde land, het land hunner voorvaderen waar die heer schappen naartoe willen. Reeds voor den oorlog was het sion- isme in gang, toen reeds waren er veel arme joden een beetje van alle landen weer getrokken naar Palestina. Maar dat en was al niet georgani seerd, 't waren er die in Palestina al- bij van honger en armoede vergingen en niemand die er mee bofte. De oorlog is dan gekomen, en binst den oorlog had Engeland geld noodig, en veel, zoo voor eigengebruik als voor zijn bondgenooten, de joden ga ven 't hem nog gemakkelijk, mits natuurlijk, zekere voorwaarden. Nu de oorlog gedaan is heeft Enge land het mandaat geeischt over Pales tina en sedert dat England daar meester is komen de joden met geheele karavanen toe en ze weten er alles te bemachtigen en te overmeesteren. Het Engelsche gouvernement steunt de joden en bevoordeeligt ze op alle manieren. Met dien steun, en met kapitalen van 'k en weet niet waar geraken ze aan eigendommen en han- delzaken, en verdringen er allengkens alles wat niet joodsch en is. 't Is reeds lange dat de kristenen kla gen over den toestand. Ze waren veel beter met den turk voor meester dan met den Engelschman. De muzelmannen beginnen ook hun neuze op te steken tegen 't jode- gedoe dat al te onbeschaamd wordt. Ze voelen dat ze allengkens in den hoek gestopt worden, en dat de joden hunne plaatse pakken. Doch z'en laten 't niet gebeuren zonder tegenstribbelen, maar ze voe len dat 't niet veel en helpt. De joden gaan te Jerusalem een Joodsche hoogschool openen den En gelschen lord Balfour gaat er naartoe om de openingsrede uit te spreken. 't Is Balfour die in Engeland de groote vriend is der joden, 't is hij die de sionisten beschermt steunt en aan moedigt, hij die weet te maken dat ze van de regeering alles bekomen. 't En is dus geen wonder dat hij naar Palestina gevraagd wordt voor de plechtigheid. Maar is de opening van eene jood sche hoogschool een feeste voor de joden, z'en is het niet voor de kriste nen en Muzelmannen, die in de stich ting van die hoogschool een bedrei- ginge zien die hangt over hunne wer ken en over hunne bezitting. Zullen de joden die alzoo toekomen niet allichte alles wat er is in hun be zit hebben. Wie kan er tegen de macht van hun geld. Ze gaan lord Balfour wel doen ver staan dat hij kwalijk gekomen is. Den dag van zijne aankomste zullen al de winkels gesloten zijn, buiten de joodsche wel te verstaan, en al de ga zetten zullen uitkomen met n'en rouw- boord, en Balfour zelf en zal in geen enkel mahomedaans gebouw binnen geraken om te kijken. Zulke dingen doen de joden wel niet veel zeer, maar ze getuigen toch dat ze daar ongewenseht zijn. 't En ware ook niet kwalijk dat de katholieken een oog in 't zeil houden, immers de katholieke belangen zijn ook in gevaar. V.V.V.V.V.V.'.V.V.V.VAWWi Minister Poullet was Maandag avond aan 't woord te Antwerpen onder groote belangstelling en met hoogen bijval voor de proppensvolle zaal zette hij zijn rede uiteen, waar uit we het volgende knippen "De internationale toestanden ko men gunstiger voor, de Verwoeste ge westen zijn bijna herbouwd die toe stand is wel veranderd vergeleken bij 1919 en 1921 (de jaren van de na- oorloogsche verkiezingen, N. D. R. Toen dienden kost wat kost de gevoi gen op alle gebied teniet gedaan te worden. Sindsdien hebben die moei lijke vragen eene oplossing gehad. Op 5 April zal nu het kiezerskorps beslissen welke richting er dient opge gaan. De Kiezers zullen beslissen voor of tegen den schoolstrijd, voor of tegen de godsdienstvervolging, voor of tegen een Katholiek landsbestuur dat voor den oorlog 30 jaar lang voor spoed en vrede in den lande heeft ver zekerd, voor of tegen de klassenstrijd, voor of tegen een oplossing van het Vlaamsche vraagstuk, voor of tegen een politiek van zelfstandigheid op buitenlandsch gebied... Verder nog "onze sociale politiek s gegrondvest op den l»er*emden paus. Surmontstraat, 53, YPER Postcheckreker.sng 99.231 Spreekdraad 176 Aankondigingen ten bureele van 't blad De kopij wordt in geen geval teruggegeven. Ongeteekende stukken worden geweigerd nemen die de levensduurte nog veel meer zou opjagen, daarvoor is hij waar schijnlijk te slim; maar daar er toch geen kans is er boven te geraken ver plichten hem zulke dwaze beloften tot niets. Wie was er de meester in 't land sinds 1922 Waren het de katholie ken Wel, wie herrinnert zich niet hoe bij 't vormen van de verschillende ministeries Theunis, deze laatste de eenige mogelijke kandidaat was als kabinetshervormer omdat hij de man was van de liberalen Mr Theunis, werd dan als katholieke le minister aanzien, waarom Omdat de katholieken met veel meer volksvertegenwoordigers dan de liberalen ook een minister meer eisch- ten. Dan zei Mr Theunis, die bankier is, en overigens van opinie onverschil lig, neem mij als katholiek Hoe komt het zult gij vragen, dat de weinige liberalen, zooveel mi nisters wilden als de katholieken Wel, omdat zij beweren de libera len en de socialisten te vertegenwoor digen in 't kabinet Theunis, en, zeggen ze, er zijn meer socialisten en liberalen als gij ze samen neemt, dan er katho lieken zijn. Dat is waar, en alzoo zijn de katho lieken sinds den oorlog nooit meer meester geweest. En toch 't goede dat er gedaan werd, tot het verbeteren van onzen geldelijken toestand, tot het her opbouwen van de verwoeste gewes ten, tot het opmaken van wetten ten voordeele van de werkende klas, is 't werk van de katholieke ministers, en niet van de liberale noch van de socialistische. Als slot weze hier aan toegevoegd Onder een regeering waar alleen libe ralen zetelden hebben we over lange jaren geleefd: de onzalige herinnering is nog steeds levendig in veler geesten. Onder socialistisch bewind leven ze in Rusland, waar er hongersnood heerscht niet om reden van onvoorzie ne rampen, maar om reden van de wanorde en de vervolging; in Frank rijk leven ze onder socialistisch be wind: de schooloorlog gaat er herbe ginnen, de nieuwe bestrijding van kerk en godsdienst is aan gang; 't fransch geld is sinds Herriot aan 't hoofd is aan 't dalen. Maar waar is 't voordeel dat de socialisten in Frankrijk gebracht hebben aan werkman, landbouwer of burger Waar Hier in ons land heb ben we in 1919-1920-1921 geleefd onder 't beheer van socialisten, katho lieken en liberalen vereenigd. En we stellen vast dat alles wat er voor den werkman, voor de orde en voor een betere financiëele toestand gedaan werd, 't werk is van katholieke minis ters. Sinds 1922 leven we onder 't ver eenigd bewind van katholieken en li beralen. Gaat het slechter dan toen de socialisten er bij waren? Wel integen deel. Maar laat de vernieuwde katho lieke partij alleen aan 't hoofd komen, dat onze demokratische ministers op éene volstrekte meerderheid mogen steunen, en dan zullen we ware verbe tering zien, in alle standen, zorg voor Cottyn Maur. Colaert René Vermeulen Benoni St Jan Van Dromme West-Qptre Gesquière Em. Wervick Desimpel Waesten Deweirdt Frans Komen Nevejans Poelcapelie Vandewalie Victor Cuerne Dhuvetter Constant Debackere Henri Bisseghem Debrabandere Henri Desselgem Duquesne Ach. Wevelghem Iweins d'Eeckhoutte H. Yper «c Bij vele eenvoudige menschen leftaat er zoo een onuitgesproken aeening Ja, zoo er eens iemand 'aders aan 't beélier ware dan de ka- fiolieken, dan zouden we eens kunnen lordeelen wie de beéte is Tot nu toe '"aren 't altijd de katholieken alleen!» a, zoo meenen er velen, dat het altijd le katholieken waren die tot nu toe Heesters waren. Van de liberalen, daarvan spreekt iemand meer, dat behoort tot het erleden van hen kennen we den chooloorlog uit de jaren tachtig, en lans zijn die mannen aan 't uitbloe- ta maar de socialisten Beste menschen, 't is eerst en voor een grove dwaling te meenen dat a socialisten tot nog toe niet hebben tanen toonen wat ze weerd zijn aan bewind. In 1919-1920-1921 waren socialisten zoowel aan 't hoofd als e katholieken en de liberalen laten e zelfs maar zeggen, veel meer. Ze Hden vier ministers, Vandervelde, Htseele, Wauters en Destrée. En taine ministerieën waren alleszins van 'e voornaamste. Wat hebben ze gedaan Was het dan het aardsch paradijs als die socia listische leiders regeerden M' Wauters zou 't land bevoorraden en verteerde in zijn ministerie TWEE MILJARD en 200 MILLIOEN FR. Dank dien verkwistenden minister ging onze wissel naar den diepen en zoo verduurde het leven op eene schrik barende wijze. Hebben de socialitische, de wetten doen stemmen ten voordeele van den werkman? Hebben zij niet veeleer de uitvoervergunningen rondgedeeld aan de vriendjes, aldus landbouwer en handelaar benadeeligend Nu dat ze sinds drie jaren uit de re geering getrokken zijn beloven ze we derom schatten. Vandervelde zou VIJF MILJARD heffen op 't kapitaal om in de nooden van den werkman te voorzien. Zoo heeft hij het durven zeggen. Dat is nog maar 't dubbel van 't gene M' Wauters verteerd heeft om ons krediet zoo te verzwakken en waarvan we nu nog de gevolgen dragen. Doch neen. Mr Vandervelde is zooj,dwaas niet: be loven dat wel; maar zoo'n maatregel Lefevre Poperinghe Vermeulen Benoni St Jan Brutsaert Henri Poperinghe Mayeur Arthur Kortrijk Bruneel de Montpelüer Kemmel Debrabander Victor Hareibeke Liebaart Jos. Moeskroen Storme Hector Moeskroen Lemabieu Cyr. de Vinck Zillebeke Mullie Gilbert Dottenijs Dupontieu Edm. Meenen

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1925 | | pagina 1