Overzicht 1 ,atholiek=Vlaamsch Weekblad Buitenfandscli f ,te Jaargang Nr 5 Prijs per nummer 15 centiemen Zaterdag, 11 April 1925 Beheer, Opstel Ci Uitgave Mare Claus De Nieuwe Senaat Voor Frankrijk fa Van Elders Bezoekt de Handelsfoor 1 :.~V; '.•-vV L| j - - - -Wtf*fffi Surmontstraat, 53, YFER Spreekdraad 176 Postcheckrekening 99.231 'aaschklokken zullen dit jaar jden klank hebben in de ooren vele socialisten die anders de er klokken niet hooren. igensprekelijk hadden wij katho- ons aan een beteren uitslag ver- zoo waar is het dat wij ons, irsten dag na de verkiezingen, vijs maken dat we er met drie zetels winst uitkwamen. Men is ook zoo de ooren volgetuit n achteruitgang van 't socialism lonië, dat we er overtuigd van jawel, hunne organisaties ver- oortdurend leden; men was het iisch gedoe beu; de jonge ka- e inrichtingen fleurden.En zie, wel een beetje zinsbegooche- e tweede dag kwam onze winéf ;elen Woensdag stonden we :tl heden op 78 en in plaats vier of vijf zetels voor op de ten staan we gelijk of mogelijks F der. a>e <&e aaraan het ligt eerste hieraan vóór vier jaren we op onzen kant vereenigd ille onzekere elementen, veel •gezinden, en mistevredenen iten dan om die schitterende tal, die 80 zetels aan de katho- irtij bracht. tu, het is totaal mis al die stem- in toen als veroveringen te aan- ■e ons onvoorwaardelijk verze- lijven zelfs als de wind nu )td zat moesten er nog verschei- tan die 80 zetels heroverd op de onverschilligen, op de :en, op de niet katholieken, werd, me dunkt, uit het oog i. weede: de overal aangehaalde ware reden, dat de huidige wordt verantwoordelijk ge- or al de moeilijkheden die uit itedderde na-oorlogsche tijden tuiten: duur leven, belastingen, tl nijverheidscrisis. De liberalen :de verantwoordelijk waren, iet daarom ook duur bekoopen el dank zij de sterke grondverf ;de katholieke partij gebouwd inpassingsvermogen haar eigen, heeft hoog gehouden spijts de dheid en gebrek aan werkda- ementen, en haar een aantal 'eeft verzekerd dat nog hooger n dit bekomen in de eeréfe ver in na den oorlog. <&e <*s -a>6 die uitslagen kunnen we ook dat de beste vlaamsche ökratische vertegenwoordiging 'n 't land, hee/t een ware ze- te boeken; hier in West-Vlaan- >omt de katholieke partij te Ooftende best vooruit, waar tie vertegenwoordigers vlaam- Uokratische werkers zijn. ltssel springt de vlaamsch-de- ^he kandidaat Van den Eynde iQthomb en andere. De katholieke vlaamsche nationalis tische partij mag daarenboven op een groote stemmenaanwinst bogen: waar op wijst dat Zoo ge zulks niet ziet, merk het vol gende op de partij die het patriotar- disme heeft meenen te kunnen uitbui ten; de militarisch-gezinden, de libe ralen in een woord, geven u een klin kend antwoord. De toekomst ligt, klaar als de dag, bij de vlaamsche demokratische wer kers willen we ze verzekeren, wij katholieken, in die richting moeten we onvoorwaardelijk den steven wenden. sae Praktische besluiten voor ons Die gewerkt hebben zijn vooruitge gaan zie Meester Butaye En hier dient eens duidelijk gezegd te worden: sinds 't algemeen stemrecht is 't meer dan ooit noodig dat de volks vertegenwoordigers het volk met der daad vertegenwoordigen, het volk waarlijk ten dienste staan, en werkers zijn die op hunne bereidwilligheid en op dagelijksche bemoeiingen kunnen wijzen als zij de stem van den kiezer gaan vragen. Iemand die teren moet op het ver leden, het weze nog zoo verdienstelijk, heeft uitgediend, als hem geen plaat selijke kollega ter zijde staat. Dat zijn waarheden als kerketorens Daarbij mocht het eindelijk eens uit zijn met dit verketteren van katholieke menschen, omdat ze zekere politieke idealen hebben die anderen niet aan staan. Wordt het niet meer dan tijd dat zich alle katholieken zijde aan zijde scharen, met die groote leus "KATHO LIEK,, als eerste en hoogste kreet van verstandhouding Katholiek zijn met der daad, mag toch niet dienen om politieke, die met godsdienst niets te zien heeft, dood te leggen maar wel zou het moeten dienen om onder zoo'n «leus» welke ALGEMEENHEID zegt de meest verscheidene gedachten kris- telijk te laten samengaan en verbroe deren. Kath. Liber. Social. Brussel 5 3 5 Leuven 2 0 1 Nijvel 0 1 1 Antwerpen 2 2 3 Mec.helen-T urnhout 3 0 2 Brugge 1 0 1 Kortrijk-Ieper 2 0 2 Veurne-Dixmude Oostende 2 0 0 Roeselare-Thielt 2 0 1 Gent-Eekloo 3 1 2 Aalst-Audenaerde 2 1 1 Dendermonde- St-Niklaas o 0 2 Limburg 4 0 0 Luxemburg 2 0 1 Bergen-Zinnik 1 1 3 Charleroi-Thuin 1 1 5 Doorntk-Ath 2 0 1 Luik 2 1 4 H oei-Borgworm 0 1 1 Verviers 1 0 1 Namen 2 1 2 41 13 39 Voor Herriot en zijn ministerie en loopt het niet op wieltjes. Bij lange niet In zijn buitenlandsche politiek en heeft hij maar weinig bijval. Hij zou willen alle soorten van verbonden slui ten tegen Duitschland. Engeland, Amerika en de andere staten zien daarin een gevaar van nieuwen oorlog, en willen er niets van hooren. Zij willen verbonden met Duitsch land. Met andere woorden gezeid ge heel de wereld buiten Ffankrijk en de franschgezinde belgen begint te luiste ren naar de vredesencyclieke van Paus Benedictus XV z. g. en de rich tingen van die encyclieke te volgen. Maar ja, onze fransche dagbladen en hebben die encyclieke nooit gege ven, en die maar fransche bladen en lezen kennen ze niet. Het gezag van Herriot en zijne mi nisters en is maar klein, zooveel bin nen als buiten het land. Binnen werd Herriot op valscheid betraapt doorde fransche bisschoppen, en zijn minister van onderwijs Fran cois Albert kreeg een publieke afstraf- finge namens geheel het diplomatiek korps te Parijs, omdat hij lichtzinnig een deken van de vreemde diploma ten Mgr Ceretti beschuldigd had van inmenging in de binnenlandsche school politiek van Frankrijk. Met een schoolstrijd dien hij wil in voeren in Elzas gaat het min dan half daar botst hij op den weerstand van katholieken, die vast besloten zijn het godsdienstig onderwijs hunner kinde ren te behouden. Herriot ginder, lijk de socialisten hier, vóór en na de kie zing houden wel staan dat de gods dienst privaatzaak is, maar ginder lijk hier weten de katholieken wat zulk gezwets beteekent, en ze zeggen houdt uwe handen van de ziel onzer kinderen; of 'tzal gaan hard tegen on zachte en als er 't een en 't ander in scherven geraakt g'en moet het op ons niet steken. Van fransche katholieken en had Herriot nooit zulke tale gehoord, maar de Elzassers zijn zonen van die katho lieken die tijdens den duitschen "Kul- turkampf,, al in 't kot zitteji voor 't ge loof, den grooten Bismark omverre kregen. Onze ouders hebben Bismark over wonnen zeggen ze, en dat was een andersche vent dan Herriot't ware nog raar dat we Herriot niet en zou den meester geraken. tf .v Ondertusschen gaan er andere pop pen aan 't dansen. De socialisten, verleden jaar, ge- rochten aan het bewind met te tieren en te huilen tegen de nieuwe belastingen, die Poincaré wilde leggen. Zij gingen anders besturen. Eerst begonnen ze met belastingen op het inkomen, en ze brachten het beruchte weerdebordereel in. 't Ge volg daarvan de fransche kapitalen gingen naar Engeland. Het engelsch pond sterling kreeg zijn goudweerde weer, alles sloeg af in Engeland en de fransche frank, die altijd 1,20 van ons geld weerd was, is gekomen op 1,01 of 1,02. Dat alles daarmee opslaat in Frank- krijk dat is klaar, en 't is voor slot van rekening nog -het werkvolk dat de domigheid van onbekwame financiers lijk Herriot en Clementel moet uitboe ten. •e fg fl? 't En is daarmee niet t'enden. Met hun slecht bestuur zitten ze nu in de schulden tot over hunne ooren. Hunne rekeningen voor 1924 slui ten met een tekort van vier milliard. Dat is: vier duist millioen! leg ze mij daar Kijkt in België de verwoeste ge westen zijn al verre hersteld, de vier vijfden van den herstel zijn effen. Wij klagen dat het traag gaat, maar beziet eens Frankrijk kijkt nen keer over de grens! Daar is 't nog albij al te doen en ze zitten reeds met zooveel miserie in hun kasse. Wat gaat het dan zijn als ze eens zullen zoo verre zijn lijk wij hier Ze moeten algelijk entwat doen om dat gat te éfoppen. Er zijn een vooréfel of drie. 't Simpeléfe ware zeggen de eenen de nalionale bank bemachtigen om voor vier miljard nieuwe bankbriefjes te drukken en uit te geven. Daarop antwoordt men toen gaat het fransch geld voor goed naar den die pen. 't Brood éfaat nu aan 1,80 fr. het zou dan allichte vier of vijf fr. éfaan! 't En kan niet zijn, zeggen de ande ren; laat ons een leeninge aangaan om de oude schulden te dekken en laéfen leggen dal we in 't vervolg effen uit komen, 't Zijn er die geheel de fran sche schulden zouden willen omzetten in een nieuwe leening: honderd mil liard zouden ze leenen, en daarvan zouden ze alle jare twee miliiard uit betalen 't ware effen in vijftig jaar. Het derde vooréfel is Herriot en zijn klieke naar de mane zenden, en in hun plaatse bekwame mannen aan het hoofd te éfellen; met beleid en be deel kunnen ze dan den éfaatswagen voorthelpen, die nu aan 't veréfellen is in de schulden. En laatéfe puntje Herriot wilde spijts alles het gezantschap bij de H. Stoel afgeschaft hebben. In de Kamer kreeg hij een halve nederlaag hij moeéf een zaakgelastigde te Rome la ten, eerst voor den Elzas, en ook voor de reste van Frankrijk, en de Nuntius bleef te Parijs. In den Senaat nu en willen ze Her riot geen gelijk geven. De fransche ge zant moet te Rome blijven, de belan gen van Frankrijk vragen dat. Zoo zal 't in den Senaat gestemd worden. Herriot zei in de kaniers: 't Is nemen of laten: als ge het gezantschap bij het Vatikaan niet af en schaft, ik neme ontslag als minister. In de senaat en durft hij alzoo niet spreken; hij voelt te wel dat ze hem zouden laten gaan. Hij heeft liever minister te blijven al moet hij daarvoor van een kale reize t'huiskomen. We hebben de fransche toestanden breedvoerig besproken, de reste moet nu kort zijn. «fc ffc In Duitschland. Ze hebben geprobeerd Ludendorff te krijgen als kandidaat der rechtspartijen voor het presidentschap. Hij heeft bedankt voor de eere. Hij had gelijk ook. Als ge in een eer ste stemming uitkomt metdriehonderd- duist stemmen waar anderen met elf millioen staan, ge zoudt toen liever uwen kop in nen zak steken en de we reld bedanken. 't Gaat Jarres zijn die een tweede buize zal krijgen den 22 April. 't Is algelijk Marx, zoo schijnt het, die kandidaat zal zijn der democrati sche partijen. DeKurden; een beetjeschurdig volk dat daar verre woont in Turkije, tegen de grenzen van Persie waren in op stand gekomen tegen de turken. Turkije had naar die streke een groote macht van troepen gezonden. Nu meldt het dat de turksche Kurden geheel omsingeld zijn. 't Eenigste gevaar dat er nog bestaat is, dat de Kurden uit Persie komen helpen en den ring doorbreken die rond hunne stamgenooten ligt. >e fs <e Engeland zit daarmee in nesten. De engelschen zouden geerne Mos- soul houden ter oorzake van de rijke petroolbronnen in die streke. Doch als de turken met de Kurden afgerekend hebben, dan zouden ze wel kunnen op den Engelschman val len en hem buiten smijten. Kwes tie zelf en is die opstand van de Kur den niet gemutsemaald om ginder te kunnen soldaten krijgen zonder dat England veel kan reklameeren, en om dan met turksche troepen en Kurden te gare een gemeenzamen vijand England op het lijf te vallen. De turken zijn er wél bekwaam toe. i

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1925 | | pagina 1