Nieuwe Regeering Buitenlandsch Overzicht Binnenlandse!; Politiek Katholiek*Vlaamsch Weekblad Yper en Omliggende Mtr: t f eerste Jaargang Nr 6 Prijs per nummer 15 centiemen Zaterdag, 18 April 1925 Beheer, Opstel 6 UitgaveMare Claus r**'-1 Abonnementsprijs tot einde van 'tjaar: 7,50 fr. iVat ware mogelijk... Wat ware wenschelijk. Abonneert u op "De Haile,, Surmontstraat, 53, YPER Spreekdraad 176 Postcheckrekening 99.231 Aankondigingen ten bureel® van 't blad De kopij wordt in geen geval teruggegeven. Ongeteekende stukken worden geweigerd De liberalen hebben vanaf den eer- ten dag na de verkiezingen laten hoo- en dat ze niet te vinden waren om an gelijk welke nieuwe regeering op- ieuw deel uit te maken ze leggen an geweldigen achteruitgang uit door at ze de medeverantwoordelijkheid ebben genomen van al 't gene in de ier laatste jaren is gebeurd, en ver- wikkeiijk is dat gebeurde zeker niet. leze uitleg is wezenlijk niet van allen ond ontblootmaar ze vergeten toch 'bij te voegen dat elkeen het uitbloe- en der liberale partij op zakelijken ion voorzei en dat bovendien de fatholieken die toch de leiding der za- enhadden niet of zeer weinig hebben erloren niettegenstaande den onvoor- eeligen stand van zaken. Dat bewijst vee dingen dat liberalism niet lan- [er als groote partij leefbaar is, en dat letkatholicism daarentegen even jeug- ig en krachtig bloeit daar waar het ch van zijne liberaliseerende elemen- in heeft weten te ontmaken. De katholieken beweerden tot nog ie dat alle pogingen om op hun blok n hunne eenheid inbreuk te doen ouden schipbreuk lijden. Wat wil tlks eigenlijk wel zeggen? De socialis- sche leider Vandevelde werd door h Koning met het vormen van een ieuw ministerie belast welnu het •cialistische kamp heeft daarmede rede, maar allerwegen klinkt het, uit en mond van Destrée zoowel als uit en mond van Huysmans.datde socia- sten alleen de verantwoordelijkheid et zullen opnemen... Vandevelde tl demokratische medewerkers zoe- en zoowel bij liberalen als katholie- in. Hoe de zaken staan is nog onbe- ind, maar het ware wenschelijk, on- ■es inziens, dat de katholieke groep ich niet te veel liet beinvloeden om ire medewerking te weigeren. Vergeten we niet dat er vele schoone ''eikome maatregelen te nemen zijn. Wer het voorgaande ministerie is len daarmede reeds begonnen. De rootste moeilijkheden zijn uit de weg eruimd, de warboel van voor drie ja- ui is tamelijk opgeklaard... En het socialistisch kiesplatform, 'et enkele onbeduidende wijzigingen, iu vele welkome maatregelen moge- kmaken: vermindering van militairen lenst, heffingen op de groote fortuinen, isteloos pensioen, enz... maatregelen 'e weliswaar alleen een overtreden sr bestaande wetten beoogen, maar e bij de negen tienden der bevolking elkom zullen zijn. Voeg daarbij de ichtwet en de zesmaandendienst die s zegeningen zullen begroet worden °or werkers en landbouwers... Zouden we al den dank die deze gelingen zullen begroeten, laten aan "ze tegenstrevers Vergeten we niet dat de belgische socialisten van huis uit anticlericaal en ongodsdienstig zijn; dat ze zullen mee- nen hunne toekomst te verzekeren door 't bestrijden der vrije scholen dat hunne gematigheid opportunism is, en dat ze zullen ophouden verdraag zaam te zijn den dag dat ze kunnen tevredenheid bij 't volk bewerken... De ergste zorgjaren zijn nu voorbij 's lands toestand is tamelijk opgeklaard, de toekomst laat toe betere vooruit zichten te hebben. Nu is 't de tijd niet te zeggen Laat de socialisten eens boeren Helpen we integendeel mede het goede dat te doen is te ver wezenlijken en een rem te stellen aan godsdienst- en schooloorlog, die steeds een bestendig gevaar zijn, zoo de so cialisten alleen aan het bewind zijn. Wie daartegenover eene coalitie van alle conservatieve en liberaliseerende oudgedienden voorstaan, schijnen ons waarlijk niet meer bij jaren om te lee- ren. Nog één zulk ministerie, dat, om reden van zijn liberalen invloed, nooit tot de noodige demokratische en gewenschte maatregelen zou beslui ten, met de socialistische oppositie en kieswerking als tegenhanger, en de toekomst is ons verloren. Verledene week schreven we dat een der middels voor Frankrijk om uit zijn finantieele moeilijkheden te gera ken was Herriot en zijn getrek weg schoppen. Ons overzicht en was nog niet ge drukt of reeds lag Herriot zijn ministe rie omverre. De toestand is erger nog dan men had durven denken. Herriot is niet al leen onbekwaam geweest maar daar bij onvoorzichtig, en zijne onvoorzich tigheid grenst nakende aan het oneer lijke. Het komt nu uit dat Herriot en zijn ministerie voor twee milliard bank briefjes onwettig heeft in omloop ge bracht, dat de Banque de France dus onjuiste bilans heeft uitgegeven. Dat is een zake die het krediet en den naam van Frankrijk in groot ge vaar brengt, 't Scheelde aan een haar of den franschen frank sloeg den weg in van den duitschen mark, en ging voor goed den diepen in. Frankrijk zal nu boeten voor zijn slecht bestuur en die boete zal lange duren. Geld moeten ze hebben lasten moeten ze betalen. Wat gaan ze doen? 't Inkomen, het kapitaal belasten zeggen de socialisten. Dat is al zeere gezeid. Hebt ge't onthouden van die fameuze borde- rau's Iedereen die wilde interest be taald zijn van actiën of obligatien moeét bij de coupons een lijste teekenen dat hij die weerden bezat. Zoo wist de staat wat iedereen had en kon lasten leggen volgens ieders inkomen. Jamaar de franschen die titels be zaten en hielden daar niet aan dal aan iedereens neuze te knoopen Ze gin gen met hunne weerden naar engel- schebanken; de weerden en kapitalen vluchten uit Frankrijk, de fransche nijverheid en handel kregen schaar- scheid van geld en, Engeland redde zijnen eigen toestand met fransche ka pitalen. Het fransch werkvolk zelf, dat de socialisten aan het bewind hielp, helpt nu ook de gevolgen boeten van het slecht bestuur, in dien zin dat de weerde van zijn dagloon zooveel ver minderd is. We mogen zeggen twintig ten hon derd. Hetgeen ze vroeger konden koopen met vier dagen te werken, daar moe ten ze nu vijf dagen voor zweeten. Dat is 't slot van de rekening. 't En is nog niet gezeid dat het daar mee effen is. Wie gaat er nu het ministerie sa menstellen te Parijs. iS V V Briand, die een doorslepen vos is, heeft eraan geprobeerd, maar achter korten tijd heeft hij het moeten opge ven, of toch heeft hij het opgegeven; 't zijn er die zeggen voor goed, 't zijn er die zeggen totdat een ander mislukt, om dan weer te keeren als onmisbaar. 't Is nu Painlevé die aan 't pijnen is om een ministerie op de beenen te krijgen. Hij staat meer aan bij de so cialisten dan Briand. Painlevé is aan 't bespreken met Caillaux. Caillaux en Painlevé dat zijn twee namen die tijdens den oorlog ook ge noemd wierden, en die bij de fransche vaderlanders spijtige herinneringen wekken. Painlevé zou met een ministerie op komen dat min of meer gelijkt aan dat van Herriot, misschien wel met Herriot zelf als minister. Moest het alzoo zijn dan zou er wel allichte een nieuwe al- gemeene verkiezing kunnen plaats hebben. Lukt hij niet dan kan Briand of iemand anders opkomen en een mini sterie samenstellen dat daar of daar leefbaar is. Maar met den tegenwoor- digen toestand der fransche kamers en senaat en ziet men toch niet hoe het lange zou kunnen duren zonder ruzie. 't Is de geldnood die de oorzaak is van dien toestand. De geldnood komt voort uit meer dan een obrzake. On der andere 1het onverstandig be stuur van onbekwame financiers. Her riot is socialist, en gelijk al de sociali sten een beetje manekijker. Clemen- tel, zijn minister van finantien en mist te het niet, en De Monzie opvolger van Clementel evenmin. Ware 't al te winnen met groote spreuken, niemand die 't beter kan dan al die helden. Het socialism heeft sedert 'nen tijd van hier lijk overal zijn onmacht be wezen. In Engeland heeft Mac Donald ach ter korten tijd moeten afschepen. In Frankrijk is 't nu Herriot de sociali sten en geven waarlijk geen bewijs dat ze goede bestuurders zijn. 2"e) De verkwisting. In een sociali- stenbestuur gelijk in een ander kan er nutteloos personeel zitten, 't Zit er nu bijna overal, en veel. Daarbij, de so cialisten hebben een beetje de mode van maar alle soorten van kredieten te stemmen voor werkvolk en voor volkswerken, zonder te kijken, van waar zij het geld gaan halen ze zeg gen immers De burgerij, het kapitaal zullen 't wel betalen. In eenen staat lijk in een huisgezin moet men kunnen tere naar nere zetten, en die dat te buiten gaat is gauw t' enden zijn geld. 3de) De militaire belastingen. Frankrijk verteert vreeselijke som men aan zijn wapenrusting en aan zijn soldaterij. Onze veiligheid, zeggen zij, maakt dat noodzakelijk, 't Is daar een boete die ze betalen voor hun plichtverzuim. Z'en hebben bijna geen kinders, z'en willen er geen. Het geboortecijfer en staat geen honderd duizend boven het sterftecijfer, en in veel streken van Frankrijk staat het eronder. Eertijds had Frankrijk een bevolking gelijk aan die van Duitschland nu en heeft het er maar half zooveel, en tusschen hier en twintig jaar staan er drie Duitschers staan tegen één Franschman. Duitsch land heeft slagen gekregen, 't had ze verdiend, maar wat wilt ge? Verdiend of niet, de nederlaag doet verlangen naar weerwraak, en de Duttschers dragen wrok en haat in het herte. Nu is Duitschland nagenoeg ontwapend Frankrijk staat gewapend van kop tot teene. Alzoo kan de weerwraak 'nen tijd verschoven worden maar uitge steld en is niet kwijtgescholden. Tot straffe van zijne nalatigheid gaat Frank rijk geplooid onder de militaire lasten, in afwachting dat het bezwijke onder de overmacht zijner vijanden. Als het nog op een vechten aankomt dan zal Frankrijk alleene staan; 't is al een jaar of twee dat de Engelschen het hebben laten JhoorenG'en moet niet denken, zeggen zij, dat de engelsche moeders gaan kinders koopen enkel en alleen om op de fransche slagvelden het te kort aan fransche geboorten te gaan goedmaken, 't Is daar de groote reden dat Engeland en Amerika het ontzien een verbond aan te gaan met Frankrijk en zoo blijft het alleen. 't En is zooveel niet met wapens te koopen en zijn volk in soldatenklee- ren te steken, 't is wel meer met volk genoeg te hebben dat men zijn veilig heid best verzekert. Duitschland is platgeslagen, Rusland t'enden alle markten en straten 't En denkt er nie mand aan om ze aan te vallen. Frankrijk komt zegevierend en glorie vol uit den wereldoorlog, en 't moet daar staan met zijn mes in zijn eene hand, zijn pistole in zijn andere, en nog entwat tusschen zijne tanden om gerust gelaten te zijn. En hoelange zal 't nog duren Zijn dat geen vreeselijke dingen De vorming van het nieuw minis terie houdt aller aandacht gevestigd. Eerst heeft de Koning de voornaam ste leiders der drie groote partijgroe- peeringen geroepen en ten slotte, als te voorzien was, Mr Vandevelde hei samenstellen van de regeering toever trouwd. Na den partijraad te hebben geraadpleegd heeft Vandevelde aan genomen en is begonnen met rondzien. H ij wil eene regeering tot stand brengen die niet uitsluitend socialistisch zij, maar en dat heeft hij van in den beginne medegedeeld die steunt op de demokratische meerderheid welke tegenwoordig bestaat: dat wil zeggen met medewerking van katholieken en zelfs van liberalen. Het liberaal partijbestuur heeft reeds afgekondigd dat de liberale par tij afziet van gelijk welke medewer king in het aanstaande ministerie. Zal dat onherroepelijk zijn? Wat de katholieken betreft: de unie der partij heeft verklaard dat alle po ging om het katholiek blok te verdee- len, op hunne eensgezindheid zal af- stooten. as& Na zulke verklaringen te hebben gehoord is Vandevelde zijn ministe- rieelen tocht begonnen. Naar Antwer pen eerst bij MrFranck,oud liberaal mi nister, en naar Mr Cauwelaert, burge meester, nadien. De Heer Vandevelde ging bij hen eerst aankloppen om te spreken over de mogelijkheid een ministerie te vormen met als program ma het kiesplatform der socialisten... Die beide heeren schijnen te hebben geantwoord dat ze heelemaal naar de genomene besluiten hunner partijen die vragen zouden overmaken aan hunnen partijraad. Dan is Vandevelde bij M. Masson, gewezen minister van Justicie gegaan, en vervolgens bij Mr. Tschoffen mi nister van arbeid, waar hij alver de zelfde antwoorden kreeg. Zoo staan de zaken vooralsnog. Mr. Vandevelde zal verder hooren en raad plegen en daarna verslag uitbrengen bij den landraad der partij om dan te besluiten of hij al dan niet eene regee ring zal kunnen vormen.,. De dag van heden zal daarover waarschijnlijk meer nieuws brengen. Moesten de pogingen van Mr. Van develde mislukken dan bleef er nog mogelijkheid over dat een katholiek democratisch gezind leider zou kunnen trachten de socialisten tot medewer king te bewilligen. Inderdaad de bei de partijen zijn nagenoeg even sterk en misschien zou onder een katholiek kabinetsvormer eerder 'n socialistisch- katholieke samenwerking tot stand te zijn brengen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1925 | | pagina 1