HIER EN ELDERS j; Yper's Ommeland De Handelstentoonstelling ■MHj ff Een wraak van Rood huiden. Een blanke, met name Louis Mojica, wandelde te San-Bias ruétig rond. Plots werd hij door een 100-tal roodhuiden aangevallen en aan een boom gebonden. Vervolgens gebruikten zij hem als schijf bij een schietoefening en éfaken met dolken. Wanneer de ongelukkige het bewust zijn had verloren rukte een der wilde mannen hem de oogen uit en sneed hem ten slotte het hoofd af. Het bloe dige tooneel werd besloten met een krijgsdans rond den boom. Men vermoedt, dat de roodhuiden zich hebben willen wreken op den Spanjaard, wegens wreedheden die zijn landgenooten op hun étam hebben bedreven ongeveer vier eeuwen gele den. Mr Een Gek Tandarts. Te Boeda pest meldde zich dezer dagen een per soon aan in de woning van een tandarts, die voor eenige weken op reis was ge gaan en toonde papieren waaruit moeéf blijken, dat hij aangeduid was om hem gedurende zijn afwezigheid te vervan gen. De man richtte werkelijke verwoes tingen aan onder de kliënteel van den tandarts. Hij roofde het goud van de tandgebitten, om het tegen een spot prijs te verkoopen. Weldra werden talrijke klachten tegen hem ingediend. Hij werd aangehouden en dan bleek, dat men met een waanzinnige te doen had, die uit een krankzinnigengesticht was ontvlucht. Hij kende voléfrekt niets van de tandheelkunde. ff Een Vrouw in manskleede ren. Los-Angeles. Een vrouw mad. Edma Britendall, moeder van twee kinders, heeft zich vier jaar lang voor een man doen doorgaan. Toen haar man Stierf besloot de vrouw het zwaarSte landwerk te doen en zij trok manskleederen aan. Alzoo won zij het loon van een man en kon in het onderhoud van haar en hare kinders voorzien. Op zekeren keer weigerde de vrouw een schuld te voldoen, de politie kwam erbij en... alles kwam uit. ff De Droge Wet in Amerika. Aan die wet is er in Canada een wij ziging gebracht waardoor het toegela ten is, bier te brouwen met een alkool- gehalte van 4.4 p. c. En nu worden ferry-boats iederen nacht beStormd door heele (drommen dorStigen uit de Vereenigde-Staten, die liever dan te slapen zich aan den overkant van het water gaan laven met het zoete nat. De hotels op den Canadeeschen oever zijn weken op voorhand gehuurd, en de waarde der eigendommen is buiten gewoon geStegen. Ottowa is letterlijk door een leger van werklieden over stroomd. ff Een Merkwaardig Zintuig. Parijs. Een 50-jarige Duitscher heeft in Parijs krachten tentoon gespreid, welke de moderne wetenschap nog niet heeft kunnen oplossen. Otto Kahn zoo heet de man, leeSf verzegelde brie ven zonder ze aan te raken of zelfs te naderen. Kahn verscheen voor een jury van 12 personen onder wie de prefekt van policie te Parijs. De Duitscher ver klaarde, dat zij in de naastgelegen ka mer konden gaan, er een brief schrij ven en hem viermaal vouwen. Vervol gens moeéten zij den brief in hun hand sluiten. Zij konden daarna de brieven onder elkander verwisselen en dan zou Kahn nog zeggen wie den schrijver van eiken brief was. Kahn verklaarde dat geen der brieven was verwisseld, hetgeen juiét was. Vervolgens las hij de onzichtbare brieven en maakte maar een fout, door het slechte schrift. De laatste brief die men verbrandde las hij ook zonder haperen. m Zien bij middel van T. S. F. j Dat is de nieuwe uitvinding van M. J. L. Baird. Eindelijk is het hem gelukt een persoon te zien, die zich in de ka mer nevens zijn laboratorium bevond. Het vizioen is nog wat onduidelijk, doch het was den uitvinder evenwel mogelijk, op een ongepolijsten spiegel waarop het beeld zich afteekende, het knipoogen en het mondtrekken te zien van den persoon, die zich tot de proef neming leende, Dit alles is nog wel onvolmaakt doch het princiep is gevonden: men zal op afétarxd doorheen ondoorschijnende voorwerpen, muren bijvoorbeeld, kun nen zien. ff Vliegmachienen zonder loods. De laatste uitvinding op het gebied van draadlooze telegrafie, is het beéfuren van vliegmachienen zonder loodsen aan boord. Indien de proefne mingen te léfres gaan gelukken zou een officier van zijn bureel en van op ver scheidene honderden kilom. aféfand verschillende bombardementsvliegtui gen kunnen beéfuren. De uitvinding die men telemekaniek heet kan op al le vliegtuigen geplaatéf worden. Het re gelt: evenwicht, éfuur, en werking van den motor. Over die uitvinding wordt voorloopig nog het éfipéfe geheim be waard. I.VW.'.W.V.V.V.V.VAVW.V.V. ff Brielen. Het kindje van de echt- genooten Moncarey, pas twee jaren oud, speelde Vrijdagnoen op den koer en sukkelde men weet niet hoe, in een klein vuilputje, waar het ongelukkig verdronk. De droefheid der ouders doet pijnlijk aan. ff Voormezeele. Donderdagavond rond 6 ure, is hier een schrikkelijk on geluk gebeurd, hetwelk de zoo droeve als lange lijéf der menschenlevens, welke door het houwitsergevaar, zijn verloren gegaan, met een nieuw ver lies komt aanvullen. Langsheen de vaart van Yper naar de Leie, in de richting der Fransche grens, liggen nog oppervlakten, welke herinneren aan de woestheid van het front, zooals wij kort na den wapenéfil- éfand zagen. In dit frontgebied zijn nog obusputten of trechtervelden en liggen er nog allerlei munitietuigen, welke groot gevaar opleveren voor de veilig heid. In een van die obusputten was dien avond een Poolsch werkman bezig een houwitser los te vijzen. Opeens had een verschrikkelijke ontploffing plaats. De ongelukkige Pool werd ijse- lijk verminkt. Hij werd een arm en een been afgerukt en rolde dan in de obusput. De E. H. Pastoor Deleu van Voor mezeele, had de ontploffing gehoord en aan de uiteenspattende aarde gezien waar zij omtrent gebeurd was. Onmid- delijk klauterde de E. H. Pastoor die aan den overkant van 't kanaaal éfond erdoor, en liep van den eene naar den anderen obusput, tot dat hij de plaats des onheils bereikte. In dien diepen obusput ontdekte hij het arme slachtoffer. Ondanks zijne ijselijke verminkingen en de gruwelij ke buikwonde, leefde het slachtoffer nog en had hij zijne geesteshelderheid behouden. Bij het zicht van den prie ster kwam te midden van zijn vreese- lijk lijden een glimlach op zijn wezen en hij was gelukkig zijn biecht te kun nen spreken. De E. H. Deleu trachtte het slachtoffer te troosten en op te beu ren en hem door gepaste zorgen, eeni ge verlichtingen in zijn lijden te schen ken. De pool sprak steeds van zijne moeder en wilde nog den brief zien, dien hij onlangs van zijne moeder had gekregen. De E. H. Deleu klauterde terug door de vaart om verdere hulp te gaan bijhalen. Het arme slachtoffer werd naar het gasthuis van Yper ge bracht, waar hij des avonds overle den is. ff Meenen. De 64-jarige Emiel Hoet maakte een einde aan zijn leven met zich in de nabijheid der nieuwe brug van de Rijselstraat in het water te werpen. De eigenaar van het schip Karel-Krispel A. Verwinne slaag de er in den ongelukkige vast te grij pen, doch hij had reeds den geest ge geven. Men kent den drijfveer niet dezer wanhoopsdaad. ff Roeselaere. Donderdag avond, rond 9 ure, kwam de zoon der wedu we Eeckhoutte, wonende gehucht Ba tavia, met een tribol geladen met eenen langen boom gereden in de Ma- riastraat. Op den hoek dezer straat en den steenweg van Ardoye, kwam het achtereinde van dezen boom terecht in de groote vitrien der herberg van Odiel De Jonghe. Alles wat zich op tafel bevond, die aan het venster stond, werd afgeworpen. Gelukkig bevond er zich niemand op deze plaats. ff Verleden week stierf hier schielijk Juliana Samyn, oud 83 jaar, die met hare zuster Theresia, oud 76 jaar, te zamen wonen in de Schaarstraat. Se dertdien was deze laatste ontroostbaar. Zondag morgend gingen familieleden naar het huis van de overledene, ten einde de laatste schikkingen voor de begraving te nemen. Op hun herhaald kloppen kregen zij geen antwoord. De policie ging ter plaats en men opende een venster waardoor een lid der fa milie binnen huis ging en de deur opende. Op hun geroep geen ant woord ontvangende, gingen zij boven en bemerkten dat Theresia op het bed zat. De ouderlinge was schier zinne loos van verdriet geworden. ff Zondag morgen, rond 9 1/2 ure, kwam de zoon Maurice Declerq, fa- briekant te Heule Gulleghemstraat, met een auto gereden langs den steen weg van Rumbeke naar Roeselaere. Omtrent de De Belle vue kwam Edmond Callebert, wonende Veld- slraat, uit deze straat per rijwiel gere den en ging onvermijdelijk door den auto verrast worden. Declercq behield zijne koelbloedigheid en gaf zijn auto eene zwenking zoodanig dat Callebert slechts lichtelijk geraakt werd, doch de auto botste tegen de herberg waar door een groot gat in den muur gebeukt werd. De inzittenden kwamen er ge- lukkiglijk ongedeerd vanaf doch de auto werd erg beschadigd. ff Bij den h. Louis De Meester, schil der, Statiedreef alhier, is op Paasch- dag een konijn met een oliefanten- kop geboren. Het wonderbeestje is ongelukkig dood ter wereld gekomen. ff Op de binnenplaats der brouwerij van den Boerenbond had een ongeluk plaats. Spelend met vriendinnetjes, werd het 7-jarig meisje van den ma chinist Pommerey tusschen twee krui sende wagens gevat, en deerlijk aan het hoofd gewond. Een bijgeroepen geneesheer kon geen uitspraak doen over den toestand der kleine. ff Poelcapelle. De 25 jarige Achiel Triden, van Komen, beging de on voorzichtigheid granaatkoppen af te slaan. Eensklaps ontplofte de granaat en zijn lichaam werd afgrijselijk ver minkt hij werd op den slag gedood. Zijn makker de 28 jarige V. Timmer mans, van Komen, werd de rechter arm afgerukt zoodat hij ter verpleging naar Wervik moest overgebracht wor den. ff De 21 jarige Vinckier M., zijn broe der en anderen, allen van West-Roo- sebeke waren op de boschlanden der wijk Boschkasteel, te Poelcapelle aan het delven. Meteens hoorde men een geweldigen knal, en men vond M. Vinckier levenloos ten gronde, den buik opengereten, de linkerhand afge rukt, en met verscheidene kneuzingen en wonden over geheel het lichaam. De dood moet oogenblikkelijk geweest zijn. Het lijk werd ter ouderlijke wo ning van West-Roosebeke overge bracht. ff Becelaere. De 19-jarige Jules Gyquière van Becelaere, was in het i polygoonveld bij Yper, koper aan 't zoeken. Hij vond een houwitser en begon het moordtuig los te vijzen. Eene vreeselijkeontploffinghad plaats. Gyquière werd de oogen uitgeslagen, den schedel ingebeukt een arm afge rukt en den buik opengescheurd. Hij werd naar het gasthuis van Yper over gebracht, waar hij overleden is. ff Wijtschate. Op 28 April zal ten overstaan van den hoogkommisaris overgegaan worden tot de aanbeste ding voor de herstellingswerken der wegen nrs 4,5, 10, 15, 16,31, 38. ff Vlamertinghe. Dinsdag namid dag is aan den onbewaakten barreel der spoorlijn Poperinghe-Kortrijk, op het gehucht Het Hoekske een schrikkelijk ongeluk gebeurd. Rond 1 /4 voor 2 ure kwam de land bouwer Van Slembroeck van Staden, wonende te Voormezeele, met zijn gespan langs Het Hoekske gere den. In de kar hadden plaats genomen zijne vrouw, twee getrouwde doch ters en het kind van een dezer. De man stak den onbewaakten barreel over, toen juist den trein die te Vla- mertinghe ten 1 uur 37 vertrekt naar Kortrijk kwam. Er had eene verschrik kelijke botsing plaats. De kar werd vermorzeld en de inzittenden werden er uit geslingerd. De eene vielen onder de locomotief, de andere werden be zijden de baan geslingerd. Van Slem- brouck bleef op den slag dood. Zijne vrouw was vreeselijk gekwetst en werd naar het gasthuis te Yper over gebracht, waar zij aan de gevolgen eener schedelbreuk overleed. De twee dochters en het kind, die op zijde geslingerd waren, zijn er zon der erge kwetsuren vanaf gekomen. Het paard was heelemaal vermorzeld. Het parket van Yper is Dinsdag na middag ter plaats een onderzoek ko men instellen. ff Gouden Bruiloft. Maandag hebben de echtgenooten Francis Degryse en Virginie Depret hun gouden bruiloft gevierd, 's Morgens om 8 u. trokken zij door de bevlagde straten, omringd door hunne negen kinders, waaronder zich een als broeder bij de Witte Pa ters, naar het éfadhuis, waar de burge- meeéfer Colaert hun de welgemeende gelukwensch toeéfuurde en hun het gebruikelijk geschenk overhandigde. Vandaar trokken zij naar de St-Ni- klaaskerk, waar om 9 u. eene mis van dankzegging opgedragen werd. Geheel de buurt feeéfte mede en me nigvuldige geschenken werden toege zonden. Wij mogen met blijdschap en overtui ging zeggen: de Ypersche Handelsten toonstelling is een weldaad geweeéf en voor de deelnemers en voor de be zoekers. Eere aan de inrichters en innigen dank aan alle medewerkers. 't Schoon weer wilde mee en de étad had een uitzicht van vreugdevolle en feeéfelijke vooroorlogsche dagen. Dui- zende bezoekers doorwandelden de éfraten en bezochten de stand in de beroepschool. De winkels waren om ter schoonét opgesmukt en 't was een aardig kijkje en een oogvleiend tafereel die r^peen- geéfapelde en prachtversierde produk- ten met zooveel zorg en fijn overleg te zien uitgespreid. De zalen der beroepschool welge schikt voor dergelijke onderneming, waren herschapen^in een reusachtig magazijn waar alle vertakkingen van den Yperschen handel en nijverheid vertegenwoordigd waren. Aan den ingang treffen wij het huis Devos Dewanckel aan. Tentoonge- éfelde Ford's met nieuwéfe toepassin gen, hebben weifelaars bekoord en er j wierd handelend opgetreden. Heer P. Valcke vertoonde een nit .w systeem latteéfoors naar eigen uitvin, ding die veel bijval had. Stoven van Mr Desramault; velo'a «Buysse» van Mr D. Gruwez en broed- machienen «Detroit» kenden veel be langstelling. De «stands» van Mr" Ver meulen en Gantois waren afgewerkt als doelmatige en geprezen reklaam. Zaal N' 1 heeft 'n speciale inrichting, der Gasmaatschappij, die met allerlei, nieuwe toepassingen een ongekendeni faam verworven heeft. Mr Bossaert met de in zijn werkhuis vervaardigde velos toonde ons eenige praktische be werkingen met een nieuwsoorig appa.! raat ter zijner beschikking gesteld dooi de gasfabriek. Mr Vandendriesscht had er voor gezorgd het publiek in te' lichten nopens T. S. F. De autos «Cit- roën» van Mr Vandamme werden met ;3 veel aandacht bezien. De meubels van i'8 Mr I. Dehaene wierden geprezen en de «stand» van Mr Bagein genoot vlei- ende beoordeelingen. Mr Dewildehad j een aantrekkelijk hoekje afgewerkte^ kaders en eigenaardige lijstwerken. Kunstig afgewerkte houtbewerkingen^ van Mr Beddeleem werden bewon derd. I In zaal Nr 3 had Mr Devaux timmer- man er een echt kunstbrokje teijtoon-^ gesteld. Hoveniers en landbouwers, weten waar uitgelezene zaden te krij gen. H.H. Delhaye, Delmotte en Th." Thange toonden 't publiek staaltjes van1' kunstsmederij. Mr M. Soete vertoonde" prachtige meubels; MrB. Desmetfijne' kantwerken en een eigenhandig ge- maakt kunstwerkje in hout. De kleur- rijke en artiestieke glasbewerkingen der Gebr. Rossey werden niet uit het-11 oog verloren. De talentvolle kunstschil- der Mr Quisthoudt oogstte ongehoorden110 bijval. r Eerste stand in zaal Nr 4 van Mr' Dewilde. n'Echt salonnetje door de smaakvolle rangschikking der tapijten'' en versieringsstukken. Volgt daarop^' M' Toussaert die de talrijke bezoekers]^ een proef geeft tot de beoordeelingj der kunstmatige boter Axa en Merveile.K1, Mr Declercq met zijn gist en spiritual'' produkten. Mr Bertier had een pracbb tige uitstalling van gleis. 't Vervolgt 2< «1 ff De Schoonheid der Kleede ren is te wijten aan de hoedanighe den van snit en geweefsel. Een en ander vindt gij, aan zeer voordeeli- lige ptijzen, in al onze voortbrengsels, op maat, voor Heeren, Dames en Kinderen: Vest-kostuum, zuiver wol- geweefsel, 250 fr. Smoking-kostuum, 360 fr. Zomerjas, 190 fr. Tailleur-kos tuum, nieuwigheid voor Dames 380fr. Magasins de la Compagnie Anglaise. 7 9, De Brouckèreplaats, Brussel. V.Ö.S. Zondag 19 April om 2 1/2 u. namiddag en Maandag 20 April om 8 ure 's avonds zal de Tooneelgilde Pui- nentroost in het Yper-Palace «GODE- LIEVE VAN GHISTEL» opvoeren, gedramatiseerde legende uit de elfde eeuw, in 4 bedrijven en 7 tafereelen door Dr Eug. Van Oye. Dit prachtstuk werd bij Koninklijk besluit van 29 Juli 1910 met den drie- jaarlijkschen Staatsjmjs voor Tooneel- letterkunde bekroond. De vertooning \an Zondag namiddag zal vereerd worden met de tegenwoordigheid van den schrijver van het stuk. Kaarten te bekomen bij H. Water- bley, Boomgaardstraat N" 1 ff Katholieke Ziekentroost Zondag, 19 April, Solemneele Mis! in St-Maartenskerk, voorde afgestor- vene leden. Om 4 ure namiddag Jaarlijksche algemeene vergadering in St-Maartens- kring. Steunt uw blad met een abon nement te nemen Plaatst uwe aankondigingen in DE HALLE, die door duizen den gelezen wordt in YPER en OMLIGGENDE Ieder aanbrenger van 10 abon nementen, krijgt een Gratis-Abonnement

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1925 | | pagina 2