Ter Overweging Binnenlandsch Politiek Buitenlandsch Overzicht Katholiek» Vlaamsch Weekblad voor Yper en Omliggende Kiesles terste Jaargang Nr 8 Prijs per nummer 15 centiemen Zaterdag, 2 Mei 1925 i Een flinke taktiek, inderdaad Duitschland Klein Nieuws ig xs Goede kiezingen Opstel en Uitgave Mare CLAUS Surmontstraat, 53 Yper Telefoon 176 Postcheck 99.231 Abonnement tot einde 't jaar: 7,50 ir Aankondigingen ten Bureele van 't blad sue De koppij wordt niet teruggegeven. Ongeteekende koppij wordt geweigerd. _l «Het Vlaamsche Land» schrijft Tijdens den laatsten verkiezingstocht <ei minister Segers een mooi woord op ie vergadering van de katholieke krin- en van Nijvel «Terug naar het Evangelie, waarin ie wet van Liefde verkondigd wordt.» Indien men de katholieke Nationa- isten, volkspartijen, als verloren scha- jen beschouwt, dan moet men volgens iet Evangelie op zoek gaan om ze te rug te brengen. Het Evangelie immers bevat de zeer meoie bladzijden over Jen Goeden Herder. Hoe handelt men echter heel anders! \len stoot weg naar de doornen. Men iluit de deur van den schaapstal dicht. «Verboden ingang» voor wie niet be- ijdt als een geloofspunthet ééne België, Een plaats voor Nothomb... maar /oor een katholieken Nationalist, het herausdat men op de Duitsche ommandaturen zoo bevallig toesnau wen kon. Wil men scheurlijsten vermijden, an is het eenig middel, dan is de groote licht aan alle rechtmatige strevingen gelegenheid te geven zich te openbaren n de partij. Rechtmatig heete men ieder streven at overeenkomt met de katholieke eer. De katholieke leer geeft leiding, bin- ende leiding op vele punten, doch aat nog zooveel vrij ter beoordeeling an hare kinderen. Daar zij geldt voor alle tijden en oor de heele wereld is zij niet geke end aan een bepaald oogenblik of een lepaald deeltje van de aarde. Wil men scheurlijsten vermijden dan [eve men aan ieder, die meent de atholieke zaak te kunnen dienen, ans om dit te doenom vooruit te ko ten, om op te treden. Men zoeke aar de noodige harmonie tusschen ge- ag, tucht en vrijheid. Men sluite de De toestandis al weinig veranderd... De Koning heeft Mr Vandevyvere «roepen en hem gevraagd een mini- terie te vormen Mr Vandevyvere leeft bedankt en beslist geweigerd. Dan heeft de Koning Mr Ruzette !n Mr Poullet geraadpleegd, doch die 'eeren zeggen dat zijne Majesteit het 'iet aangeboden heeft een kabinet sa- ten te stellen. Mr Renkin eveneens atboden weigert iets mede te deelen. Dan is de beurt gekomen aan Mr itoqueville. Het schijnt dat hij zou eneigd zijn te beproeven een ministe- 'e van liberalen en katholieken te 'nden. Doch intusschen is een dagor- 6 der liberale partij medegedeeld 'aarin herhaald wordt dat de liberalen geene regeering mede doen. 't Is etgene Mr Masson heef: laten hooren 'et veel nairuk. Verschillende fransch-belgische bla- en beijveren zich de liberale partij bewegen tot inkeer... Ook de middenraad van het alge teen christen werkersverbond hield •dinsdag eene vergadering, waarin Mr wegen niet af voor de jeugd, maar leere deze ook den eerbied voor wat de vaderen, de ouderen hebben ver richt. Men onderdrukke niet, men leg- ge geen stilzwijgen op, men make de vergaderplaatsen niet tot muffe kamers, men zorge voor openlucht, ruimte, vergezichten, Roomschen christelijken levenslust, voor blijheid. Men verwer- pe nooit a priori iets omdat het nieuw of oud is; men onderzoeke het deeltje waarheid dat er liggen kan in iedere meening. Hoe waar was wat in een vlug schrift stond over «Coremans wet» in 1909 uitgegeven. «Eendracht in de partij is eene schoone zaak, maar dan moet men niet beginnen met zijne beste vrienden zóó te behandelen dat ze niet eervol nog in de gelederen kunnen strijden. Vijf en twintig jaren lang hebben zij, ter wille van de eendracht het Vlaamsche recht aan de franskiljons geofferd; aan dezen de beurt om, ter wille der een dracht, aan de Vlamingen een kruimel tje van hun recht af te staan.» En volksvertegenwoordiger Janssens te Brugge, in 1893 «Men spreekt veel van de eenheid der partijen. Hoog is het woord, maar duister de zin. Beoogt men de eenheid in de dood, daar moet men ons geen offers voor vragen. Beoogt men de eenheid in het leven, die bezitten wij alleen, wij die leven willen met en voor ons volk in het licht van den we- reldbrief. Eenheid in het leven. Leven eischt in vrije zaken vrijheid. Pater Molken- boer zei zoo schoon «Wij zouden gemakkelijker in het goddelijke vereenigd zijn, indien men ons in het menschelijke meer vrij liet Verdraagzaamheid, ruimte, zijn al leen te bekomen indien geluisterd wordt naar de les van het H. Hart «Leert van mij, dat ik zacht- en oot moedig van hart ben.» Poullet en Tschoffen aanwezig waren. Hoewel geene stemming uitgebracht werd over gelijk welke motie, is de indruk dat de christen demokraten on der aannemelijke voorwaarden niet tegen eene katholiek-socialitische com binatie gekant zijn doch steeds zullen ze blijven optreden in eenheid met heel de katholieke partij. Woensdagmorgen dan nadat de Ko ning een onderhoud gehad had met M' Segers die steeds de meening is toegedaan dat eene katholieke-sociali- tische regeering te gevaarlijk is, en bovendien onmogelijk maar dat de katholieken met hulp van eenige extra parlementaire liberalen wel 't beste ware, omdat men alzoo van eene wel willende houding bij de liberale partij zou verzekerd zijn. De Koning heeft dan woensdagna middag Mr de Broqueville geroepen en hem voorgesteld een kabinet samen te stellen. Mr de Broqueville heeft aanvaard. Dat schijnt erop te wijzen dat hij zich reeds in dit vooruitzicht moet in gelicht hebben. De socialisten zijn be slist esn verwoede oppositie te voeren. Zullen de liberalen eensgezinden steun verleenen Dat is te betwijfelen, zoo dat het hoogst waarschijnlijk is dat aan het nieuwe kabinet een kort leven be schoren is. Voor het kiezen van 3 Volksverte genwoordigers, stak het arrondissement Yper den 5 April j.l. 28.825 geldige kiesbrieven in de stembussen der ge meenten er waren 6323 stemmen voor de socialisten 4085 kr. werklieden en boeren 2615 liberalen 7443 katholieken 8359 Roomsche-Ka- [tholieke Nationalisten. Volgens de wet op de evenredige vertegenwoordiging (art. 5 H) bekomt iedere lijst zoovele zetels als de kies- deeler keeren voorkomt in haar beko men getal Semmen. Zijn er 3 zetels te bekomen, men verdeeldt het getal geldige hemmen door 3 om de kiesdeeler vaS te Sellen dus is de kiesdeeler hier: 28.825 3 is 9608. Geen enkele der lijsten bekwam dien kiesdeeler, dus niemand werd gekozen uitgeroepen en de gekozenen moeten aangewezen worden door den uitslag bekomen door de gekoppelde lijsten. Het onderzoek dier lijsten heeft MM. Butaye, Colaerten Missiaen als volksvertegenwoordigers uitgeroepen Hadden de 3 God en Kerk getrou we partijen te samen gestreden, tegen de 2 andere, dan hadden ze veree nigd 2 zetels van de 3 zegepralend behaald de uitslag immers ware 19.887 stemmen tegen 6.323 en 2615 geweest, en de eerste zetel zou toege kend zijn geweest aan het kiescijfer 19.887, de tweede aan het kiescijfer 9.943 of 19,887, en de derde aan het kiescijfer 6.629 of 19.887 dat nog 306 hooger is dan 6.323 bekomen door de socialisten. Is 't mogelijk dat ten gevolge van den uitslag der gekoppelde lijsten de derde zetel aan de socialisten toege kend werd, de God en Kerk getrou we partij zou altijd zeker 2 zetels ge had hebben. Lieten de liberalen hun nen hopeloozen strijd varen om bij de kristene menschen te scharen, het te vreezen socialism wierd hier mach teloos gemaakt. Kristene Vlamingen, wordt één par tij, uit vrees voor het socialism of uit liefde voor vrede en voorspoed in 't land. Hindenburg is president gekozen met een goê veertien millioen Semmen. Marx en had er maar dertien millioen en oneffen. Voor ons is dat eene verrassing. Wij hadden verwacht dat het ging Marx zijn. Doch wij moeten bekennen dat we door onze drukpers gemeenlijk niet al te goed ingelicht en worden over duitsche toestanden. Onze druk pers heeft te veel den spot gedreven met den houten afgod, en niet genoeg ingezien dat de overwinnaar van Tan- neberg nog altijd de groote man is, de lieveling van het duitsch volk. Het duitsch volk droomt van weer wraak voor de vreeslijke afranseling die ze gekregen hebben in den wereld oorlog. De franschen na den oorlog van 't jaar 1870 waren ook alzoo. Ge zegt misschien de franschen waren in hun recht, de duitschers en zijn 't niet. Dat is waar, maar het gaat met de natiën gelijk het gaat met iederen mensch die slagen gekregen heeft, ver diend of niet droomt van ze weer te geven. Zoo zijn de duitschers. Wij zouden het geerne anders hebben, maar dat en verandert niets aan de zake. Marx was te katholiek. Dat was de eerste reden. De politieke onzer bondgenooten was de tweede. Men heeft nooit willen luisteren naar den Paus, die meer dan eens op de noodwendigheid gewezen heeft van aan onzen gewezen vijanden mo gelijke boeten op te leggen. Het ver drag van Versailles ziet te veel naar het strenge recht en niet genoeg naar hetgeen mogelijk is. Te veel eene onmogelijke zaak willen opdringen brengt verbittering te wege. 't Is hetgene wij, belgen en fran schen bereikt hebben. Door de roer- bezetting voornaamlijk hebben wij het duitsche volk verbitterd. Die verbitterd is doet dommigheden en de duitschers hebben er een begaan. Hindenburg kiezen, een man die gehaat is in het buitenland, omdat die sabelsleeper de herinnering verwekt van al de gruwelen die tijdens den oorlog gebeurd zijn. Hindenburg die ons volk als slaven behandelde, en ze dwong tgeen hun eigen vaderland en volk te werken aan loopgrachten en oorlogsgetuig, of die ze ontvoerden naar Duitschland, om ginder duitschers te gaan vervangen die dan naar het slagveld kwamen. Hoeveel van ons volk hebben, zoo niet door toedoen van Hindenburg, dan toch onder zijne verantwoordelijk heid den hongerdood gevonden in de gevangenenkampen van Duitschland. En zulk een heerschap staat nu aan het hoofd van een rijk dat zocht in vrede te komen met zijn gewezen vij anden. Meer nog Hoe dikwijls en heeft duitschland niet gezeid en houden staan dat het vredelievend was, dat het geen oorlog in 't schild en voerde? En nu komt aan 't hoofd van dat land een van zijn grootste vechtersba zen. Ze zeggen wel Hindenburg en is niet vechtensgezind, hij zelve zegt: 't en gaat aan de buitenlansc he politieke niemendalle veranderen. Reeds komt het uit dat Ludendorff, de groote bijtebouw naar Berlijn we- rekeert. Dat is zeker ook om met Hin denburg over vrede te spreken. Engelsche en Americaansche dag bladen schrijven dat de verkiezing van Hindenburg de grootste bedreiging is tegen den vrede in Europa. Dat is waar, nog eens om een dub bele reden. Eerst Duitschland zelf, door zulk een h^ofd geleid gaat ruzie hebben ons stille te zijn. Zooveel te meer dat ze schijnen dat hoofd maar gekozen te hebben een beetje opzettelijk, om dat het stille zijn begint tegen te ste ken. Dan onze bondgenooten. Ze zien dat Duitschland, zelfs na zijn nederla- ge geen haar veranderd en is. Ze ne men voorzorgen. Betere overeenkom- ste onder malkander tegen Duitsch land. Frankrijk en Engeland laten al een goed deel van hunne geschillen varen om den gemeenen vijand zorgvuldig in de oogen en op de handen te kijken. Amerika ook is uiterst ontrouwig. De kleine entente sluit nauwer aaneen omdat ze gevaar ziet. Daarbij zal er meer zorge besteed worden aan be wapening. Al die verbonden tegen, en al die bewapeningen leiden rechte naar nieu wen oorlog. In ons land ook kunnen we den weerslag van die verkiezing gewaar worden. Zoo wij geen verscherping van militarismus en zien, toch zullen we nog wel een tijdeke moeten wach ten op vermindering van legerlasten de omstandigheden en laten ze niet toe. i v BULGARIE In Bulgarie spelen de communisten nog voort op hunnen poot. Ze worden ook onzachte behandeld, en nietten onrechte, 't Is moordenaars volk en ze moeten als dusdanig behan deld worden. 't Zijn natuurlijk de Russen die ge heel dat spel van Moscou uit besturen. Hunne gezantschappen zijn uitgangs punten van propoganda voor Commu nism. ENGELAND In Engeland is er ernstig sprake van 't Russisch gezantschap naar huis te zenden met al zijn getrek. üf FRANKRIJK In Frankrijk hebben de communisten ook eens repetitie gehouden, hoe zij 't gaan doen alsj't serieus gaat. De uitslag is eenige dooden, eenige ge- kwetsen en eenige communiSen in het gevang. 't Was wel en deugdelijk een revo lutie op klein gebied. De communisten waren geplaatst door hunne leiders, en schoten hunne revolvers af, alles op commando. 't Wordt tijd dat er tegen zulk volk Srenge maatregels genomen worden. Als de Staat ze niet en bedwingt, hij gaat er zelf van overrompeld worden. AVAtSl i&VAVAWAVAV Om goede kiezingen te hebben, vol staat het niet dat eene partij drie we ken te voren begint te werken. Jaar in jaar uit, dag in dag uit, moet geie- verd worden. De goede kiezingen zijn de vrucht van eene langzame en wel doordachte voorbereiding en komen niet van zelf. Op gebied van bestendi ge werking mogen de Belgische katho lieken zich eens rouwmoedig op de borst kloppen. Het is een feit dat hel volk moet geleid worden, en dat het niet beter vraagt dan leiders te hebben. Waarom zouden de katholieken die leiders niet kunnen zijn Zullen ze voortgaan met het gras onder hunne voeten te laten wegsnijden 't Is te hopen en te wenschen dat de les van 5 April vruchten zal dragen en dat we, weldra, overal eene goede, degelijke katholieke werking zullen mogen be groeten.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1925 | | pagina 1