kosteloos "DE HALLE" De Goede ttlrder "En waarde Ster Weef stille slaan" De Politieke Toestand in 't Land yint^hmden vinf^v>8ten 1all e J Boterstra»t\ 17, ]£PER. IEPERSCHE UITGAVE VAN «DE POPERINGENAAR V JA ere, aan niftsrn«-r gehecht dan :<x jsc /een fdc« herder? zoo stappen»,«niet, al zijn -bei; grool A liefde 7 ptüljn mee* a's in sekreet, ziet niet op haar schreden al deed zij f.n»7 M die ei^efle' woorden niet, er veel verloren. De goede herder gaat, hij he'sut claaiop neer heeft geen aandacht voor al dat zijn schaap Van nu tot Nieuwjaar Gezonde lectuur voor ons volk DE MOORD TE BRUGGE De 'Onbekende Arbeider, Onze Boeren in Frankrijk DE SOCIALISTISCHE PERS DE ONTWAPENINGS CONFERENTIE VANDAAG VERSCHIJNT VOOR DE EERSTE MAAL IEPERSCHE UITGAVE ven "DE POPERINGENAAR" DE HALLE zal wekelijks volledig vers'ag reven over de gebeurtenissen en het nieuws van leper. Al hetgeen de Iepersciie bevolking kan aanbelangen zal erin vermeld en besproken worden. Alle aankondigingen en mededeelingen worden a^gi- veerd te IEPER, Boterslraat, f7, (dicb^e Groote Markt, waar "DE HALLE" wekelijks zal te koop zijn. In stad zal DE HALLE te koop gebo den worden door den Heer Tresy, dagbladvtrkooper. We rekenen op den steun van eenieder om zoodoende meer en meer onze Iepersche Kroniek te kunnen uitbreiden. Op 24 December 1932 (Kerstavond), cin 7 uur stipt, DE REGEERING DER 40-DAGEN TREEDT AF. Heer De Dro^ueville opnieuw belast met het samenstellen der Reoeerin n 0 IS! jebiStcn lippa, gtprongen huid rt a; Apotheken i ZONDA| ir*— D E lepers van DE DECEM, .R 1932. Uttgave DINGENAAR - v*eel: ABON VOOB l j/uir: 10 V -ad 17.— fr. t I.and 1°.60 fr. frstkri.'.k S5,fr. mo, Enge'and 40,— fr. ^nlrika. Canada en an- i<Ve landen 60.— fr. WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. É&£STE NUMMER! Uitgever: SAXSEN-I «.VESTE, Poperinge KATHOLIEK NIEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD Tel. Poperinge Tï* 9. Tosteheckrekening N' 15.570. TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1*® fr Kleine berichten (minimum) 4V£i( 2 fr. toel. v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1* bl per regel ZA ifó Berichten op 2* bl. per regel l.^bJT Berichten op 3* bl. per regel IX') fc Rouwber. en Bedank, (min.) 7,00 fr Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woen-dag avond ingezonden worden. - K- ne berichten tegen den Vrijdag i.otn 2- f- 1ÏÏÏT iSCHAAr TERUG ■fjlt l'.ikt het verwarde beestje los t: zin handen nog meer aan üeo Fn. Was [het de beenhouwer ge- ,;st. 1 zou «r-t gevloekt hebben op die-wat hem zoo had doen loopen, ..-.m i'tzijn voeten en daarna nog zijn ,'jiden tl lonrir. :cn en schrammen. 't tinl tfen font. dom schaap. zr.l «f el te (pakken krijgen bij uw Ip.orniLt zou hij getierd hebben, was fel de chef-kok geweest die 't —jgiap '4 üe, hij zou gelachen heb- «Ti - s>nap, «chaao. h'aat maar op. kan letihelprn. Gij wordt beschul- [gd. bot^ tuite, weggelotoen te zijn en «Skelijky eesch te hebben, zacht om ',j;f een yjjp te zuigen. Beide groo- tolsdnd t verdienen de doodstraf, zon- J uitst Bit komt ervan als men "««loopt. ^trachtende omstandigheden tijen wi' «Warden: uw vel zal die- als kns# op mijn zetrl en gij mcogt LgX" en ill jpggen Wat ge begeert: jC.ookt te orden, «braden of in hut- err\ pc Het zou blaten, maar kan nhelpen want de kok, een Lje'tng- 75 lebchcren als hl] dat den Kasten Hl De il duurt lang; die verre dwaalt, moet f. weerekeeren. TER GEDENKENIS DER EERSTE VLIEGERS ■sten k"» hoart: «Zoo heb lk dat niet jirerd opgooi, zoo blaten de schapen Kift. Ce'.ukki pt ls het geen beenhouwer ,f geen k het ls de goede herder die «d vneegele ls, en zoo zacht zijn lief esri.ie on«It en streelt in plaats van slaan. H H:t schalknie'.t deemoedig neer om Ujiglffenh vragen. Hij kijkt niet noch (verwijt, h fieft het zijn handsvol kla- verkens n® het gerust, vertroetelt het, neemt 1 op zijn schouders als een warme sjor- een warme vriendschap.,m schaapje. «Baron bassen. En daar schiet pje wakker, de oogen gaan pdelijk... thuis. Daar komt het fidcre schapen die welkom dat ze blij zijn dat de herder is met zijn vracht; het keert weerf'fcen. weer op zijn warm plekje. O. 't "klaagt het zoo, den herder te heb ben idroefd. Het zegt het aan de an deren Ik heb er genoeg vanen hoe diep '(gelukkig het was, ver van den goede herder. Wegloopen is niets, maar weer«eerenHet kijkt dep herder aan met blik van doe met mij voor- taanwat gij wilt, lk beu blij, dat gij mij ander uw schapen wilt tellen, al wari het maar uw honderdste. Eens het stolpte, maar van nu voort het ge- trou'ste. Hier is 't zoet om te leven. Het mirte plekje is wel genoeg voor mij, ik wil tier blijven, dicht bij u, altijd ge- dwe zal ik de andere schaapjes volgen, de erskantjes scheren en nooit verder gaa' dan ik mag, u nooit ontlocpen; I slu mij op, of zend mij -.it, gij moogt mi scheren, lk zal niet blaten en later afnijn melk gewillig geven en al mijn w is voor u. En als gij mij naar den sjchter zult leiden, zal ik meegaan zon- rjr mijn mond te openen om te klagen. wil gansch de uwe zijn en al uw eeugde uitmaken, goede herder. Thuis liefkoost hij zijn schaapje, laait ie zeere plekjes, vermaakt zijn pootje, :eikt een panneken warme zoete melk rersch uit den elder. 'k weet niet hoe uw naam een level deugdelijke fourrure voor afa's' _u® _kende_ beter uw naam «joi koudenftt en keert verheugd naa; Ihuis. Niem'ls zoo herderlijk, nleman pv'vaderi ijbeter dan al wat goed ii Hijj, zal F-looit berispi ii later, ges» t rissc-1'11" b naken, geen pijnlijk ■(herir nering zrwekken, nooit of noot Jj bij het thttngen, ie goede, goede herd"". Bé. bè. 1 btd niet mccten gebeurd lijn eet 1 sciaap altijd reke zewder ijj berlalinge Uien. De herder laat in scaaao n brte ksscn, hij is geen ran da scncvcssn. die meenen ze scBoen oeta leeren blaten. Bé bè iet bt sciu.ao en de man uskvt clenklaznden spijt vo#' zijn mt, opr^cle ledwean rrn dep recht- ïnnlin dan vor de liefdevole at- fenti' E' gij zit no:: peer v^gluopen, mijn »e te kei ento« meer/ondank baar jn, nietraarlLden we /aar onze schar]es terujcettP. «B bè be. esUac (fe stef die niet buigt voor dm bade-. De terder ver- siat luide lijk: »Ead S hef maar niet ir m thuistoowi ijepndeld wor- lieveling oort. noeg bè bè- •kunnen weg VCtgCUb wi) aawA* uawi liuio ®t, et plezier vai èzzn avond, zoo| a rages te woret is lihejregloopen vin te morgen. Is a goedheid de ten mensch zijn (■reiiliaap deed jpzieken... en vin- de 't rijn liefde d e hem verheugt olaij weergevooen heeft. Hij heeft ff sc'bje terug, ïj leeft genoeg en t ba.-en. t fi(ap is in slap als dood voor deiierder. Hei h|eft geen eigen ■cht er, het 1st 3ch dragen waar mee,- ook wil,he: rust zoo zacht pijn 1, vereenid jen als één ge en i den heder die 't koestert; ejdremen het ïipjt in de verruk- 'a derljheid, i! dl zalige vervoe- 4 van ak en lifee ■her( houdt let stevig en zacht zijn g-bebloeie handen, het zal niet (vallen. Jet moet niet terug 1< n mankea Hst wordt gedra- 'e hier gaatzel te voet, krepel 'ermanis, hij gmt door dik en dun I't holle va den nacht. De J-eegt )or den Injgen duur, maar 1 Vda.i hangen opH (dliair; het laat de wang van zoen, het fluis- Reesters oor, terl aengevouwen lijk] |n op 's heerem fczieningelH dan wij, uw naam is verloren zooals gij eens zelf verloren gingt, kleine deugniet, maar ik ken een ander schaap met naam en toenaam, dat ook eens wegdrentelde, en 't was nog zoo piepjong toen het dacht dat het zonder den herder kon, en nog niet wist dat de herder niet voortkon zonder zijn schaap. En eiken deen kent alzoo een verloren schaap c'at zich liet meetweefelen, we moeten alle maal niet verre zoeken om er zulk een te vinden. Hoevele zulke loopen er ni;t verloren die bij klaren dage nog nie te vinden zijn met een lantaarn, schapen met een ,.w.j strooitje te verleen? Maar de goede her- der zoekt ziin schaap; deed hij het niet, hut. opr=(te Wwflpn en depjecht- dan was de gQed€ herder De goede herder doolt niet. 't Mag hellepek- donker zijn, geen berg ls te hoog, geen gracht te diep, niets zal hem tegen hou den Me.n hoorde menigmaal van een ver loren schaap, nooit van een verloren her der. E>e goede herder is nooit verlegen, hij heeft van alles handelina en verstand, hij weet met alles raad. De goede herder is het hert in, wanneer hij eerst het on geluk merkt, maar het blijft niet bij ge voelen, liefde geeft iniatief; weten dat zijn schaap aan den hals komt en thuis blijven, dat kan geen goede herder. Liefde blijft niet thuis, liefde gaat op zoek naar de verste verte, liefde telt de j J bnji.ertigc liefd van den schaperniet is en al wat hij tegen komt hij iz? hids-deu keerei litzelfde en het; schaft er niet op, als het zijn sehaaD ,io»h 3ar,d beestje ck. Zco blij is de niet is en. al wat hij tegen komt, hij |hd:rui zijn vends 4» t hij alle ver- laatste om te wanhopen. Hij gaat niet "hj verject er, bch naar huis als huurling, par acquit de conscience hij gaat uit liefde; niets kan daartegen nog grooterop. 't Is laat, alles slaapt reeds uitgeno men de zonde. Het lam ligt lamlendig vast in de doornen. Gelukkig dat er doornen zijn, doornen die 't beletten nog verder te dwalen, doornen der plezier- rozen, doornen die heimwee in 't hert lalt btren."steken naar den schaapstal. Het schaapje fft scap is in siar. als dood voor roePf; Kom.Geen echo antwoordt op r die stem in de woestijn. Het herhaalt: Kom, kom. De wolf alleen huilt te gen: Ik kom.». Eindelijk klinkt een stem tegen die alle zielevezels trillen doet: Zie ik kom.'t Is de herder en die keert nooit met ijdele handen weer. Was het een Farizeër, hij zou op zijn schaap sabatteren en nog wonden bij slaan of het in den gapenden afgrond verwenschen. ofwel ronkende teksten of ofïicieele zedepreeken afdoppen om zijne verontweerdiging uit te spuwen en 't schaap onder zijn veroordeeling te ver pletteren, of lijk een Jupiter In kolerie, het in de diepte van de rotskloof stooten waar het nesreploft, geradbraakt om er nooit meer uit te komen. Maar de goede herder is geen Farizeër, dat spreekt van zelf. Och arme. mi.in dutskenzoo spreekt hij heel zachtjes: behoedzaam als met moederarmen draagt hij zijn schaap. Een dankwoordje, een streelingsken van zijn lieveling is zijn eenige belooning, niemendal In zijn eigen, maar zoo kostelijk ln 's herders oogen, omdat het komt van zijn schaap. Dat is het verloren schaap niet, 't is het misschien geweest, maar nu ls 't geen verloren schaap meer. Blijheid der blij heden. De herder drukt het aan zijn boe zem met den instinktmatigen duw van een moeder die haar kind tegen haar hert drukt, zonder woorden. Het gebaar zegt meer dan elk woord: 't Is het mijne Herder, als gij zoo goed zljt voor mij, waarom was ik niet beter voor u? Tel mij niet meer onder uwe schapen, zelfs het honderdste niet, ik mag van geen tel meer zijn. En werd het honderd ste schaapje honderd Jaar oud, het ver geet zijn weldoener niet meer. ert Sluit m§*rfc öogj«, lammeken, de erder lijnt jor u, hij kent den weg 13 gij lm b kent; hij zal in 't beekje iet lo«tn ar gij dezen morgen uit edronkh hè hij zal in de gracht niet Hen in gjhij gaa; voorzichtig om 't zijfltUcrfen last niet te sobbelen; ust mil ulfie herter gaat in uwe •laats h I-s dpaclen »ver berg en over iflW alv% fheden hebt gereisd. Het |lLJ apjt lijrkét. moe van gaan en van Böj ukielen fen gchen dag. Het sluimert gewiifd op) schouders. O, nu ls 't ■r .ai, al «.i(t, lijk: elk schaap; nu al het n j, woopec of bokkesprong- es de i. (ft zi(h voor goed aan n heiif1^ yollge overgave, niet ge- jk vrogci omet «ne uur braaf te ijn en 't huledroOf. vandaag geven i morgn?e(ragen, nu is 't voor oed. Hi t zoOnbekommerd en zoo rust ot <o seudffs, weet niet hoe ®er en (JvcL is voor een hul peloos lah. |e gbeflg de wegel langs diepte 4 dafgionden. «Doe oanislaft>s zegt de her wej 1. kol joch uit aan den Toen ik, als een bucht van een verloren schaap, ver van u afdwaalde, heb lk het geschokt. Het was de Opperherder ln hoogst eigen Persoon, die achter mij zocht, zich lam liep om mij en mij vond ten prljze van enthoevele kneuzingen. Goede Herder, Gij die er uw leven bij schoot, Gij die U hebt geslachtofferd als een lam, op het hoogaltaar van Calvarie, na achttien eeuwen dragen uw voeten nog de wonden ervan, uw handen de litteekens, en uw Hert de liefdekwetsuur, A. B. ZENDEN WE ONS BLAD aan alwie ons per postkaart of brief esn postabonne ment vraagt voor 19 3 3 Op aanvraag zenden we de reeds verschenen nummers van het Mengelwerk. ESEESm In 1903 gelukten de Amerikaansche gebroeders Orville en Wilbur Wright erin te Kitty Hamk, in Noord Californie, hun ne eerste gelukkige vlucht af te leggen en 20 meters hoog te vliegen. Op zelfde plaats werd nu ter herinnering aan die belangrijke gebeurtenis, hierbovengaande gedenkteeken ingehuldigd. easiEEasniiBSBSsaasssEzasainjzs Daar hebben we weer de door eenleder begeerde lange winteravonden, waarbij een tijd rest om eens gezellig te praten en te vertellen ln den familiekring. Zeker on vast is het dat er in het moderne le ven een onnoemlijk tekort is aan huise lijkheid; zulks treft men aan in alle standen. Het hoeft geen betoog dat ge mis aan huiselijkheid schadelijk inwerkt op den familiegeest. We mogen toch ook anderzijds «moderne» niet synoniem hee- ten van «verderfelijk». Gaat er te loor; er wordt ons gegeven. Zoo bieden de bibliotheken, heden, allerhande gezonde lectuur waaraan we zeer vruchtdragend onze vrije uren kunnen besteden. In Vlaanderen werd de grootste stoot tot leeslust bij het volk gegeven door den volksschrijver bij uitmuntendheid: den Antwerpenaar Hendrik Conscience. Van hem zegt men terecht dat hij zi.in volk leerde lezen. Dat was zijn grootste wel daad. Lezen verruimt den blik; opent nieuwe horizonten voor den geest. We treden uit den dikwijls zeer nauwen kring van onze alledaagsche bezigheden om contact te voelen op andere gebieden waarvan we gescheiden zijn door stand, werk, opvoe ding of afstand; b. v. door reisverhalen leeren we niet enkel over den bodem der streek maar ook over de menscher, hun wonirgen, werk, bezigheden, godsdienst, economisch leven, enz. Lezen veredelt het gemoed. Een wei belezen mensch is ontegensprekelijk een gevormd mensch; niet enkel een veelzij dige geestontwikkeling maar ook een ruim en warm hart bezit hij. Vermocht de op voeding niet het karakter te vormen, door veredelende lectuur kan daaraan verhol pen worden. Een schoon karakter, een edel gemoed wordt overal op prijs gesteld, is de sleutel tot het hart van den naaste. Wanneer is lectuur vormend? We hoe ven niet te reppen van schunnige schrif ten. een christen zou dat nooit mogen in handen nemen. Hoevelen zijn ze die langs daar verloren gingen? En nog er veel brave menschen die zulke lectuur niet aanzien voor wat ze is: vergift van de ergste soort. Vooreerst moet de lectuur passend we zen. Passend is ze naar den ouderdom, naar het werk van den lezer, naar zijn eigen geaardheid, naar de omgeving waar in hij leeft, 't Is zeer aan te raden voor aleer een boek te lezen te vernemen naar den inhoud. Daarbij ze moet veredelend wezen. Een boek voldoet aan deze vereischte als het door zijn strekking den lezer aanspoort tot deugdenbeoefening als b. v. werkzaam heid, eerlijkheid, naastenliefde. Ten slotte een vormend boek moet kerngezond wezen. Zonder te strijden met de geboden van de Kerk of met de ka tholieke moraal kan lectuur ongezond we zen. Dit geschiedt door den lezer te doen ongeregeld hunkeren naar rijkdom, door hem het avonturenleven zeer bekoorlijk voor te stellen. In onze staties vinden we meer dier ongezonde boeken. Wat te denken van gevaarlijke boeken? Is hier op 't spreekwoord niet toepasse lijk: «Wie met vuur speelt zal zich al licht verbranden»? Hoe staat het nu bij ons volk? Som mige boeken zijn letterlijk stuk gelezen; andere blijven onaangeroerd. Er worden te veel romans gelezen. Hier brandmerken we den slechten, zooveel romans die zeer behendig worden gevul- ganiseerd. Kenschetsend is 't hoe in veel gezinnen de vrouw en de kinderen enkel het feuilleton lezen. Er wordt ook te veel gelezen om het verhaal; van vor ming komt daarvan zeker niets te recht. Ons volk moet meer ontwikkelende, ver edelende boeken ter hand nemen. Het moet dieper zi.in godsdienst lnstudeeren; voor velen blijft de bron van kennis op dit gebied een Zondagpreek. Onze tegen strevers gaan er anders op los; alle mid delen worden aangewend om hun valsche theoriën te verspreiden. Onze vaklieden moeten kunnen een vakboek instudeeren. Meer ontwikkelden mogen letterkundige werken wel eens lezen. Thans staat het zoo: men schrikt voor zulke boeken te rug. De bibliotheek is toch niet Ingericht om alleen aan jongens en halfvolwasse- nen verhaaltjes aan te bieden. Ze biedt een rijke keus aan van boeken voor elk vak, voor eiken stand, voor lederen leef tijd. Zoo gij, Katholieken, de volksbiblio theek steunt door lezing zal ze ook bloei en. Doet aan eigen ontwikkeling. Zorgt er voor dat ernstige boeken worden ge lezen, dat katholieke werken worden ge geerd. Waar de katholieke massa onge nadig haar wil doet gelden moet zulks onberekenbaar goede gevolgen hebben. Gode ter eer, Vlaanderen ten bate. »3SSBasiïB53!2EiiaaHBSSBa;(n3i» Assisen van West-Vlaanderen In den loop der laatste week werd voor het Assisenhof van West-Vlaanderen de zaak behandeld van den vreeselijken roof moord begaan door de genaamden Tran- cez en Flamey te Brugge. De uitspraak luidde: DE DOODSTRAF VOOR TRANCEZ EN FLAME Z; drie maanden voorwaardelijk voor Careis. Na de uitspraak riep Flamey met cy nisme uit: Ge zijt bedankt, mijnheer de voorzitter»; en bij het wegbrengen riep hij tot het publiek: «Tot later De katholieken van Canada hebben te Quebeo eene Sociale Week gehouden. Z. H. Paus Pius XI zond ter dezer gele genheid een brief aan den Aartsbisschop van MontréaL Die Pauselijke brief handel de over den Onbekenden Arbeider In alle landen zijn monumenten opge richt voor den Onbekenden Soldaatal dus den dank vertolkend van het vader land, voor hetwelk de onbekendezijn leven offerde. Na deze herinnering schreef Z. H. de Paus: Maar er is ook een slagveld van den Arbeid, waar vele onbekend blijvende slachtoffers geëischt warden, vooral ln dszen droevigen tijd, dizn wij tengevolge der wereldcrisis belevenl Tot die onbekende arbeiders behoo- ren ook vele werkloozr». die met droef- heid in het hart de Banden slap langs het lichaam laten lianen, ofschoon ze zoo gaarne zouden willen werken om in het levensonderhoud te Voorzien voor hen zelf en hun gezin. Deze onbekende arbeiders hebben een onvervreemdbaar recht op werk en wel op loonend werk, dat him stoffelijk en zedelijk verheft en tot tevreden staatsburgers maakt. Daaruit volgt dat de staatslieden (de regeerders) den plicht hebben om naar middelen en wegen te zo-ken, om aan al deze onbekende arbeiderswerk en brood te verschaffen. Er moet een fout zijp ln de economi- sclie wereldorde als de oplossing van het werkloosheidsvraagstuk;, zoo moeilijk ls. In den regel ligger -Te fouten daar waar de tegenstellingen te groot zijn, of- wel in den natlonalen Qf kolonialen rijk- dom der afzonderlijke staten, ofwel tus- schen kapitaal en arb daar het groot- ste deel van den crisis'(st op de arbei- ders weerkomt, die op fii wijze, de on- bekende slachtoffers* worden van den economischen oorlog Nietwaar de H. Vader heeft het schoon gezegd in Zijne boodschap aan de Sociale Week van Quebec? In onze rangen zijn de onbekende ar beiders tegenwoordig b.j duizendtallen te tellen. Zij dragen e'en schromelijk leed. dat door de hardvochtige menschen van onzen tijd niet gezien en niet gedeeld wordt. Die onbekende arbeiderszijn onze broeders en zusters. Wij ten minste moe ten ons over hun lot bekommeren. De grootste dienst die we hun kunnen bewij zen, is hun tot het bewustzijn te brengen dat ze in onze organise ie moeten treden om deelachtig te worden aan het verze keringswezen, en om later met kracht den strijd te kunnen aanbinden tegen de maatschappelijke ongerechtigheden, waar op de Vader aller christenen met zooveel nadruk de aandacht vr< t. - ?asaass!3!S3 Voor de talrijke boeren, lezers van De Peperingenaar in Frankrijk gevestigd, schrijf ik het volgende' De Belgen, in Frankrijk gevestigd, dia, vóór zij naar Frankrijk kwamen, sr i tingen deden in de Belgische Kjfrentkaódoor den oor log, dcor hunne ultwijVirif. ar- Frankrijk, of gelijk welke oorzaak Van iiun lijirent- boekje ontbloot zijn, behouden hun volle recht krachtens vroeger gedane stortingen. Zij moeten enkel op adres: Mijnheer de algeireene bestuurder der algemeene Spaar- en Lijfrentkas, Brussel, Belgique, een dupllcata vragen van hun oorspronke lijk lijfrentboekje. Dat wordt hun koste loos toegezonden uit Brussel. Op die du- plicata zal Ingeschreven zijn al wat zij ge stort hebben, bijlagen erbij, met vermel ding der bekomen renten. Aan den ouderdom gekomen welke zij vastgesteld hebben voor de ingenottreding hunner renten, moeten zij op zelfde adres hun ren'.ebrevet vragen. Dat rentebrevet zal vermelden de rente welke zij jaarlijks op 1 Januari, voor hun leven lang zullen bekomen. Bij dat rentebrevet zullen de formulieren gevoegd zijn welke zij moe ten invullen om per Internationaal post- mandaat het bedrag dier rente in Frank rijk te ontvangen. Wie stortte met voorbehouden kapitaal, zal er formulieren bij ontyangen om, op den ouderdom der Ingenottreding, de af- koopweerde van de sommen gesiort met voorbehouden kapitaal, in Frankrijk te ontvangen. Sommen gestort met voorbehouden ka pitaal, werden na overlijden: 97 uitbe taald aan de erfgenamen. Indien er dus zijn. die. sedert hun ver blijf in Frankrijk, «/verleden zijn, de erf genamen kunnen de uitbetaling bekomen der sommen met voorbehouden kapitaal gestort. Zij moeten daartoe de noodige formulieren vragen voor uitbetaling aan de erfgenamen. De titularissen der vernietigde of verlo ren lijfrentboekjes, kennen waarschijnlijk het nummer niet van hun boekje. Opdat het bestuur der lijfrentkas hunne pen sioenrekening zou kunnen vinden, aange ven, leesbaar geschreven: Naam, voorna men, dag, maand, jaar en gemeente van geboprte. KAREL VAN EECKE, Aalmoezenier CMteau d'Arcamont, Ste Christie, GERS, Frankrijk. (Dssass^ssaaaszaEHSssasrjsiai) Nieuw Engelsch soldatcnoak Le Peuple schreef op 10 Oktober 1.1.: Onze tegenstrevers, die onze vernieti ging hadden voorzien, staan verstomd over de buitengewone strijdlustigheid onzer troepen. Met buitengewoon doorzicht heb ben zij geoordeeld en verklaard dat deze strijdlustigheid te danken is aan de ont wikkeling. aan de volmaking en de over tuigende kracht onzer pers. Deze vaststelling is gansch Juiri. De arbeidende klas, aangezet door ons, geniet heden vr.n den oogst der moreele en stoffelijke opofferingen die zij zich zoo heldhaftig voor hare pers heeft getroost. Laten wij uit deze gebeurtenis de gepas te les trekken. Later kunnen wij rusten. Dat geen enkele uur. geen enkele minuut verspild of verwaarloosd worde om onze dagbladen te doen lezen, d? twijfelachti- gen te bekeeren, de aarzelenden te overtui gen.» Katholieken, wat denkt gij hiervan? Steunt de katholieke Pers! «DE LEVENDE BOUDHA Boudhas zijn Clilneesche goden In den Thibet vereeren de Chineezen echter ook een levenden Boudha maar alleen eenlgen weten waar hij verblijft. Nu zal deze zijn verborgen woonplaats verlaten en de stad Pieping gaan bewo nen waar hij het hoofdkwartier van zij nen godsdienst wil vestigen. Foto hier boven ls de eerste .die van dezen merk- weerdigen man cemaakt werd. BssBBS5BCE-ESEP3Esanas"Ecr:s«:t DUITSCKLAND NEEMT ER TERUG DEEL AAN Om mogelijk te maken dat de ontwape ningsconferentie haar werk zou kunnen voortzetten, werd een formuul gezocht waarbij Duitschland weer zou kunnen deelnemen aan de besprekingen. Aan Duitschland werd voorgesteld dat de conferentie hare werkingen zou voort zetten met de medehulp van Duitschland, op grond dat een regiem in zake bewape ning zou tct stand gebracht worden waar aan alle naries zouden verbonden worden en waarbij de overwonnen naties op gelij ken voet zouden gesteld worden met de andere. Duitschland heeft het voorstel aanvaard en terug een afvaardiging gestuurd om de besprekingen bij te wonen. CSÜISBEIBSZESZZSSSSSCaSfiCSISBS DONALD EUCKLEY de nieuwe Goevsrncur van Ierland De nieuwe goeverneur van Io-lar.d, Dora.ld Buckley, mag eene uitzon tier; n" heeten, daar hij, van de 10.000 pond zijner wedde, er 9000 terug geeft, en daar hij wil blijven wonen ln zijn klein huis te Maynooth in de omstreken van Dublin, in plaats van 't paleis van den onder-koning, hem aangewezen, te be trekken. «ssassasBaBSQKaBRHasBzgztBaa Lees en Verspreid «DE HALLE» Katholiek Nieuwsblad wan lener. IBBB=35BSISEaBSaHBaEA3SaStiïaö AL JOLSON Het nieuw sn'datenpak van het Engelr.ch voetvolk, langs voren en langs achter gezien. De oude kleederdracht van den soldaat werd ln het meestendeel der landen ver wezen voor eene nieuwe en meer passende op de eischen van den tijd. Zelfs Enge land heeft zulk een besluit genomen voor het voetvolk. faas^nES&iHissDseaazaDsriijsss BELGISCHft FABRIEK VAN CIIXCOREI WYPELIER-TAFFIN ooestte Katholiek Nieuws-, Notarieel- en Aankondigingsblad STAD POPERINGE in de zaal van den KATHOLIEKEN KRING zal de Tooneelbond van den Christen Middenstand opvoeren 'igw Kerstmislegende van Felix Timmermans Op 12 en 13 laatstleden werd dit pracht stuk door de tooneelspelers van onzen ste delijken Middenstandsbond opgevoerd. Een overgroot sukses beloonde deze stoute poging. Op algemeene aanvraag wordt het her opgevoerd op 24 December a. s. Aldus wordt aan ALLE ware tooneelliefhebbers de gelegenheid aangeboden te genieten van deze echt-vlaamsche kunstbrok. Genummerde kaarten aan 8, 5 en 3 fr. Met opzet werd de datum van 24 (Kerst avond) gekozen. Immers, vele menschen houden eraan de nachtm's bij te wonen. De beste kermiststemming zullen ze op doen met deze prachtige kerstmisiegende te komen medeleven. Ze zullen er leeren aan de drie volkstypen van Timmermans: Pitje Vogel, Suskewiet en Schrobberbeeck, hun hart ontvankelijk te maken voor de allesvernieuwende kerstdaggenade, te verkrijgen in den Katholieken Kring. £1 ET LEIDERS DER DRIE GROOTE POLITIEKE GROEPEN H. Van der Velde Graaf De Broqucville Heer Devcze De politieke leiders i"c. b snrekingen veeren tot het samenstellen van eene n'euwe regeering. 1. Ener VAN DER VELDE, leider der socialistische partij, die geantwoord heeft op hst verzoek om medewerking van den Heer Devêze, dat alleen een verzoek gestuurd door dm Kabinetsvormer kan in aanmerking genomen worden. 2. Heer GRAAF DE BROQUEVILLE, die opdracht gekre gen heeft om een kabinet samen te stellen. 3. Heer DEVÉZE, Voorzitter van den liberalen landsraad. DE BESLUITEN VAN HET LIBERAAL KONGRES Zondag dus hadden de Liberalen zich uit te spreken in hun kongres nopens de vraag of zij wel of niet zouden me dewerken aan eene regeering. De vergadering was zeer woelig en de meeningsverschillen in de partij bleken zeer uiteenlcpqend. Enkelen onder de deelnemers wilden1 't# werking net de Katholieken zooals vroe-hp~j besluit te nemen. De Heer Buisseret pleit te tegen de deelneming aan elke regee ring, de Heer Braun zette aan om eene samenwerking met de Socialisten, de Heer Tirou was voorstaander van een Zaken kabinet, de HJI. Ministers Hymans en Bovesse dreven aan voor de samenwer king met de Katholieken, de Heer De Stobbeleer, van Aalst, was vcor onthou ding en voor latere afschaffing van a'ie schooltoelagen aan het vrij onderwijs. Nog veel meer moties werden neerge- - -■ m nll«* aandreven tot ont- Jezer, ta Da- Serst- i. it n e n n ae e n a „ep "'ar int- 1 Al Jolson, een der eer.-tcij m?n in de sprekende flb SonnyBoy» en die groot n met zijne gemoedelijke Ii< dra wederom op het wittel ncn wanneer hij een nkiffcuakt zal geteekend hebben. ger; anderen wilden een drieledig be wind en de meest extremistische, deze meestal de jongeren, wilden eene nauwe samenwerking met de Socialisten, dit bij zcnderlijk gericht tegen de vrije katho lieke .chokn. De vergadering werd geopend door den Heer Devèze, Voorzitter van den Libera len HMsraad. De Heer Devèze drukte zi'nsp spi jt uit dat de Liberalen zoo be- dro en werden ln hunne verwachtingen bij té laatste verkiezingen, deed de 7c ade onder oogen zien veroorzaakt door 5 cp'romen van verscheidene kleine II 127 Sen drukte toch zijne voldoening ujflfct er niet kan geregeerd worden hunne partij. E:>r spreker werd alsdan de politieke Ukt) onder oogen gelegd en werden dene oplossingen voorgesomd j Liberale partij zouden kunnen fcjien worden en die zijn: Zich afzijdig houden van gelijk Ë;e medewerking in de regeering; Eene nieuwe ontbinding, wat den alen ondergang zou kunnen teweeg ngen van hunne zoo gehavend groe )ring; 3° Kartel met de Socialisten; 4" Eene drieledige Regeering; 5" Nog samengaan met de Katholie ken. De Socialisten hebben verklaard niet mede te willen werken aan een drieledig ministerie, zoodat hun alleen het sa mengaan met de Katholieken mogelijk blijft. Maar dit zou niet kunnen gaan zonder groote eischen te stellen en die namelijk zouden zijn: het aannemen der richtsnoe ren der liberale partij in zake economisch en f,-anticel herstel; krachtdadig optreden te* slechte burgers die de organl- sat.e het land ondermijnen; beteu geling der misbruiken in zake werkioo- teun,'gezinsvergoeding of ouderdoms pensioen: alle onderwijstakken moeten naar het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten; nieuwe opgerichte vrije scholen zouden geen toelagen meer mo gen ontvangen, en de vrije scholen zou den aan een grooter toezicht van den Staat moeten onderworpen worden. Dat waren dus de voorstellen van den Heer Devèze. Maar andere sprekers wa ren het ver van eens te zijn met hem. De Heer Marechal stelde voor nog geen Jci»u ce dij*: wvfcf«aring. houding bij elke i CgetV' Heer Jen- In den namiddag nam £ei oaCk dtewart nissen het woord, tegen de «kHfléudiiig en voor eene drieledige regeering, en cisclite dat de toelagen aan het vrij on derwijs onmiddellijk zou verlaagd wor den met 100 millioen. De Heer Baelde van Antwerpen kwam uit met het nieuw bestuur van Antwer pen en pleitte voor zelfde samengaan ln het land. Zijn woorden werden door som mige Liberalen onthaald op spotgelach en door anderen op handgeklap. Vervolgens kwam de zitting zoo woelig dat het bestuur, met den Voorzitter aan het hoofd, dreigde ontslag te nemen als niet onmiddellijk een besluit zou worden genomen en de reeks Incidenten die de vergadering kenmerkten niet zou eindi gen. Door den Heer Max werd dan een motie ingediend waarbij vertrouwen wordt ge steld ln de leiders. Deze motie werd eindelijk gestemd met 227 stemmen tegen 139 en één onthou ding, mits voorwaarde dat zou aange stuurd worden voor eene drieledige re geering, en bij weigering, met een voor- loopig samengaan met de rechterzijde, onder voorwaarde de eischen voorgesteld in zake de toelagen aan het vrij onder wijs stiptelijk te doen navolgen. Er dient opgemerkt dat de meeste Li beralen partijgangers bleken te zijn voor het samen optreden met de Socialisten, maar daarvan voorloopig afzien omdat de omstandigheden niet gunstig blijken ct y~ or vn.ilijk i DB DE HEER GILLON VAN KORTRIJK NEEMT OOK HET WOORD De Heer Gillon, liberale afgevaardigde van Kortrljk, nam ook het woord om te verklaren dat de Liberalen van West- Vlaanderen de afzijdigheid wenschen. Verders wist hij te vertellen dat Indien opnieuw samen zou gewerkt zijn met de Katholieken de liberale partij weldra eene partij zou zijn met een uitgelezen staf zonder soldaten. Om zijn rede te sluiten wist hij nog een hevigen uitval te doen tegen de katholieke Vlamingen. Wat zou onze liberale confrater van Poperinge daarover wel weten te zeggm, alswanneer hij zijn hoo.' artikel an Zondag 11. nagaat, waarin hij doet d n» (Zie vervelg Z* blad.> 1ar« erkt bij '~'t een len, :hef lUW» Mi*) V

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1932 | | pagina 1