n s Voor uwe ZEKERHEID EEN NIEUW LOURDES=WONDER te BEAURAINQ ÜSiBlUSmli il iM 1IIÉ c O O Schuldbrieven aan drager van 5 en 10 jaar tegen 5 t.h. netto 0. L. Vrouw zou verschijnen aan vijf kinderen. WJFFIAEN Gebroeders B Jf uit BRUSSEL lililliil" tl DE POLITIEKE TOESTAND IN 'T LAND Studiedagen van den Boerenbond ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD PLAATST uw GELD bij de AGENTSCHAPPEN POPERINGE, Groote Markt, 30. - Tel. 264 - Best. M. Vallaeys. NIEUWP00RT, 0. L. VrouwJraat, 16. - Best. P. Huilmand. ZICHT - TERMIJN - SPAARKAS en in 't bijzonder NIEUWJAkKAARTJES De gret Lourdes, in de hovingen van het k'ooster, alwaar de kinderen de Heilige Maagd gezien hebben. kertje en de blinde oom smeekten: «Hei lige Maagd, maak dat ik ga, maak dat ik zieEr ls echter niets geschied. Over de menigte hing een benauwende stilte. Wanneer de rozenkrans geëindigd was stonden de kinderen op en zegden: Ze is weg: Ze was nog schitterender, nog blanker, nog mooier Er werd voorge steld nog een tweede rozenkrans te bid den maar de verschijning kwam niet te rug. Door de geestelijke overheid werd aan alle geestelijken bevel gegeven zich te ont houden op de plaats der verschijningen te gaan. Het is altijd de kleine Albert die spreekt tegen de verschijning. Op het aanraden der ouders heeft hij gevraagd: Zijt Gij de Heilige maagd waarop de verschijning glimlachte en toestemmend knikte. Ver ders vroeg de kleine: «Wat wilt ge van ons? en het antwoord luidde: Ge moet altijd braaf zijn Volgens de verklaringen der kleinen is de verschijning grooter dan het beeld dat staat in de grot. O. L. Vrouw vertoont zich niet in de grot maar erboven, ofwel boven de verhoogde poorlijn die juist achter de grot loopt, in de ruimte zweven de in een soort wolk en zich voortbewe gende in de richting der kloostergebouwen. Alhoewel de verschijning grooter is dan het beeld der grot, blijft haar gestalte wat kleiner dan van een gewoon mensch. Ze is zeer jong, gehuld in een lang wit kleed met blauwe weerglansen in de plooien, het hoofd is gedekt met een witte vool en om ringd van' lumineuze stralen. Hare voeten ziet men niet. Vanaf den Maandag droeg de verschij ning een rozenkrans. Alle kinderen waren het iedere maal juist eens in hunne ver klaringen nopens de bewegingen, veran deringen en woorden der verschijning. ONDERZOEK Op 8 December was het den grooten toe loop, immers het was op dien dag dat O. L. Vrouw gezegd had dat ze moesten weer- keeren. Vier geneesheeren, waaronder een spe cialist van Hastières, waren nevens de kin deren komen knielen om een onderzoek in te stellen. Een elektrisch zaklantaarntje werd voor de oogen gehceden der kleinen terwijl zij in geestvervoering zijn, maar dit verwekte niet de minste reaktie. Een der gepeesheeren hield een brandend s.ek- je ontfer de samengevouwen handen van een der kleine meisjes en van Albert maar zij vertoonden niet het minste teeken van pijn. Na de verschijning, werden de han den van het meisje onderzocht; niet de minste brandwonde werd erop gevonden. i Met de punt van een zakmesje werd in de kaken der kinders geprikt, maar ze bleven er ongevoelig voor. In hunne beenen werd met de meeste kracht gepinst maar zij verroerden niet. Toen de verschijning weg was werden de kinders wederom gevoelig zoodanig zelf dat zij, gedurende het nutteloos bid den van een nieuwen rozenkrans, zelfs het knielen op den kouden grond niet meer konnen verdragen. De gebeden gedaan, werden zij in het klooster g-leid waar zij onderzocht werden door de geneesheeren die geen spoor meer vonden van de leproevingen die men de kleinen had doen ondergaan binst de ex tase en om hen langdurig te ondervragen, maar hunne antwooiden waren tevens alle nauwkeurig eens. 1 Vanaf 9 December heeft zich de ver- een dorpje nabij Dl- nant, zouden zich gebeurtenissen voorge daan hebben die nog in een mysterie gehuld zijn en die wij met de grootste omzichtigheid moéten aanvaarden. Op den weg van Rochefort, in eene school bestuurd door de Eerw. Zusters van O. L. Vrouw, is in den tuin van het klooster een grot opgemetseld ter eere van O. L. Vrouw van Lourdes. Op 29 November 11. waren vier kinde ren van 9 tot 15 jaar het zustertje van een hunner komen afhalen. Dit was rond half zeven 's avonds. Plots zegde de eenige knaap der groep kinderen dat hij eene vrouw zag, geheel in het wit ge kleed en waarin hij beweerde O. L. Vrouw te erkennen. Kort daarop zagen de an dere kinderen ook de verschijning. Drie der kinderen die O. L. Vrouw hebben gezien zijn van de echtelingen Volsin: Fernande, een meisje van 15 jaar; Gilberte, een meisje van 12 jaar, en -de knaap Albert, van 11 jaar, een flinke knaap. De andere meisjes zijn Gilberte en Andrée Degeimbe. De eerste dagen werden de kinderen niet geloofd en streng berispt en elk af zonderlijk aan een streng onderhoor on derworpen. Allen legden nauwkeurig zelf de verklaringen af en alle listen die be zonnen werden om hun elkaar te doen tegenspreken liepen mis. De kinderen blijven onwankelbaar staande houden dat O. L. Vrouw aan hen verschenen ls, verschijnende in een glorie van licht, gehuld in een sneeuw wit kleed, en wonderschoon. De antwoor den der kinderen waren allen volkomen eensluidend. Door de bevoorrechten zooals de bevolking van langs ginder de kleinen noemt werd eene novene begonnen en alle avonden gingen zij naar de grot om een rozenkrans te bidden. Acht dagen lang heeft O. L. Vrouw zich aan de klei nen vertoond, tot op Vrijdag 9 December. Spoedig werd dat geval in gansch de streek bekend en duizenden menschen uit alle gewesten stroomden naar Beauraing toe om zoo mogelijk van het schouwspel te mogen genieten. Men schat dat op een avond meer dan 12.000 personen bij de grot toegestroomd waren. DE «VERSCHIJNINGEN» Telkens de verschijning zich voordoet en dat een der kinderen roept: Ze is daarvallen de vijf kinders op him knieën en beginnen vurig te bidden; luide bidden de omstaanders mede. De vijf kin deren zijn dan in geestesvervoering, met bleek gelaat, trillende lippen, de oogen strak gevestigd naar een voorwerp dat niemand der aanwezigen ziet en met een zalige uitdrukking op hun gelaat. Eens weende een der kinderen. Een ge neesheer die den toestand der kinderen gadesloeg vroeg het kind: Waarom weent ge?»; het kind antwoordde; «Ze is zoo schoon Door de kinderen werd aan de ver- sohijning gevraagd om de genezing van een makkertje, de kleine Degoudenne, die kreupel en gedeeltelijk lam is, en ook om de genezing van een blinde oom. Volgens de kinderen zou O. L. Vrouw geantwoord hebbenKomt op den dag der Onbevlekte Ontvangenis! Op dien dag was een overvloedige me nigte samengestroomd op de plaats waar de verschijning afgewacht was. Plots riep een der kleinen: Ze is daarde an deren vallen op hun knieën en beginnen vurig te bidden terwijl het mank mak- 13 DECEMBER 1932. N' 51. Bladz. 2. schijning niet meer vertcxgid tot op Dins dag l.L 13 December, gedurende het bidden van twee tientjes. WAT DE KINDERS VERTELLEN Wonderlijk is het in alle geval dat de kinders.' hoewel afzonderlijk ondervraagd, allen het eens zijn in hun antwoorden. Zij is zoo worn rmooi, vertelt de kleine Albert, zij verschijnt almeteens. schitterend. De eerste dagen zagen wij haar wandelen boven den spoorwegberm Gisteren zagen we haar in den boom. Hoort ge haar spreken? Ja, met heel zachte stem; zij zegde ons: Weest braaf en komt den dag der Onbevlekte Ontvangenis.Wij hebben haar gevraagd bij klaren dage een won der te doen. Zij antwoordde: In den avond, en zij keek ens glimlachend aan. Koe verdween ze? Plotseling, altijd met opengespreide armen, als wij het woord amen van het rozenhoedje uitspraken. En ge zijt er zeker van dat dit O. L. Vrouw is? En ge verwacht een wonder? Het jongetje licht zich op uit den zetel waarin het gezeten is, en zegt; Zeker. DE KLEINE DECODE ENNE, die gedeeltelijk met lamheid geslagen is en voor dewelke de k'ndcren de genei zing afgesmeekt heliVn am O. L. Vrouw, toont aan twee Frarwche Priesters,1 de plaats aan waar O. L. Vrouw verschenen is, achter het hekken. FERNANDE VOISIN, een der nieisjhs die de verschijningen hebben gezien. Onze foto toont haar aan terwijl zij per fiets rondrijdt door het dorp. DIJ DE EERW. ZUSTERS Uit een verklaring van de Zeer Waarde moeder Overste van het pensionaat der zusters van la Doctrine Chrétienne ha len ws aan: Het is hier, op den dorpel, zeide Moe der Overs,e, dat de kinderen hun eerste verschijning hadden. Het beeld van de grot kwam in beweging vertrouwden zij toe aan de Zuster portierster. De zuster stelde hun gerust, doch de kinderen liepen heen maar blikten herhaaldelijk naar den zelfden hoek in het park. Zij moesten 's anderendaags 's avonds terugkomen en zooals eiken avond, nog maals de verschijning zien. Welken indruk brengen deze feiten teweeg bij de kinderen van uw gesticht? Hoegenaamd geen vrees. Ik heb aan de leerlingen streng verbod opgelegd on dereen over de verschijning te spreken, en de kinderen die de verschijning zagen ver boden er iets over te vertellen. Zij hebben me overigens zeer stipt gehoorzaamd. Gelooft u zelf eraan, Eerwaarde Moe der? Ik nam het eerst vrij sceptisch op, doch Donderdagavond heeft zich een be- teekenisvol feit voorgedaan dat aandacht verdient. Na al het mogelijke gedaan te hebben om uit deze Jonge hersens te verdrijven wat ik gewoonweg «inbeelding» heette; na hun zelfs den toegang tot het park verboden te hebben, verneem ik dat de dokters hebban vastgesteld dat de kinde ren waarlijk in een toestand van extase verkeerden. Hij merkte op dat zij physisch ongevoelig waren en wees op de katego- rieke overeenstemming in de verhalen en in de beschrijving van de wonderlijke ver schijning. Ik beken u rechtzinnig dat dit me verbouwereerd heeft. En inderdaad, waarom zou ik nog sceptisch blijven na deze stellige bevestiging van mannen der wetenschap? Zonder twijfel zal ik me wel wachten te beweren dat O. L. Vrouw dit wonder uit werkt; hiervoor zal ik het verder verloop afwachten. Wij bidden de heilige Maagd dat zij klaarte zou brengen in deze ge heimzinnige zaak. Dat zij ons een onojn- stootbaar bewijs levere van haar tusschen- komst een wonder, ofwel alle dwalingen uit den weg ruimt. DE OPENBARE MEENING Bevoegde dokters hebben de meening uitgedrukt, gezien de toestand van extase waarin de kleinen zich bevinden en de volkomen overeenstemming van hunne verklaringen, dat er hier van bedrog geen* spraak kan zijn. Ook niet van zelfsbedrog bij de kinderen noch van zinsbegoocheling. Dat de vijf kinderen samen terzelfder - tijd aan zinsbegoocheling zouden lijden op zelfde oogenblik is niet mogelijk en de kinderen zijn alle van goede gezonde familie en struktuur. Thans zullen wij wachten op den ver deren verloop der feiten en mochten er zich verdere verschijnselen voordoen dan zullen wij onze Lezers op de hoogte hou den, met zorg en kristelijke omzichtig heid, DE HOUDING VAN DE GEESTELIJKE OVERHEID De Z. E. H. Deken van Beauraing heeft in i#-t bisdom te Namen verslag uitgebracht over de merkwaardige ge beurtenissen welke zich bij de grot van O. L. Vrouw van Lom-des te Beauraing hebben voorgedaan. In afwezigheid van den Bisschop, Mgr Heylen, die thans te Rome vertoeft, heeft de Hulpbisschop Mgr Cawet den Z. E. H. Deken aangera den zich niet te vertoonen op de plaats, waar de betoogingen ter gelegenheid der verschijningen geschieden. Het is de wensch van den Hulpbisschop dat de Geestelijken voorloopig van die plaats verwijderd blijven. Mgr Cawet heeft verklaard dat men de mogelijkheid eener mirakuleuze tus- schenkomst #an O. L. Vrouw niet kan loochenen, zoo te Beauraing als te Lour des of elders. Maar de Kerk heeft in |;ulke uiterst kiesche zaak altijd het rootste voorbehoud aan den dag gelegd p nooit met overhaasting gehandeld. Nu k zal er gewacht worden alvorens een bordeel te vellen. 1CESIBBB3EaaiS2a5eE3BBa335SaS IJZERWAREN -^straat - 122-124 - Poperinge Nieuwsgierige* Vuot het hekken van het gesticht. )n 88 Telefoon 88 Stoven dens, Fi voor alli alumlniu: Wasckn: (Vervolg van 1* blad) gaat dat de stemming van 27 Nov. 1.1., die de katholieke zegepraal zoo heerlijk deed uitschijnen, het krediet van ons land zoo goed heeft hersteld in het bui tenland en dat nu een nieuw tijdperk van degelijke regeering van de Katho lieken met hunne partij van de Orde in het vooruitzicht was. IIET ONTSLAG DER REGEERING VAN VEERTIG DAGEN De leden der reg-eering van veertig da len vergaderden Dinsdag namiddag, on der vorzitterschap van den heer Graaf de Broqueville. Met algemeene stemmen werd besloten niet te betalen aan Ame rika op 15 December (zie verderen uitleg in ons artikel Over de Oorlogsschul den waarna de Heer Eerste-Minlster mededeelde dat hij aan den Koning het ontslag der Regeering zou mededeelen. Het ontslag diende niet geteekend door de andere ministers, aangezien dat wan neer het regeeringshoofd zijn ontslag in dient, gansch de regeering valt zooals haar vormer. DE HEER DE BROQUEVILIE OPNIEUW GELAST MET HTT SAMENSTELLEN VAN DE REGEERING Door de Koning heeft de aftredende Eerste-Minlster opnieuw opdracht ge kregen om eene poging te wagen eene nieuwe regeering samen te stellen, dit op Woensdagmorgen. De Heer de Broqueville, die reeds ver scheidene voetstappen had aangewend bij de leiders der andere partijen om de mogelijkheid in te zien voor het sam-n- stellen van een nieuw bewind heeft zijne besprekingen voortgezet. Bij de Katholieke groepen werden de Liberale eischen fel besproken in zake de toelagen aan het vrij onderwijs en nog meer de kwestie van het technisch on derwijs dat de Liberalen zouden willen zien overgaan tot een departement dat gewoonlijk door een hunner mannen be stuurd wordt. De grootste moeilijkheden komen van wege de Liberalen die zouden willen aan sturen op een drieledig bewind, en door hunne eischen, bijzonderlijk deze in zake de schoolkwestie en de overplaatsing van de afdeeling van het teknisch onderwijs. Doof de Heer Devèze werd nog een beroep gedaan op de socialistische partij maar hij kreeg nog geen antwoord. De Heer de Broqueville verhoopt stel lig dat hij in zijne pogingen zal lukken en dat een compromis zal kunnen ge vonden worden. Naar het schijnt zou volgende rege ling op handen liggen tusschen Katho lieken en Liberalen. De overeenkomst zou luiden als volgt: geen enkele nieuwe school, 't zij eene officieele of een vrije, zou mogen opgericht worden zonder de toestemming van den Ministerraad, en wat betreft het teknisch enderwijs, zcu deze betaald worden door het Ministerie van Kunsten en Wetenschappen of door het Ministerie van het Onderwijs en al dus onder toezicht staan van beide de partementen. Voor het lager onderwijs zou een kom missie ingesteld worden om het statuut te onderzoeken op de basis der wet van 1812. Mogelijk zullen wel veranderingen ko men in het samenstellen der regeering. in geval de Liberalen mochten akkoord gaan met de Katholieken. VAN KAMER EN SENAAT BIJEENROEPING Alvorens af te treden heeft de regeering van veertig dagen r l.noodigingen ge stuurd naar de ni j Kamer- en Se naatleden voor de ve-óUdering van 20 De cember. De tijdelijke voorzitter op de openings- zi.ting van de Kamer zal de h. Staatsmi nister Masson zijn, die ouderdomsdeken is. De heer Masson is 78 jaar oud. De hh. Dejacgher, katholiek en Rom- see, katholieke tjüttamsche Nationalist, die de twee jongsteMeden zijn van de Kamer ze zijn beiden'ongeveer 30 jaar oud zullen als secretarissen fungeeren. ANTIKLERIKALE DAAD IN DE BE HEERRAAD DER NAT. MAATSCHAPPIJ VAN SPOORWEGEN Door den beheerraad der Nationale Maa.schapij van Spoorwegen diende een nieuwen Algemeenen Bestuurder gekozen te worden, daar de huidige titelvoerder weldra op pensioen zal gaan. De Liberale en Socialistische beheerders hebben zich vereenigd tegen de Katholie ken om den Heer Rulot, een Vlaamschha- tende Waal, tot Algemeen Bestuurder te benoemen. Zulks bewijst nogmaals te meer wat ons zou te wachten staan ln geval da Belgi sche anti-godsdienstige partijen kartel zouden sluiten. WORDT HERMAN VOS SOCIALIST? Naar Socialistische geruchten zou door den Heer Huysmans, Antwerpsche Socia listische voorman, aan den Heer Herman Vos, leider der Antwerpsche Fronters, het voorstel gedaan worden om kabinetsover ste van den Heer Huysmans te worden. Heer Eeckeleers heeft vroeger reeds ver klaard dat de Heer Vos Socialistisch ge oriënteerd is en dat zijn plaats bij de So cialisten behoorde. Of dit nu zal gebeuren en of de Heer Vos het voorstel zou aanvaarden valt nu ook nog te zien en af te wachten. De Socialisten zouden ook zinnens zijn de H. Vos tot senator te kiezen. SOCIALISTEN STELLEN VOOR EEN LIBERAAL SENATOR TE KIEZEN Te Luik hebben de Socialisten voorge steld aan den Heer Neujean, gewezen volksvertegenwoordiger die niet herkozen werd, oud-minister en Burgemeester te Luik, om te kiezen als provintiale senator in de plaats van een Socialist. De Heer Neujean heeft geweigerd. LIBERALE-SOCIALISTISCHE PROYINTIEBESTUREN In de provintien Namen en Luik hebben de Socialisten kartel gesloten zoodat de Katholieken in beide provintien uit het bestuur gesloten zijn. n de Provintie Brabant, waar de Katho lieken zoo grooten vooruitgang mochten boeken, werden zij nogmaals uit het be stuur gelaten. iSBBaüBBZBaasBsasasBBGaaaaBa Belgische Fabriek CHICOREI WYPELIER-TAFFIN Zooals wij reeds aankondigden, zullen de studiedagen van den Boerenbond door gaan te Leuven, itjdens de Kerstweek. Hiei; volgt het omstandig programma: I. - JEUGDDAG Maandag 26 December: 2 u.: Plechtig Lof met sermoen ln de kerk van O. L. Vrouw-ten-Predikheeren. 3 u.Opening van den jeugddag. Wel kom. Het standpunt van den Bóeren- jeugdbond in de algemeene boerenbewe- giog. 5 u.: Standpunt van den Boerenjeugd- bond in 't bijzonder op godsdienstig gebied. 6 u.: Afzonderlijke vergaderingen. 8 u.: Liederavond. Dinsdag, 27 December: 7 u.: H. Mis, algemeene Communie ln de kerk van O. L. Vrouw-ten-Predlkhee- ren. 10 u :Het sparen in den Boerenjeugd- bond. Uitslag van den prijskamp. Verslag. Slotwoord. II. - GEWONE STUDIEDAGEN 2 u.: Opening der studiedagen. Wel kom. Hoe ver mag en moet onze boe- renorganisatie de belangen harer leden be hartigen en verdedigen? 4 u.: Ons standpunt wat betreft de werking op godsdienstig en christelijk- soriaal gebied. 6 u.: Afzonderlijke vergaderingen. 8 u.: Tooneel. Liederen. Woensdag, 28 December: 7 u.: H. Mis. 9 u.: Afzonderlijke vergaderingen. 10 '/4 u.: a) Ons standpunt in zake be- roepsonderricht, met het oog op den land bouw; b) Ons standpunt in zake beroeps- onderricht, met het oog op den tuinbouw. 2 u.: Ons standpunt in zake bescherming van land- en tuinbouw. 4 u.: a) Ons standpunt In zake ver mindering der productiekosten en verhoo ging der productenprijzen met het oog op den landbouw; b) Ons standpunt in zake vermindering der productiekosten en ver hooging der productenprijzen met het oog op den tuinbouw. 5 V» u.: Afzonderlijke vergaderingen. 8 u.: Landbouwfilm. Liederen. Donderdag, 29 December: 7 u.: Con.muniemis in de kerk van O. L. Vrouw-ten-Predikheeren. 9 u.Ons standpunt in zake pachtkwes- tie. 10 14 u.Ons standpunt in zake organi satie en werking onzer boerenvereenigin- gen. 11 H u.: Slotwoord. IBSBB!S95!S3aBBaaB9BBBBflS3BE3B STAD POPERINGE ZATERDAG 17 DECEMBER 1932 om 5 ure 's avonds. DAGORDE 1. Verslag der laatste zitting. 2. Goedkeuring der openbare ver- kooping van boschtaiUie en plantsoenen, gehouden op 2 December laatst, ten ver zoeke der Commissie van Openbaren On derstand der stad. 3. Bemachtiging, gevraagd door de C. O. O., om eenige perceelkens land, mits vergoeding, af te staan aan den Belgi schen Staat om de Staatsbaan Poperinge- leper te verbrecden. 4. Goedkeuring van grondvergun- ningen op het Kerkhof. 5. Goedkeuring der rekening van de stad voor het dienstjaar 1931. C. Bespreking van een voorstel, aan onze stad gedaan, om ter stede een ver takking te stichten der Nationale Maat schappij van Goedkoope Woningen, be staande te Brussel. 7. Vernieuwing van een vijfde der leden van het Keuringsbureel der Hop. 8. Mededeelingen. -«o»- BEPAALDE SLUITING DER KIEZERSLIJSTEN Bericht. Ter uitvoering van artikel 37 van het Kieswetboek en artikel 6 der Gemeente- kieswet, wordt er ter kennis gebracht" van het publiek dat de bepaald gesloten lijsten der parlementskiezers en mannelijke ge- meenteraadskiezsrs voor 1933-1935, ter In zage van het publiek berusten in het ge- meentesekretariaat en ln het polltiekom- missariaat, van heden af tot 10 Februari aanstaande. Poperinge, den 15 December 1932. Bij Bevel: De Sekretaris, De Burg. en Schep. M. Couttenier. N, Lahaye. EEN GEVAL UIT DEN GROOTEN OORLOG. Een Jongeling, in 1918 te Sint Omaars door Engclsche soldaten opgenomen, zoekt zijne ouders op. Op 23 Juni 1918 namen Engelsche sol daten te St Omaars, Fransch-Noorden, een tweejarig knaapje op dat ln de stra ten verdwaald was, en vertrouwden het toe aan een patronaat. Vandaar werd het kind, bij de vlucht der bevolking, overgebracht naar Préaux (Seine Infé rieure), waar het den voorloopigen naam kreeg van Louis DelarueHet kind werd vervolgens in eene Belgische school kolonie overgebracht. Teen onze troe pen in het bevrijde grondgebied terug keerden, werd Louis Delarue geplaatst bij landbouwer Henri Van Baele, te Nieu- wege, bij Varsenare. Op zekeren dag kwamen de gendarmen naar de hoeve, voor de volkstelling. Louis Delarue kon geen eenzelvigheids- papieren voorleggen en daar de knaap eertijds te Sint-Omaars was opgenomen, verwittigde men de Fransche overheden. Door tusschenkomst van de bevoegde ministeries werd Delarue naar Frankrijk overgebracht. Te Atrecht werd hij on derworpen aan het onderzoek van den openbaren bijstand. Tot nog toe heeft de policiekommissaris van St Omaars in het stadsarchief niets ontdekt over eene aangifte van kinderverdwijning rond 1918. Martin, Gasvuren, Bed en, IJrand koffers, Alaam lachten, Keukengerief in erlak, Couverts, Mcssens, Baseulen, Beetemolens, nijiicis, ent f 'Óm ÏP.* Naamlooze Vennootschap L.'."-'-"» 1 -12-32. atigd li- ping van ae over- d In- gezond tamelijk eerst in voorzit- n zijn deiin- Stelling aan- tam en 139 gelijk, ralen ichzelf In ver- Het Laatste Nieuws beraal dagblad, noemt het liberaal Congres vai winning van het Gezoni dien dat waar is, dan h. verstandin bedoeld i lang op zich laten wachte de laatste uren heelt M. ter van het Congres, de i rede als grondslag voor de gen in betrekking tot de eener nieuwe regeering kur.N' fc vaarden. De congresleden gemaakt, en met 227 ste. en 1 onthouding kreeg M. Het blad voegt erbij, dfl het zoowel aan het land A verschuldigd zijn in de regeei antwoordelijkheid op te nem En 't besluit: «Al zullen C Bifioel- lijkheden te overwinnen zij-eis»e sa" menstelling der nieuwe reg, cï» toch werd er Zondag een flinkeM:l de goede richting gedaan Als ge 't congres nogeens t *t zijn M M. Magnette, Bovesse, cV* en Max die den slag hebban thui. Wa-d. Meest Devèze. e Enkele bijzonderheden over i Won- gres. W. Aan de nagedachtenis van AdiSp-iuyl werd geen woord gewijd. Foucart en Mundeleer, de twee f£tie- ken van Brussel, hebben zich geslot ge houden. De eenige liberaal van West-Vlaaf "en die aan 't woord kwam, was M. 'llon van Kortrijk, en 't was om te ver)ren dat de liberalen van West-Vlaanden te gen 't samengaan zijn van de lib-len met de katholieken voor 't vormen Iier regeering. M. De Strobbelelr (Aalst), de «ige woordvoerder der liberalen van ost- Vlaanderen, zegde dat de liberalenfan Brussel niet kunnen leven zonder Mirter te zijn! Minister Hymans ontkende dat dill- beralen den godsdienst zouden willen ;r- volgen. Maar Jennissen (Luik) zegde at alle wedden moeten onttrokken worn aan de leden van kloostergemeenten e onderwijs geven. Baelde (Antwerpen), die de Antwei- sche Socialisten onder de bekoring brac (Van onzen bijzonder»iAo-respon<!eU) M. Gibson, gezant vaj. .Qnerika. wrd Dinsdagavond op de hoogte gebracht tn de beslissing. J Een zonderling samentreffen: In ee« nachtzitting Dinsdag-Woensdag) hul de Fransche Kamer van Afgevaardigin, Woensdagmo-gen met 403 stemmen teen 187 ook besloten niet te betalen. f De Regeering Herriot is dadelijk treden. En Herriot had bij voorbaat gekondigd, dat hij in geen geval nogj terugkeeren in de Regeering. De schuldenkwestie ls dus als volgt geland zal betalen; Frankrijk en Êlgls niet. Om 5.15 ure 's morgens ontvik d« Voorzitter der Republiek de medecpUng van 't ontslag der Regeering. Zóó ben lk nu terloops ln de tyten- landsche politiek verzeild geraakt Maar ik keer seffens tot mijn schaapjes terug. Graaf de Broqueville heeft Wchsdag morgen van den Koning opdract ge kregen eene nieuwe Regeering saien te stellen. En M. de Broqueville, dij reeds onderhandelingen had gevoerd i|t po litieke personaliteiten, heeft de ojdracht aanvaard, en 't belang van 't laij vergt zóó de uitlating van M. de Jroque- ville dat de Regeering ten lafste te gen Vrijdag avond moet gevonndfeijn. Op eigen Initiatief of ln afsprfck met M. de Broqueville heeft M. De^ze aan Vandervelde, leider der Sociallsfn, een langen brief geschreven, hem vragend eene nationale drieledige f Regee ring samen te stellen. De Socialisten, die vandaag Hofdraad- vergadering houden, zullen natièrlijk af wijzend antwoorden, en die ahdjzing zal Zondag a. s. bekrachtig worcra op het soc. partijcongres. Over de pretentie van M. Vvèze laat ik U Eelf oordeelen. Over de lamenstel- ling van de Nieuwe Regeeri» kan ik nog geen Inlichtingen geven, let ls ech ter zoo goed als zeker, dat h, Hevman. geen Minister van Nijverheid en Arbeid meer zal zijn. Wie hem zal oivolgen, ls af te wachten. De Hoofdraad van het Alg. christen Werkersverbond vergaderde Woensdag voormiddag, nadat de leden vn de De- mokratische Kamergroep reed: Maandag l.L eene gedachbenwisseling hd gehou den. M. Rubbens, voorzitter gaf een van een antiklerikaal kartel voor de gt trouw beeld over de uttkoms der kle- meentepolitiek, vooral om te komen tc zersraadpleging. De gedachtnwisseling den fameuzen «opbouw» van de gemeen)duurde vrlj iang. -t Besluit ws: de sa- tetoelagen aan het vrij onderwijs, was in- menstelling eener afvaardigip die een tegendeel nu niet te vinden voor een drie-onderhoud hebben met 1. de Bro- ledige regeering, dus met de socialisten er-quevllIa_ Dat onderhoud kor Woensdag bij! Knoopt dat samen! namiddag niet doorgaan. He zal dezen Het liberaal congres heeft niet durven pamiddag hebben plaats g>ad te beslissen tot de antiklerikale coalitiehat voor mij om U daaroveraog nieuws niet uit vijandigheid tegen het gedacht maar op grond van becijferingen. Im mers, de liberalen in de nieuwe Kamer zijn nog 24, de socialisten 73, de commu nisten 3. Samen 100. Z'hebben op die wijze wel eene meerderheid maar die niet be trouwbaar is. Opvallend is het niettemin, dat het Li beraal Congres van 30-11-1931 letterlijk heeft overgenomen besluit naar hetwelk alle onderwijs (lager, middelbaar, hooger, beroeps-, huishoudelijk en landbouwon derwijs) moet worden onder de bevoegd heid geplaatst van het Ministerie van We tenschappen en Kunsten, dat in de toe komst schier onafwendbaar zal beheerd door een liberale of socialistische minister. 't Schijnt dat de liberalen op dit mo ment dat congresbesluit ln dezen zin in terpreteeren, dat technisch, huishoudelijk en landbouwonderwijs voorts zou mogen beheerd worden door de respectieve Mini steries, mair 't vcrleenen van ds toelagen zou de goedkeuring moeten hebben van den Minister van Wetenschappen en Kun sten. Ge ziet de truc. 't Is de eerste stap nar de verwezenlijking van hei, liberaal- socialistisch anti-klerikaal kartel. In zijn wekelijksch artikel in Le Soir schreef Devèze U. Woensdag: De voorwaarden waaraan verbonden zijn onze medewerking aan de regeering zijn rechtvaardig en gematigd; zij ver- ijdelen alle vrees voor godsdienst-of on- derwijsoorlog; zij stellen alle gewetens gerust; de aanvaarding ervan zal alle gewetens gerust stellen; de bevrediging de loyale samenwerking van alle goede burgers om Belgie uit den nood te hel- pen. Het kartel van de vervolging ls be- paald dood. De liberalen zelfs onder den indruk van een onverdiende nederlaag, hebben nooit aan de vervolging ge- dacht. Om zoo iets te schrijven, moet ge t"-ch nogal durven! Wij antwoorden met bepaalde feiten; 1) Denkt maar aan het liberaal-socia listisch kartel van Antwerpen; 2) De nieuwe gouwraad van Brabant heeft hooghartig de katholieken uit de bestendige Deputatie geweerd. Coalitie van liberalen en socialisten. 3) In den Gouwraad van Henegouwen hebben de liberalen niet alleen de homo geen socialistische bestendige Deputatie bevestigd, maar zells de socialisten gehol pen om de katholieken uit het bureel van den Gouwraad te weren; 4) Het antiklerikaal kartel voor de sa menstelling van de bestendige Deputatie van Namen is verwezenlijkt. Liberalen en socialisten, die eene kleine meerderheid vormen, zullen de provincie anti-kleri kaalbesturen; 5) In Luik precies hetzelfde. Katholie ken en liberalen stelden de vorige besten dige Deputatie samen. Nu zijn de katho lieken geweerd. Liberalen en socialisten hebben kartel gevormd. Minister Forthom- me, die te Verviers niet meer herkozen werd, zal als belooning van het gesloten kartel een mandaat van gecoöpteerd se nator krijgen; 6) In al die provinciën met anti-katho lieke bestendige deputaties vormen libe ralen en socialisten nu een sterk bloc om zooveel mogelijk de mandaten van pro vinciaal senator te verdeelen; 7) Samengevat; overal waar ze kunnen, gaan de liberalen met de socialisten sa men. De liberalen zijn aangewezen om van de nieuwe regeering deel te maken, en nu zijn ze overal bezig met de socialistische positie te versterken! En wat heeft liberalen en socialisten samengebracht? AUeen hun gemeen- zamen haat tegen de christelijke gedachte en alles wat daaruit Is gegroeid: ons christen organisatiewerk, onze vrije scho len van allen rang. Ge kunt nu zelf het artikel van Devèze ln Le Soirkwaliflëeren. De liberalen zijn in de eerste plaats antiklerikalen. Op dit oogenblik, bewust of onbewust, zijn re bezig met eene antl-katholleke regeering voor te bereiden. Bovenstaande feiten bewijzen, dat ze veel min schrik hebben van de socialisten dan ze wel haat voeden tegen al wat ka tholiek is. 't Onzinnigste van heel den politiek- parlementairen toestand ls, dat de libe ralen, die den 27 November 'n formida bele klopping hebben en precies nog 1/8 vertegenwoordigen van de Kamer, mees ter zijn van den politleken toestand van het moment. De Regeering, in de Ministerraadzitting van Dinsdagnamiddag, heeft twee belan- rijke beslissingen genomen: 1) aan Ame rika niet te betalen; 2) Ontslag te nemen. Die twee beslissingen werden bij eenpa righeid van stemmen genomen. M. Theu- nis. Minister van Landsverdediging, die Belgische onderhandelaar was bij het ak koord van 1925, heeft herinnerd aan de overeenkomsten in dewelke het akkoord betrokken was. De Minister van Buiten- landsche Zaken kreeg opdracht aan de Amerikaansche Regeering kennis te geven van het besluit. In deze persmededeeling werd daarover 't volgende gezegd: Het akkoord van 18 April 1925 te Was- hington steunde op het betallngsvermo- gen van Belgie. Het Moratorium van 1931, voorgesteld door den voorzitter der Vereenlgde Staten, en Let akkoord van Lausanne in Juli 1932, hebben Belgie be- roofd van inkomsten om hare begrooting ln evenwicht te houden. In die voorwaar- den kan Belgie aan de schuldvordering van Amerika nut voldoen. Noordzee vt 10-2 -32 kunnen berichten. Mijn vooruitzicht: Nadat levèze het ngatief antwoord van de Sialisten zal ïibben gekregen, zullen de Iieralen wel vat van hunne pretenties i te leggen lubben. Nu nog wat bijkosnd nieuws over de samenstelling der Bsendtge De putaties. Iade vier Vlaamsche Provides West en Oost-Vlaanderen, Antweren ei Lim burg, zijn de Bestendige Dautatiis ho mogeen katholiek. In Oost-Vlaanderen werd op bdchei- den wflze onderhandeld me' de V, Na tionalisten. Hadden deze gwild, a be hielden hunne vertegenwoodiging, in ze kregen er wellicht neg eei Proviciale Senator bij. Maar var mec;-af verlaar- den ze dat ze tot de opjositle tlden behooren. Z'hebben iroegei verantwoor delijkheid opgenomen en cat hebln ze duur moeten boeten. Nu gaan ze met de oppositie beprtEvai. Socialisten en lijRralen, dis te Ant werpen de Kathdieken uit 't' Schpen- college hebben geweerd, waren oor- staanders van cS evenredige verfeen- wooidiging voor ie Bestendige Deptatis van Antwerpen. De Katholieken l'obrn kategoriek gezeg,: Neen! Daaropweid de Bestendige Dputatie homogei ka tholiek samen^jdf*n(JKct 43 stemnn te gen 5 Vl. nat* Jemen. De katholieke I'rivincialc Raa leien van Oost-Vlaaiytsd® hebben a's fo'in- ciale Senators aaigeduid I 3a- briël, hoofdopsteitr van Vik (Gent), en M. Oban, van hoogleeraar te G-nt. Als een geheel het coajiti-gedoe beteetat beslissing van üci Gemeenterad .van Gent, waar het dieledig Schepeaot in beschamende vcorwaarden voode tholleke onderwjlslelangen, werd el haafd. Er is spraak dat M. Mauce pens, die nu Ministerie vanWf schappen en T.unsten bezet, voriter zou worden val den Senaat, 1 oyol- ging van M. Magnette. Vermoedelijk zai het niet vor teel lang zijn, want hij houdt vanafv*se- ling. Hij is goev»m;ur geweest in Vlaanderen, goarerneur van Cigo, nister van Verkeerswezen en nivan tenschappen en Kunsten. De Vlaamsche Nationatenivan West-Vlaanderea laten het aaihunpart niet komen! D» N schreef Er blijft dan nog de dringide Ives- tie van het Vaamsch natiiaaliag- blad. De ten slette nict-ka.tbic.ke, lak onbelangrijke sn nog te 'eer Vnt- werpsch-geiinti Schelde kaq ons niet voldoen. !?ij hebben :n sfeen- den nood aaj een flinl kajoliek Vlaamsch-Nat.inaal dagbla. Di|wor- den wij vooral gewaar *n ir'aie- zingstrijd zonal üt?.eiï"A>-rl(lY •icht- ter den rug lubben, en ai Jierst. belangrijke ro| pzien t-jf die het ln vaste Men stekende tfrhlad De Standaarcjtr ln geltd Ge ziet, alleslmive vieieid Schelde anti-wholiek, vak Jig, veel te Antwtlsch, maa: zPendelend voor De StanilrdKrflek a lof spraak zeer verdand! -Ij 't Gaat toch nog niet vs"t slecht. De Naaml. Venmotschap dn Bon Marché (Vaxela|re-Claes) eefthaar bi- lan afgekondigd, besloten c S1 -'-32. Met een kapitaal van 0 miljoen srd :«n winst gemaakt van fr.24.734.91ft. Ut is om trent 30 t. h. Er zijn nog heel veelleiB werkge vers, niet het mhst landuwfs die de wet op de gezinjvergoedi^nbitt nale ven, derhalve wigeren v.rgeten de stortingen te dooi van fce't- Per dag voor de mannen |n 30 ce v©r fle vrou wen. 't Rechtstretksch g)lgda»rvan ls, dat de werkliedeh dan 11 Beu gezins vergoedingen ontvangen En ln den regel; de w'Sfrersdie zich niet ln regel stellen met-' *t op de Ge zinsvergoedingen, Joen 'k niet de ver plichte bijstortingon, d dtlr ouder- domspensioenwet zijn vr®5chieven- 't Is mogelijk dat de^fUedin mede schuldig zijn, uit schrival huï werk ta verliezen of uit lJuteon'prscb11I1ghe!d. Maar dat zal hun du te staal konaen. Wie niet regelmatig st' v*>r ouierdoms- pensloen, zal bij vioegdil overïjden het recht op overleveruigsnt'voor 'e wedu we verbeuren en oocia staatstoelagen voor de weeskinderenen,len di 18 Jaar. Of op 65-jarigen oudd0* een jensioen- tje krijgen dat niet 'kien za! op 2100 of 3200 fr. Dat moet herinrie ^den. Bij kleine werkgei5 ^ral bestaat nog heel veel vooringenoenkid on niet ts zeggen: vljandighe tegeniver ds maatschappelijke wïe><ng. Voor mij lijdt hiR^n twijfel dat de VI. Nationalisten kg3 'aar bij di laatste verkiezingen heel s^mnaen heiben ge kregen, onverdi^® stemmen flus. De verkrachtlnif"" de soc La) verze keringswetten mr tl elk geval worden aangeklaagd. Darne' schel ik ijt. ibbbbbbebbbM'Isbbhibbjbbbbb «or uwe wendt pr druk^j SANS^i Gasthaissj ©PO£

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1932 | | pagina 2