TlSANE euCURE D'ARS Destroopar'slr' 311,1,00 NIEUWS UIT DIKSMUIDE UIT ROESBRUGGE NIEUWJAARSAARTJES De Oorlogsschulden BELGIE ZAL NIET BETALEN DE REGEERINGSKRISIS Jeugd Politiek Kongres der Katholieke te Brussel ALLERLEI TIJDINGEN AUTOBUSDIENST KERKNIEUWS Balatum - Linoleum BUITENLAND Kruiden-TheeK£k voor het Bloed •fis- Ste?» sÈStt** I VERMAKELIJKHEDEN DUIVENTENTCONSTELIJNG GENTSCHE AUT0SCH00LI ROUWffiERlCHTEN Hoefsmederij DOOR PLAATSGEBREK bijdragen uit Eescn. Deerlijk, Alvermgem en Geluwe. verschoven tot a. s. week. VLAMERTINGE. Nieuws uit Kongo. Van 19 tot 30 October laatstleden had er te Leopoldstad een vergadering plaats van Hunne Excellentien de Bisschoppen en al de Apostolische Prefekten der ver schillende Missies van Belgisch-Kungo en Ruanda-Urundi, onder het Voorzitter schap van Zijne Excellentie Monseigneur Deilepiane, Apostolisch De legaat van Kongo. Het eervol ambt van Sekretaris in deze vergadering der Kerkelijke Missieover sten van Beigisch-Kongo werd toever trouwd aan onzen dorpsgenoot Eerwaar de Pater Joris Six, Missionaris van Scheut en Pastoor te Leopoldstad. WOCME.V Openbare Bibliotheek. Rond de vijftig meuwe werken zijn in gekomen. Onze boekenschat benadert de 1100 boekdeeien. Ook de uil leeningen be- loopen de 1600. Niettegenstaande dit al les, zijn er nog menschen die niet weten dat er eene openbare Boekerij, in de ge meente, bestaat. Nogmaals, wakkeren we iedereen aan, gedurende de wintermaanden, nuttige werken te lezen. Alwie wat tijd heeft most er gebruik van maken. Filmavond. De Cart ha go-Film of de reis van Toon Verheyen naar 't Eucha ristisch Congres wordt hier vertoond op Zondag a. s., 18 dezer, te 4.30 u. 's avonds, in de ruime zaal der Patronage, dank het bestuur van den piaatselijken Heilig Hartebond. Eene gelegenheidsrede wordt door E. P. Vanden Brande gehouden, en wie dien redenaar kent weet of 't zal pink zijn! Deze film zal opgeluisterd worden door aangepast muziek en za Op! mannen en .JXCfWcftr—aften "daar h sn! Niaj'-tyi verwaariooze op dezen ""«Bèftigen Feestavond aanwezig te zijn. COSTVLETEREN. Ruzie. In de he. oerg De Wippe was er verleden Zon dag een prijsspeiing gegeven. Toen de spe lers rustig en opgewekt hun spel volgden, omstond er al opeens eene hef.ige woor denwisseling tusschen H. V. en A. V. Van weerden ging het tot handtastelijkheden en A. C. sprong tusschen de twee woel- makers om ze te scheiden. Met wat scorammen en verwondingen konden nu beioen het ai trappen en dragen nog de kc.usekens van hun Zondag vermaak. ,.uu, Anudensiaiuisoomi. Maan dag IJ dezer wordt aan ue huisgezinnen van den misten MiudensntndSuonu ai- hia: een gezenige Feestavond aangeoocten om 6 uur, ni 't lokaal «St bebas.iaan». ie inhoud van het programma oe.ooft it .o buitengewoons, iets aat ougetwijie.u bij ieuereen m aen smaak zal vahen. i.evens de Feestrede vinum we vermeid het optreden van OtQ gcaenden en ge- w a^rcieeraen kiuch.zang-r neer neo Des- St.-n uit Middeikerae, ine met een repri te, rum van luimige liederen en pittige ta- k.tttiiaiics de tothooiders aal we.cn te beta-ü. De Deer Desscju is ten ande.e geen on.-kende meer in Luo. non alle leden en hunne huisgenooten zc0 ik dus: hartelijk weikoml utuUkN, Weraüiigevai. Sedert een di-r.at weken is men oezig de onu-rsta.i- bu te aoen springen geregen ïona net ketanof. juaanaag taatSt, ik dezer, na e-n oiittcrstaud onueimijnd u ueooen weru een lont aangestoken. Deze un„a- ooutu en ua^r na taii.se mmuten n.-.s Vctatideide, naderde ecu der werklieden oin te zien wat er aan scneeide. Op 1,50 m. ais .and gekomen greep eensklaps de out- p.t/nmg piaa's en de ongeiUKiige ontving de massa steenen op de oorsu Geuwe.st ovn' gansen net lici.aam werd hij inder haast naar de kliniek te leper gevoerd, waar zijn toestand ais ernstig beschouwd Wordt. net slachtOiïer is gehuv.d en vader van di'.e kinderen. BOEZIN GE. Zitdag. Op Kerstdag vierde Zondag in ae maand komt heer Gast. Siosse zetelen in het zaaltje oer boekerij, van 11 tot 13 ure. Iedereen mag bij hem gaan om uitleg over ailes wat hem aanbelangt. De bestuursleden van den Werklieden- bond en Ziekengilde vergaderen te 9 uur ln hel zeilde lokaal. Kerstdag. Zooals alle jare zal de Kerstmis om middernacht gedaan worden. Kwart voor twaalf ure begint de plechtig heid; alsdan zal de groote kerkdeur ge sloten worden en niemar.d meer binnen- ge.aten. Die absoluut om een of andere reden de kerk moe.en verlaten, kunnen weg langs de sakristij. Onder de mis zal alle gelegenheid tot biecht en communie gegeven worden. Men rekent erop dat zooals voordezen de heioergen op de plaats vooral en ook de andere zullen sluiten var~f li ure, opdat niemand een.gszins bedunken in de kerk aanwezig zij of de rust van dien heiligen nacht store. Dag- en weekbladen. Thans zijn meestal de abonnementen op dag- en weekbladen vernieuwd. Boezingenaars, zijt gij konsekwent geweest, met andere woor den, hebt gij uw abonnement op de niet- katholieke bladen opgegeven? Zal men nu nog in uw huis, op uw tafel, in uw herberg Het Laatste Nieuws vinden? Kent gij uwe verantwoordelijkheid tegenover uwe huisgenooten, tegenover uwe medemen- schen? Of... werd het misschien nog aan geprezen door gewetenlooze propagandis ten? Gij weet hoe uwe priesters erover denken; gij weet zelf bij ondervinding welke stelsels zij verdedigen. Denkt eraan! Telefoon. Sinds 1 December zijn wij aan de centrale van Elverdinge. Dat bracht een groot voordeel bij, te weten dat wij nu merkelijk min moe.en betalen; doch het geeft ook een groot nadeel, en "t is dat wij 's Zondags niet meer kunnen telefonee.en tusschen 12 ea 2 ure, en na 7 ure. In leper betalen de abonnés juist als wij, en daar kunnen ze alle dage, Zon dag en weekdag telefoncercn dag en nacht. Dat is het verschil van de differentie! Gcitenbond. In het bestuur van den plaatselijken Geitenbond Ons Koei- gewerd G. Wyffels, ertrokken naar Frankrijk, in het bestuur vervangen door Gas.on Robyn-Verhack, die tevens wijk meester is va ff den wijk over den vaart. De leden van den Geitenbond betalen jaar lijks 2 fr. lidgeld, verders 5 fr. per geit (of schaap) die zij doen verzekeren. Bij sterfgeval ontvangen zij 75 fr. vergoeding behouden het geslachte dier en zien hun nieuwe geit, zoo zij er een aankoopen, opnieuw verzekerd zonder betaling. KORTEHJARK. Nieuw provinciaal raadslid. Heer Octaaf Demeulenaere, koopman Markt, Kortemark) werd tot Provinciaal Raadslid gekozen. Zijne echt- genoote, Vrouw Lucie Vercruysse is ge boortig van Poperinge. Wij wenscben onzen abonnent «Heil»! Onderscheiding. Eerw. Zuster Bea trix. Overste der land- en huishoudschool, werd vereeremerkt met het kruis van Rid der in de Leopoldsode. Zij is een pionierster op het gebied van vakonderwijs. Zij stichtte de eerste school van dien aard voor meisjes in West-Vlaan- deren. Beste gelukwenschen. RENINGELST. Bond der Kroostrijke Gerinnen. Op 26 dezer, om 2 ure na middag, bij Em. Vercruysse, aJgemesne vergadering voor al de werkende en eere leden van den bond. Dagorde: 1. Inning van 't lidgeld voor 1933 (10 fr. en 2 fr. voor weduwen- en we zenfond?); 2. Voordracht door M. Ach. Drcock; 3. Prijsloting voor de aanwezige leden. Verderen uitleg Zondag aanstaande. PROVEN. Belangrijke vergadering. Op Woensdag a. s., 21 December, 's avonds om 5 ure s.ipt, wordt er bij P. Goetgheluck eene vergadering gehouden voor de leden van den Hopbond. Mr Simoens. Staats- l8rdbouwkunriige, zal er een voordracht gr :n over hopteelt. Buiten de mededee- llr:cn door hit Bestuur en de betaling der bijdraee voor 1933, zal M. Proot, land bouwingenieur der potaschmijnen, een ci- ncmaSkn la en af' l'en over de potasch. N'et alleen de leden n den Hopbond en c r Boerengiidc wort'- a er verwacht, waar tu-e boereu en boerenzonen. Bladz. 4. 18 DECEMBER 1932. N' 51. HOLLEBEKE. Kermis in *t Lokaal der Kristen Werklieden. Vandaag Zon dag. 18 December, is het kermis bij Re mi Gouwy-Pieters. Prijzen: 60 fr. te ver smijten op den Pijlblok, Kaart- en Teer- lingspel Vrienden, Vandaag is *t kermis in 't LokaalI Ge zijt verwacht daar, allemaal. Want heden avond, klokslag zes, S aan al de mannen in de bres! Men speelt op teerling, pik en kaart. De vrouwkens eten koek en taart. Wijl kerels drinken 'nen demi!... Naar t Kristen Volkshuis! Sapristi! Gemeenteverkiezing. De aanvullen de Gemeenteverkiezing was officieus ge steld op 11 December. Tot hiertoe is daar van nog niets officieel ingekomen. Dus heeft de kiezing dien dag geen plaats ge had. Voor wanneer? BoermnengUde. Zondag was het al- gemeene vergadering, 'n Flauwe opkomst! Ze hadden schrik van den vriezeman. Spij tig, want Juffer De Quinemare gaf 'n zeer lnterressante voordracht over Dagelijk- sche verzorging van den ziekeZe sprak met kennis en overtuiging over de zieken kamer. reinheidszorgen, middelen tegen het doorliggen, verbedden van den zieke. Spreekster was zeer aanschouwelijk en had ter beschikking 'n levende kleine Paula. bed. lakens, en 'n heel aanschou wingsmateriaal. Juffer De Quinemare gaf niet alleen woordenonderwijs, maar trad actief op. Mevrouw Geo, voorzitster, dankte warm de spreekster om haar praktische, boeien de, nuttige, aanschouwelijke en luimige voordracht, door de ledea-gegeerd en ge- smaaktSgrsekSfér" wist het nut:>ó mét iiet aarfge name te paren. E. H. Proost sprak gemoedelijk over O. L. Vrouw van Lourdes. In de beste stem ming sloot de vergadering. Beste Leden, Elke mensch, die hoest of kucht. Troost en helpt hem wat verheugen. Geeft hem oppas, versche lucht! Print die voordracht in 't geheugen! GEO. ROESBRUGGE. V.O.S. en B.V.O.S. Heden Zondag is er bij onzen makker Daniël Barbier herbergkermis. Komt al len ons lid een bezoek brengen waar ge het U niet zult beklagen, want, waar de V.O.Ssen en B.V.O.Ssen zijn daar is al tijd leute en plezier. De saucissen zullen klaar zijn tegen 5 uren, dus laat ze niet koud worden. WESTROOZEBEKE. Davidsfonds. Op Vrijdag 23 December wordt voor de leden van het Davidsfonds een Kerst avond aangeboden. De Kestboom die elk jaar een uiterst aangenaam uurtje be zorgt, zal nogeens door de leden te pluk ken zijn. En het KerstspelEvangelie- beelden zal zeker en vast in den smaak van eenieder vallen. Houdt uw avond dus vrij op 23 Dec. WESTNIEUWKERKE. Velos vrij in Frankrijk. Om vrij de Fransche gren zen over te trekken met velos en motos vraagt van heden af eene kaart geldig voor 1933 bij LEON LEMAIRE, plaats, Westnieuwkerke. uit natuurboter vervaardigd zijn lekker, daarbij nog voedzaam en gezond. DIKSMJIDE. Apothekersdienst. Heden Zondag alleen open Apotheek FOCKE, Groote Markt, Diksmuide. Feestviering. Verleden Zondag vierden de Katholie ken alhier hun groote en schitterende zegepraal der Kamer-, Senaat- en inzon- der der Provinciekiezing. Door de groote koude en door allerlei feesten in de om liggende dorpen Het de opkomst wat te wenschen, maar de geestdrift was des te grooter. Na al de bijzonderste straten doorkruist te hebben, wierdea al de op- gekomenden verwelkomd door de voorzit ter van 't Kiescomiteit, den heer Smis, burgemeester te Oudenburg. Daarna na men de heeren Ars. Glorie, Provincieraads lid; Heer Vandemoortele, Provincieraads- Ud; Heer Oct. Demeulenaere, de nieuw gekozene der Chr. WerkHedenpartlj, en Heer Brusselmans, volksvertegenwoordi ger, het woord. Prijskaart ing. Uitslag der kaarting bij Jer. BiUiet, Sta tieplaats, Diksmuide: 1. Georges Jonseu- ne, Wulveringem; 2. Ed. Vanlerberghe, Jonkershove; 3. Georges Morreel, Wou- men; 4. Isidore Vanhoutte, Diksmuide; 5. Georges Lachat, Kor r'are; 6. Geldhof, Oudekapelle; 7. Henri Danneel, Alverin- gein; 8. Urbain Coene, Aartrijke; 9. Si- don Blomtrock, Diksmuide; 10. Leon De- zodt, Jonkershove; 11. Georges Notreda- me, Nieuwkapelle; 12. Cam. Nouwynck, Handzame; 13. Dan. Vanlerberghe, Zande. Er waren 172 kaarters. Biljartclub D. O. S. Wie wil medegaan naar Aartrijke of Al- veringem, op heden Zondag 18 December, gelieve zich aan te melden. Voor Aartrijke vertrek met tram van 11 ure. Voor Alveringem in het lokaal om 2 ure. Het Bestuur. PERVIJZE. Zondag a. s. groote Prijs- kaarting in 't bieden, bij Gust. Vande- weghe. 650 fr. prijzen. Begin om 2.30 u. ontvangen we volgend schrijven in ge volge artikel Kath. VI. Tooneelbond Ste Lutgardishier verleden week ver schenen. Hen verklaarde ons verleden week dat de V. O. S. met Nationalisme niets te zien had hoewel er overdre ven in zitten. Briefje hieronder bewijst dat anderen er een tegenovergesteld gedacht op hou den; we drukken dit ook en nu we de twee klokken geluld hebben, sluiten we die zaak: KLARE WIJN Uw blad van Zondag laatst meldde in geestdriftige bewoording het stichten van eene Ste Lutgardisgilaedat wil zeggen dat er eene tooneelgilde voor meisjes gesticht wordt in den schoot van den V.O.Ssenbond van Roesbrugge. 't Is de eerste maal niet dat de Nationalisten pogen een Vlaamschen Meisjesbond te stichten alhier maar totnogtoe was er nog nooit zooveel schijnheiligheid aan den dag gelegd geweest. Nu, de Natio-, nalisten zijn er om gekend, maar hun meesterstuk hebben ze nu afgewerkt. Vrijdag 2 December sprak de jonge na tionalistische leider van Roesbrugge in openbare vergadering in zijn kiespropa- ganda voor de Provintie tegen de Pries ters en tegen hunne werking (schan de, ja driemaal schande) en zekere spreuken uitgaande van zijn huis bewij zen steUig dat dat jong heerschap booze plannen koesterd en Kerk en Priesters tegenwerkt en nu... nu sticht hij buiten alle politiek en aUeenüjk tot kunst en vermaak eene Ste Lutgardisgilde om de jonge meisjes te onttrekken aan den invloed der Geestelijken (weten de GeesteUjken dat, en zien ze klaar?) en om hun te vormen naar zijn politie ke gedachten; zijn werking pakt niet bij de mannen en nu begint hij bij de ge- voelsmenschen, de vrouwen; maar al de Jonge meisjes die nog eergevoel hebben zuUen zich daar niet laten leenen tot speelballen van poUtlekers en de ouders zullen hunne dochters niet laten vormen tot heethoofden en tot slachtoffers van eene ongezonde en slechte poUtiek. iMiiiiBBiMMiaai:a£3aaaiia Voor uwe wendt U ter drukkerij SANSEN-VANNESTE Gasthuisstraat, 15, Poperinge SPOEDIGE BEDIENING. Op 15 December had ons land dus 76.500.000 frank ain Amerika te beta len in aflossing der gelden ontvangen gedurende den oorlog om dezen voort te kunnen zetten, plus de verloopen ren ten. Over een drietal weken werd door de Belgische regeering beroep gedaan op de Amerikanen om uitstel te bekomen de zer betaling gezien den slechten finan- tieelen en ekonomischen toestand van ons land. Verscheidene nota's werden gewisseld maar Amerika bleef onhandelbaar en eischte de betaling op 15 December li. der verschuldigde som. Alvorens af te treden had de Regee ring der veertig dagen een standpunt ln te nemen in het niet of wel betalen der bepaalde som aan de Amerika arische schatkist. Na een allergewichtigste en laatste vergadering heeft de Ministerraad in zijne zitting van Dinsdag II besloten NIET te betalen. Een offlcieele nota werd opgesteld om de beslissing aan Amerika to melden. Als reden werd aan Amerika voorgelegd dat de betalingscapaciteiten van Belgie vastgesteld in 1925, en waarop de vroe gere regeling werd vastgesteld, niet meer kunnen van tel zijn. Immers alsdan werd de Belgische schatkist aangevuld door de betalingen vaa Dultschland, maar deze zijn weggebleven door het toepassen der voorstellen voor moratorium ingediend door Presld Hoover, en ook ten ge volge van h.t akkoord van Lausanne, gesloten op aandringen der Vereenigde Staten. In zelfde nota drukte de Belgische re geering haren spijt uit dat geen rege ling had kunnen getroffen worden vóór dezen vervaldag en dat zij hoopte dat de Amerlkaansche regeering hare me dewerking zal willen verleenen om het vraagstuk der oorlogsschulden en her- stelHngen opnieuw te onderzoeken om eene nieuwe regeling te treffen. Het ware toch billijk dat Amerika ook eens wat goeden wil aan den dag legde om die hangende vraagstukken, die een zoo grooten invloed uitoefenen op den huidigen ekonomischen toestand, eene redeUjke oplossing te geven. Op aandrin gen van Amerika hebben wij alle schul den moeten kwijtschelden aan Dultsch land, om dit land van den afgrond te b3vrijden, maar voor ons heeft Amerika niets over. Dat bHjkt ver van redeUjk te zijn, temeer dat in de vorige eeuw ge durende de Amerikaansche oorlogen tus schen Noorder- en Zuiderstaten, nopens de slavernij dezer Staten verscheidene leeningen hebben aangegaan in Europa, maar deze niet hebben willen erkennen, eens den vrede en de vereeniging be werkstelligd. Anderzijds bevindt Belgie zich in een bevoorrechten toestand. De geallieerden hebben steeds plechtig verklaard dat het onrecht dat aan Belgie werd gedaan, ge heel en al zou hersteld worden en zich steunende hierop, heeft Belgie aan Ame rika terugbetaald datgene wat het van Dultschland ontving en niets meer. Moest Belgie nu toch zijn schuld ver effend hebben in weerwil van de opschor- sing der Duitsche betalingen of van de vermindering ervan, dan zou Belgie vrij willig afstand hebben gedaan van zijn bevoorrechte positie. De schuld van Bel gie aan Amerika ls geen commercieele schuld. Het is veeleer een schuld van politieken aard waaraan de beteekenis moet worden gegeven die Belgie en de gealUeerden steeds eraan hebben gegeven. Belgie is niet verpUcht de schuld te be talen en daarom zou ook onder de be staande omstandigheden een betaling op den vervaldag van 15 December onaan- nemeüjk zijn. FRANKRIJK ZAL OOK NIET BETA LEN. ZULKS VEROORZAAKT DEN VAL DER REGEERING HERRIOT Door de Fransche regeering werd aan de Fransche Kamer voorgesteld, na de vruchtelooze pogingen gedaan bij de Amerikaansche regeering om uitstel te bekomen, toch te betalen mits zekere voorwaarden. De Heer Herriot deed een dringend beroep op de Fransche Kamer leden om zijn voorstel te steunen om van de vroegere overeenkomsten geen vodden papier te maken. Door de regeering werd zelfs de motie van vertrouwen gesteld voor die kwestie, verscheidene voorstellen van nota's wer den voorgelegd waarin onder meer de Fransche regeer ing aan Amerika zou te kennen geven dat een nieuwe regeling diende getroffen, maar met 402 stemmen tegen 187 stemde de Fransche Kamer tegen de betaUng en stelde aldus de re geering in de minderheid. Diensvolgens heeft de Heer Herriot zijn ontslag ingediend bij den Heer Lebrun, President der Republiek. Frankrijk zal dus ook niet betalen aan Amerika. het vraagstuk der oor logs- en herstel schulden. DE VERVALDAG Acht landen, waaronder Engeland en Italië, hebben op 15 December aan Ame rika 150 millioen dollar betaald. Vijf landen, waaronder Belgie. Frank rijk, Polen, Tcheko-Slovaklje, Hongarie, hebben niet betaald. De storting die ze moesten doen bedroeg gezamentHjk 25 millioen dollar. LAATSTE BERICHTEN. De Socialistische Partijraad heeft ge weigerd het aanbod van den Heer Deveze, om deel uit te maken van de regeering, in aanmerking te nemen zoodat een drie ledige regeeriug onmogelijk wordt. De onderhandelingen werden door den Heer de Broquevilie voortgezet en aUes de ontslaggevende eerste-minister van Frankrijk, gevallen bij de bèsprckingen der oorlogsschulden. ENGELAND EN ITALIË HEBBEN BETAALD Door Engeland en ItaHe werden de schuldige sommen gestort. Engeland heeft ter vereffening goud naar Amerika ge stuurd, vergezeld van eene nota waarin de Engelsche regeering aan Amerika ter kennis brengt dat de betaling een voor schot is op eene bepaalde globale som die zou moeten vastgesteld worden in eene te treffen overeenkomst. ItaHe heeft betaald zonder voorbehoud. POLEN VRAAGT OOK UITSTEL De Poolsche regeering heeft ook uitstel van betaling gevraagd aan de Vereenig de Staten, dit wegens den finantieelen toestand van het land, en verklaarde niet te kunnen betalen op den gesteldcn da tum. INDRUKKEN IN AMERIKA Het tenachter bUjven van Belgie en Frankrijk heeft groote ontsteltenis te weeg gebracht in Amerika. Zekere Ame rikaansche bladen beweren dat Amerika in woede zal ontsteken tengevolge de weigeringen en dat diplomatieke verwik kelingen eruit zullen voortvloeien. Andere bladen drukken hunne voldoening uit dat het Europeesch front niet meer eensge zind optreedt. Docr de Amerikaansche regcering wer den nog geen uitlatingen over de zaak gedaan, wat zij zal voorsteUen is dus nog niet bepaald. Wellicht zal President Hoover een bij zondere boodschap richten naar het Con gres waarin hij het in gebreke blijven der debiteurstaten zal melden en waarin hij zijn inzicht zou te kennen geven dat een herziening zou moeetn gedaan worden van schijnt uit te wijzen dat een akkoord op LLN BELANGRIJK ARTIKEL VAN DE hanrinn is tusschen de Katholieken en de OS.SERi ATORE ROMANO» Liberalen. De Heer de Broquevilie heeft Hel Vatikaansrh blad vraagt aan A me- reeds meermalen pogingen gedaan om den Heer Van Cauwelaert in zijn ministerie te Voor het bekleeden der verscheidene de partementen woroen volgende namen vooruitgestoken: H. de Broquevilie, Eerste Minister zon der portefeuille; Ministerie van Justitie: H. J&nson; Landsverdediging: H. Devèze; Arbeid en Nijverheid: H. Van Isacker, H. Van Cauwelaert of E. P. Ru.ten; Buiienlandsche Zaken: H. Hymans; Kunsten en Wetenschappen: H. Lippens of H. Dlerckx; Financiën: H. Jaspar; P. T. T.: H. Bovesse; Binnenlandsche Zaken: H. Poullet of H. Van Cauwelaert; Openbare Werken: H. Sap; Koloniën: H. Tschoffen; Landbouw: H. Muiiie, senator van Kort- rijk-Ieper. Mogelijk zouden daarbij nog twee mi nisters gevoegd zijn zonder portefeuille of zou nog een nieuw departement tot stand komen, namelijk het Ministerie van So ciale Voorzorg en Volksgezondheid, maar de titularisssen kunnen wij nog niet mede- deelen. Onze gegevens zijn niet officieel en zoo dus mogen wij ons verwachten aan veran deringen, vooraleer het kabinet samenge steld worde. Wij betreuren dat de Heer Heyman niet meer genoemd wordt bij de nieuwe vor ming. DE STAD BELLE TEGEN DE BANKEN De rechtbank van Hazebrouck (Fransch Noorden) heeft uitspraak gedaan in het proces, ingespannen door de stad Belle tegen de Banken. Deze zijn verwezen tot het betalen, aan genoemde stad, eener som van 1 miljoen 375 duizend frank, met de interesten. Het betreft wissels uitgegeven door de Coöperatief van de verwoeste Kerken, voor den heropbouw eener Kerk. Deze wissels waren ont vreemd en ontvangen geworden door den gewezen burgemeester van Belle. iHss^saasaaafiSiBxasBssiaBaBaB rika zich edelmoedig aan te stellen te genover Europa De Osservatore Romano bepleidt de herziening van do lntergeallieerde schul den en vraagt dat Amerika dezelfde edel moedigheid zou aan den dag leggen te genover haar schuldenaars, als deze be toogden tegenover Dultschland voor de herstelbetalingen, en het blad stelt een nauw verband vast tusschen het pro bleem der schulden en dit van de ont wapening. Het artikel herinnert aan de vrederede gehouden vóór tien jaar door Pius XI, aan Frankrijk, aan Italië, aan Engeland en Belgie, ten gunste van Dultschland, welke rede. zegt de Osservatore, zoowel in de huidige omstandigheden geldig bHjkt voor Amerika ten gunste van de overwinnaars van den oorlog. De Vereenigde Staten, voegt de Osser vatore er nog aan tce, zullen er zich aan herinneren dat zij zelf aan de overwin naars ten gunste van de overwonnenen woorden hebben uitgesproken gelijk aan de rede van den Paus. Om te eindigen doet het blad beroep op den practischen geest van Amerika. Zaterdag en Zondag heeft de Katho- Ueke Jeugd hun politiek Jeugdkongres gehouden. Op den tweeden dag hebben zij in groep eene plechtige Hoogmis bij gewoond, gingen dan stoetgewijze naar hun lokaal om er in verscheidene sekties zitting te houden. In de sektie der Universitaire Groepee ring werd de vraag behandeld: Moet de Katholieke Partij heringericht wor den? De Heer Charles van Renynghe de Voxvrie bracht een uiterst belangrijk ver slag uit over deze kwestie. Uit dien hoofde geve wij Zondag aanstaande een eerste uittreksel uit het verslag van den Heer Charles van Renynghe de Voxvrie. Wij zijn ervan verzekerd dat al onze Lezers dit gretig zullen lezen, én om zijne belan- rijkheid, én om de hoog? gezichtspunten die erin ontwikkeld worden. Bij de algemeene vergadering werd het woord gevoerd door de H.H. Tschoffen en Crockaert, katholieke Ministers. IBHBB9BBBBBBBSSa3!9E9133ISB93&B DE HEILIGVERKLARING VAN BERNADETTE SOUBIROUS De Congregatie der voorbereidende ri ten vergaderde Dinsdag voormiddag, te Rome. bij Z. Em. Kardinaal Verde. den verdediger der zaak tot heiligverklaring van de Gelukzalige Bernadette Soubirous, der Congregatie van de Zusters van Liefde en van het Christelijk Instituut van Ne- vers. Tijdens deze vergadering hebben de aanwezige prelaten d 'se mirakels, voor gesteld voor de 1 srkéaring van de Gelukzalige, besp1' ~n goedgekeurd. IBBBBCaBBBBIBB^.- JBIBBBBBBiSaBIB PRINS LEOPOLD EN PRINSES ASTRID N.AAR CONGO Op 30 December e. k. verlaat Prins Leo pold met Prinses Astrid Belgie; zij zullen eene reis ondernemen voor een viertal maanden ln Belgisch Congo om aldaar den landbouwtoestand te bestudeeren. KATHOLIEKE VLAAMSCHE HOOGESCHOOLUITBREIDING KORTRIJK Op heden Zondag 18 December, hebben wij te 5.30 uur de 4* voordracht van de K.V. H. Uitbreiding. Deze maal treedt op in het Vlaamsch Huis A. Vandcwalle met een voordracht over HET WERK VAN DE GEBROEDERS VAN EYCK De voordracht is met lichtbeelden. HET TELEFOONTARIEF Door de Regie van Telegrafie en Tele fonie werd een maatregel getroffen die voorzeker gunstig zal onthaald worden door de telefoonabonnenten. Tot nogtoe waren de abonnementshuur gelden betaalbaar in één keer en op voor hand voortaan zullen ze per kwartaal be taald worden, zonder eenigerlei opgeld: hetzij ongeveer 31 frank voor Gent, Brug je, Oostende, Kortrijk Aalst, en ln de an dere netten, volgens hunne belangrijkheid, ongeveer 112 en 94 frank per trimester. Het abonnement zal, net als vroeger, recht geven op een zeker aantal kostelooze gesprekken (600, 500 of 400 per jaar, vol gens de belangrijkheid van het net). De huidige abonnenten zullen van den maatregel genieten van den eerstvolgenden \ervaldag van hun abonnement af. 26' SALON VOOR AUTOMOBIELEN EN RIJWIELEN De Officieele Uurtabel der Autobussen /an Belgie, gepubliceerd onder de hooge patronaten van de Nationale Maatschap pij der Buurtspoorwegen, het Nationaal Verbond der Autobussen Uitbaters en Ondernemers, de Ambachtsbond der Reizigers en Handelsvertegenwoordigers van Belgie, heeft een luxe publicatie, ter gelegenheid van de 26" Salon voor Auto mobielen en Rijwielen uitgegeven, ver krijgbaar in alle station's Bibliotheken en dagbladen kioskes, tegen fr. 5,50. Men abonneert zich van dag tot dag bij de Offlcieele Uurtabel der Autobus sen van Belgie, welke vier maal 's jaars verschijnt. Mits storting van fr. 15,50 op postcheck Nr 128,141 ontvangt men alle tijden des jaars zijn vier exemplaren. Administratie van de Officieele Uurta bel der Autobussen van Belgie, 46, Hen drik Waflelaertsstraat, Brussel. Tel. 37.92.47. ■BBBBBBBBB9BBflEBBBBDSaJBBBB3 IEPER-DUINKERKE Met 15 Oogst is deze dienst in voege gekomen. HEEN Oostcappel 6.30 9.50 13.00 16.30 Duinkerke 7.30 11.00 14.00 17.30 's Zondags bijdienst; Vertrek uit Oost cappel 19.00; aankomst te Duinkerke 20.00. TERUG Duinkerke 8.30 11.30 15.00 18.00 Oostcappel 920 12.30 16.00 19.00 's Zondags bijdienst: Vertrek uit Duin kerke om 20.30; aankomst te Oostcappel om 21.30. Aansluiting met Autobusdienst Ieper- Roesbrugge. ROESELARE-MERKEM HEEN Roeselare Merkem 7.00 10.00 13.00 17.20 7.55 10.55 14.00 18.15 's Zondags laatste vertrek uit Roeselare om 19.30 tot Staden. TERUG Mevkem 8 CO 12.00 14.15 Staden 6.25 1225 14.40 16.00 Roeselare 8.50 12.50 15.15 16.30 's Zondags laatste vertrek uit Merkem om 18.15 tot Staden. IN 'T BINNENLAND TE MALONNE werd een werkman onder een muur bedolven en gedood. TE GENT werd Vandewynckele, die falliet ging met millioenen verlies, ver oordeeld tot 4 jaar gevangenis en 3.500 frank boete. TE KORTRIJK werd een kindje van 6 jaar, de kleine Willy Van den Bogaerde, door een auto omvergereden en gedood. De doodrijder reed voort zon der naar zijn slachtoffer om te zien. TE AARLEN is een auto tegen een boom gereden. De voerder werd gedood. TE KUURNE is een vlasschuur met gansch den inboedel opgebrand. NABIJ HEIST werd een visscher door een golf van zijn boot geslingerd en verdronk. TE SCHAARBEEK werd een taxi voerder geplunderd door een klant, en dit onder bedreiging van een revolver. TE BRUSSEL weden 15 personen gewond bij een treinongeval. UIT REDEN der crisis heeft de Koning besloten dees jaar geen hofbal te geven ter gelegenheid van Nieuwjaar. TE KORTRIJK werd een man door een auto omvergereden en erg gekwetst. TE BERGEN werd een brievenbe steller aangehouden wegens het stelen van brankbrieven omsloten bij gewone brieven. TE BEERSEL werd een 2-jarig kindje door een auto omvergereden en erg gekwetst. TE FERGNIES werd een vrouw aangehouden die probeerde voor 175.000 frank diamanten binnen te smokkelen. TE VERVTERS werden verscheide ne personen gekwetst bij eene trambot sing. TE ANTWERPEN is het parket af gestapt in eene financieele inrichting met name Cabinet National des Etudes Eco- nomiques et Financières - TE SCHAARBEEK werd een 11- jarlg meisje door een auto omvergere den en gekwetst. TE STEENBRUG werd de koster van Leers dood gevonden nevens zijn rijwiel. TE ANTWERPEN is een woning uitgebrand, in de Simonstraat. Aanzien lijke schade werd aangebracht. TE BRUSSEL werd een vrouw door een auto omvergereden en gedood. TE UKKEL is een huis afgebrand na eene gasontploffing. TE LEUVEN werden 4 personen gekwetst bij eene autobotsing. TE HASSELT werd een jonge werk man verwurgd door zijn sjerp die gevat werd door een rollende riem. TE TAMINES heeft een vrouw haar man doodgeschoten. TE PROFONDEVXLLE ls een man van de trappen van zijn woning geval len. De ongelukkige had eene schedel breuk opgeloopen en stierf eenige oogen- blikken daarna. TE DOUR, ln een koolmijn, werd een mijnwerker tusschen twee wagentjes de borst ingedrukt. Hij werd op den slag gedood. TE ELOUGES werd een mijnwerker bedolven onder eene instorting. TE EVERGEM werd een knecht bedolven onder een lading van een stort- kar. De man werd in deerlijken toestand van onder den afval gehaald maar stierf kort daarop. TE AARLEN werd een man door een trein in twee gesneden. TE GENT is een huis ingevallen. Persoonlijke ongevallen zijn niet te be treuren. TE ESTTNNES-AU-VAL werden een man gedood en een vrouw gekwetst door een auto die onmiddellijk de vlucht ge nomen heeft. TE UKKEL ls een 13-jarig meisje verdwenen. TE HAUTRAGE hebben bandieten een auto aangevallen maar werden ver dreven door de gendarmen. TE SINT GILLIS heeft een man zijne vrouw doodgeschoten. TE MECHELEN heeft een jongeling zijne verloofde bij ongeluk gedood bij bet kuischen van zijn revolver. TE AMEROIS werd de jager Burg graaf Joly ongelukkiglijk door een schot getroffen en overleed kort daarop. TE KEUMIÉE heeft een vrouw, haar man met verscheidene revolverscho ten gedood terwijl de zoon zijn vader vast hield. TE ROESELARE is de auto van Heer Odiel Derynck gebotst op de auto van Heer Vanneste, dokter te Passchen- dale. Alles verliep zonder veel erg. TE MEENEN is een driejarig kindje gevallen in oen kokende kom botermelk en verbrandde zich zoo erg dat het korte stonden nadien den geest gaf. TE MEENEN werd zekere Deunaer door een auto omvergereden en erg ge kwetst. Indien gij tot hiertoe alles geprobeerd nebt zonder voldoenden uitslag of gene zing te bekomen, wact.t niet langer en neemt uwen toevlucht tot MARTIN TOS3S. Voor verouderde en Ingewortelde gevallen volgt de volledige serie van zes weken 185 fr. voor Asthma speciale serie. Martin Toms, 112, Weststraat, Brussel. UBBSBazasEsaHMBHaasaiiBaB» KOOPT UW SCHOOLGERIEF bij Sansen-Vanneste, Poperinge BISDOM BRUGGE Zijne Excellen tie Monseigneur de Bisschop heeft be noemd tot: Aartsdiaken van het Kathedraal Kapi- tel, te Brugge, Z. E. K. kanunnik Mahicu. vicaris generaal Kanunnik Cantor. Z. E. H. kanunnik Vander Meersch, vicaris generaal. Titulare Kanunnik. Z. E. H. Coucke, 8. T. B„ eere-kanunnik en econoom aan het Groot Seminarie te Brugge. PRIESTERWIJDINGEN Wijdingen toegediend door Z. E. Mgr. Lamiroy, in de Hoofdkerk te Brugge, den 17 December 1932. DIAKENS: Baekelandt Firmln. Gulle- gem; Desmet Jozef. Sint Eloois-Vijve; Goethals Jozef, Beveren (Roeselare): Hou- venaghel André, Westvleteren; Parret Wilfrid, Izegem; Pringiers Georges, Kort rijk; Tusschaver Cyriel, Dentergem; Van- denberghe Jan, Meenen; Vandepitte Mau- rits, Moorslede; Vande Wvnckel Roger, Loo; Van Haverbeke Constant, Izegem; Van Steenkiste Jozef, Lendelede. SUBDIAKENS: Creupeland Jozef, Kort rijk; De Meester Karei, Roeselare; Fran cois Jaak. Kortrijk; Lanssens Remi, Den tergem; Muilebrouck Henri, Ledegem; Pin kel Arthur, leper; Spriet André. Wingene; Tolpe Jules. Eernegem; Traen Pieter. Brugge; Vandenberghe Henri, Breedene; Vandorpe Leo. Kortrijk; Vanderstichele Germain, Gullegem; Verhelle Jozef, Kort rijk; Verkinderen Oscar, Gits. We vragen aan al onze Lezers een gebed voor de Priesterroepingen. «BXSSBI3£33231E33r~ TSS3SSS3 EEN AKELIGE GESCHIEDENIS Eer.e levend begraven vrouw In de gemeente Trentera, in Transyl- vanië. hebben drie prafschenders een ake lig avontuur beleefd dat hen van schrik verlamde. Zij waren, bij nacht, op het kerkhof gedrongen, en kwamen het graf openen van eene vrouw sinds vijf dagen levend begraven, om het vermeend lijk van zijne juweelen te berooven. De onge lukkige, ln een doodslaap gedompeld, gaf al da teekens van het overlijden, in zoo verre dat de geneesheeren niet geaarzeld hadden de toelating tot begraven af te leveren. Op 't oogenb'ik. dat de dieven de lijkkist openden ontwaakte de vrouw. Een der kwaaddoeners moest naar het gast huis overgebracht worden; een aanval van verlamming had hem aan den boord van het graf getroffen. De anderen, waanzin nig van schrik, vluchtten zoo hard zij loopen kenden. Voor de vrouw was het een gelukkig toeval, en voor de dieven ene welverdiende straf, isaii'r;ir?is:v?r'.':T'!!/J-'S!,!2Z33 STAD POPERINGE BERICHT Het, Nationaal Verbond voor Oorlogsin- valieden te Poperinge, laat aan de bevol king weten, dat geen enkel lid noch be stuurlid, van hunne maatschappij op dracht gekregen heeft, of veroorloofd ls, giften of gelden in te zamelen voor een kerstfeest ten voordeele der kinderen der invalieden. AANRIJDING TE POPERINGE Vrijdag middag, rond 1 uur, werd de Heer Paul Cordonnier, uit Boulogne, die aan het praten stond met twee Heeren hoppehandelaars, ln de Noordstraat, recht over de Hondstraat, aangereden door den Heer Parret, graanhandelaar te Watou, die per moto door de straat reed. De Heer Cordonnier die ten gronde werd gestuikt door den schok bekwam lichte kneuzingen aan voeten en handen. ssnaBBsaaBSBBaaBBBBaaaaaaEBa SANSEN-VANNESTE (BS TE WINNEZEELE werden twee ka- mionnetten beladen met Belgische tabak aangeslagen. De lading was van 1S82 kilos tabak voor eene waarde van 150.00J fr. In het kasteel van Doorn, waar de Duitsche ex-Keizer vertoeft, werd een man aangetroffen die een aanslag pleegde, te bedrijven op den ex-keizer. Men zou te doen gehad hebben met een zinnelooze. Te CORMONTEUIL, in Frankrijk, heeft een vrouw haar man gedurende zijn slaap begoten met kokend water zoodat deze erg verbrand werd. Bij Rijsel werd een man die zich had verkleed in St Niklaas fel afgeranseld door een boer die dacht met een dief te doen te hebben. I- TE GLABBECK werd een vrouw aangehouden wegens moord op hare drie kinderen. TE WEENEN heeft eene vrouw een einde aan haar leven gesteld door gasver- stikking en heeft zelfde lot doen onder gaan aan hare drie kindertjes. TE WARSCHAU had men den sleu tel van de schatkist verloren. Geen enkel slotenmaker kon de deur weer openmaken en men deed beroep op een beruchten in breker die in de gevangenis zat. In een omzien deed hij de deur open, en verdien de eene schoone belooning. Te DEULEMONT, rond Rijsel, werd een onwaardige vader die zijn acht kin deren op straat wilde jagen door een zij ner zoons doodgeschoten. SIflSBBBBSBBBBBflBBBflBBBBBBBEBE KABOUTERKEN IS DOOD HET VENTJE HAD EEN GESTALTE VAN VIJF EN VIJFTIG CENTIMETER In Indiana (Vereenigde Staten) is de kleinste man ter wereld op 88-jarige leef tijd overleden. Het ventje had eene ge stalte van slechts 55 centimeter. Het was de fameuze cirkbestuurder Barnum die het kabouterken in 1882 ontdekte en met hem heel de wereld afreisde om hem te toonen aan degenen die nieuwsgierig ge noeg waren den dwerg te zien. Het baasje heeft een aanzienlijke fortuin achterge laten, maar aan wie de nalatenschap te beurt valt, wordt niet gezegd. BaaiBEiasaEB^BaSBBBCBBBBBBBa VIJF GESLACHTEN IN DEZELFDE FAMILIE Te Estemay (Frankrijk), bestaat een zeldzaam gevaL De weduwe Noël-Guil- laume, 87 jaar oud, heeft eene dochter, Mad. Petit-Noël, die zelf tusschen hare kinderen eene dochter heeft Mad. Veil- lard-Petit, die te Les Essarts-le-Vicomte woont. Mad. Bordes-Velllard, dochter der voorgaande, wier man gemeenteraadslid is te Estemny, heeft een meisje, Michelle, ter wereld gebracht, dat dus het vijfde geslacht is dezer schoone familie. lEBBEBHflEEBBBBEEflflEEMEEBBBB D, U„. "ÜWM/j D» lVtBp,h^ Th»* \o»F v;.c90 UW»'* Kostelocn toezending van de brochuur met uil!.„ BLONDET, 61, PachthofsUaat, teumt ZONDAG 18 DECEMBER 1932 POPERINGE. Herbergkermis, de Galgestraat bij Camille Hazebrouck. Gans te verhollen. POPERINGE. Herbergkermis, In rten Droogen Tapbij Jerome Rappelet, Woestensteenweg. POPERINGE. Herbergkermis, A rHirondelle bij Wed. Ryckewaert, Wa- toustraat. POPERINGE. Herbergkermis, In de Brleke bij Jules Baert. Konijn van 5 kgr. door den uil te verhollen. POPERINGE. Srhoon konijn van 5 kgr. te verhollen, In de Kroon bij Louis Populier, Watoustraat, gegeven Nestor Vermeulen. POPERINGE. Herbergkermis, Au Traversbij Jules Inlcn, Maurits De- wulfstraat. POPERINGE. Herbergkermis. In de Gazeketelbij de Kinders Boeket, Doornstraat. POPERINGE. Herbergkermis, A la Ville de Nicebij M. Deneire, Mau rits Dewulfstraat. POPERINGE. Schoon konijn te ver- bollen, van 5 gr., In den Achterwegel bij Georges Deneire, Trommeiaarstraat, gegeven door Julien Lequlen, bijgenaamd Boertje Pummel. POPERINGE. Herbergkermis, Ca fé Monopolebij Vrouw Julia Garcy, Trommelaarstraat. Maandag kandeel. POPERINGE. Konijn van 4 kgr. door den uil te verhollen In de Wa genmakerij bij Jos. Faseur. Gegeven door Victor Goudezeune. WOESTEN. Prijskaarting. 200 fr. prijzen, 2 fr. inleg, bij André Boudry. VLAMERTTNGE. erste Tap, her berg St Louisbij Henri Neyrinck, Grooten Traveer, lepersteenweg, vanaf 1 uur namiddag. Volksconcert door den vermaarden Joz. Debruyne, van Vlamer- tinge. Onbekende prijzen en verrassingen (kosteloos) voor de vrouwen. VLAMERTINGE. Konijn van 4 kgr. gratis te verkaarten, vanaf 3 uur, A la Ville de Lillebij Hector Vanlede. DIKKEBUSCH. Herbergkermis, In de Nieuwe Leute bij Jos. Matton. Een konijn te verhollen, een koekevollaart te versmijten, twee flesschen wijn met de teerlingen te versmijten en 20 fr. te ver- kaarten. ABEELE. Herbergkermis, A l'Hou- blonnière bij Alois Casler. Schoon ko nijn te verhollen door den uil. WATOU-ST-JAN. Herbergkermis, In de Zon bij Daniel Milleville. Ko nijn door den uil te verhollen. WESTOUTER. Schoon konijn door den uil te verhollen, wegende 5 kgr., In de Lindebij Jcremie Carron, gegeven door A. Dewulf-Syoen. ZONDAG 25 DECEMBER (KERSTDAG) VLAMERTINGE. Herbergkermis, «In de Vette Weide», bij Jules Vanlede. Vet konijn door den uil te verhollen, gege ven door Marcel Mortier. RENINGELST. Prachtige Ro'koer- sen, In 't Gemeentehuisom 5 uur, met verzekerde deelname van Jef De- muysere, Gaston Rebry; Fons Ghes- quiere, Felicien Vervaecke, Silvert Maes, Michel Cattee Julien Vervaecke, Emiel Decroix, AT- -ndaele, Maurits Opli- nus; Valer: brood, Luclen Taffin, Maurits Stc\ Georges* D'Alleine. MAANDAG 26 DECEMBER 1932 LANGEMARK. Groote Prijskaar ting, man tegen man, in het bieden, 1100 frank prijzen gewaarborgd, Inleg 5 fr., om 2 uur, In de Casim bij Leon Marichal, Dorpplaats. Prijzen verdeeld als volgt: 245-200-150 120-80-60-43-35-25-20-15-10 fr.. 10 wilde konijnen en 25 fr. voor de verstkomenden met minstens 10 man. Aan de ware D.-.ivenliefhebbers! ZONDAG 18 CEMBER 1932 In West-V" aderenbij Omer Melis, Noordstraat, van 9 tot 11 uur. Bijzondere Duiv ^tentoonstelling der vier alomgekende kampioenen 1932: Deplaedt L., Lemir O., Vermeulen J., Leuwers N. Allo! Liefhebbers, allen er naartoe, niet om uwe oogen uit te kijken naar de kampioenen maar op hunne lieve beestjes. A la Cour du Rolbij Maurice Devos, Bceschepestraat, van 9 tot 12 uur, tentoonstelling der duiven van de Gebr. Lequien en Georges Dewachter. Au Casinobij Gustave Silvert, Groote Markt, van 9 tot 12 uur, der duiven van M. Michel Fache. HOOFDZETEL: Bestuur: R. Mortier GENT, Lange Meire, Nr 2 (Kouter) I BIJHUIS: Theorie - Praktijk - Lessen op den auto zelf - Rijoefeningen Gemak van betaling KORTRIJK, Gentschcnsteenweg, 21 I SNOECK'S ALMANAK Groote en Kleine bij SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Alsook ALMANAKKEN en KAMBEURZEN tBBBEBBSBBIBSBQBBBBBEBSlBISflBB Alle Drukwerk spoe uitgevoerd bij Sansen-Vanneste, Poperinge Vrouw Wed. Camerlynck-Depuydt en Kinderen noodigen Familie, Vrienden en Kennissen beleefd uit tot de PLECHTIGE JAARMIS, op Zondag 18 December, om 7 uur, in O. L. Vrouwkerk, voor HEER CHAREL CAMERLYNCK en Dochter Zoo. En bedanken U op voorhand. «O»- Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd de JAARMIS te willen bijwonen, op Zondag 18 December, om 9 uur, in St Bertinuskerk, tot lafenis der zielen van Heer Jules C.APPELAERE-QUAGHEBÜ'JB en overleden Dochter. Van wege de Kinders en Familie. «O» Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot de BEGRA VING, op Dinsdag 20 December, om 9 ii uur, in O. L. Vrouwkerk, van VROUW PHARAILDE DUMEEZ Echtgenoote van Henri Cappelaere. Vergadering om 9 bi uur ln O. L. Vrou Gasthuis. Er zullen in Januari 1933, leergangei van hoefsmederij geopend worden te Iepei in de smis van M Leon Var. 'ermarliere, meester-hoefsmld, Rljsselstra 170. War den tot de lessen aangenomenal de hoef smeden en personen, die ertoe do aanvraag zullen gedaan hebben aan M. Lruis Schar laken. Doktor ln de Veeartsenijkunde, t Roeselare, door den Heer Minister Va Landbouw gelast met het geven der leei gangen. Bij de aanvraag die moet toegc zonden worden vóór 31 December 1932 moet een uittreksel uit hun geboarteak' gevoegd worden. ZIJ zullen daarna een bij zondere uitnoodiging ontvangen meldende dag en uur van het beginnen der leergan gen. De hoefsmeden moeten zich vooralen van de kleine werktuigen welke zij noo- dig hebben om het ijzer te maken en aaa te zetten.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1932 | | pagina 4