NOTARIEËLE VERKCOPINGEN Werk van den Leertijd cm TER HAND TE KOOPEN BOUWGROND EEN HOFSTEDEKEN WOONHUIS MET STAGIE n. ZWARE TAILL1E TWEE GOEDE HOFSTEDEN HOFSTEDE EN SCHOONE BOUWGRONDEN WOONHUI WOONHUIS ZAAILAND DE TERRE A LABOUR, PATURES ET BOIS UNE MAISON OUVRIÈRE UNE MAISON DE COMMERCE UNE MAISONBOURGEOISE UNE MAISON OUVRIÈRE BEBOUWD HOFSTEDEKEN WOONHUIS n. LANDBOUW ALAAM EEN HOFSTEDE MEUBELS EN MOBILAIRE VOORWERPEN BOUWGROND WOONHUIS WOONHUIS MEUBELS EEN WOONHUIS 125 M2Ö9 BOUWGROND 120 M2 61 BOUWGROND OORLOGSVERGOEDINGEN EEN WOONHUIS TWEE WOONHUIZEN EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS WOONHUIS RENTENIERSHUIS GRENSKAARTEN EXTRA SCHOONE TAILLIE EEN PERCEEEL TAILLIE EEN BOSCH 33 OLMEN HOFSTEDEN IN FRANKRIJK HERBERG BERICHTEN ALLO! GROOT NIEUWS. MODEN AUTOLESSEN 800 POULIEN TE KOOP AUTOS TE KOOP HANDELS-, BURGERS- EN YJ ERKM AN 5W00NHUIZEN BALATUM UIT TER HAND TE KOOP TE KOOP MEUBELPAPIER SCHOON EN GROOT HUIS OCCASIEMOTORS MET WAARBORG KLOEK GEBOUWDE WONING AUTO MERCÉDÈS» «e KOOP VERSCH SPROT IN VATEN SCHOON HOFSTEDEKEN SCHOON EN GROOT HUIS ONDERWIJZER voor Poperinge en Omliggende T00NEEL Studie van der. Notaris CASS1ERS te Poperinghe TE POPERINGHE. langst de Switch Roed en Komstraat. 2. gelegen gedeeltelijk op WESTOUTRE en gedeeltelijk op BOESCHEPE. IBiaSBDSBUIBeBIUHHHH" Studie van den Notaris VAN CAYZEELE te Poperinghe Studie van den Notaris EM. THEVELIN te Meessen ITT TER IIAN'D TE KOOP I. MAANDAG 19 DECEMBER 1932 om 2 ure namiddag, ter estamlnet De Bturs Gasthuisstraat te Poperinghe. OPENBARE TOEWIJZING van Stad Poperinghe, Crcmbekestraat. EENIGE KOOP: hebbende gazleiding, cltcrn- en steenput water. serre, verdere gebouwen en 7 a. 95 ca. grond en hof. staande aan de west zijde der Crombekestraat. Nr 41. Bewoond door den verkooper. M. M. Degheus. Handslag met 1 Juli 1933. Prljzij van fruitboomen: 760 fr. De eigendom na te zien op Donderdag en Zondag van iedere weke van 2 tot 4 uur namiddag. Ingesteld 43.500 fr. UIT TER HAND TE KOOP VIJF VIERFNDEELEN oud 9 jaren, wassende op een bosch te POPERINGHE, Helleketel, bij d'hofstede Dewancker. Gemak van vervoer. IBeEBBBEBBBQHBEBBflBBaflflKTSira Studie van den Notaris BOUCQUEY te Poperinghe. van 35 hectaren 46 aren en van 5 hectaren 42 aren, gelegen tusschen Brugge en Oostende, beide gebruikt zonder recht van pacht. Om nadere inlichtingen wendt U bij den Notaris Tbevelin te Meessen (Yper). Studiën van de Notarissen CAMERLYNCK te Passchendaele en TYMAN te Gent St Jansvest, Nr 6. INSTEL: Maandag 9 Januari 1933 ter herberg - 't Paradijsbij Mevrouw Weduwe Bouten; OVERSLAG: Maandag 22 Januari 1933 ter herberg 't Nieuw Stadhuisbij M. Vandoorne-Teryn, telkens te 2 ure stipt namiddag, te Moorslede, Dorp, van: GEMEENTE DADIZEELE Steenweg naar de Kleppe. EENE GOEDE EN WELGELEGEN samen groot 6 hectaren 66 aren 51 centl aren. (Verdeeld in knopen.) Bewoond en gebruikt zonder geschre ven pachtvoorwaarden door M. Jean De- beuf mits 5663 fr. 's jaars, valdag 1 Oc tober, boven de lasten en verzekerings premie. 0,50 Instelpremie te winnen. Recht van samenvoeging. Plakbrieven met plan zijn te bekomen bij genoemde Notarissen. «gBBSJBBBaBassBüaas&zsREZQasB Etude du Notaire NAUDTS a Ccmir.es (Belgique) Studie van den Notaris PIETERS te Reninghe 18 DECEMBER 1932. N' 51. Studie van den Notaris M. DE GRAVE te Loo BLadz. S. Om uit gemeenzaamheid te scheiden OP WOENSDAG 28 DECEMBER 1932 om 3 uren namiddag, ter herberg Brittanla Statiestraat te Poperinghe (bij de Statie) VERKOOPING VAN Gemeente Zuydschoo'e (*-"zeme). Koop Een: Nieuwgebouwd WQQIIHUIS met 7 a. 31 ca. grond en hof, palende noord de volgende koop, oost den steen weg Yper-Dixir.ude. zuid M. M. Dezeure- Decoene, SeToen-Vardevyvere en Six- Dewancker, West M. Soruytte-Samyn. Bewoond door Camille Versavel aan 60 frr.nk te maande. Koop Twee: AANHOUDEND NIEUWGEBOUWD met 7 a. 30 ca. grond en hof palende noord M. Vandamme-Gcuwy, oost den steenweg Yper-Dixmude, zuid koop een en west M. 3pruytte-Samyn. Bewoond door Jules Carrein aan 60 frank te maande. Alle inlich -» en bij voornoemden No taris. ■■HBBBBBBBflBBBBüaiaïSaBaBaBaS Studiën van de Notarissen V. PIETERS te Reninghe en VAN EECKE te Poperinghe OP VRIJDAG 13 J1NUARI 1933 te 2 uur r .middag, ln het Vredegerecht, Gerechtshof, Groote Markt, te Yper. ten o.erstaan van den H. Vrederechter van het 2' Kanton Yper OPENBARE VERKOOPING van Koop Een: met aanhoorigheden en 11 aren 60 cen tiaren bebouwden grond, erf en hof TE ZUYDSCHOTE, dorpplaats, ter westzijde der Weststraat. Zijnde 't sterfhuis van den Heer Placide Vieren. Bezwaard met het levenslange vruchtgebruik der tegenwoordige be woonster Vr. Wed. Karei Barra, geboren den 16 April 1865. Koop Twee: 1 IIcctare 11 Aren 80 centiaren TE ZUYDSCHOTE, palende Oost aan den steenweg naar Noordschote, West aan de Weststraat. Gebruikt door M. Henri Bossaert mits I.833 fr. 's jaars, boven de lasten tot 1 October 1934. Verdeeld ln 2 koopen. IBS3a?aS9BBflBBBBflBEBaBSBBBl Adjudication definitive LE JEUDI 29 DÉCEMRRE 1932, l'Hötel du Due de Bra banttenue par M. Désiré Notredame-Decroix, chaque fols 2 'i heures trés précises. de 40 HA. 13 A. 30 CA. situés a Zanlvcorde, Hoüebeke et Zillebeke (Belgique). SÉANCES A COMINES-BELGIQUE: Faculté de traiter a main ferme. Pour conditions et renseignements s'adresser en l'étude du Notaire Naudts, susdit. n. avec dépendances et 5 ares 53 centiares de fonds et jardin, sise a Corrsines-Belgique. Libre d'occupation. SÉANCES A COMINES-BELGIQUE: Pour la raise-a-prix, LE LUNDI 19 DÉCEMBRE 1932, au café - A la Belle Vue tenu par M Georges Laire-":scamps; ct pour l'adjudication definitive, LE MA^.DI 3 JANVIER 1933, au café A la Victoire tenu par M. Victor Vanuxem-Verhaeghe, chaque fois a 4 heures précises. Pour renseignements s'adresser en l'étude du dit Notaire Naudts. IH. A VENDRE A MAIN FERME: toutes sises a Comines-Belgique. Les Nos 2 et 3 libres I'occupation. Portés ensemble et séparément Koq onn fr BBIEStSBSBBBBBBaflBBBBBSBBBBBBIi Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendaele Meester Victor Pieters. Notaris te Re ninghe. zal met tusschenkomst van zij nen ambtgenoot Meester Edrr.ond Maer- tens, Notaris te Kortrijk, overgaan tot den Overslag, VRIJDAG 30 DECEMBER 1932 om 2 uren namiddag, te Oostvleteren in de te verkoopen herberg. v. TE loo en pollinchove, o i f6hna me.den ri dagen van he. kadastraal bekend onder de gemeente volgend onroerend goed. IV. OP DONDERDAG 29 DECEMBER 1932 om 1 ure namiddag, te Loo, ter herberg -De Schrijnwerkerij bij de Weduwe Peel, Openbare Llcltatle VerkoopIng van een met Wel en Zaailand Studiën van de Notarissen SERRUYS te Oostende en DEPUYDT te Ghiste! GEMEENTE OOSTVLETEREN Eenige Koop: EEN WELGELEGEN dienende voor herberg genaamd Au Chalet Llloisen tevens ook dienende als Tramstatie groot onder grond van gebouwen. Ingangspoort, koer en mede- gaande hoving: 6 aren 20 centiaren, be kend bij kadaster wijk A, Nrs 439q en 439o2, voorhoofdende van Westen aan den steenweg van Yper naar Veurne; palen de van Noorden en van Oosten aan den eigendom van Juf. Félicie Dequeker op gemeenen gevel voor wat het stal en de serre aangaat en op palen; van Zuiden de bebouwde erve en hoving van Mijn heer Lemahieu. Gebruikt door den medeverkooper Heer Aimé Dehaene. Ovememingsprijs van fruitboomen, In gemaakte spiegel ramen en weegschaal geplaatst op d~n koer 2000 frank. Ingesteld 135.000 fr. Voor nadere Inlichtingen zich te wen den ter studiën van voornoemde Notaris sen Pieters te Reninghe en Maertens te Kortrijk. Studie van den Notaris DELAHAYE te Woumen Loo wijk A. Nrs 808a, 803b, 811bis, 804, 606 en 809; en onder de gemeente Pol linchove wijk A, Nr 469, voor een totale grootte van 4 ha. 69 a. 30 ca. Eigendom der Wed. Vermeulen-Dequldt en Kinders. Seffens aanslag. Alle inlichtingen ter studie van den Notaris de Grave te Loa OP VRIJDAG 6 JANUARI 1933 om 1 u. namiddag, ter hofstede van de Weduwe Cyriel Ver meulen-Dequtdt TE LOO OPENBARE VERKOOPING van allerhande zooals karren, eggen, ploegen, karn, windmolen, afroomer, brandhout enz. INSTEL: Maandag 19 December 1932 OVERSLAG: Maandag 2 Januari 1933 telkens om 2% u. 's namiddags, ter herberg «Continental.!, Groote Markt, Dixmude, van: GEMEENTE MERCKEM Kloosterstraat) met vette weiden en zaailand, langs de Kloosterstraat, groot 9 ha. 19 a. 20 ca. In eerste gebruikneming door Cam. De Sender en Gast. Van Becelaere. Verdeeld ln drie koopen. Over prijzie, samenvoeging en cljns- pacht met gebouwen zie plakbrieven. Gewin van Vi Instelpremie. Inlichtingen ten kantore van den No taris. SBBBBBBB39B3SBBB9BBBBÏ&EBBBB Kantoor van den Notaris Jacques RAMAULT te Wervick. Studie van Meester Edg. REYNAEPT te Staden OP MAANDAG 2o DECEMBER 1932 (2" Kerstdag) om 9 ure voormiddag, bij den Heer Emile Vanheule, TE STADEN, Markt VENDUTIE VAN SCHOONE EN PRACHTIGE 5 komplete slaapks -iers in eik, notelaar en acajou 2 salongarnituren, 7 en 9 stuks 1 eetkamer in eik, bestaande uit buffet, tafel, 6 stoelen en spiegel 7 la vabos met marmer blad in spits-spin, no telaar en wit hout 5 kleerkassen met en zonder spiegels 6 buffetten in eik en spits-spin 1 keuhenstelsel (tafel, buffet en stoelen) 6 groote spiegels ln eik en verguld 5 lijnwaadkassen in ge schilderd hout 7 schoone houten bed den in eik met nieuwe ressortbak 10 matrassen zoo goed als nieuw 2 Ijze ren bedden 5 ronde tafels 3 ma trassen in konijnhaar mtt lange kussens keukentafels 2 kinderbedden 2 "zetels 10 stoelen 2 schouwstoven 2 kolomstoven 2 keukenstoven 1 elec- trische motor met pomp en riem 1 electrisc-he pomp 1 steekpomp 1 ta fel in acajou op 6 pooten koffers porte-manteaux kinderstoelen trap- iapijten verwarmingstoestellen Ijze ren bedden en allerhande kleinigheden. Alle meubels zijn vernieuwd en gewaar borgd zuiver. Alles zichtbaar bij den Heer Vanheule vanaf 1 December. Gewone voorwaarden, Komptant geld. n. OPENBARE VERKOOPING in één zitdag OP DONDERDAG 22 DECEMBER 1932 om 3 ure stipt namiddag, ter herberg Het Prinsenhofte Staden, Markt, bij de Kinders Vandenameele, van GEMEENTE STADEN 12 SCHOONE PERCEELEN der sektie A, Nrs 1384 k an E Nr 1119 c, langs de Ommegangstraat en de kalsijde op Zarren. Ten verzoeke der Commissie van Open baren Onderstand van Staden, Alles gebruikt door verscheidene zonder recht van pacht. inlichtingen en plan ter studie van ge- meldcn Notaris. INSTEL: Woensdag 21 December 1932 TOESLAG: Woensdag 4 Januari 1933 telkens te 2 ure namiddag, ter herberg In St Crispyn bij E. Van- assche te Passchendaele, Molenstr., van: GEMEENTE MOORSLEDE Droogenbroodhoek, langs de Yperstraat. Koop Een: STERKGEBOUWD EN GERIEFVOL met hof en zaailand, samen groot 18 aren 70 centiaren. Gebruikt door M. Bostyn mits 720 fr. 's Jaars boven de lasten en verzekerings premie. Koop Twee: STERKGEBOUWD EN GERIEFVOL met hof en zaailand, samen groot 19 aren 20 centlaren. Gebruikt door M. Albert Everaedt, mits 720 fr. 's jaars boven de lasten en ver zekeringspremie. 0,50 Instelpremie. Recht van sa menvoeging. IBSBBBBBBBBBBBB9BBB9 Studiën van de Notarissen CAMERLYNCK te Passchendaele en DE TAVERNIER te Langemark VRIJDAG 6 JANUARI 1933 om 2 u. stipt namiddag, TE WEST-ROOSEBEKE, in de Viverbosschen, bij de hofstede Victor Pype, OPENBARE VERKOOPING van 60 KOOPEN SCHOONE TAILLIE IN RAMEIEN EN 15 KOOPEN KASTANJEN STAKEN. Gewone voorwaarden. ibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbs Kantoor van den Notaris ROBERT DEEREN te Roesbrugge-Haringe. DINSDAG 20 DECEMBER 1932 om 10 uur voormiddag, ten sterfhuize van de Echtgenooten George-Lecomte, ter dorpplaats van BEVEREN OPENBARE VERKOOPING van Menagiegoederen en alle andere roerende voorwerpen, ten sterfhuize bevonden. Gewone voorwaarden en komptante betaling. 9H3SBBBBBBB9 L OVERSLAG: Vrijdag 23 December 1932 ter herberg MacoteStatieplein te Wervick, van: Stad WERVICK, Ooststraat Nr 6. met afhangen en 129 m2 50 grond en erve, gecadastreerd sectie A, Nr 650f5. Vrij van gebruik en onmiddellijk be schikbaar. II. DONDERDAG 22 DECEMBER 1932 om 2 u. stipt namiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht te Wervick, OPENBARE VERKOOPING van Koop Een: TE WERVICK, ten Brielenlaan, sectie D, Nr 564 q2. Koop Twee: TE WERVICK, ten Brielenlaan, sectie D, Nr 564 r2. Koop Drie: EENE SCHULDVORDERING VOOR beloopende tot 50.453,45 fr. (her te be leggen binnen Wervick) verdeeld in twee loten van ieder 25.226,72 fr. Recht van samenvoeging. Plans en alle inlichtingen ter studie van voornoemden Notaris Ramault. IBBBBS3B!aBaSBBBBSHBaE3BBBt)aa Studie van den Notaris Alfons VANHEE te Zonnebeke. I. OPENBARE VERKOOPING ten overstaan van den Heer Vrederechter van het kanton Passchendaele van met 11 a 83 c. medegaande grond en erve TE ZONNEBEKE, langs de Forreststraat. Bewoond en gebruikt door M. Ch.-L. Verschaeve - Vandevivere te Zonnebeke, tot 30 April 1933, mit 50 fr. per maand. Ingesteld 5.000 fr. ZITTING VOOR DEN TOESLAG OP WOENSDAG 21 DECEMBER 1932 om 2 ure stipt 's namiddags, ln de Verhoorzaal van het Vredegerecht te Passchendaele. n. OPENBARE VERKOOPING van met 44 aren 34 centiaren grond en erve TE PASSCHENDAELE, langs de Spilstraat (nabij het Engelsch Krijgskerkhof Tyne Cot) Koop Een: met 22 aren 17 centiaren grond en erve. Bewoond en gebruikt door M. Sylvere Vercaigne mits 60 frank per maand. Koop Twee: met 22 aren 17 centiaren grond en erve. Bewoond en gebruikt door M. Julien Pluvier mits 60 frank per maand. EENIGE ZITDAG: OP DINSDAG 27 DECEMBER 1932, om 2 ure 's namiddags, ter herberg De Ankerte Passchen daele Marktplaats. Studie van den Notaris Ernest DE COCK te Yper TE KOOP TE PROVEN gelegen tegen de plaats, Nr 58. 2 aren 60 centiaren onder bebouwden grond, I voorplaats, kamer en spende, kotralie langs achter, steenput buiten en pomp binnen, te verkoopen uit ter hand. Zich wenden bij EMIEL VAN liAVER BEK E. Proven, lattensplijter. TOESLAG ZATERDAG 24 DEF MEER 1632 te 3 ure zeer stipt namiddag, in het Gasthof «Het Zweerd» bij de Wed. Doffen, Groote Markt te Yper. van een schoon met garage en i.of, groot 884 m2. GELEGEN TE YPER, Lange Thouroutstraat, Nr 19. S,echts ingesteld 116.500 fr. Zichtbaar den Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 ure namiddag. Vrij van gebruik met 15 Januari 1933. ISSB3B3E3iCBGSBSilB!£«lfi8BB3BB3» Velo- en Motakaarten voor Frankrijk zijn van nu af te bekomen bij R. Brouck- son. Lokcr. Eenzelvigheids ka art mede brengen. Studie van den Notaris MAES te Merckem 1932 OP WOENSDAG 28 DECEMBER te 1 ure stipt namiddag, VENDITIE VAN TE HOUTHULST, Vrijbosch, Mooizicht. Samenkomst ten hove van Leon Roose. toeziener. STAD YPER COMMISSIE VAN OPENBAREN ONDERSTAND OPENBARE VERKOOPING van HOUTGEWASSEN - TAILLIE EN PLANTSOENEN OP STAM OP DINSDAG 27 DECEMBER 1932 om 3 ure namiddag, in de zittingzaal der Commissie, Rijsel- straat, 38, door het ambt van Meester Ernest Decock, Notaris te Yper. Gemeente Woest en op korten afstand en Noord de kerk, dicht bij de herberg «A ma Campagne oud zeven jaar, met plantsoenen voor blankkapping, verdeeld als volgt: Koop 1. 17 Aren Talilie met 120 plantsoenen van 0,17 tot 0,45 m. omtrek, palende het land gebruikt door Cyriel Verfaillie. Koop 2. 17 Aren Taillie met 173 plantsoenen van 0,17 tot 0,45 m. omtrek. Koop 3. 17 Aren Taillie met 180 plantsoenen van 0,17 tot 0.45 m. omtrek. Koop 4. 17 Aren Taillie met 201 plantsoenen van 0,17 tot 0,45 m. omtrek. Koop 5. 17 Aren Taillie met 180 plantsoenen van 0,17 tot 0,45 m. omtrek. Koop 6. 3 Zware gzteekende plant soenen. Koop 7. 4 Zwar. geteekende plant soenen. Gemeente Westvleteren langs de Kraaistraat. genaamd De Belle Vijfgemete de Tail lie oud 7 jaren, verdeeld als volgt: Lot 1. 22 Aren Taillie strekkende langs het land Catteeuw tot de oude Treinroute. Lot 2. 22 Aren Taillie. Lot 3. 31 Aren Taillie. Lot 4. 35 Aren Taillie. Lot 5. 31 Aren Taillie. Lot 6. 31 Aren Taillie. Lot 7. 37 Aren Taillie. Lot 8. 8 Zware geteekende plant soenen. Lot 9. 4 Zware geteekende plant soenen. Lot 10. 5 Zware geteekende plant soenen. Voor alle Inlichtingen zich wenden tot M. Valère Meeuw te Westvleteren. ■BKBBBSfldBBflBBBflSBBBBBSBBflBB BEHEER DER DOMEINEN De Ontvanger der Domeinen te leper, zal overgaan op DINSDAG 27 DECEMBER 1932 om 3 uur stipt namiddag, in het Gasthof Aux trois Suisses», Groote Markt te leper tot de OPENBARE VERKOOPING van hebbende 2,10 m. cmtrek en wassende langs de banen Elzendamme-leper en Ieper-Rousbrugge op grondgebied Oost vleteren, Woesten, Eiverdinge en Vlarner- tinghe. Bijzondere voorwaarden. De ver- kooping geschiedt per koop en niet per massa, bij opbod alsook bij middel van schriftelijke aanbiedingen per ln de post aanbevolen brief ten laatste op 28 De cember 1932 ten bureele der Domeinen te besteilen. Kosten 15 Gereed geld. Kataloog ter inzage in het kantoor, Rijselstraat, 71. B353aBSaHBHSHWMSMB£BHa NORMANUIE: Calvados: Merkwaar dige Hofstede te pachten, 43 Hektaren, een blok, half weiden, beplant met 900 fruitboomen, schoone dreef, ingang, koer masure en genre Manoir, huis met 2 sta- gies, gelegen in de goede streek der plei- ïie d'Auge, plat tegen 3 steden. Voordee- lige pacht, overname niet verplichtend, vrij met 25 December aanstaande. EURE, goede hofstede, 8 Hektaren, blok land en weiden, wel gelegen, zonder over name. Vrij 15 December 1932. SEINE et MAKNE: Beste Hofstede, 18 Hektaren, blok, wel geschikt voor kie ken!; wee".:: rij, platte streek, pachtprijs 200 fr. d'Ha. GOTDINAIS: Twca Hof steden, ieder 45 Ha. en 80 Ha. te pachten aan 200 fr., platte streek, een blok, aan stonds vrij. Keus van goede hclftebcerde- rijen in 't Center, den eigenaar levert bekleeding onvergeld. Zich renden: OFFICE AGRICOLE, 7, Nosrdrk-a-t, HARELBEKE. - Tel. 224. S3J3M33ït23*2Ba313a3C33iS3a 3D Te Verlniren te Roesbrugge tussch:n de bruggen De Stad Duinkerke en aanhoorigheden, zijnde: 1. EEN HOF van 8 aren 10 centl aren. 2. EEN VETTEWEÏDE van 54 aren 90 centiaren, daaraan palende; langs den steenweg van Roesbrugge naar Beveren, vijf minuten buiten 't dorp. 3. EEN PARTIJ ZAAILAND van 57 aren 11 centlaren (links). 4. EEN PARTIJ ZAAILAND van 99 aren (rechts). In genottreding seffens na overeen komst. Voor inlichtingen zich wenden tot Dr VANDEN BERGHE, 42, Hendrik Consciencestraat, KOïSl I.ARE. OP DONDERDAG 29 DECEMBER 1932 om 3 ure namiddag, Ln het hotel St SebasuaanSt Se- j bastiaanstraat, 26 te Oostende TOESLAG VAN Koop 1. 7 Ha- 40 a. 10 ca-, nieuwge bouwde hofstede, met wei- en zaailanden, te Yper. Ingesteld 92.000 fr Koop 2. 66 A. 50 ca. weiland te Yper. Ingesteld 4.100 fr. Koop 3 67 A. 70 ca. weiland te Yper en Zillebeke. Ingesteld 4.600 fr. 60 ca. zaailand te Ingesteld 3.600 fr. 70 ca. zaailand te Ingesteld 3.700 fr. 70 ca. zaailand te Ingesteld 4.300 fr. Koop 4. 41 Yper. Koop 5. 41 Yper. Koop 6. 41 Yper en Zillebeke. Koop 7. 1 Ila. 11 a. 34 ca. wei- en zaailand, te ZilFbeke. Ingesteld 11.000 fr. Koop 8. 36 A. 25 ca. zaailand te Yper. Ingesteld 4.400 fr. Koop 9. 3G A. 35 ca. zaailand te Yper. Ingesteld 4.800 fr. Koop 10. 1 Ha 4 a 70 ca. zaailand te Yper. Ingesteld 19.603 fr. Koop 11. 68 A. 70 ca. zaailand te Yper. Koop 12. 45 Yper. Koop 13. 53 Yper. Koop 14. 53 Yper. Koop 15. 53 Yper. Ingesteld 8.000 fr. 30 ca. zaailand te Ingesteld 8.000 fr. 80 ca. zaailand te Ingesteld 15.000 fr. 80 ca. zaailand te Ingesteld 16.800 fr. 80 ca. zaailand te Ingesteld 15.700 fr. Koop 16. 71 A. 70 ca. zaailand te Yper. Ingesteld 12.500 fr. Koop 17. 70 A. 70 ca. zaailand te Yper. Ingesteld 12.000 fr. Koop 18. 1 Ha. 11 a. 60 ca. zaailand te Yper Ingesteld 17.500 fr. Koop 19. 1 Ha. 29 a. 59 ca. weiland te Yper. Ingesteld 20.500 fr. Koop 20. E3 A. 80 ca. zaai'and te Ypsr. Ingesteld 22.000 fr. Koop 21. 81 A. 39 ca. zaailand te Yper. Ingesteld 21.600 fr. Dit alles bekend onder de benaming van de Hofstede «DE POTYZEvoor e-ne gezamenlijke grootte van. 20 ha. 92 a. 84 ca. In pacht gehouden door Heer Biu- wens tot 31 October 1933. In 1914 door Camille Taillieu-Lava, na de Weduwe Acke. Voor alle inlichtingen zich wenden ter Studiën van Notarissen Eerruys te Oost ende en Depuydt te Ghistel. aasBsaaxa Op Zondag 25 December, om 2 uur, bij Gaston Van Bruwaene, Café de l'EspéranceGroote Markt, Poperinge, Ophefmakende en Merkweerdige Duivenverkooping vein GANSCH HET HOK, waarvan er 28 in koppel zullen opge roepen worden met koopers keuze, van den alomgekenden en gevreesden Lief hebber Achiel Taillieu van Reningelst, kampioen zoowel boven als beneden Parijs. Alle duivenliefhebbers moeten er daar heen, want 't is iets eenigs. 555 Prijzen waarvan de uitslagen in het bezit zijn van den verkooper, 150 serieprijzen waaronder: Angoulème 66-11- 21-6-71-8-24-19-28-65-66-35-22-11" prijzen. Bordeaux 36-1-1-41-31" prijzen. De duiven zullen ben toen gesteld wor den op Zondag 18 December, van 10 tot 13 uur, in bovengemeld lokaal. Ik heb de eer het geacht publiek ken baar te maken dat ik altijd KOOPER ben van HENNEN, KIEKENS, DUIVENJON- GEN en KONIJNEN aan de HOOGSTE PRIJZEN. GEORGES DECUYPER Veurnestraat, Poperinge. - Tel. 99, TE HUREN GEVRAAGD Men vraagt te huren een klein huis met hof, voor klein gezin. Adres ten bureele. JUFVROUW CELINE LOUAGE GEDIPLOMEERDE VROEDVROUW 5, Neerstraat, 5, leper heeft de eer de bevolking ter kennis te brengen dat zij van heden af haar beroep uitoefent. ALICE VAN HOLLEBEKE, 52, Ieper straat, POPERINGE, tel. 237, laat weten dat zij NU, binst het stil seizoen, ALLE VERANDERINGEN aanvaardt. MOLENSCHERPER goed op de hoogte van het vak, biedt zich aan voor Poperinge en omliggende. Jules moerman en zoon, Molenseherpejs, loo. BUITENGEWONE SCHOONE GELEGENHEID Uit oorzaak zich alleen bevindende zal er bij den Heer GEORGES COTTE, bij zondere, te LOO, Ooststraat, Nr 31 te VERKOOPEN zijn en daarbij dagelijks zichtbaar ln zijn huis •voormeld: 1 BROEIMACKIEN van 225 eieren, I BROEIMACHIEN van 125 eieren, 1 ELEVEUSE (ronde) die kan ver warmd worden met petrool of met gaz, in allerbesten staat en goed onderhouden. Direkt aan het stuur. FOCHLAAN, 12, IEPER. - Tel. 512. Witte leghorns, 5-6 maanden oud. Ge- matige prijs, bij GERARD DEBACKER- LE FEVER, statie, BOEZINGE. Tel. 27 Eiverdinge. GADEYNE LIONEL,bljgenaamd «Krom men Candaelewonende te Poperinge, brengt het publiek ter kennis dat hij geen schulden meer erkent van zijne Vrouw ALICE COUWET. m j SPEELKAARTEN ten Bureele dezer. KLEERMAKER vraagt huiswerk maat of confectie, voor het aanstaande seizoen. Adres ter drukkerij dezer. isaaaaaisaznaanffaaBEBasaaBBB NESTOR BATTHEÜ, Garage, Goudenhoofdstr. Poperinge. laat weten dat hij 2 AUTOS alsook 1 AUTOCAMION te koop heeft aan zeer voordeellge prijzen EEN ZWARE VALLING op een paar dagen genezen, met de ver maarde PULMO CACHETTEN van Dr Specialist Pago Het strafste genees middel voor de slijmen te doen lossen. Onmisbaar voor Bronchieten en Asthma. Op tijd genomen genezen zij tering, en zetten een Xleurusaanval stop. Te verkrijgen in de APOTHEEK KESTE- LYN, Poperinge. TE KOOP TE MEENEN. SCHOONE BOUWGRONDEN staande en ge'. ra binnen de stad Meenen. Zich wenden. Koningstraat, 6, Meenen. Voor alle antwoord 0,75 fr. voor zegel bijvoegen, a. u. b. TE KOOP Moto, in goeden staat, buitengewone ok- kas.e, aan genadige prijs, bij Gustave Mouton, Plaats, 7, Reninge. üto Chryslerbij Alixes Lazeuie, Casselstraat, 11, Poperinge. £amionette Ford in goeden staat, draagvermogen 1500 kgr., door ult- ^heiding van bedrijf, bij Theodul Ma- :esys, Bruggestraat, 25, Poperinge. §choone tilbury en bierwagen, bij Wed. Lelieur-Camerlynck, Beverenkalsljde, "Oesbrugge. ^Jieuwe camion en een wagen, draagver- i mogen 4 tot 5000 kilos, bij Jerome Christiaen, Roesbrugge. ^yinkelgerief, ln goeden staat, bij Jules Dumelie, Casselstraat, 142, Poperinge. f ractor Chenardmet remorque 10 ton, in nieuwen staat. Groot gemak van betaling, bij W" Béague, Hout, Komen, ^yinkeltoog, gerievig, schoon en groot, bij A. Beyls, Geluveld. GEVRAAGD petrool Voort verkoopers-ThuisbcstelIers (leurders), in alle gemeenten, voor de alom vermaarde Petrool-(snéciale). Schrijven of zich wenden: Splendid Oil Works, te Hooglede. Qoede en deftige meid, reeds gediend hebbend, voor gesloten huis, 14, Car- tonstraat. leper. j\ïeid, bij Dr Valère Snick, Maloulaan, 123, leper. Meid, voor gesloten huls, wat keuken kennend. Zich wenden, 93, Dlksmuide- straat. leper. Meid, wat keuken kennend, voor Pope- ringe. Adres ter drukkerij dezer. Dekwame reiziger, voor kruidenlerswa- ren. Goed loon. Schrijven V. W. 14, Braambergstraat, Brugge. Ffind gevraagd om op te voeden. Adres ik ter drukkerij dezer. Trouwe man, voor alle werk, goed kun nen melken, voor kleine boerderij te leper. Adres ter drukkerij dezer. 15-16 jaar, Vlaamsch en Pransch "^snrekend, bij M. Potter, Maréchal Fochlaan, 2, leper. rjeftrge meid, van 25 tot 40 jaar, voor resloten. huis, twee personen, hoog ioon. Zich wenden bij M. Michel Fache, 10 Iepsrstraat, Poperinge. VRAAGT PLAATS »onge vrenw, 25 jaar, om te wasschen en J te kuischen. Zic'i wenden Ouderdom- steenwog, 18, Pop cinga. juffrouw, 19 jaar, ais winkeldochter, liefst ror.d Kortrijk. Vraagt kost en inwoon. Spreekt goed fransch. Adres ter drukkerij dezer. VERLOREN poniTure, sjerp petit gris, Maandag avond in de Gasthuisstraat of begin Pries terstraat, Poperinge. Tegen goede beloo ning terug te brengen: 37, Gasthuisstraat, Poperinge. portefeuille, Woensdag morgen in de Watoustraat, Poperinge, van Denijs Edmond, met som geld en fransche en belgische p:.pieren. De vinder wees zoo goed de fransche papieren terug te vin den te leggen want het is de broodwin ning van den verliezer. TE HUREN Yj/el gelegen herberg De Concorde Casselstraat, Poperinge, met grooten hof en werkplaats. Zich we"den Boesche- pestraat, 2, Poperinge. IBBaB2BBaeiaaiSBa8£HBBSSSS3BB bij SANSEN-VANNESTE, Poperinge. 9isaai<Baaii£aasaaa«B»!aaB>QGBsa TE IEPER EN OMTREK HOFSTEDEN, HANDELS- en RENT»- NIERSHUIZEN, WONINGEN voor be dienden en werklieden, vanaf 17.000 fir. GELDLEENINOEN aan de beste voor waarden. met gemak van terugbetaling. Verdere ko6teiooze inlichtingen worden gegeven ln het ZAKENKANTOOR CONTINENTALachter St Maarten», kerk. IEPER. <BZIS&SB=93BE!BaXBaBgsaaSBBH aan genadige prijzen, bij SANSEN-VAN NESTE, POPERINGE. met stallingen, ovenkot, enz, en onge veer 8 aren grond en hof, kunnende die nen voor allen handel. Daar bij ongeveer 90 a. ZAAILAND, gelegen in de grensstreek. Zich wenden bij Notaris Thevelin te Meessen. 1 Lister2 cyl., 10 P. K., 1.500 fr. 1 Lister 3 14 P. K., 2.000 fr. 1 Lister 2 P. K., 1.500 fr. 1 Fêtu Defise 8 P. K, 1.500 fr. 1 Boussu6 P. K„ 1.200 fr. bij PIERRE VANBEMOORTELE, Cas selstraat, 62, POPERINGE. met honderd lands land, geschikt voor zeer opbrengende uitbating. Gelegen langs de baan Ieper-Meenen, dicht bij de plaats van GELUVEXD, op 400 meter van de kerk, 9 m. lengte en 8,85 m. breedte. Vier beneden pla tsen, 2 slaapkamers, groote kelder, glazen serre 6x2 m., ver dere aanhoorigheden, 14 m. bouwgrond, dienstig voor allen handel. SEFFENS BESCHIKBAAR. Voor alle Inlichtingen zich wenden bij nenri Broeck, Geluveld, tusschen 10 en 13 uur. ORCHESTRION MET PIANO Een schoone Ore' «strion-Piano te koop, gansch in elektrieke verlichting, met 40 schoone rollen, bij JULES COUWET, 10, Noordstraat, Poperinge. WEGENS STERFGEVAL. zeer prachtige gesloten auto, mekanlek in perfekten staat, 16 P. K., 4-6 plaatsen, band renf. Elc. dem. Bosch 12 vt. garan tie, voor den spotprijs van 8.000 fr. Zeldzame okkasie. Zich wenden: 10, Zoidstraat, Oostende. VOOR KIEKENS te verkrijgen aan 65 frank bij JULIEN DEBYSER, Noordstraat, 32, POPERIN GE. - Telefoon 175. UIT TER HAND TE KOOP met nieuwe gebouwen, gelegen ELVER- DINGE en BOEZINGE, groot 2 hectaren 91 aren 13 centiaren. Omiddellijk ingenottreding. Voor alle inlichtingen zich te begeven bij den eigenaar-bewoner, GASTON VER- FAILLIE, bij 't Vnilvoordeke. met 500 vkm. grond, staande langs de Zonnebekesteenweg, Potijze, Nr 177. Alle inlichtingen te bekomen Nr 177, Zonnebekesteenweg, Potijze, te IEPER. aBBSaaSBBflZMBBBBBBSaBBBBBBa GEMEENTE RENINGHELST Openstaande plaats van aan de Gemeente Lagere KnechtenschooL Wettelijke wedde. Aanvraag met de ver- eischte stukken ln te zenden bij het Schepencollege vóór 27 December 1932. lESlSSZSSBDS^ffraBaBSSaSBBBBBBg SEFFENS OVER TE NEMEN UIT OORZAAK VAN VERTREK Welbeklante PASTEI- en SÏTKER- B AKKER IJ, gelegen te leper, ln centrum stad. Adres ter drukkerij dezer. OUDERS, LEEST DIT! Dit ls geen reklaamAlleen willen wij U, ouders, inlichten dat er een Werk van den Leertijd bestaat, hetwelk den vooruit gang en het geluk uwer kinderen beoogt Wanneer uw kinderen een stiel beginnen aanleeren bij een vakman, wendt U dan tot ons secretariaat, Bertenplaats, 8, Po peringe, waar wij U zullen helpen om van uw jongen of meisje een bekwaam vak man te maken: wij zullen, namelijk, dien jongen of dat meisje inschrijven in het Leerlingwezen; na 2 of 3 jaar leertijd zal er een examen afgenomen worden door vakmannen onzer streek; en, zoo de leer ling dat examen met welslagen aflegt worden hem, door den Staat, een be kwaamheidsdiploma en belangrijke geld- premiën overhandigd; ook aan den leer meester worden premiën verleend. Zuke leerovereenkomst, die bestaat tus schen patroon en leerjongen of leermeisje, heeft voor doel de kinderen aan te moedi gen om hun beroep met vlijt en toewij ding aan te leeren, opdat zij later zelf standige burgers zouden kunnen worden. De leertijd staat gelijk met beroep- en vakscholen en voor de vakleerlingen, die :"usdanige Ieerovereenkom-; aangaan, blijft de gezinsvergoeding, desgevallend, ver schuldigd tot hun 18" jaar. Wanneer uw jongen zijn soldatendienst moet volbren gen, kan hij langs het Secretariaat beko men dat hij zijn ambacht mag voort uit oefenen bij het leger. Kinderen, die een ambacht aanleeren bij hun ouders, kunnen ook Ingeschreven worden. Op aanvraag worden bezoeken ten huize ge bracht om alle gewenschle inlichtingen te verschaffen. EXAMEN. Onze stadsgenoot, heer INGELAERE RICHARD, ingeschreven bij het Werk voor den Leertijd, heeft met groote onderscheiding het examen afge legd in het schoenmakersvak. De Jury be stond uit vakmannen der streek en een afgevaardigde van het Ministerie. Den heer Ingelaere wenschen wij van harte proficiat. Mochten velen zijn voorbeeld navolgen! BBBBBRBBZBBBaSBflSffSaffSaSBBB BEVEREN-aan-IJzer. Op Zondag 18 December, om 5 uur stipt, opvoering van het stuk van hoog kunstgehalte DE PA RADIJSVLOEK van P. Landy (eenige opvoering), gevolgd door DE KLUCHT VAN MEESTER ALPHABET KEMMEL. Groote tooneelavond ln de Gemeentezaal op ZONDAG 18 en MAANDAG 19 DECEMBER 1932, telkens om 5 ure 's avonds zeer juist. Men voert op: 1. DE WEG DES DOODS drama in 4 bedr. uit Rusiands bloedig heden, door P. Paul Humpert; 2. «Kozijn Klaas», blijspel in 2 bedr., door Cossaert. Prijzen der plaatsen: 1" 5 fr. en 2" 3 fr. Dat de tooneelliefhebbers maar opko men en ze zullen een aangenamen en geestigen avond doorbrengen. STADEN. Katholieke tooneelgilde De VriendenkringSCHUITJE VAREN door Emilienne Serroen en Al- bert Lietaert. Ten einde veel personen geen nutteloo- ze reis te laten doen, worden de belang hebbenden verwittigd dat er geen toe gangsbewijzen meer te verkrijgen zijn voor de vertooning van 18 December. Degenen die hun plaats hebben besproken, doch hun kaart niet afgehaald en betaald, mo gen gerust zijn dat die plaats voorbehou den büjft tot 3 Vt uur. Nadien worden ze voortverkocht. Men begint stipt te 4 uur. De deuren worden gesloten als 't gordijn opgaat. De eerste opvoering van 11 De cember was een overweldigend succes. Naar ouder gewoonte bij de De Vrien den kring was er orde en tucht in de zaal, gemak, stilte, stiptheid, aandacht, kortom een uitermate goede stemming, die niet door het minste gerucht of voor valletje onderbroken wierd, niettegen staande het niet alledaagsche vertoon van modern spel op de planken van een bul- tenlandsche gemeente. Volgende week omstandig verslag over regie, spel en orkest. WESTROOZEBEKE. K. VI. Studie kring. Zondag 18 December geeft ds Katholieke Vlaamsche Studiekring een tooneelavond. Er wordt opgevoerd DE DUIVELSSCHUUR legendespel ln drie bedrijven, door J. Lindemans. Allen wor den verwacht ln het patronaat. De zaal is open te 4 uur. 't Spel begint te 4 Vt uur. 't Is een echt plezant stuk, dat gespeeld wordt ten voordeele van de parochiale werken. Prijzen van de plaatsen: 5 en 3 fr. DIKSMUIDE. «Onze Kling», Wil- gendijk. Zondag 18 December, om 3.30 uur. Maandag 9 December, om 8 uur 's avonds, opvoering van HOE ROOD KAPJE VERREES modern spel ln drie bedrijven door J. Boon, en ZE IS VER LIEFD blijspel in één bedrijf. Spreek koor door de V. K. B. J. Ten voordeele der Katholieke Aktie. Plaatsen aan 5 fr. (voorbehouden) en 3 fr. Kaarten te bekomen bij H .Scenen- De Craemere, Eesenstraat, 17, Diksmulde. POPERINGE. Op Zaterdag 24 De cember, in de zaal van den Katholieken Kring, opvoering door den tooneelbond van den Kristen Middenstand van «EN WAAR DE STER BLEEF STILLE STAAN van Felix Timmermans. Dit stuk werd reeds opgevoerd voor de leden van den Katholieken Kring en oogstte een buitengewonen bijval bij de toeschouwers. Genummerde plaatsen van 8 en 8 fr. en niet genummerde van 3 fr. zijn te beko men in den Katholieken Kring. POPERINGE. De Stedelijke Maat schappij van Rhetorika De Langhoira Vlctorinen zal op 20 en 21 DECEMBER het boelend drama DE KOERIER VAN LYONopvoeren, ln de .zaal van Pa lace-Hotel Begin om 5 Vt uur. POPERINGE. DONDERDAG 29 DE CEMBER, om 7 H uur, ln Palace-Theater, zal door den Nationalen Invalledenbond een puik tooneeffeest gegeven worden. Adacxvan Brugge zal opvoeren LA MAISON NATALE in drie bedrijven van Jacques Copeau. (Medegedeeld). MERKEM. Groot tooneeffeest door de TooneelmaatscliapplJ De Onverwach te Vrienden op Kerstdag 25 en Maandag 26 December, ln de zaal Sldronius Hos- schius, bij Ger. Pauwels-Gantois, om 6 u. stipt. Opvoering van DE SCHEIDING drama in 4 bedrijven en 5 tafereelen, doe* Jef. Toussaint, gevolgd van BIJ DEN FOTOGRAAF blijspel ln een bedrijf, door Eugeen Deraedt. Prijzen der plaatsen: 1" rang, voorbehouden genum merd, 5 fr.; 2" rang, genummerd, 4 fr. ROESBRUGGE-HARINGE. Luister rijk Tooneeffeest op Kerstdag en 2" Kerst dag, telkens om 6 uur. door de toooeel- niaatschcppij De Troostverwachters ln de muziekzaal bij Gcrv Deiplace. Opvoe ring van IN DEN WITTEN LEEUW tooneeispel in 3 bedrij en, en JA Of NEEN? blijspel ln een bedrijf. Plaat sen aan 5. 3,50 en 2 fr. Kaarten op voor» hand bij UL Duchène.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1932 | | pagina 5