KERSTNACHT EEN KIND IS ONS GEBOREN, KATHOLIEK NIEUWSBLAD VAN IEPER Treinbotsing In Zwitserland Kerstnacht voor de Herders ea de Werklieden Het vieren der Zege REDEVOERING DRINGEND BERICHT DOPGELD BRAND IN HET KONINKLIJK PALEIS TE BRUSSEL ABONNEMENT AANVRAAG DE HALLE Katholiek Nieuwsblad van leper. Bureel; f Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) In 't Land 18,60 fr. Frankrijk 35,- fr. Conga, Engeland 40.- fr. Amerika, Canada cn an dere landen 60,— fr. 2* NUMMER. TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (minimum) 4.00 fr. 2 fr. toel. v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1* bl per regel 2 50 fr. Berichten op 2* bl. per regel 1 75 fr. Berichten op 3* bl. per regel 1.50 fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 7.00 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen rijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - Kleine berichten tegen de Donderdag noen. ZONDAG 25 DECEMBER 1932. Uitgever: SANSEN-V ANNESTE, Poperinge WEEKBLAD; 35 CENTIEMEN. TeL Poperinge N' 9. Postcheckrekening N' 15.578. Een KUnri is ons geboren, een Zoon werd ens geschonken, op wiens schouders ce he.rec-iappij rust. en lijn naam zal tenccmd v. oic.cn: Lngel van den grooten leaad Rij zal genoemd worden: Wonderbare, G^d, viedcvorst. Vader der toekomende uuw en zijn rijk zal zonder einde zijn. Want Gtd sprak to. hem: Mijn Zoon ziji Gij, heden heb Ik U voortgebracht Zoo ucgrort de H. Kerk haren Chris.us in Ce in.eichngsgezE.ngen der drie missen \en Kerstdag. Eigenaardig genoeg, zij be gint met wat wij hier op de derde parats r_.ireven. Zij bekent eerst en vooral, de Godheid van dit onmondig kind, dat bin nen eene veria ten omheining in Bethle- h.m's ve,den het licht zag, en vrede kwam brengen aan de menschen van goeden wil. Dn leest is ons dus van diepen ernst, l-.t is nu eenmaal en kinderfeest. In- ci.cn wij tusecfaen _n hoogdag en an dere, aileen maar dit uiter.ijk verschil zouden ontwaren, dat er ergens in de kerk e:ne kribbe is opgetimmerd, versierd met k.eurlampjes, tekkebossen cn pleisterbeel den. met min of meer smaak en profusie gegroepeerd, dan is dus de beteekenis van Kerstmis heeieinaal ontgaan. Wij vieren geen Kerstmis, ir.dieh wij aan de kinderen en eenig3 godvruchtige vrouwen het overlaten, gedurende de ok- taaf van het feest bij die kribbe te komen bidden. Ook niet indien wij, bij het aan- hooren der verhalc-n uit het evangelie, welke op den kansel worden voorgedragen, ons in verbeelding zouden verplaatsen op het tooneel van Ee'hlehem, waar bij ma neschijn en onder s'.errengrfonkel, zingen de engelen het groote nieuws kwamen ver kondigen aan zielige herders, die waken de zongen in de slapende velden maar indien wij daarbij zouden verwaarloozen met die herders op te gaan naar Bethle hem, om te zien wat daar is geschied Wij vieren geen Kerstmis, indien deze Viering zich beperkt tot het gezamenlijk zingen iu feestelijken huiskring, eeniger oude kerstliederen, kostbaar erfgoed van den aard en het geloof onzer voorouders; of Indien wij deze liederen zouden aan wenden ter opluistering van een min of meer rijkelijk réveillon, naar gelang de nijpende nood dezer barre tijden het ons toelaat De ZIEL moet kers. mis vieren, en door dit feest beter worden. Wij vieren zelfs Kerstmis niet zooals het bc-aarat, indien wij in de vroege ochtend- koude naar de KERSTMIS gaan, en daar vandaan terugkeeren met het kalme bewustzijn der voldane plicht en het pret tig vooruitzicht van een gezelligen verlof dag, vol herinneringen aan oude volksche gebruiken. Dan onderscheidt Kerstmis zich niet van andere feestdagen, noch van een gewonen Zondag. En toch is Kerstmis meer. Dat alles hoort bij Kerstmis, omdat het zoo de gewoonte is. Gewoonte echter is nu eenmaal geen wet. Zonder dat alles zou Kerstmis voor ons nie.s van zijn echte Vaarde en beteekenis inboeten. Kerstmis is een hoogdag, ingesteld enkel en alleen, oin de geboorte van Jezus- Christus in het vleesch op zoodanige wijze te herdenken en te vieren, dat het ge schiedkundig feit. te Bethlehem enkele eeuwen geleden voltrokken, door de inwer king der genade op dë zielen, voor ons de voorbereiding worde op de tweede komst van Christus om ons te oordeelen. Geef, o God. zoo bidt de H. Kerk op den Vigiliedag, geef, o God, die ons jaarlijks verblijdt door de verwachting onzer ver lossing, dat wij uwen Eeniggeboren Zoon, dien wij met vreugde ais verlosser verwei- komen, ook eens met een gerust geweten Biogen zien komen als rechter... Hertezen wij nu even de schoone eereti- tels, waarmede de H. Kerk dezen jood- «chen baby begroet. Laat ons dit kinl in onbevangen eerbied aanbidden, in volle vertrouwen op zijn macht, in nederig ge loof aan zijn godheid, want. Hij is de En gel van den grooten Raad, de Wonderbare God, de Vredevorst, de Vader der toeko mende eeuwen, de Zoon van den Aller- hoogsten. Hij komt tot ons uit barmhar tigheid om de wereld te heiligen, en om vrede te brengen aan allen, let wel, aan allen, die van goeden wil zijn. In deze kinderluiers ligt de almacht van God verborgen; onder de trekken van de zen sterveling verschuilt zich de 11 gene dien wij vereeren als Koning der eeuwen en die voor ons, nu in dit jaar 1932, ver lossing brengt en vrede. Op zich zelf reeds is dus Kerstmis eene groote plechtigheid. Zij is ons dubbel dier baar, omdat benevens hare hooge godsdien stige waarde cn het verheven mysterie dat wij erin beleven, zij aan de volksziel zoo'n geschikt kader verleende, waarin het een voudig geloof onzer vaderen zich zoo weel derig heeft ontplooid in een schat van folkloristische gebruiken. Kerstmis is in zekeren zin een hoogte punt, Het bekroont de lange en bange ver wachting der geloovigen uit het Oude Ver bond. Ook wij echter zien ieder jaar vol verwachting en hoop uit naar de terug komst van 25 December. Waarom dan? Wellicht omdat Kerstmis veel meer nog dan een hoogtepunt, ook een uitgangs punt is. Op Kerstavond werd te Bethle hem het mysterie slechts ingezet. Tevens werd er uitdrukkelijk op gewezen, dat iedere ziel voor zich zelf, in de mate dat zij van goeden wil is, het mysterie dezer geboorte in haar binnens.e zal voltrekken. Want de Zoon Gods werd mensch om ons te verlossen en ons vrede te brengen. Twee lessen moeten wij aan dit feest hemen: twee gesteltenissen in onze zielen - laten groeien, indien wij in den vollen zin van het woord willen Kerstmis vieren, en herboren worden. Eerstens de diepe ernst van onzen geds- t er.st en het levendig geloof aan de won derlijke wijze waarop Christus tot ons is gekomen. Dit is tcch het mysterie van Kerstmis: dat het zonen maakt en kinde ren van den huize in de ondoorgrondelijke heiligheid van God en in de onuitspreke lijke heerlijkheid van zijn inwendig leven. Want Christus wordt hier waarlijk en we zenlijk onze broeder. In Hem tellen wij. in den hemel op Gods eigen troon, iemand die, mensch zooals wij, op deze aarde in de bekrompen werkelijkheid van het dage- iijksch leven heeft gestaan. Dezelfde Je zus dien wij als broeder bejegenen en rondom dewelke de naïeve godsvrucht der middeleeuwen zoo menige delikate en spon.ane pastorale heeft gedicht, wordt door God in waarheid genoemd: «Mijn Zoon Daarom ook mogen wij vóór de kribbe nooit deze waardigheid vergeten. Ons broeder-zijn met Jezus mag nooit tot fa miliariteit in onze godsvrucht afdalen, maor moet gepaard blieven en gegrond vest zijn op die huiverende eerbied en die op-afsiand-biijvende overtuiging zijner verhevenheid. Die Christus is echter onze broeder. Zijn eerste woord tot ons allen is een vrede- boodschap. Kerstmis is een vredesvisioen. Niet een sprookje of een idylle, waarvan ce levendige herinnering on is bijgeble ven uit de boeiende verhalen van grootva der of grootmoeder. In werkelijkheid moet Kers.mis in onze zielen vrede brengen. Ook rondom ons in de samenleving zou Kerstmis den vrede van Christus moeten doen heerschen en bestendigen. Dat is de tweede les van dit feest. Een les van vreugde en liefde, vruchten van den in- ner,ijken vrede der zielen en van de broe derlijkheid die cos allen samenbindt in den vrede van Christus. Hij kwam eers.ens tot de arme, schame le herders, in de eenvoudigheid van hun bedrijf de nachtwake voltrekkend rondom de schapen, het eenige wat ze hadden om ie leven. Hij zelf werd arm geboren, maar wist niettegenstaande die armoede zijn plicht tot het uiterste te vervullen, en, uil zijn geheelen levenswandel een geest van blijheid en vertrouwen te doen schijnen. Vrede verkondigde Hij aan al de men schen van goeden wil. En omdat dit kind uit de kribbe in zich de almacht van God draag:, zou ook benevens den innerlijken geestelijken vrede der zielen, Kerstmis den uiterlijken vrede moeten brengen aan al de beproefden van dezen tijd. Het zou Kerstmis moeten zijn in vreugde en ver-, trouwen, in blijheid en vaste zekerheid eener komende beternis, voor de moeders die angs Ig uitzien naar bestaansmiddelen voor de dreigende ontbering en, in de on rustige ccgen hunner kinderen, die straks het hengerspook zien opdoemen. Voor de vaders, die zich lederen dag nader weten bij de werkloosheid en met ontsteltenis den hangen stond weten komen waarop zij aan moeder het nare nieuws zullen melden de fabriek sluitVoor de dui zenden die gaan stempelen en in hun ge moed de veelvuldige ellende dragen op moreel en materieel gebied van die ver lengde gedwongen vadsigheid; die het wer ken er bij hebben ontleerd, of door sociale en economische ontreddering misschien gevaar loopen hun zieleleven zien te loor te gaan. Allen zijn ze geroepen om in den vrede te deelen door de engelen verkondigd. Dat allen ook in vast vertrouwen dit kind aan bidden, want Hij, de Kening der eeuwen en der harten, kan alleen hulp brengen in dezen veelvuldigen .jod. De uiterlijke armoede en de materieele nood moeten hier geestelijken rijkdom worden. De kribbe roept ons toe dat wij broeders zijn. alien zonder onderscheid. Eenzelfde solidariteit, eenzelfde liefde bindt ons al len samen in Christus. Eenzelfde liefde dwingt ons elkander te helpen als broe ders. Broederlijkheid, dienstvaardigheid en rechtvaardigheid zijn gevoelens die het best onzen goeden wil zullen vertolken vóór de kribbe cn voorloopers zijn van inwendigen en uitwendigen vrede. Solida riteit in het dragen der ontbering, solida riteit in het smeeken om hulp, solidariteit in de toewijding om het zielerijk van de zen nieuwgeboren Koning te bevorderen en tegenover den materieelen nood die ens prest, de kracht van een innerlijke kriste- lijke vreugde cm zijne glorie en zijne eer te laten opgroeien. Solidariteit ook in de ten-uiterstgedreven poging die wij allen leder op zijn plaats, zullen aanwenden, om naar macht en vermogen de stoffelijke belangen onzer broeders te bevorderen, en zoo het terrein vrij te maken waar de vre de van Christus weelderig zal opschieten Zij die kunnen, zullen ook meer doen, dan een schamele almoes te geven aan de noodlijdenden. Meer toonen dan een waar deerend en neerbuigend, doch cnafdoend medelijden, voor vlijmend leed; meer ge ven dan een woord van opbeuring en hoop. Zij zullen vredebrengers zijn in de mate dat hunne kristelijke liefde Christus zal vereeren en ter hulp komen in hunne lij dende broeders. Dan wordt het opnieuw Kerstmis. Dan zal de vrede, die voortkomt uit een gerust geweten en een getrouw dienen van God ook uitwendig zich doen gelden. Met meer overtuiging cn geloof zullen wij tot Chris tus, het goddelijk Kind, bidden: Vrede- koning, wiens aanschijn door de gansche aarde verlangd wordt, geef dat wij gelijk vormig worden aan U, door wien wij tot het goddelijk leven zijn geroepen Dan wordt Kerstmis opnieuw het vre desvisioen dat onze vaderen hebben be zongen. Met dubbele vreugde en heiligen eerbied zullen wij in jubelende blijheid de oude Kerstliederen herhalen, en in stille bewondering voor het geheim der mensch- wording van God, vooral de bovenaard- sche schoonheid van dit Kind en zijne almachtige goedheid, om ons te helpen, aanbidden cn vereeren. Christus is ons geboren, komt, laten wij Hem aanbidden. d. a. sazaas! ..ïaiasaESBansErar^itasEBïïSERaKa Nabij Luzerne, In Zwitserland, botstea twee treinen op elkander ln een tunnel. Zes docden en elf 5: we.sten, waarvan vier zeer erg gekwetst, werden uit de ver- splin rröe wagons for -old. Vier personen woiden nog vermist. Onze foto vertoont een der gehavende rijtuigen. De censuur liet deze regels doorgaan, want ze gaven noch de ligging der man schappen. noch de positie der kanonnen. Verbeeldt u het armzaligste kantonne- ment dat gij ooit gezien hebt. Te mid- den een uitgestrekten slijkpoel, een oude en verlatene stalling met wiide luchtga- .1 ten in het strooien dak, waar zelfs nog - geen vaderlandekens de gapende spleten in de houten wanden stoppen en waar regen en sneeuw, kou en wind naar wil- lekeur binnenstormen. In zoo een droe- vige doening werd het verhevens te maar ook het armste Kind geboren. Dit stond te lezen in De Poperlngsche Keikop Nr 14. (Nagezien door de Krijgs- overheid 1-12-17 Nr 1193.) Wij lagen te Reninge, Hofstee Simoens. Mijn piotten waren naar *t werk, secteur van Merkem, en kwamen rond 10 u. 's avonds weer, dcodmoe, overladen met de weldaden van den oorlog: luizen en slijk, 't Was Kerstnacht en ze gingen allen met hun gedacht naar huis en naar hun dorps kerk; ze vergaten hun vermoeidheid en peinsden niet meer op den oorlog. Ze krabten de modder af van jambières en schoenen, waschten zich buiten aan de pomp en kwamen naar de houten kapel neerknielen bij den biechts!oel, in afwach ting dat in dien vredenacht de Kerstmis beginnen zou. Wie op het Kerstfeest niet goed gesteld is, die Is het nooit, wie bij de Kribbe niet bidt. die bidt nergens. Lintermans zong voren. Meer dan een stapmarsch of een soldatendeuntje gaf op de Adeste Fideles Ze voelden geen lood meer in hun beenen toen zij het Kerstlied meezongen, ze voelden zich weer mensch, ze dachten zich opnieuw christen. Er zin derde nog een snaar in hun verbeest liif; in hun versteend hart trilde nog iets dat niet dood was. Een Kindeken was geboren. En daar stond niks van in het oorlogsbulletin. Ze kenden beter dan de predikanten, de ai-moe van Bethlehem. Zij wisten be.er dan de godgeleerden wat het is, te liggen in een stal, niet wetend waar zijn ledematen uitstrekken, niet wetend waar zijn brood leggen als ge er hebt. De appartementen in den Palace zijn gereed. De Koning, de Langverwachte mag komen, de Vredevorst. De kamer is goed verlucht; hun logement noemen ze zelf: Villa der Trekgaten Alles is goed ver lucht en verlicht, 't is sterreklaar door 't kapotte dak. Water is er ook eau Cou rante op elk verdiep, 't zijpelt langs de vochtige wanden. Het bed is zacht met zijn lange pluimen, en voor de deur ligt een sneeuwtapijt. Niemand heeft dat geheim beter begre pen dan de soldaat, omdat hij het aan den lijve gevoelde. Hij ook had zoo me nigmaal gebibberd ln de koude, in de on gezellige sialreuk. Arme Kind van Bechlehem, arme sol daat van den Ijzer. Welke toenadering! Ze mediteerden; hun gedacht ging naar 't Kribbeken. Boven dat wiegsken hing geen beenen kruisje aan een blauw zijden lintje geen lintje voor dat Kindje. Ook geen eerelintje voor den Vlaamschen piot. Ze zagen twee oogjes die weenden en een mondje dat lachte. Rot Kindje schreide zijn eersten groet aan 't menschenleven en toch kon het door zijn traantjes lachen, het zag zijn moedertje. Dat was moeder's •loon voor de lastige reis, de eerste kinder lach. Maria alleen mocht haar Kind verzor gen, dragen, wiegen. Moederliefde en aan bidding maakten hare vingertoppen zacht van eerbied. Zoo een moeder bij zulk een wieg. Zij bidden één en zelfde gebed onder één en zelfde dak. Het is een hemeltje voor allebei en Moeder's oogen gaan van de Kinderoogen niet af en zij drukt haar lip pen op twee roode lipkens en zij droomt reeds van zijn eerste woordje, lijk alle moeders doen. De vreugde Is niet ver want Jezus is hier, alsof de Duitsche 150-ers niet aan konden. Het was op Simoen's hef. De Aalmoezenier zegde eenige woorden na 't Evangelie: «Gij zijt de eenvoudige herders die de klaarte hebt gezien daar op de velden, die licht-fusées in den hemel. De engels hebben u het blijde nieuws ver kondigd. De Verlosser is toch gekomen, de Vredevorst is daar. Gij hebt al uw kommernissen daargela ten en binnen enkele oogenblikken zult gij hoortn: Ziedaar het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt.Zoo gij dit Kind niet bemint, is het voor u tc vergeefs gekomen. Opkijken zult ge naar het pasgeboren Wichtje: knielen zult ge, met oud- Vlaamsch geloove; verlangen zult ge om dit goddelijk Kind te mogen ontvangen, alsof er geen oorlog was. We zijn te Beth lehem. n. Gebeden stegen omhoog: gebeden ln Kakhi. Ze begrepen, die arme jongens, het mysterie van armoe, het sekreet van lief de. Zij ook waren arm en schonken zich zelf weg. Sic nos amantem quis non redamaretzengen ze uit volle borst, Wie zou niet weer beminnen Dengene die ons toch zoo bemint?Hun herte zong. De barak werd een hemeltje, de H. Communie een vredezoen, ze voelden zich kleine worden als dat Kindeken, hun oogen waren gevestigd op die kleine oog jes, hun dikke lippen op die roode kinder lipjes gedrukt en in die Uefdeomhelzing hadden ze meer smaak en genot dan de Tommieseen hofstee verder met hun Rhum en Christmas-Pudding; dan de Poilus met hun Réveillon en hun Pinard. Jezus lachte op ons aldoor zijn traantjes. Het was ons loon voor da lastige reis, 't was Bethlehem voor de armste soldaten van 't front, de Vlaamsche piotten die geen wijn dronken, zelfs geen warme kof fie in den vriesnacht, en toch weenden van vreugde. De armee sloot de blijheid niet buiten, niet meer dan te Bethlehem. Lintermans was voorzanger. Het Kind dat het einde van zijn rijkdom niet kende, kwam hier ln een woning waar de muren nog geen half steen dikte hadden. Hij was onder de armen gekomen, zijn familie, de vrijwilliger der armoede, zonder solde. Het Kindje stak zijn verkleumde hand jes uit en bedelde cm liefde. De piotten mochten zien wat vele koningen en pro feten hadden gewenscht te zien en toch nooit zagen. Onze jongens mochten den Onzichtbaren God aanschouwen. Hun ziel verzuchtte, ze wilden door een warme hert het Wichtje koesteren en verwannen. He rodes was niet bij die Kinderkribbe. Een God die zoo kinderlijk op earde neder daalde, het was te schoon om waar te zijn. Neen, het was te echt cm uitgevonden te worden. Ze luisterden naar Gods groote liefde en ze hoorden die liefde heel zacht in de kleine hertekioppingen van het Kindje. Het hertje klopIe en Maria glimlachte, de oorzaak onzer blijdschap. Ze smaakten hoe zoet de Heer is. Hemelsclie zoetigheid! Heilige wellust! Het Kindje woelde zijn een voetje bloot, verrukkend schoon. Lintermans zag zijn eigen kind dat hij in de wieg had achtergelaten 't jaar '14. Hij wist niet of het nog leefde. In 't jaar '17 was Herodes bij zijn kind. De oorlogsgod grinnikte: Dat kindje is ln mijn macht.De trawanten van dat afschuwelijk monster, de gekroonde volks moordenaars, de gestemde menschenbeu-, len en de magnaten der oorlogsfabrieken zonden speeltuigen voor liet boorllngsken. De heidensche Père Noël had een gasmas ker mee voor den zuigeling, een mitrail- leusken ln chocolat, een kanon in masse- pain, een kleuterspaan der glorie en een grooten tank in speculatie. Bcnhomme Noël die ook voor de omstandigheid zijn sabel sleepte zette op het hoofdeken een helm in verguld karton. St Jozef hle'd zich verborgen anders word hij ook gemi litariseerd. een nummer Matricule te meer voor 't veldleger. Hier heerschte nochtans meer vreugde dan in Amerika, waar de groote mannen zich rijke boerden met de ellende van Europa en Kerstmis vierden m:t cham pagne In "t Jaar 1932 onzer tijdrekening, 1932 sedert Bethlehem in Palestina, 15 jaar sedert Bethlehem op Bimoen's hof, kom ik een dier oud-soldaten tegen. Zijn voor hoofd Is meer gerimpeld, hij stapt zoo flink niet meer, die man die niets gewon nen heeft door vier jaar oorlog. Hewel, Lintermans. hoe is 't jongen? Hoe zou het zijn, mtjn aalmoezenier? Is dat neg uw h ndje van binst den oorlog? Het ls mijn rattenvanger van de trancbées. Kom hler. I.Iédor. Hij is verouderd en vermagerd. Hij krijgt» geen rabatcols meer, hij helpt zijn meester cm de krotte op te eten. Lintermans is niet gesyndikeerd; hij dopt niet, tenzij zijn stuken in zijn jatte; hij is geen invaliede-g.neraal, hij cumu leert niet. Hij zal geer- réveillon hou den, dees jaar, hij peinst op heel andere dingen, zlln kinderen z villen geen coquille krijgen, lijk andere ja-en. Dezer dagen kreeg Bij van den Belgi schen Staat zijn kerstgeschenk: een be- lastingsbrief... «Voor r"hulden die ik niet gemaakt heb zegt hij. Weihoe? Ja, voor Amerika. De Amerikaan ls koenen kijken naar Vlaanderen, als toerist heeft hij een toer gedaan op ons herstelde front, hij heeft de oorlogsmonumenten bekeken dezen Zomer er vielen geen obussen meer hij heeft er mooie rozekens geplukt op onze militaire kerkhovenhij heeft getrapt op de graszoden die hij malsch vond en proper onderhouden; aan die er onder la gen heeft hij niet eens gedacht. Zijn opi nie over ons volk: Menschen die nog veel te voet gaan en zelden een bad nemen. Hij vertrappelde onze gesneuvelden en ging 's avonds logeeren in den «Palace» te Oostende. De oorlog is niet zoo erg gewestwas zijn besluit Beigie is rijk, de Kuursaal staat nog recht, de Plage is niet kapot, Vlaanderen heeft niet veel geleden En daaromop Kerstdag '32 voelt Linter mans, de oud-strijder onnieuw aan den lijve de armoe van Bethlehem. A. B. En er waren in de velden rond Beth lehem herders die nachtwake hielden erver hunne kudde... een Engel des Heeren om straalde hen opeens... en ze vreesden; de Engel zei: vreest niet want een groote blijdschap kom ik U verkonden: heden is U een zaligmaker geboren... Wie zal de Verlosser der wereld uitkiezen om zijn eerste vrienden en aanbidders te zijn: rij ken, geleerden, machtigen, priesters!? Neen, 't zijn gewone werklieden, eenvou dig braaf volk. En 't nieuws, zal 't him aangekondigd worden terwijl ze in gebed zijn...? Neen, 't wordt hen aangekondigd terwijl ze hun dagelijksche gewone nacht ronde doen. Zooveel genaden worden dik wijls, ongemerkt, gegeven aan wie met liefde hun dagelijkschen gewonen plicht verrichten. En de Engel was reeds in de wolken verdwenen... en de Herders zelden: laat ens doorgaan tot Bethlehem; en ze gingen met spoed... Ze aarzelen niet. Wijzer of geleerder menschen zouden, eerst, heel wat verstandiger woorden verloren hebben gepraat. Eenvoud is een grooter rijkdom dan wijsheid of verstand! En ze vin den een kindeken in doeken gewonden en liggende in een kribbe in den stal... Een kindje in een kribbe... dat is zwakheid, armoede, onthechting en vernedering... dat is ook de macht van den Verlosser der wereld. «Ze erkenden het Woord... en knielden neder... Zij aanbidden een kind dat in alles op hen gelijkt, ze gelooven dat dit kindje een God is die uit den Kooge neder daalde uit zuiver liefde voor arme verlatene, cf zwakke menschen... en tra nen van aandoening pinkelen op hun wan gen en in hun eenvoudige liefde geven ze al wat ze bij zich hebben: 't zijn nederige gaven... een weinig wol van hunne schaapkens... wat verfrisschende melk en ook is daar wel een jonge knaap die nie.s anders heeft gevonden dan eenige bloe men; en het Kind aanvaardde alles groot of klein met den zelfden goeden glimlach, en Maria dankt uit zijn naam. Een tijdje nGg blijven ze geknield, zij zijn zoo ge lukkig... zij waren wakende bij hun werk in den nacht cn het eerst van allen waren zij getuige van de Blijde Boodschap; zij zijn zoo blij, ze hebben uit liefde iets, zoo een klein iets maar, gegeven aan nun Gcd- delijken Zaligmaker, ze zijn zoo stralend van kalme vreugde en blijdschap. Ze heb ben het Geluk gevonden dat alle ellenden doet vergeten: hun werd de Hemel ge opend. Mijn goede werkman en gij mijn beste werklooze die dit leest, geloof mij vrij: Een engel spreekt op dezen Kers.nacht ook tot U een Kindje is ons geboren ga in alle eenvoud, aarzel niet, ga naar de H. Mis, ga te Communie... Kniel neder en gij zult het Woord erkennen. U is een Zaligmaker geboren, uit de Hooge is hij in U nedergedaald uit liefde voor U; gij zijt misschien droef, terneergeslagen, be kommerd, om U, uw vrouw, uw kinderen: geef, offer den Goddelljken Zaligmaker dezen nacht de nederige gaven van uw liefdevol en gepijnigd hart... blijf nog een tijdje in de Kerk geknield... Gij zult zoo gelukkig zijn. In deze tijd van geld en armoe zal aan uw ziel... den weg van den Hemel zijn geopend. 4SnSBBa3!iaBSak&3BE3SSOa3C5S9 schatkistbons 5 op vijf jaar van 1S32 Uitreiking der definitieve bons Van den 19° der loopende maand Decem ber af worden door de zorgen der Natio nale Bank van België, te Brussel en van al hare agentschappen in de provinciën overgegaan worden tot de ruiling der voor- loopige Schatkistbons 5 cp vijf jaar le gen definitieve Bons voordon van 10 in trestbriefjes voor de vervaldagen van 1 April 1923 tot en met 1 Oktober 1937. Maandag vierden de katholieke Geko zenen van Kamer en Senaat de zege be haald door de Katholieke Partij ln de laatste verkiezingen. Zij kwamen bijeen aan de keurige tafels van het Residence j gg Palace te Brussel. |I| De viering was meest een hulde aan Heer de Broqueville, die zoo wel de kies- strijd geleidde. Door verschllllge sprekers werd hem hulde gebracht en door Graaf de Bro queville zelf werd eer.e aanspraak gehou den die we hier mededeelen om de be langrijke verklaringen die zij behelst en die we ter overweging geven aan alle Katholieken. uitgesproken door den H. Graaf de EroqueviUe, Eerste Minister, Maan dag 19 December 1932, cp het ont bijt der parlementaire rechterzijden GEACHTE HEEREN, De verkiezingen waren, voor de katho lieke partij, eene onloochenbare overwin ning; de verwachtingen we'ke ik, over een maand, vóór U uitsprak, werden ruimschoots overtroffen. Wijl de meest opgevrekten onder ons het behoud onzer stellingen voor de gunstigste mogelijkheid hielden, hebben wij deze stellingen, in tegendeel, versterkt, ja zelfs: veld ge wonnen. Het is vooral op zedelijk gebied dat onze overwinning schitterend is en dat haar terugslag van blijvenden aard zal zijn. De omstandigheden waren, echter, uiterst ongunstig voor ons. Alles droeg er toe bij om onze stellingen in gevaar te brengen; ja, onze partij, die het be langrijkst element van de meerderheid ui.maakte werd geweldig bedreigd. Edoch, de eendracht welke in onze rangen "her steld werd, heeft aan onze pogingen eene onweerstaanbare kracht bijgezet. Het land schonk ons zijn vertrouwen op dit tijd stip van toenemende moeilijkheden, om dat het bij ons de voistrekste eensge zindheid kon vaststellen aangaande al de grecte vraagstukken van het maatschap pelijk leven, eh tevens den vasten wil den Staat op voortreffelijke vaijae te her stellen. Onder den verkiezingsstrijd stelde ik. met eene onuitsprekelijke fierheid, va si dat, door de redetwisten te verheffen bo ven de private betrachtingen van parti culieren aard, door uwe harten op te wekken voor het verheven ideaal van de christelijke orde niet zooals dit zich in het verleden aftsckende marr veeleer zooals het ln de toekomst schit tert voor den helderen b''k van Z. H. den Paus ik geen moeite had om al len te vereenigen die zich op den naam van katholiek beroepen. Terwijlanders denkenden er op uit zijn om een kunst matig mengelmoes tot stand te brengen door de versmelting van al te vaak te genstrijdige stoffelijke belangen, heeft de katholieke partij, die eenvoudig hoefde terug te keeren tot de grondbeginselen waarop de christelijke gedachte berust, met name de familie en den eigen dom eens te meer bewezen dat de vrijheid een bevrijdster is die alle ver twijfeling en v^rdachtmaSWg terbant. Aarzelen wij niet. Mijne Keeren, mid den de uiteenloopende opvattingen welke aan de dagelijksche werking eigen zijn, onze blikken reeds gericht te houden op dit onaanvechtbaar leerstelsel dat ons aller gemeenschappelijk bezit is: wij zul len er telkens de bron in terug vinden van de ware broederliefde. Kwam, voor sommigen, deze verbroedering ais een onuitlegbaar wonder voor, dan was het omdat zij het brood niet kennen dat ons leven onderhoudt. Zoo stevig is, dienaangaande, mijne overtuiging dat ik den wensch uitspreek dat de Kathloieke Unie, aan wier inrich ting de laatste hand nog moet worden gelegd, eene afdeeling behelze, in dewelke de huidige politieke en sociale vraag stukken het voorwerp van een gestadige instudeering zouden uitmaken; doorheen de verscheidenheid van de oplossingen welke door de puikste elementen uit isder vertegenwoordigde groep zouden voorge steld worden, zou de band. dte ons aller opvattingen samensnoert, duidelijk zicht baar zijn. Ik zou tevens wenschen dat, als verwezenlijking van een programma waaraan ik, juist vóór het uitbreken van den wereldoorlog, werkte, er, voor ons alien, een centraal propaganda-organisme tot stand werde gebracht, dat zou bedeeld worden met erne gansch mederne admi nistratieve uitrusting die, heden ten dage. onontbeerlijk is tot het verspreiden -der gedachtenstroomingen. Ik wensch. op bijzondere wijze, mijne Vlaamsche Vrienden geluk, naar aanlei ding van* hunne overwinning op het frontisme. Gij zijt er in gelukt, Beste Vrienden, het frontisme in zulke mate te verlammen, dat het er niet meer kan op bogen, in om het even welk gewichtig politiek lichaam, een degelijke rol te ver vullen. De geest van bitsigheid, opstand en ijdele volksopruiïng welke het onder onze brave bevolkingen verspreidt, zal, door uwe werking, weldra gansch ver dwenen zijn. U is thans de troostvolle taak opgedragen, aan het Vlaamsche volk deze verkwikkende blijmoedigheid, dit vertrouwen in eene gelukkige toe komst, deze fierheid over eene vruchtbare werking, deze trots over het gemeen schappelijk Vaderland terug te schenken, waardoor het zal beseffen dat het in waarheid deel uitmaakt van een land dat, ondanks puinen en rouw, van Gcd den heerlijken titel van zegevierende na tie heeft verdiend. MIJNE HEEREN, Het is dus bijna twee maand geleden, dat de Koning mij opdracht gaf, het bestuur der Regeering in handen te ne men. Deze Regeering had tot zending, het financieel herstel van het land voor te bereiden. De door U gekende omstan digheden waren oorzaak dat, heden ten dage, nog niets werd verwezenlijkt van wat. in de eerste plaats, al onzen tijd hoefde in beslag te nemen. Wij beleven ongemeen zorgwekkende dagen, en elk uur dat voorbijgaat vermeerdert er rog de bedenkelijkheid van. En zeggen dat wij twee maand lang moesten wachten vooraleer de toelating te ontvangen, da den te stellen. Aldus willen het de re gelen van eene politiek waarvan de wer king gij zult het volgaarne bekennen soms tot bittere spot leent. De taak welke wij thans aanvatten vergt gestadige, aanhoudende en stevige krachtinspanningen, waaraan eene moe dige en wel doordachte medewerking der Natie zal moeten bijdragen. Gij zijt, mijne beste Vrienden, de gewenschte (Zie vervolg onderaan 5* kolon). die de eerste Voorzitter was van den I Raad ln Rus'and ra de omwenteling, 1 heeft onlangs in Berlijn eene voordracht gegeven over de Russische Omwentelin gen van Maart en October 1917. Hier ziet men hera in zijn woenst in de Duit sche Hoofdstad. Cs geacianieDige teiosLer van Doorn V"l me'd^en verleden we-'k det een kerel 5ongehouden werd die er op uit was den gewezen Duits:hen keizer te ver^oordep. Et is zsk°-e He'nrich Pij oker. ?3 jaar en die een derde van zijn leven in het j gevang doorbracht. I De kerel was gewapend in het keizor- 1 lijk pe.Ms van Doorn binnengedrongen. maa- de aanslag kon belet worden en de kerel ongesloten. Hierboven zijn foto na zr'ne aanhouding. «H2T3E33SaS232IHU«:2S3lHÏ3^r;a 1 Nieuwe Af eril.-jreTct e Cesium-harte Lvolübcilon De groote nieuwe Amerikaansche be stuurbare ballon Macon is bijna vol tooid; hij zal behooren tot de zeemacht. Men ziet hem hier in zijn bangaar te Goodyear in Ohio, wijl de werklieden er een der reusachtige vinnen aan vastma ken. iBEïïiaESEZSESEsnaznssBSffïïiraa FRANKRIJK VERHOOGT ZIJN RECHTEN OP PEPERKOEK Frankrijk heeft zijn invoerrechten ver hoogd cp een artikel, dat van belang is voor Belgle, namelijk op de peperkoek. Op dit product zal voortaan een recht van hoogstens 340 en minstens 170 frank per honderd kilogram gelegd worden. 4BSBE3SE:3SSEIiaKBEBEailESaiSI3;aB mannen om de samenhoorigheid tus- schen het land en de Regeering te be werkstelligen. Verkozenen van het land en gelast toezicht uit te oefenen op de Regeering, zult gij haar de medewerking verlesnen welk zij noodig heeft; gij zult de Regeering in staat stellen hars on dankbare taak met krachtdadigheid en spoed te vervullen. In ruiling van dit vertrouwen, waar van deze betooging een zoo aandoenlijk blijk geeft, zeg ik U mijn onverdroten toewijding toe; ik beloof U, weinig te praten, veel te werken; ik beloof U, nog maals te werken zoov-el mijn kraohten het zullen toelaten. Mijne Collega's en ik zelf zullen U. voor den tijd welke gij aan onze pogingen zult bepalen, eene waarlijk regeerende regeering schenken. a. .T «nrmt— -rfnymw rfifWTm AAN AL ONZE ABONNENTEN Deze week worden door de Postboden de bladen nog besteld volgens de lijsten van 1932. Zondag aanstaande komen de nieuwe lijsten in voege. Het is te verstaan dat de postbureelen en de bureelen der drukkers ook in deze dagen overlast zijn. Wie dus aanstaande week zijn blad niet zou ontvangen, gelieve de Bode of ons erover te verwittigen en seffens zal het noodige gedaan worden om hen voldoening te schenken. VOOR 'T BUITENLAND. We steunen er nog eens op bij onze Lezers uit 't Buitenland dat ze ons vo ir Nieuwjaar het bedrag voor 1933 zouden willen opzenden, 't zij per internationaal postmandeat, 't zij per aanbevolen brief. Vanaf Zondag 1 Januari zenden we ons blad enkel aan de a bonnen ten die betaald hebben. We Tekenen erop dat al onze Lezers ons zullen getrouw blijven en van onzen kant zullen we steeds zorgen ons blad aantrekkelijk te maken en te zorgen dat het in 't binnenland overal den Zaterdeg en in Frankrijk den Zondag besteld worde. Aan allen dank en Zalig Kerstdag! «axEisaBBSzsBasasiaasssszsL-zzs Wie betaalt al dat dopgeld? zoo vra gen zich veel menschen af. Ik en gij en een ander, ls 't antwoord, en de men schen schermen er tegen alsof alles nu uit hun eigen beurs gestolen werd. Wie betaalt er het meest in 't dop geld? De gesyndikeerde werklieden ze if. De Christen Vakbond (die dit ja3r zijn ledental zag stijgen van £38 tot 300 dui zend leden) gaf in 4 Novemfcer-nummer van het A. C. V. volgende cijfers De christen gesyndikeerde werklieden hebben den 1" trimester van 1932, TWIN TIG MILLIOEN betaalt bi bijdragen aan hv.n vakorganisaties. De Christen Cent alen deelen mee dat za in die ze'fdc drie maanden NEGEN TIG MILLIOEN hebben betaald ar uit gaven voor werkloozensteun waarvan de staten werden goedgekeurd door de Werk lozenfondsen. Daarin zijn natuurlijk begrepen aan zienlijke sommen die ze uit bun kas ver schoten hebben voor rekening ven t'e Openbare Besturen. Nationaal Crisisfonds, Provincie, Gemeente. Die cijfers zijn welsprekend genoeg om beter dan - welke redevoering ook getui genis af te leggen van de macht van ce Christelijke Vakbeweging waarin wer- steunen en kende en werkloozen elkaar, door hun regelmatige bijdragen, onderling steunen en verzekeren, tegen alle werkloosheid, tegen te lage loon-en en tegen alle on- rchtvaardlge behandeling. Dat in oogenblikken van crisis en werk loosheid de Openbare Besturen zulke or ganisme ter hulp komen met geldelijke steun is maar billijk Het is niet opdat die steun soms mis bruikt* wordt dat hij ophoudt billijk ën rechtvaardig te zijn. «zgasnassaBiaE-sjtffsiasssEaBïïa Dinsdag morgen ontwaarde men dat brand ontstaan was aan de linkervleugel van het Koninklijk Paleis te Brussel. Aanstonds werden automatische blus- schers in werking gesteld en slaagden erin het verteerende element eenigszüis te beperken tot de aankomst der pom piers. Door dezen werd onmiddellijk Ingegre pen en weldra was het vuur uitgedoofd. De leuning van het fronton der linker zijde werd gedeeltelijk vernield, toch is de schade niet zeer belangrijk. Denkelijk is het vuur ontstaan door onvoorzichtigheid der loodgieters die kort geleden gewerkt hadden aan het zink rond de leuning en het zink te veel znl- len gewarmd hebben. Het vuur moet den verscheidene uren gevunsd hebben voor aleer uit te breken. CS3BBB8&SS2Ha3aEaBBBaS9BS3!Z3 Belgische Fabriek CUICOREI WYPELIER-TAFFIN «H. K iu; DE ONTRQOMER M E L 0 T T E I .tiet verlaagden melkbalc draaiende op eene spi' lyoorstandcrs des vooruitgangs. is df Ont- wers Ontroomera MELOTTE, N. V. Remicourt Lees en Verspreid «DE HALLE» Katholiek Nieuwsblad van leper. Ik ondergeteekende begeer een abonnement op DE HALLE voor het jaar 1933 aan 18,60 fr. 's jaars. Naam Straat r Woonplaats KrJp dit uit en: geef het aan de Postbode, ofwel steek hel ongefrankeerd in de Postbus, ofwel draag het Boterstraat, 17, leper.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1932 | | pagina 1