K geschenk. Iy KOOPT voor den OPSLAG 0 NIEUWS ZEELAND! A'S Vit Kruis Au f^oi du '^Qout^houfj, voeders waarborgen succes H©r ideale vloerbe kleedsel Verkrijgbaar bij schilders, beharvgers,stoffeerders en \nd egcimo.u bezaken ANKER Kweek Varkens op met ATÉ=meel! Hoe Shea van de Iersche Brigade ALFONS VERFAILLIE BELANGRIJK BERICHT zi& ICersiBisis U ontvangt gratis een prachtig karpet voor eiken aankoop tusschen 1° en 31n December van ten minste 12 vierkante meter BALATUM. Profiteer ervan! BREISTERS NAAI- MACHIENEN de Bests 1 HOME VOOR ZÏFm KIHDEREN SAKSONS KANARIEVOGELS AUTOS TE KOOP SNIJKURSUS ALLER MERKEN GELD VERDIENEN UWE KOMT ZIEN Brandkasten (Coffres- Forts) ëauche Fabriek te Brussel. 53 Bijhuis in Belgie. IEPER - 4, TEMPELSTRAAT. GESCHENK AAN IEDER KOOPER. OPEN DEN GANSCHEN ZONDAG. PERMANENTEN MET DOOM HUIS MARCEL PERMANENTEN IN DE GOUDEN SPADE Boterstraat, 52 IEPER Tel. 201 OCCASIEMOTORS MET WAARBORG VROUW We VANDERBEKE DRY-MASH A het legmeel dat niet alleen veel eieren doet leggen maar ook uwe beesten in priiua-conaitie houdt. VITALACTIN E het vitaminenrijke kuikenop- fokvoer, met levertraan, boter, melk en gist. VIROQUARTSOL het onmisbare minerale grit, en combinatie van D. vitaminen, kalk, ijzer en jodium. ROOMSCHILFERS het ideale melkvee voeder 30/32 eiwit en vet. TE VERKRIJGEN MAURICE LARIDON Maria Dooghelaan, 7, DIKSMUIDE. INSTRUMENTEN VOOR FANFARE EN HARMONIE DE POEDEPS VAN HET jctaeri alle pijnen cut uw huls IN ALLE APOTHEKEN' in doozen van 4.11en2ofr. hoofd en Zenuwpijnen. Tand pijn,Griep Piinli ike maandstonden MET WIT KPU mm X MET WIT KRUIS X Alvorens een Aankoop, Verkoop of Ruiling te doen van een Okkasie-Auto wendt ln volle vertrouwen tot het a lom gekende Huls P. DEMEULENAERE-ROOSE Beverensteenweg, 75, Roeselare Telefoon 87. U kunt er altijd allemande merken van okkasie-autos vinden. Van alle model- Jen en merken. Tegenwoordig in de ga rage ter verkooping of ruiling: 1 binnenstuur Nash 1932. 7 plaatsen 1 binnenstuur Oakland 6 cyl. 1930 1 binnenstuur «Ford». 18 1W0 1 binnenstuur «La Salie*. 8 cyl. in V 19-8 1 binnenstuur Oldsmobtle 6 cyl. 1928 1 binnenstuur - Master Bulck», 6 cyL 1928 1 binnenst. .Renault*, V. 3T. 1930, 7 pl. 1 binnenstuur Citroen 4 cyl. 1930 1 binnenstuur Renault 6 cyl. 1929 1 binnenst. «Citroen», 6-6F. Berline) 1930 1 binnenstuur Renault 6 P. K. 1927 1 binnenstuur «Fiat*, Type 501, 8 H.P. 1 binnenstuur Peugeot5 P. K., 1926 1 binnenstuur Fiat6 cyl. 1929 1 binnenstuur Citroën B 14, 1927 1 Torpédo Citroën 5 H. P., Trêfle. Ook te verkrijgen: Camionetten «Ford*, model T. T., en wisseistukken aller mer ken. Materiaal voor het maken van re- morquen van 500 kgr. tot 10 ton. 25 DECEMBER 1932. N- 52. Bladz. 7. SAYETTE UW BELANG UW VOORDEEL! UW VERKOOP hangt af van de brel- wol die U gebruikt. NIETS overtreft de wollen van BRYANT noch in prijs, noch in kwaliteit. Probeert ze. Onmiddellijke leve ringen. DAARBIJ kostelooze herstellings- dienst. van alle mer ken ronde en platte. Naalden, verwlssel- stukken, enz. BRYANT 24, Meenenstr., YPER. laiik. Algemeen en eenig Vertegenwoordiger voor gansch Belgie: Jm Verhaeghm» Debaets Steendam, 38, Gent Tel. 13663 HOOFDAGENT voor Streef MATTH. VERDOENB, Rljsselstr^ 61, leper. isaasaBaaaaEafiSjasaBaasBEBHB HEILIG HERT-TER-RUSTE Zusters Dominikanesssn-Missionarissen St Anna ter Muiden, Sluis, Nederland waarvan de toestand gespecialiseerde zorg vereischt. Modern col fort, landelijk schoon rustverblijf. Hygiënische verzor ging onder leiding van Artsen-Specialis ten. Zusters-Verpleegsters, hoogste diplo ma's. Aantal aan te nemen kinderen, uit hoofde van bovengestelde vereischten, zeer beperkt. •JCHOONE GELE beste zangers, aan 50 fr. en 75 fr. te IEPER, 74, JEURNESTEENWEG. laSSBSBHaBBEBBBBBBBBBBBBBBBB NESTOki BATTIIEÜ, Garage, Goudenlioofdstr. Poperinge. laat weten dat hij 2 AUTOS alsook 1 AUTOCAMION te koop heeft aan zeer voordeelige prijzen. EEN ZWARE VALLING op een paar dagen genezen, met de ver maarde PULMO CACHETTEN van Dl' Specialist Fago Het strafste genees middel voor de slijmen te doen lossen. Onmisbaar voor Bronchieten en Asthma. Op tijd genomen genezen zij tering, en zetten een fleurusaanval stop. Te verkrijgen in de APOTHEEK KESTE- LYN, Poperinge. Dit produkt ls onmiskenbaar het beste voeder voor uw biggens, aanstonds nadat ze gespeend zijn. Dit hoeft ternauwernood een betoog! ATÉ-MEEL immers geeft aan de biggens juist die bestanddeelen, de minerale, die zij bij het opgroeien bijzonder noodig hebben, en die ln het gewone voedsel zieer schaars zijn. Varkens met ATÉ-MEEL opgekweekt hebben een kloek beendergestel, zwaar vleesch, een zacht vel, en zijn krachtig gespierd. Dit komt vooral hierdoor, omdat de kalkzouten, dank zij de vitamines die ATÉ-MEEL bevat, totaal omgezet worden en het beendergestel aan zienlijk versterken. Ook het phosphoorzuur wordt door de vitamines bruikbaarder. De bloedsomloop versnelt en het zuiver bloed wordt over alle lichaams- deelen verspreid. Geef ook aan de zeugen, enkele dagen vóór het jongen, Ue voorge schreven dosis ATÉ-MEEL. De biggens zullen rijker zijn aan gezond bloed. Doe hetzelfde na het Jongen, tot op het '^ogenblik dat de biggens gespeend zijn. VERKOOPPRIJS: per doos van ongeveer 2 Kgr. bruto gewicht 15 fr. per doos van ongeveer 5 Kgr. bruto gewicht 37 fr. per zak van ongeveer 25 Kgr. bruto gewicht 175 fr. ATÉ-meel NIEUWE van af 5000 frank HERSTELDE OKKASIES laagste prijzen 10 JAAR WAARBORG Het huis bevat het best Ingericht atelier der streek. Alle herstellingen worden er met waar- Telefoon 26L borg, nauwkeurig afgewerkt. MUZIEKHUIS JOS. COUTTENIER, Gasthuisstraat, 50, Poperinge HOOFDDEPOT Vennootschap ATÉOS 38, Veurnestraat, Poperinge. rillllllllllllllll>ll!IIIIUIIIIIIIII!IIHIIIII!llllllllllll!l!llinillllllltlllll!lllllllll>llllllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllllllll!llllll!IIIIIIJIlllllllllllll!!llllllllllllltll!lilllinillllllllllllllS BUITENGEWONE SCHOONE GELEGENHEID Uit oorzaak zich alleen bevindende zal er bij den Heer GEORGES bij zondere, te LOO, Ooststraat, Nr'31 te VERKOOPEN zijn en daarbij dagelijks zichtbaar ln zijn huis voormeld: 1 BROEEMACHIEN van 225 eieren, 1 BROEIMACHIEN van 125 eieren, 1 ELEVEUSE (ronde) die kan ver warmd worden met petrool of met gaz, in allerbesten staat en goed onderhouden. Sterke en gunstig gekende Vlaamsche Verzekeringsmaatschappij zoekt HOOFD AGENTEN en AGENTEN voor Poperinge, leper, Sïeenen, Roesbrugge 6H omliggen» de gemeenten. Kosteloos op de hoogte gebracht door Opziener. Voor alle Inlichtingen schrijven aan M. A. NEYRINCK, H. Hertlaan, 15, OOSTENDE. REGENMANTELS - GABARDIENEN - TRENCH-COATS - DEMI-SAISONS - LEDEREN KLEEDEREN - - Volmaakte Snede Gewaarborgde Kwaliteit Prijzen buiten Concurrentie 12. Boterstraat, leper Beroeps!? men, g aan c. voor Da Leeraar hooi. :iiiiiuiuiuiiiniiiiiiiiiiliiiiuiiiiii!!ii!ii: Ter gelegenheid van Kerstdag en der Nieuw jaardagen, wordt er aan het publiek kenbaar gemaakt dat het Huis ALF. VEftFAILLIE, Boterstraat, 52, leper, dat zich bijzonder bezig houdt met den verkoop van de dat te beginnen van den 15 December 1932 tot den 10 Januari 1933 inbegrepen, eene kor ting (Remise) van 10 */o wordt toe ge slaan op al de brandkasten welke verkocht worden binst die dagen. OnnoQdig te zeggen wat de Coff re-forts Bauche is, daar er ai veel in de streek gebruikt zijn. Juist daarom wil niemand nalaten eens te komen zien, daar de brandkasten tentoon zullen gesteld worden vanaf den 15 December tot den 10 Januari 1933. Illilllllll!ll!ll!lllll!IIHIII!lllil!!llllllllllll!ll!lllllllll!:illll!lllllllllllllllllJlllinilllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllilll!!IUIIIIilllllll!l OVERZICHT VAN ÉNKELE PRIJZEN: Regenmantels, zeer sterk vanaf 45 F1"' Trench-Coats, gansch gevoerd en ge-olied vanaf 75 F1"' Gabardienen, gansch gevoerd, half zijde vanaf 95 r TEN TITEL VAN REKLAAM van 50 frank te beginnen. Goeden uitslag verzekerd en verzorgd werk. HUIS BOLLAERT-DEGRAEVE Maloulaan, 45, leper. - Tel. 498. Vraagt dag en uur op voorhand. Hlil Boterstraat, 20, IEPER specialiteit van 50 frank alles inbegrepen knippen, wasschen, mise en pils. Spoedige bediening. Diploma na kursus. Patronen naar maat. SPEELKAARTEN ten Burecle dezer. Mengelwerk v. 25 December 1932. - Nr 10. door RANDALL PARRISH Zij nam mijn hulp aan omdat zij geen an dere keus had: zij deed moeite om vriende lijk te zijn, maar dat prettige gevoel van onderling vertrouwen, dat ln ons samenzijn op den zolder van de herberg zoo treffend tot uiting was gekomen, was geheel ver swanen. Het was haar onmogelijk te ver geien en ik kon ei mij indenkenmaar de gedachte dat zij aan mij twijfelde, hin derde mij verschrikkelijk. Doch ik besloot mij geheel aan haar dienst te wijden; den een of anderen dag zou zij alles weten en begrijpen. Ik dank U, Mademoiselle antwoord de ik beleefd. Gij kunt mij van hier uit volgen. Ofwel de woorden, die ik had gesproken, ofwel de manier, waarop ik had gesproken, scheen mijn gevoelens te hebben verra den, want zij raakte plotseling met een uitgestoken hand mijn arm aan en zei met diep meegevoel: Denk niet, Monsieur, dat ik ondankbaar ben. Want dat ben ik niet. Ik begrijp heel goed dat het voor U veel gemakkelijker is alleen te vluchten en dat gij dit gevaar op U neemt ter wille van mij. Als mijn woorden soms een beetje onverschillig klonken, dan is dit niet om dat ik niets voor uw veiligheid zou voe len. Gij zult nooit kunnen begrijpen hoe zeer uw woorden mijn moed versterken. Ik zal doen wat ik kan, Mademoiselle; blijf dus hier wachten en houd U gereed. Ik waagde mij nu in de open ruimte; ik kroop heel voorzichtig voort m de heschut- Ook bijzondere keus van Stoven, allerhande ijzerwaren, enz. I Lister2 cyl., 10 P. K., 1.500 fr I Lister 3 P. K„ 2.000 fr. 1 Lister 2 P. K., 1.500 fr. 1 «Pêtu Defise», 8 P. K„ 1.500 fr. 1 «Boussu», 6 P. K„ 1.209 fr. bij PIERRE VANDEMOORTELE, Cas- I selstraat, 62, POPERINGE. IBBBBBBSBSBBBBSBBBBBBSBBBSnS ting van het struikgewas, dat ik aan den eenen kant ontdekte. Ik denk dat zij mij al heel spoedig niet meer kon zien, want toen ik even ophield en achter mij keek, kon ik maar ternauwernood iets van de hut ontwaren, en van het meisje zelf zag ik niets meer. Vóór mij uit was het een beetje lichter geworden door net vuur aan mijn linkerkant, maar het struikgewas, dat mij moest verbergen, liep in tegenoverge stelde richting verder, en ik volgde het uit een oogpunt van veiligheid. Zoo kwam ik na een poosje op den weg uit, op een behoorlijken afstand van den schildwacht, wiens gestalte ik nu, duidelijk tegen de vlammen afgeteekend, kon waarnemen. Ik wachtte even tot hij zijn rug had gedraaid, toen sloop ik den weg over en verborg mij in het gras aan den anderen kant. Ik bevond mij nu aan den rechterkant van het paard, dat ik wilde bemachtigen, maar ik begon bang te worden dat, als ik verder voortkroop, het dier zou schrikken en alarm maken. Het leek mij veel beter toe het dier koelbloedig te naderen, en, met dit doel voor de oogen, kroop ik op handen en voeten verder tot het paard tusschen mij en den schildwacht was. Ik voelde mij nu gedekt en stond op, wach tend tot de man zich weer op zijn ronde zou omkeeren en rustig verder wandelen. Het paard draaide zijn kop om ei rook mij. maar het toonde geen angst, en, mij veilig voelend ln zijn schaduw, onderzocht ik in allen spoed het beestje en zijn uit rusting. Het was een flink gebouwd paard, dat wel den Indruk gaf iemand van het gewicht van den kapitein te kunnen dra gen. Zadel en teugels ontbraken niet maar in den bek miste het bit. Een ferm touw, dat om zijn hals was gebonden, leidde er gens in de duisternis heen. Streng voor streng zaagde ik dit met mijn mes door. Ik kon nu het kampvuur weer zien, en ook de mannen, die er omheen lagen te slapen, een paar hadden tegen de muren van de herberg beschutting voor den wind gezocht. De schildwacht bleef op zijn ronde even met de mannen staan pra n en ging toen weer langzaam verder naar den hoek te genover mij, voorbij de gesloten deur. De kaars binnen stond zeker nog te branden want ik kon heel goed door een spleet een lichtstreep waarnemen, maar verder bleef alles rustig. De man was nu aan het eind van zijn ronde gekomen; hij keek even onverschillig de duisternis in, verschoof zijn geweer en ging weer verder. Hij scheen zelfs niet aan gevaar te denken en het werk, dat hij deed, was dan ook niets meer dan een zekere routine. Op deze sleur nu bouwde lk mijn plannen. Als wij maar geen leven maakten, dan bestond er alle kans dat de man het paard zelfs niet eens zou missen. En zelfs als hij Let miste, dan kon het nog heel gjed zijn dat hij dacht, dat het dier naar het eind van het touw was geloopen, of dat het zich in het gras had neergelegd. Er bestond al heel weinig kans dat hij een nader onderzoek zou in stellen. Mij sterk voelend door deze gedachte, liep ik achteruit en het paard volgde de leiding van het touw. Wij maakten geen leven, behalve dan een zwak geritsel van het gras onder onze voeten. Ik hield maar steeds den schildwacht ln het oog. Toen hij weer aan een nieuwe ronde begon, hiel den wij ons doodstil, maar zoo gauw hij zijn rug had gedraaid, schuifelden wij weer voorzichtig verder. Door deze tweede poging raakten wij uit zijn gezicht en be reikten een lichte helling, waar de duis ternis intens was. Voetje voor voetje kwam te vinden, maar het kampvuur hielp mij de goede richting te houden. In mijn verlangen om het meisje terug te vinden en in het vaste vertrouwen, dat het dorp geheel verlaten was, liep ik vlug, en eigenlijk wel een beetje roekeloos, naar de plek, waar ik haar had achtergelaten. Er was niemand... Mademoiselle was ver dwenen. Het duurde even voor de volle waarheid tot mij doordrong; lk stak on willekeurig mijn handen uit ln de donkere schaduwen en liep om de hut heen, in de hoop, dat zij misschien een andere schuil plaats had uitgezocht. Maar het verschrik kelijk feit van haar verdwijnen viel niet langer te loochenen. ZIJ was heengegaan, zij had mij zonder een woordje van nade ren uitleg verlaten, zij had haar belofte geschonden. Maar waarom had zij dit ge daan? En waar was zij toch heen gevlucht? Ik stond als verstijfd om mij heen te staren en meende ieder oogenblik kreten van alarm uit de richting van de herberg te hooren. Naar het waarom van haar handelwijze behoefde lk niet lang te zoeken, zij wan trouwde mij, zij was bang voor mij. De woorden van vertrouwen, die zij had ge sproken, waren dus maar valsch geweest, en zij had met beide handen de eerste gelegenheid aangegrepen, waardoor zij mij kon ontsnappen. Ik was de moordenaar van haar broeder. Deze eene gedachte had alle andere verdrongen en wel ln die mate, dat zij liever alleen alle gevaren riskeerde dan ln mijn gezelschap. Deze gewaarwor ding trof mij zeer en juist naar het diepe gevoel van leed, dat lk er van ondervond, kon ik de diepte van mijn gevoelens voor lk verder en waagde mij ten slotte over j haar afmeten, den weg, waarna ik het dorp probeerde te Het meisje had op een wonderlijke ma- bereiken. Zien kon ik totaal niet, lk ging in hoofdzaak tastend verder. Ik had het geluk een stukje hout te vinden, deed het paard het bit in den bek en maakte de nier op mijn gemoed gewerkt, haar per soonlijkheid had een vreemde macht over mij uitgeoefend. Misschien was de manier, waarop wij kennis met elkaar hadden ge- teugels stevig vast. Het was niet zoo heel maakt, de reden hiervan, misschien ook eenvoudig om het punt van uitgang terug haar afhankelijkheid van mij, het ver- en ZOON CasseJstraat - 7 - Poperinge FANTAISIE-POSTKAARTEN voor Kerstdag, Nieuwjaar, enz. bij SANSEN-VANNESTE, Poperinge. IN DE VIER SEIZOENEN PHONOS en PLATEN Telefoon 261. Voor ieder muziekliefhebber het goedkoop en wel bekend «Couesnon «-instrument alsook het kwa liteit instrument Van Cauwelaertenz. Door het inrichten van een speciaal atelier op dit gebied, heeft het huls op korten tijd een best» naam verworven voor het ln 't nieuw zetten en herstellen van alle hout- en koperinstrumenten. MUZIEKHUIS JOS. COUTTENIER, Gasthuisstraat, 50, Popering® l3flaBBEI9BaflB:i3BXBBIBBBBEBEBBBÜIBBBflflBBBHSflBflBEBBBBBBflBBflBI MANTELS voor DAMES en JUF FERS, gereed gemaakt, in pane en pluche. ZWARTE MANTELS en KLEE DEREN, voor trouw en rouw. Beziet onze laatste MODEKLEU REN. De mantels vanaf 150 tot 195 fr. Korte panen frakjes op 60 en 70 lengte, geheel gevoerd en afgeboord. FOURRUREN en BANDEN. ENGELSCHE PARDESSUS voor mannen, de schoonste dat men vin den kan, aan 425 fr. Beste blauwe RATINE FRAKJES voor knechtjes en meisjes. KOSTUMEN - BROEKS - RE GENMANTELS en SCHORTEN. Magazijn ls altijd open. trouwen, dat zij in mij scheen te stellen. Maar de herinnering aan haar gelaat, de klank harer stem, kwelden mij als nooit te voren. En zij had er de voorkeur aan gegeven zich ergens in dit armzalige plaatsje schuil te houden, liever dan op mijn terugkomst te wachten. Zij moest mij dus wel op een verschrikkelijke ma nier haten! Maar was het wel zoo? Was er mis schien nog een andere verklaring? Het lag toch niet in haar aard te liegen, een vertrouwen voor te wenden dat zij niet bezat. Ik kon de overtuiging, dat zij eerlijk en trouw was, niet op zij zetten. Geen en kelen keer was zij voor mij teruggeschrok ken, behalve dan het eerste oogenblikje, dat zij mij gezien had. Alles, wat ik haar verteld had, had zij op een beminnelijke manier aanvaard, zij had mij zelfs in een aanval van dankbaarheid de hand toege stoken. Het lag niet in haar aard zich an ders voor te doen dan zij was. Ik vroeg mij zelf af of het meisje zelfs wel Iemand zou kunnen bedriegen. Maar welke andere ver klaring kon er dan nog zijn? Zou de een of ander haar misschien op het spoor zijn gekomen en haar hebben meegenomen of was zij soms weggelokt? In geen geval kon zij door geweld zijn meegenomen want ln den stillen nacht zou ik de kreten van strijd natuurlijk hebben gehoord. En de andere veronderstelling was toch él te dwaas. Want wie zou haar hier hebben kunnen meelokken? En waarom zou zij zich aan den eersten den besten zwerver hebben toevertrouwd? Ik durfde het niet wagen om licht te maken, maar lk wierp de deur van de hut open en sprak haar naam uit. Er volgde geen antwoord, doch ik kon toch niet na laten de geheele ruimte van muur tot muur te betasten, en stuitte daarbij zelfs niet op een enkelen stoel. Door wanhoop voortgezweept, doorzocht ik nog twee el lendige huisjes met geen ander gevolg dan dat ik een van honger half omgekomen -v"- c- Sfcfi 'i-küaöwv* Sfc *$5bt u - hond de vrijheid teruggaf, tot dank waar voor hij mij naar de beenen beet en daar na met een angstkreet den duisteren nacht in vluchtte. Het leven, dat het beest maak te, bracht mij tot de levendige erkenning van mijn eigen gevaarlijken toestand. Dat zoeken in den blinde kon ik even goed staken; het leidde toch tot niets, of het moest zijn door puur toeval. Waarheen het meisje ook was gevlucht, zoolang: het zoo donker was, had ik toch niet de minste kans haar te vinden. En elk geluid, dat ik maakte, elk oogenblik, dat lk aarzelde, kon mij de vervolgers op de hielen zenden. Bo. vendien had zij mij die papieren voor den koning toevertrouwd. Als lk er ln mocht slagen ze hem veilig in Charleroi ter hand te stellen, dan zou ik op begenadiging, misschien wel op belooning kunnen reke nen. Het gezond verstand spoorde mij aan op te stijgen en op weg te gaan om den plicht van een soldaat te gaan vervullen. Maar daarmee zou lk haar aan een wie weet hoe vreeselijk lot moeten overlaten. Zoo heen en weer geschud door twijfel, werd lk plotseling door een alarmsignaal opgeschrikt. Ik hoorde een ruwe stem een haastig bevel geven en daarop hoorde lk mannen in een snel tempo loopen. Ik kon de gestalten, vaag tegen het kampvuur af geteekend, naar het paardenkamp zien hollen. Toen begrijpend dat ik niet langer had te kiezen, keerde ik mij van het arm zalige huisje af en snelde door de duis ternis naar de plaats, waar ik het gestolen paard had achtergelaten. Voor het oogen blik beheerschte het verlangen om gevan genschap te ontloopen, alle andere gewaar wordingen. Roekeloos snelde lk de nauwe straatjes door en hoorde voortdurend de kreten der mannen van de wacht en her kende zelfs het bulderend geluid van Awl- right. Maar Ineens bleef ik staan, door een nieuwen schrik aangegrepen. Ik had nu de plek bereikt, waar lk het paard had ach tergelaten, maar er was geen paard t» vinden. IX HET KASTEEL VAN ROISEL Uit den klank der bevelen en het geluld der voetstappen in alle richtingen kon lk opmerken, dat de vervolging ln allen ernst was begonnen. Al was lk ook zeer ontsteld, dat het paard weg was, daarom kon ik daar toch niet blijven staan of een onder zoek naar het verloren beestje gaan instel len. Ik had te veel Jaren in den krijgs dienst doorgebracht, om den tijd door wei felen en aarzelen to verspillen en daar door kans te loopen gevangen genomen t« worden. Ik besefte ten volle wat het voor mij beteekende levend in de handen van Awlright te vallen. De gedachte aan dezen man zette mij tot de grootste haast aan en ik rende, met het zwaard in de hand, in de duisternis voort. Ik liep tusschen de hui zen door ln de richting van de bosschen achter het dorp. Ik nam dezen weg omdat het de eenig® scheen, die onbewaakt was; daarbij gaven de kleine huisjes, die alle verlaten waren en waar nergens een lichtje uit straalde, eenlge beschutting en belemmerden zij de achtervolging. De mannen, die te paard waren, zouden zich nooit ln deze nauwe, bochtige straatjes wagen, en hen, die te voet waren, kon lk gemakkelijk de baas blijven, omdat het mij om mijn leven ging. Twee maal viel ik, één maal struikelde üc over een paar dingen, die mij ln den weg kwamen, en die ik niet had gezien, en een andere maal rende lk ln volle vaart tegen een paal aan, waarbij ik een ernstige kneuzing opliep, maar ik was meteen weer ter been, door de wanhoop voortgezweept. Ik kwam nu op een open stuk een heel eind mijn vervolgers vooruit, maar moeet de kans wagen dat lk gezien kon worden; toen holde ik een stuk welland over ea rende daarop een bosch in. ('t Vervolgt4

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1932 | | pagina 7