GRIEP J. Savoye- Hastens In tfe Kleine Winst JOfrsOO Het goede adres BEERINGEN 20frs00 II B 8IIEDUÜ Avicola Porcaphos HÖEHTGE! deMBBBN en de SILA/iS Voor Uwe VERPLAATSINGEN RADIO'S PICK-UPPS ABDIJSIROOP 750 a 3000 frank ■sm Casqnen en HangscoSëfitil Gij kunt hopen! Ziehier eindelijk het woiTu-.rbaar produkt dat gij verwachtte. Hij werd samengesteld in de opzoekings laboratoria, waarvan het ordewoord is:«De pijn overwinnei ASPRO verzacht de pijn veel sneller dan gelijk welk ander bestaand produkt. De duizenden getuigschriften die wij ontvingen en te uwer beschikking houden bewijzen het. Maar «ASPRO» brengt niet enkel een tijdelijke verlichting. 'ASPRO' valt rechtstreeksch de oorzaak van het kwaad aan, lost de giffen die uwe schrikkelijke zenuwpijnen veroorzaken op en geeft aan de zenuwen hun normale en kalme werking weder. ASPRO n spaart het hart, de nieren en de maag, wat toelaat er ongestraft van te nemen tot op het oogenblik dat het normale evenwicht volledig hersteld is. Al degenen die, omwille van de teerheid hunner organen nooit langen tijd een behandeling waarvan zij de gezondheid verwachten konden vol gen, waardeeren deze overgroote meerderheid van «ASPRO». Beproef ASPRO vanaf morgen, de uitslagen zuilen U onmiddellijk overtuigen. Ik heb mij altijd mei bijval van 'ASPRO' bediend Zonder ASPRO loopt gij gevaar nog lange jaren te lijden. Met ASPRO kunt gij morgen reeds verlicht zijn. 5 frsOO AFSLAG OP BASTIEREN WIJNHANDEL EEN AUTOBUS WERVIK AKKERS Redder der Longen AUTO FORD iszcsaaazaaaiaursisaaBrszssa CORNETTE-SABBE WERK 1 GROOTE KEUS VAN MEUBELPAPIER kléin en met suiker omwonden worden ze zonder moeite bin- nengezwolgen, zonder slechten smaak te laten. Ze zijn het AANGENAAMSTE EN GEMAK KELIJKSTE MIDDEL tegen den hoest. In alle öpofheken: 6f>- LIJKKOETS-COEBILLARD DAGELIJKS KOMEN BEDANKINGEN TOE. - LEES DEZE: VERWEN IN ALLE KLEUREN C. WAERENBORG-COULIER 5 41 Ts bed hSijvcn öitmuntcfiden raad, maar dikwijls no&iiijk cm te velgen.... 25 DECEMBER 1932. N' 52. Bladz. 8. ssMsasss De zenuwp(jnen ASPHIzalernvan sprite! Zoodra ASPRO op de markt kwam heb ik er mij van bediend en steeds roet den grootsten büvai. In gelijk welk geval hoofdpijn, ze nuwpijnen en bijzonder bij ongemakken en pijnen te wij ten aan vochtig en koud weder (valling, griep, rbuuia- tickmaak ik een matig gebruik van ASPRO al volgens de gebruiksaanwij zing bij elk pak gevoegd. Victor THEYS C, Oude Steenweg, Antwerpen Uitsluitend agentschap Ancienne Maison Louis SANDERS S. A. Brussel SE.0S0SVM I9UOUTIEN SE MOS VUI 2ST/31£TI£H 6 M63VIW M1MLETTEN Beste kwaliteit van bastieren voor op camions, autos en voor landbouwers. Men herstelt en herverwt ook oude bastieren. Daar alles ten. huize vervaardigd wordt, kan het aan de voordeeligste prijzen ge leverd worden. Camiel MIJNGHEER, Vlamcrtinghe, Tel. Yper 114. lll!»lllllillllllllll!lillllilllllllilillllllllll!lllllllll!ll!l!!!l!llllllillllllWlll€l II H. CUVELIER Fils |j jHAUBOURDIN (Noord-Frankrijk Vertegenwoordiger voor POFERINGE en OMSTREKEN sj ALBERT BAERT Noordstraat, 13, POPER1NGE IXHfflMmiMI I 9 De beste beetwortelsnijder der wereld draagt het merk RAPIDE" Verbazend verwerkingsvermogen van 1000 tot 10.000 kgr. per uur voor hand en motorkracht. Fabricatie in serie: jaarlijksche voortbrengst 10.000 beetmolens. Catalogus gratis. Inrichtingen DEVLEESCHAUWER Gebroeders Ophasselt - Oost-Vlaanderen. WERELDTENTOONSTELLINGEN ANTWERPEN EN LUIK 1930 DIPLOMA EN GOUDEN MEDALIE MEN HOEDE ZICH VOOR NAMAAKSELS. EMIEL DECROCK, Statie, POPERIN- GE, brengt ter kennis aan het geacht publiek dat hij alle reizen aanvaardt, naar binnen of buitenland, alsook Brui- loften, met praohtigen nieuwen Autobus van 20 tot 32 plaatsen. Zeer voordeelige prijzen. BUU&a3»E3a!SlE3Sa5Ka£2S3SB33 HU,AIRE HUYGHE, Hotel de la Mef sagerieGroote Markt, Poperinge, laat weten dat van heden bij hem te verkrij gen is LIJKWAGENS voor stad en omliggende. Tel. 10. voor alle diensten, zooals: bruiloften, be gravingen, verhuizingen, enz. Voor alles wat J noodig hebt In: SLAAPKAMERS EETPLAATSEN Alle aparte MEUBELS ENGELSCHE BEDDEN MATRASSEN ZETELS CLUBS SPIEGELS KINDERRIJTUIGEN Wollen katoenen DEKENS Gewatteerde BEDSPREIEN NAAÏMACKIENEN VVASCHMACHIENEN Huis G. Lecoutere-Couvreur 15-21, OOIEVAARSTRAAT, 19-21 Spreekdr. 218 Komen Mits een kleine verhooging kunt U ook alles bekomen met gemak van betalen! ALLEEN DE BEST GEKENDE MERKEN ZOO als: PHILIPS - S. B. R. - COLUMBIA HIS MASTER' VOICE Verscheidene Amerikaansohe toestellen Alle toestellen worden ten huize nauwkeurig nagezien en hersteld. PHILIPS SERVICE, TECHNXEKER 501. MUZIEKHUIS JOS, COUTTENIER, GasthuUetraat, 50, Poperinge Telefoon 26L AVIKOLA PORCAPHOS - Vraagt heden nog onze prijslijst - 5% korting voor Kroostrijke Gezinnen - - en zending overal vrachtvrij. Griep is vooral gevaarlijk om de verwikkelingen, die gemakkelijk tengevolge van haar verzwakkenden invloed op het algemeene gestel kunnen ontstaan. Wachtdan ook niet langer en neem van daag nog de versterkende Alle Apotheken. Per tiescht fr. 14.50. Ir. 2LS0 en fr. 39 50. per maanu bij thuis verdienen Dit biedt U de eenige Belgische Fabriek van Breimachines met haar gewaarborgde Breimachien "RAPIDE», gemonteerd met gebreveteerd vaniseur voor fijn en grol werk, Tacquart voor alle fantasien. Vraagt kosteloos kataloog met inlichtingen. Werk verzekerd per kontrakt. Kosteloos en goed aanleeren. Maatschappij RAPIDE 28-30-30a, Astridlaan, GENT, St Pieters; Brabantstraat, 104, BRUSSEL; 19. Van Maerlantstraat. ANTWERPEN; 28, Recolettenstraat, KORTRIJK. DOOR OORZAAK VAN VERTREK: 4 plaatsen, binnenstuur. Zich wenden: Diksmnidestraat. 93. IEPER. Statieplaats - IEPER - Telefoon 50 AANNEMER VAN ALLE VERVOER. Luxe-Auto voor ceremonien en uitstappen Luxe-Autocars van 15. 20 en 32 plaatsen Alle verhuizingen per autowagens. NAAR ALLE LANDEN. MAAKT EEN REIS MET «KOSMOS» NAAR NICE op 22 Februari of 11 April e.b. Vraagt inlichtingen bij PAUL VAN BRUWAENE, 16, Noordstraat, POPERIN GE, agent van Kosmos voor Poperinge en omliggende. Auto-li.kwagen vcor begrafenissen. voor Mannen en Vrouwen t'huis per gezegeld kontrakt op onze 1933 model REX EN ME TEOR JACQARD BREIMACHINES, laatste Systeem. Nieuwe verbeterde. Met 10 JAAR GARANTIE. AANLEE RING GRATIS T'HUIS van 3 tot 6 dagen. KOOPT ELDERS NIET zonder onze SPECIALE VOORWAARDEN te kennen. Machines van alle prij zen, betaaltbaar met levering, en zen, betaalbaar met levering, en reste over 12 maanden, ofwel komp- tant volgens wensch. Altijd machines beschikbaar voor onmiddelijke leve ring. Komt zien (wij vergoeden de reis kost n bij een aankoop) of schrijft voor kostelooze kataloog. HUIS BRYANT 24 Meenenstraat IEPER D/"\DCDIMrr Postcheck: Nr 1156 i v/1 Cj fvl 1 3 vJLi Handelsregister: leper 2G17 dfiliimiliminnimilllllimHIl i if HimillilUliniillüliim Telefoon: Nr 245 Bijzonderheid van Hoendervoederen Legmeel Prima 22/24 eiwitstof Legmeel Perfecta 22/24 eiwitstof Gemengeld graan zonder stof (granen van 1" voor leghennen kw.) Bijzonderheid van Zwijnvoeders Varkensvoeders «Percaphos» Al - A 2 - Jonge 16/18 eiwitstof BI - B 2 van 60 kilos en erboven 15/17 eiwitstof Lijnkoeken, allerlei voederstoffen en scheikundige meststoffen. Synthetisch ammonlaksuifaat, levering Decemb.-Maart aan zeer voordeelige prijzen. Superfosfaat Kuhlmann 14/16-16/18. ■"5 ■21 0 r -■ a AVIKOLA PORCAPHOS BIJ SANSEN-VANNESTE, GAST nUISSTRAAT, 15, POPERINGE Hoofddstpch APOTHEEK TUYPENS.STMIKIAAS-WAAS Genezing zonder Operatie, Ge» vaar noch Tijdverlies, door toe passing dag en nacht «onder gevaar of ongemak der nieuwe wetenschappelijke toestellen der Specialisten-Breukmeesters DUMONCEAU. DE EENIGSTE VIJFMAAL GEBREVETEERD: ZES DIPLOMAS, GOUDEN MEDALIES Brussel 1910; Gent 1913 en 1923; L.von 1914; Antwerpen en Luik 1930. Bekroond voor verdienste met EEFIETEEKEN Gouden Medalle der Kroon orde Jurylid en bulten wedstrijd TENTOON8TELLINQ. Vincennes, Parijs 193L GENEZEN VAN BREUK: Frans Noets. Beversluis, 18, Rotselare: Jongen van 13 Jaar, genezen 2 breuken Desmet. 19, Bergaent Debruynestr., Cureghem: dochter genezen 2 breuken; Charles Louis Faut, St-Leonardstraat, 18, te Thol- lembeek; Henrl Mestdazh. te Bcrnem; J. Bt Vandenhoute, Asbeek-As» sche; J. Borremans, te Hofstade fbl.1 Aalst); Victor Lambrecht, St Pieter» straat, 24, Oudenburg, allen volledig genezen van breuken. DARMUITSTORTTNG Vrouw J. Begeman. 13, Rue d'Enghlen. Brussel: na verval van operatie was van rware buikbreuk aangetast, door toepassing van ons Speciaal Breukgordel, op een Jiar volledig verdwenen: Vrouw Henrl D»»!-"rcq. iKUkuit) Berrnem: was van buikbreuk kinderhoofd groot aangetast en onbekwaam nog te werken, door toepassing van ons toestel, breuk gansch binnen rr> doet nu "die werken ven landbouw zonder eenlg ongemak; Mme Snauwaert, landbouwster te Zedelghem: op 1 Jaar genezen van zwdre navelbreuk. MAAGZAKKING M. Fastre O., 52. Avendoren, te Thienen, maag was volledig gezakt, door ons toestel gansch on nlaats gebracht, eet en drinkt nu zonder stoornis, heeft zijn vak van manchinlst op den ijzerenweg kunnen hernemen. M. Simon Alphonse. Haut de Bomel te Namen, spoorwegbediende, op 1 Jaar generen van maagzakking, is 10 kgr. verzwaard. M. Jules Decousemaecker, Ru» Cloutler. 3. te Roux, gen-zen van dubbel breuk, alsook van maagzakking, eet en drinkt zonder stoornis en voelt niets meer. Mm* De Kezele, te Knesselaere en M. Jullen Closset, Vlssegatstraat, 47, Erps- Querbs, volledig genezen. BREUKLIJDERS: MAN VROUW en '-rnpT-oy wilt gij zooals die per sonen dadelljt-e into en verlossing be'-nmen: Irengt dus bezoek dat KOS TELOOS Is en U tot NIETS VERPLICHT aan de vermaarde Breukmeesters- Specialisten der FAMILIE DTTMONCPAU. Specialist Professor DUMONCEAU ontvangt van 9 tot 2 uur te: KORTRIJK: de 2* en 4' Maandag der maand, Hötel des FlandresStatie. YPER: den 3° Zaterdag der maand. Hotel dn Nord 63 Statiestraat. POPERINGHE: 2' Vrijdag, «Hotel Palace.. Yperstraat. Vraagt Kosteloos nltlegboekje met bewijzen van genezingen, 65-67, RUE DE LA MEUSE, BRUSSEL. RAADPLEGEN IN T VLAAMSCH: VOLLEDIG KOSTELOOS. -st STOOMVERWER1J NIEUWWASSCHERIJ DROOGKUISCHERIJ van BRUGGE, Nletrwwasschen van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakte kleedingstukken, zonder losdoen. Meubelstoffen, binnenversiering. Verzorgd Werk Spoedige Bediening BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN BIJHUIZEN VOOR: POPERINGE» M. A. Vandermeersche, 15, Maur. Dewulfstraat. DIKSMUIDEt Mad. Pil, Groote Markt, 9. IEPER: Mej. Domicent, 21, Korte Torhoutstraat. MEENEN: Mej. Chombar, 22, Rijsselsche straat. ROESELARE: M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat. VEURNE: M. J. Nowé, 10, Nieuwstraat. RIJSSELSTRAAT - 5 - YPER (AUTO) FLORENT DUMORTIER, autover huurder, Statie, POPERINGE, maakt kenbaar dat hij alle lijkenvervoer en begravingen aanveerdt in stad en in omliggende en dez<? uHvpert per AÜTO-CÓRBILLARD Ook beveelt hij zich aan voor alle reizen per Auto-taxi or Autobus. Autobussen in alle grootten. Luxe-autos voor Eruiloften, Doopen, Eere-Communien en alle andere Ce remonien en Feestelijkheden. Voor uw keuken gebruikt «TT KOLEN -st™ M. VANDERGHOTE CITE LIGY 196 IEPER BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS Naamlooze Vennootschap gesticht in 1903 40, Lange Nieuwstraat, ANTWERPEN Kapitaal Reserven 10.000.000 fr. 12.000.000 fr. Telefoon: Poperinge 110. Gemaakte Mans- en Kinderkostsmos j Zwarte Kost urnen voor rouw en cere monie; Pardessus, Deml-Saisonx; Fantasiebroeken vanaf 30 tot 300 fr.; Marinekoetuomtjes voor jongens au EieJêJes vanaf 60 fr.; Alle slach van Werkkostmnen In pane, engelsch leder en katoen; Sportbroeken (culottes) in Bedford pane, katoen en leder; Cache-poussières voor groot en klein; Groote hoeveelheid STOFFEN naar de laatste mode aan de voordeellgs.. prijzen. Groote keus van PLECHTIGE-COMMUNTEKOSTUUMTJES vanaf 100 frank. ALLES WORDT IN HUIS GEMAAKT EN OP MAAT. Lederen Vetten en Lederen Mantels voor Heeren en Damen aan de voor deeligste prijzen daar zij in huis gemaakt zijn; alsook groote kens van E<ed«r$ Groote keus van Trench-Coats in wol en katoen vanaf 130 fr. met ulW neembare voering; Mans- en Vrouwregenmantels en Fé- liricen. INTEREST DER SPAARBOEKJES 3,60 5, 5,25 en 5,50 bruto volgens duur der belegging. LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN. BEHEERRAAD M. Bar. Jean Cogels, Voorzitter. M. Alph. Ullens de Schooten, Beheerder. M. Paul Van den Bosch, Afg.-Beheerder. Om meer inlichtingen te bekomen gelieve U te wenden tot onze agenten: Krombeke: M' Wed. Denys-Verhaeghe. Bevercn a/IJzcr: J. Tahon, Gem.-Secr. Oo.tvleterenA. Van Houtte, Gem.-Secr. Nieuw kerke: Cyr. Mahieu, Gem.-Ontv. Meesen: G. Dehem, G. Gatrystr., 41, Brus. Ploegsteert: V. Menet, 109, rue d'Arment. Roesbrugge: A. Claeysoone, Gem.-Ontv. Waasten: Pierre De Simpel, Notaris. Wcstvletercn: M» Wed. J. Quaeghebeur. ff twuza/Rr-ts-.a» Wanneer haar pijnen het haar niet beletten zou de huismoeder in een schaterlach uitbarsten wanneer meu haar zegt te bed blijven Denkt men wel eens op de dnizende kleine zorgen die een wel onderhouden, gezin vcrcisehen? Zekor, gij moet rusten zooveel gy kunt, maar een af doend onschadelijk middel om U van uw chronische rugpijnen to ontdoen, is een kuur te volgen met de Pil!»n De Witt. Rugpijnen, lthuinatiek, Lumbago, Zwakte der blaas hebben bijna altijd eon nierenaandoening voor oorzaak. Zwakke of zieke nieren volbrengen hun werking op onvoldoende wijze en laten in het bloed giffen en onzui verheden doordringen die de teedere zenuwen, die »"e rugspieren hevelen, aantasten. Dat is de reden waarom g\j regelmatig zulke hevige pijnen hebt, die van eiko beweging eeno ware marteling maken. Bij de eerste symptomen korte en scherpe steken, styfheid in de gewrichten, onregelmatigheid i i de werking der blaas, gevoel van uiterste loomheid, moet gij onwiddelijk de Pillen De Witt nemen. In minder dan 24 uren zult gij kunnen vaststellen dat zij degelijk werken. Indien onze bewering onjuist is stnurt ons dan de begonnen fiesch terug en wy zullen uw geld in totaal terugbetalen. Niet alleen zullen de Pillen De Witt een einde aan uw lijden stellen, maar zy zullen U ook sterk en krachtig maken en U tevens levenslust schenken. Dit beroemd geneesmiddel, dat veertig jaren oud is, brengt nooit ontgoocheling wanneer liet regelmatig genomen wordt. De pillen De Witt zijn te koop in alle apotheken aan den prys van II fracik do fiesch van 40 pillen en aan 60 frank de fiesch van 100 pillen. Da groote fiesch is dus het voordeeligst. B. 1411 VO OR C. C. LrZ WITT u. C° Ltü, Hei fS Wsfelaertsstraat, 4-7/51, LRUs»S£L. Te koop bij Kestelyn, Gasthuhx 'u, au NcLredtuue, Croote Markt, Foperlng*

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1932 | | pagina 8