NIEUWJAAR De Kerstrede van den H. Vader KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER ZALIG NIEUWJAAR! F loet de Katholieke Partij heringericht worden VAN WONDERBARE DINGEN... Koning ALBERT 23 jaar Koning De Oorlogsschulden M E L 0 T T E TAEIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel l.COfi Kleine berichten (minimum) 4.00 fr 2 fr. toel. v. ber. met adr. t bur. Berichten op l* bl per regel 2iJ fr. Berichten op 2' bL per regel 1.75 fr Berichten op 3* bl. per regel 1.3 fr Rouwber. en Bedank, (min.) 7.00 fr Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag Aunoncen rijn vooraf te b en moeten tegen den Woei avond ingezonden worden. - K "e berichten tegen de Donderdag nn. WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN.' ZONDAG 1 JANUARI 1933. i n w IB i.a mmw «DE HALLE Katholiek \V' efcbtad van leper. Bureel: Boterstract, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR In Land 18,80 fr. Frankrijk S3,— fr. Cengo, Engeland 40,fr. Amerika, Canada en an dere landen 60,fr. Uitgever: SASSEN-VANNESTE, Pope ring* JAAR. N' TeL Poperinge N" 9. Postcheckrekening N' 15.570. A.JÏ AL D2 LEZERS EN LEZERESSEN •32 is vervlogen!... Cs zaagt leven, vondt er docd!.- v v.t leutig of bewogen!... Lr v._i weeid.*, er was nood!... '33! Vriend en Lezer! God verhoore steeds mijn beê: 'k Vraag voor krisis 'n genezer! 'k Wensch U stil geluk en vreê! N er '33! In uw huisje, Heeft vol liefde, hand in hand! Draagt gezamenlijk uw kruisje, Werkt voor rust in Vlaanderland! fuwjaar 1933. GEO. irniniMHUwniHiiiiBHinBiiuiLiuini Het js ar liep op zijn laatste beenen: loopen jaar was maar om alzoo te laten •t was al sidert ds Kiezing dat het iaj het was niet wel bij den zijnen, het kwam extremis* cv krukken sprong. De pluk-zoo leaiijk'en armemenschachtig voor, dat almanak vermagerde zienderwijze dat hij e?n deeer dagen in mijn handen zou blij ven. Het is gedaan. Punt, andere reek. Nauwelijks is 't oude jaar afgelegd, of rap. 'ap een nieuw meldt zich aan. We doen open: Vriendschap, welgekomen. Zoo spreken wij de» vreemdeling aan met zi;n geheimen. Zoo gaat het, aar uit. jaar in; eeuw op, eeuw af. Alles gaat voorbij. Al het aard- sche is vergankelijk, en wij meteen. Door de klaarte van een booglamp straalt deze waarheid op eiken 1 Januari. De tijd is kort en onze dagen zijn geleld. Op het kadran der eeuwigheid teekenen de wijzers: 't Jaar onzes Heeren, 1933. Onze eeuw bereikt den gezegenden ouder dom van den Vorst aller eeuwen. Het nieuwe jaar vangt aan met de vraag: Hoe gaat het? V'a kijken op naar den nieuweling met zijn verrassings doos en antwoordenEn als 't een beetje gaat, we mogen niet klagen, wij zijn niet veel gewend in ons landeken. Het nieuwe Jaar spreekt ons van de toe komst. Wie trekt er wissels op de nieuwe tijden? Toekomst? Toekomen in deze harde tijden ls voor velen een hoofdzaak, ook voor het nieuw gouvernement. En dat elders de krisis ook woedt, blijft voor eiken armen Belg maar een magere troost en vult den put niet ln de Staatskas. Wat brengt ons het Nieuwjaar? Gij kunt er nog niet veel op voortgaan. Zullen wij nog veel zwarte sneeuw zien vallen? Al gelijk God wil. We zijn maar een kleine détail in 't heelal. En toch weet een goede christen dat de Goddelijke Voorzienigheid voor hem zorgen zal, alsof hij alleen op de wereld was. Wij teekenen een nieuwen pacht, zonder termijn, met gesloten beurzen. We danken God voor zijne weldaden in 't ver loopen jaar. Heel het jaar was een kataloog van geschenken. Mijn God ik weet niet of Gij over mij heel tevreden waart, en ertoe reden hadt, maar wat ik weet, is dat ik van U kontent ben, in alle opzichten, en zeer kontent. Het waren al weldaden uit uw hand, die duizend uren met lief en leed, die schepjes zeur en die schepjes zoet; ik was elk oogenblik uw keppekind. Het waren niet al geen karamels met zilverpapiertjes, soms bruin brood en nogwel een harde korst, maar alles kwam uit uw goede hand; 't waren al geschenken vanwege uw min nend Hart. O Heer, wat zijt Gij goed ge weest voor mij. Maak a. u. b. dat mijn i stylo voort vloeie en dat Ik hem niet' il .gesoupeerd, fciJ had verlieze of breke. Roept Gij mij tot uw oordeel, heb zorg dat ik er niet met ijdele handen kome, maar toch iets mee heb... al waren 't maar eenige artikels... uit De Halle A De oude menschen wenschen elkaar gezondheid De jonge spreken van al dat u aangenaam ls binst het jaar. Moe der wenscht haar gehuwde dochter een frisschen zoon. De boer wenscht zijn groo ts zonen een goe wijf, lijk moeder er een was Hoe meer jaren gij achter den rug hebt, hoe rapper ze voorbijgaan-, zeggen de gedaagde lieden. Het is een tiktak zon der staan. De maanden gaan voorbij, het is geen slekkengang, ze vliegen. De ko mende dagen zullen ook passeeren, goe en slechte. Welke zullen onze beste momenten zijn ln 't jaar? Zal 1933 onze stoutste droomen overtreffen? Maak u geen illusiën, ver wacht niet te veel, zooals van de beloften der Kamerheeren, dan wordt gij niet erg teleurgesteld. Alles is weer nieuw en versch vandaag. We plakken versch papier in onze ziele- kamers. Wat zal het jaar bijbrengen voor die ziel? Zal het een jaar zijn dat telt voor den hemel? Hoeveel zullen wij winnen per uur voor de eeuwigheid? De horloge tiktakt als passeerde jare. niet rapper, nooit gejaagd, niet trager, nooit lui rn nooit moe. De mensch kan een leegaard zijn van de vier seizoenen, de tijd niet. Wat brengt de nieuwe tijd? Lach of traan Voor den eenen een trouwfrak en voor den ar.deren een rouwkleed. Voor elke uitbun digs vreugde geeft het geloof toch een vei'lgheidsklep. Voer elke traan geeft de hoop een kiadderoapicr. En de liefde maakt allen last licht om dragen. Wat brengt het nieuwe jaar? Januari weet niet wat December zal zijn? 't Ver- C".:^ssa.^3i:3aBas3ST3ssBaaaea3aH een hongerige hond uit zijn hand niet had willen eten. Het sluit met een deficiet. Zul len de komende tijden zich ermee gelasten den toestand te verbeteren en de men schen doen spijtig zijn, dat ze geen vier handen hebban om te mogen werken, in plaats van te moeten doppen met twee vingers? God gave 't opdat de muizen niet zouden sterven in de schapra. Zal het een jaar zijn van ontwapening en vrede? We hebben op den aardbol een Stillen Oce aan, l'Océan Paciflque Ket water vreedzamer en verdraagt meer dan 't vas teland. Mochten wij ook een stille wereld hebben met een vreedzamen bodem, en onder onze voeten de vastheid voelen van een plancher. die niet inzakt. Dat ware beter dan al die Gonferentiën zonder ein de... en zonder uitslag. a Bezie de Jaren die vervlogen zijn, be schouw de toekomst zonder angst. Doe gij uw best God doet de rest. Houden we ons als kinders die op nieuw jaardag eerder uit het bed zijn opgestaan dan naar gewoonte en weze ons eerste woord van 't jaar een kinderwensch en een kinderbede tot Gcd. Het kind belooft aan vader: Ik zal brave zijn heel het jaar.Het zegt het met een zekerheid om niemand te doen twijfelen. Vandaag ten minste zal er geen enkele stouterik zijn.En vader hoort het komp'imentje liever dan een deklamatle van Sarah Bernard. De H. Philippus van Neri die een kluch- t ie aard was, bad op 1° Nieuwjaardag: Heer steun Philip, of uw Fluppe zal U dit jaar fiuppen Dit kunnen wij met een variante ach- terbidden, zoo wij geen Philipheeten 't Is nog zoolang niet geleden, op een Nieuwjaar, werd een Minister, lord Thom son of Cardington, Generaal en Minister van Luchtwezen in Engeland, als wensch aangeboden dat hij dat .aar de grootste luchtvaart mocht doen die ooit een Mi nister in zijn leven deed. Die wensch werd vervuld, eenige maanden later, in een heel anderen zin dan hij bedoeld was. Met een bestuurbaren ballon wilde lord Thomson naar Enpelsch Indië vliegen Alles ging goed aan boord, ze seinden met den T. S. F. alle tien minuten All nog een glas champagne gedronken Epernay, extra sec blij dat hij den Ooe- aan achter den rug had Een uur later toen de posten van Rijsel, Valenciennes en Le Bourget om nieuws vroegen geen antwoord. De ballon was in brand neergekomen bij Beauvais (Frankrijk). En al at nog overbleef van den hoogen Minister was een aschhoopje. De nieuwsgierige kijkers zegden: «.Dat moet een schoe geweest zijn van den lord.En daarnevens lijk een brand hout. de grootte van een kind. de ver koolde Minister. Omnia cadunt. Alles valt in duigen. Hoe hooger vlucht, hoe hooger val. Alles keert weer tot stof en asch, asch en stof... tot nadenken. VERSLAG p tten Heer van Rcnynghe de Voxvrie, uitgesproken op het I"a":o!iek Jeugdkongrcs te Brussel, co Zaterdag 10 December 1932. Mijnheercn, De kethrüefce partij heeft een glorierijk vr- leden. Ket behoort ens niet nu dit ver leden te huldigen noch de groote trekken ervan te onderlijnen. Wij doen hier niet acn geschiedenis. Wij zijn hier, wij jonge ren in een congres vergaderd en wij be kommeren ons niet hoofdzakelijk om het verleden doch veeleer om de voorbereiding van de toekomst. Daarom hoeven wij ook n'et echt te slaan op wat de politieke ge- vselerigheid van enze voorgangers zou h -nr.en kwetsen. Veeleer hebben wij de f ten te beoordeelen en te ontleden. Met scherpen werkelijkheidszin hebben wij de wapens te smeden welke wij in den ko mmeten strijd zullen moeten gebruiken. Het voorwerp "m deze voordracht zoo- als dit door het inrichtend comiteit ge formuleerd werd, namelijk Moet de ka tholieke partij heringericht worden? werd niet nauwkeurig omlijnd. Alvorens iels te kunnen hervormen dient er iets te bestaan of moet er iets kunnen afge broken worden waarvan men het over schot zou kunnen benuttigen om Iets nieuws hi de plaats van het oude te stel ten dat niettemin naar bouw en geest het cude voortzetten zou. Niemand zal beweren dat wat dient her vormd te worde»», de kr. th partij is, tooals deze uit hst cijnsstelsef ls gegloeid Zij beginnen goed het jaar Goed begon nen is half gewonnen. Zij kruipen dichter bij de gloeiende stoof, de twee oudjes. De grijsaard met zijn flerecljn en zijn eenen voet reeds in 't graf, wenscht nog een Zalig Nieuw jaar aan zijn oud wijfken, dat met inge vallen kaken en met haar kavels heur lukke bijt. Hunne dochter werpt nog een schuppe kolen of twee op de kachel alsof de provisie inlandsche braisetten niet op kon. 'k Weet zdnder, zegt zij, wie dit jaar het kerkhof zal lukken? Zij heeft ge zondheid te koop, krachten voor twee, le ven in overvloed, den blos en den lach op haar wangen. Haar man werkt in Frank rijk en zij verwacht heur tweede kind. De oudjes schrikken op bij die aardige vraag over 't kerkhof lukken Het oud wijf ken laat een stukje vallen van haar sui kerde wafertje en 't ventje sturt zijn drup peltje zoeten, klare van alteratie. De dood zegt niet: Eerst oompje en dan oompjes nichten. Eenige uren daarna krijgt de jonge moe der een accès d'éclampsiezooals de Dokter zegt tegen den onderpastoor. De (Vervolg volgende kolom.) iBSE3ssaa3aaasaa8^Ess£aB8£S3 in de jaren 1865 ten tijde van de Congres sen van Mechelen. Niemand ook zou dur ven te zeggen dat wij de traditionneele ka tholieke partij hervormen moeten, die ja ren lang hare actie gekristalliseerd heeft ln enkele programmapunten hoofdzakelijk van conservatieven aard. En tenslotte wie zou durven beweren dat onze katholieke jeugd die vast op haar stuk staat als het het katholieke geloof betreft, doch een open oog heeft voor de gedachtenstroomin- gen in het huidige Europa, een katholieke partij naar den geest van Ch. Woeste zou willen herinrichten. Ik heb dikwijls be treurd bij het bestudetren van de geschie denis der katholieke partij, dat in den loop van zoovele tijdperken die verschillen door den geest, het climaat, de mentaliteit, de reacties, men steeds met denzelfden naam van katholieke partij genoemd heeft, dingen die riet van denzelfden aard wa ren. Dus kan er geen sprake zijn van de her inrichting der katholieke partij zoo men door herinrichting bedoelt een oude in richting over te nemen of te verjongen. Wij moeten de werkelijkheid onder oogen durven zien. Welnu de katholieke partij van voor den oorlog is dood. En het is maar goed ook. Immers die partij kon zich niet aanpassen tan den veelvuldige inge wikkeldheid van ons sociaal bestaan. Se dert den oorlog bestaat er geen katholieke partij meer. Wel zijn wij getuige geweest van het tot standkomen van vele econo mische en sociale groepeeringen welke ter gelegenheid van de verkie ingen hun po gingen harmonieerden en samenordenden naarmate de tijdsomstandigheden dit eiscliten. Die greepen traden nader tot malkaar of verwijderden zich van mal kaar naarmate zij de meeDing toegedaan waren dat zij bij een toenadering of een verwijdering voordeel konden haten. Het gebeurde ook da» zij een gemeenschappe lijk program opstelden waarbij de ver schillende belangen gesorteerd werden, hoewel deze dan toch tegen malkaar bot sten. Die groepen sloten dusdoende een zuiver gelegenheidspakt af. En boven dit Z. II. PAUS MUS XL Zaterdag morgen, 24 Dec., bood de deken van het H. College van Cardinalen. Z. Em. Cardinaal Granito Pignatelli di Belmon- te, den H. Vader de kerstwenschen aan van de Prinsen der Kerk. De H. Vader antwoordde met volgende kerstrede: Eerbiedwaardige Broeders, Wij hebben op dit oogenblik het heilig voorrecht, het H. College te kunnen dan ken voor de wenschen, die Z. H. Em. de Cardinaal-deken heeft vertolkt. Wij danken u in het bijzonder voor uw onverdroten ijver, voor uw gebeden, voor de deelneming van het H. College aan onze zorgen, moeilijkheden en vertroostin gen, voor den voortdurenden bijstand van uw gebed en voor uw werk voor de Kerk van Christus. Slechts één ding is er wat ons diep be droeft. Gij kent den a'^tereurigsten toe stand waarin de geloot ^n en de kerke lijke hiërarchie zich be/inden in Spanje, Mexico en Rusland. held en naastenliefde in het bijzonder noo- dig hebben. Wij hebben echter anderzijds toch ook een vertroosting, de plechtige viering van het Eucharistisch Congres van Dublijn, de ontwikkeling van het Missiewerk en de bewonderenswaardige ontwikkeling der Katholieke Actie. Wij spreken verder onze diepe bewondering uit over de heldhafti ge daden van priesters, religieuzen en eenvoudige geloovigen in die landen, waar de Kerk vervolgd wordt. Wij moeten hier ook nog spreken over een andere vertroosting, ons gegeven ln de laatste dagen, namelijk de door onze bemiddeling gesloten Kerstwapenstilstand tusschen twee elkaar bestrijdende landen Bolivia en Paraguay. Wij drukken de hoop uit, dat dezen wapenstilstand moge lei den tot een vollediger» vrede tusschen bei de landen. Al Onzen Eerbiedwaardigen Broeders, alten re> ieu2en. allen priesters, alten geloovigen ter gansche Christen heid bieden Wij Onze gelukwenschen aan en den hemel smerken Wij voor hen om kracht en sterkte in den naam van den H. Geest. Ook allen volken bieden Wij Onze Kerst wenschen aan en Wij smeeken voor hen af vrede, rust, wederzijdsch vertrouwen en voldoenden en naar behooren beloonden arbeid. Verder verkondigen Wij een blijde bood schap voor de kinderen Gods, ja voor de geheeld- menschheid in naam van den Redemptor mundi namens den Verlos ser, die Zijn leven gegeven en Zi.tn bloed vergoten heeft voor de geheele mensch- held. Deze blijde boodschap bestaat in de plechtige viering in het komende jaar van het eeuwfeest van den dood van Christus, dat voor de negentiende maal hernieuwd wordt, dus in de viering van een Anno- Santo, een heilig jaar. een jubileum-jaar. Het aangekondigde Heilige Jaar zal den 2 April 1933 aanvangen tot den 2 Anril 1934 duren, dus van Palm-Zondag 1933 tot den tweeden Paaschdag van 1934. Voor de geheele Katholieke wereld, zal dit jaar dus een jaar zijn van gebed en van boete, waaraan alle weldaden van een Heilig Jaar verbonden zijn en waaraan te zijner tijd nog nieuwe gunsten verbon den zullen worden. Zoo zijn de wegen Gods en des Hemels niet alleen voor de geestelijkheid en de geheele christenheid, maar voor de ge heele wereld, welke wij vrede, broeder- HET WONDER VAN KONNERSREUTH Beauring, het onbekend dorpje van het Namensche worden inééns beroemd... voor wat men noemt: De Verschijnin gen te Beauraing En velen in hun fantasie zien daar reeds een nieuw Lourdes oprijzen... De pennen der ver slaggevers gaan hun gang... en de ver beeldingen nog meer. Doch de kwestie is van voorzichtig te zijn en in de waarheid te blijven. a* Er heerscht op dit oogenblik een anar chie des geestes tusschen da volken en j lijkheid en naastenliefde toewenschen. staten, van oorlogsgruwelen en van bur- Tenslotte geven Wij aan alle volken, ge geroorlogen en van zooveel ellende ln zinnen en aan ieder afzonderlijk, in het 't bilzonder voor de armen en arbeiders, bijzonder aan de noodlijdenden en bedruk-I en in 't Teven van sommige heiligen. Zoo /llA ^1 V» #4 AM aIamI r, i A.lt 4 Tm A MAAI Va If ia I—1 1 Al tatf MA ITAtf A A /\1 4 AaK Aff AACTAfA I Lil u1. 1 J f J ma am am ma mam ma - T f P We zijn zoo wat overal omringd van won derbare dingen. Den laatsten tijd heeft men zoo merkwaardige uitvindingen ge daan dat we effenaf verbaasd en verbluft staan kijken. En wat er de eerste Jaren nog gaat volgen zal al even verassend zijn. Ziet eens naar de verkeersmiddelen: mo tos, autos, treinen, schepen. Echt wonder baar. Ziet eens onder den grond: mijn- inrichtingen, tunnels, telefonische en tele- graphische kabels, waterleidingen kilome ters ver. enz. Ziet eens naar bovenon ze wolkenkrabbers, onze ophaalbruggen en reuzenkranen; ziet eens naar al de won deren der techniek in fabrieken en indu strie, de fotographie, de drukpers; ziet eens naar onze vliegmachienen, naar onze telefooninstallaties, de draadlooze die ha' eene werelddeel met het andere verbin den; luistert eens naar 't wonder der won deren dat de radio is: zonder u te ver plaatsen leeft ge mee in andere werelden. En wat brengt ons binnenkort de televisie (het zien op afstand), de fllmklank en de filmkleur? enz., enz 't Is al wonderbaar wat ge ziet en hoort rondom u. Doch dit alles ls zuiver natuur lijk uit te leggen en de mannen der weten schap weten dat eenvoudig te verklaren. Hoewel mysterieus dikwijls, is het toch heelemaal volgens de krachten der ge schapen natuur. Een meer geheimzinnig gebied is dat van telepathie, suggestie, hypnotisme, spi ritirme, enz. Daar gebeuren dingen die de gewone toeschouwer niet verklaren kan omdat hij den truk ervan niet kent: doch voor de ingewijden is dat ook al even na tuurlijk als het eerste dat v:e bespraken. En 't zal niet lang meer duren of heel dat geheimzinnig wereldje dat nu nog wat effect maakt, zal zijn geheimen voor den eersten den besten ontdekt zien. Boven dit alles echter zijn e- wonder bare dingen die ons he temaal te boven gaan en die door de krachten der natuur, bekende of onbekende, onmogelijk kunnen verklaard worden. Bij voorbeeld echte mi rakelen, gelijk wij er lezer ln 't evangelie die ds hulp der christelijke rechtvaardig-ten onzen Apostolischen zegen. 32ai:Sfc.'33aS5B5aS0Bël3S3aaE!l3&eË!FfSS££ai3B3MaEE!2;i35E33SaC&3eig F.N VENTE Impressions de la Kieret Moipar Blanche Houvenae- ghel. En vente chez les Libraires a Ypres. Prix 12 francs. 32Ea3&3S3B3®BSi3BEBI2ZE:S2SSSH Den 22 December was het 23 jaar gele den dat Z. M. Koning Albert den troon beklom. Zijne Majesteit heeft den grond- wetre.ijken eed afgelegd op 22 December 1909. ssaHiaassasazsssiaaiExsssaseBas vrouw wordt naar het hospitaal gevoerd in zeven haasten... Het kindje leeft nog. De eerste naam die Mr de Pastoor 't jaar daarna van de doodenlljst zal aflezen, is haar naam. Ze had het kerkhof gelukt. Wat zal het nieuw jaar zijn voor Ons Heer? Redelijk maar, of opperbest? Wat brengt gij Hem voor zijn Nieuwjaar? Wel ke Kerstgeschenken legt gij neder voor het Kribbeken? Voornemens alleen, dingen lijk palingen, die gij pakt en niet houdt? Ofwel in natura: goud en wierook. Nieuwjaar is tijd van krijgen als men doopkind is, tijd van geven voor peter en meter. Wie te Nieuwjaar niets geeft of krijgt, die doet het nooit. C'est un échaiv- ge de bons procédés. Wat geeft gij aan uw doopkindje van Bethlehem? Geef gaarne, al was het maar uw dagelijksch werk, uw doodgewone bezigheid, met uw offertjes van elk uur. Wat geeft gij! Ge wonen slenter waarvan gij zelf niet houdt en flauwe kamelot? Bijlange niet, iets dat duurzaam is, iets dat inspanning vraagt en moeite kost, eniwat van eerste kwali teit., het bovenste van de mand. En geeft gij edelmoedig en veel aan Kindje, zijn Moedertje zal uw metje zijn en nog meer weergeven. Geen betere meter kunt gij wenschen, nooit was zij gierig, nooit moest men haar plagen of zagen, ncoit weigerde zij een Nieuwjaar. Die meter luistert altijd, verstaat alles, raadt onze begeerten. L-es haar uwen Nieuwjaarsbrief af, ze vraagt niet veel, met eenige kinderwoorden is ze reeds gediend. Begin maar Zeer lieve Meterze is al gelukkig met dat woord alleen, ze is blij met een kruimelken liefde en hebt gij niets anders om haar te besteken, ze glimlacht reeds op u. A. B. «BssüBBBaaBBassacszBBSBasiaa program prijkte steeds de magische for- muul: Program der katholieke Unie Het ls hoegenaamd niet mijn bedoeling het minste verwijt te richten tot onze voorgangers. Trouwens wij hebben noch den tijd noch den lust em uit te maken wie er kan gelijk of ongelijk hebben ge had, en wie onder de verschillende groe pen de grootste verantwoordelijkheid draagt. De grootste verantwoordelijkheid is immers de laatste gekomene in het po- li.ieke leven, het algemeen stemrecht. De traditionneele katholieke partij voelde zich onmachtig con zich aan dit algemeen stemrecht aan te passen. Haar physisehe uitbouw was oorzaak daarvan. Thans heb ben wij een overgangsperiode doorgemaakt. De katholieke partij van voor den oorlog is dood, en de katholieke partij van mor gen is nog niet uitgebouwd. Het ware te wenschen geweest dat die overgangsperiode van korteren duur zou geweest zijn. Dit heeft niet mogen zijn en thans hopen wij dat die periode spoedig ophouden zou en dat de katholieke partij op nieuwe gronde- slagen zal worden ingericht. Laten wij eerst het bouwmateriaal ver zamelen waarover wij beschikken. Daar hebben wij eerst het Verbond van katho lieke kringen en vereenigingen. Dit ver bond heet zich terecht de algemeene erf gename van de oude katholieke partij. Aan dit verbc-nd werd een aanzienlijk ka pitaal nagelaten dat het zoo goed moge lijk tracht te beheeren. Het Verbond wil en verworven recht handhaven. Ket ver dedigt zich. Ten tijde van bet cijnsrecht en van het algemeen stemrecht vertegenwoordigde dit! verbond de algeheels partij. Daarnaast zijn naderhand verschillende groepen tot tand gekomen welke ten doel hadden de inrichting van een bepaalde categorie van burgers. Vooral in het Vlaamsche gedeelte van het land hebben wij die omvorming zich zie?, voltrekken. Dit inricnlingsiype kreeg dan cok den Vlaamschen naam van .standsorganisatie. De oude katholieke par tij moest het ook gadeslaan dat aan hare zijde speciaal economische of sociale groe- DE KONING VAN ENGELAND VOOR DE RADIO Voor de eerste maal heeft koning Jo ris V, van Engeland, met Kerstdag het woord gericht tot de bevolking van het Engelsche Keizerrijk. Men ziet de koning voor de luidspreker. bij voorbeeld ook de genezing van de Rud der te Oostakker, en menig bewezen en gecontroleerd feit te Lourdes Voor derge lijke feiten is geen andere uitleg mogelijk dan een uitzonderlijke tusschenkomst. van de macht van God. En die feiten te aan vaarden en als echte mirakelen aan te zien is even verdienstelijk als redelijk. Or.ze houding is dus deze: waar er geen andere uitleg mogelijk is oor vart bewe zen feiten en waar de Kerk uitspraak deed, daar nemen wij in alle eenvoudig heid en met groote dankbaarheid tegen over God echte mirakelen en bovennatuur lijke feiten aan. We zijn niet zoo onrede- ijk en wantrouwig dat We :.lle tusschen komst van God zouden loochenen ln be paalde gevallen Wat we denken van Beauraiag?... We1, heel eenvoudigdat bij God alles mogelijk is en dat Hij nu nog, even goed al voor heen, echte mirakelen doen kan... Maar ook dat we, vooraleer we aan een bovennatuurlijke tusscher.komst gelooven eerst de feiten onomstootbaar vast moeten bewezen weten en dat er geen enkele an dere uitleg mogelijk is. Dit laatste nu is nog verre van duidelijk en daarom zeg gen wij: niemand kan tot hiertoe een uit spraak doen. en wachten Is de boodschap ?n voorzichtig zijn. En wellicht is het be ter in den beginne wat wantrouwig en sceptisch te zijn, en zich zoo teleurstellin- en te sparen, dan maar onmiddellijk al les te aanvaarden en later te moeten zijn onvoorzichtigheid betreuren. Voor de reporters der bladen biedt het rijkè stof tot uitgebreide verslagen: voor denkende menschen en geloovigen is het een gelegenheid tot zelfbeheersching en voorzichtigheid. Er is een verschil tusschen gelooven en lichtgeloovigheid, scepticisme en voorzich tigheid, ongeloof en redelijke behoedzaam heid. BEMERKINGEN IIÜUSWWW:-; WsgSSHlJi Naar men meldt zullen de geleerden aan de vader van Thérèse Neumann, de stigmatiseerde van Konnersreuth in Bak sen (Duitschland) de toelating vragen de vrouw te onderzoeken. Men w-eet dat Thérèse Neumann sedert jaren niets meer eet en enkel als spijs neemt de H. Hostie. De Vrijdag blijft zij te bed, komt in doodzweet en vertoont de bloedende won den van den Zaligmaker. Duizende bezoe kers hebben dit reeds gezien. In eene vergadering van katholieke priesters, gehouden te Freisingen, werd besloten aan t-s dringen bij den vader om zijn dochter naar eene Hoogeschooi te zer.den en eenigeu tijd in eene kli niek te verblijven om er doelmatig te kunnen onderzocht worden. De vader schijnt echter niet geneigd dit toe te staan. Op de foto ziet men Thérèse Neumann met eene kloosterzuster op weg naar de kerk. iaa3aszgnsr?B3E!!u;EB2i?3S3233Cï r.l. CKERON lichtgeloovig. Dat is een teeken van den tijd. 3° De Kerk is uiterst voorzichtig in hare houding tegenover dergelijke gevallen. En dit moeten we bewonderen in haar en hare houding moeten we ook tot de onze maken. Bereid om Gcd te loven en te danken om zijn tusschenkomst en zijn genaden, eens dat za bewezen zijn, doch eerst de verzekering hebben dat het waar lijk Gcd is die spreekt en handelt. Want ons gelooven, al is het bovennatuurlijk moet toch altijd tev ns redelijk zijn. «Credo». P. PAUWELS, O. P. 4S3BB33=BEa&BaaH83BSESESRSg3 pen tot stand kwamen. Dit was onvermij delijk. Te dien tijde sprak men gaarne van belangenvertegenwoordiging zooals men nu spreekt over corporatieve inrichting. Het politiek regiem in Belgie is nu eenmaal zoo gemaakt dat die groepen gedoemd wa ren om zonder invloed te blijven, zoo zij niet over een politieke vertegenwoordiging kondenbeschikken, met andere woorden, zoo de oude katholieke partij erin niet toestemmen zou aan die groenen een be hoorlijke plaats op de kandidatenlijsten in te ruimen. Het spreekt van zelf dat het afstand doen van politieke mandaten niet bevorderlijk ls voer het handhaven van de eendracht. Ten einde te voorkomen dat in het eene arrondissement na het andere de personenstrijd een scherp karakter aan nemen zou, werd de Katholieke Unie ge sticht met het doel de geschillen te be slechten. De Katholieke Unie bestond uit de vier volgende groepen: Verbond van Katholieke Kringen en Vereenigingen; Algemeen Christen Werbersverbond; Boe renbond, en Landsbond van den Christen Middenstand. Ket is klaar dat een derge lijke naast malkaar stellen van verschil lende groepen geen eendracht beteekenen kan. Ook heeft de katholieke Unie tot niets anders gediend dan cm da ineenstor ting van de katholieke partij te camouflee- ren. Men zal opwerpen dat de uitslag van de laatste verkiezingen die een triomf was, de leefbaarheid van de katholieke partij bevestigt. Koeden wij ons voor Uluzies. Na de verkiezingen gebeurt het gewoonlijk dat alle partijen de gelegenheid hebben zich over den uitslag te verheugen. De eenen hebben inderdaad gezegevierd, de anderen hebben een be treffelijke zege praal behaald omdat zij den uitslag boven een nederlaag verkiezen en anderen nog verheugen zich omdat hun nederlaag voor hen een spoorslag zal zijn en een nuttige les voor den komenden kiesstrijd. De ka tholieken hebben gelijk zich over den uit slag te verheugen. Doch niet de katholieke partij als dusdanig heeft gezegevierd. Im mers men mag niet vergeten dat spijts de 1° Er zij vele curieuze feiten die zich voordoen den laatsten tijd: zooals Fatima in Spanje (waarvoor reeds meer zekerheid bestaat en waarover de kerkelijke over heid reeds eenige uitspraak gaf); het zeer bekend geval van Therese Neumann waar over tegen en voor fel gestreden wordt; het eigenaardig geval van het Zusterke van Herenthals waarover stilte is opge legd, enz., om maar van het allerlaatste te gewagen. 2° Voor al wat wonderbaarschijnt is er onmiddellijk groote belangstelling. De menschen ongeloovig en twijfelzuchtig op vete punten zijn op andere punten zeer (Vervolg vorige kolon). iszsaiszsMBBBSEsassaaiaassas ontreddering der katholieke krachten en het gemis aan samenwerking tusschen de verschillende groepen, toch 40 t.h. ven de kiezers in de kandidaten die naast mal kaar stemden op de katholieke lijsten, niet zoozeer hun vertrouwen en Instemming hebben uitgesproken, dan wel veeleer hun eigen katholieke beginselen hebben beves tigd. Niet de katholieke partij heeft geze gevierd maar wel de katholieke gedachte en de katholieke aktie. Degenen die, zooals ik, den kiesstrijd hebben gevolgd, hebben kunnen nagaan de evolutie die zich gedurende de twee laatste weken voorgedaan heeft. In den beginne werd er veel gesproken over het militair vraagstuk, over de orde in het land, over den frank. Langzamerhand werden die economische en politieke vraagstukken afgestompt. Die evolutie deed zich vooral buiten Brussel voor. Men sprak nogwel over stoffelijke zaken doch men raakte ze eventjes aan en men ging dadelijk over tot punten van een verheve ner rang. Als de toehoorders, vooral arbei ders en landbouwers waren, had de uit eenzetting over geestelijke belangen ten gevolge dat de geestdrift ten top gevoerd werd. De verkiezingsstrijd werd beheerscht door de ka holieke gedachte. Deze katho lieke gedachte was een middel om alle andere vraagstukken van stoffelijken aard Linies te laten liggen en de hoop in een betere toekomst te doen ontstaan. Is dat niet zuiver menschelijk? We voe len het allen zoo goed dat de bestaande orde enkel wanorde is, en dat de gebarsten gevel niet moet hersteld doch opnieuw op gebouwd worden. Als men aan de massa zegt dat de katholieke partij de opdracht gekregen heeft de begrooting in even wicht te brengen, de verdediging van het land te waarborgen, den frank te redden en de economische welvaart te bevorderen, enz. dan zijn dit natuurlijk programma punten van het katholiek program welke niet te versmaden zijn doch het is niette min een versleten deuntje en in elk geval is het to.aal ontoereikend. Als wij niets anders dan dat aan de massa hebben te de nieuwe Fransche Minister van Geld wezen die het op hem genomen heeft de Fransche finantien in evenwicht te brengen. Geen gemakkelijke karwei. HERNIEUWING DER FABRIEKSMER KEN NAAR AANLEIDING DER NIEUWE WET De juiste zin en wijze van toepassing van de nieuwe wet van 23 Juli 1932 zijn door ministerieele voorschriften bepaald geworden. Daaruit blijkt dus dat, op straf van verval, alle neerleggingen van fa brieksmerken, welke van vóór 10 jaren terug dagteekenen, moeten hernieuwd wor den. De eigenaar van een fabrieksmerk, welke na het deoot van dit laatste den verkoop van bijkomende andere waren heeft aangenomen, kan van de hernieu wing gebruik maken om deze uitbreiding te signaleeren. Onze lezers kunnen gratis eene photo- kopij van deze nieuwe wet bekomen bij J. Gevers, Aaimoezenierstraat te Antwer pen; zij zullen zich hierdoor met de wets voorschriften in regel kunnen stellen en zich tevens het maximum van bescher ming verzekeren. <E39[3£B££SSS3BaaBaB3SMB&SBS Belgische Fabriek CHIOOREI WYPELIER-TAFFIN t3ESSBSXXCB31!2BBB3B33BBBBBB91 Verleden week meldden wij dat Hoo ver in een boodschap aan het Araeri- kaansch Kongres ziin meening over de oorlogsschulden had uiteengezet. Doch Roosevelt, de nieuwe gekozene President, heeft geweigerd samen te werken met Hoover. Het valt dus buiten twijfel dat het Amerikaan:ch Kongres geen enkele maat regel zal willen stemmen voora'eer de nieuwe President aan het bewind komt, zoodat men vóór 4 Maart aanstaarde geen oplossing van hst vraagstuk mag verwachten. Naar verklaringen van Roosevelt zou hij liever eene oplossing zoeken langs öiplomatischen weg. E.- wordt ten andere reeds bekend ge maakt dat vooraanstaande mannen uit den kring van Roosevelt reeds in voe ling zouden zijn gekomen met politieke mannen van Engeland en Frankrijk om den toestand op voorhand te onderzoe ken. Door een Engelsch Kamerlid werd een voorstel gedaan dat luidt als volgt: En geland zou als eindregeüng 100 milbren pond sterling aan Amerika betalen. Dit is nu ook maar een voorstel. Door een Amerikaan werd het gedacht geopperd dat Europa maar puur en sim pel ziin kunstschatten, als regeling, a-p Amerika zou moeten afs'aan. doch ztek voorstel kan redelijker wijze niet in acht genomen worden. Om onze Lezers een gedacht te geven van de fabelachtige sommen waarv-n snraak is als men spreekt van oorlcs- schulden geven wij hieronder enkele cij fers. Amerika heeft tijdens en kort na den oorlog aan Europeescbe landen een totaal van 9.851 millioon dollar geleend, wat in Belgisch grid 345 miljard frar.k vertegen woordigt. Daarvan werden o. m. 377 mil- lioen dollar aan Belgie geleend. 3.341 mil- lioen dollar aan Frankri'k. 4.0"ri mllljocn dollar aan Engeland en 1.648 millicen dol lar aan It-a'ie. Volgens de in 1925 en 1P°5 gesloten overeenkomsten tct delging dezer schul den, zou Europa van rp tot 1987 zoo maar 22.300 millioen dollar aan annuï teiten aan onze Amerikaanse he vrienden terug te betalen hebben, wasrop 727 mil lioen dollar door Belgie. e.S'a millinen dollar door Frankrijk. 11.100 millioen dol lar door Engeland, 2.408 millioen dollar door Italië, enz. Is het dan wonder dat, nu de voorma lige geallieerde landen eene streep ge trokken hebben door de Duitsche her stelbetalingen, zij hetzelfde vragen van Amerika, voor wat de oorlogsleeningen betreft? Te meer wl.il al die leeningen voor 't grootste deel besteed werden aan aankoopen tegen woekerprijzen in Ame rika zelf! GRIEKENLAND KRIJGT UITSTEL. Door Amerika taling verleend einde 1934. IS9SSSSSSB31BB29&HX&BUËB2EB werd uitstel van aan Griekenland te- tot IEPERLING STAFOVERSTE VAN HET BELGISCH LEGER Oeneraal Nuytgn, dq, nieuwe overste van den Algemeenen Legerstaf, opvolger van generaal Galet, werd geboren te leper en trad in 1890 in dienst bij het 3' linieregi ment. In 1895 behaalde hij den eersten prijs in de militaire school. Na zijn brevet van den Legerstaf bekomen te hebben, ging hij in het speciaal kader over als kapitein. Hij was, in Oktober 1914 een der bewerkers van de overstroomingen van het IJzergebied. In 1927 werd hij kabinetsover ste van M. de Broqueville en in Mei 1929 werd hij onderoverste van den Algemee nen Legerstaf. bieden dan zouden wij vast en zeker een nederlaag hebben opgeloopen. Wij moeten dit durven zeggen. En als wij dan toch den zege hebben behaald dan is dit te danken aan de schoolkwestie en aan het wonderbaar dynamisme van de Vlaamsche beweging, kortom aan „Hes wat boven de politiek staat, en wat wij noemen de ka tholieke gedachte. Zoo men instemmen wil met dezen gedachtengang, zal het vraagstuk van de herinrichting der katho lieke partij meteen ook klaarder en zui verder lijnen krijgen, want dan wordt het ook duidelijk welke vergissing na den oor log werd begaan en die wij volstrekt be hooren te vermijden. Het politieke partijleven had een groote plaats ingenomen in het katholieke teven van het land. Daarom om een katholieke partij te scheppen waarvan de uitbouw zuiver Is en aan de praktische vereischten beantwoordt, mag deze partij eerst en vooral niet meer zulke breede doeleinden nastreven als haar voorgangster. Haar rol moet nederiger zijn. De partij mag het monopolie van de katholieke gedachte niet bezitten. De politieke man mag niet altijd in alle uitingen van het openbaar katho lieke leven de woordvoerder zii van de katholieke gedachte. De rol welke de ka tholieke partij ten opzichte van de katho lieke gedachte te vervullen heeft is veel eer een negatieve rol in dezen zin dat de partij erop te waken heeft dat de wetten die door de kamer worden goedgekeurd en het aantal der wetsbesluiten die door de regeering worden uitgevaardigd, niet indruisehen tegen de voorschriften en de onderrichtingen van de Kerk. Al wat niet rechtstreeks verband houdt met die voor schriften en onderrichtingen en dus enkel behoort tot de zuivere politiek en de eco nomie moet -ten vrfje kwestie blijven. Het program van de katholieke partij mag die punten wel omvatten doch daaraan magen geen beschouwingen van wijsgeerlgen aard worden vastgeknoopt. De partij bezit het recht niet misbruik te maken van hare benaming van katholiek, wat zij we] doet als zij dit woord katholiek ln zijn wijs- ■aoipi DE ONTROOMER .net verlaagden melkbak draaiende op eene spi' is de Ont- roomer van al de land- bou-, vvers voorstanders des vooruitgangs. Ontroomers MELOTTE, N. V. Remicourt geerige beteekenis gebruikt om doeleinden van zuiver stoffelijken aard na te streven. Bij de behandeling van vraagstukken waarbij de geestelijke orde gemoeid ls dient de katholieke partij rekening te houden met de beginselen die zij verde digen moet, maar haar behoort het niet voor die beginselen te propagandeeren. Wel is waar raag de partij doen wat zij nuttig oordeelt om die beginselen te doen ingang vinden, doch zij mag niet den ont wikkelingsgang ervan leiden. De katholie ke partij is geen confessionneele partij. Hieruit vloeit voort dat de katholieke par tij de Kerk niet in haren dienst stellen raag en dat zij de Kerk niet machani- seeren mag ter berejktng van hare poli tieke doeleinden. Anderzijds behoort het clericalisme, dat een parasiet is van het politieke leven en ook van het geestelijke leven, in een mu seum voor oudheidkundige zaken te wor den ondergebracht. Aan de priesters be hoort het te zorgen voor de zielen en deze te winnen. De wereldlijke personen hebben enkel voor de aanwinst van stemmen te zorgen. Zeker hebben de leeken den plicht met de priesters samen te werken ter ver overing van de zielen. Dat is katholieke actie. Doch als wereldlijke personen die christelijk zijn, en ook apostolisch werk willen verrichten, de praktische gevolg trekkingen van de katholieke leer naar het politiek terrein willen verplaatsen, dan verlaten zij het terrein der katholieke ak tie en betreden zij het terrein van de po litieke aktie. De priester mag hen op dit gebied niet volgen, want het priesterkleed mag door de twisten van het openbaar leven niet bezoedeld worden. Wanneer onder vaat de partij den in vloed van 'iet clericalisme? Wanneer komt de priester In het partijleven tusschen? Met andere woorden, wanneer komen de katholieken in botsing met de onderrich tingen van Rome luidens dewelke de we reldlijke personen aan kntho'te1-" ."'-tie moeten doen en de priester buiten >et politieke arbeidsveld blijven moet? 't Vervolgt

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1933 | | pagina 1