ZALIGF KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER De Fachtkwestie voor de Landbouwers POLITIEKE ALLERLEI X* HANDELSFOOR TE IEPER Een voorname en dringende sociale en christelijke plicht De verspreiding en bevordering van het eigen grond- en woonbezit. Blijde 75e Verjaring van het Lourdes-Wonder 1 Februari 18 DAVIDSFONDS EN KRISIS F**» ZONDAG 12 FEBRUARI Katholiek Weekblad van leper. Bureel: Boterstraat, 17, IEPER. «DE HALLE ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) In 't Land Frankrijk Congo. Engeland Amerika, Canada en an dere landen 18,60 fr. 35,— Ir. 40,— fr. 60.— fc. 1933. -zv 1 *4 -'.'h WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. g_.. 1' JAAR. Nr Uitgever: SANSEN-VANNES TE, Poperinge Tel. Poperinge N' 9. Postckeckrekening N' 15.570. TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1.00 ir. Kleine berichten (minimut' i 4.00 fr. 2 fr. toeL v. ber. met adr. t. bui Berichten op 1* bl per regel 2 50 fr. Berichten op 2* bl. per regel 1.75 fr. Rouwber. en Bedank, (min.) or fr. Te herhalen aankondigingen prijs op ax nvraag. Aimoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Wondaj! avond ingezonden worden. - Kleine berichten tegen de Donderd: g r>« n. De Katholieke landbouwgroep heeft in de Kamer een wetsvoorstel neergelegd in zake de pachtkwestie der landgoederen. De memorie van toelichting luidt als volgt: De hopelooze toestand waarmede de landbouw sedert Jaren worstelt, is een ongelukkig feit dat thans door niemand meer wordt betwist. Het is even onbetwistbaar dat een der oorzaken van dezen toestand te vinden is in de buitensporig hooge pachtprijzen door sommige eigenaars geëischt. Eenige eigenaars hebben den pachtprijs in overeenstemming gebracht met den toestand. Anderen echter willen alle pachtvoorwaarden doen naleven, zelfs wanneer de gevolgen van zulken aard zijn dat de partijen ze nooit voorzien hadden. De openbare meening erkent nu dat het noodzakelijk is den wetgever te doen tusschenkomen met het oog op de her ziening van de overdreven pachtprijzen. Sedert meer dan een jaar reeds, had de Regeering, door het toedoen van haar Mi nister van Landbouw, een wetsontwerp in dien zin aan het Parlement voorge legd. Het ontwerp was aangenomen door de Landbouwcommissie van den Senaat en de goedkeuring er v..n scheen verze kerd te zijn toen de ontbinding al het werk kwam te niet doen. De toestand werd sedertdien nog erger en thans hebben de rechtbanken overlast van rechtsvorde. ingen tot uitzetting we gens het niet betalen van den pacht prijs. Vooral vóór de rechtbanken in kort geding komen deze geschillen voor. Indien de rechtbanken, waarbij een rechtsvordering tot verbreking der pacht wegens niet betaling aanhangig Is, ter mijnen en uitstellen kunnen verleenen, dan is het niet hezelfde in kort geding, daar kan alleen de niet-betaling vastge steld en de uitzetting bevolen worden, hoe ongelukkig de toestand van den schulde naar ook zij. De eigenaars nemen eerder tot deze vlugge rechtspleging dan tot de gewone rechtspleging hun toevlucht. Tegen deze rechtspleging nu meenen wij den land bouwer die zwaar onder de huidige crisis gebukt gaat, te moeten in bescherming nemen. Tallooze landbouwers die hun pacht niet kunnen betalen, daar zij dezen last materieel niet dragen kunnen, worden met ondergang bedreigd. Als meest typische gevallen kunnen wij aanhalen, dit van een landbouwer uit Haspengouw, die 60 Ha. bebouwt tegen 1.500 frank de Ha., zonder de belastin gen en andere bijkomende lasten, hetzij 1,800 frank de Ha., en die onlangs uitge zet werd wegens wanbetaling alsmede dat van een pachter die 70.000 frank huur betaalt voor 31 hectaren en insgelijks werd uitgezet. Zulks is maar een voorbeeld uit zooveel andere. Wat baat zullen al de ongelukki- gen vinden, die wegens wanbetaling uit gezet werden, in de aanneming van een wet op de herziening der landpachten? Voor hen en zij zijn, ongelukkig, zeer talrijk is de ondergang onvermijdelijk. Wij achten het dus hoogstnoodig aan de onmiddellijke goedkeuring van het Parlement een wet voor te leggen, waar bij alle uitzetting, alleen wegens gebrek van betaling, verboden wordt, totdat de wet houdende herziening der landpach ten van kracht geworden is. Deze grendelwet, van denzelfden aard als deze welke herhaaldelijk in zake huis huren werden aangenomen, is niets nieuws; zij zou worden goedgekeurd voor een termijn van zes maanden en de Regeering zou het recht hebben de toe passing er van te verlengen voor een nieuw tijdperk van zes maanden, indien na het verloop van dien termijn de wet tot herziening van de landpachten nog niet van kracht was geworden en in dien de economische toestand onveranderd bleef. Op 11 Februari is ieders hart gericht talrijke pelgrims uit alle landen der we- naar Lourdes waar de 75' verjaring der reld zijn komen bidden en smeeken om eerste verschijning van O. L. Vrouw te troost en genezing, worden grootsche ker- Lourd's aan Bernadette plechtig wordt kelijke feesten op touw gezet. Talrijke gevierd. geloovigen hebben eraan gehouden er te- In het mi ke'sord. waar sedert 75 jaar genwoordig te zijn. IZB*)BBSBSS33BBB9BBS3BEBEBS!BBBBlBESBiIBBBBB393SB223H533IBBE3 DE HEILIGE POORT Het Komiteit der Tentoonstelling heeft hare werkzaamheden met onverdroten ijver aangevat en reeds werden menige besluiten genomen die tot het wellukken der Foor moeten leiden. Er werd in de vergadering van 23 dezer besloten, de standgelden der deelnemers te brengen op vijf frank, waarvoor zij in ruil tien vierkan e meters bek:men om hun stand in te richten. Voor degene die meer plaats behoeven zal er dan In de mate van het mogelijke eene kleine ver hooging geëischt werden. Dit is een goede maatregel welke deer de tentormstellers ten zeerste zal gewaardeerd worden. Immc-s de lijden ver-en dat m n in al les de uitgaven zoo gering mogelijk make. Er werd vastgesteld in dezelfde verga dering dat de tentocns.elling zoude plaats grijpen in de twee gewone plaatsen 't is te zeggen de Ealie en de Middelbare School Ook zal de ruime koer der Eal ie vrij komen, en kunnen benuttigd wor den. Esn pracl:,:_3 '_"c: .„cR, gansch koste loos, zal de bezoekers aangeboden worden. De methode van inzichten, de afwisse ling, de keus en waarde der prijzen in de tombola van 1931 zijn zooveel feiten die als trouwe wach.ers en boodschappers de tombola van 19S3 voorafgaan en borg staan dat de Foor en Tombola die aan staande zijn niet zullen onderdoen voor hetgeen reeds in 't verleden is. Eenige nieuwe methoden van reklaam zulien voor de eerste maal toegepast wor den. men verhoopt dat ze zullen doel treffend wezen. Reeds mag het bestuur zich verheugen in talrijke toetredingen, en zelfs zonder uit de school te praten mag er gezegd wor den dat eene der deelnemingen een wer kelijke clou der Foor uitmaken zal. Allo, de tiende verjaring der Handels foor is op goede voeten! JULIEN TAHON. CaBöaaEEBSSaaa&aBdiaaiïaiSSaZaS HERTOG JEAN de GUISE Hier ziet men de Heilige Poort van Sint Pieter te Rome die enkel om de 100 Jaar geopend wordt op ieder jubel jaar om daarna weer toegemetseld te worden. Dit jaar herinnert men de negentien honderdjarige verjaardag van Jezus' dood en in April zal deze Poort alweer door Z. H. de Paus geopend worden. (3aaSBBBSSBSBSai33S32BCBB3BQB Buiten kijf, de krisis weegt op elke bedrijvigheid, en zonder eenige verwon dering wordt vastgesteld dat zekere be hoeften worden verloochend, als het er om gaat een bete broods meer in de kast te hebben. Meer naar de stoffelijke zorgen wordt de aandacht van den volks man gericht, dan nar de belangen van geest en gemoed, hoe lief hem die ook zijn. Dat vereenigingen als het Davidsfonds, hoe nuttig zij ook zijn, eenigszins onder dergelijken toestand lijden, wie zou het betwijfelen? Doch om bij de genoemde organisatie te blijven, mag worden aan gestipt dat ze, spijts alles, haar opmarsch in het voorbije jaar heeft voortgezet, zij hst met een lichten aangroei van haar ledenaantal en haar bedrijvigheid, toch met aangroei. Dit zal wel pleiten voor haar propa gandistische aktie, en voor de intensieve werkzaamheid van haar algemeene en van haar plaatselijke leiding. Doch In de eerste plaats is te onderlijnen: het groot verlangen van de Vlaamsche tien duizenden naar kutureele vorming en ontwikkeling. Op einde 1S31 telde het Davidsfonds 72.879 leden; op einde 1932, spijts krisis, was dit cijfer gestegen tot 75.648, zegge een aanwinst van 2.769 leden. Die ms^a ontving geregeld de 7 uitgaven van Volksreeks. Daarnaast zijn nog 10.843 schrijvingei* te tellen op de Keurboeken, 4.558 op de jeugdboeken, 1.128 op de Mu ziekuitgaaf. Aan 75.648 leden elk 7 boeken of bro- churen. Weet ge dat dit beteekent: 529.536 boeken aan den man gebracht! 529538!! Ruim een half millioen. Deze boeken wa ren, als reeks genomen, van 't beste wat in 1932 op de Vlaamsche boekenmarkt van Vlaamsche pen verschenen is; Eerst was daar Op den Drempel een fijne roman van Josette Pasquasy; dan Gasten in het Huis ten Halven een bundel novellen van Ant. Thiry; De Wind waaiteen heerlijke novelle van Ern. Van der Hallen; Mgr Trudo Jans een liefdevolle biografie over den Lim burgsehen martelaar in China, van E. P. Broeckaert, o. f. m., en Rosse Lei waarmee Jaak Langens schitterend in de Vlaamsche letterkunde debuteert. Als brochuren kwamen daarbijDe Moderne Spelling van de Vlaamsche Ge meentenamen door Prof. H. Van de Wijer, en Filmleidinigdoor E. P. Mor- lion, O. P., leider van de DOCIP. In de Keurreeks verschenen: «Proble men pedagogische studiën door E. H. Dr A. De Coene, en Ruusbroec de Won derbare door El. P.P. Stracke, Van Mierlo en Reypens, S. J. Tweemaal 10.848 exemplaren verspreid! De Jeugdreeks 1 cht aan haar lezer tjes: Guido Geze,.e aan de Jeugd ver teld door Fel. Heydendal, Prins Olik en Sire Bietekwieteen abracadabrante historie van Ant. Van de Velde, en Nis telken geschiedenis van een heerlijk ra- votterke, door H. Prijs. Elk dezer mooie boekjes vond 4.558 lezertjes en... lezers! Daarbij dan in Muziekuitgaaf, de prachtbundel Feestliederen met werk van een tiental vooraanstaande Vlaam sche komponisten. Eens even tellen: Volksreeks: 75.648 x 7 boeken 529.536 Keurreeks: 10.848 X 2 21.696 Jeugdreeks: 4.558 X 3 13.674 Muziekuitgaaf 1.128 Totaal cijfer van boekenver- spreiding 566.034 Wie doet er dit het Davidsfonds na? Dit was nochtans veruit niet alles van bedrijvigheid. Statistieken over de bedrij vigheid ter plaats, door het inrichten van muziek- en tooneelavonden, van voor drachten, film ver tooningen, opstelprijs kampen en dg., kwamen in deze korte spanne tijds na Nieuwjaar nog niet klaar. Om te bewijzen de groeiende kultureele herwording van het Vlaamsche volk, ko men we daar later even op terug, maar kondigen van nu af reeds enorme cijfers aan. En voor het komend jaar mag zonder overdrijving worden voorspeld, dat deze cijfers nog aanzienlij- stijgen, dank zij de Centrale voor Projektie-Onderwijs, op 't einde van 1932 ingesteld. Deze instel ling heeft als taak op zich genomen om aan kringen die zich met de volksont wikkeling bezighouden, het noodige ma teriaal te verschaffen voor voordrachten met lichtbeelden, en dit tegen bespotte lijk lage prijzen. Als verdere prestatiemag ook nog herinnerd aan de eerste groepsreis door het Davidsfonds op touw gezet voor zijn leden, en die in Augustus J.l. 417 man meenam naar Lourdes. Kom, als er een inrichting die niet louter stoffelijke belangenverzorging tot bestaansreden heeft, de krisis met brio te boven is gekomen, dan is dit wel het Davidsfonds. En nu staat het vóór het jaar 1933. Met vertrouwen zet deze vereeniging haar aktie-ten-goede voort, en goed zal dit voor den Vlaamsehen mensch zijn. Nieuwe plannen worden beraamd. Ons volk is ontwaakt! Maakt U lid van het Davidsfonds. Frankrijk, zcoals veel landen, zit in een finantieelen moeilijken toestand. De huidige wetgevende systeemen blijken niet meer in staat met krachtigs vuist te regeeren, meester ts maken Waar geen kop is, draait de boel ver keerd. Ons land lijdt daar ook aan. Geen een groep is baas en er moet te veel water in den wijn gedaan wor den om iets te bekomen. Italië heeft Mussolini; die kan iets omdat hij mees ter is. De middels zijn niet altijd goed te keuren, maar Italië is toch van ver weergekeerd. Hitier zal nu meester spelen in Duitschland. Zal hij den toe stand redden? Geef me vier jaar tijd, zegt hij, en ik red Duitschland. In Frankrijk heeft de kroonpretendent een manifest Aan het Fransche Volk uit gezonden waarin hij verklaart dat Frank rijk aan partijverdeeling den dieperik ingaat en dat enkel een machtige hand een koning het land kan redden. Zal het Fransche volk hem gelooven? Hier ziet men rechts de troonpreten dent Jean de Guise met een zijner ko ningsgezinde medewerkers. tBBE9£asaB33E3Bsa:asaBaB3sgEii De beroemde clown Grock heeft heel zijn kapitaal verloren en... wordt weer clown door Volksvertegenwoordiger Robcrt-D. De Man geven tot het toepassen van tuchtstraffen wel met de noodige onpartijdigheid zijn gebeurd. Dat betwijfelen we in leder geval zeer sterk. Anderzijds is er ter Kamer reeds een interpellatie ingediend door de socialisten naar aanleiding van den rondzendbrief in het Staatsblad verschenen, waarbij de onderwijzers, ALLE onderwijzers worden aangezet zich buiten de politiek te hou den. Inzake het onderzoek over zekere fei ten, waarmee de schoolinspectie is gelast door het Ministerie, meenen we te weten, dat door kantonale schoolopzieners wat al te driets wordt te werk gegaan. Die heeren moeten in ieder geval nooit vergeten dat schelden en ver .rijten geen argumenten zijn, en dat er wel eens een dag zou kunnen komen dat het botvieren van anti-klerikaal fanatisme tegenover ondergeschikten tegen hen zelf zou kun- nèn keeren. Een onderzoek, indien het bevolen wordt moet worden gedaan; doch het moet dan gedaan worden zoodanig, dat alle waarborgen aanwezig blijven, om aan de uitslagen van dat onderzoek de be wijskracht te geven, die noodig is om dat onderzoek werkelijk vruchtbaar te maken. Het gaat immers niet op katholieke on derwijzers te vervolgen en uit te schelden omdat ze werk van katholieke actie ver richten, omdat ze zich ten dienste stellen van hun volk in werken, waarmee de po litiek geen uitstaans heeft. Ten gepasten tijde komen we op deze zeer belangrijke kwestie terug want het gaat hier om een hoog belang voor ons katholiek onderwijs en om de eer en de toekomst van onze onderwijzers. HET ANTI-GODSDIENSTIGE SOCIALISME Sommige personen hebben gemeend na de verkiezingen te moeten spotten met de schoone ziel van 't kindniet vermoe dende, dat ze tegen hun diepste en hei ligste overtuiging in, het spel speelden van de meest verwoede vijanden van on zen godsdienst. Een vos verliest wel zijn haar, maar nooit zijn streken en voor de ziende blin den en de hoorende dooven willen we thans er op wijzen dat het anti-klerika- lisme van de socialisten meer verwoed dan ooit den kop komt opsteken. De Kamerleden ontvingen een heele reeks wetsvoorstellen door de socialisten ingediend, akkoord met hun algemeenen Raad, waaronder we aanstippen een voor stel om het geven van hun godsdienstig onderwijs in al onze scholen zooveel mo gelijk te bemoelelijken. NU staat er in de schoolwet dat de kinderen, die willen ontslagen zijn van het godsdienstig onderwijs daarvoor een aanvraag moeten laten doen door hun ouders. Dat komt dan praktisch hierop neer, dat de meeste kinderen, veruit het grootste deel de godsdienstlessen volgen. Hier en daar in de kleine steden zijn er van die fanatieke socialisten, die wei geren hun kinderen de godsdienstlessen te laten volgen. Ds socialisten willen nu DE ZAKEN OMKEEREN. De socialisten stellen voor, dat AL DE KINDEREN DIE GODSDIENSTIG ON DERWIJS WILLEN GENIETEN, HET DOOR HUN OUDERS MOETEN LATEN AANVRAGEN. Dus in princiep is geen (Zie vervolg onderaan 5' kolon). WAAR ZITTEN DE VERDEDIGERS VAN DE BOERENBLANGN In de laatste dagen is het terug eens duidelijk geworden in het Parlement waar de verdedigers zitten van de werkelijke belangen van de landbouwers. Zooals onze lezers het reeds weten heeft Minister Sap in antwoord op de interpel latie van den socialist Doms, inzake de Invoervergunningen en de contingentee- ring geantwoord dat hij een wetsontwerp zou voorleggen, waarbij het systeem zou worden veranderd. De Minister is er mee akkoord dat het huidig sfelsel aanleiding geeft tot heel wat misbruiken en er moet dus een oplos sing worden gevonden. De socialisten wilden echter kort en goed HET KONTINGENTEEREN AF SCHAFFEN en dus alles vrij laten, wat voor onvermijdelijk gevolg zou hebben dat de prijzen zoodanig zouden gakken voor wat de landbouwproducten betreft, dat de boeren kort en goed zouden worden geruïneerd. DAT BEDOELEN DE SOCIALISTEN! Minister Sap heeft daarop het eenige klare antwoord gegeven dat kan worden gegeven: IK ZAL NOOIT DULDEN, zei de Minister, DAT DE PRIJZEN DER LANDBOUWPRODUKTEN OP ZULK- DANIG PEIL KOMEN, DAT DE LAND- BOUWUITBATING ER AAN TEN ON DER GAAT. De heele Katholieke groep heeft die verklaring toegejuicht omdat daar juist het levensrecht onzer landbouwers werd onderlijnd Maar we moeten verwijzen naar een ander kenschetsend feit. Wanneer het ontwerp van Minister Sap in de afdeelin- gen werd besproken, ontwerp dat een sur- taks voorziet op de invoervergunningen, kon tot verbazing van meer dan een Ka merlid worden vastgesteld dat de Ant- werpsche liberaal Baelde, de man van het kartel met de socialisten te Antwerpen, het ontwerp van den Minister geweldig heeft bekampt hierin buitengewoon wel akkoord met de socialisten. We zijn echter overtuigd dat de liberale groep de heer Baelde niet zal volgen en anderzijds zal er zeker in de Kamer een meerderheid zijn om er voor te zorgen dat ondanks het manoeuver van de socialisten om onzen boerenstand in de miserie te brengen tot over den kop de belangen en het levensrecht van de boerenbevolking gevrijwaard blijve. ZIJN DE VERVOLGINGEN TEGEN ONZE KATHOLIEKE ONDERWIJZERS BEGONNEN We krijgen zoo stilaan den indruk dat de vervolgingsperiode tegen onze katho lieke onderwijzers en tegen ons vrij on derwijs op een zeer leepe wijze is ingezet. De Minister van Openbaar Onderwijs heeft op aanvraag van den socialist Huys- mans een onderzoek doen instellen inzake het optreden in politieke zaken door de leden van het onderwijzend personeel. De eerste uitslagen van dit onderzoek had den naar het schijnt niet veel opgeleverd zoodat er geen aanleiding scheen te be staan om straffen te doen toepassen. Nu echter is de zaak terug aangepakt. En we vernemen dat er aan sommige vrije scho len wordt opgelegd zekere tuchtstraffen toe te passen op gevaar af, de toelagen te zien weigeren. Die Ijver gaat al te ver. Immers heel de kwestie is hier of de onderzoeken over de feiten die zouden kunnen aanleiding WETSVOORSTEL Eerste artikel. Binnen den termijn van zes maanden, van af de bekendma king dezer wet, mag niet worden overge gaan tot eenige uitzetting van huurder van landgoederen wegens niet-betaling van pachten, en alle vroeger door de rechtbanken bevolen uitzettingen zullen opgeschorst worden. Art. 2. Het bepaalde bij het eerste artikel is toepasselijk niettegenstaande alle tegenstrijdige overeenkomst van vroe- geren datum dan de bekendmaking dezer wet. Art. 3. De Regeering Is er toe ge machtigd de uitwerking van deze wet te verlengen voor een tijdperk van zes maan den en dit onder dezelfde voorwaarden, indien, bij het verstrijken van den bij het eerste artikel voorzienen termijn, er geen wet tot herziening der pachtprijzen ware tusschengekomen. SS(aa33HaSE!SS32Ü!S3ESSï!3a2iaaa3 HET ZWIN ALS NATIONAAL NATUURMONUMENT De Koninklijke Kommissie voor Monu menten en Landschappen heeft besloten tot de rangschikking van het Zwin als nationaal monument over te gaan. De lezers van ons blad kennen het Zwin dat een groote historische waarde heeft, vooral voor het verleden van de Vlaam sche gewesten. De duinenreeks tusschen De Panne en de Fransche grens is ook gerangschikt en zoodoende gered. Zoodat de mooiste gedeelten van de Vlaamsche kust worden bewaard, iets wat ieder lief hebber en bewonderaar van de natuur zal verheugen. «aS2E>£2»aS«£SiBCBaeaX9SB£2C£S3 BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOVEI WYPFELIER-TAFFIN «BEBB3BBBgBHBËia3HiaaB9B&SiaaH3 ENKEL KIND MEER VERPLICHT DE GODSDIENSTLESSEN TE VOLGEN! De socialisten zullen natuurlijk zeggen dat ze niet tegen den godsdienst zijn; maar ze doen al wat mogelijk is om den godsdienst zoo veel mogelijk uit te scha kelen! Een tweede antigodsdienstig wetsvoor stel is dat omtrent de eedformuul. In de wetboeken staat er geschreven, dat wanneer de menschen den eed moeten af leggen, ze de formuul moeten volgen van den eed die in de wet geschreven staat. In die eedformuul komen de woorden voor Voor God en de menschenen verder zoo helpe mij GodDe socialisten die den naam van God niet schijnen te kun nen verdragen stellen nu voor al die woor den waar de naam van GOD in voorkomt weg te schrappen uit de eedformuul. Neen, neen! ze zijn niet tegen den gods dienst, maar ze kunnen God noch ver dragen noch geluchten We moeten er nu bijvoegen, dat dit laatste wetsvoorstel or.derteekend is door LIBERALEN EN SOCIALISTEN! Ziet ge het anti-klerikaal kartel inzake godsdienst naar boven komen 1 Zullen de ziende blinden eindelijk be grijpen en de hoorende dooven bewust worden van het dreigende gevaar? We hopen het voor hen, voor de belan gen van ens Geloof en voor het welzijn van ons Vlaamsche volk! De beroemde Zwilsersche clown Grock, die onlangs afscheid had genomen van cirkus en music-hail, om van zijn ren ten te gaan leven, heeft zijn geheel ver mogen, dat tot ruim zes millioen frank beliep, ten gevolge van de krisis verloren. Hij heeft in het Cirque d'Hiver tegen de oude vrienden gezegd: Ik ga het geld tot de laatste centi me terug verdienen.» Maar het publiek is moeilijker gewor den; grappen waarom duizenden men schen lachen doen het niet meer, zegt Grock. Men vroeg hem of zijn vrouw ooit sa men met hem optrad? «Een vrouw als clown!» zei Grock. Vrouwen hebben geen humor. Ze zijn serieus. Ze willen er in het publiek aan trekkelijk uitzien en bovendien wil het publiek een vrouw geen dwaasheid z m vr'-coopen. II- heb nog nooi. ven vrou- Voor Poperinge zich aangeven: Gast huisstraat. 15. Poperinge. Voor leper zich aangeven: College, leper. verkoopen. welijken clown gezien. Een komi geres of ackrice... dat is clownin? N it.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1933 | | pagina 1