GEKROOND Belangrijk Bericht Schrijft in bij de BANK van BRUSSEL De Vaart van leper naar de Zee KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER HET HEILIG JAAR TE ROME POLITIEK ALLERLEI De W er kloozensteun in de Kamer Op 1 April xfiKi SCHIKKiNGEN VOOR HET HEILIG JAAR: NA BEAURAING...BANNEUX? tweede trekking Lotenleening 5 t.h. GEMEENTEKRE DIET VAN BELGIE 1 lot van Fr. 2.000.000 3 loten van Fr. 100.000 1 lot van Fr. 1.000.000 8 loten van Fr. 50.000 1 lot van Fr. 500.000 132 loten van Fr. 25.000 hetzij 146 LOTEN voor een totaal bedrag van Fr. 7.500.000,00 UITGIFTEPRIJS: Frs. S90.OO Agentschap van Poperinge «DE HALLE Katholiek Weekblad van leper. Bureel: Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR I JAAR (per post) In t Land 18,60 fr. Frankrijk 35,— fr. Congo. Engeland 40,— fr. Amerika. Canada en an dere landen 60,— L TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (minimum) 4,00 fr. 2 fr. toel. v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1* bl per regel 2.50 fr. Berichten op 2* bL per regel 1.75 fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 00 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te b talen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - Kleine berichten tegen de Donderdag noen. <Ë£1 ZONDAG 25 MAAi'Y 1553. WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN.j v JAAR Nr 13 Uitgever: TeL Foperinge N' 9. S AN SEN-VANNE S TE, Foperinge Fostcheckrekening N' 15.570. E)e Man der smarten zit in het gevang, dat is zijn sanctuarium. Na de bloedige geeseling had de Heer de kracht niet om weer op te staan. Hij was gebonden aan de kolom met een ke ten en een ijzeren ring. Keten en ring waren er eigenlijk niet noodig, want Hij was er genoeg aan vastgehecht door zijn liefde voor ons. Hij geeft zich geheel, daardoor wordt Hij de onzeMet ons te hechten aan Hem worden wij de zijnen Hij had zoo dien eersten geeselslag ge vreesd. maar hoe langer de foltering duur de, hoe meer Hij ook den laatsten slag duchtte. Ze geven Hem zijn kieeren terug. Ge radbraakt, heeft Hij alle moeite om ze weer aan te trekken. Was zijn goede Moe der daar geweest, had zij Hem mogen kleeden lijk toen Hij nog klein was, hoe zacht ook en met alle voorzorgen en vra gen: Doet het geen zeer? Het zou toch pijn veroorzaakt hebben, het kan niet an ders; zoo verscheurd is zijn vel en zijn vleesch. Hij bekijkt zachtmoedig de soldaten; Hij poogt te glimlachen met een aange zicht vol roo striepen, alsof het Hem niet verdroten had. Dit stemt tot overweging. Zoo behandelt God de menschen, maar zoo behandelen de menschen God niet. Tot hiertoe was het. gelijk het bij een geeseling altijd gaat. Nu komt er nog een feest der wreedheid bij, entwat van eigen uitvinding en eigen maaksel, iets zoo spontaan geïmproviseerd. Weihoe, is het nog niet erg genoeg? Het is Lente en ze halen een hoop tak ken uit een doornhage in bloei. Ze vlech ten een goedkoops kroon. Ze zetten Hem de kroon op het hoofd, en de kroon op hun werk, leggen op zijn schouders een oude soldaier.kapote voor koningsmantel... En dan nog een rietstok van uit de beke, een dien ze den laatsten keer meehadden toen ze van de exercitie kwamen, dat zal zijn scepter zijn, 't is gevonden, 't is vol ledig. Ze knielen neer. Beurtelings marchee- ren, defileeren ze voor Hem, slaan of be spuwen Hem. Ze zingen het straatliedje van dien tijd en fluiten Hem uit. Te mid den gelach, vergaat de ceremonie der troonbsklimminig met de karikatuur-hul de van die kaaerneratten. Men moet maar durven. Dat spant de -oon. De Zoon des menschen laat zich bela chelijk maken. De Vader laat zijn Zoon de grenzen van het belachelijke overschrij den. Waar een Christus met doornen ge kroond wordt, daar regeert Barabbas. Twintig eeuwen later zullen gekroonde hoofden nog voor dien Spotkoning buigen en hun eigen kroon neerleggen. Groots mannen, helden of genieën, vot. stsn of veldheeren schrijven hun gedenk schriften. Christus schreef zijn histo rie en zijn lijden eeuwen op voorhand door de pen der profeten: Mijn haters hebben mij omsingeld... Men heeft mij hoonend op de wang geslagen... Zij ont zien zioh niet, in mijn aangezicht te spu wen... Ik keerde mij om, in mijn ellende, terwijl de doorn wérd Ingedreven.». Zs gaan voorbij den gekroonden Koning. Gegroet! spot de eer.e. Koning der Joden lacht de andere. Elk op zijn beurt neemt den rietstok en slaat op dsn doornen mijter. Neen, ze moeten den stok niet uit zijn handen los wringen. Hij geeft hem gewillig en neemt hem bedienstig terug. Hij blijft zwijgend ln dezelfde houding. De reke spotters is ten einde. Het sport herbegint, als eer. oefening öïe ze nog niet genoeg kennen; 't is weer de toer van den eersten voor den Spot koning. die niet naar zijn kroon gedon gen heeft. De engelen buigen ook diep. Voer den hemel blinkt deze kroon meer dan een gouden diadeem. Het Lam wordt versierd, bebloemd en gekroond om naar de slachtbank te gaan. En als de soldaten hard met den riet stok slaan, gaan de doornen in, het is de aanranding der kroon en valt er een uit, ze rapen hem niet op. Wij moeten die gevallen doornen opra pen. Het zijn de onze. Die doornen zullen bloemen worden gelijk de gladiolen die eerst zwaarden waren, tot leliën uitbloei en. GIJ hebt ze liever niet, gij jong volks ken, nog in uw fleure, gij hebt liever op uw hoofd een kroon van rozen. Onze gekroonde Vorst heeft niet ge zegd: Ik heb liever dit of dat.Be schouwt Hem eens goed van dichtbij, be ziet die stekkers cm zijn slapen. Het is een comble voor een Koning, die zelf de kroon is aller helden. Hij draagt het eenig vorstelijk hoofdsieraad dat niet hoovaardig maakt en niemand benijdt. Vader, is het zóó dat Gij uwen Zoon verheerlijkt? Eerst de doornenkroon en daarna de lichtkrans der glorie. Het spel duurt voort; het is zoo geestig voor menschen die niets te doen hebben en zich vervelen in een corps de garde het zal nog in de eerste half uur niet ophouden. Soldaten die mogen 't gareel afschudden, lijk kwajongens als de mees ter zijn hielen gekeerd is. Hoort die sol datenkops, beleedigingen en kletspraat zonder fijnheid, les gaités de l'escadron een algemeene herhaling voor de opvoe ring van t'achternoen. Ons verstand staat daar stille bij; Een God die op de wereld komt om zich te laten slaan. Een Opperwezen dat uit den hoogen hemel zijn Zoon op aarde zendt, om op die maniere met Hem te laten den zot houden. De plaats is wel gekozen voor de in- tronlsatie: een donker gevang. Het is niet menschelijk, neen, 't is goddelijk. Was de stal te Bethlehem menschelijk en de kribbe der dieren? De rede begrijpt er niets van, alleen het hert... en nog. Ieder hert zal medelijden hebben zoo meent Pilatus, die een heiden is en zelf compassie heeft, hij rekent immers op het eöekt van zulke verschijning. Hij herinnert de beschuldigers aan de werkelijkheid: Die persoon gelijkt aan geen mensch meer, gij hebt het misschien vergeten dat hij mensch is. Ecce homo? Dat is een mensch. Het gepeupel schijnt het niet te weten. Er gebeurt geen ommekeer, de vijand schap verandert niet in sympathie. Kruisigt hem! Weg met hem! En gisteren avond voelde de Heer die innige zielsvreugde, wanneer de laatste apostel het laatste van den kelk dronk; Hij beleefde die vereeniging met het menschdom... «opdat allen één zijn ge lijk Ik en de Vader één zijn. Nu is de band met de menschen losge rukt. Weg met hem! «Ziedaar uw Koning! Wij hebben geen anderen Koning dan den Keizer. Pilatus zegt in zijn eigen en de hemel zegt het ook: «Gij zult geen anderen Ko ning hebben dan de Keizer, 't is goed. Jezus ziet ten hemel op, zijn ellendfe vindt maar die woorden van een kind dat om hulp roept. - 'et ergste komt nog ach ter. Hij weet het. Zijn moed zakt niet en morgenavond moet Hij bij de oud-vaders den Te Deumvan dankzegging aan heffen, terwijl zijn voedstervader St Jozef Hem een gloriekroon zal op het hoofd zet ten, zonder doornen. Veertig dagen na zijn Verrijzenis, zal Hij van zijn Hemelsche Vader een onver- gankelij'ken krans krijgen en een eeuwige aureool, de bekroning van zijn werk dat voortgaat de eeuwen door, zoolang held haftige christenen voor geen reesem door nen hun plichten laten, zoolang de Chris tus-Koning zijn eigen genadewerk bekro nen zal in de zielen. A. B. (EpisB3aBaag.'ï32aaaEEaag2ZS3E5B3BzsiïasaaEaEsaBE2aaBE2ftssssga PE PLECHTIGHEDEN 'i AN APRIL IN HET VATÏKAAN Het Middenkomiteit voor het Heilig Jaar heeft het program der plechtigheden van de maand April opgesteld. Den 1 April, des morgens, zal Z. H. de Paus de Heilige Poort openen; den 6 April zal de H. Vader in Sint-Pieter het Heilig Uur bijwonen; den 7 April, te 11 uur, zal de Paus, vergezeld door al de te Rome aan wezige Kardinaln, in Sint-Pieter het eer ste jubelbezoek afleggen; den 13 April, Witten Donderdag, zal in het Apostolisch Paleis eene grootsche plechtigheid plaats hebben voor de herdenking der instelling van de H. Eucharistie; den 14 April, Goe de Vrijdag, zal ook dergelijke plechtig heid gehouden worden voor de herden king van den dood van den Zaligmaker; den 16 April, Paaschdag, zal de H. Vader in Sint-Pieter eene plechtige H. Mis op dragen, en zal dan, van in de buitenloggia van Sint-Pieter, zijn zegen schenken aan de menigte. De radiostatie van de Vatikaan-stad zal vanaf 1 April, dag der opening der Heilige Poort alle uitzendingen doen van gezan gen en gebeden die in de portiek en in de Sint Pieterskerk zulten plaats hebben. Hetzelfde zal gebeuren bij alle andere kerkelijke plechtigheden. DE HEILIGE LIJKWADE De koning van Italië heeft zijn toe stemming gegeven om da Heilige Lijkwa de waarin volgens de overlevering het Li chaam van Christus gewikkeld is geweest, en die eigendom van het Huis van Savoye is, gedurende het Heilige jaar te Turijn tentoon te stellen. OPENSTELLING DER HEILIGE KAPEL Zeer waarschijnlijk zullen de relikwies uit de Allerheiligste Kapelworden blootgesteld. De Heilige Kapel wordt enkel bij groote gelegenheden geopend voor het publiek. Zulks geschiedde laatst over dertig jaar, na 400 jaar gesloten gebleven te zijn. VERANDERING VAN UUR «o»- Zijne Heiligheid noodigt de geloovigen alt, zoo talrijk als 't mogelijk is, de Room- scne bedevaart te ondernemen, om het Uitstekend voorrecht van den Jubelaflaat deelachtig te worden, en tevens hulde te gaan brengen aan den Stadhouder van Chrisius op aarde. De Jubelaflaat van het Heilig Jaar kan over 't algemeen enkel gewonnen worden door hen, die te Rome zelf de voorgeschreven oefeningen doen. Noch tans neeft onze H. Vader de Paus dezelfde geestelijke gunsten willen toestaan aan sommige geloovigen, die belet zijn de bedevaart naar Rome te ondernemen, na melijk aan; 1) de ouderlingen ven boven de zeven tig jaar; 2) de kloosterzusters en godvruchtige vrouwen, die met kerkelijke goedkeuring samenwonen, ook de vrouwen en meisjes, zelfs half-pensionnairen, die bij haar in wonen, 't zij om onderwezen en opge voed te worden, 't zij om andere wettige redenen; 3) de zieken en kranken, alsook degene die in de hospitalen zich bestendig aan den ziekendienst toewijden; 4) de vrouwen en meisjes die in gestich ten voor opvoeding of vrijwaring zich bevinden; ook nog al degene, mannen en vrouwen, die in de gevangenissen of tuchthuizen verblijven. 5) de werklieden, die door hun arbeid het dagelijksch brood moeten verdienen. Al deze bevoorrechte geloovigen kunnen den Jubelaflaat winnen gedurende dit H. Jaar, zoo dikwijls zij de vereischte .voorwaarden vervullen. Deze voorwaarden zijn: 1) eene goede biecht spreken; 2) met goede gesteltenis ter H. Tafel naderen. Bemerkt wel dat de biecht •ereischt wordt aelfa voor degene die in staat van gratie zijn; en dat de verplich tende paasohbiecht en paaschcommunie niet kunnen dienen voor het winnen van den Jubelaflaat; 3) krachtens de macht door Z. H. den Paus Ons verleend, stellen Wij vast dat dep bevoorrechte geloovigen van Ons bisdom, om den Jubelaflaat te winnen, zullen eenmaal daags op twintig ver scheidene dagen, achtereenvolgende of niet, Onze hoofdkerk van S.-Saivators te Brugge bezoeken, ofwel hun eigen paro chiekerk, en daar godvruchtig bidden volgens de inzichten van onzen H. Vader den Paus. Zij zullen de volgende mond- gebeden opzeggen: ten minste zesmaal het Onze Vader, Wees gegroet, en Glorie zij den Vader,... daarbij eenmaal het Symbolum des geloofs en de Litanie van O. L. Vrouw. De bevoorrechte personen, die samen wonen, kunnen voldoen met de kerk of kapel van hun eigen gesticht of klooster of van een ander klooster hunner Orde of Congregatie te bezoeken. Het is echter niet noodig dat de twintig bezoeken in dezelfde kerk of kapel gedaan worden. Voor degene die niet in staat zijn de voorgeschreven kerkbezoeken te doen, verleenen Wij aan hun biechtvader de macht om die bezoeken in andere gods dienstige of liefdadige werken te veran deren. Hier moet echter rekening gehou den worden met den stand en de gezond heid van ieder biechteling, en met de plaats- en tijdsomstandigheden. De biecht vader kan nochtans niet ontslaan van de voorgeschreven gebeden volgens de in zichten van Zijne Heiligheid, behalve voor de zieken, die deze gebéden niet kunnen doen; voor deze zieken, mogen die gebeden ofwel verminderd ofwel door andere goede werken vervangen worden. De bijzondere inzichten van den Hei ligen Vader, voor dewelke wij moeten Vergeet niet dat in den naclit van Zaterdag 25 op Zondag 25 Maart de wettelijke tijd veranderd wordt. A'len dus uw uurwerken een uur VOORUIT steken. IHF5gjS3E?S9BaBBBaS3SBE5SaSES JUBELJAAR TE LOURDES Het heel de wereld door gekend stadje Lourdes, viert dit jaar de 75* verjaring der verschijning van O. L. Vr. aan de 14-jarige Bernadette Soubirous. Jaarlijks komen ongeveer een half miilioen bede vaarders en zieken naar Lourdes om O. L. Vr. hulp en troost af te vragen. Heel het jaar door wordt de jubel plechtigheid te Lourdes gevierd! Vlaanderens Bedevaart 1933 LOURDES: MEI 10-18: rechtstreeks via Nevers of Lisieux; OOGST 4-12: rechtstreeks via Lisieux of Parijs-Montmartre SEPTEMBER 3-13: Lisieux-Mont-St-Mi- chel-Lourdes-Nevers. ROME: 29 Mei-13 Juni. Inlichtingen: Secretariaat, Plein 13 A, Kortrijk. flBESBSSSBtEEBSaBBSÏlSESBESSSSB Volgens zekere getuigenissen heeft een meisje van 11 jaar, zekere Mariette Recco, te Banneux, een kleine gemeente in het Bisdom Luik, gelegen niet ver van Trooz of Pepinster, sedert 15 Januari tot 5 Maart laatstleden acht verschijningen gezien van O. L. Vrouw. Het kind is van ongeloovige ouders die nu bekeerd zijn. De verschijning zou verklaard hebben aan het meisje: «Ik ben de Lieve Vrouw der armen en Ik kom voor alle naties, voor alle ziekenen eene kapel hebben gevraagd. Over die feiten werd een eerste gun stig oordeel uitgesproken door Z. Exc. Mgr Kerkhofs, Bisschop van Luik, en de ge dachte om eene kapel te Banneux op te richten, ter eere van O. L. Vrouw der Armen, behaagt hem ten zeerste. Te Banneux vloeit een beekje dat zijn oorsprong vindt in een b'osch dat de ar men toebehoort. Naar het schijnt werden reeds een 25-tal genezingen bekomen door het water van de kleine vliet, die door de verschijning zou zijn gezegend. £SÏSi62S3E2BaaHEa3yg„"S£gaZ32a3 bidden cm den Jubelaflaat te verdienen zijn: de uitbreiding der H. Kerk, de uit roeiing der dwalingen; de eendracht tus- soiien de Vorsten, de vrede en rust in de samenleving onder alle menschen. Laten wij nochtans opmerken dat het volstaat te bidden algemeen volgens de inzichten van den Paus, en dat het niet noodig is die inzichten te kennen noch uitdrukkelijk die te bepalen. Het is dus voldoende uwe mcening of intentie zoo te maken dat gij de aflaten wilt verdienen, zooals zij door den H. Va der zijn vastgesteld. Om de geloovigen krachtdadiger aan te zetten tot het verdienen van den grooten en bijzonderen Jubelaflaat, worden ge durende het Heilig Jaar alle andere afla ten geschorst. Dit wil zeggen dat, op wei nige uitzonderingen na, de aflaten niet meer aan levenden kunnen baten; noch tans blijven alle aflaten aan de geloovige zielen des vagevuurs toepasselijk. Uitgezonderd zijn, en kunnen ook voor de levenden gewonnen worden, onder meer, de aflaten gehecht aan het bidden van 't Angelus of 't Regina Coeli; aan 't bezoek van 't Allerheiligste gedurende 't Veertig-Uren-Gebedaan 't vergezellen van het H. Sakrament, wanneer het naar de zieken gedragen wordt; aan 't bezoek der kapel van Portiuncula te Assisië; aan 't bezoek der Bidplaatsen van het Heilig Land; de volle aflaat verleend aan dege ne die van 11 Februari 1933 tot 11 Februari 1934 tc Lourdes de Moeder Gods vereeren; de aflaten die K: rdinalen en Bisschop pen verleenen in Pontificale godsdienst plechtigheden; eindelijk alle aflaten te winnen in het stervensuur. De biechtvader, dien men kiezen zal voor de biecht tot den Jubelaflaat ver- elscht, heeft voor deze biecht bijzondere macht over bepaalde zonden en geloften. Deze schikkingen zullen van op den predikstoel, onder al de Missen worden afgelezen in al de kerken en openbare bidplaatsen van Ons bisdom, op den eer sten Zondag van de Vasten. Gegeven te Brugge, den 18 Februari 1933, t HENRICUS, Bisschop van Brugge. Op bevel van Z. H. Excell., Leo Asseloos, Kan.-Secr. door Volksvertegenwoordiger Robert D. DE MAN DE MIDDENSTANDERS EN DE COMPENSATIEKASSEN In het Staatsblad van 13-14 Maart JX ls er een Koninklijk Besluit verschenen dat ln de betrokken middens nogal ont roering en niet minder beroering heeft verwekt. We bedoelen het besluit waarbij de werkgeversbijdrage in de compensa tiekassen terug wordt gebracht pp het vroegere tarief en dus verhoogd met VIJF centiem per dag en dit dan nog met terugwerkende kracht van af 1 Ja nuari 1933. Tegen dat besluit wordt door de be trokken patroons en niet minder door de patroons aangesloten bij den Chris ten Middenstandsbond met klem gepro testeerd. Het Sekretarlaat van den Christen Middenstandsbond heeft aan de bladen een protestnota gestuurd, waarop wordt aangedrongen op het intrekken van be doeld Kon. Besluit. Met betrekking tot dit Kon. Besluit wilden we echter een paar bemerkingen maken. De wet op de gezinstoeslagen bepaalde de bijdrage die de patroons in de kom- pensatiekas te storten hebben. Rond Ok tober 1931 verscheen er een KONINK LIJK BESLUIT waarbij die door de WET VASTGESTELDE BIJDRAGE met vijf centiem per dag werd verminderd. Het is nogal begrijpelijk dat de patroons tegen die verlichting van lasten niet heb ben geprotesteerd en ze hebben er zich dan ook weinig om bekommerd of die vermindering al dan niet in wettelijke vormen is geschied. In ieder geval heeft de administratie een wetsverkrachting gepleegd wanneer ze de bijdragen der patroons bij Kon. Besluit heeft verminderd en thans heeft gemeend op de zelfde manier die on- wettelijkheid te dosn eindigen. Thans is de regeering zinnens de wet telijke weg te volgen en naar we ver namen uit goede bron is de regeering zin nens een wijziging aan de WET voor te stellen, zooals het feitelijk moet gebeu ren om de zaken in orde te brengen. Al dus zou het Kon. Besluit waartegen de Middenstanders met recht protesteeren vervallen en zouden de bijdragen terug kunnen verminderd worden. IS HET GEDAAN MET DE REGEERING DE BROQÜEVILLE? Onze parlementaire medewerker uit Brussel zal waarschijnlijk de kwestie van de latente regeeringskrisis en de oorza ken die er aanleiding toe gaven zuiken toestand te scheppen in zijn correspon dentie uit Brussel uiteenzetten. Wij willen enkele algemeene beschou wingen vastknoopen aan de toestanden zooals ze zich thans ontwikkelen. We beleven thans zeker de gewicht' ste momenten die de parlementaire t l politieke geschiedenis van ons land ooit zal gekend hebben. De toestanden die we in 1914 en 1926 hebben beleefd waren zeker zeer ernstig en we zullen niet be weren dat we inza'a rtrmcieele toestand in dezsifde vo8rwj«sRteii Arfceereh van 1926, neen, maar gezien de algemeene stroomingen die Europa doortrekken en gezien de zware crisis op alle gebied is de toestand zeer critisch. Niemand kan loochenen dat de finan- cieele toestand van het land ernstig is en-dat er van de regeering moet geëischt worden dat ze met het oog op het alge meen welzijn maatregelen durft voorstel len, die ons allen kunnen redden, zoo niet gaat de heele gemeenschap naar den ondergang en dan is het uit met alles en met dat alles bedoelen we al de voor- deelen die thans de sociale wetgeving ver zekerd aan alle lagen der bevolking. Op de princiepen gaan allen akkoord en geen enkel leider van de georgani seerde Christelijke Arbeiders zal het wa gen te beweren dat de financieele moge lijkheden de steunmogelijkheid van den Staat voor werkloozen en andere onge- lukkigen niet zou beheerschen. Ten andere wij zijn beter dan wie ook overtuigd, dat daar waar de financies van het land om zeep gaan, het gedaan is met de sociale wetgeving, maar ander zijds zijn we er eveneens van bewust dat een financieele gezondmaking niet moge lijk is zonder sociale vrede in het land, immers daar waar er sociale troebelen zijn, daar waar de volksmassas hun on tevredenheid uiten op een manier die ons doet denken aan stakingstroebelen van Juli 1932 in het Walenland kan er even min sprake zijn van financieele gezond making aangezien door die troebelen het vertrouwen wordt verzwakt. Wij hebben er dus alle belang bij en de regeering meteen en het land in het bijzonder dat er rust en orde heersche, dat de maat regelen die moeten genomen worden, met gezond verstand en redelijkheid worden genomen. Wij verklaren het hier nogeens luidop: De christelijke organisaties van werklie den willen in de eerste plaats meewerken om de misbruiken op gebied van werk loosheid uit te roeien, ze hebben ten andere sedert maanden in dien zin voor stellen ingediend bij den Heer Minister van Sociale Vcorzorg, doch ze vragen cat ook op andere terreinen misbruiken wor den uitgeroeid. Het is in dien zin dat de vertegenwoor digers van de christelijke werklieden hun vertrouwen in de regeering hebben uitge drukt, mits verder aan het Koninklijk Besluit op den noodtoestand en de nood zakelijke wijzigingen toe te staan. We kunnen niets voorspellen op het oogenblik dat we schrijven en we wach ten dus de gebeurtenissen af. «i* EEN MINISTERIEELE VERKLARING INZAKE DE BOUWPREMÏES Wij hebben reeds verschillende malen de aandacht onzer lezers getrokken op de kwestie van de uitbetaling der bouwpre- mies, thans heeft de Minister van Sociale Voorzorg als antwoord op een vraag van senator Van Coillie zijn verklaring publiek bevestigd, die hij heeft gedaan aan de afvaardiging van de Christelijke Demo cratische groep van de Kamer. De Minister antwoordde wat volgt: In gemeen overleg met mijn colle ga van financiën, zullen er aan de con troleurs der belastingen onderrichtingen worden gegeven opdat deze, gelijk vroe ger, de inlichtingen zouden blijven ver strekken betreffende de inkomsten van de personen, die vóór I Januari 1933, een aanvraag hebben ingediend om de ge naamds bouwpremie te bekomen, en van deze, die nog om dit rijksvoordeel, ingevoerd ter bevordering van het aan werven van huizen, opgebouwd door het toedoen der bouwmaatschappijen door de wet van 11 Oktober 1919 béheerscht, vra gen. Het is echter aan het geacht lid niet onbekend, dat bij gebrek aan de noodige kredieten, het onmogelijk is voor den dienst voor goedkoope woningen nog pre- miën betaalbaar te stellen. Het uitbetalen van de premiën, te verleenen krachtens het koninklijk besluit dd. 4 December 1930 moest, inderdaad, worden verzekerd door vooraf 75 miilioen te nemen va:: de op brengst der derde leening voor het aan gaan waarvan de Nationale Maatschappij voor Goedkoope Woningen machtiging beeft verkregen. Ongelukkiglijk werd tot nog toe. Ingevolge den geldelijken toe stand, de uitgifte van bedoelde leening niet mogelijk gemaakt. Overigens, ls het volstrekt onmogelijk voor de schatkist de voorschotten te doen noodig om de nog uit te kceren premiën te betalen, want wij dienen voor alles het evenwicht van het budget te verzekeren om den geldelijken toestand van het Rijk te herstellen. Wat er ook van zij, mogen de belang hebbenden de zekerheid hebben dat hun voldoening zal worden gegeven, zoodra de toestand zal verbeterd zijn en het moge lijk zal zijn, met wat kans er in te slagen, de leening van de Nationale Maatschap pij voor Goedkoope Woningen uit te ge ven. DE UITVOERVERGUNNINGEN VOOR PLUIMVEE EN KONIJNEN Wij hebben hier onze vraag meegedeeld die we met betrekking tot die kwestie aan den Heer Minister van Landbouw hebben gesteld. Ziehier wat de Heer Minister op onze vraag heeft geantwoord: De contingienteeringsgetuigschriften voor den uitvoer van landbouwvoortbreng- selen naar Frankrijk, worden verleend aan de uitvoerders van 1931, naar verhou ding tot de hoeveelheden die zij naar dat land verzonden hebben, zooals blijkt uit bewijsstukken: quittances der douanen, staten opgemaakt door de douane of door de agenten in douane. Die getuigschriften moeten door de uit voerders worden aangevraagd nadat zij aan mijn departement de bewijzen heb ben laten geworden van hunne hoedanig heid van uitvoerders in 1931. Sommige uitvoerders gelasten een man dataris om dat werk voor hen te doen. Ik kan hen dat niet beletten; nochtans, daar de verdeeling mathematisch is, kan de tusschenkomst van een dergelijk tus- schenpersoon geen invloed hebben op de te nemen beslissingen. Er valt bovendien op te merken dat de getuigschriften al tijd met de post verzonden worden aan de uitvoerders zelf. De contingenteeringsgetuigschrlften zijn persoonlijk en onafs taanbaar; het recht om ze te bekomen zou ontnomen worden aan degenen die ze zouden afstaan of ver knopen of die een derde persoon zouden gelasten ze voor hen te verhandelen. Indien mij bepaalde gevallen van een dergelijke handelwijze bekend werden ge maakt ten laste van houders van getuig schriften, zou ik niet nalaten een onder zoek te openen en, desgevallend, Je noo dige strafmaatregelen te nemen. Het goede gevolg van deze vraag zou kunnen zijn, dat er een begin gemaakt wordt met heel wat toestanden, dia thans, zonder misschien daarom klaarblijkelijke misbruiken te zijn, toch niet heel en al in orde zijn uit den weg te ruimen in het belang van al diegenen die werkelijk eer lijk en treffelijken handel willen drijven. ANTWOORD OP EEN LIBERAAL VRAAGJE! De liberale partij is in ons arrondisse ment geweldig bekommerd met mijn be scheiden persoontje en met de belangen der katholieke partij. Die heeren zijn te bezorgd om te ge- looven dat zij het ernstig opnemen. Hun bezorgdheid komt tenslotte op anders niets neer dan op een poging om onze partij en onzen persoon te diskrediteeren bij het volk. We zijn echter van oordeel dat de beste leuze tegenover die schijn heilige liefde voor onze partij en de ka tholieke partij vanwege de Liberalen is: doe wel en zie niet cm! Die heeren hebben ook geschreven dat ze eens goed zouden toekijken of volks vertegenwoordiger De Man zou aanwe zig zijn op de feestelijkheden aan de vaart te leper op Zondag 19 Maart 1933. We hebben slechts het volgende daarop te antwoorden: We hebben de gewoonte niet ons ergens te gaan opdringen. Daar we genoodigd zijn beantwoorden we vol gaarne aan de ontvangen uitnoodiglng. Aangezien nu de Handelskamer van leper het niet noodig heeft geoordeeld ons tot die plechtigheid uit te noodigen, moet het de heeren Liberalen ook niet wonder voor komen, dat ze ons daar niet hebben ge zien. Ziedaar kort en klaar de uitleg. Wat verder de kwestie aangaat van de vaart Ieper-Komen en de andere ingang zijnde besprekingen over een verbinding die door Diksmuide wordt gewenscht, kunnen we aan diezelfde liberale heeren meedeelen, dat we de kwestie der vaart sedert weken met den betrokken Minister hebben besproken en den dag dat de Handelskamer het noodig zal oordeelen onze tusschenkomst te vragen ln deze zaak zijn we bereid met hen die kwestie te onderzoeken en te bespreken. We mee- nen dat die heeren, die heel die zaak wil len omvormen tot een politiek manoeuver, beter zouden doen de zaak op zuiver com mercieel terrein te laten, dan zouden allen die werkelijk de belangen van den handel willen dienen in volle eerlijkheid kunnen samenwerken en zien wat er kan gedaan en bekomen worden. 33aBS2X3B2Es;sBsas&Kaxaasai3Ea De meerderheid geeft haar ver trouwen; de Christen Demokraten echter onder voorbehoud. GESPANNEN TOESTAND. Woensdag moest de brandende kwestie van den Werkloozensteun ter stemming komen in de Kamer. Vóór de Kamerzitting hield het hoofd bestuur van het Algemeen Werkersver- bond een zitting cm hun houding vast te stellen. Over het princiep zijn de Kristen-De- mokraten eensgezind met de Regeering maar niet over de modaliteiten der toe passing doch gezien het Koninklijk Be sluit nog niet gereed was en eene stem ming moest uitgebracht worden ln de Ka mer werd beslist de vertrouwensmoiie te stemmen mits voorbehoudom in de eerste dagen de onderhandelingen voort te zetten. In do Kamerzitting nu werd de vertrou- wensmotie neergelegd. Vooraleer over te gaan tot do stemming werd een motie voorgelegd door de Socialisten; zij werd verworpen. Ter stemming werd het vertrouwen in de Regeering gestemd met 99 stemmen tegen 82 en 1 onthouding. Do Kris ten-Demolira ten zullen enkel hun houding vaststellen wanneer het Ko ninklijk Besluit in zake de staat van be hoeftigheid zal verschenen zijn. De politieke spanning is echter nog niet geweken. (Meer daarover zult Ge vernemen in Brief uit Brussel DEZE TREKKING BEDRAAGT IEPER ALS BINNENHAVEN Onze lezsrs weten welk een onverdroten strijd de Iepersche Handelskamer gevoerd heeft voor het herstel van de levensader der aloude stede, de vaart van leper naar den IJzer, over Diksmuide naar Nieuw- poort-Zeehaven, cm aldus leper weer door een rechtslreekschen waterweg met de zee te verbinden. Deze vaart, welke ln het Iepersche al gemeen de Boezingevaartwordt ge- heeten, was voor den oorlog de bron van den voorspoed door de bevordering van handel en nijverheid. Men weet wat er van deze vaart na den oorlog overbleef. Het beschietings- geweld der Duitsche artillerie van uit de stellingen der streek van Meene:., had de vaart hseicmaal kapot gewoeld, zoodat er schier geen spoor van overbleef. HET HERSTEL VAN DE VAART Na den wapenstilstand werd het her stelwerk aangevangen, en men begon na tuurlijk eerst met het allerdringendste, den heropbouw der huizen, om de terug- keerende vluchtelingen onderdak te ver schaffen. Dat was het werk van het toen malig ministerie van Economische Zaken. Het herstel der landerijen viel in de bevoegdheid van het ministerie van Landbouw en Openbare Werken, hetwelk dus ook de herstelling der vaart van leper moest ondernemen. Doch dit departement zorgde eerst voor het herstel van den landbouw. Huiaer. heropbouw en lande- rijsnherstsl hielden gelijken tred. En men schoof het herstelwerk van de Iepersche economische bronader op de lange baan. Jaren en jaren is er met hard nekkige volharding moeten gestreden wor den cm de noodige kredieten voor de her- delving der vaart te bekomen. Met erkentelijkheid zullen de Ieperlin- gen hier eene vrome gedachte wijden aan de nagedachtenis en M. Colaert zaliger, die a-is volksvertegenwoordiger en burge meester van leper zooveel heeft gedaan om den heropbouw zijner geliefde stad te voliedigen door de herstelling van de Boezingevaart. De werken vorderden maar langzaam. De stad leper zelf had, met Staatshulp, den heropbouw der Iepersche kaaien aan gevangen. En thans is de vaart zoo goed als voltooid en legt zij leper weer in rechtsfcreeksche verbinding met de zee. VERBETERINGEN De herdelving der Boezingevaart heeft aan dezen waterweg merkelijke veroete- ringen gebracht. De kaaien van leper zijn aanzienlijk uitgebreid zoodat de stad nu een haventje bezit, in hetwelk de schepen alle gelegen heid tot lossing en lading zullen vinden. De vaart zelf is verbreed en uitgediept geworden voor het trafiek van schepen van 350 ton. Deze vaart loopt van leper naar den IJzer, en mondt in dezen we- reldberoemden stroom uit in de buurt van Diksmuide. In de streek van leper is de rivier de Ieperlee op een deel van haren loop in de vaart begrepen. Daarom heet men de vaart soms ook de gekanaliseerde Ieperlee. De herdelving van het kanaal is met ontzaglijke moeilijkheden gepaard ge gaan, vooral uit hoofde van den slechten grond de gevreesde zwei-klei, die oor zaak is geweest der volledige vernietiging van de vaart van leper naar de Lsie, met hare noodlottige ingraving van IPllebeke. Op de vaart van leper naar den IJzer is men verplicht geweest op sommige plaatsen de vaartkanten cchier plat te leggen, ten einde instortingen te ver mijden. Van leper tot aan den IJzer is er op de vaart maar eene uis gebouwd, na melijk de dubbele moderne sluis van Boe- zinge, welker bouw alleen 5 miilioen heeft gekost. Voor den oorlog was er te Boezing-e maar eene enkele sluis, eene merkwaardigheid, want deze sluis was toen de schoonste van het land, een echt kunstwerk. De gebei telde arduinsteenen dezeT sluis zijn door de stad leper bewaard gebleven. Nu heeft Boezir.ge een dubbele sluis: ue Boezinge- Dorp en t-e Boezinge-Sas. Boezinge heeft ook twee schoone bruggen: de brug voor het verkeer en de ijzerenwegbrug. Zooals de vaart nu hermaakt is, heeft zij de som van 20 miilioen frank gekost. -te: fW I slis J - ;.,:.yw:: .V M- ■tes»! DE EERSTE SCHEFEN IN FEESTTOOI, KOMEN OP ZONDAG 19 MAART 1933, DE NIEUWE AANLEGPLAATSEN TE IEPER BINNENGEVAREN De aankomst der eerste schepen in leper's binnenhaven, is waarlijk voor onze zco beproefde stad een heugelijke dag ge weest. Heel het kaalgewest is eene bloem, eene vlag en groot en klein 't is al te been. Ongelukkiglijk het weder en wilde niet mee, maar hoe meer het rr der inhuldi ging naderde, hoe meer het zonnetje zich berouwde en cm 10 M uur stak het zijn kopke tusschen de grijze wolken uit en 't was een echt feestweder. Doch zie, daar al den kant van Eoezinge, op de vaart die witte vlek, die steeds grooter en groo- ter wordt. Ja, 't is de motorboot Louisa van de heeren Collier en Vandamme, die de koers opent. Het draagt eene afvaar diging van de Handelskamer met den Heer H. Vermeulen als voorzitter. 't Is de Julia van Baasrode, eigenaar Verstraete, invoerders. De Heer Vergracht snijdt de koord door. Het is 10 uur 37 minuten. Ypriana- muziek staat op de kaai en heft het va- deriandsch lied aan terwijl eene twee dui zend koppige menigte krachtige en her haalde hcurrahs ten hemel stoot en tien zware kanonschoten door de lucht dreu nen om aan de stad en omliggende de blijde gebeurtenis aan te kondigen. Volgden dan de andere schepen, in voerders D&boeuf, de Jonge Charles eigenaar Cassier; de Jonge Angèi'e eigenaar Knockaert, allen met de drie kleur bevlagd, wij'l het laatste schip, de Helena hoog aan de mast de leeuwen vlag wapperen liet. Na de gebruikelijke gelukwenschingen vormt zich de stoet met Ypriana aan 't hoofd, gevolgd door de schippers, de in voerders en eene sterke afvaardiging van de Kandelskamer, samen met M. Jan Vanderghote, de schepenen en eenige le den van den gemeenteraad. Door de bevlagde straten midden eene opeengepakte menigte, gaat het nu naar het stadhuis waar de Heer Vermeulen de schippers en invoerders verwelkomt en de hoop uitdrukt dat ook de andere kaaiwer- ken weldra in aanbesteding komen zul len. Daarna neemt de Heer Burgemees ter het woord om de gedachtenis te hul digen van de Heeren Colaert en Sobry, die geen moeite gespaard hebben om het grootsche werk tot stand te brengen, en bedankte de Heeren van de Handelska mer en inzender Mijnheer Vermeulen om hun onvermoeibaar optreden voor het verwezenlijken van het lang g*>wcnschte doel. Tevens drukt hij de hoop uit dat de nieuwe haven voor stad en omliggende eene nieuwe bron van voorspoed en wel vaart zijn zou. Een luid applaus begroet die schoone rede. Aan de schippers en invoerders werd benevens eene herinneringsmedalje een kunstvol dipioma door onztn stadsgenoot Oktaaf Germonprez geteekend overhan digd wijl het gulden boek geteekend en de g!azen geledigd werden op den groei- enden bloei van de nieuwe have. Het vuurwerk dat de3 avond door het toedoen van de Handelskamer om en op de kaai moest afgeschoten worden werd ter oerzake van het slecht weder uitge steld tot op Paschen-avond. Laat ons hopen dat de heropening van onzen alouden en nieuwen waterweg de herboring van onze stad Inluiden zal. SSSUBSSHIulBHaSBaSSH&itSdSSKaS LEENING DER VERWOESTE GEWESTEN 5 1923 118* TREKKING S. 91298 nr 2 uitkeeibaar met fr. 500.009 S. 357730 nr 2 uitkeerbaar met fr. 100.000 S. 232316 nr 5 uilkeerbaar met fr. 50.000 S. 1845GÖ nr 3 uitkeerbaar met fr. 50.000 S. 166934 nr 3 uitkeerbaar met fr. 50.000 De andere nummers der reeksen hier boven vermeld zijn uitkeerbaar met 550 fr. üSBBSBSSBEaaBSSBSBSEaasaBEsa VOORZIENE OPENBARE WER. KEN VOOR ONZE STREEK Op de begrooting van Openbare Werken voor 1933 werden door de regeering vol gende bedragen voorzien voor werken uit te voeren in onze streek: 2.100.000 Fr. voor het verbeteren van de haven van Zeebrugge; 2 miilioen voor de haven van Nieuwpoort; 2.700.000 fr. voor werken aan de Leie; 1.300.000 fr. voor het kanaal van Roeselare naar de Leie; 3.700.000 fr. voor de vaart van leper naar den IJzer; 600.000 fr. voor verbeterings» werken in de polders van het Uzevbclt- ken; verscheidene werken u!t te voeren aan de kust: 8.900.000 fr.; 5.875.000 fr. voor toelagen aan gemeenten voor verbe teringen gemeentewegenissen; 1.525.000 Ir. voor de vaart Nieuwpoort-Duinkcrbe, atfb

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1933 | | pagina 1