SINKSEN Eurgerstrijd Voor 's Lands Finantieel Herstel Q0UWFEEST der Katholieke Turners Zonneslag KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER ROOSEVELT en de CRISIS STAD VEURNE De Gouddoöar officieel prijsgegeven Dc Heilige Wijdingen De nieuwe getroffen besluiten ECONOMISCHE WERELDTOESTANDEN Vaandel wijding H. Hartebond te Proven, op Zondag 11 Juni TWAALFDE van WE5TVLAANDERBN De Ontwapeningsconferentie De inflatie voltrokken NIEUWKAPELLE Een groote Handelsfoor te Roeselare ZONDAG 4 JUN! 1933. WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. 1' JAAR. Nr 23. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper. Bureel Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) In t Land 18,60 fr. I Frankrijk 35,fr. i Congo, Engeland 40,fr. Amerika, Canada en an dere landen 60,L Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge Posteheckrekening N' 15.570. Tel. Poperinge N' 9. TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1.00 fr. Kleine berichten (minimum.1 4.00 fr. 2 fr. toel. v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1* bl per regel 2.50 fr. Berichten op 2» bL per regel 1 75 fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 6 00 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - Kleine berichten tegen de Donderdag noen. De H. Geest daalde neer over de apos- ttkn onder de gedaante van vurige ton gen. Hij leerde hun ln een bijzondere les, wa; ze nog wel gehoord hadden van hun leven, maar nog niet hadden beleefd: Zalig de armen. enz.». Hij leerde, als door een instantané, wat zs nog maar half wisten: Mijn juk is zacht Hij leerde hun ook door inblazing d? eenige inflatie die niemand schade doet wat men maar weet als men 't zelf on dervonden heeft, hoe zoet de Heer is. Ze moesten onderwijzen, ze hadden op dracht gekregen: «Gaat en onderwijst.». En ze zagen zelf niet klaar in de zaken. D? Sinksenklaarte verdreef al hun duis ternissen, ze verstonden nu beter dan te voren dat een docde kan herleven, ook al Is zijn graf bewaakt; ze begrepen dat ds Verrezen» tegen de wet-ten van de Phy- siek in. kon opklimmen in de lucht. Ze waren nu opgeteerd, want ze wisten dat ziin Rijk niet van deze wereld Is. aan gezien Hii de wereld had verlaten bij zi.in hemelvaart. Te voren waren ze nog hardgeloovig; te voren waren ze nog maar half bekeerd, de sermoenen var hun Meester en zelfs i'in wonderen hadden in hun geest geen diere Drent geslegen. Maar nu komt het geddeliik kontakt. de bovennatuurlijke intmtie; nu wordt de strooming aange legd de hoogspanning werkt, en geeft de beweegkracht" het menschelljk verstand s'eivert niet meer. het kent zonder stu- derrsn. Hét inwendig licht van den Geest d;r Waarheid doordringt hen met onweer- j'aanbare X-stralen. die uit steenen zelf zonen van Abraham kunnen verwekken. DE LEERAAR Hij nsemt den sluier van vóór hun cogen weg om ze, eens voor goed, de klare waarheid te doen inzien. Die Leeraar doceert zonder woordenge- ruoiit: Bemint elkander. En feite lijk. er heerscht onder hen een goe geest: over alles zijn ze 't eens. Hij overtuigt hen van de grondwaar heid: «Zonder Mij kunt gij niets.». Die Leeraar opent voor htm bekrompen geest nieuwe vergezichten op de toekomst. Hij verruimt hun gezichteinder die te varen maar tot hun streke strekte. Als d.e Lieeraar spreekt, al de anderen mogen zwijgen. Die repetiteur herhaalt in nun binnen st, phonographisch-juist, de Christus- woorden die hen meest hadden getroffen. Als die inwendige docent gesproken heeft, moet men geen vragen meer stel len. Die professor geeft hun de juiste bepa ling en de ware formule van den mensch: Een ziel een lichaam de H. Geest. Het derde bestanddeel kan door niets vervangen worden. Die precepteur leert hun daarbij met onuitsprekelijke verzuchtingen in hun ziel, al de geheimen eener hooger orde, te be ginnen met de verhevenste Realia: den Vader en den Zoon. Visschers worden tót godgeleerden geprornuvetn u Hij wijst hun den weg naar God en bakent hem af met kruisen en offers. Hij geeft hun de leuze: Zo;kt u zelf niet, zoekt God in alles. Hij geeft hun de noodigste levenskennis: de kunst om wel te bidden. Maar het is zuike groote kunst niet meer, sedert Hij zelf bidt in hen en het hun vorenzegt. Ha! Die twaalf scholieren met late roe ping, hoe aangenaam verrassen zij den Ooziener door hun beste uitslagen. Hun Meester zal niet meer moeten zeggen: Zijt ook gijlieden nog verstandeloos?». De Meester zal hun niet meer moeten verwijten gelijk vroeger: Ik ben al zoo lang bij U en gij kent Mij nu nog niet. Vóór de groote les vroegen zij nog tot hun Meester bij zijn hemelvaart: Is 't nu eindelijk, dat Gij het Rijk van Israël zult herstellen? Onnoozele studenten, gij zult moeten uw klas verdubbelen. Sedert de groote Geest direkt op hun geest werkte, zouden zij beschaamd zijn nog zulk een dwaze vraag te stellen. Van de laagste klasse zijn ze ineens naar de hoogste overgegaan. Ze zijn in eens oolijk geworden en hebben verstaan: de dwaasheid van het Kruis. Wat zij zegden van den schoolmeester hunner ziele jeugd (den besten meester van dien tijd): Nooit heeft een mensch alzoo gespro ken, zeggen ze met nog meer waarheid, van hun nieuwen Hoogleeraa.Nooit heeft iemand zoo gesproken. De eerste meester van het lager onder wijs, had het hun ten andere zoo voor speld: «Hij zal u alles leeren. Hij? Wie is dat? De beste Leeraar, niet alleen van ge heel de wereld, maar van gansch den hemel. DE LEERLINGEN Hij zal u alles leerenhad de Meester beloofd. Voor dien Leeraar blijft de mensch heel zijn leven een leerling. Hij mag nog weerkeeren voor ons. We noodigen Hem dringend uit: Kom, H. Geest. Hij zal komen, Hij zal u leeren dat gij Hem dén slechts bemint wanneer gij voor' Hem en voor zijne zaak werkt en lijdt. Hij zal u wijsmaken dat gij te voren een di lettant waart. Dilettanten doen heel goed in een Akademie. Maar hst Rijk Gods is geen Akademie; het college der apostelen was er ook geen. De apostelen moeten een leering predi ken die ze zelf niet verstaan; de jongens zullen lachen met zulke meesters die niet voort kunnen in hun les. Neen, voor hun inwendig leven hebben zij den hoog- sten Kerkleeraar. Ben dozijn mannen, meestal zonder op voeding, met nog geen vijf fr. op zak, leeraars die geen boeken hebben, ook niet de cahiers van een voorzaat, zelfs niet een calepin waarop ze binst den driejari gen leergang nota's namen, niets. Hewel, die mannen moeten nu prediken voor alle volkeren, tot het uiteinde der wereld, en voor alle tijden, tot het einde der eeuwen. Ze zijn er wel mee. Men zou bedanken voor zulk een zending. Ze zouden megen tegenpreutelen en In de waarheid blijven met te zeggen: «Dat kunnen wij niet. Neen, dat kunt gij niet, maar IK ben met u.Die dat zegt weet wat Hij hun gebiedt en ook belooft. Ziin gedacht is: Die mannen tellen niet. Ik ben met hsn t.t.z. mijn Geest. De nieuwe geschiedenis dateert vanaf dat woord, het krachtigste van heel het H. Schrift: Ik ben met U alle dagen. Ik ben in u... tot de voleinding der eeuwen IK, die het zaad kan zaaien, doen kiemen en rijpen, al op één dag Ik. En dat is mijn werk, niet het uwe. GEEN STROOVUUR In het instituut van het Cenakel kregen ze het technisch onderwijs van een zende ling. Daar werd hun op het heit gedrukt: Gij kunt geen discipel zijn, zoo gij geen apostel wordt. En degene die aan den Leeraar meest voldoening schonk door de vorderingen, de eerste in uitmuntendheid, die meest -rx UVTT» UIT Qt; ICÜCH SIMM» y y »*v de beste leerlinge van den H. Geest, de Koningin der apostelen, Maria. Het Sinksenvuur was geen stroovuur, en de apostelen waren geen strooien mannen. Twaalf ongeleerde menschen vormden het I» ministerie van Christus-Koning. Dit ministerie is nooit gevallen. Eten honderd en twintig mannen die al lemaal in ééne zaal binnen konden, vorm den heel de primitieve Kerk. Petrus predikte, de menschen luisterden naar dien luidspreker die in één wrong de taal kwestie oploste. Na Petrus' eerste rede waren ze reeds met 3000. daags daarna met 5000, enz. Dit was de welsprekendheid niet van Pe trus. Deze was maar de haut-parleur, de stem kwam van verder. De overredingskracht kwam van hoo ger, de Handelingen der Apostelen zijn 't Evangelie van den H. Geest, en niets anders. Het Pinkstervuur, voor wie gelooft, kan nog gelijk weleer een wereldbrand ontste ken. A. B. tE3SEK&3S8EBEI!98BB53S35S8BBBilBB(BBBflBBBBBBBllBflBBBBBBBBBEBBB is de naam van eene nieuwe politieke partii welker stichting dezer dagen werd aangekondigd door een vlugschrift. We stellen vast dat deze partij geen rekening houdt met het hoofddoel dat ieder kristen mensch moet bezielen, na melijk: God; noch den weg die den mensch tot dit doel leidt: de godsdienst; en dit is te betreuren! Het zal wel overbodig zijn te wijzen op dit groot gevaar dat schuilt in de op richting van neutrale organisaties. An dere landen hebben er de treurige erva ring van opgedaan. Om maar één voor beeld aan te halen; het katholieke Spanje dat, bij gebrek aan organisaties op ka tholieken grondslag, op één dag onder ste boven werd gekeerd. DE GROOTE VERANTWOORDELIJKHEID welke de katholieke burgers en midden standers te dezer zake hebben, kan niet genoeg in 't licht worden gesteld. Sedert tientallen van jaren bestaat de Kristene Burgers- en Middenstandsorga nisatie waarin benevens het aangegeven hoofddoel, de stoffelijke, ekonomische en kultureele belangen van den Burgers- en Middenstand worden bewerkt. Al de pun ten van het programma van Burgers- strijd vonden we reeds lang op het pro gramma van de Kath. Organisatie en werden reeds gedeeltelijk verwezenlijkt. WAAROM I. KATHOLIEKE BURGERSVEREENIGINGEN? Deze vraag werd in 't Junlnummer van IE28 van De Raadsmanhet orgaan van den Kath. Burgersbond van Roese- lare, duidelijk beantwoord: De benaming zelf van onzen algemee- nen bond: Katholieke Burgersbond voor Middenstanders en alle Burgersmaakt voor allen klaar dat wij op principieel ka tholieken grondslag staan. Eerbied voor godsdienst, huisgezin, eigendom en va derland staat bovenaan op ons program ma. Wij strijden onder katholieke vlag! Ook van onzijdigheid willen wij niet we ten. Wij zijn overtuigd dat het niet an ders kan of mag. Waarom? 1) Omdat het onmogelijk is de alge- meene standsbelangen van de burgerij te behartigen zonder bovenaan in de reeks de godsdienstige en zedelijke belangen te plaatsen als de voornaamste, en daar in gelden alleen de volstrekte rechten van de katholieke waarheid. 2) Omdat ook in het nastreven van stoffelijke economische belangen de ka tholieke zedeleer haar woord te zeggen heelt. De christen geest moet de be staande maatschappelijke en economische orde doordringen, indien deze ooit gezond wil worden. Christelijke naastenliefde en tech.vaardigheid zijn de onmisbare voor- Waarden voor het wegruimen der sociale wantoestanden, waaronder ook de mid denstanders te lijden hebben. 3) Omdat de zoogezegde onzijdigheid van om 't even welke sociale vereeniging reeds genoegzaam bewezen heeft hoe gevaarlijk zij is voor de godsdienstige overtniging der bij haar aangesloten le den. Hoe dieper zulke vereeniging in het leven harer leden ingrijpt, hoe grooter de gevaren. Wie lotsverbetering betracht zonder rekening te houden van den gods dienst, wie zijn vak- of standsbelangen zooals zij door de vereeniging, van welke hij deel maakt, worden opgevat, buiten elke godsdienstige beschouwing houdt, gewent er zich aan over de samenleving te denken zonder godsdienst. Hij sluit zijn geloof uit zijn openbaar leven, en stilaan ook uit zijn privaat leven uit. Neutrale bonden miskennen de waarheid dat de menschen niet slechts als enke lingen, maar als leden van gelijk welke maatschappij Gods geboden als richt snoer moeten nemen. 4) Omdat het hoogste kerkelijk gezag aan Katholieken verbiedt deel uit te ma ken van neutrale vereenigingen, bijzon derlijk als er doelmatige kristelijkc orga nisaties bestaan. In zijn wereldbrtef Re- rum Novarumhoudt Paus Leo XIII voor dat de sociale vereenigingen katho liek moeten zijn, ja dat daarover zelfs geen twijfel kan bestaan bij hen, die 's menschen hoogste goed, niet in 't drei- gendste gevaar willen stortenEn be paaldelijk voor ons land geldt de bepa ling van het provinciaal concilie van Me- chelen, gehouden in 1920: Van genoot schappen die de kristelijke grondstellin gen niet erkennen, maar ook niet be kampen, noch overtreden, mag een Ka tholiek geen deel uitmaken, tenzij er geen betere vereeniging is en dan nog met de noodige voorzorg, b. v. van voorzichtige raadvraging, en tenzij er betrekkelijk ge wichtige reden bestaat om een voordeel te bekomen of een kwaad te verhinde ren»; (Decreet 122). Om al deze redenen moeten de katho lieke Burgers en Middenstanders hunne vereenigingen op katholieken grondslag opbouwen, en dit kan zooveel te gemak kelijker daar, Goddank, de overgroote meerderheid, de algemeenheid mag men zeggen, van onze burgers den traditio- neelen katholieken geest heeft bewaard. De verdediging en vrijwaring van AL hunne belangen kunnen er enkel bij winnen. Ook in ons bondsleven willen wij prac- tisch geloof hechten aan 't woord van het Evangelie: «Zoekt eerst het rijk Gods. en al het overige zal U toegewor pen worden IBBBBBBÜÜTaBSnBBBBEBEXBIBBBa Gebruikt Chicorei Wyppelier-Taffin, 't is de beste. Door de Regeering werden tien beslui ten genomen met het oog op de flnantieele redding van het land. De Kabinetsraad keurde Dinsdag 1.L de laatste beslissingen goed alsmede de opgestelde teksten. De besluiten verschenen Donderdag 1.1.' in het Staatsblad. Opofferingen zijn in rechtvaardige mate gevraagd aan alle standen en alle schikkingen zijn maar van beperkten duur. De besluiten zijn ecl-.er zoo omvang rijk dat het ons onmogelijk is deze te doen verschijnen en wij zullen ons dan ook be perken met de groote lijnen op te geven. 1) Besluit tot reorganisatie van al wat de werkloosheid betreft, met inrichting van een gemeen en nationaal Crisisfonds; 2) Nieuw regiem der ouderdomspen sioenen; reorganisatie van de controol; beteugeling van alle bedrog; verminde ring van 5 van de vergoedingen met ingang van 1 Juli, en betaling per maand; 3) Hetzelfde wat betreft de vermink ten en gebrekkelijken, waarvan de wet geving zal aangepast worden. Niemand in Belgie zal er aan denken werkloozen of verminkte arbeiders te berooven van de vergoeding welke zij noodig hebben om te leven, of van hun pensioen dat voor hun bestaan noodzakelijk is, maar het belang zelf dat men toedraagt aan al de genen welke in nood verkeeren, vergt dat elk bedrog zou nagespeurd en afgeschaft worden. De vijand van de echte werk- looze is diegene welke, alhoewel hij in komsten heeft, nog eene vergoeding trekt waarop hij geen recht heeft en aan de plundering van de Staatskas meedoet. Deze besluiten voorzien eene reeks con- trcoimaatregelen en, naar gelang van de ondervinding zullen zij aangevuld wor den; 4) Besluit betreffende de beschikbaar stellingen van agenten in openbare dien sten en beteugeling van de misbruiken; 5) Vermindering van 20 der kredie ten voor werken uitgevoerd op kosten van den Staat; 6) Wijziging van het regiem van bezol diging van het Staatspersoneel met beper king van de cumul en vermindering van 5 op de daarvoor betaalde vergoedin gen; 7) Wijziging van het regiem der rust pensioenen met verin indeling van 5 en beperking der cumulatie van pensioe nen onder elkaar; 8) Wijziging van de nationale crisisbij drage; 9) Reeks maatregelen betreffende de invaliedenpensioenen met vermindering van de herzieningstoelage, waarvan de groote verminkten natuurlijk steeds uit gesloten blijven; 10) Beteugeling en bestraffing van de misbruiken op alle gebied. Voor het nemen van deze maatregelen was het noodig 39 a 40 wetten te herzien, wat een bewijs is hoe noodig het was een snellere methode te kunnen toepassen dan een parlementaire studie toeliet. Woensdag avond deed de regeering, bij monde van den Heer Poullet, in het Vlaamsch, en van den Heer Jaspar, in het Franseh, per radio een bercep op het land om de besluiten met welwillendheid te willen aanvaarden. Beide ministers zetten de verscheidene besluiten uiteen die door de regeering nocdig geacht waren voor het algemeen welzijn] Tot slot hunner radio-rede zeiden beide ministers De tien maatregelen werden door al de ministers in volle overeenstemming ge troffen. Zij hebben eene moeilijke, zware taak, met groote verantwoordeli jkheid op zich genomen. Zij vragen dat hnn werk zonder passie zou worden beoordeeld. Si Laat ons hopen dat vele dier maatrege len enkel van korten duur zullen mogen zijn en dat de inspanningen en offers die aan allen gevraagd zullen worden voor liet algemeen welzijn mochten ten goede komen en bijbrengen tot het spoedig te- rugkeeren van betere tijden. (a5BSZ3BS£!BBBaBa3BlBBlBE-3BaSCieBSBBBBI3BBBBBBKË8BBBBBB8H3BB3 III. VERHEUGENDE RESULTATEN. Nu stelt zich als vanzelf de vraag: Zal Roosevelt er in gelukken het mirakel van de economische hervatting te be werkstelligen? Het is natuurlijk nog te vroeg om daar op een afdoende antwoord te geven. De herstelbeweging wijlt nog in haar eerste stadium. Maar wat we nochtans reeds kunnen doen, is, de tot nog toe bereikte resultaten naar voren te brengen en eenige sommaire conclusies te trekken. Gelijk we in een vorig artikel hebben gezien, is de actie van Roosevelt er in de eerste plaats op gericht, de wereldprijzen der grondstoffen te verbeteren, het is te zeg gen terug ioonend te maken. Immers elke den. DUwas echter^ beloond wor- ken, en bijzonder in den landbouw, sinds lang het geval niet meer. Eenige losse voorbeelden zullen volstaan om dit duide lijk aan te toonen. Zoo was in 1932 de wereldprijs van de suiker nog slechts gelijk aan 1/3 van de vooroorlogschen prijs; de cacao en de kof fie waren goedkooper dan voor den oor log; de wol was 1/3 van zijne vooroorlog- sche waarde verloren; de kemp, het katoen, het zink 2/3; de caoutchouc span de de kroon met een verlies van 6/7 van zij ne vooroorlogsche waarde; koper, tin, lood, platina, wierpen absoluut geen winst meer af. En dag na dag hoopten de stocks zich hooger en hooger op, aldus de reeds fel- geteisterde prijzen nog lager drukkende. In dien chaotischen toestand een ken tering ten goede doen plaats vinden, U zult het met mij volmondig bekennen, be- teekent niets minder dan Titanenwerk verrichten. De ingrijpende maatregelen door Roose velt getroffen en de gegronde vrees voor een scherp-doorgevoerde inflatie zijn er nochtans in gelukt de prijzen merkelijk aan 't schommelen te brengen. Hier moeten we echter een voorbehoud maken. De prijsstijging kan dan eerst als werkelijke verhooging aanzien worden, in dien de verhooging de daling van de goud- waarde overtreft. In cijfers uitgedrukt: de dollar heeft totnogtoe ongeveer 15 van zijn goudwaarde verloren, dus moeten de prijzen, in dezelfde tijdspanne, met minstens 20 gestegen zijn, alvorens er van merkelijke prijsverhooging kan ge sproken worden. Is dit gebeurd? Voor vele grondstoffen is dit werkelijk gebeurd. Tusschen begin Januari 1933 en begin Mei 1933 is de prijs van het koren met 35 gestegen; de prijs van de suiker met 57 de prijs van de huiden met 27 de prijs van het blik met 26 de prijs van het katoen met 15 de prijs van het maïs met 13 de prijs van het koper met 10 de prijs van het zink met 1/2 de prijs van 't lood daaren tegen is nog met 2 gedaald. Zonder buitensporig optimistisch te wil len zijn moeten we toegeven dat er zich een kentering ten goede in de grondstof- fenprijzen heeft voorgedaan, die de re- valorisatie van de stocks voor gevolg heeft, en een vermeerdering van koopkracht meebrengt. Nu wordt er wel beweerd dat die prijs verhooging van louter speculatieven aard is. Het zou onzin zijn te beweren dat de speculatiezucht der Amerikanen er voor geen gedeelte tusschen is. Nochtans mogen we niet uit hel oog verliezen dat vele bank deposito's geblokkeerd liggen of slechts voor een miniem gedeelte opeischbaar zijn. En anderzijds weten we toch ook, dat de nijveraars, de handelaars en de winke liers sinds langen tijd reeds de producten die ze noodig hadden dag voor dag inde den. Stock bezaten ze niet meer. En voor zichtigheidshalve hebben ze hunne schom melende munten in goederen omgezet en zoo zijn de opgehoopte stocks merkelijk ontlast geworden. En omdat die stocks niet terug tot fantastische hoogten zouden cploopen worden landbouw en nijverheid onder productiecontrool geplaatst, gelijk we dat in het vorig artikel hebben gezien. Naast de prijsverhooging der grondstof fen is er tevens in de Amerikaansohe nij verheid een merkelijke verbetering inge treden. De productie van de metaalnijverhei4 die in Maart slechts 15 van de normale voortbrengst bereikte, is in de week van 6 tot 13 Mei tot 35 gestegen en den uit voer van metaalwaren steeg in April met 25 tegenover Maart. De /fBierikaansche stocks in tin waren einde April met 6000 ton verminderd. De leveringen in lood be reikten in April 25.044 ton, tegenover 21.950 in Maart. Het goederenvervoer op de spoorwegen schommelde weer rond de 500.000 wagons, gelijk in de beste maan den van 1932. Volgens officieele statistie ken van het Departement van den Ar beid waren er in April 1.6 meer werk lieden aan den arbeid tegenover de vorige maand en werden er voor 4.5 meer Ico nen uitbetaald. De Silk-Corporation ver hoogde haar personeel met 4.5 In April werden er in de Vereenigde Staten 26.226 ton caoutchouc verbruikt, tegenover 18.047 ton in Maart. De auconijverheid krijgt zoovele orders dat de productie in Mei ruim 200.000 rijtuigen zal bedragen, tegen slechts 170.000 in April. Verder meldt m een grooter verbruik van de elekiriscue drijfKracht, een grootere afzet in de wa renhuizen, een grooiere uitvoer, bijzonder van kauoen, meestal naar Europa. Dit alles te samen genomen scnetst een gansch ander beeld van de Vereenigde Staten^die met, Dy'urgl het ergst door eenige gegevens conclusies te wfllenTïaiëtx; die ze niet bevatten, mogen we toch be vestigen, dat die eerste resultaten, op een tijdspanne van amper een paar maanden behaald, waarlijk verheugend zijn. Nu moeten we ons afvragen: bestaat er geen vrees dat de koopkracht der werklie den te zeer zal daien? Immers, door den val van den dollar hebben de loonen 15 van hunne goudwaarde verloren. In vele gevallen zal dit tijdelijk zeker het geval zijn. Nochtans is 'er een energieke be weging op touw gezet om dit euvel zoo veel mogelijk te keer te gaan. Vele han dels- en nijverheidsinstellingen hebben blijk van doorzicht gegeven en de loonen automatisch aan den nieuwen stand van zaken aangepast. Het huis Bache van New-York, dat 31 bijhuizen telt, heeft onmiddellijk een salarisver hooging van 10 toegestaan; de Cord-Corporation 5 15 katoenfabrieken uit Zuid-Caro- lina, die aan 9000 werklieden arbeid ver schaffen, 10 de voornaamste weverij uit New-Hampshire, 15 enz. enz. Ook Roosevelt is ten zeerste met die kwesde begaan, en door de Wagner-Biü heeft hij de machtiging bekomen cm, in dien noodig, minima-iconen vast te stel len. Het lijdt dus geen twijfel: in Amerika zijn verheugende teekenen van economische hervatiing waar te nemen. Zuilen ze zica als een olievlek verdei uitbreiden en ooa Europa aandoen? Dit zal grootendeeis af hangen van de positieve resultaten die de Economische Wereldconferentie zal af werpen. Daar zal beslist worden wence wegen de wereld verder zal bewanoeten. Daar zullen de volkeren moeten kiezen tusschen een loyale, positieve internatio nale economische samenwerking en de ge sloten economie, waarin ieder land zich nog hooger met toltarieven zal ommuren, beproevende, op eigen krachten en in eigen grenzen een verbetering van de eco nomische inzinking te bewerkstelligen. Dit tweede vooruitzicht, dat voor een paar landen reeds een voldongen feit ge worden is, ware voor Belgie de miserie. Indien de uitvoer in de komende maanden nog zou slinken, ware dit voor menige nijverheid op exportatie aangewezen, en in de eerste plaats voor de Belgische kool- nijverheid, die zich nu reeds in een hache- lij'xen toestand bevind», de dood. Op de Economische Wereldconferentie zullen de volkeren hun goeden wil moeten toonen, en we kunnen niet gelooven dat uit die besprekingen geen verbetering van den economischen toestand zal voort spruiten. Verwittigde Roosevelt niet reeds zijne landgenooten dat inzake voorspoed, Ame rika op de andere landen was aangewezen, gelijk trouwens de andere landen dit ook op Amerika zijn! Laten we hopen, spijts allerhande tegen strijdige berichten, dat de volkeren, na ja ren lijden, eindelijk alle enggeestigheid zullen afleggen, om daadwerkelijk, in bree- de internaiionaie samenwerking, een mooie toekomst voor te bereiden. Daarin alleen ligt de redding. En gelijk we hebben gezien, wijst Roosevelt de weg. Zij daden zijn als een lichttoren in dezen duisteren tijd. H. M. Met het veriaten van den goudstan daard deze week, staan we voor eene nieuwe situatie. De gevolgen die daaruit spruiten zijn tweeërlei: nationaal en in ternationaal. Ik zal die gevolgen in een kort artikel samenvatten aanstaande week. H. M. Prachtig vaandel verbeeldende in zijn plooien, de groote Meester, Christus-Ko ning, die zegent, met eenen kostelijken zegen, zijn volk van Proven, voorge steld door zijn oude kerk, school.en kloos ter en zijn kapel van Lourdes, duurbaar aan de Provenaars. Prachtig vaandei dat nu zijn zal, het herksnningsteeken van reeds nen 250 Bondsleden, die maandelijks, te gader, weinigen uitgezonderd, hulde brengen aan hunnen Meester en hunnen Koning, kra nig toonen dat zij willen dat Hij heersche over hen en hun medeburgers toeroepen: Schaart U met ons, onder zijn juk dat toch zoo zacht is. Doch niet slechts de leden van den Bond, maar alle Provenaars zijn in dezelfde stemming, bewijs daarvan dat allen, se dert lange reeds en uit eigen beweging zoo te zeggen, bemoeid zijn met dan vaandel- feest en er eenen luister willen aan geven dien men nooit gedacht had; bewijs daar van dat sedert lange reeds, alles meisjes handen bezig zijn met het vervaardigen van bloemen, nen macht van bloemen, ro zen, roede, witte, gele of van andere kleu ren maar steeds rozen, als zinnebeeld van liefde voor den Meester; bewijs daarvan, dat jongelingen, ijveraars van den Bond of anderen er aan houden, als ruiters op forsche peerden gezeten, te rij den in den stoet dat 't volk er aan houdt dat een triomfwagen, waaTop bet Beeld van "t H. Hert gevoerd worde, door de straten der parochie, onder zegepoorten, en begeleid door gezang en muziek; bewijs nog, dat niet een huis zal zijn, waar 't minnend Hart van Jesus niet vereerd, versierd en verheven zal zijn tusschen bloemen en festoen. Ja, zelfs gansch het Westland schijnt te willen meedoen, menige leden aller Bon den van 't omliggende, komen op met vlag en vaan, het muziek om te verbroe deren met de Bondsleden van Proven, om samen met hen. als enkele leden van dat machtig leger dat in Belgie duizende en nog duizende leden telt, te toonen dat zij werken zullen «n niet rusten tot dat hun ne leus bewaarheid worde: Ohristus Winnaar, Christus Heerscher, Christus de Koning. Allen dus op II Juni naar Proven en moge dit feest door gansch de streek het rijk van Christus en van zijn minnend Harte, beter nog doen kennen, en den Meester zelve meer doen beminnen. FEESTPROGRAMMA Om 3 uur stipt: Optocht van al de bon den uit de streek. Na den optocht op de versierde markt: Aanspraak door een wereldlijk spreker en door E. P. De Clip- pele. Plechtig Lof In open lucht waaronder wijding van het Vaandel. Om 8 uur stipt: Afrollen van den we reld beroemden DUBLIN-FILM. Bi!9B?3BHBisaa!!aBaBSi3a98Sisu£kdsaa^2aasa2ZDZBaGiiaaBK3Xssc9aaBaiB?ss&aaaiBaBa9BBBBBBBaBsaEB nui VEURNE. PRACHTIGE TENTOONSTELLING. Op 10 Juni, 's avonds te 8.30 uur in Ste Walburgapark, PRACHTIG TURNFEEST, met de medewerking van de Eere-afdeeling van 't Gouwverbond. Op 11 Juni, 's voormiddags WEDSTRIJD tusschen al de Maatschappijen en hunne trompetterskorpsen. 's Namiddags te 2 uur GRGOTSCH TURNFEEST, met 24 maatschappijen en 1500 deelnemers. Iedereen houde die dagen vrij voor zijn huisgezin en zijne familie. iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiniifliuiiiinHiniiiiNiHMu^ Zooals we verleden week meldden li de flinke Turngilde De Sporkinzonen van Veurne reeds in het bezit van een zestig tal prachtige bekers voor den Grooten Gouwdag van 11 Juin aanstaande. Onder de milde gevers der bekers stip pen we aan: De Eerw. Heeren Geestelijken van Sint Niklaaskerk. Veurne; De Eerw. Hee ren Geestelijken van Ste Walburgakerk, Veurne; De Eerw. Heeren Principaal en Professors van 't Bisschoppelijk Col lege, Veurne; E. H. F. Ryckeboer, Veurne; E. H. B. de Graeve. Veurne; Kristen Middenstandsbond, Veurne; Heer R. Cornille, Bestendig Afgevaardig de, Koksijde; Heer R. de Spot, Veurne; Drs G. Vandenbulcke en Zoon, Veurne; Heer M. Denolf, orgelist, Veurne; Heer Ottevaere, Hotel de Commerce Veurne; Heer G. Debeerst-Vanhoutte, Brouwerij De Fabriek Veurne; Heer P. Vandedrynck, Café de l'Espérance Veurne; Heer O. Coulier, Café de la Couronne Veurne; Heer O. Reynaert, Hotel du Nord Veurne; De Kinder» Cornette, «Gasthof Oud Veurne Veur ne; Tooneelmaatschappij St Lutgar- dis Veurne; De Toekomstkatho liek weekblad voor Veurne-Nieuwpoort- DE BEKERS TE BEHALEN OP DEN COUWDAG Diksmuide 'uupc W"1 Vvn iit'iimi aagen schenen al da afgevaardigden bezield met de beste in zichten, maar die goede gevoelens zijn grootelijks vervlogen in dsn oop der laatste dagen. Over de definitie van aanrander over de toegelatene machten op land en zee, enz., wil niemand toegevingen doen aan andere, zoodat de conferentie weer om groot gevaar loopt in duigen te val len. Evenwel heeft Roosevelt laten weten dat in geval de ontwapeningsconfe rentie mis loopt hij zich in geenerdeele nog zal mengen in de Europeesche kwes ties en de Europeesche landen ondereen zal laten twisten om tot een akkoord te geraken. In den schoot der Algemeene Commis sie der Ontwapeningsconferentie werd Woensdag 1.1. beslist de besprekingen uit te stellen tot 1 Juli e. k. Men hoopt even wel dat in September een akkoord zal kunnen geteekend worden. Waar de Ontwapeningsconferentie zal gehouden worden Ziehlje op het gebouw te Genève, waar den Volkerenbond zal samenkomen om de ontwapening te bespreken. Vorenop ziet men de herinneringsplaat ter nage dachtenis van Voorzitter Woodrow Wil son, stichter van den Volkerenbond. Stukloopen van Huid en Voeten en Slukzitten bi| Wielrqden verzacht en geneest Oom 4 co Punk. In alle Aootkrfc»* teimiTMiriinaair*™ ji Door da regeering van President Roo sevelt werd de gouddollar officieel prijs gegeven en de goudclausuie van den dol lar ingetrokken. Voor alle schulden wordt de goudclausule afgeschaft en da landen die nog oorlogsschu'.den aan Amerika te bataten hebban kunnen zulks voortaan doen in papier-geld. Een nieuwe uitgifte van papiergeld en schatkistbons zal uitgegeven worden zoo dat de inflatie voltrokken werd. De dollar is dan ook aan het zakken gegaan en Donderdag morgen kwotesrde laaassaaBQaBnasaaasBaaBaaasassiasaaBaassassasaaHEasESBsra KERKELIJK LEVEN nog enkel 29 fr. 90, wat een waardever mindering beteekent van 6 fr. ongeveer- tegenover den vroegeren gouddollar. Door de Amerikaansche Kamer werd het besluit der regeering goedgekeurd. Tot op welk peil de dollar nu zal ge bracht worden blijft onbekend. Door de regeering werd eveneens een wet onderteekend waarbij alle emissie moeten bekend gemaakt worden alsmede de uitgifte-prijs dezer. Dit om alle finan tieel bedrog zoo mogelijk te vermijden. Binnenzicht der zalen welke men bezig Zaterdag a. s. 10 Juni, zijnde Quater temperzaterdag der Sinksenweek, worden de nieuwe priesters, diakens, onderdiakens, enz. gewijd in ons bisdom: de arbeiders voor het heil der zielen en tevens de hoop van den bisschop. Van hoe groot belang het is, dat er vete en vooral ook goede priesters komen, zal iedere christen mensch begrijpen, zelfs diegenen die maar een flauw begrip heb ben van de waarde eener ziel en van hare eeuwige bestemming. Groot en voor geen mensch te meten is de waardigheid van den priester; maar ook ontzettend groot is de verantwoor ding die op zijn schouders rust. Laat hem in waardigheid nog zoo \er boven de ge wone menschen verheven zijn, hij blijft toch mensch, met menschelijke gebreken, met menschelijke zwakheden tevens. Gods hulp is hem noodig, meer dan welken anderen mensch. Door God geholpen moet hij zijne menschelijke krachten aanwenden, om de zielen af te houden van het kwaad en ze te brengen tot het goede. 't Is dus voor de geloovigen een plicht van dankbaarheid, maar ook voor eigen belang dat zij God bidden om goede en ijverige priesters. Zeker, in onze tijden van ongeloof en zeden ontaarding is het werk der priesters er niet geringer en niet lichter om ge worden. Mogen al de geloovigen dat dikwijls, vooral in deze dagen, wel bedenken en daarom zich bijzonder in dezen tijd met de wijdingen in gebed vereenigen opdat God ons vele waardige en ijverige pries ters schenken moge. IBBBaUBBBHBBBSSasasaaaBBBBEB De aankondiging van Roeselare's eer ste Handelsfoor vond overal een geest driftige instemming. Vooral in de zaken- middens heerscht een buitengewone be langstelling voor deze gebeurtenis. Dit valt niet te verwonderen voor wie eenigszins de drukke bedrijvigheid kent van Roeselare's handel en nijverheid. Voeg daaraan het voorrecht, te mogen beschikken over 't nieuwe grootsche Ma ria's Rustoord «-Gesticht, waar niet min dan 8.500 vierkante meters binnenplaats kunnen bezet worden. Met 'n paar stoere werkers aan 't hoofd, levendig aangemoedigd door het Stads bestuur, moet deze handelsfoor een on- gekenden bijval tegemoet gaan. 't Wacht woord weze: Houdt minstens één dag vrij van 16 tot 23 Juli voor een uitstapje naar Roeselare. En gij, Zakenlieden, neemt deze gunstige gelegenheid te baat om uw zaken herop te beuren door een stand te nemen in deze handelsfoor. (□sBEasaaaBBasasaaagBasBiBBB ONZE UURTABEL. We geven heden vervolg der treinen en de uren der trams. Knip d!* "it en hang hef wp', 't kan U dage'/y.s te pas lca:e c. De Honderdjarige Fietje Siosse overleden Hendrika-Sophia Slosse, genaamd Fie tje Slosse», de honderdjarige van Nieuw- kapelle, is niet meer. Woensdag 1.1., op 31 Mei 1933, op de 101» verjaring van haar geboorte, te 3 uur in den vroegen morgen, gaf zij zachtjes den geest. Op 1 Juni 1.1 was het juist een jaar geleden dat haar honderdste verjaardag met veel luister werd gevierd te Nteuw- kapelte. Van ieder was zij bemind en haar honderdjarig bestaan werd dan ook door gansch de parochie meegevierd. Gansch de parochie is thans in rouw over het verdwijnen van hun Fietje Slosse en bij de begraving Vrijdag 1.1., te 9 uur, in de parochiale kerk van Nieuwkapelle, was de opkomst overgroot. Wij bieden de Familie van Fietje Slosse onze diepe gevot.ens van kristene deelneming aan. «y2£2SE£BBt3aaBaaS8SaBZS2ZB3S TREKKING DER VERWOESTE GEWESTEN 4 1921 TREKKING VAN 1 JUNI 1933 R. 108.533 Nr 9 fr. 250.000 108.533 Nr 17 fr. 154.205 Nr 7 fr. 90.408 Nr 8 fr. S9.005 Nr 3 fr. R. R. R. R. 100.000 5(Vn<w» 50*ja So.oca De andere nummers der fcj.nvermeki# reeksen en van de reeks 1G.57C zijn uifr» keerbaar met 250 frank.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1933 | | pagina 1