EEN TONG VAN LINTJES De Priesterdag KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IÉPER Katholieke Radio in Vlaanderen HET HEILIG JAAR TE ROME GELIJK WATER EN VUUR... STORT 5,40 FRANK Congres der Chr. Werkgevers DE STAATSLEENING 1933 Hendrik Consciencehulde GÉR. TRUANT Z' ER WAS EEN TUD... TARIEF VOOR BERICHTE*: Kleine berichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (minimum) 4,00 Ir. 2 Jr. toel. y. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1* bL per regel 2,50 fr. Berichten op 2" bl. per regel 1.75 fr, Rouwber. en Bedank, (min.) 5.00 Jr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - K.eine berichten tegen den Donderdag noen. ZONDAG 17 SEPTEMBER 1S33. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper Bureel: Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) In 't Land i T 18,60 fr. Frankrijk 35, fr. Congo, Engeland 1 40, fr. Amerika, Canada en an dere landen 60, fr. PELGRIMS IN DE EEUWIGE STAD De zomersche hittegolven hebben de Ro meinen wederom uit Rome verjaagd, maar nog nooit trokken tegelijker tijd zooveel vreemdelingen de Heilige Stad binnen. Engeland, Ierland, Duitschland, Spanje, Belgie, Tcheko-Slowakije, Amerika, Indië, Panama, Gibraltar, Mexico en Australië, waren door talrijke groepen pelgrims, waaronder vele priesters vertegenwoor digd. Twee vrouwen kwamen te voet uit Tcheko-Slowakije. Op één enkelen dag werden niet minder dan 3000 pelgrims tot de Pauselijke audiëntiezalen toegelaten. De Zwitsersche Garde, die den stroom van pelgrims regelt, moest versterkt worden, evenals het personeel van de Pauselijke administratie-kantoren. Onder de talrijke bedevaarten, die een bezoek brachten aan het Vatikaan, bevond zich ook een pelgrimstocht van 400 ver pleegden van ItaJiaansche doofstommen instituten, die door den Z. H. den Paus in eene bijzondere audiëntie werden ont vangen. TERUG NAAR DE OUDE MOEDERKERK Miss Magaret Bidwell, de dochter van Dr E. J. Bidwell, de voormalige Anglikaan- sche Bisschop van Ontario, is de vorige week door Fr. Raymund O'Flijn in de Katholieks Kerk opgenomen. Acht jaar geleden ging haar moeder over tot de Kath. Kerk. Dr Bidwell legde toen zijn Bisschoppelijke waardigheid neer en is thans Anglikaansche pastoor te Sellinge, in het graafschap Kent. In de Priory van den H. Geest te Oxford, werd denzelfden dag de Rev. Wil liam Stead M. A.. de Anglikaansche aal moezenier van het Worcester College, te Oxford, in de Kath. Kerk, opgenomen. Tijdens den wereldoorlog, was Mr Stead aalmoezenier bij het Amerikaansch expe- ditieleger. Hij is een bekend dichter: zijn voornaamste werken zijn: The Sweet Miracle en The Shadow of Mount Car- mel Ook Dr R. Oè Carter, Anglikaansch missionaris in Bombay is tot de Kath. Kerk teruggekeerd. De ontzaglijke Votkstoeloop DE PAUS SCHAFT DE PLECHTIGHEID VAN DEN RINGKUS AF Gezien den ontzaglijken toeloop van bedevaarders in de Eeuwige Stad ter ge legenheid van het H. Jaar heeft de H. Vader zich verplicht gezien de plechtig heid van den ringkus af te schaffen. Deze plechtigheid dwong den Paus van zaal tot zaal en van verdiep tot verdiep te gaan langs de onafzienbare rijen bede vaarders, wat slechts groote vermoeienis veroorzaakte aan den H, Vader. Voortaan zal de Paus de bedevaarders ontvangen ln de groote zalen, vooral In deze der Benediktijnen, waar Hij van op lÉjn troon, de bedevaarders zal toespre ken. «GOUDEN ROOS» VOOR ITALIE'S KONINGIN? Naar verluidt, zou de H. Vader, in ver band met het buitengewone H. Jaar, de «Gouden Roos», een uiterst zeldzame on derscheiding, aan de Italiaansche konin gin verleenen. Tot nu toe hebben slechts de konin ginnen van Bt/gr? 'en Spanje deze on derscheiding ontvangen. IBESSSESSBUaBRSSiSSSSaSBEESa Sinds vele jaren hangt er over het West-Europeesche leven een geest van anti-clericalisme, waardoor de Kerk als DE vijand wordt beschouwd, als HET gevaar voor het openbaar leven in al zijn bijzonderste uitingen. Dat kan bijna niet anders in den hul digen tijd. De Ke.y. beweert, en terecht, dat ook het maatschappelijke leven door hare leer moet beheerscht worden. Daar van nu willen de machtigen van deze aarde niet weten. Tusschen hunne levens wijze, hunne gedachten en hunne idea len en de leer van de Kerk gaapt er een onoverbrugbare afgrond... water en vuur. Daarom zullen zij het aan de Kerk las tig maken zoodra zij er de kans toe zien. Voor andere godsdiensten is men veel inschikkelijker. Deze immers hebben niet de pretentie de volle waarheid te bezit ten en gansch het leven te beheerschen; zij passen zich veel meer opportunistisch aan bij volkeren en omstandigheden. De Katholieke Kerk echter beschouwt zich niet als een uit de vele godsdiensten; zij heeft de pretentie de eenig ware en de mogelijke godsdienst te zijn, die zijn ze denwetten oplegt en aan enkelingen en aan maatschappijen, en aan onderdanen en aan gezagdragers, omdat, allen eens aan God rekenschop moeten geven over de wijze waarop ze van hun leven en hun Invloed gebruik gemaakt hebben voor Zijn eer en Zijn glorie. Zij leert DE waarheid dat God overal moet erkend worden en wanneer Hij het ergens niet is, dan komt zjj op voor Zijn recht! Zoo moet ze in strijd komen met de geest van deze wereld, die zich om God en godsdienst niet wil bekommeren, en ook geen zedenwetten wil herken nen... water en vuur. Dat Is de diepste oorsprong van het anti-clericalisme. De Katholieke Kerk streeft ernaar in het gemoed der menschen een hoogere plaats in te nemen dan het patriot isme zelf; zij poogt de geheele maatschappij te beïnvloeden en niet slechts een deel daarvan... Waar zij komt te staan tegen over een factor, die hare eischen vijandig is, zij het dan ook slechts onrechtstreeks, dan moet zij er mee in strijd komen. Zij neemt geen genoegen met wetten, die het onderwijs door den Staat voor iedereen verplichtend maken, en die van den an deren kant verbieden dit onderwijs te geven in uitsluitend katholieken geest, zij oestrijdt de wetten die echtscheiden toe laten, vrijheid geven aan onteerende kun sten, vruchtafdrijving en voorbehoedmid delen begunstigen, enz. Zij kan de stel ling niet aanvaarden, dat eene wetgeving en een uitvoerende macht, die in haar oogen immoreel zijn, haar niet zouden aangaan; dat zij in het Christendom dat zij schiep, stilzwijgend en goedkeurend moet aanvaarden wat aan dat Christen dom schadelijk is. (H. Belloc. Overschot en aanvoer.) Vandaar een gedurige strijd. Vandaar anU-clericalisme. Vandaar de haat voor de eenige ware Kerk. Voor de goddelijke waarheid en rech ten te strijden echter, moet onze groote dienstgevoelen is geen fantasia, en de betrachting en fierheid zijn. Het gods- dienstpraktiek is geen lolletje. Gods dienstig zijn is een plicht van eerlijkheid, van loyauteit tegenover den gever van het al. Die plicht geldt voor allen, ook voor de Staten. Om die eerlijkheid en dat loyalisme te doen zegevieren moeten we gaarne strijden PATER KENIS, Dominikaan. op postchecknummer 15779 van V. San- sen-Vanneste, drukker, F#peringe, en we kelijks wordt ons blad U door de postbode tehuis besteld. Vergeet niet uw volledig adres aan te geven en wel er bij te voegen; storting voor een abonnement on J DE HALLE TE KORTRIJK op Zaterdag 16 en Zondag 17 Sept. WAT ZAL DE SOCIAAL ECONOMISCHE ORDE VAN MORC-EN ZIJN Congreskaartsn zullen te verkrijgen zijn aan den ingang der zaal van 't Stad huis Zaterdag 3.30 u. en Zondag 10.30 u. De deelneming aan Congres, Hoogmis en Feestmaal van het Hooge Kerkelijk en Wereldlijk Gezag: Z. Exc. Mgr. Lami- roy en Z. Exc. de Minister van Nijverheid, H. Van Isacker, getuigen voldoende hoe veel belang aan het Congres te hechten is, met het oog op den invloed die moet uitgaan VAN DE WERKGEVERS envoor- al van de CHRISTELIJKE werkgevers om hunne verantwoordelijkheid te dragen in de leiding der gebeurtenissen op sociaal en economisch gebied. Christelijke Werkgevers, indle.i gij niet meer te zeggen hebt in het openbaar le ven, is het niet uwe schuld, door uw ach teruitblijven uit organisaties en vergade ringen waar uw Invloed moet worden vast gezet? Geen zakenman, die in het zakenleven met eenige leiding van kapitaal of arbeid is gelast en op het standpunt der katho lieke levensbeschouwing staat, mag on verschillig toekijken of zich afzijdig hou den. 't Is het oogenblik waarop men OP IEDER AFZONDERLIJK moet kunnen rekenen om mee te doen aan voorzichtig, opbouwend werk. Dus Zaterdag 3.45 u. in de bovenzaal van het Stadhuis. Sprekers: M. A, SeynaeveE. P. Van Gestel. Zondag 9.30 u. Hoogmis met Pontifikale Assistentie van Mgr Lamiroy. Kanselrede voor Chr. Werkgevers E. P. De Clippeie. 10.45 u. Stadhuis. Sprekers: M. M. Kuy- pers en M. R. Goris. De Voorz. v. het Congres, De Sekretaris. L. A. BEKAERT. E. H. VAN OVERBEKE. IBBBaBBB*BBBHRBBBRB9EBBBSE»B, De te Brussel genomen Inlichtingen betreffende de Leening van één en half milliard laten toe te veronderstellen dat zij dezelfde bijval zal genieten als de lotenleening van Maart 1932. Men her innert zich dat deze laatste leening ten bedrage van één milliard frank ln één enkelen dag werd onderschreven. Ook moet het publiek zijn voorzorgen nemen, opdat de inschrijvingen ten vroeg ste zouden worden ingeleverd aan de lo ketten der Nationale Bank van Belgie en in hare agentschappen. Anders zal het misschien te laat zijn. Degene die over hun tijd vrij kunnen beschikken zullen zich zelf aanbieden. Deze die tijd wensehen te winnen zullen hun onderschrijvingen vanaf heden, aan hun bankiers of wisselagenten toevertrou wen; deze gelasten zich met alle forma liteiten, zonder meerdere kosten. Wij herinneren eraan dat de L-eening zal verdeeld worden onder 1.500.000 obli gatiën van elk 1.000 frank, gerangschikt in reeksen van vijf titels. De 300.000 reeksen zullen genummerd worden van 100.001 tot 400.000: dit om te vermijden dat te veel nullen zich zou den voordoen in het eerste derde van de reeksen. In ieder reeks, zullen de obli- gatiën van 1 tot 5 genummerd worden. Bij elke trekking worden er zooveel reeksen van vijf obligatiën uitgeloot als er loten aan die trekking zijn toegekend. De obligatiën deelmakende van een uit gelote reeks hebben elk recht op een vijf de van het aan die reeks toegevallen lot. De trekkingen geschieden openbaar te Brussel den 18 van elke maand, in de tegenwoordigheid van afgevaardigden van den Minister van Financiën, van het Re kenhof en van het Fonds tot Delging van de Rijkschuld. Is de gestelde dag een Zondag of Feestdag, zoo heeft de trek king daags te voren plaats. Bij uitzondering zal de eerste trekking plaats hebben den 18 November 1933, en de voor de trekkingen van 18 Oktober 1933 tot 18 Juni 1934 inbegrepen voor ziene loten behelzen, te zeggen: 2 loten van fr. 5.000.000 7 loten van fr. 1.000.000 630 loten van fr. 25.000 In 't geheel: 639 lot. v. samen fr. 32.750.000 Aan deze uitzonderlijke loting zullen deelnemen de voorloopige titels die af geleverd zullen worden aan de onder schrijvers op 6 November ten laatste. Deze titels zullen in de Beurs gekwo- teerd worden vanaf den dag hunner uit- geving. IBBBaaaBBBBBBBBEBBBlBBBflBRSS TE KORTRIJK Zondag morgen had in de Gulden Spo- renstad, ter eere van Hendrik Conscience een huldebetooging plaats, alsmede de onthulling van een gedenksteen gemetst in de woning waar hij van 1857 tot 1861 woonde. Om 9 V4 uur werd in St Maartens eene hoogmis gezongen met gelegenheids sermoen van Z. E. H. Kan. Camerlinck, pastoor-deken, en waarin hij de verdien sten der gezonde christelijke lektuur (Schetste van den thans gevierden Con science die zijn volk leerde lezen. Een volk dat niet ten Hemel opziet, valt diep. De gewijde redenaar eindigde met het ver derf der hedendaagsche lektuur te brand merken, en hij vroeg het voorbeeld te vol gen der christene gevoelens onzer voor ouders die Conscience in al zijne werken deed uitschijnen. Na de mis volgde een vergadering in de Kerkstraat. Met vaandels en het muziek der Koninkljke stadsfanf&ren aan het hoofd, trok de stoet door de stad tot aan het huis vroeger bewoond door H. Con science. In den gevel dezer woning werd een arduinen blok ingemetseld waarin ge beiteld werdHier woonde H. Conscience van 1857 tot 1861 Eene redevoering werd uitgesproken door burgemeester M. May- eur, die het leven van Conscience schetste en zijne werken roemde, die thans in alle talen vertaald zijn. Na het spelen van 't vaderlandsch lied en De Vlaamsche Leeuw trok de stoet al de Rijsselstraat naar het stadhuis, al waar ln de bovenzaal een letterkundige zitdag gehouden werd en waar vcrschüi- ge redevoeringen werden uitgesproken met feestrede over Conscience. Daarna volgde de uitreiking van de prijzen aan de bekroonden in den gewestelijken wed strijd in Nederlandsch opstel van het Da- vidsfonds. Een gezellig noenmaal sloot den Conscience-huldedag. IBBBBBfllBBBBBBBaBSaSBrlSSBJBa HUIS GESTICHT IN 1839. Veurnestraat, 12-22, Poperinge. Fijn - Zuiver - Gezond Krachtig - Spaarzaam dit zijn de hoedanigheden de* KOFFIES VAN 'T PARADIJS. Vraagt ze bij uwen Winkelier. TROUWE BEDIENING. NOG DE BRAND VAN DEN RIJKSDAG DE OPBOUW VAN BELGIE'S NATIONALE BASILIEK VAN HET H. HART 1* JAAR. N 3S. D? Heer kwam in de streek van Tyr en Sidon, Hij wilde bij de heidenen in cognito passeeren. Maar zijn faam kwam hier ook mee en zoo gebeurde het door de schuld van een vrouw (felix cul pa!" dat Hij niet kon verborgen blijven. Het was een arme weduwe, wier doch tertje door een boozen geest bezeten was en er veel van te lijden had. Nauwelijks had zij van zijn komst gehoord of zij kwam naar Hem, luid roepende en herha lende lijk een volksvrouw dat kan: Heb compassie met mij, als 't U belieft, Mijn heer, Gij die de Zoon van David zijt, mijn dochter wordt deerlijk geplaagd van een boozen geest. Het zijn schrikkelijke din gen, het is wreed lijk of dat ze afziet. Heb medelijden. Als een moeder der smarten, sprak zij de schoonste woorden. Maar de Heer ant woordde geen woord, Hij die anderszins kriischenstijd was bij elk lijden van een ander. De eerste beproeving was al hard ge noeg voor een moeder, zij had maar dat meisje, en ze vroeg niet: Heb medelijden met mijn kindje», ze zei: «Heb medelij den met mij. Justa, was haar name, volgens een ze kere overlevering. Hewel, Justa sprak juist: «Heb medelijden met mij», want moeder en kind dat is maar één, wat het kind lijdt, dat lijdt moeder ook. De eerste beproeving, de kwelling van haar dochter was al hard genoeg, daarbij kwam de tweede beproeving: de weigering. De Heer antwoordde niet. Was ze dan van zoover gekomen voor niet? De Apostelen meenden dat ze zou ach terblijven en uit de circulatie verdwijnen. Zal ze onverrichterzake huiswaarts kee- ren? Hoe zal ze haar kind paaien? Zoo de Zoon van David haar niet helpen kan, waar zal ze haar toevlucht nemen? Gelukkig waart gij, Justa, door die eer ste beproeving, want zonder dat, zoudt gij misschien een neerstig menagievrouw- tje gebleven zijn, maar gij zoudt O. L. Heer met al zijn goedheid nooit hebben gekend, voorzeker. Gelukkig waart gij ook, Justa, schamel wijf, bij de weigering, want... maar dat zullen we verder zien in de geschiedenis. O. L. Heer weigert kategoriek, Hij schijnt doof te zijn voor het aandoenlijk- ste gebed, men zou bijna zeggen: Hij maakt van zijn hert een steen. Het gebeurt nog dat de Heer zwijgt en zijn weg voortgaat om ons geduld en onze volharding op proef te stellen. Hij zwijgt en keert ons den rug toe, maar is 't niet om nog scherper te luisteven en ons daar na beter te verhooren? Hij ging voort, en zij erachter, lijk een schooiege, haar hart maakte haar welspre kend en zij riep luider en luider. Hoe dikwijls zou ze 't herhaald hebben en de schoonste en vleiendste titels uit gehaald hebben Zoon van David en treffende woorden die den weg naar 't hart vinden. O. L. Heer zweeg, Hij wist wel dat ze het toch niet zou loslaten, een moeder geeft het zoo gauw niet op. Hij zweeg, die an derszins de menschen leerde: Komt tot mij, vraagt en gij zult verkrijgen. Hij wist op voorhand dat ze zou volharden. En de leerlingen verzochten Hem zeg- fendeZend haar weg, Meester, want zij schreeuwt ons aohterna.De leerlin gen om er van af te zijn vroegen: Mees ter geef wat ze vraagt.Ze wisten wel dat hun meester nooit hardvochtig was en ze vreesden daarbij samenscholingen in die vijandige streek. De vrouwen kwa men reeds kijken in hun' deuregat en zou- dzn partij trekken voor de vrouw. HONDJES EN KRUIMELTJES. Lijk een bedelares die, om meer te krij gen, steekt van menheere de deken te gen een gewonen pastoor, haalde ze een litanie schoone benamingen uit. Ze viel cp haar knieën. De Heer antwoordde koel: «Voor de verloren schapen van het huis van Israël alléén ben ik gekomen, Voor den korten tijd van zijn openbaar leven wilde de goede Herder zooveel mo gelijk binnen de grenzen van zijn Bisdom blijven, de Apostelen zouden verder gaan, tot aan het uiteinde van de wereld. Het was dan meest voor de Joden, slechts bij uitzonderheid voor de heidenen. Zijn lief de kende de nauwe grenzen niet van een land. Ondertusschen riep en schreeuwde de vrouw maar altijd voort: Heer help mij, als 't U belieft toch, kom, alia toe, 'k vraag het zoo schoon.enz. De vrouw had nog geen „emrecht, maar zij liet heur stemme hooren, zij zag al reeds in zijn zachte oogen dat Hij zoo goed was en haar niet onverhoord zou .wegzenden. De leerlingen om van da', lastige vrouw- mensch verlost te zijn, praamden Hem: Doe het algelijk, dat ze zwijgt.De Apostelen, meestendeels getrouwde man nen, redeneerden niet lang met die vrouw. Bij ondervinding wisten ze dat een man het tegen een vrouw toch niet kan halen. Hij zei: Het is niet wel het brood der kinderen te nemen en het te werpen voor de hondjes.Zou ze nu nog voortbidden, na zulk een afdoend antwoord, zou ze niet voortgaan al zottigheid zeggen? Ze vol hardde tot het heldhaftige. Maar zij was ook op haar tong niet ge vallen, ze nam de Heer bij zijn woord, ze liet het niet liggen, raapte dat woord op, en gaf er een draai aan, lijk een fijnessige vrouw alléén dat kan. Het woord van Ons Heer was ontleend aan het huishouden, hier voelde ze zich op haar terrein. Zoo is het Hesre, zei ze. gelijk ze zegt, maar de hondjes eten toch ook van de kruimeltjes die van de tafel hunner mees ters vallen.Als de overheid moet glim lachen, is ze ontwapend. O. L. Heer heeft hier voorzeker smake lijk gelachen en zich overwonnen ver klaard. Het moederhart heeft redens die de rede niet verstaat. Wie zou nog gesproken hebben na zulk een weigering? Wie zou nog durven aan druisen na zulk een afketsend antwoord? Alléén een moeder. PROCES GEWONNEN. Ze vraagt geen heel brood, ze moet niets meer hebben dan een stukje dat de kin- tiers misschien reeds in hun melk gedopt hebben en verzadigd, 't buikje vol, laten liggen van kant. En Jezus zeiO vrouwgroot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt, om dit woerd ga, de booze geest is uitgevaren Uit uw dochter.En haar dochter was van dien stond genezen. En heengegaan zijnde naar huls, vond zij het meisje op het bed liggen en de booze geest was ver trokken. Ze had haar proces gewonnen. Wat een Jrouwentonge toch kan, ze kan een God omverreklappen. Was het niet beleedigend voor haar zich te hooren vergelijken met een hond, een hond die meer schoppen krijgt dan lek kere beetjes. Hond was een scheldnaam bij de Joden. He honden waren bij hen geen vertroetel de beestjes lijk bij ons een Bobby, een ^Htz of een Chiffon, van een oude juffer die al haar troost vindt in een schoot je. Die Justa had een tonge van lintjes, maar die lintjes waren geen banden. Jawel, bekende de Chananeesche vrouw, 't is waar, Ge hebt gelijk, het brood is voor de kinders van den huize, inder daad, maar de hondjes krijgen toch ook de restjes, de kinders zullen daardoor geen honger lijden, ik vraag niet meer, ik ben maar een hondje, een keffertje dat tot niets dient, 'k verberg me onder de tafel. Zoo vernederde ze zich aan de voeten der menschen, verdoken onder de tafel- dwale, zich vergenoegend met al dat er afvalt, hetgeen men met 't verkeerde van zijn hand afwerpt, wat men afvaagt met 't schoteldoek, wat niemand meer wil; de I hond vraagt geen boterham, de over schotjes maar, de brijzelingerêi Dat maakt, als een hondje lijk ik, gelukkig, 't is al wel genoeg voor mij. O mijn God, laat mij onder tafel kruipen aan uw voeten, en als 't lang is dat ik geen brokjes kreeg omdat ik koes zat, laat mij bassen voor een beetje en geef mij wat Gij ook aan geen straathond je weigert, een kruimeltje van uwen disch. We vragen geen mirakel, al weten we dat een mirakel voor U maar een kruimeltje is uit uw hand. OM EEN SCHOON SPREUK JE. De zwakke kunne is sterk door haar aanhoudend gebed. In het apostolaat en de Katholieke Aktie speelt de vrouw een hoofdrol. Zoo was het in de eerste tijden van het christendom reeds. In die Chananeesche vrouw heeft de Heer op voorhand gezien al die bekeerde vrouwen uit het heidendom die zijn rijk zouden helpen uitbreiden te Rome, te Carthago en elders. Hij heeft ze teen reeds gezien voor zijn oogen: Agnes, Lucia, Cecilia, Perpetua, Felicitas en Blondine. Hij heeft ze gezien ook de brave moe ders, dochters, zusters die ten allen tijde ook in ons hedendaagsch verval het geloof rechthouden. Zonder de vrouw, hoeveel Jongheden of mannen zouden er niet thuis blijven den Zondag op het uur der Hoogmis, hoeveel zouden er niet achterblijven te Paschen en hoevelen zelf zouden naar de eeuwig heid gaan zonder biecht en berechting. Maar wie weigert er aan een vrouwen stem? Het zwakke moet het sterke be schamen. «Jezus, vriend van de k'einen, de ar men, de kinders, liefhebbers van honde jongetjes die kontent zijn met kruimel tjes, als elkeen reeds zijn bekomste heeft, laat u nog eens gezeggen en voorhoor ons om een schoon gepast spreukje. dat u mo gelijks monkelen doet. Wij zijn meer dan hondjes, waarnaar men iets werpt opdat ze zouden zwijgen, wij zijn uw kinderen, uw keppekinders, die Gij zoo goed zijt te spijzen met meer dan kruimels, van uw H. Tafel, het dagelijksch brood en de des sert der ziel.A. B. B8BSE9BBBBS99EBEB3BE3B2iSBBB te Moerzeke Woensdag 6 September werd te Moerzeke een Eerw. Poppe-dag gehouden voor priesters. Ruim 250 priesters namen deel aan de plechtigheden. De dag werd ingezet me; een II. Mis. Als slot van den verloop der plechtig heden nam Zijne Exc. Mgr Coppieters zelf het woord. Zichtbaar ontroerd, dankt hij de sprekers, voor het vele goede en het veie schoone, dat ze hier, aan alle aanwe zigen, ook aan hem, hebben gebracht. Wat een zegen, zoo roept Monseigneur uit, zulk een priester als Poppe aan 't werk te heb ben gezien. Ongetwijfeld moet hij ook al tijd heel gelukkig zijn geweest, want een heilige, vooral een heilig priester, is de gelukkigste mensch op aarde. Wij allen, priesters, moeten eveneens gelukkige men schen zijn. 't Is toch zoo schoon priester te zijn en goed te mogen doen aan de zielen. Beste vrienden, zoo besluit Monseigneur, we gaan hier allen van Moerzeke weg, iets beter dan we kwamen. Dat zullen we straks nogmaals vragen op het graf van onzen heiligen vriend. Met het pontificaal lof eindigde deze deugddoende plechtigheid. Geen twijfel mogelijk: Alle aanwezige priesters en seminaristen, zijn van Moer zeke weggegaan iets, neen, veel beter ge worden door het contact met Poppe's hei lig radicalisme. Geve de goede Genademiddelares, dat de vruchten duurzaam zijn. IBBBBDBBBBBBaBBaBBBBBSSRBiaaa Een origineele Deensche Kerk I - - - DE DUITSCHE MINISTER BESCHULDIGD DOOR EEN PARIJZER AVOKAAT Hier ziet men een eigenaardige kerk die thans voltooid werd te Kopenhagen, ter herdenking aan een welbekende pas toor, E. H. Grundtvig. De nieuwe tempel is een nieuwe proef der moderne kerk bouwkunst De voorgevel met den toren, met een hoogte van 70 meter, mag men vergelijken met het uitzicht van een groo- ten orgel. <RBBE8BEEaBBB&EB3B39BBB3a3BB LEENING DER VERWOESTE GEWESTEN 5 L h. 1922 - Trekking van 9 September Zaterdag morgen te 10 uur heeft de 136" trekking plaats gehad der leening van oorlogsschade 5 t. h. 1922. Uitslag: S. 63714 Nr 11 uifk. met fr. 250.000 S. 63714 Nr 8 uitk. met fr. 100.000 S. 125349 Nr 8 uitk. met fr. 100.000 De andere nummers van deze series en gansch serie 193874 zijn uilbetaalbaar met 300 frank. IGSESSBi .^ondje Belgische fabriek van Chicorei Wyppclier-Taffin. De Parijzer advokaat De Moro Gis.fieri, die zich eerst voorgesteld had om de be schuldigden van den brand in den Rijks dag te Berlijn te verdedigen, heeft thans, na een grondig onderzoek over den brand, openbaarlijk de Duitsche Minister Goe- ring beschuldigd zelf den brand gesticht te hebben. Op onze foto ziet men Var.der Lubbe die binnen kort voor de rechtbank van Leipzig zal moeten verschijnen wegens het stichten van den beruchten brand. De Socialisten waren toen in 's lands Regeering. En "t is altijd nuttig eens na te gaan hoe de Socialisten, wanneer ze aan 't sehotelken zatenvoor het pro letariaat het schoon wéér hebben be zorgd. De laatste maal hebben de Socialisten in 's lands Regeering gezeten van Juni 1925 tot einde November 1927. Toen de Regeering Poullet in Mei 1926 moest af treden omdat de geldmachten tegen zijne Regeering samenspanden en den frank deden tuimelen, hebben de Socialisten geen stond geaarzeld om dadelijk plaats te nemen in de eerste Regeering Jaspar. Volgens de Socialisten is M. Jaspar nu 'n autokraat en 'n reactionnair; maar ln Mei 1926 was hij een bekwaam en door drijvend man die alle vertrouwen ver diende. In zooverre zelfs dal de vier so cialistische Ministers, zonder eenig gewe tensbezwaar tegenover net miskend proletariaat, in volmacht gedurende zes maanden, zonder eenigs bemoeiing van het Parlement, den frank stabiliseerden aan 14 centiemen en een stortvloed van sociale hervormingen over het pro letariaat lieten neerkomen. Wijlen Jos. Wautsrs was toen Minister van Nijverheid, Arbeid en Scciale Voor zorg. Hij is dat gebleven tot einde No vember 1927, tot wanneer de socialisti sche Ministers, om verdere oneenigheid in de roode werkerspartij te voorkomen, besloten er van onder te trokken. In Mei 1926 den 12" van die maand heeft wijlen Jos. Wauters, bij wijze van een Koninklijk Besluit, de Ambte lijke Scheids- en Verzoeningsradenin gesteld. Over die inrichtingen hebben we het hier niet. Wel over zijn Opdracht aan den Koning ter verrechtvaardiging van het Koninklijk Besluit, dat het voor stel van den socialistischen Minister ver gezelde. Dat Koninklijk Besluit verscheen in het Staatsblad van 12 Mei 1926. In de toe lichting staat het volgendeDaar een zekere toeneming der krisis dreigt op verschillende plaatsen, zal de Regee- ■i ring maatregelen treffen om de werking van het Crisisfonds zoo doeltreffend •i mogelijk te maken, terwijl zij de Regeering dus zal voortgaan met meer dan ooit de misbruiken te voor- komen en te beteugelen. Ten einde deze belofte gestand te doen, heb ik de eer gehad aan Uwe Majesteit een eerste Besluit te onderwerpen, waarbij de hoofdtoelagen aan de werkloozen wer- den verhoogd en gebracht: Voor de gehuwde werkloozen van 4 op 5 fr.; voor de ongehuwden van 3 op 4 fr., naar him leeftijd. Voor de echtge- noote van 1 op 1,50 fr.; voor elk kind op 1 fr. De kleinhandelsprijzen zijn van Mei tot November 1925 gestegen van 502 tot 534, terwijl de index maar 375 punten teekende, toen de toeslagen in 1922 wer- den verminderd. (In Mei 1926 toeken de de index 570 punten; de volgende maand 579; in Juli en Oogst 637; in Oktober 705; in November 730 en in De cember 721. Onthoudt dat goed.) M. Wauters vervolgde; Redelijkerwijze gesproken kan men niet zeggen dat de nieuwe toeslagen aanlokkelijk genoeg zijn om tot werk- loosheid of tot luiheid aan te zetten. Inderdaad, deze toeslagen vertegenwoor- digen slechts het derde of het vierde der geringste looneu die thans worden verdiend. Volgens mijn oordcel. zooals ik het reeds verschillende malen aan de be- langhebbenden heb voorgehouden, kun- nen de door een lock-out getroffen werk- lieden of stakers, enkel in uiterste ge- vallen, als onvrijwillige werkloozen wor- den aanzien, wanneer zij, met volstrekte Inachtneming van de bij dit besluit aangehaalde bepalingen, alle pogingen tot verzoening hebben betracht en alle pogingen tot arbitrage aanvaard; wan- neer men hen bovendien ais afhankelijk van de werkgevers kan beschouwen, die, in buitengewone zeldzame gevallen, van geen toenadering willen hooren, zich aan elke arbitrage onttrekken en op eigen en eenig gezag de arbeidsvoor- waarden zeer merkelijk wijzigen, en dus feitelijk een schriftelijke of stilzwijgen- de overeenkomst verbreken, waardoor zij aan hun medewerkers zijn verbonden. Daarop volgt dan het statuut van de Ambtelijke Scheids- en Verzoeningsraden, opgevat in den toon van de voorafgaande beschouwingen en toelichtingen. Onthoudt goed: 1. - In Mei 1926 teekende de index 570 punten, en in December van hetzelfde jaar 721. Hetzij 24 punten hooger dan tegenwoordig. 2. - De ondersteuning van het Crisis fonds was van 5 fr. per dag voor de ge huwden, 4 fr, voor de ongehuwden, 1,50 fr. voor de vrouw en 1 fr. voor elk kind. 3. - De toenmalige Minister voegde er-; bij: die ondersteuning vertegenwoordigt slechts 1, 3 of 1/4 van de laagste loonen die toen gewonnen werden. 4. - Leest dan verder hoe onverbiddelijk streng hij was om de gedwongen werk stakers of gelockoutteerden bepaald van alle ondersteuning van het Crisisfonds uit te sluiten. Als ge de vergelijking hebt gedaan, zult ge zelf de gevolgtrekking maken 1 De huldiging van wijlen Juliaan Van- depitte als pionier der radiobeoefening te onzent, als grondlegger van KVRO, heeft op dezen dag de openbare aandacht eens te meer en met sterke kracht gaande ge maakt voor het belangrijk probleem der katholieke radioverovering. Het is eene ongewone gave geweest bij wijlen Juliaan Vandepitte, dank zijne be voegdheid op het speciaal domein der radio-techniek, zeer vroegtijdig te hebben ingezien welke macht er groeien zou uit de benuttiging der radiogolven voor ver spreiding van woord en muziek. Meer nog, het is een ongewone zielenadel en toe wijding geweest bij hem, spijts de broos heid zijner gezondheid, spijts de onver- schiligheid en het onbegrip, met taaie volharding en onvermoeibare werkkracht zijn uitzicht na te zitten en tot goede uit komst door te voeren, Een katholieke Vlaamsche radio-bewe ging: dat heeft hij gewild, en als hoogste bekroning een levenskrachtige katholieke Vlaamsche radio-omroep, een KVRO! De volle naam en ook de verkortingsnaam zijn oorspronkelijk door hem geschapen geworden toen hij met soliede trekken het plan schetste waarnaar zou worden gewerkt. KVRO! een wondernaam en weieens een wonderdroomü Radio in Vlaanderen, en VLAAMSCHE radio voor 't Vlaamsche Vlaanderen!... dat was de droom. De radio, het moderne aktie-middel bij uit stek, het mysterievol ding dat in zijne golvende deiningen zang, muziek en woord door de ruimten zou dragen ten gerieve der Vlaamsche huiskamers. Maar dan ook KATHOLIEKE Vlaamsche radio, opdat de Christi-leer en de christelijke levenszin langs de lenige soepelheid dier radio golven hun zegenvolle boodschap rond zouden spreiden, ten bate van het al oude christelijk geloof en leven in Vlaan deren, Die droom is werkelijkheid ge worden, althans bij wijze van inzet, op den dag dat voor het eerst door den aether trilde: «Hier Veltem, de Katho lieke Vlaamsche Radio-Omroep! Toen heeft het katholieke Vlaanderen gevoeld dat het eene belangrijke aan winst rijker was geworden, zonder eigen lijk te weten toen, door wie en langs waar deze levensaanwinst was aange bracht. Juliaan Vandepitte rustte toen reeds onder de schaduw van een nederig grafkruisje, hij de koene werker die daar heen had gewezen en uit alle kracht had toegestuurd! Hem wordt thans hulde ge bracht om dat werk,... en in het steen van zijn grafgedenkteeken zal blijvend gebeiteld staanHij was de pionier der radio in Vlaanderen, de grondlegger van K.V.R.O! De hude die aan dezen verdienstelijken werker wordt gebracht is intusschen niet alleen de huldiging van een persoon, het is ook de huldiging van eene gedachte en van een werk. KVRO is een symbool geworden in het katholiek Vlaanderen van nu en thans: een symbool van mo dern-uitlevend katholicismeDe groot- sche smaad die het kristelijk leven kan worden aangedaan is wel deze van ver oudering en achterlijkheid. Het katholi cisme als eeuwige levensleer en blijvende levensweg is zichaelven schuldig den voor uitgang der wereld mede op te gaan «n de aktie-middelen door de nieuwe tijden aangebracht te veroveren en te benutti gen in dienst van zijne zaligende zending. Derhave is eene machtige en veroverings- gezinde radiobeweging voor ons katholi cisme een levenskwestie van den dag. Vijanden staan in sterke beslistheid daar tegenover opgesteld. Daarom is het ook noodig dat de ruime massa der katholiek voelenden zich aaneenschare om te ver dedigen en te winnen wat hier te ver dedigen en te winnen valt. Rondom dat graf op den doodenakker van Uitkerke zullen derhalve niet enkel een groep persoonlijke bewonderaars en vrienden, maar de honderden werkers voor katholieke radio-aktie en radio-om roep zich samenvinden, om aan de bron van een levenwekkend voorbeeld, eene nieuwe bezieling te gaan putten voor den harden, maar dan ook beslisten strijd ter verovering van een ruime, vrije en mach tige katholieke radio-omroep in Vlaan deren!! A NAAR UITKERKE-BLANKENBERGE De onthullingsplechtigheid van het grafgedenkteeken aan wijlen Juliaan Vandepitte heeft plaats op heden Zondag, 17 September, en zal geschieden naar volgend programma: te 9 u., samenkomst der groepen en deelnemers aan de statie te Blankenbergete 9.30 u., optocht; te 10 u., plechtige Hoogmis; te 11 u., ont hullingsplechtigheid. Namiddag vrij. Steungiften ten gunste van het graf gedenkteeken en huldigingsplechtigheid worden steeds dankbaar aanvaard aan dres: Komiteit der Juliaan Vandepitte- HuldeGarenmarkt, 17, Brugge. Best via postcheck Nr 4019.56. IETS VOOR DE THUISBLIJVERS Het Komiteit der Juliaan Vandepitte- Hulde had gehoopt de ruime gemeen schap te laten medeleven met de huide plechtigheid te Uitkerke-Blankenberge op heden Zondag, namelijk door radio-uit zending dezer plechtigheid. Die wensch komt echter niet in vervulling, spijts de bemoeiingen van genoemd Komiteit. Ter plaatse wordt gezorgd voor luidsprekers- installatie, zoodanig dat alle aanwezigen aldaar de gevoerde spreekbeurten zullen kunnen waarnemen. BORIS III TE LONDEN Koning Boris III en Koningin Joanna van Bulgarle aan het wandelen in de straten van Londen, waar zij voor het oogenblik vertoeven. Uitgever:' /\t KANSEN-VANNEsTE, foperinge Bovenstaande foto geeft een treffende beeld van den indruk welke nu reeds uitgaat van een der machtigste onderdeden van Belgie's Nationale Basiliek van het Heilig Hart, welke (volgens de plannen van bouwkundige Van Huffel) wordt opgebouwd op een hoogte welke geheel Brussel en de omgeving beheerscht, n.l. de K&ekelberg- sche hoogte (de Basiliek zelf evenals de voorloopige kerk en pastorij met scholen hooren tot het grondgebed v?.n Ganshoren). Er zal echter nog een buitengewone krachtinspanning vereist*zijn vooraleer de Basiliek in haar geheel zal oprijzen, en zeker zullen er nog vele jaren overheen gaan alvorens den algeheelen opbouw bereikt zal zijn. WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. - I Tel. Poperinge N' 9. 'Postcheckrekening N' 15.570,'

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1933 | | pagina 1