Wr DE HARTEN HOOG KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Hoe staat het met de Crisis DE NIEUWE LEENING DER REGEERING De Schoolcorlog verklaard te Antwerpen? Maatschappelijke Werking en Kristelijke Liefde Wmmm GOED NIEUWS VOOR DE OUDJES STORT 5,05 FRANK WETTELIJKE TIJD Congres van het Alg. Chr. Verbond van Werkgevers TE KORTRIJK VOORBEELDEN GENOEG crti Si »1 ppM 4 ip Juliaan VandepiUe-Hïilde ZONDAG 24 SEPTEMBER 1823. WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. 1* JAAR. N' «DE HALLE» Kathoiuk Weekblad van leper Bureel Boierstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) III 't Land 18,60 fr. Frankrijk 35,fr. Congo, Engeland *0,Ir. Amerika, Canada en an dere landen CO,fr. TARIEF VOOR BERICHTEN: tJitgèvér? 6ANSEN-VANXESTE, Popcrlnga TeL Poperinge N' 9. Fostcheckrekening N' 15,5*0. Kleine berichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (min.mum) 4,00 Ir. 2 fr. toeL v. ber. met adr. t bur. Berichten op 1* bl. per regel 2.50 fr. Berichten op 2* bi. per regel 1,75 fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 5.00 Ir. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanraas. Ar. non een zijn rooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - K.eine berichten tegen den Donderdag noen. Van de gemoedsgesteltenis hangt bui tengewoon veel af. vooral tegenwoordig. Er ligt veel overhoop en in de war in het economisch levenen er ligt evenveel overhoop en in de war in de gemoederen der menschen. Verbetering in den toestand zou ver betering brengen in de gemoederen; doch ook omgekeerd, verbetering in de gemoe deren zou verbetering brengen in den socialen toestand. Want beiden hangen samen. Crisis leidt tot pessimisme, en pessi misme leidt tot crisis. Het gebrek aan vertrouwen is zeker een der grootste faktoren in den huidigen noodtoestand. GESCHOKTE TOESTAND. De groote schok werd toegebracht door den wereldoorlog. Een afschuweijk iets dat niet alleen steden en dorpen verniel de. maar zooveel zielen doodde en zoo veel gezonde princiepen kapot schoot. En zoo werd de ontreddering rampzalig groot. Daarop de crisis als bijna onvermijde lijk gevolg. En met de conferenties en de bijeenkomsten en verdragen is er maar niet uit te geraken. Het duurt en blijft duren, niet bij gebrek aan geld, maar bij gebrek aan moed en betrouwen. En in den crisisstorm zooveel schepen en bootjes den dieperik in gestort; eeni- gen zonder schuld, vele andere door eigen schuld; vermetelheid, schrapzucht, onrechtvaardigheid en diefstal op groote schaal. De eene finantie-ele krach op de andere. En daardoor vermindering van vertrouwen in de finantieele inrichtingen; opeenstapeling van geld in brandkoffers, koffiepotten en kousen (gelijk in den ouden tijd) of verkwisting van geld... uit vrees van het anders te verliezen. En zoo volgde de algemeen® verwar ring: werkloosheid, luiheid, genotzucht, bedroggeest... beginselloosheid. En als reactie de dictatuur. In alle landen is er gisting en revolutiegeest en de lucht is verre van zuiver en gezond. Bewapening en oorlogsdrift. VERBETERING OP HANDEN? De economisten beweren dat we t erg ste door zijn en meer dan een feit wijst op verbetering va nden toestand. Die ver betering kan natuurlijk niet anders dan geleidelijk en langzaam komen. Te plots komend zou ze niet te vertrouwen zijn. Er komt ook stilaan wat meer betrou wen onder de menschen. Het gezaag en ge klaag over de crisis is al erg verminderd en er komt wat licht in den toestand en in de gemoederen. Er heerscht ook een opwekkende geest drift onder de jeugd en onder de bewuste Katholieken. De kath. aktie en de ka tholieke sociale beweging gaan met reu zenstappen vooruit en men zou meenen dat we schoone tijden van herlevend ka tholicisme te gemoet gaan. De slapenöen zijn wakker geworden en we krijgen weer stichtende voorbeelden van de STRIJ DENDE Kerk. En schijnen Onze Lieve Heer en Onze Lieve Vrouw er ook niet te willen tus- schen komen? Er gebeuren wondere din gen dit jaar. En wat men ook zoeke als uitleg, zeker is het dat het gebed her leeft in de harten en op de lippen van velen, dat de bekeeringen zeer talrijk zijn en dat er gunsten worden uitgedeeld die ten minste doen nadenken. Zou dan het Heilig Jaar, gelijk de Paus het voorzegde, werkelijk een nieuw jaar van verlossing zijn? Laten we ho pen en betrouwen! MOED EN VOLHARDING. We moeten kalm en sterk blijven. Ve len hebben schipbreuk geleden omdat zs den moed verloren, en velen werden neurasteniek bij gebrek aan zelfbeheer- sching. Och kom, we zitten in een tunnel, een lange en donkere, doch in de verte begint er licht te schemeren. Ziet dus vooruit en geeft elkander moed. De aan houder wint. In de zeer moeilijke tijden van zijn Pausdom richtte de groote Paus Leo XIII zich betrouwvoi en volhardend tot Onze Lieve Vrouw van den Rozenkrans. Zijn tien wereldbrieven (zooeven opnieuw uit gegeven door Geloofsverdediging) komen er voortdurend op terug; Maria is de Middelares, de groote Beschermster van Kerk en Volk, en de Rozenkrans is een almachtig wapen in den strijd. Viert met luister de Oktobermaand! Op den vooravond van de Rozenkrans- maand moeten we die woorden in 't ge heugen terugroepen: van grooten invloed zullen ze zijn op de gemoedsgesteltenis der menschen en daardoor op den heelen toestand zelf. Een groote volksbedevaart naar Ocst- akker wordt ingericht op den 2" Zondag van Oktober. Hulde aan O. L. Vrouw van den Rozenkrans bij het jubileum der verschijningen te Lourdes, en algemeens smeekbede voor de bekeering der zonda ren. voor de genezing der zieken, voor de verbetering van den toestand en voor den wereldvrede. De armen omhoog in •"—eekvorm, de harten omhoog vol hoop en betrouwen!... Dichter bij God en zijn liefde langs Maria, de Middelares, de Moeder [der Armen om; in volhardend gebed en zaligende boete. P. PAUWELS, O. P. DEN EERSTEN DAG, VRIJDAG, MEER DAN VOLLEDIG ONDER SCHREVEN MET 1 MILJARD 603 MILJOEN Een schoone blijk van vertrouwen De nieuwe leening van anderhalf mil jard van de regeering heeft een schoonen bijval behaald, bij zoover dat zij den eer sten dag, Vrijdag, meer dan volledig on derschreven was en de inschrijving moest gesloten worden. Deze uitslag is een prachtige blijk van vertrouwen van het land in de regeering die zich tot taak heeft gesteld 's lands financiën te redden. «seasuaiBDitiaasBaaBsaaBiBjaa HUGH JOHNSON iitsgsBssaassssaasasjaaBaaaaatEaasssaBsaj&aEsanasBZEaaassfBH De Antwerpsche bladen hebben de briefwisseling tusschen de Katholieke Schoolkomiteiten en het Stadsbestuur van Antwerpen omtrent de vernieuwing der overeenkomst over de aanneming der katholieke vrije scholen, openbaar ge maakt. Het Komiteit der Katholieke Aangeno- ffitn SCTiolell Cl lil datum ér» Oojst naar het Schepenkollege een brief meu volgende inhoud: De overeenkomst op de aanneming r der vrije scholen vervalt op 31 Dec. r eerstkomende. De redenen welke in 1921 geleid hebben tot het sluiten dezer over eenkomst, en in 1927 tot het vernieuwen ervan bestaat thans nog. De voorwaar- den gesteld aan het komiteit der vrije r scholen werden ten volle geërbiedigd; daarom nemen wij de vrijheid Ued. te vragen een besluit tot hernieuwing der overeenkomst te willen nemen. We zijn heelemaal bereid de punten te overwe- gen welke Ued. zoudt noodig achten onder onze aandacht te moeten bren- r gen. Het antwoord van het sociaiistisch-libe- raal Schepenkollege luidde kort en klaar. In antwoord op Uwe vraag laten wij éU weten dat het niet in de bedoeling ligt van het Schepsnkollege, aan den Gemeenteraad de vernieuwing van het kontrakt met het komiteit der vrije scholen, voor te stellen». Veel kommentaar is overbodig! Het is een voorbereide aanslag, schrijft de XX» Siècle op de gewetensvrijheid en het recht der Katholieken. Ten an dere M. Baelde had het vroeger reeds verklaard dat de Antwerpsche gemeente politiek van dan voort zou staan in het teeken van de schoolkwestie. De roode en blauwe heeren hebben een nieuwe school- oorlog geopend te Antwerpen, en andere gemeenten Deurne, Hoboken, Boom, enz. Hadden we gelijk toen we rond de kie zing hebben geschreven dat de ziel van het kind in gevaar was? De machthebbers uit deuanlizkalhtilieke w 4 lil i.», I ri IH' - f r wc rcru "tnc ctfcr givvcc mOTKr opzetten dm ons te spreken over Vrijheid, Gelijkheid en Verdraagzaamheid, begaan zonder rood te worden een schandalige onrechtvaar digheid. De wet verkondigt de schoolplicht, de grondwet waarborgt de vrijheid van on derwijs. Alle burgers betalen belastingen, dra gen dus bij in het budget van openbare onderwijs. Maar te Antwerpen evenals elders zijn Liberalen en Socialisten van oordeel dat alleen de scholen moeten ge steund worden waar het godsdienston derricht werd gebannen, waar de Katho lieken geen waarborg vinden voor ziele- zorg. Aan ander scholen geen steun. Onze katholieke kinders, onze onderwijzers wor den geboycott om de eenvoudige reden dat ze katholiek zijn en omdat de katho lieke ouders voor hunne kinders degelijk godsdienstig onderricht eischen. De openbare penningen dienen dus al leen voor de scholen zender God; voor de andere niets. Het laatste woord over deze kwestie is zeker nog niet uitgesproken, en we mo gen van nu reds verwachten... dat de Antwerpsche Katholieken zoo gemakke lijk het vuur aan de schenen niet zullen laten leggen, en dat ze hun plicht zuilen weten te doen. isaaESBaausasuaaaassssaaaaciBaBazaaaaBaaasaBBsaBBsaasisasis de groote uitwerker van President Roo sevelt's plan om finantieel de Vereenigde Staten te redden. Hier is hij bezig eene belangrijke propagandarede uit te spre ken op de tentoonstelling van Chicago. lesEaaaBsanaaEBassiaaEsiBasssi VERBETERING INZAKE BE BETALING DER PENSIOENEN Een afvaardiging der Christene Demo craten werd Dinsdagmiddag door Mi nister Carton de Wiart ontvangen. Hoofdzakelijk werd gesproken over de ouderdomspensioenen en de minister zeg de toe dat van af October de pensioenen zullen betaald worden per posteheck. Wat de herziening der pensioenen be- &s£k krttMns -fn onderzoek geen wijziging zuilen brengen en dat daarom wenscheljk is dat deze dossiers zonder uitstel zouden onderzocht worden opdat de belanghebbenden niet langer op het pensioen zouden moeten wachten. De Minister beloofde met dezen wensch rekening te houden. HET FONDS DER GEBREXKIGEN. Men sprak ook over het fonds der ge- brekkigen en de betaling der vergoedin gen: hier ook beloofde de Minister dat de betalingen spoedig zullen gedaan wor den. «sassiaaiiaaEaaas^aassasaaaBaa PIERRE COT Nieuwe horizonten gaan open voor de maatschappelijke ordening der nakende toekomst en veranderde vormen worden gezocht, gevonden en langzamerhand in toepassing gebracht bij de doorvoering van sociaal recht en staatkundig gezag. Wat vérziende en vooruitblikkende groo te geesten en sociale denkers in éénklank met de bijna prophetische vooruitzichten der Pauzen met de laatst" tijden hebben veroordeeld eenerzijds en aangepredikt anderzijds, wordt stilaan tot werkelijkheid en gaat met de besliste kracht eener zekerheid in vervulling. De wrange vrucht der dwaling en de Weeën van verkeerde begrippen hebben voor het geweten van standen en naties een licht doen opgaan dat helderder dan ooit, met verblindende klaarheid, de noodwendige rampen blootlegt en doet in zien en eveneens den weg van waarheid en recht aanwijst. En is het niet verheugend voor ons ka tholieken dat nu weer in dat ontredderd- gewichtig tijdsgewricht de zuivere leering en vaste leiding haar oorsprong neemt bij den Stadhouder van Kristus, het Licht dat in de wereld kwam om alle menschen van goeden wil voor te lichten en te ge leiden? Het is den Pauzen uit Rome niet genoeg geweest sedert tientallen van jaren in on vergetelijke encyclieken, de grondrichtin- gen en hoofdgedachten vast te leggen no pens de zedelijke en onvergankelijke grondslagen van noodige sociale hervor ming, maatschappelijken opbouw, staat kundige organisatie en internationaal verkeer onder de volkeren, in waarheid, recht en liefde, maar nu heeft Pius XI, een der grootste Pauzen die de wereld ooit heeft gekend en door de goddelijke Voorzienigheid aan het hoofd der Kerk Werd gesteld, zelf het thema aangegeven Voor de sociale week welke te Rome werd gehouden: de kristelijke Liefde. De leiders en machthebbers hebben zóó lang willen bouwen en werken binnen de enge grenzen van het dorre materialisme en in afzijdigheid van alle hoogere be ginselen totdat op al deze gebieden eene verwarring en verwikkeling ingetreden is Waaruit menschelijk gesproken moeilijk bit te komen is. Individualisme, hooghartig l'beralisme, socialisme en communisme, neutrale stre vingen, overdreven nationalisme stonden in den weg van alle gezonde en doelmatige Werking. Standen-strijd en volkerentwisten keer den de nationale en internationale orde vnderste boven en alleen klare voorlich ting en vaste hand kunnen nog redding brengen. Tegenover deze verkeerde machten rijst nu de katholieke opzet om harmonie en vrede te doen heerschen waar wanorde en wanordelijkheden hoogtij vieren. Deze taal is groot en apostelvuur wordt vereischt van hen die zich aanspannen aan dat groote werk. Alleen de liefde kan dat alleen boven natuurlijke liefde. Daarom is het zoo troostvol dat in alle landen onder den aanmoedigenden zegen van Paus en Bisschoppen, nieuwe en kloe ke krachten oprijzen en zich gereed ma ken om met onbegrensde toewijdng en vurigen ijver de katholieke beginselen samen met de katholieke werkkracht in hun gansche volheid aan te wenden voor de volledige uitwerking van een econo misch, maatschappelijk, staatkundig pro gramma dat onder de standen en de vol keren den vrede moet tot stand brengen door de vestiging van het recht. Laten we met geestdrift beantwoorden aan dezen oproep die een noodkreet is en allen ons steentje bij brengen tot het op bouwen eener maatschappij waarboven met recht het teeken der Liefde, het Kris- ti-Kruis zal mogen geplant worden. X. fSBHSH3SSHBES9BBS3iE23X8HBBBSSI LEENING DER VERWOESTE GEWESTEN 124" Trekking van 29 September 1933 5% 1923 R. 262.906 Nr 5 500.000 fr. R. 086.482 Nr 1 100.003 fr. R. 084.489 Nr 1 50.000 fr. R. 299.496 Nr 4 50.000 fr. R. 229.452 Nr 1 50.000 fr. De andere obligaties van de winnende reeksen zijn uitbetaal ba ar met 550 frank. VOOR FRANKRIJK 9,80 frank. op postch'ecknummer 15.570 van V. San- sen-Vanneste, drukker, Poperinge, en we kelijks wordt ons blad U door de postbode tehuis besteld. Vergeet niet uw volledig adres aan te geven en wel er bij te voegen: storting voor een abonnement op "DE HALLE" Frankrijk begint alweer oogjes te trek ken naar Rusland, zijn vroegeren bond genoot. Laatst ging de Minister President Harriot een bezoek afleggen in Rusland en mocht er al bezoeken wat zij hem wil den toonen. Hij sprak in zoo gunstige woorden over Rusland dat zelf zijn vrien den vonden dat het «aangebrand rook»! Nu is het de beurt aan den Franschen Minister van Luchtvaart een bezoekje aan Moscou af te leggen en we zien hem hier eenige oogenbiikken voor zijn vertrek per vliegtuig uit Parijs. Er wordt aan herinnerd dat, de wet telijke tijd in den nacht van 7 op 8 Oktober aanstaande, te 30 uur. 60 mi nuten dient ACHTERUITGEZET (3 uur Zomertijd, komt overeen met 2 uur, Win tertijd). iMMMMUMMaMMMMMm fen nader wou bestudeeren, nog menig werkloos huisvader van de straat te hel pen. Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de economische hervatting in Belgie geen groote afmetingen heeft genomen. Niet temin staat het vast dat de Begische nij verheid grootendeels herademt en dat ze lieh, na jaren, op den nieuwen economi- schen toestand heeft aangepast: bijzon dere goedkoope voortbrengst met kleine winstmarge. Dit zal haar toelaten de me dedinging der andere nijverheidslanden te doorstaan op de enkele vrije markten, die er nog overblijven. Het economisch nationalisme breidt zich over de wereld uit als een olievlek. Het zal deswege ge raadzaam zijn geen hooge betrachtingen te koesteren. De crisis is nog niet over wonnen. Indien de waargenomen verbe teringen van duurzamen aard- blijken te zijn mogen we tevreden zijn. H. M. DE ECONOMISCHE HERVATTING IN BELGIE. De economische herleving, die we op dit oogenblik in Belgie meémaken, kan onmogelijk de vergelijking doorstaan met de geweldige verbeteringen die zich voor al in de Vereenigde Staten en Duitsch- land voordoen, waar in den strijd tegen de crisis, reusachtige herstelplannen, on der de stuwing van den Staat, worden uitgevoerd. In Belgie houdt de Staat zich zooveel mogelijk afzijdig, en niettemin wijzen hier ook vele teekenen op een gestadige voortbrengstvermcerdering der bijzonder ste nijverheden. In het Bulletin d'In- formation et de Documentationdoor de Nationale Bank van Belgie uitgege ven. vinden we desaangaande enkele be langrijke gegevens. In de beperkte ruimte van dit artikel zullen we dan ook trach ten, aan de hand van voormelde studie, een algemeen overzicht te geven van den huidigen economischen toestand van Bel gie. We verwittigen echter den Lezer, van meet af, dat de waargenomen ver beteringen niet indrukmakend zijn, niet temin, al is het onmogelijk uit te ma ken of ze duurzaam zullen» blijken, laten ze ons toe de toekomst minder duister in te zien. Om te beginnen mee ten we doen op merken dat de hervatting verre van al gemeen is. In de glasnijverheid, die twee jaar lang reeds tegen den dood vecht, doet zich een verheugende verbetering voor. De prijs- verhooging van het glas in Engeland laat ons toe op de Britsche markten met de Engelsche waren te' wedijveren en belang rijke bestellingen weg te kapen. Het is echter te vreezen' dat die verbetering slechts van korten duur zal zijn. Ook oefent ze weinig invloed uit op de werk loosheid in dien nijverheidstak. De fa brikanten, het laat zich begrijpen, ont doen zich eerst van de geweldige opge stapelde stocks. De cimentnijverheid, die tijdens het bouwssizoen altijd min of meer verbetert, is in 1933 bloeiender geweest dan in het vorig jaar. Er doet zich op dit oogenblik een zeer verheugend verschijnsel voor. Totnogtoe was de verbetering steeds een gevolg geweest van de verhooging van de binnenlandsche vraag, de uitvoer bleef steeds even lastig. Op dit oogenblik neemt de uitvoer echter gestadig toe en wel naar Ierland, dat ons dit jaar vijfmaal meer bestelde dan het vorig jaar. Ook de steen- en marmergroeven zet ten meer af, bijzonderlijk aan Holland. De textielnijverheid, die vóór eenige maanden minstens 8.000 werkloozen te rug in dienst nam. heeft dien gunstigen toestand niet kunnen handhaven. Niet temin is de stand van zaken er nog be vredigend. Ook de wolnijverheid gaat er gestadig op vooruit en de voortbrengst is steeds stijgend. Het Bulletin d'Infor- mation et de Documentation merkt hier aan, dat de wo!z;ijverheid, sinds eenige jaren, neiging toont om zich van het Waalsch gedeelte j&nxJaet yiaamsch ge- fiebteV"groote"...„jen uit Verviërs fabrieken geopend te Diest, Mechelen en Eekloo. De jutenijverheid is waarschijnlijk de eenige waar de werkloosheid zoo goed als onbekend is en waar men op volle krach ten arbeidt. De kleergoed-, schoen- en handschoen- nijverheid, evenals de leder- en de bor stelnijverheid deelen in de economische opflakkering. De zinkfabrieken, cokes- en metaalnij verheid doen al het mogelijke om nieuwe afzetgebieden te veroveren en boeken een onbetwistbare verbetering. Het is echter de diamantnijverheid, die in den loop der laatste maanden, er het best is op vooruitgegaan. Het besluit der diamanthandelaars om geen steenen meer in Duitschland te laten slijpen, heeft er veel toe bijgedragen. Op dit oogenblik zijn ongeveer 10.000 diamantbewerkers aan den arbeid, cijfer dat sinds lang niet meer bereikt werd. In Maart 1.1. betaalde de Algemeene Diamantbewerkersbond nog 850.000 fr. per week als ondersteuning aan zijn werklooze leden, som die nu nog op ongeveer 130.000 fr. is teruggebracht. Er zijn echter ook verschillende nij verheden, die nog altijd even zwaar door de crisis worden getroffen. Noemen we in de eerste plaats de koolnijverheid in den Borinage, die wellicht nooit meer bloeiend zal worden. De exploitatieonkos- ten zijn te hoog en ze kunnen de mede dinging der nieuwe mijnen niet lan ger doorstaan. De vooruitzichten der mijnwerkers uit die streken zijn aller treurigst. Op 15 October a. s. vervalt het w-erkcontrakt, tusschen de werklied-en en d-e patroons gesloten, en de bazen wei geren de vernieuwing ervan te ondertee kenen. Er staat weerom een onrustige, woelige tijd voor de deur. Het is nood zakelijk dat de Regeering hier onverwijld ingrijpt. Ook de mijnwerkers hebben recht op een fatsoenlijk en menschwaardig be staan. De Limburgsche koolmijnen staan er beter voor. De productie onkosten zijn hier zeer laag en de maatschappijen slui ten hun bilan met winst. Met de metaalnijverheid en de ijzercon structie is het ook niet schitterend ge steld. Uit den vreemde komen geen or ders meer binnen, daar teder land zijn nationale economie beschermt. Deze nij verheden moeten dus grootendeels in gang gehouden worden door Staats- en spoor wegbestellingen. Deze zijn echter uiterst schaarsch. Met de scheepvaart is het ook aller treurigst gesteld en vele maatschappijen verkeeren in een moeilijken toestand. De Eelgische handelsvloot ligt op dit oog en blik voor 41 onttakeld. In andere lan den bereikt dit procent nog niet de helft. De werkloosheid onder de zeelieden is dus geweldig groot en de dokkers der Antwerpsche en Gentsche havens stem pelen ook meer dan het hun lief is. Ds voedingsnijverheid, zooals cplegfa- brieken, brouwerijen en maalderijen, heeft haar voortbrengst moeten vermin deren. De chocoladefabrieken daarente gen werken met volle kracht. Met den landbouw gaat het ook niet gelijk het hoort. De uitvoer is zoo goed als stopgezet. Weliswaar zijn door tal rijke contingenteermaatregelen de mee ste onzer landbouwproducten buiten het bereik der buitenlandsche mededinging ge steld, maar niettemin zijn de prijzen te laag. De landbouw doorworstelt, hier en elders, een zzer moeilijk tijdperk. Aangaande de werkloosheid, de grootste der moderne plagen, is er weinig te zeg gen. In Juni waren er 145.0CO volledige en 156.000 gedeeltelijke werkloozen. Te genover Februari 1933. maand ln dewelke de grootste werkloosheid waargenomen werd, is er veel beterschap ingetreden. Op dit tijdstip waren er meer dan 200.000 volledige en 185.000 gedeeltelijke werk loozen. Nochtans, de nieuwe wetten op de werkloozenondersteuning hebben er veel toe bijgedragen om dit cijfer te bereiken. Wellicht ware, indien de Regeering som mige maatregelen door Roosevelt getrof- (Zie vervolg onderaan 3' kolom.) op Zaterdag 16 en Zondag 17 dezer. DE EERSTE DAG. VOOR EEN BETER SOCIAAL LEVEN. Het Algemeen Christelijk Verbond van Werkgevers hield te Kortrijk zijn kon gres, dat van het hoogste belang was voor de sociale beweging in ons land, daar de werkzaamheden van dit kongres, er op gericht waren na te sporen op welke wijze het bedrijfsleven in ons land best kan aangepast worden bij de Pauselijke on derrichtingen, opdat er in de samenle ving meer rechtvaardigheid zou heer schen. Dit kongres werd Zaterdag namiddag geopend in de bovenzaal van het stad huis. te Kortrijk. De kongresleden waren talrijk opgekomen. DE SPREEKBEURTEN. M. PLATTEAU opende het kongres met een welkomsgroet aan alle aanwezigen; hij bedankte de afdeeling Kortrijk voor haar prachtig initiatief en wenschte haar geluk met het gekozene onderwerp. Hij wees op het noodzakelijke en het tijdige van dit kongres, bijzonderlijk met het oog op de feiten, die zich heden in de economische wereld voordoen. Hij stuurde den groet der aanwezigen aan Hunne Doorluchtige Hoogwaardighe den de Bisschoppen van Belgie, die de hooge bescherming op zich hebben willen nemen van het kongres. Hij verwelkomde ten slotte de Heeren Verwilghen, kabinetsoverste van den Mi nister, en Rubbers en Reynaert, Kamer leden. en droeg het voorzitterschap over den Heer Eekaert, voorzitter der afdee ling West-Vlaanderen. M. BEKAERT geeft lezing der veront schuldigingen, waaronder die van Z. Exc. Staatsminister Theunis, voorzitter der Waaische zusterafdeeling, de afgevaar digden van Frankrijk en Nederland, en van den Heer Baels, Gouverneur der pro vincie West-Vlaanderen. M. SEYNAEVE, ondervoorzitter van de afdeeling West-Vaanderen, droeg dan een verslag voor over: «De taak van een ver bond van christelijke werkgevers op so ciaal, ekonomisch, godsdienstig en politiek gebied 't Is noodig, zegde hij, dat de werkge vers zich vereenigen om des te eendrach- tiger gevolg te kunnen geven aan de roep stem van den Paus. Onze sociale en eco nomische instellingen moeten op de be drijfsorganisatie heringericht worden, om aldus eene nauwe samenwerking tusschen patroon en arbeider tot stand te brengen, voor het scheppen van eene nieuwe we reldorde. Het oude princiep Elk voor zichheeft uitgediend. Wij hebben tct plicht de samenwerking door te drijven, om in broederlijke eendracht de Pauselij ke onderrichtingen te verwezenlijken, Christus ter eere en ons volk ten bate. E. P. VAN GESTEL, doctor in sociale en politieke wetenschappen, handelde ver volgens over: «Bedrijfsorganisatie. Hare noodzakelijkheidOok deze redenaar wees op de dringende noodzakelijkheid der samenwerking en der nauwe ver standhouding tusschen werkgevers en w-kiMuaers. vooral tot de oplossing van sociale orde herstellen. M?»: er is geen sociale orde mogelijk zonder het herstel der zedenwet, zonder de huldiging der christelijke naastenliefde. Te 7 uur werd deze eerste vergadering gesloten, waarna de kongresleden uit de bovenzaal afdaalden naar de raadzaal, waar zij door de stedelijke overheden, met den heer burgemeester Mayeur aan het hoofd, ontvangen werden. TWEEDE DAG. De dag van Zondag, 17 dezer, werd in gezet met eene Plechtige Hoogmis in Sint Maartenskerk, opgedragen door den E. H. Deken Camerlinck, met Pontifikale As sistentie van Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge. Na het Evangelie besteeg de E. P. De Clippele, S. J., den kansel. Hij gaf eene onderrichting over: De sociale plichten van den katholieken werkgever». De gewijde redenaar had als moto van zijn toespraak, de zin uit het Evangelie genomen: «Drijft uw zaken tot ik te rugkom Hij ontvouwde in zakentaal het Evangelie van den modernen, katholie ken zakenman. Te 10.45 uur werd het kongres voort gezet op het Stadhuis. BEGROETING VAN MGR LAMIROY. Op het verhoog heeft Z. Exc. Mgr La miroy plaats genomen, tuschen de H.H Platteau en Bekaert. De H. Bekaert opende de zitting met het gebed en begroette in hartelijke be woording den Bisschop van Brugge. De talrijke opkomst hier, zegde hij, is er het bewijs van Monseigneur, hoe de kongres leden niet alleen uw eere-voorzitterschap maar ook uwe zoo vereerdende aanwe zigheid op prijs te stellen. Uw tegenwoor digheid, verzekerde hij, zal voor ons een spoorslag zijn om onze beweging verder uit te breiden. Mgr Lamiroy beantwoordde deze ver welkoming met een blijk van goedkeu ring en van aanmoediging voor het stre ven van het A.C.V.W. De Voorzitter begroette vervolgens ook de aanwezigheid van Minister Van Isac- ker. BEDRIJFSORGANISATIE. Pogingen en verwezenlijkingen. M. KUYPERS, sekretaris der sociale school van Heverlee, lichtte de vergade ring in over de pogingen en verwezen lijkingen van bedrijfsorganisatie in het buitenland. Paus Pius XI, in zijne Encycliek «Qua- dragesimo Anno» wijst op de bedrijfsor ganisatie als het middel bij uitstek om orde en vrede te brengen in bet ontred derde sociaal-economisch leven. De klassenverzoening kan vele vormen bestrijken, gaande van het strengste en meest volledig uitgewerkte corporatieve type tot den bescheiden fabrieks- of on dernemingsraad. Wij herleiden de verwe zenlijkingen en tevens ook de pogingen van bedrijfsorganisatie tot de drie meest kenmerkende typen: het corporatieve type, het type der bedrijfsraden en het type der zuivere ondernemingsraden. In het corporatieve type van bedrijfs organisatie. zijn natuurlijk verschillende strekkingen mogelijk welke vooral be trekking hebben op al of niet erkennen der bestaande beroepsvereenigingen. Het type der Bedrijfsraden vond, tot vóór korten tijd. zijn meest algemeene en volledige verwezenlijking in Duitsch land met de Grondwet van Weimar en de wet op de bedrijfsraden. Dit stelsel is thans totaal afgebroken door de laat ste nationaal-socialistische hervormingen. De uitslagen waren zeer gering wat be treft de ware bedrijfsdemokratie. De landen die wettelijke regelingen tot stand brachten en welke kunnen gerang schikt worden onder het type der onder nemingsraden zijn vrij talrijk. Eene be weging van partikulier initiatief uitgaan de tot de inrichting van fabrieksraden is ook in vele landen bekend. Hoewel de bedrijfsorganisatie eene hoogere eenheid bedoelt in het sociaal-economisch leven toch zal steeds de ondernemingsorganisa tie een rol spelen. Vele andere middelen die Diet onmid dellijk met het type -Bedrijfsorganisatie» verwant zijn, staan ter beschikking van de beroepsvereenigingen om een zekere collectieve bedrijfsregeling te verwezen lijken, zoo bijvoorbeeld de collectieve ar beidsovereenkomsten. Hunne stijgende uitbreiding in vele landen wijst op een gelukkigen stap naar het te bereiken doel. Als Katholieken mogen wij ons er over verheugen dat, sedert lange jaren reeds, onze christene sociale leer aan de be drijfsorganisatie een belangrijke taak heeft toegewezen. Doch het volstaat niet deze heerlijke leer te bewonderen, wij moeten haar beleven en toepassen. Dit is het verheven werk dat zonder uitstel dient voltrokken in harmonische ver standhouding. door onze christelijke werk gevers en arbeiders. BEDRIJFSINRICHTING IN DEN GEEST VAN ROME. M. G. GORIS, lid van het algemeen bestuur, leidde deze bespreking in. Er be staat gezagskrisis op economisch, sociaal en politiek gebied. Deze gezagskrisis is het gevolg van het economisch liberalisme en het demokratisch individualisme. Rome heeft duidelijk aan de werkgevers een taak opgelegd, namelijk de medewerking aan de hervorming van de bestaande in richtingen en verbetering der zeden. De Voorzitter bedankt de sprekers van harte en noodigt de afdeelingen uit de besproken gedachte uit te diepen, ten einde tot volledige klaarheid te komen. Hiermede worden de besluitseten ge formuleerd, welke wij hierna mededeelen. BESLUITSELEN. 1. - Dat de studie van publiekrechter lijke bedrijfsorganisatie dient aangevat te worden door ai de greepeeringen, die orde en vrede en welstand betrachten voor heel de Natie. 2. - Dat de leiding van A.C.V.W. in voeling zou treden met de leiding van andere organisatie, steunende op dezelf de gronden van rechtvaardigheid en lief de, die als grondslag hunner v.nrking hebben Rerum Novarum en Quadra- gesimo Annoten einde alzoo te be reiken de harmonische ordening van de belangen van al de geleidingen van een volk. 3. - Dat, in afwachting van de orga nische actie der bedrijfsorganisaties, het wenschelijk is, dat de bestuurlijke macht de bedrijven zelf zou aanmoedigen en steunen om maatregelen te nemen, die de ongeregelde concurrentie kunnen intoo- men en den klassenstrijd tegengaan. 4. - Dat ook in de arbeidsconflicten strafrechterlijk zou verboden zijn, zich zelf recht te doen door de wapenen van lock-out en werkstaking. 5. - Dat bestaande organismen zouden worden aangepast of desnoods nieuwe ge schapen waar werkgevers en arbeiders gemeenschappelijk de belangen van hun bedrijf zouden behartigen, opdat aan den werkgever zoowel als aan den werknemer wome vnQr. hun arbeid belangen niet worde gescnaaor - 6. - Dat de bestaande organismen zou den worden aangepast of desnoods nieu we geschapen om door verplichte minne lijke schikkingen in arbeidsconflicten, het vertrouwen te verzekeren, waarbij de rechten van den werkgever, arbeider en verbruiker zullen gewaarborgd blijven. 7. - Dat deze organismen, los van bij komstige politieke strevingen, zouden ge bouwd zijn, rechtstreeks op de belang hebbende bedrijfsgenooten, zonder inmen ging der politieke organen en onafhan kelijk van dezer veranderlijkheid. 8. - Dat die organismen de publiekrech terlijke maCht zouden genieten, hebbende bevoegdheid tot het vervaardigen van be- drijfs- en arbeidsregelingen en tot het uitoefenen van bedrijfs- en arbeiders rechtspraak. AANSPRAAK VAN MGR LAMIROY. Alhoewel ik mijn spreekbeurt niet voor zien heb, wil ik enkele woorden zeggen over mijne groote vreugde, gelijk de kan selredenaar dezen morgen zegde. Wij zien vandaag het groote leger der Katholiek* Aktie volledig. Ik ben in het kort in veel plaatsen geweest en hetï overal gezien welke katholieke zindering er thans gaat door het volk. Gij hebt het thans ver staan dat gij ook verplichtingen hebt. Wij hebben allen verplichtingen en moe ten denken dat wij allen broeders en zusters zijn. Wij zijn _allen één, wij heb ben allen Christus als Vader, Maria als Moeder. Ik hoop op U. Wij hebben niet alleen de leer der rechtvaardigheid, ook de leer der liefde, die van zoo groote beteekenis is wanneer de leer der recht vaardigheid moest te kort schieten. Weze Jezus de hoeksteen van alles. Ten siotté zegde Monseigneur dat onder Gods zegen dit kongres duurzame vruchten zal af werpen. HET FEESTMAAL. Ten 2 ure had het feestmaal plaats in de rookzaal van den Scnouwburg. De eere tafel was voorgezeten door Mgr Lamucy, omringd van M. Van Isacker, Minister van Nijverheid en Arbeid; Z. E. H. Ka nunnik Camerlynck; M. Beckaert, Bur gemeester van Zwevegem; M. Mayeur, Burgemeester van Kortrijk. Verder waxen er 2D0 deelnemers. M. Beckaert stelde een heildronk in aan Z. H. den Paus en aan Z. M. den Koning. lEasaaiasQcaaMBiiaaEBEsaisaEas MORO-GIAFFERI de beroemde Fransche advokaat, die thans te Londen verblijft om er te hel pen klaarte zoeken in de brandzaak van het Duitsche Reichstaggebouw. Don derdag IX is te Leipzig het proces be gonnen onder groote internationale be langstelling. HaasssEssnrssBaBaxnsssaassa Belgische fabriek van Chicorei Wyppelier-Taffin. Het is duidelijk genoeg voor al wie zieil wil waartoe ongodsdienstig of onzijdig onderwijs leidt. We hebben dui; inden staaltjes van fijn opgevoede jeugd rond om ons. Wat gaat daaruit groeien later? Zonder godsdienst geen hooger opvat ting, geen teugel voor de driften, geen opvoeding voor het leven. Daarom willen wij van geen ander dan van katholiek onderwijs. Zegt het voert. ONLUSTEN IN CUBA - Hier een zichtje van een der bijzon derste straten ven Havana, Cuba's hoofd stad, waar steeds onlusten en omwente ling heerschen. Gewapende soldaten hou den de wacht in stad. <2S5aBS2SSBB8SES*!K9aSSB3a3ESi TE UITREKKE In het lieve dorpje Uitkerke, bij Blan- kenberge, werd Zondag eene eerbiedige hulde gebracht aan wijlen Juliaan Vande- pitte, den grondlegger van de Katholieke radio-aetie in Vlaanderen. Om 9 ure, Zondag morgen, bij een heer lijk zomerweertje, vertrok van aan de statie Blankenberge een flinke optocht. Vooraan stapten de trompetters van den Kath. Turnkring van Brugge; daarachter een kleurige vlaggengroep, en dan eenige honderden deelnemers, geleid door de Harmonie van het Chr. Werkersverbond van Brugge, en de St Cecilia Harmonie van Knokke. De stoet, die betoogers om vatte uit het West-Vlaamsche, uit Gent, zelfs een flinke groep uit Antwerpen, had op gansch den doortocht veel bekijks. Zoo ging het naar Uitkerke, waar, na voor de vooraanstaande aanwezigen te hebben ge defileerd. de tocht naar de kerk trok, die weldra vol was geloopen. IN DE KERK Door den broeder van Juliaan, E. P. Leopold wordt een plechtig H. Misoffer opgedragen ter zielerust van den duurba re overledene. Aan het altaar wordt hij te Leisele en J.e kerke. In het koorgestoelte hebben plaats ge nomen: Mgr Crtiysberghs, Vice-rector der Leuvensche Alma Mater, Z. E. H. Kan, Vander Meersch, Voorzitter van het In richtend Comiteit en Afgevaardigde van Z. Excell. Mgr Lamircy. Z. E. Pater Ma- ria-Jozef, Provinc. der Ongeschoeide Kar melieten, enz. Vooraan rechts nam de geachte familie plaats: Mevr. Juliaan Van de Pitte met haar zes kinderen, M. Van de Pitte, vader van Juliaan, e. a. Onder de vooraanstaande aanwezigen bemerkte men: H. Baels, gouverneur van West-Vlaanderen, H. Senator Van Hoes- tenberghe, Burgemeester te Brugge, H.H. Senators De Spot en Becelaere, H.H. Volksvertegenwoordigers De Bruyne en Guêuns. Na het H. Evangelie hield Mgr Cruys- berghs eene treffende kanselrede, waar in hij zich in volgenden zin uitdrukte: De tocht naar het graf van een groot, verdienstelijk mensch, heet in Vlaanderen eene bedevaart; daarbij passen stilte, in getogenheid en gebed. Zoo zijn wij heden ter beevaart getogen naar het graf van Juliaan Vandepitte, die als een laat oor logslachtoffer is gevallen, die de pionier was van de Katholieke raa.obeweging in Vlaanderen. Hij was een heilige jongen, die begreep dat eiken tijd zijn nooden heeft, en zijn apostolaat diende met de moderne wetenschap, door de radio dienst baar te maken aan onze cultuur, aan onze katholieke levensbeschouwing. Op het Vlaamsche volk rust den plicht dit apos tolaat voort te zetten, want méér dan de pers, het tooneel of de kinema, moet de radio onze belangstelling gaande houden opdat hij ten goede aangewend worde. Laat ons dan de K. V. R.-beweging steu nen, niet alleen met onzen penning, doch ook met onze gebeden, en dan wordt het ideaal verwezenlijkt va-» hem dien we vandaag herdenken. ONTHULLING VAN DEN GRAFSTEEN Na de H. Mis had op het kerkhof de plechtige onthulling van den gedenksteen plaats. De familieleden en vooraanstaan den, schaarden zich rond de graftombe, waarachter de vlaggen eene eerehaag vormden. Z. E. H. Kan. Vander Meersch voerde, als voorzitter van het Inrichtend Comi teit, de eerste het woord. Na de troost woorden van St Paulus Weest niet be droefd zooals degenen die geene hoop hebben.herinnerd te hebben, roemde de eerwaarde spreker den voorbeeldigen le venswandel van den gevierde. Da loopbaan van Juliaan Vandepitte was van korten duur, doch zijn werk zal rijke vruchten dragen, waarom Kan. Vander Meersch. eene eerbiedige hulde brengt aan de na gedachtenis van den betreurden werker. Zacht weerklinkt thahs het De Pro fundus over de hoofden der stilzwijgen de menigte. Dan valt het witte doek da het monu ment totnogtoe bedekte. Da klaroenen 'blazen Te Velde terwijl door tal ver- eenlgingen en door de schoolkinderen bloemen neergelegd worden. De grafsteen is een indrukwekkend mo nument, 4.50 m. hoog, dat aan de kruisjes van Heldenhulde doet terugdenken. Onder het kruis prijken deze eenvoudige, maar allesomvattende woorden: Juliaan Vandepitte, 1894-1928; Pionier der Radio in Vlaanderen. Grondlegger van K. V. R. O. Nadien werden verscheidene reden ge houden door Nonkel Jan, H. De Groeve, H. Hil. Depraetere om hulde te brengen aan wijlen Juliaan Vandepitte. IIET FEESTMAAL Een 100-tal dischgenooten zaten te 1 u. bijeen in het gemeentehuis, waar een ge zellig feestmaal opgediend werd, waar ook nog verscheidene malen het woord ge voerd werd door verscheidene genoodig- den.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1933 | | pagina 1