MOEDER Burgersstrijd KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER (Voorden Feestdag can 't Moederschap O.L.V., 11 OktolcrJ, De nieuwe Belasting op het Vervoerbedrijf lokt hevig protest uit Zal het Graanvraagstuk eindelijk zijn beslag krijgen Aanslag op den Costenrijkschen Kanselier VERANDERING VAN UUR DE TWEE-FRANKSTUXKEN Gemeentekrediet van Relfrië Priï?--n van jaar tot jaar daalden. (jcmeeiueKieuhi van Weiswaar verminderden de Noord-Ame- DE PRIJS VAN HET BROOD STORT 4,50 FRANK DE BETOOGING DER PASTEIBAKKERS TE BRUSSEL ZONDAG i» OCTOBER 1933 WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. 1* JAAR. Nr 41. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper Bureel: Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post), In 't Land 18,60 fr. Frankrijk 35,fr. Congo, Engre'antI _i 40,fr. Amerika, Canada en ar.- in» dere landen 60,fr. iTTitSëfër» 6ANSEN- V ANNESTE, Pöpërinja Tel. Poperinge K' 5. rosteUeckrekening N' 15.570, TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1.00 fr. Kleine berichten (minimum) 4.00 fr. 2 fr. toel. v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1* bi. per regel 2,50 fr. Berichten op 2* bi. per regel 1,75 fr. Rouwber. en Bedank, (ciln.) 5.00 fr. Te herhalen aankondigingen prijs cp aanraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - K.eine berichten tegen den Donderdag noen. Hart van mijn hart, ziel mijner ziel, mijn kind. Geen hoogte, geen diepte kan ons scheiden, Geen plaats, waar 'k weet dat gij zoudt moeten lijden, Of ik kom u ter hulp, bij d'eersten kreet, 't Is van de wiege reeds, dat gij dat weet. En als gij ooit aan mijn deur staat te schreien, Klop maar ééns, gij zult niet moeten beien Al kwaamt gij ook naar huis als moordenaar, 'k Deed open. juichend: «O mijn zoon is daar! Hart van mijn hart, ziel mijner ziel, mijn kind. Hart van mijn hart. ziel mijner ziel, mijn kind, Er is geen zee zoo diep waar 'k u niet vind. Al was uw hart zoo koud als noorderwind Om uw hart aan mijn hart te laten warmen. Nam ik u aan, met wijd, wijd-open armen. En wist ik u, mijn kind, in 't vagevuur, Ik ging er heen en had noch rust noch duur, Al was ik in den hemel, 'k moest er henen. 'k Ging eerst van al tot bij Maria weenen: Hart van mijn hart, ziel mijner ziel, mijn kind. En Maria zou naar haar Jezus gaan En bidden: «Wil uw moeder goed verstaan, Mijn kind, gij hebt nog op mijn knie gezeten, Mijn lieven zoon, zoudt gij dat niet meer weten? Hart van mijn hart, ziel mijner ziel. mijn kind, Gedenk maar, hoe uw moeder u bemint. Gelijk uw moeder is, o Jezu mijn. Weet wel, dat ook al d'andere moeders zijn.A. B. IS2S!222B3S232Sa3Sai33S22a:2S0rB?ï3BÜ,BSï!3HnBBB£BB3EaEBa£!2aEa32 Als we nu rondzien en de bladen lezen is het onbetwistbaar, lijk Prof. Eyskens hst Zondag laatst nog in «De Standaard» schreef, dat de Middenstand en zijne be langen op het voorplan komen. Iedereen wil zich nu als redder van den Middenstand aanstellen. Zien we zelfs de socialisten, vooral in het Wa lenland, niet afkomen als de redders van dien stand, die, volgens hun progamma door Anseele op een hunner naoorlog- sche congressen voorgehouden, verdwij nen moet? Niet gerust, was zijn woord, zoolang een Middenstander bestaat! Is het te Luik niet dat ze op drie achtereenvolgende vergaderingen aan de herbergiers ver klaarden dat bij hen alleen de redding was, dat zij den alcoholwet zouden ver anderen, als iedereen weet dat de pa troon, Vandervelde, de grootste tegen stander is dier verandering? Nu alle middelen zijn goed, als de bedrogen Mid denstanders hunne gedunde rangen maar konden aanvullen! Luidruchtiger, om de Middenstanders op verkeerde wegen te brengen, is de werking van Burgersstrijd, sinds enkele maanden op touw gezet. Door den tam-tam met automobielbe- toogingen door die mannen gemaakt, hebben ze belangstelling gaande gemaakt en sommige bladen, lijk Flandre Ma ritime van 23 Sept. 1.1. schijnen te den ken dat de Middenstandsbeweging nu eerst ontstaan is!!! Voor wie het wil weten is het een be kend feit dat onze Kristene Midden stands beweging reeds meer dan dertig jaar bestaat, over heel het Vlaamsche land bloeiende vertakkingen heeft, meer dan 30.000 leden telt en reeds op veel gebied belangrijke verbeteringen heeft kunnen bewerken. Zelfs het congres van Gent, waarmede de mannen van Bur gersstrijd hoog schijnen op te loopen, door wie werd het geleid, van waar kwa men de bijzonderste verslaggevers? Was dit alles nietvooral het werk der kris- tene organisatie of van hare leden. Daar bij, lang voor den oorlog ook, bestonden daarnevens neutrale of zoogezegde onaf hankelijke bonden: men denke maar b. v. aan Brussel, Antwerpen, Mechelen, Gent, Bt-Nikiaas, Aalst en te Brugge aan den vroegeren Burgersbond. Dat men dus niet spreke van een ont staan der beweging, maar veeleer van eene nieuwe krachtenverdeeling, die on gelukkiglijk hst middenstandswerk ken merkt! Dat die nieuws luidruchtige beweging eenen schijn van bijval vertoont, kan niemand verwonderen. In onze provincie in 't bijzender is de onverschillige Mid denstander door jaren werken der pro pagandisten onzer kristene organisatie waaker geschud. Daarbij er heerscht on- gemeene misnoegdheid ten gevolge van het erbarmelijk fiscaal stelsel waaronder ws leven: de Middenstander is niet al leen de onbezoldigde bediende van den Staat in 't zegelplakken enz., maar al lerhande al te zware taksen dreigen hem met ondergang. Gedenken we hier enkel, onder de laatste, de 9 in de pastei bakkerij met haren onmogelijken fabri- catieboek, en de onrechtvaardige nieuwe taksen op het automobielvervoer. Daartegen moet gewerkt en gestreden en dat deed reeds van meet af onze Kristen Landsbond in samenwerking met de groepeeringen der belanghebbenden. Burgersstrijd was er dan niet noo- dig om die tegenwerking op touw te zet ten. Niettegenstaande dezen toestand zijn het geen ware Middenstanders die het groote contingent van Burgersstrijd uit maken: benevens misnoegde graan- en meststofhandelaars zijn het vooral groot handelaars, wat ook het groot aantal luxe auto's bij de vergaderingen van Burgersstrijd bewijst onze gewone Middenstanders hebben geen luxe auto!... En hier ligt een komieke kant. Ik zou groothandelaars, leden van Burgersstrijd, kunnen noemen, die destijds bij onze winkeliers toch Middenstanders het samen aankoopen hebben gedwarsboomd en bestreden, terwijl zij leverden aan werk- hedencooperatieven. Nu dat Welvaart al die coöperatieven heeft samengebacht en zij dus niet meer te leveren hebben, ontpoppen zij zich in een oogenblik. in Burgersstrijd, tot redders van den Mid denstand. dien ze vroeger hebben be- kampt! Kenschetsend! Wat de beruchte tien punten betreft In hun congres van Kortrijk op 17 Sep tember als minimumprogramma aange nomen, maar dat zijn punten die, voor het meerend-eel, ook op het programma staan onzer Kristene organisatie en waarvan sommige, door hare werking, al verbeteringen hebben ondergaan. Nog eens niets nieuws! En dan de twee voor name stokpaarden: de automobieltaks. dien we reeds vernoemden en de werk lieden- en boerencoopera tie ven. Terwijl we volmondig het recht dezer laatste er kennen, zeggen we ook en daarin gaan we nu eens akkoord met Bugersstrijd dat daar alles niet is goed te praten, dat er misbruiken bestaan, en groote somtijds, en dat we tegen deze met hand en tand ons mneten en zullen verzetten. Vóór tien jaar en meer, als veel mannen van Bur gersstrijd nog niet wisten dat een Mid denstand te helpen was en te verdedigen, is onze Kristene organisatie reeds tegen cergelijke misbruiken opgekomen en heel dikwijls met volledig welslagen en op dien weg zal ze immer voortgaan, maar dat jriat niet in eenen handomdraai en daar bij m veel gevallen zal geweld den toe stand eerder verslechten dan verbeteren. Dat we onze Middenstanders, met aiie Wettelijke middelen den toestand drage- hjker willen maken, onrechtvaardige Liatsb-rhandeling willen weren en alle «ïiVoruikeji en onrecht, van waar zij ook komen huizen niet en tutti quanti, welke men in sommige middens schijnt te vergeten krachtdadig zuilen bekampen, getuigen wij eens voor heel de wereld de besluiten laten worden? genomen op het overheerlijk geslaagd De wet der nieuwe belastingen cp het vervoer per zware autocamions is Zon dag verschenen en is dadelijk van toe passing. In heel 't land is er hevig protest te gen deze nieuwe taksen opgegaan en dit met reden Ten eerste die taks is veel te inge wikkeld; de bureelmannen der ministe- rieele bureelen denken waarschijnlijk dat iederen autocamion-eigenaar een aantal bedienden kan houden om al die onmo gelijke tabels en staten in te vullen. Weten die menschen te Brussel hoe veel keeren ze verwenscht worden door handelaars en neringdoeners die het nu reeds lastig genoeg hebben bij het invullen van al die formuicn en dit om toch nooit in regel te zijn. En zoo van den eenen dag tot den anderen maken zij maar wetten waar voor men van 's anderdaags een hoop registers moet invullen. De nieuwe maatregel is eene ongeluk kige verordening. Een onzer geachte Lezers schrijft ons zijne verontwaardiging en zegt onder meer: Weten die heeren dat die taksen bin- nen den tijd van een jaar verviervou- digd zijn? Weten die heeren dat deze voertui- gen meest alle in handen zijn van kleinhandelaars en menschen ver van ijzerwegstations afgelegen, en die er hun brood mede moeten verdienen, ter wijl de prachtige luxe autos van eige naars en groot-financiers met rust ge- Indien de Regeering beoogde een groot deel der Middenstanders naar het leger der misnoegden te drijven, dan kon ze niet anders handelen. De belanghebbenden verwachten dan ook dat de Regeering aan deze besluiten ROND EEN CONFERENTIE DOOR TWEE REVOLVERSCHOTEN GETROFFEI.'. ENKEL LICHT GEKWETST, Een lakoniek berichtje, onlangs in de -ars verschenen, meldde dat de Graan- zal verzaken en red.lijker taksen in vo,z~ conferentieopnieuw te Londen was bij eengekomen. De vertegenwoordigers van Frankrijk en Duitschland legden korte verklaringen af omtrent de wijze waarop hun wederzijdsche regeeringen de prijs- verhooging van het graan in de hand had den gewerkt. Daarmede was de voormid- brengen. DE MET IS TOE TE PASSEN VANAF 1 OCTOBER MAAR NIETS IS GEREED! Een ander onzer Lezers schrijft ons:' De wet werd op een Zondag uitgege- I dagzitting ten einde. In den namiddag ven en is vanaf zelfden dag door de be- besloten de afgevaardigden dat, om tot langhebbenden toe te passen. een overeenkomst inzake de contingentee Woensdag - dus 3 dagen later gin- ring van den graanuitvoer te geraken, de gen wij bij den Heer Ontvanger onzer besprekingen tusschen de vier groote stad om inlichtingen te vragen nopens de graanproductielanden, het is te zeggen: de registers die we moeten houden en de for- Vereenigde Staten. Canada, Argentinië en muien die we moeten invullen. Australië eenerzijds en Rusland ander- Het antwoord van den Ontvanger luid- 2jjds, zouden worden voortgezet. De vol de als volgtIk heb vernomen door de gende bijeenkomst werd op 27 November dagbladen dat de nieuwe taksen tce te a. s. vastgesteld passen zijn vanaf 1 October, dus dat dc registers vanaf dien dag moeten gehouden worden, maar officieel weten wij hier Een der gewichtigste internationale niets. Ik kan U dus geen inlichtingen ge- vraagstukken werd aldus opnieuw op het ven noch over registers, noch over for- voorplan der wereldaandacht geschoven. Meenen die heeren misschien dat de congres van den Kristen Middenstand te IMiddenstanders, die reeds overbelast Hasselt, Zondag 23 September. zijn volgens de verklaringen van onze Maar wat gezegd van die menschen die Ministers zelf zich zoo maar altijd moeten laten uitbuiten om alle slach van misbruiken in stand te houden toejui-1zonder er tegen te mogen protesteeren.» In heel 't land is de opspraak even ge- zich katholiek noemen en lijk de Flandre Maritime in haar hooger aan gehaald nummer Burgersstrijd chen? Immer stonden zij onverschillig Te genover onze steeds groeiende Kristene j weldig en ook werd een Middenstandsbeweging: zij schenen ze te ppnTteT vv, r v negeeren, als zij wel moesten weten dat PROTEST VAN HET V.E.V. onze organisatie, volop goedgekeurd door naar het Ministerie opgestuurd, het kerkeijk gezag, aan wie alle katholie- Hier geven wij den tekst ervan: ken eerbied en gehoorzaamheid verschul- Het Vlaamsch Economisch Verbond digd zijn, geleid werd door en steunde op heeft zich, als volgt, tot den Heer Eer de eeuwige grondbeginselen der Kerk. En sten Minister, alsook tot den bevoegden Burgersstrijd, essentieel neutraal, wordt Minister, den Heer Jaspar gewend, met bewonderd en opgebeurd, wanneer de het oog op de nieuwe taksen voorge Kerk de neutraliteit veroordeelt en aan schreven door het Koninklijk Besluit katholieken verbiedt, tenzij in zekere uit- van 14-8-'33: zonderlijke omstandigheden en op zekere Hoo„,eachte Heer Eerste Minister voorwaarden, lid te zijn van neutrale nrer iserste Mimre..., vereenigingen. Het zij ons toegelaten Uw hooge aan Eene inrichting of beweging waar alle dacht in te roepen op het volgends geval, gosdienstige begrippen ontbreken en zelfs Verscheidene bij ons Verbond aan- uitdrukkelijk geweerd werden, die buiten geslotene firmas, die een eigen zelfstan- de grondslagen wil staan der kristene dig vervoerbedrijf uitoefenen, hebben zich zedeleer, soms wel rechtstreeks in strijd tot ons gewend ten einde de aandacht is er mede, is het wel daar de heropbouw te vestigen op de nieuwe belastingen op der maatschappij door den roemrijken het verveer die het onderwerp uitmaken Pius XI voorgehouden in zijnen zoo van hst Koninklijk Besuit dd. 14-8-'33, merkwaardigen wereldbrief Quadragesi- welk besluit op 1 Oktober a. s. in voege mo anno»? zou moeten treden. Indien dezs verhoo- De vraag stellen is voor ieder onbe- ging werkelijk ingevoerd wordt zou het vooroordeeld mensch ze met de meeste grootste deel der vervoerbedrijven moe beslistheid ontkennend beantwoorden. ten stilvallen, daar een ernstige vervul- Men mag dus gerust verzekeren dal ling hunner opgelegde plichten als uitge- Burgersstrijd rechtstreeks indruischt te- sloten mag beschouwd worden. Dit zou gen de richtlijnen gegeven door het beteekenen, dat de levensbron en de toe- hoogste gezag op aarde, door Paus komst van tienduizenden zelfstandige on- Pius XI. dernemers en van een groot aantal fa Een laatste woord nog. Burgersstrijd brieken, die een eigen vervoerdienst heb staat, zeggen zij, boven alle politiek, ver- ben ingericht, zou worden verwoest, wijt de kristene organisatie's aan politiek In dit verband werd onze aandacht te doen en wil alle bestaande politieke gevestigd op de reeds zoo zware belastin- partijen omvergooien. Vooreerst wie zegt gen van het wegenvervoer en wij zijn zoo kristene sociale beweging zegt niet nood- vrij onderstaand een opstelling te geven zakelijk politiek. Tot aan den oorlog kan waaruit blijkt, welke overgroot® lasten niet gezegd dat de kristene organisatie op dezen tak van bedrijvigheid reeds wer zich met politiek inmengde, wel sommige den gelegd, zoodat hij dreigt onder den neutralen. Maar sinds den oorlog hebben zwaren last te worden geknakt. Op één de omstandigheden men kan het nu liter benzine, die voor het oogenblik ver- betreuren misschien, maar 't is een feit kocht wordt tegen den prijs van 1,95 fr. de noodzakelijkheid aan politiek te wordt 1,53 fr. belasting betaald. De kost- doen opgedrongen en nu hoort men allen- prijs van de benzine zou dus nagenoeg thenen de klacht dat de Middenstanders slechts 0,40 fr. bedragen, terwijl de be er nog te veel aan onverschillig blijven, en lastingen bijna het drievoudige uitmaken, dat is ook waar. Maar geen politiek buiten Bovendien worden op luchtbanden voor de bestaande partijen, lijk er leden van vrachtautos 7 t.h. belastingen geheven, Burgersstrijd het doen. Neen, dat leidt tot wanneer ieder toch weet. dat een vracht- niets, of zelfs tot min of niets: de vreese- auto geen luxevoertuig is, maar wel als lijke les door de zoogenaamde Midden- het ware bedrijfstoerusting en bedrijfs standspartij in Noord-Nederand onder- kapitaal. vonden, is daar een genoegzaam bewijs Door de jongste Konkl. Besluiten zijn van. Veronderstellen wij nog dat, bij on- eveneens de invoerrechten op de vreemd-: mogelijke, Burgersstrijd inderdaad de po- autos op buitengewone wijze verhoogd, litieke partijen omver gooien kan, en dan? zoodat het aanschaffen van een voertuig Zal er dan aan geen politiek meer moeten meer kapitaal vordert dan wanneer de gedaan worden? 't Ware uitzinnig zulks vrije concurrentie zou kunnen plaats te beweren en zoo zien we Burgersstrijd, grijpen. die zegt aan geen politiek te doen, prak- 06 taks op de rijplaten, die reeds een tisch van meet af daadwerkelijk politiek zekere hoogte had bereikt, is intusschen voeren. I ook nog vermeerderd. Indien bovenver- Neen, Vrienden Middenstanders, gij nelde besluiten werkelijk zouden door zult u niet laten bedriegen door troebel- gevoerd worden, zou de overdrachttaks watervisschers die u vroeger bestreden °P camions op 7 t. h. komen, de rijplaat hebben en nu, gebruik makend van uwen °P *9°. 150 ®n 299 *J' P®r.*00 kgr. Be moeilijken toestand, als redders opdagen, Ye9K?'ei^z,0U, PrUs der luchtbanden met maar eigenlijk slechts hun eigen zoeken te 9 belast worden en het autovervoer redden; gij zult niet medewerken aan ver- "osmaa^s in zijn geheel met 20 t. h. ze- brokkelingswerk dat niets anders kan dangeL.' uw macht verminderen, maar gij zult al- Het; Z1J toegelaten Uwe aandacht len. die nog iets van uw katholiek zijn °P te vestigen dat wij met begrijpen voelt gehoor geven aan den oproep der ^rgehjke^ voorname /acto van Kerkelijke Overheid, en aansluiten bij muien! Administra...tie! «E'S3i5a23aEB!E!BSE3SS5a3EaE2ESS Vergeet niet in den racht van Zater dag 7 op Zondag 8 Okteber uwe uur werken en horlogiën een uur ACHTER UIT te zetten. 3Z3a3SS23EC3i:3nSE2a232EBE:3Ea WAAR BLIJVEN DE TWEE FRANKSTUKKEN onze Kristene Middenstandsorganisatie die nu in West-Vlaanderen alleen boven de 9.000 leden telt. Burgersstrijd Legt afbreken, wij zeggen met de kristene werkgevers, op hun con gres, ook te Kortrijk op 17 Sept. 11., opbouwen. «Het Belfort». Een Middenstander. IBBSaBBBBaBBBBSBHBSaBSDSEBBB ZUIDPOOLVLIEGERS s lands bedrijvigheid als het autovervoer op een dusdanige zware wijze belast wordt, blijkbaar ten voordeele van het vervoer der Nationale Maatschappij van Spoorwegen. Uit de lessen der geschiedenis is an ders ten overvloede gebleken, dat iedere belemmering van den technischen voor uitgang steeds fatale gevolgen na zich heeft gesleept. Wij hoeven slechts te wij- ren op de belemmering van de eerste spoorwegen vanwege de vrije diligenties, enz. Wij zien niet goed in waarom een zijdig het spoorwegbedrijf zou moeten beschermd worden, daar, volgens onze opvatting autovervoer en spoorwegbedrijf lkander kunnen aanvullen, zonder dat daarom van verdringing van een van beide sprake hoeft te zijn. Vooral in een land als het onze, dat hoog geïndustria liseerd is en waar de verkeersmiddelen in de kostprijzen onzer produkten een groote rol hebben gespeeld zou een bui tenmatige verhooging der belastingen op het autovervoer onvermijdelijk een ver hooging na zich sleepen van den kost prijs onzer industrieele- en landbouwpro- dukten. Nu vooral in deze zware krisistijden overal gestreefd wordt naar verlaging van het prijsniveau en den kostprijs der goederen, is een dergelijke belasting van het vervoerwezen te beschouwen als een noodlottige maatregel. Wij zijn dan ook zoo vrij ons tot U te wenden, Hooggeachte Heer Eerste Mi nister, ten einde een nader onderzoek te willen instellen over dezen aard van be lastingen en wij zouden het zieer op prijs stellen mocht U gehoor geven aan de stemmen die opgaan uit de handels- en nijverheidskringen van het land, ten einde deze verhooging der belastingen op het autovervoer niet te laten in werking treden. Gelieve, Hooggeachte Heer Eerste Mi nister, enz... Sinds de jammerlijke mislukking van de Economische Wereldconferentie te Lon den doken er weliswaar af en toe geruch ten. op omtrent een aanstaande graan- overeenkomst, maar die geruchten bleken naderhand steeds voorbarig te zijn opge laten. Rus'ard vormde ongetwijfeld de groote struikelsteen. Het eischte voor zijn deel in dsn werelduitvoer minstens 75 mil- lioen schepel, terwijl het enkel 45 millioen schepel werd toegewezen. Zullen de besprekingen, die op dit oogenblik te Londen gevoerd worden, ver mogen de kloof te overbruggen? Het is I Indien men hot probleem van naderbij VOOR DE IE LAAT KOM ERS beschouwt blijken geen onoverkombare De Nationale Bank deelt mede dat het moeilijkheden een gezonde oplossing in tijdperk vastgesteld vcor het inwisselen den weg te staan. Er wordt van de groote van de twee-frankstukken verlengd werd graanproductielanden een opoffering ge- tot op den 14 Oktober e. k. eischt in den vorm van voortbrengstver- Eenmaal die datum voorbij zullen deze mindering. Want het is een feit: er wordt stukken niet meer dcor de Staatskas te veel graan gewonnen, en daarom is de worden in ontvangst genomen. prijs in lang niet meer loonend. En hoe paradoxaal het ook voor menigeen moge klinkeneen verhooging der graanprijzen is van het allergrootste belang voor de op lossing der crisis. Het graan vormt in den eccnomischen bouw een der bijzonderste peilers waarop voorspoed en welvaart rus- Een noodig uitstel voor het binnenbrengen ten. Millioenen landbouwers, omtrent een der twee frankstukken halve wereld, hangen geldelijk van den De bezitters van twee frankstukken heb- prijs van het graan af. Zoolang hun koop ben zich niet gehaast deze in te leveren, kracht niet hersteld wordt, kan de nijver - Gelukkig voor velen werd het tijdstip voor heid niet herbloeien, en kan er dus niet de inlevering uitgesteld tot op 14 Oktober, gezegd worden dat de economische we- Zaterdag waren er nog maar voor 25 reldstructuur opnieuw cp gezonden grond- millioen stukken binnengebracht. Er zijn slag is gevestigd, er dus nog voor een tien millioen in om loop of anders zitten zij veilig verscholen in spaarpotten en dies meer. Gedurende en na den oorlog hebben de Voop tien millioen is een reusachtig be- rier voornoemde groote graanproductie- drag. Men kan moeilijk aannemen dat er kinden van de aanhoudende vraag van- zooveel van die muntstukken zouden ver- we=8 °e oorlogvoerende, kwistig gebruik loren zijn. Of anders zijn het de verzame- gemaakt om hun vcort-brengst te veirneer- laars van oude munten welke er beslag deren. Zoo steeg op eenige jaren tijd de hebben op gelegB?® met graan bezaaide oppervlakte in de Alvorens echter dat geld zijn intrest op Vereenigde staten van 47 millioen acTe zal brengen zullen zij nog al een tijdje ^ot H millioen acre. Canada bleef niet moeten wachten. achterwege. De 10 millioen acre in 1914 Daar de 5 frankstukken ontbreken en In8graan bebouwd waren na den oorlog het publiek van de 20 frankstukken niet ruim 27 millioen acre gestegen. In weten wil, heeft men er toe besloten eene Australië en Argentinië ging het navenant, zekere hoeveelheid 10 frankstukken, die Maar wat te verwachten was gebeurde, stilaan ingehouden werden, opnieuw in Ha den oorlog hernamen de Europeesche omloop te brengen. Dit is evenwel slechts landen snel hun bloei, Rusland uitgezon- voor eene overgangsperiode, namelijk tot I derd. Het peil van den graanvoortbrengst de zilveren stukken van 20 frank in om- 1913 bereikt was spoedig overschreden. In 1913 bracht Frankrijk 90 millioen cen tenaar graan voort. In 1928 was dit cijfer tot 100 millioen centenaar gestegen. Ook Duitschland zag zijn vooroorlogsche voort- brengst van 40 millioen centenaar aan groeien tot 52 millioen centenaar. Dat er Tijdens eene vergadering welke Maan-1 daarbij onder het hitleriaansch bewind dagmorgen werd gehouden door de Com- niet zal blijven, spijts de belofte te Lon- missie der levensduurte werd er op ge- den afgelegd, lijdt geen twijfel. Duitsch- drukt dat de prijs van het meel per land wil in zijn eigen nooden en behoeften 100 kgr. sedert enkelen tijd is verminderd, voorzien, daarin het voorbeeld van Musso- Het meel 00 werd 120 fr. betaald, thans lini volgende, die er in Italië toekwam de kost het nog 105 fr. graanproductie van 50 millioen tot 75 mil- Men heeft niettemin geene enkele ver- j hoen centenaar op te voeren, mindering in den prijs van het brood kun nen vaststellen. Aldus de commissie. I De voortbrengstvermeerdering had voor IBBBBBBElSaBflBaBBBBBBBBaBBSSB i ïev°Igdat sinds 1926 de productie het veroruik overschreed, en dat de graan- T__-,lrr_,rr> .rikaansche landbouwers van toen de be- LLLNIKG 5 r.t. met LOTEN I932|zaaide oppervlakte' de Vereenigde Staten met 15 en Canada met ongeveer 10 I1EER DOLLFUSS. Dinsdag 1.1. was Heer Dollfuss, kanse lier van Oostenrijk, een vergadering van de Christelijk-Sociale partij gaan bijwo nen in hst Parlementsgebouw. Na afloop der vergadering, teen hij de trappen van het ge'acuw wilde afkomen, richtte een jongeling een revolver op hem n loste twee schoten. Eondskanselier Dollfuss verloor zijn koelbloedigheid niet, en alhoewel gewond en bloedend ging hij het gebouw terug binnen terwijl toeschouwers den aanran- Een schot had den Heer Dollfuss licht gekwetst aan de borst en de andere kogel was hem in den rechterarm gevlogen. Naderhand werd de toestand van den Heer Dollfuss bevredigend gevonden. Woensdag sprak hij reeds tot zijn volk en zal voorts de regeeringszaken blijven behandelen. Hij dankte ook God dat hij %an een ernstig gevaar was ontsnapt. De aanrander is zekere Rodolg Dertil, gewezen soldaat van het bondsleger, er weggejaagd wegens zijne politiek, en he vig Nationaal-Socialist. Gansch zijn fa milie is ten andere Nationaal-Socialist. De dader loochende den kanselier te heb ben willen dooden. In zijn revolver zaten ook maar twee kogels. Van wege Z. H. de Paus, den Volken bond, en verscheidene regeeringen werd de Heer Dollfuss geluk gewenscht voor zijn ontsnapping aan een groot gevaar. Ook de Duitsche regeering stuurde haar geiukwenschen. Een Mis van dankzeg ging werd opgedragen door Kardinaal •Innitzer. In zekere kringen meent men dat d« aanslag het signaal moest zijn voor een algemeens putsch der Nationaal-Socia- listen maar dat dere mislukte, doordat het hoofd der regeering niet gedood werd en zijn werkzaamheden voort kon ver richten. 's Anderendaags werd spontaan dcor honderden en honderden leden der Heim- wehren en andere voorstaanders van Oostenrijk's onafhankelijkheid een be toog gehouden voor het gebouw waar Kanselier Dollfuss verbleef. Kanselier Dollfuss antwoordde dat geen wraak zou genomen worden maar dat alleen ge rechtigheid zou geschieden en dat de orde voorts met ijzeren hand zal ge handhaafd blijven. der te keer gingen en aanhielden. l!Sn*3BSa2aaaaaaiaEBa»l!EaB3BSS«S25GaB!!323!3a3i3222aSSDS3Sia2E!* M. PIERRE COT IN RUSLAND DÏNASO-TEHUIS TE GENT loop zullen gebracht zijn, laSBBEBBSSBSBSaBBQSSZSSSBiaBS V/e verhaalden reeds hce de Eerste Fransche Minister Herriot en de Minis ter van Luchtvaart naar Rusland op be zoek gingen en er alles zagen... wat de Russen hun wilden toonen. Hier ziet men de Heer Pierre Cot. Frankrijks Mi nister van Luchtvaart, cp bezoek op de acrodrcom van Moskou; de Minister staat rechts en nevens hem de Heer Litvinov; links de Russische Kommissaris van het vliegplein. KIEZINGEN TE TOKIO HUISZOEKINGEN IN VERSCHEIDENE LOKALEN Zondag 1.1. hadden de Dinaso's te Gent ontworpen hun nieuw lokaal, waarvan, een zicht hierboven, plechtig in te hul digen. Om alle botsingen te vermijden had het Stadsbestuur van Gent alle samen scholingen en betoogingen op dien dag verboden te Gent. Daags voor de inhuldiging werden huis zoekingen gedaan in de lokalen Voor uit 'I, Lenine-huis Uilenspiegelen Dinaso-tehuis In de vier lokalen werden knuppels aangeslagen. Op den Zondag der inhuldiging wer den de omringde straten en lanen van het Dinaso-tehuis door de politie schoon ge houden en alles verliep vervolgens in kalmte zonder dat Dinaso's in de stad ontwaard werden. In 't kort zouden de Dinaso'oclt een huis openen te Brussel in de Brugstraat. Trekking van 2 October 1933 De graanvoortbrengst viel dan ook in die landen van 390 millioen tot 315 millioen centenaar terug. Maar in Europa ging het net andersom Van 1926 tot en met 1932 verhoogde de graanproductie in Europa van 331 millioen R. 510.116 wint 2 millioen fr. R. 735.483 wint 1 millioen fr. R. 176.977 wint 500.000 fr. Winnen elk 100.000 fr. de reeksen I *ot 405 millioen centenaar aldus de voort- 761.985 743.946 282.881 faf overschnj- 391.874 790.067. In plaats van af te nemen vermeerder Winnen elk 50.000 fr. de reeksen ken de wereldstocks. Van 48 millioen een 273643 493 479 401 807 989 052 tenaar in 1926 stegen ze tot 200 millioen 845.295 879.587 224.651 961.699 630.283 376.015 593.508 112.497 901.036 752.505 230.294 923.563 161.112 938.745 1016.872 1050.661 WINNEN ELK 25.000 FRANK: 200.631 204.639 206.543 228.229 252.332 275.274 289.233 327.557 330.874 403.195 408.171 425.584 426.946 459.357 462.376 489.394 494.811 540.486 543.533 571.039 575.827 609.670 627.473 660.019 660.928 667.999 701.392 726.455 737.683 772.226 772.970 803.898 815.331 887.163 892.666 947.464 954.867 986.685 987.847 253.845 309.581 359.734 412.867 451.621 468.895 509.237 564.911 594.922 644.101 661.822 707.697 741.887 791.652 847.937 912.304 974.162 1.021.443 1.029.430 1.082.228 257.954 325.955 378.528 419.225 458.043 484.335 529.511 569.953 606.082 644.690 664.519 718.685 768.707 785.727 865.900 930.619 976.058 1.026.786 1.052.619 1.091.140 1.027.120 1.977.715 centenaar in 1932 De prijzen gingen natuurlijk in tegen overgestelde richting. De volgende cijfers geven daarvan een trouw beeld. In 1914 was de gemiddelde prijs 110 cents per schepel; In 1920 was hij op zijn hoogste: 350 302.949 1 cents per schepel; 346.679 In 1925 was hij terug normaal: 135 cents 411.50S per schepel; 446.933 In 1932 was hij beneden alles: 42 cents 464.707 per schepel; 508.049 Op dit oogenblik is hij iets beter: 90 563.742 cents per schepel. 581.274 De prijs van 1925 kan als een normale 641.592 prijs beschouwd worden en loonend voor 661.448 de landbouwers. Dus moet er nog een 705.111 flink eind weg afgelegd worden vooraleer 741.419 de toestand in den landbouw bevredigend 778.887 kan genoemd worden. Daarbij moet dan 832.092 de aandacht gevestigd worden, dat we hier 908.312 enkel over het graan spreken, maar dat 958.334 het met de andere landbouwproducten 997.816 I alleszins niet beter gesteld is. 1.028.095 1.079.806 voor de eerste maal sinds 1926 zal dit jaar, gezien de ongunstige weeromstan Het valt te hopen dat de dwaling zal De twee Zuid prol vliegers de Ame rikaan Lincon Ellsworth (links) en de Noor Bernt Baichen, hebben zich op weg I ingezien en de besluiten gewijzigd wor gezet naar de Zuidpool. den. Ze zijn zinnens den Zuidpool te over- De taks is onredelijk en ten tweede <BBB3SBBS3flE3ESWBBEBBfIE13B3ï3B i digheden in Noord-Amerika, het graan Zoolang de graanprijs n et tot een nor- verbruik de voortbrengst overtreffen In maal peil wordt gebracht zal het voor die is echter nog met bepaald geweten, landen slecht gaan. De eerste schattingen gewagen van eenige Verder beweren dezelfde bladen dat de r11!!1??6!1®!1 "nte^aar', uitvoerlanden het uitvoerkwotum onder P draagt natuurlijk bij om den elkaar moeten verdeelen, maar kanten Pr^s va.n het graan te verstevigen maar zich tegen eiken maatregel van regee- de redding kan het niet brengen. Immers ringswege genomen. Het moet aan het 'nd toekomende jaar de weeromstan- oordeel van den landbouwer overgelaten digheden gunstiger zijn zal die kleme v«- minrlonnrf Hot» woroIHct/vlri: Traor Hiihhnl Zichtje op de ingangspoort van het Dinasohuis te Gent. tssssaaBasaEdSBXsssaaaaBaBBfl Belgische fabriek van Chicorei Wyppelier-Taffin. IBBBBBflIBlISaBBSBaBBBBBHBSJSfl VOOR FRANKRIJK 8,40 frank op postchecknummer 15.570 van V. San» sen-Vanneste, drukker. Poperinge, en we kelijks wordt ons blad U door de postbode tehuis besteld. Vergeet niet uw volledig adres aan te geven en wel er bij te voegen: storting voor een abonnement op DE HALLE l&BB19B3BBB2iHB3SBBBSS13SHSa3SK«S3SG3iaES2S!ffaaBigBSaaa2S33asa Hier worden bij verkiezingen alle «blin de» muren met reklaam-affichen volge plakt bij tijden van kiezing, maar in Japan is het nog erger. Daar worden nog alle winkelramen volgehangen. Hier krijgt men een staaltje van een Japaan- sche winkel te Tokio in kiezingstijd. Men ziet er niet anders dan plakbrieven ten voordeele der kandidaten door den win kelier voorgehouden. 't Is dus nog er ger dan hier, maar wat er in Japan be ter is, is dat elke lijst in den dag na de kiezing zijn plakbrieven moet doen ver dwijnen en van de muren afwasschen. Dat hebben we van de Japanners nog te leeren. worden in hoever de beperking moet door gevoerd worden. Allemaal goed en wel. Maar vooraleer de landbouwers uit eigen beweging de op pervlakte hunner graanlanden verminde ren zullen er verschillende jaren over mindering der wereldstocks weer dubbel en dik worden ingehaald. Er wordt wel in zekere liberale pers beweerd dat we ons in Europa van heel het geval niets aan te trekken hebben. Europa brengt niet eens genoeg graan heengegaan zijn. En de toestand van den eigen ^ho^tens te vooraiel?' landbouw is zoo dat hij geen uitstel meer d kan er van beperking geen spraak duldt. Een snel doorgevoerde en goed ge- yj'. ordende actie is allernoodzakelijkst. t Daarom zien we, ook in België, met VTaagd datK de Europeesche landen hun spanning de verdere uitslagen van de Graanconferentie tegemoet. Het ware daarbi» voor de Donaulanden Dat is het ook niet. Er wordt alleen ge en vergeten wij hier de waren- <JC osjil "Iiutiia u-cil i-UiUlJUUi uvci- sje: u vmicucuj». en icii icsriilUd. rssro vliegen en moeten daarvoor 4680 kim. niet toe te passen omdat de controol een verblijdend teeken indien al de landen I ag een e p afleggen. Gevaarlijke reis! |ervan onmogelijk is. dezelfde oplossing bijtraden. H. M. (Zie vervolg onderaan 4* koion). Zondag 1.1. had te Brussel de betooging plaats der pasteibakkers, a".s pr :st tegen de taks van 9 op het pasteigoed. Gansch de betooging verliep in ka .ate. Verscheidene spandoeken werden in den stoet gedragen, allen weinig gur.syg gestemd voor de taksenmakers. Hierboven ziet men enkele der spandoeken» ,'VU

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1933 | | pagina 1