WAAR NAARTOE? KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Het Katholiek Vlaamsch Nationaal Verbond ineengestort KRONIEK VAN BEAURAING TE 0NKERZELE PROF. Dr JULES PERSYN OVERLEDEN Dé Kruisweg van een Bisschop DE PRAKTISCHE VOLTREKKING der Vervlaamschingsmaatregelen aan de Katholieke Universiteit te Leuven OPROEP GEWELDIG STORM WEDER IN ONS LAND VLAANDERENS BEDEVAART NAAR ROME ALGEMEEN CHR. VERBOND VOOR WERKGEVERS ZONDAG 15 OKTOBER 1333. WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. 1« JAAR. Nr 42. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper Eurec! Eoterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post). In 't Land Frankrijk Congo, Engeland Amerika, Canada en an dere landen 18,60 fr. 35,fr. 40,fr. 60,— fr. TARIEF VOOR BERICHTEN: •TJitgêvérï E .VN S EN - V ANNE S TE, l'oferinga Tel. Poperinge N' 9, rostcheckrekening N' 15.5"0, Kleine berichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (minimum) 4.00 Ir. 2 fr. toet v. ber. met adr. t bar. Berichten op 1* bL per regel 2,50 fr. Berichten op 2" bL per regel 1,75 fr. Roirwber. cn Bedank, (min.) 5.00 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanraag. 'Annonoen rijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - Kleine berichten tegen den Donderdag noen. Men wil het vervangen door het Vlaamsch Nationaal Verhond NIEUW AARTSBISSCHOPPELIJK GROOT SEMINARIE. TE SINTE KATELIJNE-WAVER-BIJ-MECHELEN Sedert den oorlog is Vlaanderen een echt proefveld geworden! De miskenning onzer Vlaamsche Jon gens. die het goed meenden en hun leven offerden in de loopgrachten, deed de Vlaamsche Frontpartij ontstaan. Ze ont stond uit verbittering; maar verbittering Is eer slechte raadgeefster, en daarop wordt geene blijvende en gezonde bewe ging gebouwd. De Vlaamsche Nationalistische bewe ging heeft dan ook geene vastheid ge kend, en wat vandaag als een nieuw evan gelie werd verkondigd, werd 's anderen daags weer met evenveel klem neerge haald. Elkeen dacht zich een leider; en waar men de katholieke tucht van 't ka tholiek gezag had neergehaald, bevond men zich dan ook voor eene echte anar chie. Weldra had ieder gewest zijn groep en om best het volk aan te trekken, werd het onmogelijke voorgespiegeld. Hoe meer revolutionnair men zich aan stelde, hoe meer leden men kreeg... en hoe meer jongens men wegtrok van den gezonden weg. Men kweekte mistevrede nen en intusschen leefden er eenigen van. of konden hun hoogmoed voldoen, of hen over oude veeten wreken. Wat op haat steunt vergaat fataal en zoo ging het ook. De leiders zagen het gebeuren; 't viel uiteen; 't veranderde elke week van naam. Elke leider scharrelde achter eenige vol gelingen en met uit de Kamers te vlie gen, vond Van Severen dat de Belgische Kamers niets beteekenden en miek een afzonderlijke groep met nieuwe richting. We moeten bekennen dat die groep tucht en gezag in hare rangen hersteld heeft. Ze moesten die nooit gebroken heb ben, maar van katholiek is er daar geen kwestie meer. De kloof werd altijd dieper in de Natio nalistische Partij, en, met den vooruit gang der Van Severen Partij, ging de verwarring en verdeeling steeds verder. l2BliS33SaEBESSBBgZBSSig!BIB£i29S15 We beleefden daar staaltjes van te Poperinge onder meer, waar het tot vech ten ging onder meikaar. Dinaso ging vooruit; K.V. N.V. bleef met den overschot. 't Was 't verval van K.V.N.V. Nu wordt er een laatste poging gedaan om de stukken aan een te lijmen en met veel tam-tam werd Zaterdag bekend ge maakt dat het KATHOLIEK VLAAMSCH NATIONAAL VERBOND ontbonden is en dat terzelfdertijd het VLAAMSCH NA TIONAAL VERBOND gesticht is, onder dictatuur van Staf De Clercq. KATHO LIEK is er ook niet meer noodig bij. Het doel van het nieuw verbond is de hereeniging van Vlaanderen met Holland t. t. z. den Oranjestaat! Zeker onder protestantsche hand? Dat de Hollanders daar zelf niet willen van weten, dat verzwijgen ze stil. 't Is hun voldoende de gedachten verder te verdraaien en de macht der Katholieke Partij verder te breken. Gent, Front Antwerpen en andere groe pen gaven tot nog toe hun zegen niet over de nieuwe formuul; Gent komt er zelf tegen op en lacht 2e uit. 't Begin van 't einde? Gemis aan richting en aan gehoorzaam heid moesten daarop uitloopen. Willen we ijveren voor een katholiek en zelfstandig Vlaanderen, de eenige weg is steeds dicht aaneensluiten in ééne ver jongde Katholieke Partij. Dan en daar alléén komt Vlaanderen tot zijn recht. Alle rechtsveroveringen tot nu toe verkregen zijn door de Katho lieke Partij gemaakt. Door Z. E. Kardinaal Van Roey werd het plan opgevat een nieuw Aartsbis schoppelijk Seminarie te laten bouwen ten einde er de studenten der afdeeling Wijs begeerte van het Klein Seminarie en deze van het eerste studiejaar van het Groot Seminarie in onder tc brengen. Woensdag namiddag werd op plechtige wijze door Zijne Eminentie den eersten steen gelegd van den grootschen bouw die eerlang op de wijk ijzerenveld, te Sint Kathelijne Waver-bij-Mechelen, zal op rijzen. i NOG GENEZINGEN. Een persoon uit Waha (Marche) is het comité Pro Maria komen kennis geven van een weldaad die zij aan O. L. Vrouw van Beauraing toeschrijft. Sedert maanden leed zij onuitstaanbare pijnen in linker dij en been. Met geen enkel ge neesmiddel was zij er in geslaagd eenig solaas te verkrijgen. Omstreeks midden Juli begaf zij zich naar Beauraing in be devaart. Bij het verlaten van het beluik der Zusters, werd zij een ontsteltenis in garsch haar lichaam gewaar en onmid dellijk daarna onderging rij een gevoel van groot welbehagen. Sinds dien heeft zij geen de minste pijn meer gevoeld. Zij doet haar huishouden en houdt zich be zig met allerlei werk. zonder daarvan eenigen last te ondervinden. Nu bracht zij een prachtige bloemengarve die zij, dankbaar en gelukkig, neerlegde aan den voet van den Meidoornstruik. Een persoon uit de omstreken van I Luik leed sedert 1911 aan aderwandont- I steking. Haar toestand verergerde aldoor. Ten einde raad besloot zij haar toevlucht I te nemen tot O. L. Vrouw van Beauraing. Zij begon dan ook een novene te dezer intentie. Het einde der novene was zeer pijnlijk I Vooral den laatsten nacht leed zij ver schrikkelijke pijnen, hetgeen evenwel geenszins haar vertrouwen in O. L. Vrouw deed afnemen, 's Anderendaags waren al- I ie pijnen verdwenen en kon zij op nor male wijze gaan. Zooals reeds medegedeeld, werd door een vrouw van Ronse, te Onkerzele bid dend op Zaterdag 30 September, beweerd dat zij eveneens een verschijning zou heb ben gehad. Het Volk van Ronse heeft deze vrouw ondervraagd. Ter dokumentaireo titel, de volgende weergave van bevindin gen en verklaringen De vrouw in kwestie is de echtgenoote van Henri Hanse, geboren Malvina Hael- ters, 44 jaar oud. wonende Populierstraat, 64 (Savooistraat), 15" wijk, te Ronse. De vrouw is naaister van beroep en is lid van den Christen Volksbond. Maandag namiddag vonden wij haar op 't naaimachien. Doch 't werk vlotte niet, zegde zijzij had sinds twee dagen onophoudend bezoek gehad en was ver moeid, daar zij nog geen oog had kunnen slapen. Op onze vraag of zij wel stellig de Ver schijning te Onkerzele gezien had, ant woordde zij beslist Ja, Mijnheer. Wilt ge ons omstandig vertellen hoe gij daar naartoe gegaan zijt en wat er ge beurd is? Ik was Zaterdag overlast door 't werk en toch voelde ik mij naar Onkerzele aangetrokken. Ik vertrok dus, vergezeld door een tiental geburinnen en met den auto van een gebuur. Ik bracht eerst een bezoek aan Leonie Van Dyck en ging rond 6 uur bid den in de kapel. Leonie kwam toe rond 7 u. 30 en begon hare gewone gebeden Donderdagmorgen Is te Broekem overle den Heer Dr Persyn, professor aan d« Vlaamsche Hoogcschool te Gent. Dr Persyn had, nu twee jaar geleden, een zware operatie onderstaan, en was de laatste twee maand erg achteruitgegaan. Hij leed sedertdien aan zware zenuw crisissen tengevolge van uitputting, en zijn herstel van gezondheid en geestes- frisschheid werd met alle middelen be proefd, maar kon eilaas niet worden be reikt. Met Dr Persyn is een hoogstaande Ka tholiek Vlaming uit ons midden ontrukt. Zijn beste strijdkrachten gaf hij voor ons, Vlamingen. De betreurde overledene laat een we duwe en twaalf kinderen na. Wij bieden aan de diepbeproefde Fa milie onze diepste gevoelens van kristene deelneming. IBSSSEBBOCSSeBSEEaBaSBRHazaa Prinses Astrid en hare Kleinen bij de Kruistochters Z. EXC. MGR VAN ROEY LEGT DEN EERESTEEN. ,23135222323; 533S2a33BEaaSaE£E2BaBHBEEESaiaaiEEaE2aa In 18D3 geboren in Rusland, in 1917 .tot priester gewijd, in 1926 tot bisschop Die een oogenblik op dwaalspoor gewijd, aan den ouderdom van 33 jaar moet terug in de Katholieke Rangen. jvi'cscow door Mgr. d'Herligny, in 1S28 In de Katholieke Rangen moet over- 't, gevang geworpen door de bolche- eenkomst en samenwerking heerschen, en visten, na onmenschelijke mishandelin- als we allen aan zelfden streng trekken, g€n eri ongehoorde mar lelie van zal Vlaanderen zijn recht verkrijgen in I verschillende jaren, losgelaten den 21 België en zoo zal Katholiek Vlaanderen januari 1933. Denzelfden dag kwam een brave w moeder met tranen in de oogen aan het I nam plaats achter l,eonie en bleef comité Pro Maria verklaren, dat haar rechtstaan. Rond 8 u. 30 zag ik de rots zoontje schielijk genezen was dank zij en de kapel door een klaarte verlicht_ O. L. Vrouw van Beauraing. Ten gevolge jrene geweldige schudding doorliep mijn van een vergiftiging kon het knaapje geen Hcbaam. ik zag dc Verschijning terzelfder spijzen meer verteren. Sedert een maand tijd als Leonieo.-L.-\ rouw met eene was het kind voortdurend onderhevig aan wiUe vool rond het hoo£di hct H Hart brakingen. Op 22 Augustus laatsteden, verzdverd omlijst door een krans van s voormiddags, had het jongentje wtet groote en kleine rozen, de groote in roode alle voedsel opgegeven. Te 10 uur vingen kleur de k]cme in >t wjt Z. H. de Paus heèft hem met opende ouders een novene voor O. L. Vrouw Onwillekeurig zakte' ik armen ontvangen te Rome. De Paus was van Beauraing aan, met belofte van be- kn;e<;n tewege zelf, in hoogsteigen persoon' hem devaart in geval van betering. Van dien p te gemoet te gaan tot aan de statie om «ogenblik af heeft het kind geen brakin- st»^dgS^°™;lt^s bemerkt Tn hem af te halen. I ven meer eekend. Het noenmaal, volven- I "au mijne onisieneiiis uemerici en best gediend worden! DE UITBOUW VAN EEN VOLLEDIG VLAAMSCH UNIVERSITAIR ONDERWIJS TE LEUVEN BIJNA VOLTOOID Zooals reeds medegedeeld werden ver leden jaar te Leuven meer dan honderd cursussen vervlaamscht, en worden dit jaar weer 50 leergangen meer in het Ne- tierlandsch gegeven. Zoo pas heeft de raad van beheer der vereeniging voor de Vlaamsche Leergangen te Leuvende lijst medegedeeld van de nieuwe Vlaam sche leergangen. De eerste reeks omvat de 17 leergangen tot vervlaamsching waarvan reeds ver leden jaar besloten werd, en die dit jaar voor het eerst in het Nederlandsch wor den gegeven. De tweede reeks vermeldt de 50 leergangen die krachtens beslissing genomen in de laatste vergadering van HH. Exc. de Bisschoppen thans worden vervlaamscht. Het is gepast daaraan toe te voegen de reeks van de 15 leergangen waarvoor het nu reeds zeker is dat ze in 1934-1935 zullen worden vervlaamscht. Voor 1933-34 alleen bedraagt het aantal leergangen 67. Als nieuw benoemde professoren ver melden wij: Voor de FACULTEIT DEK RECHTSGE EEERDHEID: Prof. R. Vande Putfe en Prof. Pr. Thuysbaert. Voor de HANDELSHOOGESCHOOL: Prof. II. Van Criekinge en Prof. L. Van Hoighbeek. Voor de FACULTEIT DER WIJSBE GEERTE EN LETTEREN: Prof. Z. E. H. Kan. Van NuKeL. Dat is in kort begrip de triestige ge schiedenis van MGR. SLOSKAN die nu rondreist, te Rome, Parijs, Lourdes, Li- sieux enz... Den 4 September 1927 kwamen agen ten van den G. P. U. in zijn bisschop pelijke woning, gedurende zijn afwezig heid, twee kaarten verbergen, de ééne in een album de andere achter een ka der. Den 16 September daarop volgende werd Mgr. lastig gevallen door agen ten die zijn hu-s onderzochten en de hand legden op de verborgen compro- mettante documenten. Het zoogezeid verraad en de spionnage waren niet moeilijk om ontdekken. De bisschop werd aangehouden en ge vangen genomen, gesleurd van* het eene gevangenkamp naar het andere, veroor deeld tot dwangarbeid, tot lange mar- Voor 't HOOGER INSTITUUT VOOR I scneni tot houtkappen, blootgesteld aan WIJSBEGEERTE: Prof. E. H. Dondehnc. Voor de FACULTEIT DER WETEN SCHAPPEN: Prof. E. H. C. Muller, Prof. M. Van Bouchout en Prof. B. Beestman. Voor de BIJZONDERE SCHOLEN: Prof. G. Iteyntens en Prof. O. Gaeremynck. Voor het LANDBOUW-INST1TUUT: Prof. L. Brichet en Prof. A. Kingoet. 15 Nieuwe leergangen te geven in 1934- 35, en met als nieuwe leerkrachten: Voor de FACULTEIT DER RECHTSGE LEERDHEID: Prof. P. Ryckmans. Voor de HANDELSHOOGESCHOOL: Prof. J. De Weerdt. Voor de FACULTEIT DER GENEES KUNDE: Prof. J. Schockaert, Het verslag der Vlaamsche Leergan-1 gen» besluit in dezer voege: Nog een paar jaar op dezen weg voort- I VRIJ. op mijne gen meer gekend. Het noenmaal, volgen- vroeg mij of ik de Verschijning gezien Het Vatikaansche protocool verzette de °P de gebeden aan O. L. Vrouw van kevestj„end "antwoordde 'Beauraing, is het eerste voedsel dat de nau; waar"1' "evesugena atuuooruae. knaap verteerd heeft. Wat in onderhavig Omniddelijk werd ik door het volk nooit deed?"zeïs "niet*voor" een "kardinaaf I ?eval bijzonder merkwaardig mag heeten opgetild en op de bank geplas uh n^fr n/r„,- tw is het feit dat de brakingen onmiddellijk publiek verklaarde wat ik gez tmnlóni "gezonden naar" den tr7im mi I hebben opgehouden na het eerste gebed I Eene onbeschrijflijke woeling ont- heeft zijn lieveling-bisschop Mgr. Slos-1 de belofte. stond onder die menschenzee. Men nam kan meermaals in verhoor ontvangen, Bood zich eveneens op het bureel 1? oeK ,J Leonie, waar dag- heeft hem Assistent benoemd van den van het comité Pro Maria aan, Mevr. „fi"! en Pauselijken troon en in de grootste Huygens, uit Ukkel. Deze vrouw had se- nie mij hartelijk geluk wenschte. Ik moest langs achter liet huis van I klaring van Malvina Haelters. Deze laatste deed Zaterdagavond eene nieuwe bedevaart naar Onkerzele. VERSCHIJNiNG AAN TWEE PERSONEN Te Onkerzele waren Zaterdagavond Prinses Astrid met hare kleinen nebben er aan gehouden de openingszitting bij te wonen Donderdag 1.1. van het Eucha ristisch Congres voor de kleine kruistoch ters, gehouden in de Merodekring, Blaes- straat. Brussel. Hier ziet men de Prinselijke deelnemers op een balkon de talrijke schaar kruis tochters groetend die hen luidruchtig toe juichte. ib: Voor de FACULTEIT DER "'EES- gaan en de gewone Faculteiten en ook de i KUNDE: bijzonderste bijgevoegde Scholen zijn vol- Prof. R. Dequeker. .edig vervlaamscht. van wege het West-Vlaamsch Comiteit voor Vlaamsche Leergangen aan de Katholieke Universiteit te Leuven: Ons volk stelt geen genoegzaam belang ln ons hooger Katholiek Onderwijs. Leu ven is een echt wetenschappelijk mid den, waarin de algemeene ontwikkeling der studenten wordt bevorderd, waarin een Katholiek leven groeit en bloeit tot een waar levensapostolaat, waarin de Vlaamsche student zijn Vlaamsch leven ook op intellectueel gebied kan ontwikke len. Daar worden intellectueele mannen gevormd, doordrongen met echt Katholiek geloof, die geroepen zijn onze toekomst Katholiek te maken. Katholieke Vlaming! Steun zoo mild mogelijk de Katholieke Universiteit en haar hooger Katholiek Vlaamsch Onder wijs! De Beschermleden storten minstens 100 fr. of 2000 fr. in eens; de Steunende Leden een mindere som Alle stortingen op postch. Nr *"""=0 (Heer Ph. Maertens, Brugge.) KATHOLIEKE VLAMINGEN STEUNT ONZE KATHOLIEKE HOOGESCHOOL. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN DE PLECHTIGE H. GEESTMIS De plechtige H. Geestmis zal gezongen worden op Maandag 16 Oktober te 10 u., in de Kollegiale kerk van St Pieter. Na de Mis plechtige openingsvergadering in het Groot Auditorium van het Pauscol lege met een Fransche redevoering van .l£^2S£SB2SSS2BE2aB32S2MEaS3I Z. Exc. Monseigneur den Rektor en een Vlaamsche redevoering van Monseigneur den Onder-Rektor. f E. u. G. Lemaitre, professor aan de Uni versiteit te Leuven, heeft zich ingescheept voor Washington, alwaar hij gedurende aanstaande Wintersemester, geroepen door de Universiteit dezer stad, een leergang over sterrekunde zal geven. DE MANCEUVRES IN HET KAMP VAN BEVERLOO. PRINS LEOPOLD VOLGT DE MANEUVERS VAN DE III' D. A. nij ONDERHOUDT ZICII MET EEN POSTOVERSTE. de koude van Siberie, gedreven tot de uiterste ontberingen en den honger, ver plicht te leven in een cel altijd bewaakt, ofwel te midden ruwe gevangenen, ban dieten, dieven enz... in een waiging- wefckenden mengelmoes. Van uit het gevang schreef hij naar zijn ouders dezen schoonen BRIEF. LIEVE OUDERS, Gij hebt door de nieuwsbladen mijn aanhouding vernomen. Na zes maanden wordt het mij ein delijk toegestaan u eens te schrijven. Gij hebt zeker gaarne het woord van O.L.H. bij u zelf herhaald: Zon der Gods wil valt er geen haar van uw hoofd. Nu heb ik aan den lijve ondervon den dat al Gods schikkingen tot ons welzijn strekken. Gedurende de laatste 13 Jaar van mijn leven heb ik nooit zoo veel ge naden ontvangen als binst deze laatste vijf maanden van mijn gevang. Het prison is de grootste en verhe- venste gebeurtenis van mijn inwendig leven. Dit inwendig leven is bekwaam mij de pijn te vergoeden en de zieleseha de welke ik ondervond, omdat ik de H. Mis niet mocht celebreeren. Lieve ouders, bidt voor mij maar bedroeft en bekommert u niet om mij. Verbreedt uw hert voor de grootste liefde. Ik ben zoo gelukkig dat ik voortaan bereid ben alle menschen zonder uit zondering te beminnen, ook diegenen welke geen liefde verdienen. Deze zijn de ongelukkigsten. Ik bid u geen bitterheid of wrok te laten in uw hart komen. Anders waren we geen ware Chris tenen maar fanatieken... Ik ben ver oordeeld tot 3 jaar. Nogmaals bidt. PIJNLIJKE LOTGEVALLEN. Na een tijd gevangenschap werd de roemrijke gestrafte met lamheid op bei de beenen geslagen, alsook met bijna volledige doofheid. Hij leefde daar (als men dat nog le ven mag noemen) in een kamp van 18.000 weggevoerden, waaronder 50 pries ters. Een prins der Kerk te midden galei boeven, In 1529 stierven 70 dier gevangenen Ziehier enkele tragische lotgevallen van den heldhaftigen Prelaat die ln plaats van het purper van zijn gewaad het purper van zijn bloed vertoonde on der de slagen der kerkvervolgers: Mgr. wordt naar t hospitaal gebracht en betert. Hij wordt dan naar een eiland gezon den in de Witte Zee. In 1930 na drie jaar gevang, volledige uitputting en nieuwe lamheid. Vrijgelaten den 1 November kwart vóór dood. Weer aangehouden den 8 November te 11 uur 's avonds en naar Siberie ge stuurd. Reis per schip of per slede, 1400 km door een temperatuur van 60 gr. bene den 0 Het koelde zijn vurigheid niet en zijn offerende liefde. Het is in geen boeken schrijvelijk wat hij afgezien heeft, van wege zijn cipiers Ontelbare kruiswegstatiën hebben hem geleid tot zijn Calvarieberg. Zoo bijvoorbeeld, wierd hij met een slede weggevoerd en moest reizen bij dage en bij nachte gedurende 35 dagen door ongebaande wegen, door bosschen en velden, soms maar 2 km. per uur vooruitgaande. Meer dan eens in een gevang gewor pen zonder ruiten, zonder vuur bij een Siberische koude en niets dan water en, een korst zwart brood, meer slagen dan eten, en gedurig bespied. - Eindelijk in 1933 (20 Januari) binst de dagen der verschijningen te Banneux. overhandigde de minister van Letland aan Mgr. Sloskan een brief van wege den Paus met bevel Rusland te verlaten, 's Anderendaags Vrijstelling. plechtigheden van 't Heilig Jaar mocht dert lange maanden een zakgezwel aan T .f,n m,,n de Russische bisschop-martelaar den Paus het linker oog. Dit gezwel had zes ab- daa" heronmocelHk wis Diils de voor dichtst ter zijde staan. sessen veroorzaakt. Driemaal had haai ,jiL aAZa, Menig kostelijk geschenk werd hem geneesheer moeten tusschen komen en tl WnnO tO'l ook vanwege de Paus overhandigd. snijden. Het gezwel kwam telkens terug ziedaar Trouw weergegeven dOOer- De Paus der missiën bemint en ver- en was zoo groot geworden dat men be-'-. k troetelt zijn zendeling-martelaar, zijn sloot radikale middelen aan te wenden, levenden Heilige. De dag waarop zij ln het hospitaal moest God in zijn goedheid heeft dien bis- treden kwam zij naar Beauraing, op het schop aan al dia gevaren onttrokken einde van Augustus. Des anderen daags om hem hinst het H. jubeljaar als een I was alle gezwel verdwenen, levende martelaar te laten prediken. I gen £n Haag woonachtige 52 Hij gaat rond en onderneemt in Italië, I jarige juffrouw, die zich naar Beauraing Frankrijk enz. een kruistocht van gebe- heeft begeven, teneinde aldaar de gene- voor de gebeden tot O. L. Vrouw zeker den-vragen voor zijn spijts alles dier- zing van een ernstige beenkwaal trachten henduizend personen rondom grot en ka- baar Vaderland. I te verkrijgen, zou inderdaad op de te-|l)e^ Let was inderdaad liet feest van O. Zijn groote vreugd en hoop is te we- rugreis algeheele genezing harer kwaal j L. rouw Koningin van den H. Kozen- ten dat men hier Didt voor zijn volk hebben bekomen. Lrans. zonder God. Na bij een familielid in een Zuid-Llm- tijdens de vijf droeve mysteriën, voor- Zijn droefheid is, bij zijn priesters burgsche plaats te zijn overgebracht, heeft gezegd door vrouw Leonie v an Dyck, en wier steun hij was, in 't gevang niet te zich aldaar in den nacht het groote won- )vel b') "et ')e8m yan llet vierde tientje, mogen blijven. der der genezing voltrokken, althans bij Lelde de vrouw achterover en vertoonde De Heer heeft geoordeeld dat het ge- het ontwaken voelde de patiënte zich ge- I dezelfde teekens als bij haar vorige zins noeg was zes jaren levend te hangen heel en al genezen. verrukkingen. Vi j,rlliq Weder zou zij de verschijning hebben aan net kruis. Een meisje van 21 jaar, uit den om- eczjen r> t Vrouw zou haar hebben ge- De Paus heeft hem krachtig bevestigd trek van Cerf, in het Groot Hertogdom Letrd .a jk uw ]and doen zeeepralen dat de bijzonderste intentie der gebeden Luxemburg, is plotseling van haar berrie cn het' den vrcd„ tchenken Bid veel binst het H. Jaar Rusland is, opdat de opgestaan, verklarende genezen te zijn I voor. bekeering dcr zondaars.» lichamelijke en zedelijke folteringen van van hare verlamming. Vervolgens zou zij liet volk haar moe wege de santandeke bolchevisten, zouden Een zestal jaren geleden had deze ver- derlijken zegen hebben gegeven een einde nemen. lamming zich geopenbaard. De kwaal had Verschijning in de grot dus omzeggens En de Paus koestert de vaste hoop, zich van lieverlede ontwikkeld, zoodat be- te mjdden van d(, menigte dat God niet lang meer zal wachten. weging en gang aldoor moeilijker waren q hetzelfde oogenblik als Leonie Van Een land dat Heiligen baart zal niet geworden. Sedert negen maanden was het j}yck ;s tusschen het volk op hare knieën vergaan. haar totaal onmogelijk geworden nog een gezakt) 'de armea omhoog,' vrouw Malvina Hrtop op nr tofkomst I yoet op den grond te zetten, of zich te I HanseTteclters, uit Ronse, welke ook bewegen. In dezen toestand is het, dat zij reeds Zaterdag der vorige week de ver- De helfdhaftlge bisschop zegt dat hij Per auto te Beauraing is toegekomen. Ha- schjjujng zou hebben gez/en. Zij heeft op door de gebeden van West-Europa binst ra berrie werd geplaatst in het beluik [iare plaats tusschen het volk de verschij- de somberste uren van zijn doodstrijd voorbehouden aan de zieken. Zij bad reeds njng beschreven, nauwkeurig, op dezelfde een onuitsprekelijke inwendige verlich- verscheidene uren toen, omstreeks 3 uur, I w;jze ajs vrouw Leonie Van Dyck, welke ting en troost heeft gevoeld, en zijn in- zij plotseling wilde opstaan. Hare zuster, vjak hij de grot geknield was. nigste overtuiging is ook, dat God, die I die haar vergezelde, verzette er zich te- (j b. Vrouw zou haar hebben gezegd: toch zoo goed is en zoo machtig, ein- gan-De zieke wilde echter naar geen raad t jjjjjft de zieken helpen.» delijk zal tusschenkomen om wille der 1 duisteren, sprong eensklaps recht en begaf j?r werd den heelen avond heerlijk ge- offers en gebeden vanwege het gemeen- zich naar den Meidoornstruik. De ont- beden. Een pelgrim, welke reeds vijf ma- schap der Heiligen. I roering onder het volk. was geweldig. jell Lourdes bezocht, zeide ons dat hij Het zal nogmaals waar worden: Het Gp ditzelfde oogenblik hoorde men de pQ0it gebeden als deze van Onkerzele had bloed der martelaars is zaad voor nieu- zuster van de begenadigde uitroepen: Ilc I bijgewoond. De menigte zong, bad ge- we christenen. I geloof, ik geloof! Zij erkende inderdaad k].llcjd op den steenweg, Onze Vader en Zijn grootste troost binst zijn gevan- I dat zij sedert drie jaar aan alle gods-1 \yeeg Gegroet, en beantwoordde met tien schap was toen hij den 1" Juli 1931 het dlenstpraktijken verzaakt had. duizend stemmen de Litanie tot O. L. boekje kreeg van H. TreesjeHlstolre Vrouw, d'une &me Zoo toonde zich H. Treesje nogmaals de Patrones der missiën. Heeft Treesje niet beloofdNa mijn Het bundel betreffende genezingen wel ke men meent aan de tusschenkomst van I Onze Lieve Vrouw van Beauraing te moe- Woensdag 1.1. woedde een geweldig stormweder over België, met bijzonder he vige wind. De boomen die nog gedeelte- telijk in blad zijn, hadden het bijzonder lijk erg te verduren daar zij meer weer stand boden aan den harden wind. Me nige dakpan werd ook ten gronde geslin gerd. IN ONZE STREEK Op de baan Ieper-Poperinge werden niet min dan zes groote boomen de kruin afgewrongen. Het verkeer leed er dan ook lichtjes om. In bijna alle hoeven van ons gewest werden de daken ernstig beschadigd, schelven en mijten losgeworpen en uit eengerukt, enz. Bij de bloemenkweekers te Poperinge werd veel schade aangericht. Heer Abel Vallaeys schat de verwoesting in zijn dahliavelden op minstens 3000 fr. AAN DE KUST De zee was geweldig aan de kust en men kon denken dat het reeds liooge tij was twee uur voor dit normaal werd voorzien. De baren sloegen met volle ge weld tegen de dijken der kust. Alle red- dingsposten werden verwittigd. Een vis- schersbootje dat een onderkomen had willen zoeken in de haven van Nieuw- poort werd weggedreven Oostendewaarts. Daar werd het binnengehaald. De visschersbooten konden niet uitva ren en die uit waren zochten om ten spoedigste een haven binnen te varen. Aan huizen en villa's werd hier en daar wat schade veroorzaakt aan daken, schou wen, enz. Te Antwerpen werden verscheidene schepen losgeslagen en beschadigd. DAK AFGEWAAID TE HARELBEKE Te Harelbeke, rond 10 uur in den mor gen, werd het dak van eene garage af gerukt door den geweldigen wind. VROUW DOOR VALLENDEN BOOM GEDOOD TE BERCHEM CAMPBELL EN HET dood keer ik weer op S om de pries- I toeschrijven, bevat thans stukken SNELHEIDSRECORD PER AUTO omtrent nagenoeg 400 genezingen VOOR HET HEILIGDOM VAN BEAURAING Aan het comité Pro Maria te Beau raing is een gift geschonken van 2.500.0001 frank als bijdrage voor den bouw van het heiligdom, door een katholieke dame wel ters en missionarissen te helpen.»? Is het niet met een gift uit Llsieux dat de Paus het Russisch Seminarie heeft gesticht? Weten we niet dat Z. H. de Paus de zaak van Rusland aan H. Treesje toe vertrouwd heeft? De zaak zit in goe handen. God kan de Nero's van het Noorden -J^"00 lQt (ten bedrage van 5 mil- met schielijken dood treffen. Hij kan de Uoen fr.) van de leening voor het Ge- brave menschen van Rusland genade en I iheentekreddet heeft gewonnen, redding verleenen, maar Hij wil eerst onze gebeden en medewerking daartoe, i Ambtenaars van het Spoorlijn zijn te J/aCut°P 0nS aP0S Ut deS gebed£ I Beauraing afgestapt ten einde ter plaats en,™1s ''Kiens. na te gaan hoe de uitbreiding en de ver- Wij moeten de hand uitreiken naar anderingen aan den spoorweg moeten ge- den hemel als arme bedelaars, schoone scjdedeni Er werd geen besluit genomen, smeeken: a. u.b. Wij moeten schooien voor degenen die armer zijn dan wij, daar zij God niet bezatten. Laten wij bewonderend opzien naar den martelaar die uit de kerkerlucht in de atmosfeer terug komt van de vrijheid der christenheid; hij draagt nog de spo ren van zijn bitter lijden; hebben ze hem niet doodgekregen, de knechten van satan, 't was hun schuld niet. Als bij wonder heeft God hem ge spaard opdat hij met den iever van een kruisvaarder de apostel zou worden der nieuwe tijden. Het ware de eerste keer niet dat een martelaar zijn beulen bekeert, en uit de katakomben de kerk verrijst. A. B. l3«HSSRElEBaaiBSBflBBE9BSBESB De Vlaamsche invalie.1 Gaston Dooms uit Bouwel Is aan het comité Pro Ma ria komen verklaren dat zijn genezing zich volledig gehandhaafd heeft en zich verder heeft voltrokken. Hij werd nog eens onderzocht. Als dankbewijs liet hij zijn invalidenkarretje te Beauraing voor de zieken. Belgische fabriek van Chicorei Wyppeiier-Taffin. (BEESB1E393ESBSSBSBBBBBEBSBB ter gelegenheid van de heiligverklaring van de Gelukzalige Bernadette Soubirous. RECHTSTREEKSCHE REIS van tot 14 December. REIS OVER: Azurenkust, Riviera, Siena, Napels. Assisie. Florentie. Bologne Padua. Venetie en Milaan: van 2 tot 19 December. Telkens 6 volle dagen te Rome. Inlichtingen: Hoofdsecretariaat, Plein, 13a, Kortrijk. WERKGEVERS WEEK-END De beroemde Amerikaansche autogelei- I der Sir Malcaln Campbell komt nieuwe te DRONGEN op 21 en 22 Oktober 1933. ,r Koml nieuwe rplans uit te werken voor het ineenzetten van een snelheidsphenomeenmet de welke hij zijn eigen record hoopt te ver Een Recollectiedag onder de leiding van E. P. De Clippele S. J. „i.beteren en dit op 510 km. per uur te Zaterdag 21 Oktober tc 6.33 u. b n en zuUen ln Novem. Eindigt Zondag 22 Oktober te 6 u L plaats grijpen. 0p onze foto ziet Verleden jaar was t een succes. De I men Sir Campbell met zijn zoontje dat West-Vlamingen beloofden dat het dit J reeds autoliefhebber is. Jaar een overrompeling zou zijn. Daarom, alleman propagandist. Want dit is niet een gewone retraite I immers wordt het zaad geworpen en de voor iedereen, met sermoenen voor jong gevoed die apostels maakt en apos- en oud, en burger en boer en werkman, -e's sterkt. doch heel en al geschikt voor mannen die Het wordt geschikt zonder werkverlies met de leiding van znken zijn gelast (nij- (Week-End) om aan te passen aan de veraars, handelaars, bedrijfsleiders, be- vereischten van uwe bedrijvigheid, heerders ln flnantieele en industrieeie in- Zendt uwe deelname onmiddellijk ln. richtingen). (Helpt uwe leiding a. u. b. door niet te Het is niet zonder reden dat Z. H. de lang te wachten). Brengt andere vrien- Paus zelf, de retraite aanbeveelt als het den mee. krachtigste middel tot herkristening van schrijven naar E. H. Van Overbeke, al de standen der maatschappij. Daar Diocesaan Proost der Christelijke Werk- (Vervolg onderaan 6" kolom.) gevers, 48, Markesteenweg, Kortrijk. Te Berchem-Antwerpen werden ver scheidene boomen ontworteld. Een der boomen op de Beukenlaan werd ook ont worteld en viêï op eene vrouw die ver pletterd werd. Een balkon en een gedeelte van een huis werd door den wind neer gehaald, gelukkig zonder persoonlijke on gevallen te veroorzaken. W - IN WALLONIË Te Bergen stortte een cementen afslui ting van het Justitiepaleis in onder den druk van den wind en bedolf verscheide ne personen, die gekwetst werden. Een dezer werd den rechterarm afgerukt door de vallende afsluiting. Te Noirchain werd een Duitache vlieg- ster genoodzaakt te landen. Haar toestel werd licht beschadigd. Te Luik werden verscheidene daken erg beschadigd. Een schouw werd afgerukt en verscheidene steenen kwamen terecht op een kinderwagentje. Het kindje be kwam enkel kleine kneuzingen. Te Nijvel werd een kermistent volledig vernield en twee paarden werden ge dood door een omgeworpen telefoonpaal. WIELRIJDER GEDOOD TE MECIIELEN Ook te Mechelen werd een wielrijder verpletterd onder e~n invallenden muur. De man werd op den slag gedood. IN HET BUITENLAND In Holland, Frankrijk, Portugal en Italië woedde de storm eveneens gewel dig. In Portugal zijn 60 visschersbooten vermist. In Holland werd een cirkus gansch ver nield. Verscheidene Belgische visschers booten verkeerden in nood rond het licht schip Westhlnder. DIJK DOORGEBROKEN TE SINT HUIBRECHTS-LILLE Te St Huibrechts-Lille is een voorloo- pige dijk die aangebracht werd aan het Kempisch Kanaal dat thans verbreed wordt, doorgebroken. Het gansche dorp werd onder water gezet, ook Overpelt werd ernstig geteisterd. Een watermolen stort te in ln de bruischende golven. De scha de is aanzienlijk. TUNNEL INGESTORT TE MILAAN Een tunnel die men aan het sloopen was te Milaan is ingestort. Zeven per sonen Heten er het leven bij. •s v v v, 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1933 | | pagina 1