RICHTLIJNEN POLITIEK OVERZICHT Een Katholiek leest geen onkatholieke bladen KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER BISSCHOPPELIJKE ONDERRICHTINGEN Ruwe handen Doos4en7/2frank. CHRISTEN MIDDENSTAND De laatste Verkiezingen in Duitschland TER EERE VAN PROFESSOR DE WULF LAFFE BANDIETENSTREEK TE GENT Inleidfhg en Verantwoording omtrent de zaak der verschijningen in ons land Onze Katholieke Minister SAP in de bres voor den Middenstand BIJ DE SOCIALISTEN TE MEENEN HOE MOET ZONDAG 19 NOVEMBER 1933 WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. 1* JAAR. NT 47. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper Bureel Eoterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) In 't Land Frankrijk Congo, Engeland Amerika, Canada en an dere landen 18,60 fr. 35,— fr. I 49,- Ir. 60,— fr. TJitgevér? KANSEN VANNESTE, röperinga Tel. Poperinge N' rostcheckrekening N' 15.570, TARIEF VOOR BERICHTEN: Klelr.e berichten per regel 1,00 fr. KJeine berichten (minimum) 4,CO fr. 2 fr. toel. v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1* bl. per regel 2.50 fr. Berichten op 2* bL per regel 1,75 fr. Rouwter. en Bedank, (min.) 5.00 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op a arras;. Annoncen rijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woer-sd3g avond ingezonden werden. - K.eir.e berichten tegen den Donderdag noen. Maar vriend lief, ge zijt toch katholiek, een echt geloovig mensch, en 'k zie in uw handen een vrijden kersblad en nevens U ligt er nog een ander, 't Eene is dwarsdoor liberaal 't ander is socialistisch. Beide zijn vijanden van godsdienst en Kerk. Noch 't een noch 't ander eerbiedigt het christelijk geloof en de christe lijke zedenwet? En ge leest dat? Wat peist ge? Ja...! Ik weet geern het voor en het tegen. Maar mensch lief, hoe kunt ge zoo onbezonnen te werk gaan? Die speelt met Vuur verbrandt zijn vin geren. Daarbij, gij doet die bladen meê naar huis, ge laat ze in 't be reik van vrouw en kinderen. O, ik tracht ze ergens weg te stoppen. Ge tracht! Maar beste man, hoe kunt ge zoo verblind zijn? Als ge zoo weinig bekommerd zijt met de onge schondenheid van uw eigen ziel, hoe zoudt ge zoo uiterst waakzaam zijn over de ziel van uw vrouw en kin deren? Want, ge kunt het niet loo chenen, om uw ziel gaat het, om niet minder. Denk eens na, als 't de gezondheid van uw lichaam geldt, dan zijn geen voorzorgen te veel. Ge zult toch geen vergift innemen om te weten hoe het smaakt. Ge gebruikt alle middelen om besmettelijke ziek ten uit uw huis te houden. Maar als christen mensch, weet ge heel wel dat de belangen van uw ziel veel hooger staan en veel verder reiken. Moet ge niet bovenal bekommerd zijn met de gezondheid uwer ziel? Ja, dat geef ik toe; maar is 't lezen van die zoogezegde slechte bla den dan zóó gevaarlijk? Gevaarlijk? Maar, als ge 't wilt Inzien, er bestaat geen grooter ge vaar voor geloof en zeden. Slechte wisselen... Zonder argwaan aan vaardt de katholiek het voorstel. Hij leest dus het liberaal blad. Na zes dagen vindt hij er smaak in. Na zes maanden wilt hij van geen ander meer weten. En thans is hij de hoofd opsteller van een vrijdenkersblad te Brussel... Maar 't schoonste komt achter. De liberaal onderging op zijn beurt den goeden invloed van het katholiek blad. Hij werd katholiek, strijdend katholiek, een apostel voor 't goede; thans is hij katholiek ge meenteraadslid in een der voorsteden te Brussel. Wat zegt ge daarvan? Dat is inderdaad zeer treffend en 't zit een goede waarschuwing in...! 'k Weet dat uw vriendschap echt is en dat ge me niet anders dan goed wilt. 'k Zal mijn antikleri kale bladen daarlaten. Maar ge zult me algelijk toestaan een abonnement te nemen op een neutraal blad... Maar, beste Heer, waar zijn uw zinnen? Neutrale bladen kweeken neutrale menschen, onzijdigaards, die noch mossel noch visch zijn. Neu trale bladen wiegen het katholiek bewustzijn in slape, verlammen het katholiek willen en streven, verstom pen het katholiek geweten. Zij maken onverschilligen, op een tijd daar flin ke katholieke krachten zoo brood- noodig zijn... Zoudt gij, zooals ik U ken, U er willen aan blootstellen, geheel uw leven over te brengen in onvruchtbaarheid?... Wat zou de Heer van hierboven daarvan zeggen? Neen, neen, een katholiek, zooals gij zijt, leest geen onkatholieke bla den. 'k Moet nu naar mijn bezighe den; maar bij onze naaste ontmoe ting zal ik U zeggen wat een katho liek biad voor U moet zijn en met terdaad is. Tot wederziens! SHsaeasaBaHBSSiEBEEBsijaaasaa LEENING Leening 5 t. h. 1922 138' Trekking van 10 Nov. 1933 Uitkeerbaar met 250.000 frank: Reeks 35.058 Nr 2. Uitkeerbaar met 160.000 frank: Reeks 23.445 Nr 8. De andere nummers van boven gemelde reeksen zijn uitkeerbaar met 300 frank. MaB2aaaaSBBHSSBn3BEnEi2i53£B geschriften zijn zelfs gevaarlijker dan bedorven menschen. Verleiders j DER VERWOESTE GEWESTEN kan men toch zonder veel moeite buiten huis houden. Maar slechte bladen dringen gemakkelijk overal binnen, zooveel te meer dat de schrij vers hun vergift eerst wentelen in de suiker of er een beetje vergulsel op strijken. Heeft Ons Heere zelf niet gesproken van verscheurende wolven, die, om hun slachtoffers te verschal ken. eerst schapenkleederen aantrek ken en ze met een vriendelijk uit zicht te gemoet gaan? Blijft dat mischien niet altijd waar? Ja wel; ja wel... maar... 't ls zeker zoo erg niet? Zoo erg niet? 'k Heb nog het ergste niet gezegd. Een bedorven mensch. die ergernis geeft, een ver leider, kan slechts nu en dan zijn duivelsch werk verrichten. Maar slechte bladen zijn blijvende verlei ders, die ge altijd bij de hand hebt, die dag in, dag uit, week in, week uit, altijd aan uwen haard blijven zitten. Kunt gij dat loochenen? Neen... maar... ge zijt een schrikkelijk mensch! Toch niet; ik zeg enkel de waar heid. Als ge nu voort wilt rechtzin nig zijn dan zult ge bekennen dat ge 't gelezene nu en dan overpeinst en dat er verwarring in uw geest komt, waarin ge meermaals geheel vernes- teld geraakt... En wat sommige an dere artikels betreft, die 'k niet na der wil aanduiden, getuig dat gij er somtijds zit of ligt over te droomen en te mijmeren, zoodat het vergift tot in 't diepste van uw gemoed dringt en er, als 't ware, de spijze van wordt... 'k Wil wel getuigen dat ge den bal niet geheel en gansch mis slaat, maar ge moogt algelijk niet veral- gemeenen. Iedereen ondergaat toch dien slechten invloed niet. 'k Hoor U komen. Gij! gij kunt daar tegen. Gij zijt boven 't gevaar verheven!... Maar, vriend lief, meent ge waarlijk van een bijzonder soort deeg gebakken te zijn? Hoevelen werden door hun verwaandheid en hun blind zelfvertrouwen naar den dieperik gebracht! Is de ondervin ding daar niet om dat te bevesti gen? 'k Zal U eens een voorbeeld vertellen. Twee jonge heeren, een liberaal en een katholiek, waren, door de omstandigheden, goede vrienden geworden en zagen dagelijks elkaar. De ee.ie las een liberaal, de andere een katholiek blad. Op zekeren dag, de liberaal zegt: 'k Een curieus in uw blad. Na elk ons blad gelezen te Heer Professor Maurice De Wulf, een onzer nationale beroemdheden, waarvan men eerlang zal vieren het 40-jarig pro fessoraat aan het Hooger Instituut van Wijsbegeerte, ter Katholieke Hoogeschoo! van Leuven. Zonder twijfel zal Poperinge er aan houden deel te nemen aan de plechtig heden zijn Stadsgenoot ter eere. Woensdag morgen werd door zekeren Inghels. een inkasseerder eener bank bin nengelokt in zijn huis wijl de andere be woners weg waren. Inghels viel den in kasseerder aan met een bijl en kwetste dezen levensgevaarlijk, waarna hij oen gekwetste in den kelder trok en de vlucht nam op de fiets van den ongelukkige. De gekwetste werd gevonden door de vrouw van Inghels maar geen zorgen konden baten en de man stierf kort daar na. De moordenaar kon later aangehou- hebben, zouden we van blad moeten den worden te Wetteren. iJnzzraszaasBaE&sssaaaasMZMatBssiaisMHBaBEafitasssQazBEaa WAPENSTILSTAND-VIERING TE BRUSSEL. DE KONINKLIJKE FAMILIE VOOR HET GRAF VAN DEN ONBEKENDEN SOLDAAT, In Dc Poperingenaarvan 26 Juni 1932 verscheen het eerste ar tikel van een serie aspekten van het wereldgebeuren. Daarin schreven we bij wijze van inleiding: Er is se dert de oorlog schromelijk veel ge beurd, er is op dit oogenblik nog veel meer aan 't gebeuren. Stellig is het niet de literaire verjonging die Her man Gorter ons boodschapte in zijn Meieen nieuwe lente en een nieuw geluid Het gebeuren is veel dieper, veel omvangrijkerhet grijpt naar het wezen zelf van de mensch, naar de omvorming van de wereld orde. De nieuwe lente is de organische herziening van de levenswaarden, en het nieuw geluid klinkt dynamisch. Nog geen anderhalf jaar later is de afgelegde weg ontzettend. Vrijwel niemand gelooft thans nog dat er te ontkomen valt aan de likwidatie van de XIX' eeuwsche beschaving. Niets werkt trouwens aanstekelijker dan revolutionaire bewegingen. In de XIXe eeuw werd geen enkel land in Europa gespaard van het politiek en geestelijk erfgoed der Fransche omwentelingTot halfwege de vorige eeuw was het een suite van revoluties, de eene al bloediger dan de andere, om zich de nalatenschap van 1789 toe te eigenen en te ver werken. Slechts dan wanneer de ba cillen van Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid nagenoeg tot in alle hoeken doorgedrongen waren, viel de thermometer tot de normale 38° en kwam er rust in de politieke ar- chitektuur. Enkel de Russische tsa ren verzetten zich hardnekkig tegen de besmettingze hebben hun ver zet dan ook duur moeten betalen. Heel stabel is de rust wel niet ge weest. Daaraan heeft de wereldoor log natuurlijk veel schuld, maar we meenen dat de uitgeweken Duitscher Karl Marx, die het marxisme uit zijn hersenen schudde, er veel meer toe bijgedragen heeft. Het is onze taak niet te onderzoeken in hoeverre het marxistisch evangelie of de revol verkogel van den Servischen student bijdroegen tot de ondermijning van de opgetimmerde politieke konstruk- ties. Het feit dat het Europeesch kom- pleks, gegrondvest op het liberaal individualisme, reeds een drietal van zijn organen verloor, is belhngrijk genoeg om er rekening mee te hou den. En als we er bijvoegen dat vrij wel in ieder land ontbindingsfakto- ren op den voorgrond treden, dan wordt het voor de weetgierigen, de denkenden en de jongeren een plicht van op den uitkijk te staan. Onze tijd is zwaar van beteekenis. Wanneer in de politiek vergrijsde leiders als de Broqueville, Ramsay Mac Donald en Baldwin openlijk ver klaren dat er grondige hervormingen noodig zijn om de struktuur te red den. Wanneer een socialistisch strij der van het eerste uur, die met en naast Jaurès op de bres stond, zijn heele verleden de rug toekeert om een vernieuwde beioeging aan te kle ven, dan blijkt het maar al te dui delijk dat er groote gebeurtenissen opdagen. Het is voor velen reeds absoluut zeker dat binnen een bepaalden tijd het gansche erfdeel van de Fransche Revolutie zal verteerd zijn en ver vangen door opponente, tegenover gestelde konstrukties. Hopen we al- I leen dat de nieuwe gebouwen uit I geen simili opgetrokken worden. We weten allemaal dat in Rusland, I Italië en Duitschland het ontbin dingsproces reeds lang voltrokken is. Daar trekt men geestdriftig het nieu we gebouw op, dat van een heel an dere stijl is dan het oude. Elders weert men zich wanhopig om de tij tijtyig te doen keeren, om van het bestkunde te redden wat er te redden valt. We geloovéti niet dat plaaster- en plakwerk helpen kunnen. Er moet van grond af herbegonnen worden. De keus is beperkt tot twee model len: de kon::nunistische of marx istische levensbeschouwing, en een organische Staatsinrichting met of zonder diktatuur, gebouwd op de katholieke leer. Er is een tijd geweest dat het kom- munisme dikke troeven in handen had, doch sedert een jaar zijn de kansen met 100 procent verminderd. Buiten enkele buiten-Europeesche mogelijkheden zien we in de eerste jaren vrijwel geen kans voor het marxisme om zich in Europa te ves tigen, afgezien van Rusland natuur lijk, ivaar het zich bewonderings- waardig vasthoudt. Wat zou er echter gebeuren indien Rusland geen buitenlandsche kredie ten meer verkreeg? Blijft dus de organische opbouw van de gemeenschap op kristelijke basis. De onderscheidene raderen (klassen of standen, beroepen en belangen, zoowel verstandelijke als materieele, zoowel geestelijke als li chamelijke) worden zoodanig inge schakeld en geordend dat de machine harmonisch, zonder slag of stoot de mensch tot zijn hoogere bestemming brengt. Deze zeer gebrekkig-geformuleerde synthese wordt thans in Duitschland en Italië geëxperimenteerd. De for mule is op verre na zoo strak en zoo gespannen niet als de marxistische. Ze kan overal suksesvol toegepast worden, op voorwaarde dat er reke ning gehouden ivordt met de typi sche eigenschappen der onderschei dene volkeren. Het mag eigenaardig schijnen dat de vernieuwing speciaal op den steun der jongeren mag .bogen. Ze voldoet aan het diep» verlangen jlat sedert lang in hen woelt. Ze biedt een uit weg aan alioie onwrikbaar zijn ge loof behield in toekomstdroomen en jeugd-idealen. Ze is misschien de red dende boodschap die de mensch aan de na-oorlogsche ontaarding onttrek ken zal om het leven op een hooger plan te voeren, om de bestaande en algemeen-geldende levenswaarden te verguizen en te vervangen door de katholieke rangorde der waarden. De studie der wedergeboorte en de ontwikkeling ervan rondom ons; het opzoeken van materiaal, door het nagaan der politieke gebeurtenissen en verwikkelingen in de voornaamste landen van de wereld; kortom de dy namiek van het politieke gebeuren zal voortaan het doel zijn dezer kro niek. We hebben absoluut de pretentie niet van te profetiseeren. We hebben geene enkele Messias-gave. We willen eenvoudig voor V en met U op den uitkijk staan om met V de voor naamste feiten te bespreken, tot ons aller profijt. Herwig. RBBBBBEBaBB»BBSIBBBBBBBBB»SS Na onderlinge beraadslagingen hebben HH. DD. HH. de Bisschoppen van België thans een bondig schrijven met onder richtingen aan de priesters van hunne bisdommen, omtrent de houding door de ze aan te nemen in de zaak der verschij ningen in ons land, uitgezonden. We zijn n staat hierna een zoo letterlijk moge lijke vertaling (uit het Latijn) van deze onderrichtingen te publiceeren: ONDERRICHTINGEN VOOR DE GEESTELIJKHEID I. De Belgische Bisschoppen, overwegende dat sedert enkele maanden in verschil lende plaatsen, zekere wonderbare zaken, namelijk verschijningen en gezegden, door de volksgeruchten aan de Heilige Maagd Maria toegeschreven worden, achten het hun plicht het hiernavolgende te doen opmerken opdat iedereen weten zou wat ten overstaan van die zaken de meening is van de kerkelijke overheid. 1» Vooreerst de bovenvermelde verschij ningen, vizioenen, gezegden of openbarin gen. om het even dewelke en om het even in welke plaats geschied, mogen tot nog- toe hoegenaamd niet worden voorgesteld of beschouwd hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks als goedgekeurd of aanbe volen voor waar en echt door de kerke lijke overheid; 2" Derhalve moeten de priesters met het oog op die zaken onderkomen, en aan de geloovigen inprenten, de voorschriften van voorzichtigheid en bescheidenheid waaraan de Kerk zelve zich houdt, en waarvan de voornaamste gebiedt geen be vestiging te geven van den bovennatuur lijken aard van feiten, zelfs van wonder bare feiten, vooraleer dezen bovennatuur lijken aard met zekerheid is bewezen: 3° Zonder toelating van hun Ordinarius mogen de priesters geen bedevaarten van geloovigen inrichten of leiden naar be wuste plaatsen; 4" De uitgegeven schriften over die fei ten, zelfs wanneer zij voorgelegd zijn aan de kerkelijke censuur geven enkel de mee ningen weer van de schrijvers. Daaromtrent valt er op te merken dat, krachtens Canon 1385, paragr. 1, nr 2, om het even welke schriften die over de wonderbare feiten handelen, hetzij boe ken, of brochures, hetzij zelfs artikelen in dagbladen, zonder kerkelijke censuur niet mogen gepubliceerd worden, vermits het klaarblijkend zijn schriften waar in iets staat dat den godsdienst en de goe de zeden bijzonder aanbelangtDerhal ve moeten voortaan de boeken of brochu res die daarover ex professo handelen, als verboden worden aanzien tenzij zij, uit drukkelijk voorzien zijn van de kerkelijke goedkeuring (Imprimatur).Hetzelfde geldt voor prentjes en gebedsformulen. Vermits echter het oordeel over die fei ten aan de kerkelijke overheid toekomt, niet aan de openbare meening, is het te wenschen dat wie iets merkwaardigs zou kennen, dit aan de kerkelijke overheid zou bekend maken liever dan het door schrijven openbaar te maken. n. De bisschoppen meenen dat het noodig is zoowel de pastoors en de andere pries ters als de kloosterlingen van beidei kun ne te herinneren aan canon 1503 C.J.C. (van het kerkelijk wetboek) en de dekre ten n. 172 en 186 van het Provinciaal Concilie van Mechglen, waardoor de voorwaarden aangegeven worden, waarin iemand rechtmatig giften mag ophalen voor om het even welke vrome of kerkelij ke instelling of doeleinde. Behoudens toelating van den Apostöli- schen Stoel wordt in 't algemeen de toe lating vereischt en van den eigen Ordi narius en van den Ordinarius van het bisdom waar om giften wordt gevraagd en met name een schrifteijke toelating. De bisschoppen verklaren dat door dit voorschrift gehouden zijn niet enkel zij die rondreizen om geld af te vragen maar ook zij die giften afvragen per brief en langs postcheckrekening. Derhalve, zelfs indien iemand de toelating van zijn eigen bisschop verkregen heeft is het hem toch verboden in een ander bisdom geld af te vragen in het even op welke wijze tenzij hij de geschreven toelating van den Ordinarius van dit bisdom bekomen heeft. Gebruikt Chicorei Wyppelier-Taffin, 't is de beste. Doet wel en ziet niet om! Dat gen, en voor het kleine beroep, goed- blijkt thans de leus onzer voorman nen te zijn. Al dat gezwets in bladen en in openbare vergaderingen, waarin uit sluitend wordt gespeculeerd op op ruiing en ophitsing der gemoederen, brengt al niet veel aarde aan den dijk, als het niet gepaard gaat met eene ernstige en gestadige werking, daar waar 't past. Sommigen halen wel eens de schou ders op als men gewaagt van de par lementaire vertegenwoordiging van den Christen Middenstand, hoewel deze reeds vrij talrijk is: in beide Kamers samen daaromtrent 80 man. Natuurlijk is dat nog geen macht die opwegen kan wat getalsterkte be treft tegen deze der georganiseer de werklieden en landbouwers. Maar, hebben die Middenstanders die er het liefst meê spotten, er wel eens aan gedacht welke de macht der Christen Middenstandsorganisatie zou zijn, zoo zij zelf van den beginne af haar werking hadden gesteund, in plaats van eerst afzijdig te blijven, om*zich dan later hals over kop te gooien in eene beweging welke klaar blijkelijk de macht van den Midden stand moet verbrokkelen, en dus ver zwakken. Divide et impera! was de leuze van den Romeinschen veldheer Cae sar. Verdeelt en gij zult over winnen! En 't is betreurenswaar dig om te aanschouwen hoe sommi ge burgers en middenstanders zich onderling verdeelen en bekampen, en aan de overige sociale groepeeringen de gelegenheid voor 't grijpen geven, om hartelijk in hun vuist te lachen. Wanneer zal 't uit zijn met den karakteristieken afgunst van den Middenstander Wanneer zal hij begrijpen dat zijn eigen belang ligt in het steunen der georganiseerde macht van den Chris ten Middenstand, in plaats van in het zoeken om deze te verbrokkelen en te versnipperen? De tijd zal nochtans leeren dat slechts de Christen Middenstands organisatie den goeden weg opgaat. Er werd de laatste tijden zooveel gesproken over de hervorming van den Staat in den geest van inrichting op grond der encycliek Quadragesi- mo Anno Wij weten dat de publiek- Techterlijke bedrijfsorganisaties bij machte zullen zijn veel nocden van onzen Middenstand te verhelpen en te lenigen. Veel meer dan de tota litaire Staat op korporatieven leest geschoeid, ooit zou vermogen. Onze groote en ééne Katholieke Partij, waarin de Middenstand sterk is vertegenwoordigd, en er grooten- deels de stuwkracht van wordt, heeft dan ook reeds een begin gemaakt met de studie dier hervorming, en zal niet rusten vooraleer aan dit probleem een goede en gezonde op lossing te hebben gegeven. Wij heb ben er dus alle belang bij deze partij, zooveel als 't kan, te steunen en te versterken, om te beletten dat eene andere oplossing dan de hare worde aangenomen. Wij zijn echter nog zoo ver niet, en we staan nog steeds met onze ge- brekkelijke standeninrichting, waar uit we zooveel voordeel moeten zien te putten. Gehoor gevend aan onze parlemen taire vertegenwoordiging die er maar gedurig op hamert, in kommissies vooral, en in de openbare parle mentsvergaderingen, heeft onze ka tholieke Minister van Landbouw en Middenstand, de Heer Sap, tal van projekten ter studie genomen welke ongetwijfeld den Middenstander zeer welkom zullen zijn. Zoo blijkt uit zijn rede bij de be spreking der begrooting van zijn Ministerie, in de Senaatzitting van Woensdag 15 dezer, dat hij ons rui men steun belooft, en dat hij al de beschouwingen van het verslag over de begrooting, welke den Midden stand aanbelangen, tot de zijne heeft genomen. Sedert de behandeling van de be grooting van 1933 in April 1.1., zoo sprak de Minister, werden twee wet ten op het krediet voor de werktui- gekeurd Een kommissie heeft opdracht ge kregen de fiscale wetten eenvoudiger te maken, en de Heer Leger, bestuur der van de Middenkredietkas voor het klein beroep, icerd door Minister Sap speciaal aangeduid om hoofd zakelijk de belangen van den Mid denstand in die kornmissie te behar tigen. Het ontwerp tot beteugeling van de oneerlijke mededinging, dat werd opgemaakt door den Hoogeren Raad van den Middenstand, wordt reeds op dit oogenblik onderzocht door den Hoogen Raad van Wetgeving. Eveneens heeft Minister Sap het ontwerp op de handelspolitie ter studie genomen, en hij hee£t de be doeling bijzonder streng de mededin ging door vreemden te regelen. Insgelijks heeft hij bij zijn colle- gas aangedrongen, opdat het verbod dat aan Staatsbedienden van welk departement ook, opgelegd wordt om het even welken handel te drijven, met de vereischte strengheid zou worden nageleefd. Wat zeker gulhartig zal onthaald worden is de studie tot wijziging van het statuut van de Samenwerkende Vennootschap of Coöperatief. De fis cale immuniteit, zegde de Minister, welke door de Coöperatief in zekere mate wordt genoten, dient te ver dwijnen. In de besprekingen welke dienaangaande met de Departemen ten van Rechtswezen en van Finan cies worden gevoerd, zullen met groo- ten spoed worden voortgezet. Het leerlingenwezen en de beroeps opleiding zullen in de maat van 't mogelijke worden gesteund. De vol, gende begrooting zal trouwens hier voor ruimere kredieten voorzien. Minister Sap zal er voor zorgen, zegde hij om zijne belangrijke en uiterst zakelijke rede te sluiten, dat hij de erkentelijkheid van den Mid denstand waardig worde. Dit alles is van aard om ons vooral, Katholieke Middenstanders, een riem onder het hart te steken. En wij we ten bij ondervinding dat onze Minis ter er de man niet naar is, om een voorgenomen plan op te geven. Onze organisatie met mannen als Senators Vancoillie en Mullie vooral, zal er trouwens bij zijn, om gedurig een oog in 't zeil te houden, en 't vuur desnoods aan te wakkeren. Betere tijden wachten ons gewis, en het zal niet langer worden gezegd dat onze stand in alles wordt mis kend. Veel zal in 't kort verbeteren, en de rest zal volgen. Blijven wij dus eendrachtig samen werken, en de vruchten van ons ge zamenlijk pogen zullen wij eerlang mogen plukken. Middenstander. MIDDENSTANDERS! leest cp 2e blad dc belangrijke bij drage over Actueele kwesties voor den Middenstand door Volksver tegenwoordiger R.-D. De Man. AsiHsasasaaidSaaBiBxaiasasaBassa KOPSTUK VERDUISTERT MEER DAN 300.003 FRANK ZIJNE AANHOUDING Over eenige weken werd tijdens de ker mis te Meenen een diefstal gepleegd in het lokaal der Socialisten. Daar de juiste som die gestolen was niet kon uitgemaakt worden werd overgegaan tot het nazicht der boeken. Dit nazicht bracht een heelen warboel aan het licht. Men ontdekte dat verscheidene verval- schingen werden gepleegd in de boeken van de vak- en krisisfondsen alsook van een lokale stoeldraaierij. Verduisteringen ten bedrage van 322.000 fr. gepleegd door zekeren Maurits Dumortier, wonende te Meenen, werden aan het daglicht ge bracht. De man werd aangehouden. IHQBBBEBBBUBUMBlBBaHHH VANAF1 DEC- tot einde de maand, word*, ons blad kos teloos gezonden aan al wie TER DRUKKERIJ, POPERINGE een postabonnement vraagt voor 1S34. mBaS33Ba3B233«SBSS8SESEi;!&SaKD3SaS8ISS9HBElBlB2BaaEB^iBBa Wij kunnen gerust aannemen dat vooreerst in de parlementaire atmosfeer een hervorming van den geest hoogst noodig 'is en dat de openbare meening in dezen kritischen tijd aan het parlement hooge eischen mag stellen, eischen van ernst en iverkzaamhtidvan tucht en arde, waardigheid en voornaamheid, breed inzicht en diep ge voelen voor het algemeen belang. En laat er ons bijvoegen dat het parlement het grootste onge lijk zou hebben die hedendaagsche verschijnselen te veronachtzamen. Deze verschijnselen en krifielcen zijn gewichtige vermaningen en het Parlement heeft als heilige plicht er naar te luisteren. Indien het zelf overtuigd is van de rol die het te vervullen heeft, dient het dan ook te weten dat het in de eerste plaats zelf moet zor gen voor zijn behoud, door te bewijzen dat het zijn eigen geest kan verheffen en zijn eigen atmosfeer kan zuiveren. Moest het dit niet willen of niet kunnen, dan zou zijne schuld uitermate zivaar zijn. Maar niet alleen in den geest, ook in de werkwijze dient ver andering gebracht. Het oude instrument dient herzien en aangepast aan de vereischten van dezen nieuwen moeilijken tijd. Minister TSCHOFFEN op het XI* Congres van het A. C.W. - 12-11-1933. Al de hervormingen, die wij wenschen, streven zij hetzelfde doel na, namelijk dit, hetwelk onlangs nog door Graaf dc Broque ville werd aangestipt: orde brengen. Orde brengen bestaat in het verzekeren dat onze vólks-instellin gen hunne volle rendeering geven, en dat, in eene tuchtvolle gemeen schap, de overheid hare rechten uitoefent. Volksvertegenw. RUBBENS op het XI* Congres van het A. C. W. - 12-11-1933. Overweldigende meerderheid vooP Hitler Zondag IJ. had dus de verkiezing plaat» om- te weten of het Duitsche volk zijne Nationaal-Socialistische regeering goed keurde in de tot nu toe gevoerde politiek. De volksstemming werd een overweldi gend sukses voor de Hitierregeering. Op de 45 millioen 14 duizend stemrechtigen hebben er 43 millioen 464 duizend hunnr stem uitgebracht en daarvan hebben el 40 millioen 618 duizend gestemd voor Hit« Ier 't zij dus 93 t. h. Dit voor de volks raadpleging. Voor de verkiezingen van den Rijksdag haalde de Nazi-lijst 39 millioen 655 dui zend stemmen, 't zij 92 t. h. Hitier mag dus wel terecht zeggen dat gansch het Duitsche Rijk na hem staat. Wel is waar bestond geen andere lijst dan deze der Nationaal-Socialisten, maar dat neemt niet weg dat de mlllioenen Socialisten en Kommunisten als weggevaagd zijn en bij na allen gestemd hebben voor de Nazi's, die vroeger als hun grootste tegenstan ders werden aanzien. Drukking werd wel op de kiezers uit geoefend en bijzondere maatregelen ge nomen voor het wellukken van de kiezing, o. m. werden lieden die naar gansch een rede van Hitier niet geluisterd hadden, naar een concentratiekamp gevoerd. Kenmerkend is nog dat in de verschei dene concentratiekampen, in de joodsche hospitalen, enz., het grootste getal eer stemmen voordeelig waren voor Hitier. Hitier heeft dus gansch de macht in handen. Welke houding hij thans in zake Buitenlandsche politiek zal aannemen kan nog niet uitgemaakt worden, maar men gelooft niet dat men lang daaromtrent zal moeten wachten. Hopen wij dat zijn woorden voor vrede geen ijdele gezegden zullen zijn. <9!3B3&!aSZ33Q3a!lBEaS3aBSIBB22B men zich houden bij het werk in de huishouding? Om gemakkelijk het huiswerk te ver richten zal men de gepaste houding aan nemen, en zooveel mogelijk het werk al zittend verrichten. Tegenover dien eisch staat de meening die bijna overal heerscht: We kunnen toch niet al zittend werken. Die gedachte is verkeerd; het vermoei» end-s staan kan bij veel huishoudelijk werk door zitten vervangen worden. Hier voor moet vooral gelet worden op de juis te hoogte van het werk. We weten dat tafel en kachel niet telkens kunnen ver plaatst worden, maar de zitting van den stosl kan door een paar kussens van ge paste dikte verhoogd worden. Die kus sens wezen bij voorkeur gevuld met hooi, paardenhaar of zeegras. Een paar voet bankjes van verschillende hoogte zouden hier ook van pas komen. Nemen we het lastig strijken als voor beeld. Velen denken dat dit werk hoegenaamd niet anders, dan al staande kan geschie den. Nochtans het verschuifbare strijk- stslsel maakt het strijken al zitten mo gelijk. Dit gestel kan vervangen worden door een gewone tafel waarvan de poo- ten waingekort zijn. Men zorge dat het tafelblad juist hoog genoeg boven de knieën komt, om zender moeite al zit tend te kunnen strijken. Broduurwerk en gesteven hemden waarvoor men uit alle macht op het ijzer moet drukken mak:n uitzondering. Op die wijze zal de vindingrijke hits- vrouw menig staande werkjes dcor zit tende weten te vervangen. Aline VAN DAMME, Westkapelle, Kandidate-Landbouwhuishoudkundige Regentes, H. Familie, Tielt. iBSzaBSHaaBBssaaassaaaaaDSRia EEN PROTESTANTSCHE VERJARING De protestanten, meest in Duitschland, hebben rumoerige feesten op touw gezet voor den 17 November: het is dan de 450* verjaring der geboorte van den af valligen priester-monnik Maarten Luther. Wel bekome het him! Hetgeen de ge schiedenis leert over Maarten Luther strekt hem niet ter eere. Wij spreken nu niet van zijne zeden, die veel te wenscher lieten! Gelijk men weet, is hij getrouwer met een weggeloopen non. Wij trekken de aandacht op het verloochenen en ver krachten van al hetgeen hij. als priester, aan God beloofd had. Zijn opstand, tegen Kerk en Paus, was noch min noch meer, een heiligschenderij zonder weerga, en hij heeft op zedelijk, godsdienstig en stoffelijk gebied de vreeselijkste rampen veroorzaakt. Thans is de zoogezegde Lutherschi Kerl: in tallooze sekten uiteengevallen, die te gen malkaar aan het strijden zijn, en in weinig of niets meer gelooven. Hitier heeft ze nu met geweld samengesnoerd in een administratief raam, dat ten dienste staal van de nationaal-socialistische partij. Dii is het roemloos einde van het protestan tism, waarvan Luther de vader was. Over de feesten ter eere van een afge vallen priester, die ontrouw was aan gods dienst. aan eer en plicht, valt er niets an ders te zeggen. Hierboven ziet .men het geboorte- en sterfhuis van Luther, te Eislebem. SS3 NOTARIS AANGEHOUDEN TE DILBEEK MLLLIOENEN TE KORT Onlangs legde een Notaris te Dilbeek zijn ambt neer, zonder schijnbare rede nen. Daarna verdween hij spoorloos. Inmiddels kwamen tal van klachten in tegen den gevluchten notaris die opge zocht werd en kon aangehouden worden. Ettelijke nfiHioenen zouden dooi den no taris verduisterd zijn.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1933 | | pagina 1