Politiek en Sociaal Allerlei Nog het CONGRES van de FEDERATIE der KATHOLIEKE KRINGEN EN VEREENIGINGEN Motivan dsn Heer van Renynghede Voxvrie, Advokaat ie leper De Stem van de Katholieke Jeugd XI" Congres van het Alg. Christen Werkers-verbond van Belnië GOUDEN BRUILOFT TE WULPEN WERELDBOLLEN TELLING VAN PAARDEN EN VOERTUIGEN Aktueele kwesties voor den Middenstand Voor onze Grensarbeiders LXe ZITTIJD TE DINANT 4-5 NOVEMBER 1323. HERVORMING VAN DEN STAAT DE KATHOLIEKE GEDACHTE Op het oogenb'lk dat de politieke par tijen van alle landen ontredderd zijn door de gebeurtenis en, op het oogenblik dat ten onzent de liberale partij begrijpt, dat zij de jeugd verliest, en dat de so cialistische partij inziet, dat zij zich niet aan de toekomst kan opdringen, is het met fierheid en vreugde dat de Belgische katholieke jeugd vaststelt, dat alleen de katholieke gedachte voor de openbare meening van het land het ontzaglijk vraagstuk der hervorming van den Staat durft stellen. Voor het opkomend geslacht gaat dit vraagstuk gepaard met deze angstwek kende en essentieele levenskwestie: zal het Belgie van morgen katholiek zijn? Bij al de jonge Katholieken, tot welke groepen of organismen zij ook behooren, dringt zich stout en vrank de noodza kelijkheid op, te kiezen tusschen de ver ouderde formule van den liberalen Staat, de materialistische formule van den so- cialistischen Staat, en de spiritualistische thesis van den christelijken Staat. Het is zeker, dat eene kleine hervor ming van den Staat, eene lichte hervor ming van onze parlementaire instellingen niets gemeens heeft met de oriëntatie, welke wij willen geven aan onzen wil, de hervorming van den Staat aan te vangen. Het is zeker, dat eene diepe hervorming onzer instellingen alleen dan mogelijk is, wanneer wij volledig verza ken aan den geest, welke deze instellin gen heeft bezield, en aan den geest, welke ze misvormd heeft. Onze parle mentaire instellingen zijn gesproten uit den geest van het liberalisme. Zij zijn doordrongen van de zoogezegd onsterfe lijke princiepen van 1789. Welnu, deze onsterfelijkheid is gestorven. De geest van 1789 heeft faljiet geleden. Het in dividualisme, de ikzucht, hebben ons ge leid tot den chaos van gedachten en princiepen, van verstand en zeden. Te gen dezen liberalen geest is een reaktie gekomen: de marxistische geest. Beiden hebben den Staat, de samenleving en ook de mentaliteit der Katholieken ver giftigd. Onder den dubbelen invloed van het liberaliseerend katholicisme en van het socialiseerend katholicisme is de ware, zuivere, integrale en totalitaire katholie ke gedachte ontwricht geraakt. De gebeurtenissen geven de menschen de gelegenheid, deze geestelijke herop beuring te verwezenlijken. Wij moeten ons losrukken uit het materialistische middelmatisnve. Het is in dezen geest dat de jeugd de hervorming van den Staat wil doorvoeren. Zij wil aan de ouderen kunnen zeggen, dat de woifing, welke deze willen oprichten, niet voor lien, maar voor de jeugd, gebouwd worde naar de verlangens van de jeugd. De jeugd eischt dit, en waarom? Om dat zij wel voelt, dat er breuk bestaat tuschen onze generaties. Zijn er in de kaders enkele uitzonderingen, dan toch is er in den geest geen overeenstemming. Er zijn twee verschillende zienswijzen, twee verschillende betrachtingen, twee verschillende wijzen van wil, welke de politieke generatie van vóór den oorlog radikaal afscheiden van de opkomende (generaties van den oorlog, van den na- oorlog en van het huidige revolutionair Europa, blok van generaties van 20 tot 40 jaar, verbitterd, beangstigd, spiritua list, wilskrachtig. Wellicht nog geen volledige breuk, maar fataal onvermijdelijk, indien de katho lieke politiek, nu de hervorming van den Staat gesteld is in al haren omvang, er niet zou in gelukken, dit vraagstuk op te lossen. Als mislukking beschouwen wij ook de fragmentaire hervormingen, wel ke slechts de instellingen bedoelen, en niet den geest redden; mislukking ook al deze maatregelen, welke de politie van het Parlement betreffen; mislukking elke poging tot hervorming, welke zich in de eerste plaats zou bekommeren om wat de wegkwijnende depositarissen van de liberale ideologie of van het marxis tisch materialisme er over zouden den ken; mislukking eene hervorming, welke te lang zou blijven stilstaan bij de Grondwet, en welke niet zou terugkeeren tot de thesis van den christelijken Staat, Ik ben door geen enkele groep van Jongeren gemandateerd, doch ik mag zeggen, na onderzoek, dat de jongeren ontroerd en verbaasd 'stonden, wanneer zij vernamen, dat gansch de katohlieke partij deze hervorming van den Staat op haar program had genomen, in de eerste plaats het Verbond der Katholieke Vereenigingen en Kringen. Verbazing, in derdaad, want onze ouderen hadden piet alleen het vertrouwen der jongeren ver loren, maar haddin hen beroofd van alle hoop. WAT MOET DE JEUGD KUNNEN VASTSTELLEN? Welnu, die hoop is tr weer. Maar het vertrouwen eischt daden. De jeugd, en vooral de Vlaamsche jeugd, moet kunnen vaststellen, dat de hervorming van den Staat voor de ouderen niet beteekent: eenige wetsvoorstellen. Wanneer ik aldus spreek, richt ik mij niet alleen tot het Verbond der Katholieke Vereenigingen en Kringen, maar tot al de katholieke groepen, want daar zijn er, voor wie bij hoogdringendheid moet worden verklaard, dat de jeugd eischt: de zuivering van den etterbuil van het sociaal marxisme en van het eng materialisme. Opdat de jeugd de ouderen zou volgen op den weg der hervorming van den Staat is het noodig, dat de ouderen bewijs leveren van hun wil wat er ook gebeure een volledige hervorming te verwezenlij ken, tot in de grondvesten, tot in den geest. Den Staat hervormen beteekent, de thesis van den christelijken Staat verkondigen, erkennen dat dezen Staat het doel van ons streven is, en dat alle Instellingen tot dit doel moeten leiden. Daarbuiten bestaat voor de jeugd geen hervorming. Het is onzinnig, dit vraagstuk aan te vatten, wanneer men zich bereid ver klaart, compromis en koopjes te sluiten, zooals dit thans gebeurt in de partij politiek. Wij doen beroep op allen, die buiten de katholieke gedachte staan, maar die wel voelen, dat hunne eigen leerstelsels Ijdel en onmachtig zijn. Wij vragen hun, met ons samen te werken, om den Staat van morgen op te bou wen. boven de partijen en de groepsbe langen. Wij doen beroep op eiken goe den wil, doch na met klem bevestigd te hebben, dat wij een wil hebben, en dat deze wil alleen te gcede is. Deze eenheid van wil en geest is on ontbeerlijk voor elk gezag. Er is geen gezag zonder geestelijke grondvesting; er is geen Staat zonder gezag. Den Staat hervormen beteekent: den onzijdigen en onbevoegden Staat, den Staat-voorzienigheid ten prooi aan de kliekjes, den Staat-spook ten prooi aan de duistere machten der groepen, ver vangen door e©n mannelijken Staat, zelf streng gezagvoerend, maar met een ideaal, dat hoog genoeg rijst om de geestdrift der massa op te wekken en moe te voeren. De eenvoudige toestem ming van het sociaal contract is niet meer voldoerde om een modernen Staat te vestigen. Er moet een gemeenschap pelijke wil bestaan, welke terzeifdertijd de aktie der leiders en de medewerking der massa richt. De huidige partijen hebben geen we zenlijk contact meer met de massa. Zij gelooven aan hunne macht, aan de waar de van hunne statistieken. Deze partijen zijn als de groote eiken in het najaar: al de bladeren hangen nog vast aan den boom. maar het sap loopt er niet meer in om. Laat nu den storm oplaaien, er, de bladeren dwarrelen weg. De mede werking der massa vereischt een om keer in de openbare meening, een mach tige ideologie, zcoals alleen de katholieke gedachte er in ons land ©en kan op wekken. Wanneer de leiders de mede werkende massa achter zich voelt, dan aarzelen zij niet meer, dan beseffen zi, dat zij met gezag bekleed zijn. Dit gezag moet gepaard gaan met de verantwoordelijkheid. Gezag en verant woordelijkheid zijn de hoeksteenen der hervorming van den Staat. NAAR HET KORPORATIEF REGIEM E-en sterk en georganiseerd gezag ook de democratie heeft een sterke uit voerende macht noodig, zegde de Heer Van Cauwelaert op de sociale week van Leuven kan ons leiden tot het sta dium van de centralisatie, hoofdfaktor van het gemeenschappelijk leven in het Belgisch huishouden. Een sterk gezag doodt de organismen niet, en verlamt de aktiviteit niet: het ordent en harmoni seert, en houdt boven organismen en groepen het algemeen belang, het na tionaal belang. Wij gaan naar het kor poratief regiem. In zulk regiem is het sterk gezag de hoeksteen van het ge bouw, de verwezenlijking van de een heicf. Een sterk gezag is het tegendeel van de dwingelandij. In den Staat past de verantwoordelijkheid bij al de rader werken der administratie. Men staat voor menschen. en niet meer voor machienen Die menschen stellen daden. Men late er hun de verantwoordelijkheid van. Doch, het bestuur put zijn gezag en de middelen om de verantwoordelijkheid op te leggen uit den collectieven wil der natie. Een natie vereischt een nationale solidariteit, welke tot uiting komt in den wil van het bestuur. Het is dit dyna misme, dat de bij de politiek toegepaste katholieke gedachte moet scheppen. Om het vertrouwen der massa te winnen is het niet voldoende, hare belangen te verdedigen. De groote sociale en politie ke bewegingen kunnen alleen door een machtige idologie zegevieren. Er is geen hervorming van den Staat, vooral niet in ons land, indien wij de massa niet doordringen van deze ideologie, welke het levendige gevoel eener nationale so lidariteit zal opwekken. Er is in Belgie maar eene solidariteit, welke Vlaanderen en Wallonië gemeenschappelijk is: de katholieke gedachte. Het Belgie van mor gen zal katholiek zijn, of het zal niet meer zijn. Aan onze ouderen dit gevoel op te wekken, deze nationale solidariteit te scheppen. Zij moeten daartoe ingaan tegen hun eigen deformatie, welke zij in het parlementair regiem en in de partij politiek hebben opgedaan. Wij moeten bevestigen, dat onze leering alleen het Belgie van morgen kan vormen; dat de keuze gaat tusschen een materialistische samenleving en een spiritualistische sa menleving; dat wij niet bang zijn onze verantwoordelijkheden op te nemen en te bevestigen, dat wij een nieuwe blad zijde van onze geschiedenis schrijven dat wij ons vereenzelvigen met het Bel gie van morgen; dat wij in naam der katholieke leering van den Staat opruk ken naar het veroveren van het bewind VOORUIT VOOR HET KATHOLIEKE BELGIE Op de vorige bladzijde hadden onze voorouders het ordewoord der Fransche Revolutie geschreven; Vrijheid, Gelijk heid. Broederlijkheid. Behouden wij uit deze formuul al wat onze personaliteit kan verrijken, doch op de blanke blad zijde van een nieuwen Staat schrijven wij: Gezag, Verantwoordelijkheid, Soli dariteit. Die wil moet ons sterk bezielen, want alleen zulk een wil kan hét katholieke Belgie redden. Wij eischen, dat onze ouderen dien wil hebben, dat zij er het risico van opnemen, zooals zij ook de verantwoordelijkheid hebben gedragen van de misvorming van den Staat, zoo- ,als deze thans heerscht. Het lot is geworpen. Hfct vraagstuk van de hervorming van den Staat kan zijne oplossing vinden in een volledige doctrinale herleving. Wanneer men den durf heeft gehad, het vraagstuk te stel len, moet men ook den durf hebben, het op te lossen. Om te sluiten zeg ik tot onze oude ren: de katholieke jeugd houdt vast aan deze thesis: de christelijke Staat. Doet een beroep op de jeugd: zij zal uw op roep beantwoorden. Hebt gij den on wrikbaren moed, dergelijke Staatshervor ming na te streven, dan zal zij U vol gen. Blijft gij bij halve maatregelen, dan zal zij zich tegen U keeren. En dan zal Belgie nog alleen een internationaal feit zijn. Bij den eersten storm stort dit Belgie ineen, en gij zult er de verant woordelijkheid van dragen. Katholieken! Fier op onzen naam sterk door ons geloof, blikken wij hoop vol de toekomst tegemoet. Vooruit voor het katholieke Belgie! M. SEGERS bedankte den redenaar en deed opmerken, dat het de ouderen zijn, die de hervorming van den Staat hebben gesteld, en dus daardoor het vertrouwen der jeugd mceten verdienen. Aan de jeugd nu gansch hunne medewerking te verleenen aan de ouderen, die in den goeden strijd vergrijsd zijn. De ouderen en de jongeren, eendrachtig in den strijd, zullen in ons land den christelijken Staat vestigen. (Toej.) A Redevoering van Minister de Broque- vlle, geven we aanstaande week. IBBKaasaKBaE3H9K3BBISSJEBBSl' DE BOKSER TUNERO TE BRUSSEL De bokser Tunero, kampioen van Cuba, is te Brussel aangekomen cm heden Zon dag een match te bevechten met Roth. Hier ziet men hem bij zijne aankomst te Brussel. tBBBaiESBBKBBSERBSaBSaSIBEEn Gebruikt Chicorei Wyppelier-Taffin, 't is de beste. Boven: Het bureel van het Congres. Onder: De optocht door de straten der Arteveldestad. Zaterdag en Zondag werd dus in Gent den van het nationaal secretariaat van het XI" Congres gehouden van het Alge meen Christen Werkersverbond van België (A. C. W.). Uit alle gewesten van het land stroomden aldaar afvaardigingen tezamen van Christen Werkersorganisaties. Dit jaarlijksch Congres werd tot hiertoe te Brussel gehouden, doch tengevolge eener beslissing van het A. C. W. zal voor taan deze jaarlijksche vergadering in een stad van Vlaanderen of Wallonië plaats grijpen. De eer van den inzet dezer nieuwe be slissing werd aan Gent geschonken. Dit heeft zijn reden. Het is immers te Gent dat de eerste katholieke democratische in richtingen in 't leven werden geroepen. Inderdaad werd te Gent in 1886 de Vrije Katosnbewerkersbond -> gesticht en in No vember van hetzelfde jaar werd het dag licht geschonken aan 't christen democra tisch blad De Lichtstraal Dit was het eerste christen democratisch blad in België. In 1890 volgde daarop de stichting van den anti-socia'istischen Werkliedenbond Het Volk onder voorzitterschap van Arthur Verbaegen. Het was eenige maan den later dat de encykliek van Z. H. Paus Leo XIII Rerum Novarumde wereld werd ingezonden. Van toen af ontspon zich te Gent die vurige strijd vanwege eenige honderden aaneengeslotene christene werklieden, die, bewust van de verderfelijke theoriën van het in aantocht zijnde socialisme, besloten er den christen werkman voor te vrijwa ren. Zij werkten met onverpoosden ijver en legden de eerste doch sterke grondvesten van deze machtige organisatie, die nu het Algemeen Christen Werkersverbond uit maakt. Gent was weldra het middenpunt der christen democratie. Onder de leiding van Arthur Verhaegen, Eylenbosch en ande ren, ging de anti-socialistische werkers- bond van Gent onweerstaanbaar den ze geweg op om te komen tcfc een der mach tigste werkersorganisaties van het land. 't Is wel om dees reden dat het A. C. W. dat voor de eerste maal zijn Congres bui ten de hoofdstad houdt, aan Gent de voorkeur heeft gegeven. A Het huidig Congres is een der meest belangrijkste geweest, die het A. C. W. reeds heeft gehouden. De meest actueele en brandenste vraag stukken werden er besproken. Zaterdag werd het Congres ingezet onder voorzit terschap van advokaat Ronse, voorzitter voor 't arrondissement Gent. Door E. H. Dr Colens, geestelijke raadgever, werd verslag uitgebracht over de werkzaamhe- 't A. C. W. Besprekingen werden vervol gens gehouden over: 1. De politieke werkzaamheid van het A. C. W. verslag uitgebracht door M. P. W. Segers, algemeen secretaris; 2. den internationalen toestand en het vraagstuk der landsverdediging, verslag door M. Marck; 3. het parlementair regiem en zijne her vormingen, onderwerp behandeld door volksvertegenwoordiger E. Rubbens, voor zitter van het A. C.W.; 4. de beroepsorganisatie, verslag uitge bracht door M. A. Cool, algemeen secre taris. Dezelfde onderwerpen werden eveneens behandeld ln de Waalsche afdeeling. Uit de bespreking dezer verschillende punten blijkt het dat het A. C. W. her vormingen wil. doch zij wil geene her vormingen die het Parlement ontwapenen of verzwakken, maar hervormingen die een doelmatige werking mogelijk maken. Het aanvaardt een betrouwbaar, stevig gezag. Het wil van geen dictatuur, noch van de minderheid, noch van de meerder heid. De christene arbeiders willen recht en vrijheid. Vrijheid en recht voor den mensch, voor de familie, voor het volk, voor de Kerk. Zij willen socialen vrede, door economische orde. Zij willen de voorschriften van rechtvaardigheid en naastenliefde, verkondigd door de Pausen van Rome tot werkelijkheid maken. Het A. C. W. betoogt bovendien zijne gehechtheid aan het christen democra tisch programma, zijn trouw aan de vrije christelijke arbeidersorganisatie en zijn vertrouwen in de leiders. Het drukt zijn vasten wil uit de sociale en politieke rech ten van de arbeiders te verdedigen en te behouden door middel der vereeniging. Het drukt zijne trouw uit aan de Ka tholieke Unie en zijne gehechtheid aan de eenheid en de onverdeelbaarheid der Katholieke Partij in een België, in het welk voor burger en werkman, voor Walen en Vlamingen, dezelfde gelijkheid en vrij heid, dezelfde rechten en ock dezelfde plichten hebben. Het staat op het standpunt dat ons land, dat nooit aanvalsplannen tegen wie ook koesterde, en vandaag nog koestert, gehouden is de onontbeerlijke opofferin gen voor zijne veiligheid te doen. Wij behouden een uiterst voortreffelij- ken indruk van dit congres, brengen hul de aan de wijsheid en het doorzicht zijner leiders en verwachten van zijne werk zaamheden rijke vruchten voor de toe komst der katholieke partij en voor het heil der Belgische gemeenschap. TAXANDER Uit Handelsblad van Antwerpen MODEL VAN HET MONUMENT VAN LEOPOLD II Een geboetseerd model van het stand beeld van Leopold II werd aangeboden aan het Koninklijk Museum der Kun sten en Geschiedenis door Thomas Vin Qotte. De overhandiging gesbhiedde in tegenwoordigheid van H. M. de Konin gin. Hierboven een zichtje genomen tij dens de plechtigheid. New-York's nieuwe Burgemeester Het Gouden Jubelfeest van fcet echtpaar August en Philomène Eacquaert-Leroy. HEER FIORELLO LA GUARDIA de Italiaan-Amerikaan die komt gekozen te worden als burgemeester van New- York en dit met eene overgroote meer derheid. Hierdoor is, in het Stadsbe stuur, het beheer van Tammany Hall ge broken en den invloed van President Roo sevelt geknakt. Te midden van de dagen van den H. Willibrordus. patroon van kerk en paro chie, gevolgd door talrijke bedevaarders, is Maandag te Wulpen het gouden Jubel feest van Aug. en Philomène Bacquaert- Leroy waardig gevierd geweest. Geheel de bevolking was te been om hulde te bren gen aan de jubilarissen. Van 's morgens vroeg waren al de huizen bevlagd en al- wie over eene auto beschikte bood zijn diensten aan om de feestelingen te voeren. Ten 9.30 ure had de plechtige ontvangst plaats in de zaal van het Gemeentehuis en de achtbare Heer Burgemeester Os. Falct vertolkte de gevoelens van raad en gemeente, toen hij het Jubelpaar geluk en veel Jaren gezondheid toewenschte. Dan werd de foto genomen van de gelukkige familie en trok men feestelijk gezind ter kerk, zooals over 50 jaar. Tusschen de ichoolkinderen, die de haag uitmaakten, kwamen ze aan de kerkdeur alwaar zij werden ontvangen door de geestelijkheid. Onder het spelen van een mooi deuntje, gingen de jubilarissen plaats nem_en op de knielbanken in het koor, terwijl in enkele minuten de kerk volliep. Aan het Evangelie der sólemneele mis beklom de diaken het gestoelte om een welgemeend hertelijk woordje te zeggen. Waarlijjc passend en redelijk is het, dat Auguste en Philomène worden gevierd in de kerk en door de kerk, zij die 30 jaar lang in de kerk wareerden, de geestelijkheid ter zijde stonden, door klokgelui al de geloo- vigen opriepen, naar hun godsdienstplich ten en kerkelijke diensten; met de schaal, de geloovigen opwekten, kerk en goede werken te steunen, en de graven der over ledene parochianen zorgvuldig en zoo netjes onderhielden. Waarlijk passend en redelijk is het dat op zulkèn dag Huwelijk en Priesterschap samen geschaard staan, rond den altaar, alwaar beiden stonden voor het ontvangen van het H. Sacrament, voor den Grooten Offeraar die beide Sa cramenten instelde, zegende en met zijn bloed bekrachtigde. Beide Sacramenten toch zijn voor elkander en voor de H. Ker ke Gods onmisbaar. En tijdens het H. Misoffer zullen wij allen vurig bidden opdat Hij de vereeni ging, genegenheid en trouw dezer jubi larissen nog eens bekrachtigde en zegene ln hun persoon en talrijke deftige kin deren en kindskinderen. Aan de offerande der H. Mis was 't op vallend en aandoenlijk om te zien hoe allen zoo welgezind waren, zoo blijde om de eere die Gusten en Philomène té beurt viel; en ge zaagt het, 't was hertelijk ge- jund. De kerkelijke plechtigheid mocht te recht sluiten met het machtige danklied Te Deum en den zegen van het Aller heiligste Sacrament. Toen de jubilarissen en de gansche bevolking aan 't kerkpor taal kwamen, las een negenjarig kindje ter eere van de jubilarissen een mooi ge dichtje. Het braaf kind had het zelve opgemaakt en niemand wist er iets van. Daarop is de stoet opgetrokken naar de pastorie. Onder het ledigen van den eerewijn, boden Gemeente en Kerkraad twee deugdelijke en prachtige zetels aan de jubilarissen tot blijvende dankbare gedachtenis aan dit heuglijk feest. In het stadhuis stond het noenmaal klaar voor de familie en in alle deftigheid werd aldaar de namiddag overgebracht. Eere aan deze brave Jubilarissen en fa milie, die zulke stichtende voorbeelden geven van echt christelijk leven en ware deugd. Leve lang Qusten en Philomène. MGaEaHCKU&axiNSüKCsaiaaBaasi DE WEELDETAKS VAN 9% IN DE BROOD- EN PASTEI BAKKERIJEN Evenals andere bladen hebben we ln een vorig nummer gemeld dat M. Jaspar, minister van Financiën, zou verklaard hebben dat hij besloten heeft af te zien van de weeldetaks van 9 pet. op de brood- en pasteibakkerijen. Dat is niet volkomen juist en het ware verkeerd er uit af te lelden dat de brood- en banketbakkers van nu af reeds de toe passing van die taks mogen stopzetten. Maar dit zal wel eerstdaags het geval zijn; de taks van 9 zal vermoedelijk vervangen worden door een© belasting der bakkerijprodukten aan de bron; deze belasting zou minstens zooveel als de weeldetaks opbrengen, door dat ze alle bedrog zou uitsluiten. Di© belasting zou dan worden uitge breid tot de suiker- eu bcschuitbakkerijen en chocoladefabrieken. Zij zou dus het voordeel bieden dat ledereen betaalt en het bedrog, en meteen de oneerlijke concur rentie onmogelijk wordt gemaakt. iBBaBa3BzeBa>B3aaaas3SBB9Kaa 8ANSEN-VANNESTE Gasthuisstr., 15, Popertnge. De Piano is, zonder tegenspraak, het muziekinstrument waarvan de radio-overgave verre uit bijna on overwinnelijke moeilijkheden ople vert. Ter zelf der tijd dat de grondto nen zich uiten, worden een heel stel harmoniën, het grootste deel van zeer hooge registratie (25000 Hertz) voortgebracht. De SUPER POINT BLEU ge bruik makende van een zuiverende bandfilter van geheel nieuwe opvat ting, versterkt de gansche gamma der muziekgeluiden. Het selectiviteitsprinciep van den SUPER HETERODYNE, het gebruik der nieuwe lampen hexode-selec- todeen binode vermeerderen nog de netheid der geluiden der omloopen aan dewelke ze zijn vast gehecht en dusdanig verzekeren aan de SUPER POINT BLEU eene echte selectiviteit van 7 Kilocycles. De lijnrechte detektie vermijdt elke stoornis in de weergave, zelfs indien deze van zeer groote geluidsterkte is. Zuivere weergave der werkelijk heid: de SUPER POINT BLEU uit heel de kunstenaarsziel. BON te zenden aan MEGA 36, Oudburg, GENT Naam: Adres: zou verlangen gratis en zonder ver bintenis de volledige documentatie van de nieuwe ontvangtoestellen POINT BLEU 1934 te ontvangen. SBISIBBS JSIS9.ISK3BBBBB3ECBiSBBBE door volksvertegenw. Robert D. De Man. Het verslag over de begrooting van Landbouw en Middenstand door Senator Limage werd dezer dagen aan de parle mentairen rondgezonden. Naast zeer interessante beschouwingen die den landbouw betreffen, lezen wij in dat verslag een hoofdstuk gewijd aan de meest aktueele vraagstukken, die thans de Middenstanders vooral bezighouden. We laten hierbij de meest-belangwek kende brokken volgen uit dit verslag, aan gezien ze zoo leerrijk als lezenswaardig zijn en bewijs geven, dat de zaak van den Middenstand gewettigde belangstelling ge niet ln de parlementaire kringen: In de laatste tijden is er meer beroe ring ontstaan bij de Middenstanders over heel het land; er is een merkbaar stre ven naar degelijker organisatie en meer concentratie van kracht. De nood der tij den is zeker niet vreemd aan deze bewe ging en zal er wel de stuwkracht van ge weest zijn. Ds vraagstukken die deze organisaties voor 't oogenblik het meest bekommeren en het voorwerp uitmaken van drukke besprekingen en discussies behooren ech ter meestal niet rechtstreeks tot de be voegdheid van het Departement waar van wij hier de begrooting bespreken. Toch kunnen wij deze kwesties niet onvermeld laten omdat wij er, langs den weg van het verslag van de begrooting om, de aandacht der Regeering kunnen op vestigen. De grootste bekommernis der midden standers zal wel zijn ons liscaal stelsel en in 't bijzonder de met het zegelrecht ge lijk gestelde taksen. De toepassing ervan is zoodanig ingewikkeld en verwarrend, de voorschriften zoo uitgebreid en zoo dik wijls herzien, dat er practisch niemand volledig in orde met de wet kan zijn. Dit moet ledereen bekennen. En als men dan bedenkt dat de volledige last en verant woordelijkheid ervan berust op den han delaar en den nijveraar, waarvan sommigen kleine geringe lieden, met een bestendige bedreiging en toepassing van boeten, dan moet men besluiten dat het stelsel zelf niet gezond ls en dat er na.ar wijziging moet uitgezien wórden. Er werd reeds herhaaldelijk door be voegde Ministers verklaard, en terecht dat het plafond ln zake belastingen was bereikt. Daarom wordt er door den Mid denstand met angst uitgezien naar de gemeentelijke en provinciale begrootin gen die het aantal opcentiemen geweldig zullen moeten opvoeren willen zij de hun van hoogerhand opgelegde verplichtingen nakomen. Of wordt dit een tweede pla fond, verdoken achter het eerste? Menigeen heeft zich afgevraagd of de tijd niet gekomen is om de vrijheid van handel in te krimpen bijzonder in ver band met de groot-magazijnen, één-prijs- winkels, enz., zooals in verschillende an dere landen is geschied. Het is niet ge makkelijk in deze kwestie met een ja of neen te antwoorden, maar de vraag mag aan de bevoegde overheid niet ontsnap pen, gezien den uitslag der ondervinding, daarover in de andere landen opgedaan. Wat van dringenden aard is, is de ver scherping der handelspolitie. Niet dat wij daarmede bedoelen een drastischer optreden bij de kontrool der verkoopprijzen bij de uitstallingen, waar soms wel onachtzaamheden of onbelang rijk verzuim worden gestraft buiten ver houding met het misdrijf, maar verscher ping der kontrool op de oneerlijke con currentie dobr het vervalschen van hoe danigheid of gewicht der waren, door het twijfelachtig stelsel van premies en ge schenken. Onder die oneerlijke concurrentie kan ook wel gerangschikt worden de handel gedreven of het ambacht uitgeoefend door zekere vreemde elementen. In deze tijden van economische moeilijkheden en inter nationalen economischen oorlog, mogen de Middenstanders zéker ook wei wat op bescherming rekenen vanwege de Regee ring ln zake vreemde mededinging. Het is niet aan te nemen dat waar 't allen kanten tolmuren oprijzen en contingen- teeringsmaatregelen worden genomen, on ze grenzen wijd zouden open blijven voor lieden die in eigen land ongewenscht zijn of den kost niet meer vermogen te ver dienen en hier aan onzen Middenstand een verwoede concurrentie komen an- doen. Onze eigen ambachten en neringen ver. wachten dan ook een wettelijke tusschen- komst op dit gebied. Het wettelijk en flskaal regiem der Coöperatieven of samenwerkende vennoot schappen heeft in de laatste tijden ook veel stof opgejaagd. Dat de coopcratievevorm werd aangeno men door tal van maatschappijen waar- aan de wetgever van de Jaren '70 nooll had gedacht staat vast, en dat de fiscal» voordeelen aan dergelijken vorm verbon. den daardan ook geheel misplaatst ztja zal niemnd betwisten. Maar de handel, drijvende middenstand komt vooral la verzet tegen c'.e mededinging die hen» wordt aangedaan vanwege de verbruik», coöperatieven door middel van de aan, trekkelijke ristournes aan nlet-leden, In ons land ls de vereeniging vrij, ook met het doel samen waren aan te koopen, maar dat die maatschappijen van fiscal» voordeelen genieten en dan optreden al» een gewone handelsmaatschappij en geen onderscheid maken tusschen leden en niet-leden en aldus tal van klanten aan den kleinhandel afnemen, daartegen pro testeert de Middenstand terecht en eischt een betere, ïechtvaardiger wettelijke re geling. In verband hiermede zien tal van klei ne handels- en nijverheidszaken verlan gend uit naar de stemming der wet op de private vennootschappen, die een wettelij ke regeling moet uitmaken van talrijke familiezaken. Op verschillende congressen werd reeds herhaaldelijk gehandeld over de vereenvoudiging en bespoediging der rechtspleging. Het leven gaat thans on eindig veel sneller dan in den tijd toen de tegenwoordig nog in voege zijnde for- mallteiten in zake rechtspleging werden vastgesteld. Men mag ook niet vergeten dat het za kenleven zich heeft uitgebreid tot veel breeder lagen der bevolking en dat dit alleen reeds vereenvoudiging der pleeg vormen vereischt. Integendeel hebben wij door een Ko- ninklijk Besluit van Mei 1933 nog een verhooging der registratierechten en rechtskosten zien ln voege brengen, zoodat het rechtsgeding voor betrekkelijk gerin ge sommen of zaken om zeggens prohibi tief is geworden. Het handeldrijven door bedienden van openbare besturen ls steeds een oorzaak van misnoegdheid ln Middenstandskrin gen geweest. Met genoegen hebben wij kunnen vaststellen dat, in de laatste tij den, op dit gebied, vanwege de hboger» besturen, wat strenger werd opgetreden, Nu dat de strijd aangebonden is tegen alle cumuls, ls het ook maar redelijk dat ook streng de hand wordt gehouden aan het verbod van handel te drijven door zekere ambtenaren en bedienden. Dat er te veel door de vingers werd gezien ln de vorige jaren heeft veel verbittering in do belanghebbende kringen verwekt. De sociale wetten evenals de zegeltak sen vereischen formaliteiten van toepas sing die de comptabiliteitsvermogen van den doorsnee-middenstander overtreffen. Dit verwekt antipathie voor de sociale wetten en verplicht den middenstander die zijn wettelijke verplichtingen wil na komen, zich te wenden tot daartoe spe- ciaal Ingerichte diensten en daartoe nog maals bijkomende kosten te dragen. Het ware niets meer dan billijk dat de dienst van den Middenstand ook zou bijspringen om deze diensten te helpen oprichten en de eraan verbonden uitgaven te helpen dekken. Men vergeet ook te dkwijls dat er on der den handeldrijvenden en nijverigen Middenstand ook heel geringe lieden zijn, die met evenveel recht en misschien meer reden dan zekere loontrekkenden van sommige sociale wetten zouden willen ge nieten en ln 't bijzonder van de gezins vergoedingen. In tijden van crisis zouden die bijkomende Inkomsten bij zekere ge zinnen uiterst welkom zijn. Maar die uit gaven kunnen slechts verwezenlijkt wor den mits nieuwe lasten, die ln deze tijden even slecht gekomen als de vergoedingen welkom zouden zijn.- Er valt dus een stel- sël te vinden steunende op rechtvaar digheid en redelijkheid, dat zou toelaten de meest belangwekkende gezinnen van nièt-loontrekkenden ter hulp te komen. Ingevolge de bepalingen der Wet op de Militaire Opeischingen van 12 Mei 1927, zal de jaarlijksche telling der paarden, paardenvoertuigen en moto-voertuigen, plaats hebben van 1 tot 20 December 1933. De betrokken personen worden ver zocht de plakbrieven te lezen welke, door toedoen van de Gemeentebesturen, gedu rende de laatste vjftien dagen der maand November zullen worden uitgehangen en waarop al de desbetreffende noodige on derrichtingen voorkomen. tBkBlBSZ3BBt8S.BBHUBB13BBBBBBBa VERLATEN ZIELEN van het vagevuur helpt degenen die mij helpen school en patronaat te bouwen. Postcheck 139.485, Pastoor Renson te Xhendelesse. tsaBsaxsahBzaaaBEBissiJsasasBiB alsook de afbakening van de grensstreken in beide landen. Ik ben gelukkig aan de Kamer te kun nen melden dat de regeering besloten heeft te Rijsef een beroepsconsulaat in te richten, dat o. m. als taak zal hebben zich den toestand onzer arbeiders aan te trekken Deze weeH kwam op 1 onverwachts de socialistische interpellatie aan de beurt over het lot dat onze Grensarbeiders door de schuld der Fransche regeering is be schoren. De toon werd ln de redelijkheid en de zakelijkheid gehouden. We zullen hier, vooral ter voorlichting voor de dringende arbeiders, wie 't aan belangt en die ons blad lezen, laten vol gen wat door Minister Hymans, van Bui- tenlandsche Zaken werd meegedeeld ln zijn antwoord: Ziehier in haar groote lijnen de over eenkomst welke tusschen de bevoegde overheid van de twee landen tot stand kwam. De bedoelde kaarten zullen niet her nieuwd worden. Een zegel op de thans geldige kaarten geplakt, zal den duur bepalen van de toe lating tot werken, welke door deze docu menten verleend wordt. Deze verlenging van duur is bepaald op twee jaar. De Fransche administratie is belast met die verrichtingen. De hernieuwing zal geschieden op de volgende basissen De grensarbeiders orden in drie reek sen «gedeeld 1" De grensarbeiders die een kaart be kwamen vóór 1 Juli 1929; 2° De grensarbeiders die niet in bezit waren van zulke kaart op het oogenblik dat de grensovereenkomst werd gesloten en die hun kaart bekwamen na het eerste halfjaar van 1929; 3° De werklooze grensarbeiders. Wat de eerste reeks betreft, zal de her nieuwing van de grenskaart automatisch gebeuren, mits voorbehoud dat het loon opgegeven op het arbeidsgetuigschrift voorgelegd tot staving van de aanvraag tot hernieuwing overeenstemt met het normaal en gewoon loon in bedoelde streek en bedoeld beroep betaald. Voor de grensarbeiders van de tweede reeks zal de hernieuwing geschieden mits voorbehoud van den stand der arbeids markt in de streek. Men zal natuurlijk bij het onderzoek van die aanvragen rekening houden met de gebeurlijke verandering van beroep en met het loon opgegeven op het arbeidsgetuigschrift. Wat de werklooze grensarbeiders be treft, om het even tot welke reeks zij be hooren, zal de hernieuwing van hun kaart slechts in aanmerking genomen worden op het oogenblik, dat de belangstellenden een arbeidersgetuigschrift kunnen voor leggen waarbij wordt verklaard dat zij een bediening hebben. Bij het onderzoek van hun aanvraag zal rekening gehouden worden met hun vroe gere hoedanigheid van grensarbeider als mede met de gebeurlijke verandering van beroep en het bedrag van de loonen. Zelfs in dit laatste geval zal de thans geldige grenskaart, alhoewel vervallen, voor den belanghebbende blijven dienen als verkeerskaart. In den loop der conferenties die te Pa rijs gehouden werden, opperden de Bel gische afgevaardigden den wensch som mige wijzigingen te zien toebrengen aan de beschikkingen, getroffen door de Fransche regeering, voor de hernieuwing van de kaarten der Belgische grens arbeiders. Vooreerst vestigden zij de aandacht op de Belgische arbeiders die, bij de afleve ring der kaarten, in 1929, hun militairen dienst deden en dus slechts na 1 Juli 1929 de kaart konden bekomen, voorzien door het akkoord van 4 Juli 1928. De in zulk geval verkeerende arbeiders,' zullen door de Fransche regeering be schouwd worden als behoorend tot de eerste categorie, dus als grensarbeiders die hunne kaart bekwamen vóór 1 Juli 1929, op voorwaarde dat zij de grenskaart vroegen en bekwamen uiterlijk eene maand (30 dagen) na hun ontslag uit den militairen dienst. De tweede kwestie opgeworpen door de Bflgische afgevaardigden betreft de grensarbeiders, die slechts na 1 Juli 1929 hunne kaart konden vragen omdat zij op dien datum raug geen vijftien jaar oud waren. Ons zal voldoening geschonken worden. Uitzondering zal gemaakt worden voor de arbeiders die hunne kaart gevraagd en be komen hebben uiterlijk eene maand nadat zij veertien jaar werden. Ten derde werden ook afwijkingen ge vraagd ten gunste van de Belgische ar beiders, die van vóór 1 Juli 1929 onafge broken in Frankrijk werkten, doch slecht! na 1 Juli 1929 eene grenskaart kregen, wegens het feit dat zij tot dan toe in Frankrijk woonden. De regeering is bereid deze 'aanvragen in te willigen op voorwaarde, nochtans dat er noch onderbreking van arbeid noCh verandering van bedrijf is geweest. Ten slotte, wanneer de thans onder de wapens zijnde Belgische miliciens, de her nieuwing van. hun grenskaart zullen kun nen vragen, kallen op hen de algemeens regelen van toepassing zijn bepaald voor de hernieuwing der grenskaarten, naar gelang zij verzekerd wefk zullen hebben bij hun ontslaging uit den dienst, en zij de kaart, die moet hernieuwd worden, zullen bekomen hebben vóór of na 1 Juli 1929. D. w. z. dat degenen onder hen, die bun eerste kaart bekomen hebben vóór 1 Juli 1929 aanspraak kunnen maken op de her nieuwing van rechtswege van de bedoelde kaart. De hernieuwing va'n de kaarten af geleverd na 1 Juli 1929 blijft afhankelijk van den stand der arbeidsmarkt in Frank rijk. Degene dezer miliciens die binnen een termijn van een maand volgende op hun ontslaging uit den militairen dienst, geen bedieningsgetuigschrift kunnen voorleg gen, zullen bij de hernieuwing van de kaarten in de reeks vallen van de werk looze grensarbeiders. Ziedaar de toegevingen, die wij van de Fransche regeering bekwamen in zake hernieuwing der kaarten. Anderzijds, had de Fransche regeering haar inzicht te kennen gegeven het aan tal gemeenten te verminderen waarde Bel gische grensarbeiders een bediening mochten zoeken. De onderhandelingen leidden tot een uitslag en als Fransche en Belgische grensstreken worden beschouwd deze streken, die in gemeen overleg werden vastgesteld tusschen het raadgevend uit- wijkingscomiteit en den bevoegden dienst van mijn departement. De heer Vandevelde is op de hoogte van deze onderhandelingen en hij heeft den uitslag helpen bereiken. (Onderbr'ekin- gen). In beginsel zullen de verkregen rechten van de Belgische werklieden, die in Bel gië buiten de nieuwe grensstreek wonen en in Frankrijk buiten de grensstreek ar beiden, geëerbiedigd worden. Er mogei geen slachtoffers zijn. Binnen kort zal mijn departement naar al de burgemeestera der hierbij betrekke» Belgische gemeenten een omzendon» sturen, met de nieuwe onderrichting* (21e vervolg onderaan 5' tows'»

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1933 | | pagina 2