In de Fuppen BEHANDELING DE mAftJKTE VERHOOSEN In 't Binnenland Nieuws uit leper ÉLY-SÉE BENOIT Een onbekend Iepersch Kerkhof HUIS AIMÉ GRUWEZ ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD CINEMA COLISEUM IN DE LUCHT VAN EER TOCH OVERWINNAAR CHARLOT EN DE GRAAF GROOTE OVERWINNING VAN PACHA PICKH0UT - IEPER ZILVERWERK allerhande UURWERKEN JUWEELEN Bsoomsn „0„ j6S ioifperies Een lezer vraagt dat men zijn genezing zou bekend maken DESTROOFERS LUKKEN L00 wrkltl tut i'< (ékt/c ■U tc'b/nnü!? un Albert DENYS Poperlnge Vriend, is 't waar, gaat ge ons verlaten? Wat kan 't verre oord toch baten, Aan een zenuwzieke als gij. Ban de koffie uit uw woning! Lust veel liever 't smaakt als honing F. C. JACOBS SUIKERIJ. Bijvoegsel ran De Halls 19-11-SI. Terwijl een Ijskoude nevel als een lijk kleed zich over de aarde uitspreidde, is het ons dikwijls voorgevallen, droomend door de verlaten lanen van het Versallles- park te dwalen, en, nergens meer dan daar, ondervonden we de IJdelheid der aardsche zaken. Van al de pracht uit de groote eeuw van Lodewljk XIV bleef niets dan een schouwspel van doodsche verwoesting: boomen, die hunne ontbladerde takken smeekend ten hemel verhieven; marmeren goden en godinnen, die schenen te beven onder de gele en vochtige bladeren, die hunne naaktheid kwamen bedekken; ten slotte de groote vijvers, met hunne myt hologische paarden en zeemonsters, die geen waterstralen meer uitspuwden en op het punt stonden als levenloos in onpeil bare diepten weg te zinken. De herinnering aan het leven is waar lijk te rap vervlogen en zekere oude vol keren hebben het willen vereeuwigen met graven op te richten, die de eeuwen sche nen te trotseeren. De Egyptenaren, zegt Diodoros van Si cilië, noemen de woonplaatsen der leven den; schuilplaatsen, omdat men er slechts weinigen tijd in vertoeft; de graven, in tegendeel, heeten zij; eeuwige hulzen, om dat men er altijd In verblijft. En nochtans is de vergetelheid, waar van de Ouden een stroom in de Hel ge maakt hadden, de Lethe, niet alleen over hunne graven, maar meer nog over de genen gekomen, de ze gebouwd hebben: 't zij koningen, koninginnen, of beroemde krijgslieden. Maar kan men zich grooter vergetelheid voorstellen dan deze van gansch een kerk hof? Hoeveel begraafplaatsen, die onder het stof der tijden bedolven lagen, wer den er al niet tot de groote voldoening der oudheidkundigen ln Lydië, Perzië, Phenieië. Etrurle en Griekenland, bloot gelegd? Een kerkhof dat al zoo vergeten schijnt, als zekere hypogeums der 't Beni Hassans, bestaat aan de poorten onzer stad. Het is het Kerkhof la Madeleine of kerkhof der melaatschen. De leproze rie van de H. Maria-Magdalena bestond vanaf 1198 en had een kapel en een kerk hof, Ze werd vóór 1235 buiten de stads muren verplaatst, op een wijk Hooge Zieken genoemd, benaming, die we ins gelijks ln den omtrek van Namen terug vinden. De oorspronkelijke plaats was onbekend gebleven tot op het oogenblik waarop de geleerde Gheldolf zijn geschiedenis van Vlaanderen schroef. Het vraagstuk be korde de heeren Pey en Nélis, de schrij ve; - van de Kerkarchieven van St Maar- tens en het was een onzer medeburgers, ivl. Wydooghe, toenmalige secretaris der armengestichten, die door opzoekingen in zijne archieven, hun de juiste plaats kon aanduiden. Het o Madeleine Kerkhof was gelegen ln de oude Torhoutstraat, buiten de poort die denzelfden naam draagt, niet ver van de plaats waar zich tegenwoordig de her berg De Kalfvaartbevindt. Bij het veriaten van de stad en wanneer men de tegenwoordige Brugsche baan volgt, heeft men op de rechterhand een terrein, dat aan de baan paalt met zijn Noord-Oos- terschen hoek. Dit terrein, onder den naam van Madeleine Kerkhofbekend, diende langen tijd tot begraafplaats der personen, gestorven tengevolge van be smettelijke ziekten. Op dezelfde plaats bevonden zich de kerk La Madeleine en de woonplaats der melaatschen. De Kapel werd in 1198 door den bisschop Lambert ingewijd. In 1235 of een weinig vroeger, werd de lep rozerie op een grooteren afstand van de stad verplaatst, waar zich nu de huizen van St Jan verheffen, wijk om deze roden; Hooge ziekengenoemd. Nu het gebruik in zwang is de minst verdienstelijke po litieke mannen te herdenken, met hunne namen te geven aan straten en openbare plaatsen en de namen der boomen onzer openbare wandelplaatsen door geëmail leerde platen aan te duiden, zou men geen grafzuil kunnen oprichten, waarvan het opschrift ons het vergeten kerkhof zou doen herinneren, met zijn tragische her innering aan de verschrikkelijke ziekte, die de Middeleeuwen teisterde? PYRÈS Moden-artikelen in 't Groot Kleenstoffen Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. Fourruren - Herstellingen. Tel. 60 Ic;--r r-4, EOTE-lSTr r pr n i ht bij de Halle 1 tch. 37177 BERICHT C Génér. de Gaz et d'Eleetricité N. V. Gasdienst; leper Een persoon, vreemd aan onzen dienst, heeft zich bij onze klanten aangeboden om geld voor gasverbruik te ontvangen. Ten einde dergelijke pogingen te ver ijdelen, herinnei-en wij aan onze geachte klanten dat de inkasseerders door ons aangesteld, drager zijn van een identi teitskaart voorzien van hunne fotografie, den stempel der Maatschappij en het handteeken van den bestuurder, zooals vermeld op het kwijtschriftboekje. HET BESTUUR. ET AD LEPER. VAN' MAANDAG 20 NOVEMBER 1933 om 17 ore. Chicorei Wyppelier-Taffin. Belgische fabriek van tBESEBEESSaaa&SSESBIIBaBBaBBB STAD IEPEL -ten Volkshui», Sint Jacobsstraat, 30 ATERDAG 18 NOVEMBER, te 8 uur. ONDAG 19 NOV.. te 2. te 5 en te 8 !4 u MAANDAG 20 NOVEMBER, te 8 uur. Prachtige comedie in 10 deelen met COLLEEN MOORE en GARY COOPER. (Vainqueur quand'méme). (Chariot et Ie Comte). Twee kluchten die het de lachspieren zullen lastig maken Leerfilmen - Nieuwsberichten De volgende week; BLINDHEID DER IJF.FDE (Amour au yeux clos) met Pauline Starke en Antonio Moreno, en DE STALEN REUS (Le Géant d'acier) met Gaston Glass en Alberta Vaughn. DAGORDE: 1. Proces-verbaal der zitting van 9 October 1933. 2. Politieverordeningen. 3. Financiën Aanvraag van kre diet. 4. Staatsmiddelbare School Re kening 1928. 6. St Jozefs Beroepsschool Be grooting over het dienstjaar 1934, 6. Stedelijk Leerwerkhuis Begroo ting over het dienstjaar 1934. 7. Autobusdiensten Wegenis laks. 8. a) Kerkfabriek van St Maartens Begrooting over het dienstjaar 1934; b) Kerkfabriek van St Pieters Be grooting over het dienstjaar 1934; c) Kerkfabriek van St Jacobs Begrooting over het dienstjaar 1934; d) Kerkfa briek van St Niklaas Begrooting over het dienstjaar 1934. 9. Stadsbibliotheek; ai Rekening over het dienstjaar 1932; b) Begrooting voor het jaar 1934. 10. Openbare Onderstand. Begroo ting over het dienstjaar 1934. Neder- legging. 11. Openbare Onderstand. Open bare verpachting van landgoederen. Proces-verbaal. 12. Openbare Onderstand. Onder- houdsdag der behoeftigen in de gestich ten gedurende het jaar 1934. Vaststel len van den prijs. 13. Openbare Onderstand. Pro ces-verbaal van onderzoek der kas voor het tweede en derde kwartaal. 14. Stadselgendommena) Verpach ting van een perceel grondt b) Van de Cassematte deel makende van Het hou ten Peerd 15. Stadsrekening over het dienstjaar 1932. Goedkeuring. 16. Gemeentepersoneel. Pensioe nen. 17. Heffing voor vijf jaar van; a) 90 opcentiemen 4- 20 buitengewone op centiemen voor een jaar ten titel van crisisbelasting op de staatsbelasting op het inkomen; b) 25 opcentiemen op staats belasting op wedden, loonen en pensioe nen; c) 90 opcentiemen op staatsbelas ting op het mobilair. 18. Taksverordening op de gewone voertuigen. Hernieuwing. 19. Taksverordening op het straat- gebruik. Hernieuwing. 20. Hernieuwing voor 5 (vijf) jaar van 80 opcentiemen op de Provinciebe lasting op de honden. 21. Heffing voor vijf jaar van 25 op centiemen op staatstaks op openbare ver tooningen en vermakelijkheden inbegre pen de openbare bals ingericht in herber gen of danszalen en de muziektuigen in de herbergen en andere openbare inrich tingen. 22. Hernieuwing voor vijf jaar van de Gemeentetaksverordening op de open bare bals ingericht in herbergen of dans zalen. 23. Hernieuwing voor vijf jaar en wij ziging van de Gemeentetaks op de mu ziektuigen in de herbergen en openbare inrichtingen. 24. Heffing voor vijf jaar van 50 op centiemen op de provinciale belasting op de velos. 25. Verordening op het slacht- en keurrecht. Wijziging. 26. Taksverordening op den begrafe- nisdienst. Wijziging. 27. Politieverordening op het visschen in de Stadsgrachten. Wijziging. 28. Stadsbegrooting voor 1934. Neerlegging. 29. Mededeelingen. (■■■■SBBBBBBBBBBIB9BBBEBBBBB SPAREN! SPAREN! SPAREN! HOF f Gebruikt de lekkere, ge zonde en goedkoope koffie «SANTA FINA DE BRESIL Daarenboven geeft iedere pak koffie SANTA FINA DE BRESILvan een halve kilo recht op een pak beste CHICOREI, GRATIS. Eenmaal gebruiken is altijd gebruiken. die een groote perscampagne tegen de wet op de chicorei heeft gevoerd. Deze staat in de chicorei 15 W'ATER toe en, wat ongelooflijk is een ONBEPERK TE hoeveelheid water in de VETTE CHI COREI. De Minister van Gezondheid, ge troffen door deze campagne, heeft een herzleningsontwerp van deze wet opge maakt met een beperking van 12 voch tigheid. Dit is wel: CHICOREI PACHA heeft sedert 108 jaar nooit anders dan extra droge chicorei geleverd. Zij is wel wat duurder maar oneindig beter en ook veel voordeeliger. STAD IEPER. KATHOLIEKE KRING. Prijzen: Balcon, 5 fr.; Benedenzaal, 3,50 en 2 fr. Kinderen tot 14 jaar; Balcon, 2 fr.; Benedenzaal 1 fr. Kinderen altijd toegelaten. Kostelooze kleerkamer. Verfrisschingen in den café te bekomen. Kostelooze bergplaats voor 200 velos. Juist en goed •ierlljk en mooi. Prachtige TOONEELVERTOONING. Dinsdag aanstaande, 21 November, te 7.30 uur in de Tooneelzaal van den Ka tholieken Kring, Rijselstraat, uitvoering van het sensationeel succes-stuk AN- NE-MARIEactueel drama in 3 be drijven van Willem Putman en Louis De Vriendt, doer het vermaard Katholiek Beroepstooneel met Louis De Vriendt en Poldi Sorel in de hoofdrollen. Prijzen der plaatsen10, 8 en 5 frank, te bekomen in 't lokaal van den Kath. Kring te leper, Rijselstraat, alsook in 't lokaal van het Christen Volkshuis te leper, Sint Jacobsstraat. Mits opleg van één frank, kunnen de plaatsen voorbehouden worden, en ge nummerd: Zondag 19 en Maandag 20 de zer, van 11 tot 12 uur, in de bovenzaal van den Katholieken Kring. ROUWBEDANK1NG Mevrouw Wed. Hubert Fiers, geboren Bertha Lagrou en hare Kinderen bedan ken Familie, Vrienden en Kennissen, om den blijk van genegenheid door hen betoond tijdens den Lijkdienst en de Begraving van hun diepbetreurden Echt genoot en Vader HEER HUBERT FIERS. Dank ook aan dezen die belet zijnde, hun deelneming in den rouw overmaak ten. «O» STERFGEVAL Op Zondag 12 November 1933 is te Vla- mertinge overleden Mevrouw Georges Veys, geboren Marie-Thérèse Verté, in den ouderdom van 50 jaar. De plechtige begrafenis had Donderdag te 10 uur plaats. Een overgroote menigte parochianen en vrienden en kennissen uit het omliggende, hebben er aan gehouden de begrafenis bij te wonen en zoo hunne genegenheid en rouwdeelneming aan de Familie te be- toonen. Wij bieden aan de beproefde Familie onze christene deelneming in den diepen rouw die haar komt te treffen. OPGELET!! in het koopen van uw Goud en Diamant. Koopt het ter trouwe bij VAN LEDE, Goudsmid, Boterstraat, 6, IEPER. Ongetwijfeld vindt gij er de groot ste keus aan de goedkoopste prijs. IEPER. Dienstdoende Apotheker. Heden Zondag is alleen open van 8 tot 12 ure en van 1 tot 7 ure, de Apotheek VAN W ALLEGHEM. Statiestraat. ZIELMISSEN OP ZONDAG 19 NOVEMBER 193S. IN SINT MAARTENS: Te %Yi uur voor Henri Lewyllie en zijn dochter Irma, Diksmuidestraat. Te 11 54 uur voor Mevr. Weckesser, Diksmuidestraat. IN SINT PIETERS: Te 8 54 uur voor Emile Versave!. IN SINT JACOBS: Te 8 54 uur voor Remi Lecleer. IN SINT NIKLAAS: Te 9 uur voor Henri Willekens, Capu- cienestraat. LIEFDADIGHEIDSSERMOEN op Maandag 27 November, te 6 54 uur, in St Maartenskerk, gepredikt door E. P. Hénusse, S. J„ op aanvraag der Damen van Bermhertigheid. Na het sermoen zal eene omhaling ge daan worden ten voordeele van het werk. De Damen, die op het Sermoen niet kunnen aanwezig zijn, mogen hun bij drage opsturen naar de Voorzitster, Me vrouw Donck, Meenenpoort, 44, leper. BEGRAVING VAN E. H. BRAS Zaterdag morgen, om 10 34. uur hebben de lijkplechtigheden plaats gehad van E. H. A. Bras, Bestuurder van Belle's Godshuis en St Janshospltaal (Ste Gode- lieve). Dat hij de vriend was van iedereen kon men vaststellen aan de ontelbare menigte die ten offer ging; de offerande duurde ruim een half uur. De dienst wierd opgedregen door E. H. Denys en bijgestaan door E. H. Ollivier, Deken van Avelgem en E. H. Van Over- schelde, alsook door de priesters der stad. Talrijk waren de Eerweerde Heeren Gees telijken opgekomen om eene laatste hulde te brengen aan hun overleden vriend. Het koor der Eerweerde Paters Karme lieten had eraan gehouden de droevige plechtigheid op te luisteren. In de twee gestichten was er ook eene groote menigte opgekomen voor de na- dienst. Het moet een troost geweest zijn voor de bedroefde familieleden ln den rouw die hun treft. DE BURGEMEESTER VAN IEPER TE LONDEN. Vrijdag 10 November 1933 werd Mijn heer J. Vander Ghote, Burgemeester van leper, te Londen ontvangen in St Mar tin's Associationde Vereeniging van Oorlogsverminkten, waarvan talrijke le den naar de Jubelprocessie van O. L. Vr. van Tuine, alsmede naar de graven hun ner dierbare gesneuvelden kwamen zien. Hij was te gast bij Mijnheer en Me vrouw Ree en werd ook uitgenoodigd aan de tafel van Mylord Romer, Lord's Jus tice, te Londen. Hij groette, loofde en dankte in een feestvergadering Major Acgire, hoofdman der St Martin's As sociation en de talrijke overlevende ver minkten van den oorlog. 's Anderendaags, verjaardag van den Wapenstilstand, na de gewone ofïicieele plechtigheid bij Londen's Oorlogsmonu ment, ging hij Engeland's gesneuvelden vereeren, door het nederleggen eener rouwkroon in den naam der Stad leper. IN 'T PALEIS VAN DEN KONING. Dinsdag 14 November 1933 hadden de Burgemeesters van leper en Komen, M. Arthur Butave, Voorzitter der oorlogsge- teisterden van 't arrondissement leper, en M. Hector Vermeulen, Voorzitter van leper's Handels- en Nijverheidskamer, de eer in 't Paleis des Konings te Brussel ontvangen te worden. Zij vroegen dat het Zijne Majesteit zou believen zijnen invloed te willen ge bruiken opdat de vaart van leper naar Komen, waarvan Koning Leopold I reeds den 31 Januari 1863, over 70 jaren, de ver gunning'verleende, eindelijk zou opgedaan worden. Zijne Majesteit, die maar de rechten heeft die 's lands grondwet hem toekent, ontving ze zeer vriendelijk en beloofde het aangeprezen werk aan te bevelen. YPRIANA. Ste CECIL1AFEESTEN. Zondag 26 November, te 10 54 uur, ver gadering in 't lokaal; te 11 54 uur, in Sint Maartenskerk, Mis voor de afgestorven ledente 13 54 uur, Banket in Skindies Hotel Maandag 27 November, te 4 uur, Prach tig Kinderfeest. Dinsdag 28 November, luisterrijk Bal met kostelooze tombola. De prijzen voor de tombola zullen door den Voorzit ter der Harmonie, M. Aimé Gruwez, met dank aanveerd worden. Prijzen mogen ook aan de leden van het bestuur over handigd worden. Het Groot Kunstconcert der Harmonie zal plaats hebben in December, vóór Kerstdag. De Soirée Tabagie, ingericht door de Symphonie, zal plaats hebben den 7 De- cember. PRIJSUITDEELING IN DE MUZIEKSCHOOL. Zondag 12 November 1933 had de plech tige prijsuitdeeling plaats voor de leerlin gen van leper's Muziekschool in stads schouwburg of feestzaal. De Heer Schepen Vander Mersch, Voorzitter van den Beheerraad, omringd van de leden van den Beheerraad en an dere voorname Heeren der stad, werd hij zijne intrede begroet door de Heeren Be stuurder, Leeraren en Leerlingen der Mu ziekschool, waarvan 't orkest de Braban- gonneaanhief. Daarop volgde de uit voering van een voortreffelijk program ma orkestmuziek, gezang en spel op piano en viool, die de uitvoerders verheft en vereert. Ook drukte de Heer Schepen op 't laatste zijne hooge voldoening en proficiat uit over die muziekuitvoering, alsmede over de toewijding der Heeren Bestuurder, Leeraars en Muziekleerares- sen, het groot getal punten behaald in de wedstrijden door de leerlingen, en voor namelijk over de eeremetalen, behaald in 't Conservatorium door Jufvrouwen Van- cayseele en Dejonghe en de Heeren Vic tor I.egley en Decat. TENTOONSTELLING. Door het verdienstelijk Werk der Arme Kerken wordt een tentoonstelling ingericht van Misgewaad en liturgische benoodigheden, bestemd voor de arme kerken en de verre missielanden. De tentoonstelling wordt gehouden op Maandag 20 en Dinsdag 21 November, in 't klooster der Zwarte Zusters Rijsel straat. telkens van 10 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur. Iedereen wordt vriendelijk ertoe uitge noodigd. De ingang is vrij en kosteloos. BOND DER AANNEMERS. Den 17 Oktober 1933 besliste de Syndi- kale Kamer der Aannemers van 't Arron dissement leper dat de loonen der ge schoolde werklieden in het bouwbedrijf met 0.25 fr. per uur zou verminderd wor den, derwijze dat van af 1 November 1933 de loonen voor geschoolde werklieden 4 fr. per uur zou bedragen. Deze beslissiug werd aan de Provinciale Loonkommissie medegedeeld, door haar goedgekeurd, en aan de werkersvereeni- gingen ter kennis gebracht. HET BESTUUR. Daar, ingezien de waarde van onzen frank en den index der levensduurte een werkloon van.4 fr. per uur of 32 fr. per dag hooger is dan liet werkloon van vóór den oorlog, en het leven nu niet meer kost dan vóór 1914, ingezien ook dat overdre- vene werkloonen afschrikken van uit te voeren werken, ingezien nog dat werk en 32 fr. werklocn daags beter zijn dan werk* loosheid zonder inkomen, of minder over- jund doppersgeld, waarvan de uitgave Staat, Provinciën en Gemeenten uit schudt, durven wij verhopen dat aanne mers en arbeider» in vrede en vriendschap zullen samenwerken tot meerder welzijn van volk en vaderland. ZE SCHREEUWEN. De Vaart van leper naar de Leie, die over 70 jaar begonnen werd, nooit opge daan geraakte en door den oorlog in een vuilenboel en eene woeste wildernis ver anderd werd, schreeuwt om opgedaan te worden tot mogelijke groei van handel en nijverheid. De Halle van leper, die eeuwen lang leper's roem en rijkdom vertoonde, en die, door 4 jaar beschieting in armtierige afzichtelijke puinen misvormd werd, schreeuwt om herstel, nevens de herstelde Botermarkt en Belforttoren. Het celgevang van leper, dat jaren lang de verwoede deugnieten en veroordeelden van 't arrondissement leper opgesloten hield, en waarvan enkel het vorenste deel herbouwd werd, schreeuwt om hersteld te worden. De kazern van 't voetvolk en de Espla nade, de vóór den oorlog een bataillon linietroepen woonst en oefeningsplein be zorgde, schreeuwt om in den vooroorlog- schen stand gebracht te worden. De akelige puinen der gewezene en ver- wezene Paster's kapel nevens St Maar tenskerk, die als een kanker knagen aan het schoon uitzicht der prachtig herstelde kathedraal, schreeuwt om gansch afgebro ken en weggevoerd te worden. De slijkstraten ten zuiden en ten oosten van stads nieuwen Schouwburg, schreeu wen om bekalsijd te worden. Vuil- en vaagliggende landen der stad, zooals ten oosten der buitenwandeling en zwemplaatsen, schreeuwen om vereffend en tot werk- en winstgevende hovingen aangeleid te worden. GEWESTELIJKE FOTOWEDSTRIJD TE IEPER. FOTOTENTOONSTELLING. De 29 Oktober is voor ons een heug lijke dag geweest, een dag die ons blij te moede maakte omdat we gevoeld heb ben dat in onze club leden zijn die ge ijverd hebben iets voor te brengen dat op gebied van samenstelling en kunst een hooge waarde bezat. We hebben gezien dat wij zoo hoog staan als de an dere clubs die aan den wedstrijd deel genomen hebben. Het is onze plicht eerst en vooral dank te zeggen aan onzen Voorzitter, M. Van- dromme, die niet heeft willen mededin gen met het goede doel te kunnen op treden als jurylid. De fotos die hij had gemaakt met <!e hoop aan den wedstrijd te kunnen deelnemen, werden ook ten toongesteld en we moeten eerlijk beken nen dat enkele der producties een der eerste prijzen haddeff kunnen wegkapen. Ook moeten we nog hulde brengen aan eenige bestuursleden, met name de H.H. De Haeck en Buckinx, die veel van hun tijd opgeofferd hebben tot de in richting van de zaal van den wedstrijd. Eu nu zullen we de prijslijst opgeven. Reeks A. Con tact af drukken. le PrijsM. Verheust, Kortrijk. 2° M, Cotteau de Patin, leper. 3® M. Vander Crusen, Kortrijk. 4e M. De Haeck, leper. 5® M. Decq, Brugge. 6e Mejuf. Beelper, Brugge. Reeks B. Vergrootingen. 1® Prijs; M. Pratz, Meenen. 2® M. Baron de Vinck N., leper. 3® M. De Haeck, leper. 4® M. Platteeuw, leper. 5e M. Cotteau de Patin, leper. 6e Mejuf. Geers, Kortrijk. 7® M. Robbe, Meenen. 8® M. Duthoy, leper. 9® M. Chielens, Brugge. 10e M. Demey, Kortrijk. 11® M. Coucke. Meenen. 12® M. Van Laeken, Meenen. 13® M. Dumas, Meenen. 14e j M. Bekaert, leper. Reeks C. 1® PrijsM. Demey, Kortrijk. 2® M. De Haeck, leper. De schaal, geschonken door Sty li monade werd gewonnen door de «Iepersche Fotoclub». De schaal, geschonken door M. Cot teau de Patin, werd gewonnen door on zen ondervoorzitter M. De Haeck. Pectoral Dupuis. De besmettende kiemen van de griep, die soms erge ver wikkelingen veroorzaken, kunnen niet le ven noch zich ontwikkelen in de bederf werende balsems van deze voortreffelijke remedie. De doos 6 frank, bij H NOTREDAME, Groote Markt, Poperlnge. Handels- en Nijverheidskamer. Zaterdag 18 November, te 8 uur 's av., zal een lid van den Handelskamer ver halen wat hij gezien heeft in het land der Soviets. Het Bestuur noodigt de le den uit die voordracht, van zoo groot he- dendaagsch belang, te komen aanhooren. 11 November. Van vroeg in den morgen is het een heen en weer geloop ongewoon. Immers het geldt hier een feestdag die bij ons volk algemeen ge vierd wordt. De schoolkinderen hebben vrij af en er wordt niet gewrocht want iedereen viert dien heugelijken vredesdag mede. Om 10 ure heeft er in St Maartens- kathedraal een plechtige Dienst plaats tot zielelafenis onzer gesneuvelde solda ten. Er is veel volk, we merken dadelijk de geestelijke en wereldlijke overheden op, die er aan gehouden hebben de H. Mis bij te wonen en ten Offer te gaan. Menige ouders van gesneuvelden zijn ook tegenwoordig en vele tranen worden nog gestort voor de duurbaren die hun jong leven ten beste gaven voor het vaderland Werkersverbond. Zondag laatst leden, om 11 uur, werd in St Maartens- kathedraal eene mis opgedragen voor de overiedene leden van het Christen Wer kersverbond. De E. ,H Socquet, de alom- gekenden en beminden Proost dezer ver eeniging droeg het H. Misoffer op. Vele leden hadden er dan ook aan gehouden er tegenwoordig te zijn. De kerk was bom vol en het ten offer gaan duurde tot het einde der Mis. Waarlijk, de christen geest is hier bij ons volk nog niet te loor ge gaan. Dit hebben onze christene werklie den Zondag laatst bewezen. Schielijk overlijden. Mevrouw Elisa Bertha Debuyvere, echtgenoote van Mijnheer Arthur Boutens, is alhier schie lijk den 13 November! overleden. Zij was geboren te Pollinkhove den 22 Oktober '84. Doolaard. De 40 jarige Francis V... van leper werd door den vrederechter van Kortrijk naar de Staatskolonie van Merksplas gestuurd voor een termijn van 3 jaar en 4 maanden daar hij zonder middels van bestaan was. C. S. IEPER Rood-W'it heeft het Zondag laatst hard te verduren gehad en de puntenoogst werd diensvolgens op zijn minimum ge bracht. Een enkel punt werd er bemach tigd op de zes, hetgeen dus een zeer ma- geren kost voor de Iepersche kleuren daarstclt. DERDE SPECIAAL laat zich vloeren door zijnen onmiddellijken tegenstrever, Meenen, na de punten in handen gehad te hebben. Immers aan de rust leidde rood wit met 2-0 en niets liet voorzien dat de geel-zwarten de bovenhand gingen halen. Nochtans was het slecht optreden van het Iepersch backpaar voldoende om de lo kalen het meesterschap te bezorgen en meteen de twee punten thuis te houden. Speciaal boekt dus de eerste nederlaag van het seizoen met 3-2. Evenwel zullen de rood-witte reservisten zorgen dat het niet meer gebeurt en beginnen met S. V. Kortrijk lieden Zondag met ledige handen naar de Lciestad terug te zenden. DE JUNIORSPLOEG moet nipt on derdoen voor den leider der reeks en dat met 3-2. Aan de rust stond Waregem Sp. met 3-0 voor, hetgeen ten andere verdiend was. De jonge mannen van leper waren tegen het kordaat spel der Gaverbeek- zonen niet bestand, maar verdienden toch aan te teekenen voor hun moedig optre den. Na de rust waren de rollen omge keerd. De rood-witten voerden het hooge woord en Cnockaert verminderde den achterstand na een half uur spel. Op strafschop bracht Zegers de scoor op 3-2 en Waregem was geheel blijde den inzet der partij te kunnen houden, alhoewel een gelijk spel de spelweergave was geweest. Jongens, heden Zondag te Meenen goed doorgespeeld om ten minste één punt naar leper mede te brengen. TWEEDE AFDEELING moet zich nogmaals met een drawn tevreden stellen, alswanneer de twee punten bijna zeker te leper bleven. Nauwelijks was het spel aan gang of Molein zond reeds in doel op onvoldoende wegwerken van den Moes- kroenschen doelwachter. De zuiderlingen echter lieten zich niet beinvloeden en ge ven eenige staalkes van hun kunde te zien. Het Iepersch achtertrio moet alles in 't werk stellen om hunne aanvallen af te slaan, maar doet het wonderwel zoo wel dat het punt in de eerste oogenblik- ken van het spel aangeteekend, het eenige doel zal zijn van de eerste speelhelft. Bij het hernemen is het de beurt aan de lo kalen om krachtdadig op te treden. Op uitschieten van Verleure Ev. wordt hij gehaakt in het gevaarlijk gebied en Van- derbouwhede verhaastte zich om den strafschop in doel om te zetten; 2-0 voor leper, die ten aanval blijft en nog menige keeren den keeper der bezoekers aan het werk zet. Deze doen gevaarlijke spelver- plaatsingen en zoo lr.at Messelis op een dezer het leder ontglippen en geeft aan de groen-zwarte de gelegenheid om den achterstel te verminderen en vervolgens gelijk te stellen. Daarmede boekt rood wit zijn derde naeenvolgende drawn en zal Izegem eindelijk eens kunnen over meesterd worden om de twee punten naar de Ieperstede te krijgen? Wij open het beste. Boetstraffelijke Rechtbank van leper Flandrin Jean, hier te leper, waar hij zooveel slachtoffers miek, beter gekend onder den naam van Charles, moest Don derdag voor de Boetstraffelijke Recht bank verschijnen wegens volgend mis drijf. Hij had Cromheecke Kamiel ver klaard volmacht te bezitten tot verkoop der oorlogschade van het huis der familie Segers, Boomgaardstraat te leper. Crom heecke, ter zitting onderhoord, zegde bij den Hoofdstaatskommissaris Esquelin te zijn gegaan ten einde aldaar inlichtingen te nemen betrekkelijk gezegde oorlog- schade. Aldaar vernomen hebbende dat het eene goede zaak was, vervolgde Cromheecke, kocht ik die oorlogschade voor 50.000,00 fr., door mij aan Flandrin betaald. Naderhand vernam ik dat ik door dien kerel bedrogen was geweest en deze gaf mij 30.000,00 fr. terug. Flandrin, die laatst door de Boetstraffelijke Rechtbank van Brussel wegens aftruggelarij tot 3 jaar gevang veroordeeld werd, had ver kozen in de gevangenis te blijven en niet naar leper te komen. Toen de Heer Voor zitter Heyvaert het woord gaf aan den Heer Prokureur des Konings, wees het achtbaar orgaan der wet op de 30 van 40 straffen door de betichte Flandrin, die reeds tot hiertoe wegens diefstal, aftrug gelarij, enz., ondergaan had en vroeg een straf van 2 jaar gevang en 50 fr. boete. Flandrin immers, ging de Heer Prokureur des Konings voort, had zijn schuld be kend, gezien hij 30.000,00 fr. aan zijn slachtoffer terugbetaald had. De recht bank veroordeelde Flandrin tot 2 jaar ge vang en 700 fr. boete of 1 maand gevang. Beheit Camiel, van Gits, had te Zon- nebeke met zijnen autocamion den auto van den Heer Jules Peene aangereden. Hij wordt veroordeeld tot 210 fr. boete of 10 dagen gevang, voorwaardelijk gedu rende 5 jaar. Callens Frans, 16 jaar oud, van Lan- getftark, in dienst van Georges Duthoo, beenhouwer te leper, werd op zekeren dag door zijnen baas betrapt toen hij met een valschen sleutel de tooglade opende en er eene som van 25 fr. uit nam. Hij werd tot 1 maand gevang, voorwaardelijk geduren de 5 jaar, veroordeeld. Degrijse Sylvère, van Roeselare, had zijn huis te Oostnieuwkerke verkocht. Na den verkoop trok hij er heen en haalde 2 poorten en eene groote hoeveelheid draad weg. Degrijse wordt bij verstek tot 1 maand gevang en 182 fr. boete of 8 da gen gevang veroordeeld. Therry Jules, van Wervik, had aan een jachtwachter verweten een valschen eed afgelegd te hebben. Hij wordt tot 210 fr. boete of 10 dagen gevang veroor deeld, voorwaardelijk gedurende 5 jaar. Meeuw Ernest, die met het spel Zonnen en Ankers j> gestaan had, wordt tot 182 fr. boete of 8 dagen gevang ver oordeeld. Met Carnaval had Mahieu Michel, van leper, de genaamde Vermeersch Aüdor en Calmeyn, die eene danszaal in de Statiestraat verlieten, nogal goed af geranseld, bijzonderlijk Vermeersch die zelf gedurende 14 dagen tot werken onbe kwaam was. Vermeersch stelde zich dan ook ter zitting als burgerlijke partij aan. Na verhoor der getuigen besloot de recht bank deze zaak voort te zetten op Don derdag 23 Nov., te 2 54 uur 's namiddags. Debceuf Prosper, van Ploegsteert, wordt wegens slagen aan een gebuur tot 182 fr. boete of 8 dagen gevang veroor deeld, voorwaardelijk gedurende 5 jaar. Zijne vrouw, Knockaert Julia, wegens be- leedigingen tot 70 fr. boete of 2 dagen gevang, voorwaardelijk gedurende 1 jaar. Marulle Leopold, van Beselare, had op 15 Juni 1.1. te Zonnebeke een groep van 3 kinderen aangereden. Een der kinderen, 7 jaar oud, overleefde zijne wonden slechts 20 uren. De ouders stelden zich als burgerlijke partij aan en vroegen een totale som van 50.847,90 fr. als schadever goeding. De rechtbank zal op 23 Novem ber, te 14 54 uur, uitspraak doen. Vande Putte Leonard, van Gits, wordt veroordeeld wegens zedenaanslag op de 5-jarige David Godelieve gepleegd. Op vraag van het openbaar ministerie wordt deze zaak met gesloten deuren be handeld. Vande Putte wordt voor dit feit en andere tot 3 maal 1 maand gevang ver oordeeld. voorwaardelijk gedurende 5 jaar, met verlies zijner burgerrechten geduren de 5 jaar. Vallaeys Camiel en Milleville Rafaël, beiden van Poperinge, waren beticht sla gen toegebracht te hebben aan Cousse- ment. Vallaeys wordt veroordeeld tot 182 fr. of 8 dagen gevang. Milleville wordt vrijgesproken. Robaeys Gerard, van Passchendale, j wegens slagen aan Kesteloot Marcel toe- j gebracht, wordt bij verstek tot 350 fr. boete of 15 dagen gevang veroordeeld. Hallaert Maurits e nHallaert Gerard, van Langemark, hadden een zekere boe- veelheid oud ijzer, op 695 kgr. geschat, I weggenomen. Dit ijzer werd naderhand teruggegeven. De twee betichten worden i ieder tot-350 fr. boete of 15 dagen gevang' veroordeeld, voorwaardelijk gcd. 5 jaar. Verbeke Jules, van Geluwe, was te Wervik met zijn moto in botsing gekomen met eenen anderen motorijder, die zich op den hem voorgeschreven kant der baan bevond. Verbeke wordt tot 210 fr. boete of 10 dagen gevang veroordeeld, voor waardelijk gedurende 5 jaar. Vandebruwaene Jerome, van Kuurne, had Maria Marrecau van Meenen belee- digd en haar daags nadien eene kaart ge zonden met beleedigingen. Voor elk dier feiten wordt hij tot 70 fr. boete of 2 dagen gevang veroordeeld. De Burggraeve Alois, schilder te leper, werd wegens 3 feiten van openbare zendenschennis tot 3 maal 1 maand ge- vang en 3 maal 182 fr. boete of 3 maal 8 dagen gevang veroordeeld. MEN VRAAGT TE KOOPEN CUISINIERE met rondloopend vuur, 1 m. 30 op 1 m. 20, dienstig voor zwijnen- slachterij. Zich wenden Nr 9, Boterstraat, leper. TE HUREN T" -2PER GROOT BURGERSHUIS met inrijpoort, koer en achtergebouwen, dienstig voor handelaar of rentenier, ge legen Cartonstraat, Nr 22. Zich wenden aan zelfde adres. uitvoer der werme lucht' sulvertngsklep om hot reinlgan to vergemakkelijken invoer der l.cude lucht _MAR.EN- Bij -BRUSSEL "[iiiMimtir!tmmi«tnn!iiniiiiiimiii!!iireiiiiwiiuiiii»iiuiiiiuMf ■■«««■■■■■■■■nBKMaaawiBBaMMJ POPERINGE STADSNIEUWS Zonöagrust. Alle Apotheken open tot den middag; heden Zondag namiddag alleen Apotheek INGHELRAM. Kindje omvergereden. Zondag na middag, rond 4 uur, waren een drietal kleine kindjes aan het wandelen in de Gasthuisstraat, hand in hand. Gekomen rechtover de speelgoeduitstalling van Mevr. Wed. Moncarey gingen de kleintjes de straat over om er al het mooie ervan te bewonderen. Het kleintje van C. B., uit de Ieperstraat, had de hand van de maatjes losgelaten en bleef nog wat talmen langs den anderen kant. Toen het de straat wilde oversteken kwam Juist een Fran- schen auto de straat afgehold. De maatjes riepen wel van den anderen kant der straat, maar het klientje hoorde het waar schijnlijk niet, liep voort en stuikte op den remmenden auto. Door den voerder werd het aanstonds naar het Gasthuis gedragen waar men bestatigde dat het geen erge letsels had bekomen en daarna kon het huiswaarts gebracht worden. Sedert meer dan tien jaar was ik zi k. Het ging absoluut niet, vermits er vier doozen van uw behandeling noodig waier om mij weer op de been te helpen. Maar thans ben ik hersteld en kom u bedanken enz... Ik ben zoo gelukkig omdat ik ge nezen ben, dat ik u verzoek mijn geval bekend te maken aan al dezen die aan d« maag lijden. M. A. D., rue Ferrer, Coudckerque-Branche (Nordt, De behandeling door de planten, toege past door vader Benoit op de lijders aan de spijsverteringsorganen, Is zeer merk waardig door haar afdoendheid. vermits zij de genezing gebracht heeft, zelfs in geval van erge, om niet te zeggen wanhopige, zweren. Deze behandeling verschilt van alle an dere zij kan door eiken zieke aangepast worden aan zijn bijzonder geval. Het is dus door een onvergeeflijke nalatigheid dat gij blijft lijden aan uw ongemakken of kwaal, terwijl de kuur E. Benoit u zonder den minsten twijfel de gezondheid zal terugschenken, zooals duizenden personen u zullen bevestigen. De behandeling JV j voor 12 da- gen wordt verkocht aan 20 Belgische frank voor de thee en 2 2 Belgische frank voor de korreltjes, in alle apo theken. In geval van moeilijkheden, en voor alle inlichtingen, schrijven naar het Laboralcire des Produits E. Benoit, 6, rue Barreau, Asnières, (Seine) Trance. (15 ter) De Roode Pillen van L. Dupuis, Ju- met, verdrijven uit de maag de gal en de slijmen, die de spijsvertering en de goede vereenzelving van de voedingstoffen belemmeren. Zij brengen de slechtste ma gen weer in orde. Te koop bij H. Notredame, Groota Markt, en A. Kestelyn, Gasthuisstraat, Poperinge. Diefte. Zondag nacht werden een 300 tal hoppeeoogers gestolen bij den landbouwer Ruckebusch August, uit de Duivinnendreef. Een onderzoek werd in gesteld. Lekker, gezond en - licht verteerbaar zijn Omvergereden. Donderdagnamid dag, rond 2 uur, kwam Osc. Dep. per velo uit de Pottestraat waar hij ook woont gereden om te gaan stempelen, gezien hij werkloos is. De auto van C. M, Bertenplaats, kwam juist Marktwaarts ge reden, van uit de Noordstraat. Dep. die om een of ander te zwichten aan den hotk der straat den grooten draai maakte bot ste met zijn rijwiel op het achterwiel van den aanbollenden auto. Hij werd omver gestuikt en bleef met een erg ge havend rijwiel in de handen. Hij werd gelukkiglijk niet gekwetst. Verdwenen. In den nacht van Donderdag op Vrijdag 1.1. zijn vier bruine vaarzen weggeraakt uit de weide van Wed. Devos, achter den Meiboom, grondgebied Reningelst. Velo gestolen. Zondag avond werd aan den gevel der herberg Het Nieuw Pavillioenbij Jul. Truant, achter de statie, de velo gestolen van Nestor Deze- gher, wonende nabij De Braband Maandag werd het rijwiel teruggevonden bij de Kom maar de lantaarn was er van verdwenen. Stand der Werkloosheid. Maan dag 173; Dinsdag 165; Woensdag 161; Donderdag 166; Vrijdag 150. Getal werklieden (werkloozen) die wer ken aan de beek: Maandag 42; Dinsdag 42; Woensdag 44; Donderdag 51; Vrijdag 52. VLAMERT1NGE. GEMEENTEKRE DIET. 1 Jaar: 3,60%; 5 jaar: 5%; 10 jaar (inschrijving 95%); 6%; alle» netto. Agent: JER. DEHAECK. Deze prachtige vulhaard Record is voor zien van het eerste degelijk recuperatiesysteem. Met gelijk kolenverbruik, is de warmte, door dit toestel verspreid, veel heviger, dank zij dit systeem, en bij gelijke warmteverspreiding is het verbruik merkelijk minder. In alle geval verwezenlijkt de Record met warmte-uitbreider tegenover alle andere soortgelijke toestellen, een werkelijke bespa ring van brandstol. DE BESTE BELGISCHE FABRICATIE Vermeerdering van de verwarmingsop pervlakte dank aan zijn speciaal recu- peratiesysteem luctitomloop en vers preiding der warmte in de kamer S) verzekerde ontrui ming van het inges loten gas. Telefoon 61 en bij m alle goede «toofmakera I

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1933 | | pagina 3