VERGADERING UIT WESTROOZEBEKE GENTSCHE AUT0SCH00L KORTE BERICHTEN POLITIEKE TOESTANDEN VOETBALKRONIEK MET KOSMOS TOERISME WIELRIJDEN VOOR SINT NIKLAAS! TOONEEL Meid- Rljselstraat, 21, leper. MARKTPRIJZEN DIKSMCIDE. Apothekersdlenst. Heden Zondag alleen open Apotheek FOCKE. Groote Markt. Dik «nulde. EES EN. Katholieke Kring. De Katholieke Kring vergaderde Dinsdag 11. te 5 uur stipt in de c Concordiazaal Een drukbijgewoonde bijeenkomst, bewijs van de groote belangstelling van de leden in de werking van der. Kring en van hun verlangen om degelijke voorlichting in het uitoefenen van hun burgerrechten en -plichten. Na het gebed wordt een tref fend beeld gegeven van hetgeen het werk zaam Inlichtingsbureel, aan den Katholie ken Kring gehecht, reeds vermocht te doen. Daarna volgt een korte maar deugd doende uiteenzetting over het overwegend belang van een degelijk katholiek Dag- of Weekblad te abonneeren. De Stan daard en «De Toekomst» werden na tuurlijk in beide reeksen vooropgezet om te besluiten ieder gevaarlijk of ver dacht nieuwsblad beslist terzij te laten. Om aan den Katholieken Kring een duur zaam bestaan te verzekeren acht het In- richtingskomiteit het uur geslagen een Bestuur te zien aanstellen, verkozen door de ingeschreven Leden. De uitslag dier verkiezing geeft ons de verzekering, dat alle leden den goeden vooruitgang van den Kring wenschen te bestendigen en even door allen het heilig en gemeenzaam doel wordt nagestreefdde Vrede-Koning te doen heerschen in onze gemoederen, over onze woningen en zoo ook over onze dierbare gemeente, welke Hem op 5 Juni 19.52 op plechtige wijze werd toegewijd. In de vrije bespreking werd aangekondigd dat een grootsche Katholieke Volksmee ting gehouden zal worden te Roeselare op aanstaande Zondag. Het oudste Lid vau het verkozen Bestuur dankte de leden in naam der gekozenen en beloofde neer- stig aan den arbeid te togen om het be trouwen van den Kring niet te moeten be schamen. Werk van den Akker. De eerste wintervergadering ging door op Donder dag 16 11. in de Concordiazaal De Heer Demuynck, onze gevierde voordrachtge ver. mocht zich weer verheugen voor een talrijk en aandachtig publiek te mogen spreken, dat zijne kostbare lessen in prak tijk stelt of zal stellen. Na de Voor dracht «Over den kweek der Fruitboo- men werd in een korte bespreking over vele bevindingen in den Fruit- en Groen- selhof gehandeld, en eenige maatregelen van inwendige orde van den bond werden getroffen voor het dienstjaar 1934. Aan de tegenwoordige leden werd door het Be stuur eenige bakjes Planters «Vroege Aardappelen te verloten gegeven. De le den waren hoogst voldaan een nuttige vergadering bijgewoond te hebben. W'OUMEN. Onderlinge Bijstand. Op Zondag 26 November, te 3 uur stipt, in de Patronaatzaal, jaarlijksche alge- meene vergadering voor de leden van den Onderlingen Bijstand en der Pensioen kas. We doen hier een warmen oproep tot al onze gesyndikeerden en ook tot de niet-gesyndikeerden tegenwoordig te zijn. Eenieder verzekert zich tegen brand, elke werkman verzekert zich tegen werkloos heid, maar hoevelen zijn er niet nog te vinden die vergeten of verwaarloozen zich te verzekeren tegen de schrikkelijke ge volgen der ziekte? Of kent gij die gevol gen nog niet? Hebt gij de ziekte nog niet zien woeden bij familieleden of ge- buurs? Wie weet wat U te wachten staat. Zijt voorzichtig, zijt vooruitziende en ver zekert U tegen de droevige gevolgen ervan. Weet gij dat de leden van den Onderlin gen Bijstand gewoonlijk 75 terug krij gen van de onkosten van geneesheer en apotheker, dat zij kosteloos kunnen ge opereerd worden, slechts de helft betalen van 't liggeld in onze klinieken, dat te ringlijders zes maanden kosteloos verblijf hebben in een sanatorium, dat de zieken eene zekere vergoeding krijgen van dag huur en dat bij elke geboorte ten min ste 425 fr. wordt betaald. Wat zegt gij daarvan, gij vooral mannen en vrouwen uit jonge huisgezinnen? En dit alles zon der dat de kinders beneden de 14 Jaar iets betalen. Komt luisteren, wij rekenen op U om dat wij uwe belangen willen dienen. WOESTEN. Sint Maarten. Naar we voor veertien dagen meldden kwam Sint Maarten op 5 dezer in hoogst eigen persoon onze gemeente bezoeken. Van reeds na den noen zag men een menigte vaders en moeders met hun kroost naar de Steenstraat, langs waar de gevierde Sint zijn intrede moest doen, herwaarts trekken. Rond 3 uur kwam de stoet met het muziek van Viamertinge voorop naar de dorpplaats toe. De joelende kleuters ontvingen reeds langs de baan kleine koekjes van den knecht Nicodemus, die per versierde wagen den ruiter-hellige volgde. In de tooneelzaal sprak de voor zitter V. O. S. de menigte toe; hun de crisis herinnerende zoowel op de aarde als in den hemel; en vroeg ten einde de groote kosten te helpen dekken die den dag medebracht door naarstig op te ko men tot het tooneel, dat zal plaats heb ben op heden in dezelfde zaal. Na 't ont vangen van koek en snuistergoed, trok ken de kinders met den zegen van Sint Maarten naar huis. 11 November. De zege van 1918 werd op dezen dag in onze gemeente op een stichtende wijze gqvierd. Te 9 uur was er, niettegenstaande het Zaterdag was, veel voik in den dienst aanwezig. De vrouwen verontschuldigden zich: 't is kuischdag en leper markt. Na deze plech tigheid hield de voorzitter V. O. S., na nederlegging van een kroon aan 't stand beeld, eene prachtige toespraak, waarin met gepaste woorden de gruwelen van den oorlog werden wedergegeven. Hier bestaat nog een oud-strijdersbond, die van deze plechtigheid geen deel maakte; maar 's middags zich aan een lekker maal te goed deed. De V. O. S. nutten hun jaarlijksch avondmaal in stilte en keerden Ingetogen huiswaarts. Alles liep goed van stapel en elkeen scheen voldaan over dien dag. KLVERDINGE. Groote heilige Zen ding. Zaterdag 18 November, te 6 urn 's avonds begint op onze parochie de groote heilige Zending. Het is tien jaar geleden, dat de laatste groote heilige zen ding plaats had!... Vóór tien Jaar hebben de menschen van Elverdinge flink beant woord aan den oproep hunner priesters. Dan was de kerk iederen avond stamp vol!... Er was ware godsdienstige geest drift onder het volk!... Nu zullen de Él- verdingenaren niet min geestdriftig ge hoor geven aan de opwekkingen hunner priesters. Er werd sedert maanden veel gebeden voor het welgelukken van die heilige zending!... Er is dus geen twijfel mogelijk: God zal die zending zegenen!... PITTEM. Vertrek van Missiezuster*. Op 17 November scheepten in te Ant werpen, vijf Zusters van Maria van Pit- tcm. Te Luebo (Kasaï), zullen ze een achtste misiepost stichten onder de be scherming van den H. Jozef, in de missie van de Paters van Scheut. ZANDVOORDE-bij-Ieper, Brand. Verleden Zondag, kort na de hoogmis, had een begin van brand plaats in het afdak der woning bewoond door Aloys Tim perman, Barsevilhoek. Dóór de bereidwil lige hulp der geburen kon de brand spoe dig gebluscht woorden zonder verder uit breiding te nemen. Alles bepaalt zich tot wat schade, die door verzekering ls ge dekt. 11 Novemberviering. Op 11 No vember had hier plaats de plechtige her denking van den wapenstilstand. Van 's morgens vroeg was de parochie bevlagt, niettegenstaande het slecht weder. Een dertigtal oudstrijders volgden hun bondsvlag om deel te nemen aan de plech tige Mis van 9 uur die gedaan werd tot lafenis der zielen onzer gesneuveldén. De gemeenteraad en een groot getal Inwoners waren ook aanwezig. Na de kerkelijke plechtigheid had een aanspraak plaats aan den voet van het gedenkteeken, door den Voorzitter Des- madryl. Een bezoek werd ook gebracht aan het Engelsch kerkhof, als blijk van erkentelijkheid aan onze bondgenooten, gevallen tot bevrijding onzer gemeente. Er valt te bestatigen dat de bevolking eerbied en ger -genheid koestert voor hare helden en den dag van den wapenstilstand in eere wil houden. Een banket sloot het feest dat gansch den dag in Innige vreugde en vrede ge vierd werd. PASSCHENDALE. Jubileum. He den Zondag, 19 Nov., plechtige Jubileum viering van de echtgenooten Vonhoorne- Vanhaverheke, die voer meer dan 50 jaar in 't huwelijk traden. Te 10 uur solem- neele Hoogmis, waarna ontvangst ten ge meentehuize. BRIELEN. Biljard-wedstrijd. In de herberg «De Tram» bij de velomaker, is er een biljard-wedstrijd voor het maken van de hoogste seriën tot Januari, waar aan 100 fr. prijzen. De stand voor het oogenblik is als volgtOscar Deweerdt, 98S puntenVaière Snick, 920 punten Maurice Hessel, 825 punten. De uitslag van de prijskaarting bij Jules Dewilde1. Joseph Carpentier; 2. Odiel Deberdt; 3. Henri Loyson; 4. Henri Ijefooghe; 5. Maurice Hessel. PROVEN. Werkongeval. Maandag morgen waren enkele betonbewerkers een werkhuis aan het oprichten op de wijk Godsgebeurte Plots viel een der zware betonnen palen ten gronde en kwam te recht tegen de beenen van een der werk lieden die erg gekwetst aan de zorgen van een geneesheer moest overgelaten wor den. Daarna werd hij huiswaarts gevoerd. Het slachtoffer is de genaamde Roger Vandevoorde, 27 Jaar, echtgenoot van Blanche Verhelst, Komstraat, Poperinge, werkend voor rekening van Mijnheer Madou, leper. HOLLEBEKE. V. O. S. herdenkt den Wapenstilstand. De klokken bonzen door de luchten, treuren en bidden om Vlaandrens gesneuvelde Zonen! Het orgel rouwt donker en zwaar! 9 Uur!... Solemneele ZielendienstLeeu wenvlag, trom en klaroen, met V. O. S. trekken ln stoet ter kerke. Om 10 uur aan 't Monument: Veld- marsch, Bloemenhulde, Rede. Daarna uitstap bij al de Leden. Te i.30 uur Banket in 't Lokaal, bij Pol. Het avondfeest! Te 7 uur in 't Lokaal, voor allemaal, 't Was Tralala, Met kostelooze Tombola! Zooals het placht, Laat in den nacht. Vierden de Vossen leutig feest En klonken, zongen om ter meest! LOO. Middenstandsbond. Zondag 12 November werd de winterperiode voor den Christen Middenstandsbond ingezet met een flinke voordracht, gegeven door Heer R. De Tavernier uit Torhout over "Rechten en plichten der Handelaars». De opkomst was bevredigend, maar al de aanwezigen kumien niet anders dan bekennen, dat hier opnieuw, zooals ten andere altijd, veel belangrijke punten aangeraakt zijn geweest Onder de voordracht werden verscheide ne moeilijkheden voorgelegd, die dan ook punten werden van bespreking en aldus de vergadering in een atmosfeer van le vendigheid en belangstelling deden verloo- pen. Geen enkele opwerping werd onbe antwoord gelaten; iedereen kreeg ten vol le voldoening, dank zij de duidelijkheid waarmede de geachte Heer Spreker zijn toehoorders weet te boeien. En nu nog een oproep tot onze feest- vergadering van December. ALLE leden met hun huisgenooten worden er ver wacht. Het Bestuur zal al doen wat het kan om de moeilijksten te bevredigen. Komt op in groot getal en maakt gebruik van 't gene U wordt aangeboden, in ruil van uw jaarlijksche bijdrage. Allen op post dus op de feestvergade- ring! WESTVLETEREN. Voordracht. Heden Zondag, te 6 uur, zal Meester Prin- zie een tweede voordracht houden over De vetmesting der varkens bij M. C. Peperstraete, Eyckhoek. De landbouwers zullen er aan houden deze voordracht bij te wonen; 't is zeer nuttig en tevens een aangenaam tijdver drijf. Aangifte der paarden, enz. Deze aangifte geschiedt wederom tusschen 1 en 20 December. Er zal een speciale zitdag gehouden worden op Zondag 3 December tusschen 8 en 11 u., bij Camiel Meeuw. Verleden jaar waren er enkele achter blijvers; deze zullen het dit jaar ook aanzien als een plicht om op dezen ge stelden dag hun aangiften te doen daar het zoowel voor hun belang is als voor het belang der anderen. Dus geen één mag ten achteren blij ven. ROESBRUGGE-HARINGE. Kroost rijke Gezinnen. Op vandaag Zondag 19 November, te 2.30 u. houdt de Bond der Kroostrijke Gezinnen zijne algemeene jaarlijksche vergadering in 't gewoon lo kaal. Tot die vergadering noodigen wij ieder familie uit die 4 kinders heeft of gehad heeft. Wij aanveerden nieuwe le den. 't Is zeer noodig dat al de groote huisgezinnen zich sterk vereenigen, opdat een Nationale Bond met gezag kunne op treden bij de openbare besturen ten einde het lot van de groote families te kunnen verzachten en opdat zij in aanzien zou den stijgen. Iedereen die in 't geval is doe meê! Het lidgeld, 12 fr., wordt betaald op de vergadering. Eten flinke spreker zal er het woord voeren en een prachtige tombola voor de aanwezige leden zal de kroon op 't werk stellen. Onze Bond bloeit, wij tellen 110 leden. Hij kan nog aangroeien en versterken. Wij verwachten minstens één lid uit ieder huis. STAVELE. Muziekmaatschappij St Cecilia». Woensdag a.s., 22 November, viert de muziekmaatschappij haar jaar lijksch feest. Te 9 uur solemneele Mis voor de levende en afgestorvene leden, waartoe de eereleden ook aanzocht wor den. Vervolgens optocht en bezoek aan eenige leden. Gezamenlijk noenmaal voor de werkende leden, een lustig uitstapje door de straten met nog enkele bezoeken aan herbergiers, spelende leden, waarna tegen 6 uur feestelijk avondmaal. Te 7 uur zeer stipt PRACHTIGE GOO- CHELAVOND door den Heer Dokter Belmans, de koning der goochelaars, de geheimzinnige man, een levend raadsel 1 Dit luisterrijk feest 3 uren lachen wordt gehouden in de nieuwe gemeente zaal voor eerst voor de heeren eereleden, die mogen vergezeld zijn van hunne vrouw of een vrouwelijk persoon van den huize. De werkende leden mogen desge- val enkel vergezeld zijn van hun vrouw. Om elkeen de gelegenheid te geven die onbegrijpelijke meesterstukken te gaan be wonderen wordt er Donderdag 23 Novem ber te 6 uur stipt eene tweede vertooning gegeven, mits de volgende geringe in komgelden 1' plaats3 fr.2' plaats t 2 fr. Kinderen in de schooljaren betalen halve prijs. Neemt uwe schikkingen, want zulke ge legenheden komen niet talrijk voor. 11 November. 't Was dien dag feest voor de oudstrijders. Met vaandel voorop trokken ze in groote schaar naar den gevraagden kerkdienst te 9 uur. Daarna hulde aan 't monument en bezoek aan eenige leden-herbergiers. Gezamenlijk noenmaal, uitstapje, feestelijk avondmaal en gezellig samenzijn. Eenvoudige, deftige en gemoedelijke dag. Hoenderbond. De leden van den hoenderbond die tot heden nog hunne jaargelden niet stortten, worden vriende lijk verzocht hieraan te willen voldoen om de rekeningen te kunnen opsturen en re gelmatig het maandblad te ontvangen, 't Is nu meer dan ooit noodig zich door aller hande middelen op de hoogte te houden van de doeltreffende methode van uit bating. Het bestuur neemt ook schikkin gen voor een tweede voordracht in De cember of Januari, waartoe de leden ten gepasten tijde zullen worden uitgenoodigd. Tooneel. Naar we vernemen is de vernieuwde tooneelgroep volop aan de studie der stukken welke ze schikken met de Kerstdagen aan het publiek voor te dragen. Geen moeite wordt gcspaar4 #Ö1 de faam van voordezen te benaderen. Met verlangen en belangstelling wordt dit eerste opvoeren tegemoet gezien. BOEZINGE. Boerinnegilde. He den Zondag namiddag, na de H. Familie der vrouwen, Algemeene Vergadering voor al de leden, met een bijzondere voor dracht over Afzet van tuinbouv.produk- tendoor Mijnheer Meersseman van Torhout. Jong en oud, wordt er al verwacht en... met liedjesboekje om de bijeenkomst aan genaam te maken. Florimontso. Heden Zondag avond, te 6 uur, in de feestzaal van de Jongens school, vertooning door het befaamd ge zelschap LOXOR onder de leiding van Professor Florimontso, Meester-Gooche- laar. De liefhebbers van escamoteurs zul len zich wel herinneren dat Florimontso niet de eerste de gereedste is in spiritisme, magnetisme, enz. Kaarten zijn te bekomen aan den in gang der zaal van af 5 36 uur. LAURENS HENRI Opv. van Laurens Robert (Huis gesticht ln 1869) BOEZINGE, Plaats Gareelmaker, Wollenhandel., Vel lenbewerker aan genadige prij zen en voordeelige voorwaarden. TAXI-VERVOER alle uren van dag en nacht. GROOTE AFSLAG op de zuivere Vlaamsche Wol: neemt de gelegenheid te baat! Vredesfeest. Op hoogdag van 11 November hebben de plaatselijke V. O. S.-sen gevierd met hert en ziel. De inzet was goed het jaargetijde, want hier vooral waren de mannen goed tegen woordig en zoo mocht het overige van den dag met feesten doorgaan. Nog nooit hebben onze jongens eenen heerlijkeren dag van broederlijk samenzijn beleefd. Zondag avond staken op hunne beurt de invalieden de voeten onder tafel bij Constant Desmedt en de stemming was er even wel. Bij vele V. O. S.-sen en Invalie den werd echter den wensch geuit toeko mende jaar eendrachtig samen te vieren. Davidsfonds. Zondag aanstaande, 26 November, te 6 uur, grijpt het tweede winteravondfeest plaats voor de leden van het Davidsfonds. Deze keer komt het nieuw dainestooneel aan de beurt. Verlan gend zien vele leden ernaar uit wat dit zal wezen. Niet-leden worden eveneens toe gelaten, doch moeten 3 fr. betalen per persoon. Aanbesteding. Uitslag der aanbe steding voor werken aan 't kanaal van leper naar den Ijzer, en uitmonding der paddevijverbeekS. Maddelein, Boezinge, 23.780,31 fr.H. Vanderghote, leper, 25.354,61 fr.Petillion Valeer, Boezinge, 28.355,80 fr., enz. Nu valt nog uit te wijzen wie met het werk zal belast zijn. Onbewaakten overweg. Maandag laatst reed Arsène Lemahieu en zijn zoon met eenen ijdelen beetenwagen, bespan nen met een koppel paarden, huiswaarts. Gekomen aan den onbewaakten overweg der Kapellestraat, ging Arsène zich ver zekeren of de trein van 9.33 u. niet in aan komst was. Een dikke mist belemmerde geweldig het zicht en daarom hurkte hij zich neer, hopende zoo het gerucht langs de rails te hooren. Op een wenk van den vader reed de zoon door, toen opeens de lokomotief van den aankomenden trein op enkele meters zichtbaar werd. Verschrikt trok men de paarden op zij, doch te laat, een der paarden werd door de lokomotief aangestooten en op den slag gedood. Ge lukkig dat er hier geen twee menschen- Icvens te betreuren vallen Hoeveel ongelukken zullen die onbe waakte overwegen nog meê brengen, en... kost het zoo 'n moeite ten minste op die plaatsen en vooral bij mistig weder te fluiten, hetgeen deze keer opnieuw stellig niet werd gedaan. Bedanking. Eerweerde Heer Pas tor van Westnieuwkcrke, de Eerw. Zus ters van zelfde gemeente, alsook de Fa milie Coene, bedanken uit ter harte alle Vrienden en Kennissen om hunne tegen woordigheid tijdens den Lijkdienst en éc Begraving van E. Zuster Germaine, en om hunne aanwezigheid in de Mis van Zon dag 11. te Boezinge. DEERLIJK. Onderhoor.Al schijnt de zaak van den stoutmoedigen bankroof van 80.000 fr., steeds met een duisteren geheimzinnigen sluier omhuld, toch blijkt net gerecht deze zaak niet prijs te geven, want het verder onderzoek is nu opgedra gen geworden aan een policieofficier van de geheime rechterlijke policiebrigade te Gent, aldaar gehecht aan het parket. Na verscheidene personen ten huize te heb ben onderhoord, heeft deze gerechtsdie naar thans ook ten gemeentehuize een zit ting gehouden en er een 20-tal personen onderhoord, zoowel met betrek tot dien bandietenroof als met betrek tot de nach telijke brandramp die in December 1932 het huis in asch legde, alwaar de bank filiale na dezer heropbouw, in een deel gevestigd was. Diefstal. 's Nacht hebben dieven ten nadeele van Maur. Bossuyt-Haerens, 5 lombaardsche vechtershanen gestolen, voor eene globale waarde van 700 fr. De bewoners waren uithuizig ter wille van een bruiloft in de familie. Vermoedelijk waren de dieven goed op de hoogte van dit feit, daar de diefte vóór 10.30 uur moet gepleegd geweest zijn, vermits de bewoners rond dat uur thuis gekomen zijn. In den Jongelingskring. Op heden Zondag 19 dezer, viert het muziek van den Jongelingskring zijn jaarlijksch Ce- ciliafeest. Te 2 J6 uur plechtig Lof, ge volgd door uitstap. Daarna in de feestzaal plechtige feestavond met cinemavertoo- ning over het leven van Dom Bosco. Hoeveel jonge meisjes, die lijden aan bloedarmoede, die altijd bleek zien, die zonder koerarie zijn, zullen van eenen gewissen dood gered worden door het ge bruik van THEOBROMA, dat haar op korten tijd nieuw bioed, nieuwen adem, nieuw leven zal schenken? Het is een GOED WERK, de goede THEOBROMA te verspreiden. In alle Apotheken; 14 fr. per flesch. DOODELIJKE VAL TE ZONNEBEKE Verleden week was de metser Camiel Keignaert bezig met herstellingswerken te verrichten aan het dak van het huis bewoond door Jules Busschaert, Roesela- resteenweg te Zonnebeke. Door eene tot nogtoe onbekende oorzaak gleed de lad der uit en de werkman plofte ten gronde. Seffens werd de geneesheer geroepen die vaststelde dat schouder en ruggebeen ge broken waren. Het slachtoffer werd on middellijk naar het hospitaal van leper overgebracht alwaar het nog denzelfden nacht overleed. Maandag had alhier de begraving van den ongelukkige plaats onder een groo- ten tóeloop van volk. De Muziekmaat schappij Ste Cecilia waarvan hij wer kend lid was, nam er insgelijks deel aan en op het kerkhof sprak M. Jeroom Pat- tyn namens de Maatschappij, een aan doenlijke lijkrede uit. Gijverinkhove-Hoogstade-S' Rijkers BOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN Op Zondag 26 November, wordt ln het Gemeentehuls te Hoogstade, de jaarlijk sche vergadering gehouden voor den Bond der Kroostrijke Gezinnen. Daarna prachtige tombola. Als Redenaar treedt op Mijnheer Le- mayeur van Deerlijk, een onzer beste propagandisten onzer provintie. Alle huisvaders en huismoeders van den Bond en van het Omliggende, worden dien dag verwacht. Begin te i uur 6tipt. HET BESTUUR. van den Raad van het Provinciaal Middens tandsverbond van West-VIaanderen Op Zondag 5 November LI. werd een zoo belangrijke als druk bijgewoonde ver gadering gehouden te Roeselare, voor den Raad van het Provinciaal Middenstands- verbond van, West-Vlaanderen. Als eerste punt werd een overzicht gegeven over het veel omstreden vraagstuk der coöperatie ven. Wat den Middenstand het meest grieft is het niet belasten der ristournes die wel degelijk een winst zijn. Die be lasting alleen zou een 10 millioen in de Staatskas brengen en eene oneerlijke me dedinging tegenover de Middenstand weg nemen. Immers 't zijn niet meer de le den alleen die in de coöperatieven hun aankoopen doen maar meer nog de ge wone burgers, dit met het vooruitzicht op de uitgekeerde ristournes. Waarom wacht de Kegeering om aan dergelijken wantoestand een einde te stellen? Tweedens werd gehandeld over den toestand der gemeentefinancies. WIJ on derlijnen voor vandaag alleen dit, na melijk dat door de maatregelen door de Regeering tegenover de gemeenten ge troffen de opcentiemen noodzakelijker wijze fel de hoogte zullen moeten inge dreven worden, zelfs dan wanneer dit absoluut onnoodig mocht blijken. Doch door die verhooging zal de Middenstan der weeral de dupe zijn gezien de ver houding van 25 op wedden, loonen, pen sioenen, tegenover 60 voor het bedrijfs- inkomen dient behouden te worden. Be slist ls geweest praktische voorstellen te doen aan onze gemeenten. Het derde punt betrof de winterwer- king. Vanaf den Landsbond langs de Provinciale Verbonden die weeral de Ar rondissementsverbonden zullen bereiken dient leiding gegeven te worden, die dan door de plaatselijke afdeelingen zai uit gewerkt worden. Doch die plaatselijke vergaderingen dienen goed voorbereid, zelfs meer luidruchtige propaganda dient gedaan en de pers bewerkt. Ook de jeugd kan en zal hun een daadwerkelijke hulp verleenen. Op die vergadering, die te be langrijk is om er enkel dit vluchtig re laas aan toe te wijden, hopen we terug te komen. aSH3833BCSSQ23a39BS9BHSSBSa9 DE BUITENGEWONE BEGROOTING DIEFSTAL MET INBRAAK Op 11 November was geheel het gezin Alidore Samyn naar het Oud-Strijders- feest gegaan, en, bij hun tehuiskomen vonden ze de achterdeur open. Bij on derzoek bestatigden zij dat hun 800 fr. ontstolen was. De dief was ingebro ken langs het dak. VREESELIJKE MOORDPOGING De vermoedelijke dader aangehouden. Maandagavond rond 17 u. ging zekere Marie W. eene boocRchap doen bij de alleenwonende winkelierster Dieremaker Leonie, wonende in het Dorp. Zij vond echter de deur gesloten en hoorde hulpkreten van binnenhuis weer galmen. Daarop verwittigde zij de geburen, die toegesneld kwamen en het huis binnen drongen, alwaar zij in de achterkeuken voor een schrikkelijk schouwspel stonden. Leonie Deriemaker lag met eene koord rond den hals, bijna verwurgd en met bloed besmeurd ten gronde, uitgeput van krachten, door zich te verdedigen tegen haren aanvaller. Door het toesnellen der geburen heeft de schurk zijn gruwelijk ontwerp niet ten uitvoer kunnen brengen en de vlucht genomen langs de achterdeur dwars door de velden. De plaatselijke Rijkswacht heeft geen moeite gespaard ten einde den dader te ontdekken en is er in gelukt zekeren J. P. aan te houden, die maar eene droeve faam geniet en waarschijnlijk nog voor andere diefstallen zich te verantwoorden heeft. Diefstal was de drijfveer van zijn mis dadig opzet. Mocht het gerecht ditmaal den waren dader vasthebben en hem een strenge straf tcedienen ten einde de streek veilig te maken. De gendarmerie verdient waarlijk hul de gebracht voor den iever met dewelke zij het onderzoek leidde. Nu zoekt men of er geen verband be staat in deze moordpoging en bovenge melde diefstal. NAKLANK VAN HET DOODELIJK RIJONGEVAL De voerman D..., die over deze zaak aangehouden werd, komt weer in vrij heid gesteld te worden. iBanisasBBaEzaaBSBB&BSSsmsBB VREF.SELI.TK ONGEVAL AAN EEN ONBEWAAKTEN OVERWEG IN FRANKRIJK Op de lijn Lunéville-Badonville, aan een onbewaakten overweg, werd een auto door een trein gevat en in splinters ge slagen. Twee inzittenden werden gedood en een gewond. IBBEQIIBSBaBSaSQSBBBSSBSBaSBaa VLIEGTUIG STORT OP EEN DAK TE BROOKLIJN Drie dooöen en een gewonde. Te Long-Island, in Amerika, beden zich in den vroegen morgen een zevental jon gelui aan aan het vliegveld om een ma chten te mogen huren. Daar een hunner in het bezit was van een brevet van pi loot werd aan hun verzoek Voldoening ge geven. Vier van hen stapten in. De tocht duurde evenwel niet lang. Het vliegtuig kwam terecht op een dak en drie der inzittenden werden gedood terwijl de andere, alhoewel deerlijk gekwetst, toch kon gered worden. GEHEIMZINNIGE MOORD TE ANTWERPEN Zaterdag 11 November, werd in een der winkeltjes aangebracht onder de mid denstatie het lijk ontdekt van een jood- sche oude vrouw. Op zelfde plaats en op zelfden datum werd haar man over 15 jaar ook op zelfde manier om het leven gebracht. De daders zijn niet gekend en mogelijks heeft men hier te doen met een bloed wraak. TREINWACHTER DOOR TREIN VERMORZELD TE CIJMPTICH In de statie van Cumptich, nabij Pe- plnster, werd een treinwachter door een goederentrein gesnapt en op het spoor gesmakt waar hij vreesaiijk verhakkeld terug gevonden werd. DRAMA VAN HET WANGEDRAG TE SINT-JANS-MOLENBEEK Zondag 1.1. heeft te Sint-Jans-Molen- beek een man zijn minnares met twee revolverschoten neergeschoten en erg ge kwetst. De moordenaar, die gehuwd was en va der, pleegde nadien zelfmoord. De man handelde uit jaloerschheid. VEERTIENJARIG MEISJE LEVEND VERBRAND TE CHARLEROI Ben veertienjarig meisje uit Charleroi was bezig koffie te bereiden en stond op zeker oogenblik met den rug naar de stoof gekeerd. Plotseling vatten de kleederen van het meisje vuur en het ongelukkig kind gelees weldra een levende fakkel te zijn. Voorb jgangers kwamen ter hulp en trokken de sleederen haar van het lijf maar niets kon baten en enkelen tijd na dien stierf het ongelukkig meisje aan de opgelcopen wonden. HOOFDZETEL: Bestuur: R. Mortier GENT, Lange Meire, Nr 2 (Kouter) i BIJHUIS: Theorie - Praktijk - Lessen op den auto zelf - Rljoefeningen Gemak van betalihg KORTRIJK. Gentschensteenweg, 21 Vakantieieei-.ngen. De buitengewone begrooting werd aan de leden van den Senaat uitgedeeld. Hier op zijn kredieten geopend ten bedrage van 1.101.837.528 frank. Er worden voor meer dan 700 millioen voorzien voor produktieve werken, t. t. z. groote openbare werken, verbetering der wegen, nieuwe universiteitsgebouwen, enz. 400 Millioen worden voorzien voor de in richting van de landsverdediging door het bouwen van versterkingen en het aan- koopen van nieuw materiaal. 1BSBBBGS Minister Poullet heeft er nu nog de griep bijgekregen. Minister Tschoffen ver vangt hem voor het groot werk van zijn Departement, 't Beste is er in elk geval bij M. Poullet af. Hij is trouwens eenige maanden in zijn 66' jaar. In de bestendige Commissie is gister de Begrooting van 't Ministerie van Sociale Voorzorg besproken. De Gouwheer van West-VIaanderen, H. Baels, is laatstleden Zondag in zijn ge boorteplaats (Oostende) geestdriftig ge huldigd. De socialisten hebben niet meegedaan. De Provincieraad van West-VIaanderen zal den 21 November vergaderen. staan zoo maar 13 punten aan de dagorde. ISS&ÜQSEianBBBBEOBBBEBBBBBilBB FRANKRIJK DE BREUK BIJ DE SOCIALISTEN. De breuk bij de Socialisten is nog toe genomen. Nog zeven parlementaire leden van de Socialistische groep zijn uit de oude groep getreden en hebben zich ge voegd bij de groep Renaudel. FURIE TEGEN DE STANDBEELDEN Te Terbeurden, alsook te Pacy-sur- Eure, werd het standbeeld van Briand, erg beschadigd, door een man die ver klaarde aldus gehandeld te hebben als protest tegen de vroegere vredespolitiek van Briand. Als weerwraak werd door een pacifist ook het standbeeld van Paul Deroulède te Parijs met hamerslagen gedeeltelijk ver nield. Zulks als protest op den aanslag op de standbeelden van Briand. BEGROOTINGSTEKORT VAN 5 MILLIARD. De begrooting werd door de Fransche regeering ingediend en voorziet een te kort van 5 milliard 363 millioen voor 1934. Zulks is nogmaals het bewijs dat de Fran sche regeering niet durft of niet in staat is tengevolge het parlementarisme het evenwicht der begrooting te verwezenlij ken. RECHTSTREEKSCHE ONDERHANDE LINGEN MET DUITSCHLAND Naar een telegram ut Parijs van Woens dag 1.1. zou de Fransche regeering bereid zijn rechtstreeksche onderhandelingen te voeren met Duitschland, eerstens nog maar voor een regeling van het Saarge- bied. TE GENEVE DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE MISLUKT De ontwapeningsconferentie te Genève schijnt totaal mislukt sedert Duitschland er uitgetreden is. De voorzitter Hender son dreigt met ontslag zoo de werkzaam heden niet worden doorgedreven en de vice-voorzitter, M. Politis, heeft Genève verlaten omdat de Itaiiaansche en Engel- sche afgevaardigden niet willen terugkee- ren naar de conferentie. VEREENIGDE STATEN DE DOLLAR ZAKT NOG De dollar zakt nog steeds voort. Don derdag was hij gevallen op 21 Belgische franken. De kapitaalvlucht uit Amerika groeit ook met den dag en men beraamt dat tognogtoe meer dan 2 milliard dollar uit het land gebracht werden. Roosevelt heeft ook zijn staf ver anderd, de minister en de hooge ambte naren van de Schatkist, die het niet meer eens waren met Roosevelt's munt- politiek, kregen verlof of namen ont slag, zoodat Roosevelt nu de leiding van de Schatkist op zich heeft genomen. ISBHÏieBaHBBBBaBHSBBBVaBIBBaBB LAATSTE BERICHTEN FRANKRIJK SCHERPERE MAATREGELEN TEGEN VREEMDE ARBEIDERS Parijs, 16 Nov. De Kamercommissie van Arbeid heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat door den H. Pelle werd ingediend en dat ten doel heeft de wet op de bescherming van de eigen arbeiders aan te vullen in dezen zin dat hare toepassing doelmatiger zijn zou. Bedoeld wordt een strenger toezicht op de toepassing te verkrijgen. De goedkeuring van dit voorstel heeft in Belgische kringen in Frankrijk groote vrees gewekt. !BB5223BSHaiSjiSaBE&S2£SlS:382B UITSLAGEN VAN ZONDAG LAATST II' Afdeeling Bevordering. A. A. MoeskroenF. C. Tielt 43 S. K. RoeselareR. S. Waregem 91 C. S. leperStade Moeskroen 22 Wevelgem Sp.F. C. Roeselare 00 S. C. MeenenS. K. Zwevegem 13 S. K. HeuleR. C. Bissegem 12 Daring Blankenberge—F. C. Izegem 81 II* Afdeeling Provinciaal. S. V. KortrljkS. V. Nieuwpoort 22 U. S. Dottenijs-S. K. Sint Baafs 23 G. S. MiddelkerkeR. C. De Panne 31 F. C. WakkenVerbr. Wevelgem 40 F. C. TorhoutKuurne Sp. 11 W. S. Lauwe—E. G. Gistel 4—1 S. V. VeurneF. C. Poperinge 34 III* Afdeeling Reeks B. S. K. Wevelgem—S. K. Geluwe 2—2 III* Afdeeling Speciaal Reeks C. S. C. Meenen—C. S. leper 32 IV* Afdeeling Reeks A. G. S. MiddelkerkeS. V. Nieuwpoort 70 R. C. De PanneS. V. Veurne 42 DiksmuideV. V. Koksijde 51 IV' Afdeeling Recks D. S. K. ViamertingeStade Moeskroen 03 Wervik Sp.S. K. Geluwe 81 Juniors Reeks B. C. S. leperWaregem Sp. 23 Scholieren Reeks B. F. C. PoperingeKortrijk Sport 23 F. C. POPERINGE ONZE SCHOLIEREN, welke met veel onkans ai te rekenen had, verloor het pleit tegen Kortrijk met 2-3. Ware Priem wat minder traag voor het doel geweest, dan was het resultaat zeker omgekeerd geweest. Over 't algemeen biedt de ploeg toch minder samenhang dan in 't begin van 't seizoen, en onze jongeren zullen er zich duchtig moeten op toe leggen hieraan verbetering te brengen, want 't is de eer ste vereischte om schoone uitslagen te boeken. Er zijn goede elementen genoeg in de ploeg, men mag zelf$ zeggen dat het alle goede elementen zijn, maar voet bal wordt met clt' man gespeeld, die sa men moeten werken als één. ONZE TENORS VAN li" B. deden het beter en kegelden alle pronostieken om ver doftr Veurntt in eigen vesting netjes te gaan afdrogen: dat was nu eens een blijde verrassing. En 't schoonste van de historie is wel dat de overwinning te danken is aan een fijn en technisch zeer hoogstaand spel, bijzonderlijk in de 1* helft, een spel dat Veurne oprecht heeft verbluft. Onze cen- terhalf is daar weer eens de machtige stuwkracht der ploeg geweest zooals hij weleer zoo dikwijls was. Hij heeft zijn flauwe prestatie van den match tegen Dottenijs rap doen vergeten. De kapi- teinstitel berust in goede handen. Alle spelers gaven trouwens ruimschoots vol doeniug, enkel onze linker-back en onze linker-half verflauwden naarmate de match vorderdedie twee moeten ont houden dat men niet alles tegelijk kan doen. Gelukkiglijk kon het te Veurne niet veel kwaad, maar ware 't resultaat anders geweest, ze zouden de eersten zijn om zich zelf om hun flauw optreden en zijn oor zaken te verwijten. Een koude dag is precies geen volle winter, en daarom moe ten we er niet meer woorden aan verspil len. Het heroptreden van keeper Minne werd gulhartig begroet, en is van aard zijn ploegmaten groot vertrouwen in te boezemen. Heden Zondag spelen de jongeren op nieuw thuis tegen S. K. Roeselare, de eerste ploeg die hen een klopping toe diende dit seizoen. Nu ze daaromtrent volledig optreden, en vooral voor eigen publiek spelen, kan het wel een Popering- sche zege worden, mits onze jongens zich door onkans niet laten ontmoedigen en spijts alles trachten goed samenspel te vertoonen. 's Namiddags, te 2 uur, ontvangt onze eerste ploeg het bezoek van Wakken, en, nu onze ouderen er zoo goed voor staan, en zonder uitzondering de noodige form hebben, durven wij geen oogenblik aan hunne zege twijfelen. Deze match moet voor hen een gelegenheid zijn om al hun kwaliteiten te toonen. Mits doorgeven van 't begin tot 't einde, zooals tegen Dottenijs en Veurne en andere, zonder overdreven zelfvertrouwen, zou Wakken hier wel een zware nederlaag kunnen oploopen. Wij rekenen er op dat Hauspie's mannen de zen pronostiek eer zullen aandoen. Heden Zondag ook trekt ons III' Spe ciaal naar Watou om er de lokale ploeg in vriendenmatch te ontmoeten. We ver wachten van onze jongens een fair en deftig spel. HÉT BESTUUR. VOETBALKALENDER ZONDAG 19 NOVEMBER 1933: II" Afd. Bevor. II" Afd. Prov. III» Afd. A: III» Afd. B: III» Afd. Sp. C: IV» Afd. A: »s Afd. Juniors B Scholieren B: F. C. Izegem-C. S. leper. Poperinge-F. C. Wakken. Nieuwpoort-S. V. Veurne. De Panne-U. S. Dottenijs. E. G. Gistel-Middelkerke. S. Staden-F. C. Zeebrugge. S. K. Geluwe-Wervik Sp. C. S. Ieper-S. V. Kortrijk. V. V. Koksijde-De Panne. Nieuwpoort-Diksmuide. S. V. Veurne-Middelkerke. S. C. Meenen-C. S. leper. Foperinge-S. K. Roeselare. 1. NAAR BRUSSEL op Woensdag 22 Nov. ter gelegenheid van den groote voetbal match tusschen de ROODE DUIVELS en SPARTA PRAAG. Prijs: 42 frank. Afreis uit Poperinge te 14.30 uur. 2. NAAR BRUSSEL op Zondag 26 November voor den grooten match tusschen de ROODE DUIVELS en DENEMARKEN, aan dezelfde voorwaarden als hierboven, doch met afreis te 8 uur. Laat U aanstonds inschrijven bij on zen vertegenwoordiger te POPERINGE: Den Heet- P. VAN BRUWAENE, Noordstraat, 16. AANGEKONDIGDE KOERSEN TE ALVER 1NGEM. Op Zondag 19 November, te 5 uur, in de zaal Ca sino», bij Remi Vandermeeren, GROOTE ROLKOERSEN. Aangeworven rennersDesmedt J., De smedt A., van AlveringemSteene R. en Deschuymer A., van De Panne; Morent A. en Bouttelegier, van Langemark; Tour- louse F., van Woumen; Brutsaert A., van Adinkerke; Haspenslach E., van Stavele; Tack R., van Lombartzijde; Seys J., van OostduinkerkeLeemans en Dherd, van Houtem; Vlaminck L., van Izenberge; Lanaeye C. en Marrames M., van Wulpen. ISSSB2KH:iCS&aB£2h2aS2:23aSS£BB DOODELIJK VERKEERSONGEVAL TE LICHTERVELDE Nabij Lichtervelde werd een gespan, gevoerd door zekeren Vander Beke, uit Pittem, door een autocamion aangereden. Deze was bestuurd door A. Van Coillle uit Torhout. De paardengelieder werd onder dsn auto doodgereden en het paard erg gekwetst. Na de eerste aanrijding reed de auto dan tegen een tweede gespan dat het eerste volgde, gevoerd door Ver- plancke H. uit Ruddervoorde, voerder voor rekening van Desender van zelfde ge meente. Geleider, paarden en kar werden in de gracht geworpen zonder groote schade. Een derde gespan volgde, en de paarden ervan sloegen op hol wat de ver warring nog vergrootte. IBaflBSB&SBBBBBaSBBBBBBSBBaBB GROOTE KEUS VAN Schilderboeken, Leesboekeft, Ge kleurde potlooden, Schilderdoozen. Groote keus Passerdoozen, Drukdoozen, enz., enz., bij SANSEN-VANNESTE Gasthuisstr., 15, Poperinge. ■0^ W LANGEMARK De St Jansgilde voert op, den Zondag 19, Zondag 26 en Maandag 27 November, respectievelijk te 3 en 6 uur, het drama DE BROODDRAAGSTER Kaarten aan 5 en 3 fr. bij R. Parret, Poststraat. POPERINGE. Langhoirs Victorinen. Op Dinsdag 21 November, te 6 uur en Woensdag 22 November, te 6 uur, in het i' Palace-Theateropvoering van MENSCHWORDING drama, HOO- GER OP operette. Kaarten te beko men bij M. Benoot voor den Dinsdag en bij Ad. Vandecasteele voor den Woensdag. BOEZINGE. Davidsfonds. Op Zondag 26 November, te 6 uur, opvoering van HEDWIG von HEIDELBERG drama, en «TANTE», klucht. Niet- leden 3 fr. Voor de leden kosteloos. POPERINGE. Katholieke Kring. Zondag 26 November, opvoering te 6 uur door de Vrouwelijke Katholieke Burgers- jeugd», van «DE TRAGE TOCHT», symbolisch spel, en SOFIE klucht. Kaarten aan 5 en 3 fr. te bekomen in den Katholieken Kring MERKEM. Op Zondag 19 November, te 5 uur, in de zaal bij de Onderpastorij, opvoering door de P advinder&groep Krlstus-Koningvan Roeselare, ten voordeele der goede werken, van HER MAN'S OFFER», drama en «WAAR IS 'T SPOOK gebarenspel. Kaarten aan 5 en 3 fr. bij de raadsleden van den Jon- gelingenbond. POPERINGE. Roeysche Barbaristen. Op Zondag 17 en Maandag 18 Decem ber, in den Stadsschouwburg, opvoering van DE GRAAF DE SAINT GERMAIN drama, en DAAR IS MIJNHEER klucht. Begin te 5 Vi uur. Kaarten aan 6 en 4 fr. bij Wed. Denut, Casselstraat. Voor alle antwoord 0,75 fr. voor regel bijvoegen, a. u. b. TE KOOP neste Kamicn, zoo goed als nieuw, uit oorzaak van aankoop van auto. Adre» ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Pop. Ljarmonium, bij H. Simoens, Rijsels'een- weg, 58, leper. 1 lljflj] Schoone Duitsche Hoppezoogera aan genadige prijs, bij Alois Top, 63, Poperinge. foede Studiepiano aan zeer voordeeiigea prijs. Te bevragen bij L. Kindt-Maes, 37, Reningelststeenweg, Poperinge. Woonwagen van 7 meter lang, zoo goed als nieuw, bij Leon Prosée, Kattestr., Roeselare. I7oHure-Kar, dienstig voor bakker, la goeden staat. Zich wenden bij Jules Verfaillie, Poelkapellestr., 18, Langemark. Voiture met wielen op caoutchouc, lede ren kap, onlangs nieuw, alsook mon teering voor paard. Adres tei drukkerij 15, Gasthuisstraat, Poperinge. Cchoone Cuisinière, zoo goed ais nleu. Zich wenden Veurnestr., 58, Poperinge. GEVRAAGD Qoede Meid, van den buiten, Katholiek zijnde, minstens 20 jaar, om huishou den te doen. Zich wenden: Papestraat, 31, Izegem. Meid, burgerskeuken kennend, in gezin van 2 personen. Peter Benoitstraat, 1, Kortrijk. f oede Meid, wat keuken kennend. D# Haernestraat, 6, leper. Heftige Meid om in huishouden te hel- pen. Zich wenden bij Wed. Bossaert, Guido Gezeilestraat, 8, Poperinge. JJeftige Meid. Elverdingestraat, 26, leper. I eermeisjes voor het breien met de ma- chien, bij Remi Dequeker, bij «'t Cout- hof», Poperinge. foede Meid, 17 tot 20 jaar, in gesloten huis (twee personen). Neermarkt, 1, leper. VRAAGT PLAATS f ediplomeerde Chauffeur voor camion of luxe-auto. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. Jongeling, op de hoogte van alle boeren- werk. Adres ter drukkerij, 15, Gast huisstraat, Poperinge. Meisje, 15 jaar, als meid, Zich wenden bij Leon Ployaert, Neerplaats, 8, Dik- kebusch. TE HUREN Welgelegen Herberg, in de Ieperstraat, Au Due de Brabant». Inlichtingen: 2, Boeschepestraat, Poperinge. IJerberg De Kruisstraatmet half ge- met land, gelegen Molenstraat, Zon nebeke. Zich wenden: Brouwerij Donck, Lombaardstraat, 8, leper. |3E33BE|j2QSaSS5BaSBSBSaSSaBia leper, 11 Nov. Tarwe 58-60; koren 42-54; haver 54-55; brouwersgerst 58-60; voedergerst 47-50; erwten 86-88; paarde- boonen 84-86; aardappelen 15-18; boter 19-20; eieren 0.85-0.90; zwijnen 130-170, per kgr. 6.00; strooi 12-14; korenstrooi 9.00-10; haverstrooi 8.00-9.00; tarwestrooi 9.00-10; hooi 35-37; klaverhooi 40-43; lu- zernhooi 44-46; vlas 56-58; klaverzaad 1500-1600; voederbeeten 50-55. Kortrijk, 13 Nov. Witte tarwe 60-70; rogge 40-50haver 53-57paardeboonen 70-80; gerst 50-60; hooi 35; strooi 11; aardappelen 17-18; voederbeeten 6.00; vreemd lijnzaad 107.50; inlandsch lijnzaad 105; inlandsche lijnzaadkoeken 83; ni traat van Chili 92; ammoniak sulfaat 75; lijnzaadolie 181.25; koolzaadolie 300; vlai der Leie 0.40-1.00; wit vlas 6.00-13.50; vlas op den grond geroot, 4.75-6.50; oude suikerijboonen 39; nieuwe id. 50; tarwe bloem 107; inlandsche zemelen 62; gorte zemelen 55; boter 20-21.50; eieren 0.75- 0.83; Turksche tarwe Plata 51; id. Cin- quantino 63. VEEMARKT. .Te koop gestelde die* ren 266; 119 koeien, den kilo op voet 4.00; 102 vaarzen, 5.50; 18 stieren, 4.7522 os sen, 5.50. Diksmuide, 13 Nov. Boter 18-20; eieren 0.80-0.85; aardappelen 15-20; tarwe 60-62; rogge 50-52; haver 54-56; strooi 12-14; hooi 30-35; voederbeeten 6.00-7.00; brouwersgerst 70-72. Roeselare, 14 Nov.. Tarwe 60; rogge 42haver 55maïs 51id. Cinquantino 62; boekweit 103; voedergerst 51; zomer en wintergerst 70; erwten 86; paardeboo nen 85; lijnzaad 102; lijnmeel 91; ruw vlas 80-105; voederbeeten 5.50; aardappe len: Krugers 22; industries 17; Geldersche muizen 18; vainqueurs 15; klaverzaad 8.00; tarwestrooi 10; rogge- en haver strooi 9.00; weidehooi 25; klaverhooi 30; luzernhooi 35oude suikerijboonen, be schikbaar 1933, 34nieuwe groeite 1934, 50; tabak 6.50-7.00; koolzaadolie 305; lijnzaadolie 182.50; nitraten 90; ammoniak 75; cylviniet 14/16. 23; id. 20/22, 35; chloorpotasch 40 70id. 50 95 zwa- velpotasch 48%, 125; cyanamide 69; kalksalpeter 85Thomasslakken (scoris), op wagon Charleroi 14/16, 1.65; nitro- choux, 1.80; fertiphos 38-42, 73 560 vig- gens, gemiddeld per kilo 6.50-7.00; boter 19; eieren 0.65-0.70-0.75. Anderlecht, 15 Nov. VEEMARKT. Te koop gesteld 1828 stuks: 407 ossen, den kilo op voet 4.30-6.30; 99 stieren, 3.85- 5.40; 1322 koeien 3.85-5.30. Veurne, 15 Nov. Tarwe 60-62; haver 54-56; rogge 50-52; gerst 50-55; erwten 100-110; paardeboonen 74-76; klaverzaad 6.00-7.00; aardappelen 15-20; voederbee ten 6.00-7.00; hooi 250-350; strooi 60-90; boter 17-19; eieren 0.85-0.90; eieren van eenden 90. Anderlecht, 16 Nov. KALVER MARKT. Te koop gestelde kalveren 1446; gemiddelde prijs per kilo op voel 5.00-8.25. Tijdens de week toegekomen, 1634 stuks. Poperinge, 17 Nov. Tarwe 65; rogg6 60; haver 50; aardappelen 16; boter 17-19; eieren, kleine 0.60, gewone 0.80; hoppe (opbrengst 1933) balen: verkoopers 1153 fr., koopers 1125 fr., cultuur van 1050 l 1200 fr. IBBBBBBBBBBBHffliSBIiBBBBBBHBB8B Is een tafel eerst dsn, wanneer er een goed gelukt feestgebak op prijkt. Vele raadgevingen voor alle feeste lijke gelegen- beden biedt U bet nieuwe recepten boek Bakken maakt vreugde 60 biads. met veel gekleurde illustra ties. Prijs fr. 1.50 met een kosteloos stsal maïsbloem <Gustln>. Verkrijgbaar bij Uw leverancier of, Indien niet voorbanden, vraag het boekje togen opiending van fr. MO in postzegels asn Dr. A. Oetker's Fabrieken Brig N V. Brussel 3 (Schacrhrek)

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1933 | | pagina 4