25 fr. NOTARIEËLE VERKOOPINGEN TWEE WOONHUIZEN n. FINA ZAAILAND, WEIDE EN MEERSCH ZAAILAND ZAAILAND ZAAILAND ZAAILAND MEERSCH ZAAILAND WEIDE ZAAILAND EEN SCHOON WOONHUIS SCHOON HANDELSHUIS EENE WEIDE-BOOMGAARD L - HOFSTEDE II. ZAAILAND H. 0-97-40 III. ZAAILAND H. 0-22-50 STERKE TAILLIE EN EIKEN PLANTSOENEN te poperinghe. SCHOONE HOFSTEDE EN 4 HA. 17 A. 15 CA LANDEN EENE WEIDE c. - Gemeente westvleteren 23 A. HOOILAND (meersch) EEN GERIEFLIJK WOONHUIS TAILLIE OP STAM HOFSTEDEKE EEN WOONHUIS EEN SCHOON BURGERSHUIS devos te Wervik de tavernier te Langemark VOORNAAM WOONHUIS WOONHUIS DE HOFSTEDE DE HOFSTEDE MEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN. n. SCHOONEN HOVENIERHOF HOUTWAREN HOUTWAREN BOERALAAM, KUIP- EN KERNALAAM, MENAGIEGOEDEREN EN BEESTIALEN HOUTWAREN DE GEBOUWEN VAN EEN HOFSTEDEKE BERICHTEN HUIS gemeente steenkerke. TAILLIE OP STAM ghekiere te Meenen. WOONHUIS WOONHUIS HOUTWAREN BOUWGROND n. tafeldienen AUTOBEZITTERS! TE KOOP schoon renteniershuis bouwgrond. OPGEPAST! 14 FRANK HET 1000 PLUIMVEE klaverzaad ALLO! ALL01 R0ESBRUGGB DAMES EN JUFFERS! GROOTEN AFSLAG OP DE PERMANENTEN SNOEIEN EN BESPROEIEN UIT TER HAND TE KOOP HOFSTEDE LANDBOUWERS! OPGELET! CENTRALE D'ONDULATIONS PERMANENTES PERMANENTEN AAN 40 EN 50 FRANK KOEIVELLEN MARIUS LAUWERS CORNETTE-SABBE VERSCHEIDENE HOFSTEDEN A LA MODE PARISIENNE Leg meel ROESELARE SNIJKURSUS EEN AUT03US LANDB0UWKANT00R DER ALGEMEENE SPAAR- EN LIJFRENTKAS BEZORGT GELDLEENINGEN aan landbouwers oor uitbreid^ REGISTRATIEKOSTEN helft tegenover andere leeningen. INTRESTEN 4,25 op leeningen van min dan 20.000 frank. Studie van den Notaris POLLET te Eessen. Studie van den Notaris CASSIERS te Poperingho l'IT TER HAND TE KOOPEN. met 19 aren 80 centiaren land TE BOESINGHE, ngst de Molenstraaat, bewoond door de Weduwe Peiren en de Weduwe Bekaert. ll2J5E2ÖHïB*B23IBSlSHBBBBBSi Studiën van de Notarissen DE COCK te Yper en VAN EECKE te Poperinge. I. OP WOENSDAG 29 NOVEMBER 1933 te 1 uur namiddag, In bet Chocolade- en Suikergoedfabriek FINA», Ed. Picrsstraat, TE YPER, OPENBARE VERKOOPING van Groote hoeveelheid chocoladevormen S ijzeren chocoladeovens, 2 bains-marle, kloptafel (tapoteuse), kreemtafel, op- haalbak (asoenseur), chocoladebakken, koperen marmieten, 8 koppels cylinders met bêti voor drops, 20 bakken stijfsel, pleisteren vormen voor het vervaardigen van kreemchocolade en pralienen, blikken dropsdoozen van verder fabrlekgereed- schap, copieerpers, trapladder, 2 weeg schalen, kruiwagen, steekkar, tafels, stoe len, winkelramen en -rekken, kassen, lessenaars, bureelen, hanglamp en verdere stoffeerende meubelen, groote hoeveelheid listen en brandhout. Met gereed geld. OP DONDERDAG 30 NOVEMBER 1933 te 2 u. namiddag, in Ivet Hótel du NordStatiestraat, te Yper, OPENBARE VERKOOPING van het gekend Fabriek v. Chocolade en Suikergoed met ruime inrijpoort, bergplaats, gas- en electriciteitstoesteller., centrale verwar ming en 2 aren 57 centiaren bebouwden grond en erf TE YPER, ter noordzijde der Bd. Fiersstraat, dicht bij de Maloulaan, op kleinen afstand van de Statie, Zichtbaar alle weekdagen. Handslag met de gelatelling. |B32£2S3S£B£lSB3BBHËliB!3BBB8&B Kantoor van den Notaris EM. THEVELIN te Meessen Studie van den Notaris PAUL DEGRYSE te Becelaere OPENBARE VERKOOPING van TE LOCRE, WESTOUTRE EN RENINGHELST gesteld in één zitdag op DINSDAG 21 NOVEMBER 1933 om 2 uur namiddag, in de Verhoorzaal van het Vredegerecht te Meessen, en ten overstaan van den Heer Vrederechter van het kanton. GEMEENTE LOCRE. KOOP EEN: langs het Hagelstraatje, sectie A, Nr 337, groot 68 a. 50 ca Gebruikt door Elle Deifly tot 1 Octo ber 1935, mits 548 fr. 's jaars boven de lasten. GEMEENTE WESTOUTRE. KOOP TWEE: bij den gravier naar Boeschepe, sectie A, Nr 691, groot 82 a. 10 ca. Gebruikt tot 1 October 1935 door Be- t»it Hardeman, mits 639 fr. Jaars, bo ren de lasten. KOOP DRIE: sectie D, Nr 90/a, groot 75 a. 88 ca. KOOP VIER: sectie D, Nr 101, groot 18 aren. Gebruikt tot 1 October 1935, door Achille Onraedt, mits 126 fr. boven de lasten. KOOP VIJF: sectie D, Nr 103, groot 41 aren. KOOP ZES: sectie D, Nr 94. groot 31 a. 60 ca. Koopen 3, 5 en 6 werden gebruikt door Henri Lejeune tot 1 October 1933, en zijn dus vrij. KOOP ZEVEN: sectie D, Nr 96/c, groot 1 ha. 38 a. 40 ca. Gebruikt tot 1 October 1935, door Jules Deconinck, mits 1,107 fr. 's jaars boven de lasten. GEM. RENINGHELST (Clytte). KOOP ACHT: bij den steenweg naar Kemmel, sectie C, Nr 882, groot 61 a. 20 ca. Gebruikt tot 1 October 1938 door Mar cel Vandermarliere, mits 551 fr. 's jaars boven de lasten. Recht van samenvoeging. üHSMaiBEMaaaRMBHaiimHB Studie van den Notaris DELAHAYE te Woumen DONDERDAG 30 NOVEMBER 1933 om 2 uur stipt namiddag, ter herberg De Slachterbij Oh, Go telaere te Becelaere, Molenhoek, TOESLAG VAN GEMEENTE BECELAERE Molenhoek, langs de kalsijde van Bece laere naar Ter Hand en dicht de Dorppl. TOT HANDEL DIENSTIG met afhankelijkheden, koer en hof, groot volgens titel 2 a. 30 ca., ter kadaster be kend sectie A, Nr 369d, voor eene in houdsgrootte van 2 a. 32 ca. Eertijds bewoond door den eigenaar Handslag met de geld telling. Voor den eigendom te bezichtigen zich wenden «In den Slachter», alwaar de sleutels berusten bij voornoemden Gote- laere. Slechts ingesteld 11.000 fr ■BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI Studie van den Notaris LAUWERS te Yper. UIT OORZAAK VAN VERGROOTING. Uit ter hand te koop te YPER, Elverdinghestraat, Nr 5, met inrijpoort en bakkersoven. Bijzonder dienstig voor brood- of pas teibakkerij. Aanstonds vrij. Sleu tels zelfde straat Nr 29. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris Alfons VANHEE te Zonnebeke. OPENBARE VERKOOPING van GEMEENTE ZONNEBEKE 1. Een gerieflijk WOONHUIS langs den steenweg naar Becelaere, met 14 aren 8 centiaren grond. Vrij met 1 October 1934. Ingesteld 28.300 fr. 2. Een welgelegen WOONHUIS wijk Molenaarelst, met 9 a. 60 ca, grond. Vrij met 1 October 1934. Ingesteld 22.500 fr. 3. De Noorderlijke WONING eener tweewoonst langs de Waterstraat, met 23 a. 26 ca. grond. Vrij met 1 October 1934. Niet ingesteld. 4. De Zuiderlijke WONING eener tweewoonst langs de Waterstraat, met 23 a. 26 ca. grond. Vrij met 1 October 1934. Ingesteld 15.000 fr. TOESLAG: Maandag 27 November 1933 om 2 u. 's namiddags, ter herberg De Wandelingbij M. Ca- mille Knockaert, wijk Molenaarelst, te Zonnebeke. Gewone voorwaarden. >- BBBBBBBtlBBBBBBBBBBBBBBBBBHSB Studiën van de Notarissen VANDENAMEELE te Watou. en DEEREN te Rousbrugge. De Notarissen G. VANDENAMEELE te Watou en R. DEEREN te Rousbrugge, daartoe door den Burgerrechtbank van Veurne aangesteld, zullen openbaarlijk verkoopen in eene enkele zitting: OP DONDERDAG 30 NOVEMBER 1933 om 3 uur namiddag, te Proven (dorpplaats)ter herberg In den Engelbij M. Firmin Goetgheluck A. - Gemeente CROMBEKE. KOOP EEN: gelegen nabij den steenweg van Crom- bee naar Stavele, bekend ten kadaster sektie A, Nrs 387a, 388a, 389 en 390, voor eene grootte van 54 a. 33 ca. Prijzie van 2 schoone boomen, tron ken, fruitboomen, zwaar hout, hagen en brieken 1.500 frank. B. - Gemeente STAVELE. KOOP TWEE: OVERSLAG MAANDAG 20 NOVEMBER 1933 te Dixmude, ter herberg De Vrede Groote Markt, om 2 uur stipt namiddag! van de volgende goederen: GEMEENTE MERCKEM, (WIJK LUGHEM) met nieuwe gebouwen, hofplaats, weide en land h. 1-77-70 Ingesteld 71.000 fr. Ingesteld 26.100 fr. Ingesteld 4.000 fr. IV. ZAAILAND H. 1-87-50 Ingesteld 40.000 fr. V. WEIDE (in 2 1.) H. 2-91-40 Lot A. - Ingesteld 52.300 fr. Lot B. - Ingesteld 27.000 fr. VI. ZAAILAND H. 1-29-20 Ingesteld 25.000 fr. VII. ZAAILAND H. 1-10-20 Ingesteld 20.000 fr. Kantoor van Deurwaarder PH. DEFOER Beerststraat, 19, Dixmude. H. 10-15-90 Te zamen: 264.400 fr. Bij samenvoeging verhoogd tot 285.000 fr. Gebruikt door Petrus Soenen en deels door Leon Leuridan, zonder geschreven pachtcontrakt. Opaeg van gebruik tegen 1 October 1935 is aan de gebruikers beteekend geweest bij exploot van deurwaarder. Ook alle inlichtingen ter studie van de Notarissen Boedts te Eemeghem en Fr. Delahaye te Woumen. BflBBBBBBHBBBS3S>aaBBBaBBaaB Studie van den Notaris PIETERS te Reninghe OPENBARE VERKOOPING van OP MAANDAG 20 NOVEMBER 1933 om 2 ure stipt namiddag, in de herberg Den Hertgehouden door Pieter Deroo, te Oostvleteren, langst den steenweg van Woesten naar Poperin- ghe, dicht bij het na te melden bosch, zal de Notaris PIETERS, te Reninghe verblijvende, overgaan tot de openbare verkooping van sterke Taillie en getee- kende Eiken Plantsoenen, wassende in het bosch genaamd «de Negen Gemeten gelegen te Poperinghe, bij de Comper nolle, groot 3 ha. 78 a. 20 ca. en verdeeld als volgt: EERST: Acht koopen TAILLIE, 8 Ja ren schote en waarvan den eersten koop begint ten Noordkant van gemeld bosch. EN TWEEDS: 113 EIKEN PLANTSOE NEN, in de schors geteekend I. C., ook wassende in voormeld bosch en verdeeld in 8 loten te weten: I. lot: 22 plantsoenen; 2. lot: 11 plant soenen; 3. lot: 18 plantsoenen; 4. lot: 17 plantsoenen; 5. lot: 9 plantsoenen; 6. lot: 9 plantsoenen; 7. lot: 23 plant soenen; 8. lot: 4 plantsoenen. Groot gemak van vervoer. De koopen die zullen aangewezen wor den door Heer Camiel Meeuw, wonende te Oostvleteren (Wuppe) moeten op voor hand bezichtigd worden. Verders gewone voorwaarden. SBBBBBBBE9BBSBHBBBBBB3aaaaSBB Studie van den Notaris VANDENAMEELE te Watou OPENBARE VEILING van TE MERCKEM, Noordseinde. KOOP EEN: HOFPLAATS en 3 ha. 15 a. 35 ca., Kctie B., Nrs 78, 79, 80a, 77b, 77c, 82b. KOOP TWEE: 1 Ha. 1 a. 70 ca. BOLWLAAN, sectie B, Nrs 164b en 170. Gebruikt door Désiré Gheeraert tot 1 October 1935. INSTEL: Donderdag 23 November 1933 bij Arthur Ledenc-Marent; OVERSLAG: Donderdag 7 December 1933 Bij Arthur Marent-Geldof te Merckem, telkens om 1 -Ai uur 's namiddags. Instelpremie. Recht van samenvoeging. Titels en voorwaarden bij Notaris. bekend ten kad. sektie A, Nr 256a, voor eene grootte van 39 a. 20 ca. en volgens titel 38 a. 39 ca. Prijzie van 4 zware populieren, tron ken en hagen: 1.580 frank. KOOP DRIE: bekend ten kad. sektie A, Nr 48, en vol gens titel groot 21 a. 89 ca. Deze 3 koopen zijn gebruikt door den medegerechtigde M. Marcel Derycke te Crombeke, zonder eenig pachtrecht. Studie van den Notaris DEVOS te Wervik Studie van den Notaris RAMAULT te Wervik OPENBARE VERKOOPING van afhankelijkheden en 2 aren 50 cen ten erve en land GELEGEN TE WERVICK, de straat van den Prinsnaar °cn ijzerweg. Gebruikt door Jules Verscheure-Naes- *ns. Vrij twee maand na den overslag. ZITDAGEN JNSTEL: Donderdag 30 November 1933 fr herberg Vuylenbras bij Henri De- JOn3he, steenweg naar Meenen te Wervick, ?TfcRSLAGDonderdag 7 December 1933 er hrrb-r-j gehouden door Theoph. Van- si;.:.weg n. Meenen te Wervick. 'Ai Vt Instelpremie. MAANDAG 11 DECEMBER 1933 te 2 h. stipt namiddag, OPENBARE VERKOOPING van 5 HA. ZWARE EN SCHOONE TE WERVICK in de bosschen van Elserie en de Klijt- bosch, wijk Amerika, dienstig voor ta bakpersen, lattesplijter, staken, enz., ver deeld in 12 en 16 koopen. De venditie zal beginnen ln de Else rie bij de hofstede gebruikt door M. Désiré Becquart. Inlichtingen bij M. Jules Bucket-Blom- me te Werviok (achter het hof van M. Omer Vanraes). Gewone voorwaarden. Gereed geld. jUIHIBIIIBimilllHBBUab Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendaele INSTEL: Maandag 27 November 1933 ter herberg De Vrede bij M. Charles Soen; TOESLAG: Maandag 11 December 1933 ter herberg 't Peerdbij M. J. Van- coillie, telkens te 2 ure namiddag te Moorslede, Markt, van: Gemeente MOORSLEDE (Slyps) Koopen 1, 2 en 3: EEN GOED EN WELGELEGEN bestaande uit woonhuis, schuur, stalling, welde en zaailanden, samen groot 2 ha. 46 a. 10 ca. Gebruikt zonder geschreven pachtvoor- waarden door M. Edmond Mortier, mits 2500 fr. 's Jaars boven de lasten en ver zekeringspremie. Koop 4: met aanhoorigheden en medegaande erve, sectie C, Nrs 1350a, 1346a, 1348a, groot 9 aren 54 centiaren. Gebruikt door M. Maurioe Seynaeve. mits 400 fr. 's jaars. Recht van samenvoeging. 0.50 Instelpremie. MAANDAG 4 DECEMBER 1933 om 3 uur namiddag, te Watou (Marktplaats), ter herberg «A la Concordebij M. Jules Vallaey, OPENBARE VERKOOPING in eene enkele zitting van Gemeente watou, Poperingestr. en afhangende gebouwen met 2 a. 10 ca. van bebouwden grond, erf en hof, staan de en gelegen te Watou langs de Pope- ringhestraat en er bekend ten kadaster sektie B, Nr 98x en deel van Nrs 98a/2 en 98d/2. Bewoond en gebruikt door M. Henri Devos te Watou tot 1 Juni 1934, mits 80 frank per maand boven alle lasten. Voorzien van pomp- en regenwater. Prijzie voor de electrieke leiding en ingemaakte kas in de keuken: 850 fr. Studie van de Notarissen en MAANDAG 4 DECEMBER 1933 om 2 u. zeer stipt namiddag, te Gheluwe, plaats, in de herberg De Basculebij M. Alidoor Talpe, INSTEL MET PREMIE van I. GEMEENTE GHELUWE (groote kassijde, recht vóór de kerk) KOOP EEN met stagie, schoonen hof, uitgang op achterstraat, en 6 a. 69 ca. medegaande erf. Sterfhuis van M. Charles Mahieu. Onmiddellijke aankomst. II. GEMEENTE GHELUWE (Plaats, Becelaarstraat) KOOP TWEE met stagie en 3 a. 69 ca. erf, verpacht aan E. Heer Patfoort, Onderpastoor, mits 1100 fr. 's jaars, boven de lasten, tot 1 Augustus 1940. ra. GEMEENTE GHELUWE (wijk ter Hand) KOOPEN DRIE TOT ZES Constantin Debackere, groot 7 ha. 76 a. 90 ca., gebruikt zonder geschreven pacht, mits 6500 fr. 's jaars boven de lasten, en 40 fr. voor de jacht. iv. m Gemeenten KOMEN en WERVIK (bij ten Brielen) KOOPEN ZEVEN TOT VIJFTIEN Jules Bosschaert-Deroo, groot 13 hect aren 13 aren, verpacht voor minimum 700 fr. de ha., en 230 voor de jacht. Affichen met plan te bekomen ter kan toren van voornoemde Notarissen. OVERSLAG: Dinsdag 19 December 1933 te Gheluwe, in het oud Stadhuis, bij M. Lerr.out Remi. IB2BBBBSBE;aESE2BHBBBBHBEfl3B3 Studie van den Notaris DEEREN te Rousbrugge L MAANDAG 20 NOVEMBER 1933 om 2 ure stipt namiddag, ten sterfhulze van den Heer Henri De- vloo, ter dorpplaats van Stavele, VENDITIE VAN Gewone voorwaarden. TE HITKEN TE ROUSBRUGGE met serre en groote hoeveelheid fruit boomen. Zich te wenden bij den Notaris Deeren. OP MAANDAG 20 NOVEMBER 1933 om 1 uur namiddag, TE CLERCKEN (Tramstatie) SCHOONE KOOPDAG van als volgt: Kepers, baddens, paneelen, deuren en vensters, regels, planeher en allerhande houtwaren ten dienste van eenieder. n. OP DINSDAG 21 NOVEMBER 1933 om 1 uur namiddag, TE MERCKEM (Tramstatie) KOOPDAG VAN zooals: Baddens, kepers, spanningen, schoone paneelen, regels, planken,, al lerhande paneelen, alsook groote hoe veelheid houtwaren ten dienste van een ieder. m. ZEER MERKWEERDIGE VERKOOPING van TE CAESKERKE, langs den Yzer, ten verzoeke van d'Heer Odiel Laleman- Cloet, landbouwer te Caeskerke en op zijne hofstede. 1. OP WOENSDAG 22 NOVEMBER 1933 om 12 ure middag, ALAAM: Bestaande als volgt: 2 wagens. 2 kar ren, aalbak, traamkar, tole. 5 zwinkels, 2 vallyen, 3 harnassen, koppelketens, al lerhande eegden en ploegs, 2 twee-schar ren, zaaimachien, vettestrooier, brakeuze, Hooischudderrakel, maaimachien, pikma- chien, zwijnekooi, windmolen, aalpomp zolderwagen, bascuul met gewichten, 2 kruiwagens, 2 ladders, 2 hondenkoten, arduinen paard- en zwijnebakken, slijp steen. KUIP- EN KERNALAAM: Motor, cylinder, keern en afroomer, batterij. Allerhande emmers, ketels en kuipen. Verder allerhande klein alaam en brandhout. MENAGIEGOEDEREN: Tafels, stoelsn, kassen, bedden, enz. 2. OP DONDERDAG 23 NOVEMBER 1933 om 12 ure middag, AL DE BEESTIALEN: PAARDEN: ingeschreven in het stam boek en meermalen geprimeerd. Amoureuse de Mignault (29/8737), baai, zonder teeken, 8 jaar. Uranie de Ragnies, baai, 7 J., (31/6225), aan de conservatie. Polka de Thulin, (32/27), baaisterre, 6 jaar, aan de conservatie. Syra, vosde merrie, looper, 7 jaar. Paula van de Zwarteloop, (36/3623), baai van 23 Maart 1932. Mazurka van de Zwarteloop, baai van 24 Mei 1933. Alle beide afstammende van Amoureuse de Mignault en Gauloise de Noordhof. 17 BESTE MELKKOEIEN, allen inge schreven en gekontroleerd. 3 Volle Jaar- lingveerzsn, 4 ledige jaarlingveerzen, 19 kalvers. ZWIJNEN: 4 Jonge zeugen, 3 zwijne- moeren, 1 zwijnemoer met 9 vlggens. N. B. Gezien de belangrijkheid van den koopdag zal deze stipt op uur begin nen. Al de beestialen zijn echte rasbees ten en gekontroleerd. Op komptant en gewone voorwaarden. IV. OP VRIJDAG 1 DEC. 1933 (St Elooi) om 10 u. 's morgens en 1 i namiddag, TE LEYSELE-ISENBERGHE (Nabij de Staatsstatie) ter herberg A la Nouvelle Gare Heer Knockaert, MERKWEERDIGE KOOPDAG van als volgt: Paneelen in alle grootten en breedten, baddens, kepers, regels, span ningen, deuren, vensters, plancher, als ook allerhande houtwaren te lang om te melden. Op comptant en gewone voorwaarden, IBBBBSBBSB£gB&SB«BBBEaiSSe3BB Studiën van de Notarissen DEVOS te Wervick en EM. THEVELIN te Meessen Kantoor van den Notaris VANDE LANOITTE, Vlaraertinghe VRIJDAG 1 DECEMBER 1933 om 2 M u. stipt namiddag, ter gewone gehoorzaal des Vredrsgerechts ten Gerechtshove, Groote Markt, Yper OPENBARE VERKOOPING in een enkelen zitdag, van: GEMEENTE VLAMERTINGHE langs de Staatsbaan Yper-Pope ring he nabij het Hoekske bestaande uit woonhuis,, schuur, stallin gen, ovenbuur en bergplaats, gesticht op grond der Kerkfabriek van Vlamertinghe, met recht van pacht aan 92 aren 26 ca land en gras tot 1 October 1936. Laatst gebruikt door Maurioe Vandam me-Duflouck; seffens handslag. Met tusschenkomst van den Heer Vre derechter van het 2« Kanton Yper. bij BERICHT UIT TER HAND TE KOOP Schoon en welgelegen nieuwgebouwd met stallingen en veie gerieven, staande langs de Elzendammestraat, niet ver van de dorpplaats van Woesten, nabij de Wup Gebruikt door de Weduwe Veriy-Dehouck Seffens handslag. Inlichtingen bij genoemden Notaris Vande Lanoitte. iSB3B&BBBBB3EEBBBSGlB3B3BBESBB Studiën van de Notarissen VERDIEVEL te Veurne, en DEEREN te Nieuwpoort OP DINSDAG 21 NOVEMBER 1933 te 3 uur namiddag, te Veurne, Klaverstraat, in het Hótel van Commerce TOESLAG VAN 1. 28 Aren 10 Centiaren BOUW LAND. Ingesteld 9.000 fr. 2. RENTENIERSHUIS en 27 aren 90 centiaren erf. Ingesteld 35.000 fr. 3. WERKMANSHUIS en 17 aren 10 centiaren erf. Ingesteld 10.000 fr. 4. - WEKKMANSHUIS en 21 aren 60 centiaren erf. Ingesteld 12.500 fr. Al gebruikt door de Kinders Thieren, behalve een klein deeltje van lot één dat gebruikt is door M. Desiere. De hennekoten zijn niet medeverkocht. 5. WERKMANSHUIS en 60 aren erf. Ingesteld 500 fr, Verpacht aan de Commissie van Open baren Onderstand. 6. WERKMANSHUIS en 2 aren 90 centiaren erf. Ingesteld 2.500 fr. Gebruikt door Schockaert. 7. Perceel ZAAILAND, groot 15 aren 65 centiaren. Ingesteld 5.000 fr. 8. Perceel ZAAILAND, groot 27 aren 10 centiaren. Ingesteld 5,000 fr. 9. Perceel ZAAILAND, groot 24 aren 60 centiaren. Ingesteld 5.000 fr. Deze drie loten gebruikt door de Kin ders Thieren, M.M. Dolfen, Vermeersch en Lowagie. (Zie affichen Instel met plan.) Studie van den Notaris DECOCK te West-Nieuwkerke DINSDAG 5 DECEMBER 1533 OPENBARE VERKOOPING van 8 hectaren in de bosschen van den «Douve en den Gheer TE WAASTEN, verdeeld respectievelijk in 15 en 11 loten. De verkooping zal beginnen om 1 ti u. stipt namiddag, ter herberg «L'Avenir», bij M. Emile Bouchery, dicht bij den Gheer Gewone voorwaarden. Gereed geld. Studie van de Notarissen PAUL degryse, te Becelaere. en L WOENSDAG 22 NOVEMBER 1933 om 3 uur namiddag, ter herberg De Kuiperijbij Achille Lapere, te Becelaere, TOESLAG VAN Gem. BECELAERE, Wervickstr. KOOP EEN: met inrijpoort, afhankelijkheden en hof, bekend bij kadaster sectie D, Nr 134p en deel van Nr 134q, groot volgens meting 5 aren 65 oentiaren. Gebruikt zonder geschreven pachtvoor- waarden door H. Gaston Lybeer, mits 500 fr. per jare vervallende met 1 October. Ingesteld 21.500 fr. KOOP TWEE (nevens voorgaande) met afhankelijkheden en hof, bekend bij kadaster sectie D, Nr 134 en deel van Nr 134q. groot volgens meting 4 a. 3 ca. Gebruikt door de Wed. Zole. mits 400 frank per Jare vervallende met 1 Oogst, zonder geschreven pachtvoorwaarden. Ingesteld 14.000 fr. Recht van samenvoeging. IBI Kantoor van Deurwaarder vancappel te Hooglede OP VRIJDAG 1 DEC. 1933 (St Elooisdag) TE WEST-ROOSEBEKE om 1 ure namiddag, ter herberg De Wildeman», bij den Heer E. Misplon MERKWAARDIGE VENDITIE van 200 Koopen gezaagde Populieren-, Abee- len-, Wilgen- en Larixplanken, Panee len, Kistebladen, Kortewaagtramen in alle lengten en dikten. Dienstig voor rijtuigmakers, wagenma kers. meubelmakers, timmerlieden en landbouwers. Gewone voorwaarden. Komptant geld. De Notaris Emiel-Louis DECOCK, te West-Nieuwkerke, Yperstraat, Nr 8, zal openbaarlijk te koop aanbieden op de hierna bepaalde zitdagen, EENE WELGELEGENE PARTIJ TE WEST-NIEUWKERKE steenweg naar de Seule, dichtbij de Fransche grens, groot 27 a. 5 ca., ver deeld in verschillende koopen. Koop een deels gebruikt (zonder ge schreven pacht); andere koopen onge bruikt. TOEWIJS op Zaterdag 2 December 1933 om 3 uur namiddag, ter herberg genaamd Au Chant des Oiseauxbewoond door Heer Auguste Dewilde-Christiaen, te West-Nieuwkerke, steenweg naar de Seule. Voor alle inlichtingen zich te wenden ten kantore van den Notaris Decock voornoemd. UIT TER HAND TE KOOPEN (gemeubeld of niet) Nieuwgebouwd WOONHUIS met Ingangspoort (afh.) en hof, in alles 300 m2, vrij van gebruik, wel gelegen langs steenweg van Ploegsteert naar Le Bizet, op weinigen afstand der Fransche grens. Voor alle inlichtingen zich te wenden ten kantore van den Notaris DECOCK te West-Nieuwkerke, Yperstraat, Nr 8. tHBB3BB3BBBBBBBBaiB9BBBBB9BO GEMEENTE WIJTSCHATE RAOUL GELEIN, Casselstraat, 70, Po- peringe, laat weten dat hij zich bij een ieder begeeft als TAFELDIENER, voor bruiloften of banketten. Een CHAUFFEUR-MECANICIEN laat weten aan alle auto-eigenaars van Po- peringe en omliggende dat hij uitgaat voor het WASSCHEN en INSMEREN van AUTOS en zich ook ten dienste houdt om reizen te doen. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. Schoone Gele Kanarievogels SaksonB aan 50 en 70 frank. Veurnesteenweg, 74, IEP EB I3BBBB9BBBBB3BBBBE TE KOOP TE KOMEN of ander, met vijf kamers, zeer gerievlB in alle opzichten, met garage en ho( ook nog erbij gelegen Zich wenden bij den eigenaar PROS» PER VANDROMME-DELMOTTE, Wlfr» goed, rechtover de Statie, te KOMEN. EBBBBBB GEDIPLOMEERDE COIFFEUSE Marie-Jeanne BULCKAERT, Poperinge, Iaat weten dat zij zich komt te stellen als COIFFEUSE vanaf 15 November, in de Ieperstraat, Nr 95. Zij biedt aan al haar geachte klan ten haren besten dank op voorhand. COIFFEUR HECTOR DEMAN Veurnestraat, 2, Poperinge, laat weten dat hij zijn woonst zal overbrengen naar de IEPERSTRAAT, Nr 95. Opening vanaf 15 November. Elk zegge het voort. PAPIER VOOR DUBBELS voor duplicateurs voor gewoon schrift op gewoon briefformaat Bij SANSEN-VANNESTE Drukker, Poperinge. ZWIJNENSLACHTERIJ FELIX DERY CKE-SENECHAL, Boe- schepestraat, ABEELE, grens Poperinge, laat weten dat hij een ZWIJNENSLACH TERIJ komt te openen van heden af. Hopende met eenieders gunst vereerd te zijn dankt hij op voorhand. Ik ben VERKOOPER van 200 Pouliën, witte leghorns, 6 maanden oud, en KOO- PER van oude hennen aan de hoogste prijzen. FELIX LIETAERT, Ieperstraat, 107, Poperinge. Voor het dorsehen van uw klaverzaad wendt U bij C. VANDENBUSSCHE, Re- ningesteenweg, LOO, die zich op aanvraag overal ter plaatse begeeft bij de klanten die 2 gemete klaver te dorsehen hebben. Hij gelast zich ook met het KOOPEN van zaad en hooi voor eenieder. Te Hoogstade bij M. Stecckmans, oud mannenhuis en te Eizendamme bij M, Pile. Te beginnen van heden af. GROOTE OKKASIEN Te koop: AUTOBUS Minerva, van 38 pL AUTOBUS O. M. C„ van 32 p( beide zoo goed als nieuw, aan voordek llge prijs. Zich wenden: GARAO< MIESSE, Botermarkt, 8bia, ROESELARB. Waarheen voor uwe Waterdichte Werk» schoenen op maat, van 1» kwaliteit, aas 100 frank? ALLEN BIJ ACHIELI Voor uw Zijden Schoentjes voor morde, geassorteerd aan de kleederenf ALLEN BIJ ACHIEL! Alle herstellingen worden aanvaard, leder of crêpe. Het best verzorgd we der streek. Op aanvraag afgehaald te huls besteld. TARIEF: Halve-zolen en hielen aan mansschoe nen: 19 fr.; - halve-zolen en hielen, hk crêpe, aan mansschoenen: 25 fr.; - halve» zolen en hielen, in leder, aan vrouwschoe» nen: 14 fr.; - halve-zolen &n hielen, V crêpe, aan vrouwschoenen: 20 fr. Zoekt allen uw profljtl Daarvoor: J ALLEN BIJ ACHIEL! 2, Kerkstraat, Roesbrugge IKI1IHHHIIIIIHBIHIIIII die waarlijk elegant willen zijn, doen hunne Corsetten, Ceinturen, Buikbanden, enz., maken op maat bij LAURA VERMET Kerksstraat, 2, Roesbrugge. Specialiteit van Soutien-Gorgesln elastiek, voor zwaarlijvige dames. Elastieke ceinturen voor HDEREN. Alle herstellingen worden er aanvaardt VOOR HET UWER BOOMEN wendt U tot het gekend huis NESTOR QUAGHEBEUR Casselstraat, 1C0, Poperinge waar gij zult vinden groote keus van FRUITBOOMEN van alle soorten met echte namen. Ook groote keus van ROZEN- en SIERPLANTEN. esssBsaasaBSBSsaxEsaaaBsaBig groot 94 aren, met woonhuizen en stal lingen, gelegen te HOUTEM-VEURNE, Sashoek. Inlichtingen bij REMI SAM- PERS, MERKEM. TE KOOP wegens uitscheiding van bedrijf. Kamion Chevrolet, 2.500 kgr.; Ruwe Olie Motor «Ciayes», 10 H. P.; Broyeur en Havercylinder, bij ISIDOOR BAEN- HUYSSER, Frezenbergstraat, 1, IEPER, NI EU V/GEBOUWD WOONHUIS zeer schoon en wel gelegen, met verandah, bemuurde hof en koer, zeer geschikt voor handelaar of rentenier. Voorzien van elektriciteit in alle plaatsen, gerievig ln alle opzichten, eigendom van Georges Matton, ABEELE-Grens. Ook nog toog, banken en weegschaal. Voor te bezichtigen zich wenden bij August Roose, bij het tolbureel van Abeele-grens. OP VRIJDAG 24 NOVEMBER 1933 te 11 ure voormiddag, OPENBARE AANBESTEDING der VERANDERINGS- EN VOLTOOIINGS WERKEN AAN DE KERK. Beloop: Ongeveer 40.000 fr. Borgsom: 10% van den aanbestedings- prijs. Laatste termijn voor de bestelling der inschrijvingen ter post den 22 Novem ber 1933. Stukken ter inzage in het Gemeente- secretariaat, open alle werkdagen tus- schen 9 en 12 ure 's morgens. BIJ BEVEL: De Secretaris. De Burgemeester. De gecreösoteerde Keper is de Koning der Kepers. Vooraleer uwe aankoopen te doen wendt U tot de Firma J. M. DENECKER POPERINGE (Gasthuisstr., 25), ABEELE (bij de Statie). Groote hoeveelheid gecreösoteerde Kepers van eerste hoedanigheid; alsook Epecia-Kepers en Persen. VOORDEELIGE PRIJZEN. Depothouders: Maurice Devos, bij de Statie, Poperinge; Bustiaen Marcel, bij de Statie, Roesbrugge. 150 Jonge POULIEN te koop bij ACHIEL DE BEY, Elverdingesteen- weg, BOEZINGE. 4HJiS3E3BBE3SaaSE3EB3!BaEiaai3a HERBERG TE PACHTEN met schuur, stallingen, hovenierhof en twee gemeten land, gelegen te LEISELE- Geldzak. Zich wenden bij PROOT- GOBERT, Brouwer, LEISELE. ïEBRaasisaEaEBSBsaajsaBiiEisaas Over te nemen te Wervik SCHOONE HERBERG met magazijn en inrijpoort, bij de los- kaai, kleine overname. Zich wenden bij G. JOYE, 65, Koning straat, MEENEN. laBHBHaaaaSlBHIBBBBEHBHIBS Te huren te Watou WELGELEGEN HERBERG met werkwinkel en hof. Zich wenden ter BROUWERIJ LA- BEY, Dorpplaats, WATOU. WASSCHEN MISE EN PLIS I inbegrepen VANAF voor 6 maanden gewaarborgd. R. DESENDER-BEAUPREZ bij O. L. Vrouwkerk, Tel. 48 POPERINGE. |Men aanvaardt den Dinsdag, Woens dag en Donderdag. HUIS MARCEL 20, Boterstraat, IEPER. saansiasBssaBsaasiasBBsiiBBBSBa De Gebroeders Couttenye, Huidvetters te Vlamertinge, laten weten dat ze KOOPERS ZIJN VAN KOEIVELLEN. EaSBBEBSBaKaBaEBB9BB3iSaaESnB Snoeck's Almanak, 0,75 fr. Grooten Snoeck's Almanak, 4,50 fr. Boerenalmanak, 2,75 fr. te verkrijgen bij SANSEN-VANNESTE, POPERINGE. Kambeurzen en Aftrekkers. Speciale prijzen voor winkeliers. IN DE LILAS Coiffeur voor Dames en Heeren Groote Markt, 8, Poperinge Groote keus van alle COIFFEUR- en REUKARTIKELEN zooals reuken, poeders en Eau de Cologne van de meest gekende mer ken: L. T. Piver, D'Orsay, Houbigant, Bourgeois, enz. Crème Tokalfi Houbigant, Simon, Dada (met pre mie), Chardain, La Veiouty de Dixo. enz., enz. De Dépilatoire Sams en alle merken van Ha ar verwen. Ook te verkrijgen: de beste Scheer messen en Haarmachiencu met ga rantie. Voor uwe nuttige geschen ken aooals: Saccochen, Portemon- nais, Colliers, enz., wendt U tot het zelfde huls. Ook alle herstelling. Komt zien en vraagt onze prijzen, zonder eenige verplichting. Statieplaats - IEPER - Telefoon 50 AANNEMER VAN ALLE VERVOER. Luxe-Auto voor ceremonien en uitstappen. Luxe-Autocars van 15, 20 en 32 plaatsen. Alle verhuizingen per autowagens. NAAR ALLE LANDEN. te koopen en over te nemen gelegen in de omstreken van Veurne, Dlksmuide, leper, Poperinge, Kortrijk en ook in Frankrijk. TWEE VETTE WEIDEN te pachten in VEURNE-AMBACHT. Inlichtingen bij VANDENBUSSCHE A., Hofstede «Posterij», VEURNE. In het groot hoedenmagazijn, aan den hoek der Ieperstraat, te Poperinge, vindt men altijd eene groote keus modelhoeden SPECIALITEIT VAN ROUW. Een overgroote keus van rouwhoeden en sluiers, naar de laatste goesting. Alles aan voordeeligen prijs. Die willen profiteeren om hun hoeden te doen veranderen komen best nu, na Allerheiligen. ALICE VANHOLLEBEKE 52, Ieperstraat, Poperinge. Tel. 237. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Voor het koopen, verkoopen, pachten, verpachten, over-te- nemen of over-te-laten van hofsteden, handelshuizen, woon huizen, weiden en zaailanden, in Belgie en Frankrijk, wendt U bij VANDENBUSSCHE A„ Hofstede Posterij VEURNE» Auto-lijkwagen voor begrafenissen. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HILAIKE HUÏGHE. Hotel de la Mei sagerieGroote Markt, Poperinge, laat weten dat van heden bij hem te verkrij gen ls voor alle diensten, zooals: bruiloften, be gravingen, ve&huizingen. enz. LIJKWAGENS voor stad en omliggende. Tel. 10. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB TE KOOP bij LEON ROSSELLE Veurnesteenweg, 93, leper: OLIFANT- EN ALLE ANDERE IJZE- BEN PLATEN, beton, ijzer, Duitschs clment en oude Brabantsche pannen; alsook goede palang, met ketting. 12, Boterstraat, leper Beroepsleergangen voor Da- men, gegeven door Leeraar aan de Beroepsschool. Diploma na kursus. Patronen naar maat. KiBBBflBBflBflBBBflBBflBBBflBBBBtlBB Zetel te Gent Onder waarborg van den Staat Algemeen Agentschap voor West-Vlaanderen 24, DE STUERSSTRAAT, 24, IEPER van onderneming, aankoop van hofste- steden, landen, beesten en landbouwwerktuigen. Ontslagen van pro» portionneele hypotheekrechten en betaalbaar in Jaarlijksche afkortüj» gen op een langste termijn van 14 jaar. 4,75 op leeningen van meer dan 20.w00 frank. Alle Inlichtingen bij het kantoor: 24. de Stuersstraat, 24, Iepeft Ook kosteiooze inlichtingen te bekomen per briefwisseling. Maandag, Woensdag ea Zaterdag, vau 8 tot 12 uur.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1933 | | pagina 5