Herwording SNUIF Koffie en Suikerij CHRISTIAENS DEV01D2R Dépot van Premiën GEDACHTEN MAAN Balatum - Linoleum Ö:RUMMEV' BURGERSTAND VAN AANBESTEDINGEN VROUWENHOEKJE Die ze eens proeft verbruikt geen andere meer VOOR IEPER POPERINGE ea OMLIGGENDE: 20 BOOMGAARDSTRAAT 20 IEPER De Hiensch heeft het ver gebracht en veel ontdekt, en het sterven moet hij aan God overlaten; dikwijls zou hij al zijn kunst ervoor willen geven zoo hij zich slechts een uur slaap kon bezorgen. Hij komt altijd vroeg genoeg die een kwade boodschap brengt. Zet voor uw mond een wacht; Want licht zegt gij een bitter woord; Gij slaat daarop geen acht; Maar toch, hoe lijdt hij, die het hoort! HETMANNEKE UIT DE 'K BIJT OP M'N TANDEN En met m'n handen Zit 'k te trekken aan mijn haar .Want 'k word stilaan gewaar Da'k ln alle hoeken Zal moeten zoeken Om, m'n beste vrinden, 'xi Weinig nieuws te vinden Dat, voor mijn paart, 't Neerschrijven is waard. "k Zou U wel kunnen schrijven Met veel zessen... en vijven Over dien coiffeur van Tarascon Die 'n volle ton Geld heeft gewonnen. We zullen 't hem maar jonnen! Want d'r ls toch niks anders aan te doen. Maar, vijf miljoen Dat ls, akkerdom, Nog al 'n schoone som. En ze zou ons ook wel van pas ko men, hé! Maar, als men 't in de ga zetten leest, ls 't voor dien man precies, als had hij op nen tombola, 'n nieuwe slaapmuts gewonnen. Hij laat het aan zijn hart niet komen... en 't eenige dat hij tot nogtoe voorgenomen heeft, te doen met al dien poen ls... stieregevech ten inrichten... en voor de rest zijn coiffeursstiel voortzetten! Jongens, jongens, wat zijn er toch nog uilskuikens in de wereld, 'k Ben zinnens van op mijn ouden dag ook nog voor coiffeurofte haarkapper te leeren, want 't schijnt dat 't al de zevende keer is, in Frankrijk, dat 't groot lot gewon nen wordt, door ne man die dat stieltje uitoefent. In afwachting zullen we ons troosten met de gedachte, dat we hier slechts op d'aarde zijn, om in 't zweet ons aan- schljns, ons korste brood te verdienen. 'K ZEG 'T U RAP EN SNEL 't Is alle weken 't zelfde spel En zonder veel gewag Kom 'k met 't kalender voor den dag Gij, wiens naam dees week men viert Maak dat ge niet te luid en tiert Houdt U kalm en weest tevreê Want hier zijn w'er meê. Maandag 20 November: St Felix. Die al koopt wat hem lief ls Moet verkoopen wat zijn gerief is. Dinsdag 21 Nov.: Opdracht v. Maria. Die 't betuigen der oogen acht Timmert op ijs van eenen nacht. Woensdag 22 November: Ste Cecilia. Vrienden kent men in den. nood. Rijken kent men na den dood. Donderdag 23 November: St Clemens. Wie wel doet, met goed gemoed Die vindt ook wel, waar dat hij t doet. Vrijdag 24 November: Ste Flora. Hetgeen verkregen ls met zweet Dat acht men duur, en meet men breed. Zaterdag 25 Nov.: Ste Katherina. Wie kan hooren, zien en zwijgen Zal het lest den vrede krijgen. Zondag 26 November: St Albertus. Dikwijls ziet men dat de zotten Met de wijze lieden spotten Maar wie zich naar de wijsheid stelt Laat de zotten ongekweld Geen mensch en is er opgevoed Die niet een weinig zotheid doet Maar houd hem voor den wijsten man Die 't best zijn zotheid dekken kan. IK ZOU mijnheer Dingen willen spreken! Er zijn twee broeders! Welke van de twee wilt gij hebben? Dien, die een zuster heeft die te Brugge woont! In Engeland hebben ze zonder zwichten Begonnen met 'n sosjeteit te stichten Die ginds veel opgang miek [tiek 't Is die der Liefhebbers van de statis- En 't is verschrikkelijk wat werk die liefhebbers al hebben afgedaan. Ze zijn begonnen met in cijfertaal om te zet ten, al wat er in hun vaderland zoo al gebeurt, en zijn tot het besluit gekomen dat er ginder alle drie minuten een hu welijk wordt ingezegend, dat er drie kin deren per minuut geboren worden, dat de Engelschen 30.000 cigaretten rooken per minuut en om ze aan te steken 48.000 stekskens gebruiken... omdat de wind er vele uitblaast! Elk uur worden er 6 nieuwe boeken uitgegeven... en 6 nieuwe broeken... gescheurd; 40 miliioen Engelschen eten eiken dag 12 miliioen eieren en drinken 25 miliioen pinten bier... en dan zeggen ze dat de Belgskens zat- tekullen zijn. 's Zondags gaan er 1.500.000 personen ter kerke en 1.800.000 naar de cinema; 350.000 spelen golf, 400.000 ten nis en 1.500.000 gaan wandelen... per automobiel. Als dat niet interessant is dan versta *k er niks meer van. Mengelwerk van 19 November. Nr 9. Dit ons volk. Voor ons volk. roman door EDWARD VERMEULEN In 1910 bekroond met den 1" prijs van Brabant. Heel het gesprak van Sinksen-misdag Ham Mon in den geest. Ja, Miel had gelijk, 't was tijd van naar een braaf en c.êftig meisje uit te zien en de lichte kooien ter zijde te laten. Een braaf meisje? Ja. daar zijn er toch. Miel vond wel rijn Elleke en verzekert dat er nog veel brave meisjes rijn. Weerom daagde Julietje Breemeersch voor Mens geest op. Waarom had hij toch zoo onrechtveer- dig tegenover haar gehandeld van avond? Uit hoogmoed en menschelijk opricht, ja, anders niet, omdat hij den naam niet wilde hebben zijn gedacht te stellen op een kwezeike, hij, de luidruchtige meê- doener. Kon hij nu maar een meisje vinden zooals Julietje! dat was er een om mede voort te doen! Neen. Julietje moest het niet zijn; jam- mor genoeg; het meisje is maar van uit geschud volk en toch een weinig te dib- achtig; de menschen zouden het in een lachen opnemen, maai' alzoo een ander braaf meisje, eentje dat op Julietje trekt in manieren, weerdigheid en bevalligheid. Ja, maar dan zou het Julietje niet zijn, maar iemand anders. En waarom zou het Julietje niet zijn? Eene weldoende warmte over spreidde Mon's hert en hij genoot ze, als in een droom. Zij bedaarde hem. AI zijne opge wondenheid was weg en het was hem toch zoo aaiuig ie moede. Groote tranen rolden De statistiek, 't ls raak, Is 'n heel interessante zaak. Spijtig beste vrienden en vriendienen Dat er niet meer is meê te verdienen Of. 'k beken het U al zeer 'k En deê verdraaid niets anders meer. JEF moest 'n operatie doorstaan, en de geneesheer ofte arts wil hem moed inspreken. Kom. man, schep moed, ik heb nog geen enkele maal een zieke laten ster ven. En rijt ge al lang doktoor. Van eergisteren! MARNAY. dat is 'n dorpken gewis Dat op eenen dag beroemd geworden is 'k Zal U dra gaan zeggen waarom, 't Zoo gauw in d'achting klom. Marnay ls 'n klein plaatsken in Frank rijk waar er af en toe 'n visscher kwam, om snoeken te vangen in de Seine die Marnay besproeit. Overlest nu zat die visscher daar weer op rijn eentje van walvisschen en stokvisschen te droomen... op den oever van den stillen vliet... toen hij eensklaps zijn vlotter zag dalen... hij trok... en 't en was geene snoek die aan rijn lijn hing... noch ren ouwen schoen, noch 'n leege sardinendoos, maar 'n echte gouden blinkdoos... pardon... hor loge. 't Geval was seffens alom bekend, den dag daarna zaten er reeds honderd visschers... en nu trok een onder hen, 'n gouden armband op met diamanten be zet..'. Sindsdien heeft de goudvangst op gehouden, maar eiken dag komen er hon derden en honderden visschers bij, bezield met de hoop, ne gouden pince-nez of iets dergelijks boven te halen... en de commerce van Marnay draalt uitstekend. En dat ls al iets, met deze harde tijden. EEN SCHOT en een Ier moeten vóór de rechtbank verschijnen. De eerste wordt beschuldigd een schaap te hebben ge stolen. Oh! mijnheer de juge, roept hij uit, 't is waar, maar toen ik 't schaap ge stolen heb, was 't nog maar een lam- meken. De juge is ne goeie pee en omdat 't maar een lammeken was wordt zijne straf met de helft verminderd. Dan is 't de beurt aan den Ier, en hij wil ook van de goedheid van den rechter profiteeren. Pat, gij wordt ervan beschuldigd een geweer gestolen te hebben! 't Is waar, meneer de rechter, maar als ik het gestolen heb... was 't nog maar een pistool! DAAR Is 'n groot gevaar 'k Word 't gewaar In de tipjes van m'n haar! En 't komt van Japan. Ja, dezen keer ls 't een geel gevaar dat ons boven 't hoofd hangt... 't is dat niet van de geelziekte, zulle, maar wel van 't geel ras. Ge moet namelijk weten dat, in Japan, het cijfer der geboorten, jaarlijks met één miljoen dit der sterf gevallen overtreft. In Engelsch-Indië be draagt dit overschot3.470.000 en in Hollandsch-Indië 1.140.000. En we maken ons bezorgd over de 40.000.000 Ariërs van Hitier. D'r zou ge loof ik entwat anders schelen, moesten 't de gele citroentjesvan bachten den oceaan 't eens in hunnen kop krijgen, d'Europeanen op hunne manier te ko men beschaven. Maar allee, da's nog ne keer ne kado voor onze kleinkinderen, en wij zullen 't, God zij dank, niet meer beleven! want veel planzier, zal d'r ook niet aan vast zijn... en da's nen troost! VERLEDEN WEEK HEEFT MEN DUS, De Belg zoowel als de Rus Den XV« verjaardag Van 't vredesverdrag Of van den wapenstilstand gevierd Maar dat is ook iets gewis Ik ben niet mis, Dat veel van zijn pluimen verliest. Want wie zegt ons dat we den 16" nog zuilen mogen feesten! Natuurlijk zijn er die over deze ge beurtenis weêr eens aan 't fantaseeren zijn gegaan, en zoo zijn ze tot 't besluit gekomen dat 'n Engelsche batterij 't oor logsvuur gestaakt heeft om elf uur, elf minuten, elf seconden, van den elfden dag van de elfde maand van 't jaar 1918 of van 't elfde jaar dezer eeuw... als g'er de zeven eerste niet bij telt!... 't Wordt tijd, zeg ik, dat 't cijfer elf op d'eereplaats komt van de gelukaanbren- gende getallen. Wat zoudt g'er van den ken? DE PLEZIERTREIN zou vertrekken... Op 't allerlaatste oogenblik kwam Lange Jef aangeloopen. Is de ark van Noë, al vol? vroeg hij, terwijl hij al springende op de teenen trapte van 'n madam. Neen, zei deze, we wachten nog al leen op... den ezel! Merci, zei Jef!... AMERIKA ls 'n heel sportief land Da's gekend ten allen kant, Ze doen zich daar aan niets te kort Zelfs onder de werkuren, Doet men ginds aan sport... Maar 't zijn eerder kuren. En weet ge waaruit dat soort sport bestaat? He wel ge gaat buiten... ge doet de deur open en ge ziet dat er nen em ployé ofte bediende achter U buiten komt... dan moet ge trachten de deur zoo te laten toevliegen... dat de vingers van dengene die achter U komt, tus- schen de deur en den muur vast gekneld geraken! En dan kunt ge eens hartelijk lachen!... Schoon sport, hé. Een reiziger die uit New-York gekomen is vertelde, dat hij zoo in een bureel geweest is waar er op de tien bedienden, vijf waren die 2 vingers afgezet hadden, door dat sport, 1 die één vinger was kwijtgeraakt en 2 andere elk nen halven vinger... de twee overigen, hadden tot nu toe altijd in tijds hun vingers in veiligheid kunnen bren gen. Indien g'er goesting toe hebt, kunt ge dat soort sport ook ne keer probeeren. TE BRUSSEL, op den grooten Bollevaar Of toch niet ver van daar Is er verleden week een drama gebeurd uit zijne oogen, tranen van droefheid en tranen voortspruitend uit een ander ge voel, dat hij nog niet heel en gansch kon ontleden. VI. 't Stoof er bij de weduwe Verkest, den Maandag na Statiekermis. Heel den liefe lijken voormiddag stak het volk 't hoofd te gaar, t'halven de getieën lagen de pik kers op hun pikkellngen uit te rusten, al aan hun pijpke lokken; de binders fokten er bij, te puppelen en te vezelen en 's noens, als ze ten hovewaart trokken voor 't middagmaal, bleef Padot achteraan bij 't vrouwvolk en stapte loei-loei voort, al ringen dat 't klonk: Sarelke, Sarelke, 'k heb het u gezeld; 'k heb het U gezeld en 'k zeg het nog; achter Sarei 't zijn er nog. Mon voelde 't en 't deed zeer. 't Deed bitter zeer; ze lieten hem alleen gaan, voorop; de pikkers trekhielden om ach teraan te blijven en volgden grètend, met uitbarstingen van ingehouden, zot gelach. O! 't deed zeer, al die kwaadwilligheid en dat leelijk gsdoen van zijn volk te moeten verdragen, maar nu waren ze bo ven hem, boven den boer. 't Was oegst, de rogge stond te verlangen om af, de ha ver glinsterde verguld en de terwe pik- haakte spokkend. Ze waren meester en de meester was hun slaaf, hun slaaf, over v.'ien ze wraak namen, te recht en te onrecht. Te recht, over de harde woorden en hevige uitvallen die ze soms van hem te verduren hadden _n die ze, bij winter- tijde, verdregen hadden, omdat de boer dan meester was van hen. Te onrecht, omdat de boer hun nu geen woord mis- zeid had en aan allen zonder onderscheid in menige omstandigheden, veel goeds gedaan had, want Mon, spijts veel gebre ken, was een hertclijke kerel, die uit zijn schoenen zou gesprongen hebben, pm Dat ledereens harte... verscheurt. Luistert, zooals ik t zelve las Wat dat er gaande was. Een chick mammezelleken was met een harer hooge hieltjes van haar snoezerige schoentjes blijven haperen in de riggels van den tram. Ze trok... ze trok, met 't gevolg dat 't hieltje loste, adieu zei aan 't schoentje van 't schoontje, en op zijn gemaksken hangen bleef tusschen de riggels. Een gedienstige voorbijganger trachtte de achtergebleven hak er uit te halen en 't jufferken was al bij ren schoenmaker binnengevlucht. Maar de wandelaars vroegen zich af wat daar wel mocht gaande zijn, en op twee minuten tijds was gansch den bollevaar met nieuwsgierigen bezet. En gelijk apen en metteko's gingen ze voor de vitrien staan van den schoenmaker om 't masken te zien, aan wie 't ongeluk was overkomen!! Dat groot ongeluk was gebeurd om kwart vóór vier... om half vijf stonden er nog gapers op de plaats des onheils de ramp te bespreken! HA! MARIE, viel madam Snipkens uit tegen hare meid, zoudt gij mij kun nen zeggen waarbij het kemt, dat ik U, telkenmale ik iq de keuken kom, U aan 't babbelen vind met den slachter, of met den bakker? Da's heel simpel, madam, dat komt doordat ik U op uwe pantoffels niet hoor afkomen... LAAT ONS JUBELEN EN ZINGEN D'r gebeuren toch aardige dingen Zooals die visschers die vingen Veertien miljoen haringen In twee dagen Iets wat zij nog nimmer zagen. Eet maar boestring, roll mops en lam meken zoet d'r rijn er toch bij de vleet. Ja, dat rekord werd gehaald door de vis schers van Lowestoft (Engeland) die dus op vier en twintig uren tijds, veertien miljoen van die visschen aan wal brach ten. Dat kan tellen. DE VEGETARIËRS, die, 't is geweten Slechts legumen eten Beweren, dat dit de driften stilt Terwijl het vleesch maakt «'beest', en wild. Maar ne gazetschrijver is zoo curieus geweest ne keer te gaan zien, wat Hitier zoo al eet en is tot de vaststelling geko men dat de Führer niets dan groenten eet, en dus een groote vegetariër is... en Hitler is toch precies geen lammeken. Ja, maar, zeggen de vegetariërs daarop, indien Hitier een... vleescheter was, dan zou Europa reeds lang door 't vuur ver woest, en ln 't bloed verdronken zijn! Wat mogen we content rijn dat Hitier zich, voor zijn middagmaal tevreden stelt met ne krop salade! Van wat een oorlog toch afhangt, hé! IN DE GEVANGENIS, sprak de be stuurder tot den gevangene, mag iedereen een stiel uitoefenen. Hebt gij een voor keur? Ja! En welk was uw stiel? Reiziger in sigaren! NOG IETS DAT GE MOET WETEN Is dat de Anaconda heeft geëten En dat is gewis 'n Heele gebeurtenis. De anaconda moet ge weten is een serpent uit den dierentuin van Vincen- nes. En dat soort slangen eet slechts vier keeren per jaar. Maar als 't zich ne keer aan tafel zet, dan vreet het, op enkelen minuten tijd, twee of drie geiten, enkele konijnen en een tiental ratten op. Ik doe 't met minder! EEN TER DOOD veroordeelde werd gered Omdat hij een brevet Heeft behaald Van een kanon, dat als 't niet faalt, Iets wat we nog niet hoorden [moorden. Duizenden menschen in eens kan ver- Die terdoodveroordeelde moest verleden week opgehangen worden te Varsovie. Maar op 't laatste oogenblik liet hij we ten, dat hij een nieuw systeem van ka non had uitgevonden. Hij gaf zijn plans aan de deskundigen over, en deze waren zoo beïnvloed, dat zij zijne genade vroe gen... en bekwamen. Zoo komt het dat een moordenaar zijn leven heeft gered, door een machine uit te vinden, bestemd om het leven te ont nemen aan zijne medemenschen! En zeggen dat de wereld nog draait! IZAAK en Mozes ontmoeten elkander. De eerste ziet er zeer plezant uit. Van waar komt ge? vraagt Mozes. Van een banket. Goed gevreten? Ha, vriend! Zoo iets hebt ge nog nooit gezien! Een tafel volgeladen met bloemen, vrouwen volbeladen met goud en diamanten, 't fijnste porcelein van Limo ges, goed eten, schoon kristal... en wat beter was maar zet U neêr en val niet omver gouden lepels, vorken en messen!... Laat eens zien! zegt Mozes daarop, terwijl hij een oogsken knijpt, en zich in d'handen wrijft! 't Manneken uit de Maan. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Beste Engelsche PEPERMINT voor Hoofdpijn Neusverstopping Kortademing Zenuwverzwakking enz. enz. Te verkrijgen enkel in de BESTE WINKELS Vraagt het doosje met het haantje. IBBBBBBEBBBBBBBBMBBBBBBBBBBB bij SANSEN-VANNESTE. Poperinge. IBBBBBBBBBBEBBBBEBBBBflBBBBBB (c?EOisteB£[5 HET WRAK van het Fransch luchtschip Diksmuide gevonden. In 1923 verdween een Fransch lucht schip, de Diksmuide in de Middelland- sche zee, met 50 personen aan boord. Totnogtoe waren alle opsporingen om het wrak te vinden nutteloos gebleven. Even wel komt men nu, 10 jaar later, bij de I kust van Sicilië, stukken van het vergane luchtschip terug te vinden. ISBBBSEBSBBBBBBBBBBBBEBfllBBB EEN NIERSTEEN VAN 3y2 POND In Engelsch-Indië werd een Slngalees geöpereerd wegens niersteen. De heelkun dige bewerking slaagde goed en men haal de een niersteen te voorschijn van 3 34 pond, die dus de grootste mag geacht worden die totnogtoe gevonden werd. Men gelooft dat de steen, die 35 tot 40 cm. omtrek had, 30 k 35 jaren heeft noodig gehad om zich te vormen. IBBHBEflïiBBBBESSSBBBSESnBSE313 EEN PLATINA BRUILOFT TE HOEI Zeventig jaar ln den echt vereenigd Te Moxhe, bij Hoei, is Maandag de pla tina bruiloft gevierd van het echtpaar Louis Périlleux-Gérard. Het huwelijk werd op 5 November 1863 gesloten, dus zeventig Jaar geleden. Louis Périlleux is 93 jaar en rijn vrouw 87. Zij hebben der tien kinderen gehad, van wie twee zoons en vier dochters nog in leven zijn. De beide oudjes mogen zich nog in een uit stekende gezondheid verheugen. IBBBBBSEBBaBaiBBBBBBBBBBBBBB DE POLITIEAGENTEN EN DE TALENKENNIS TE PARIJS Van heden af zullen politieagenten die de vreemde talen machtig rijn, namelijk het Engelsch, het Dultsch, het Italiaansch en het Spaansch een regelmatigen dienst inrichten op vijft'g verschillende plekken van de stad waar vooral vreemdelingen komen. Die politieagenten zullen een bij zonder erkenningsteeken dragen in de kleuren van het land waarvan zij de taal kennen. IBBBBBEBBBBHBBBBJBanBBBBBBBB DRONKAARD AAN HET WERK IN FRANKRIJK Pas sedert een drietal dagen uit de ge vangenis, kwam te Plemet, nabij Saint Brieuc, een werkman in dronkenschap te huis, terwijl de vrouw boodschappen was gaan doen. Het klein dochtertje, van nau welijks twee maanden oud, had geroepen en de man, denkende dat het arme wicht- Je koud had, hield het op enkele centime ters van de vlammen van den haard. Toen de moeder terug kwam vond zij haar kindje bijna gebraden in de e.rmen van den dronken vader. De man werd in gerekend. <BBBEB3BBBBBCHBBBBBBBBBBBSSIB LIEFDEDRAMA OP EEN TRAM TE DESTELBERGEN Twee gewezen verliefden hadden plaats genomen op een zelfden tram te Destel- bergen. Opnieuw ontstond ruzie en de jongeling duwde plots het meisje van den tram. De geleider had zulks gelukkig ge zien en stopte oogenblikkelijk, aldus een ongeluk vermijdende. De ruwe verliefde werd aangehouden. IB3aei«aS5SSBR3SB3&SBaa&SBBBB WERKMAN OP HOUWEEL GESPIESD TE COUILLET In een zandgroeve te Couillet had een werkman nogal veel last om zijn spade van onder een hoop neergekomen zand te halen. Hij trok hevig aan zijn spade tot hij op zeker oogenblik achterover sloeg en met den rug terecht kwam op een houweel, waarop hij letterlijk ge- spiesd werd. Naar een gasthuis overge bracht gaf hij er den geest. HAGELSTEENEN ALS SINAAS APPELEN IN ZUID-AFRIKA Zuid-Afrika werd hevig geteisterd door zware onweders. Verscheidene menschen werden doodgebliksemd en rivieren tra den uit hunne oevers. Over tal van distrikten vielen zware hagelsteenen waaronder men er vond zoo groot als sinaasappelen. Duizenden run deren, schapen en ezels werden door de hagelsteenen gedood. tB9BS!SBHBBBB!£SSSBBEBflRflBB3!B9 VREESELIJKE AUTOBOTSING NABIJ STRAATSBURG Nabij Straatsburg is een zware vracht auto in aanrijding gekomen met een be stelauto waarin arbeiders hadden plaats genomen. Negen inzittenden werden ge dood bij de botsing en 18 anderen ge kwetst. De geleider van den vrachtauto werd aangehouden. IBBBBBEHBBBaBBBa9SaEB3B9BEB DUBBELE MOORDPOGING TE MECHELEN Te Mechelen heeft een verstokte dronk aard, vader van 7 kinderen, gepoogd zijn vrouw en een zijner kinderen met een scheermes te dooden omdat het steunko- miteit der werkloozen een gedeelte van den steun uitkeerde aan zijn vrouw, boven hem. Belde ongelukkigen werden zwaar gewond. lEBBBlBBBBBBBBBBEEHBSasaBBBBB VREESELIJK VERKEERS ONGEVAL TE SCHAARBEEK Donderdag 9 November botsten aan een draai van een straat twee auto's in volle geweld tegen elkaar. Een ervan werd als een top rondgeslingerd en kwam terecht tegen een gevel van een huis en verplet terde er twee vrouwen die op het gaan pad stonden te praten. Twee inzittenden van de auto's werden ook gewond, zonder groot erg. IBBBBBBBHBBB2BBBBBBBS9BBBBBB Belgische fabriek var» Chicorei Wyppelier-Taffin. iemand dienst te bewijzen, of eene hulp- zame bermhertige hand te reiken. 't Deed zooveel zeerl en hij moest dat al verdragen. Ze waren meester! Meester van hem, die twee werkmans, wier huis gezinnen hij verleden winter den kin bo ven water hield, met geven en leenen. Meester van hem, de drie werkvrouwen, wier huizen hij in den tijd opgehoogd had, hij en zijne moeder. Meester van hem, die zot van een knaap, die den Zondag meer van den boers» geld dan van 't zijne verteerde. Meester Ja, want een enkel kwaad woord en 't alaam zou er vliegen met de bedrei ging: Pik uw koren zelve! Mon voelde het wel en toch moest hij op zijne tanden bijten, zijne vuisten slui ten en zijn zeiven geweld aandoen, of hij Joeg heel den boel van 't hof. Maar wie zou er dan zijn werk doen en waar uitge zet achter volk ln 't herte van den oegst? Ze waren meester en niet alleen stond dat meesterschap te lezen ln hunne oogen, ln hun grèten en in heel hun gedoen, maar Mon las er ook verachting en kwade spotternij in en dat viel hem zwaarst. Hij, de gepantserde kerel, de meêdoe- ner met berdelen aangezicht, die in den tijd alle vermaningen in den wind sloeg, op wien klap en spot vielen, als regen op eene aande, hij lijdt nu, om die verach ting van zijn werkvolk. Hij lijdt te meer, omdat hij schuldig is en diep gevoelt de zwaarte van zijn mis slagen. Maar dat hij nu dat zeer moet aangedaan worden door zijn volk, dat volk dat hem zoo veel te danken heeft, dat is onverdragelijk. En wat moeten de welopgebrachte menschen dan wel van hem denken als 't klein-volk, dat noch tans zoo wel geen onderscheid kan ma ken, hem klaar zijne minachting toont. Zeker, er is opmakerij in 't spel en Mon weet van waar die voortkomt, maar nog moet hij zwijgen, want wie zijn neus schendt, schendt zijn wezen en hij is plichtlg. POPERINGE, van 9 tot 16 November. Geboorten. 426. Leys Alice, d. v. Marcel en Delepiere Julia, Abeele. 427. en 428. I.ouwagie Georgette en Jeannette, d. v. Odile en Smagghe Rachel, Cassel- straat. 429. Vankemmel Noël, z. v. Ge rard en D'Alleine Alice, Koeistraat. 430. Gouwy Yvonne, d. v. Maurice en De- caestecker Martha, Dikkebuseh. 431. Styles John, z. v. Harry en Maerten Ma ria, Goudenhoofdstraat. 432. Nuytinck Paula, d. v. Cyrille en Lomme Maria, Lo- ker. 433. Veryser Margriet, d. v. Ca- mille en Vandeyvalle Maria, Boezinge. 434. Marreyt Joseph, z. v. Pierre en Haus- pie Jeanne, O. L. Vr. Kruisse. Overlijden*. 208. Qnaghebeur Andréa, d. v. Maurice en Desmarets Margareta. Dikkebuseh. 209. Robrecht Camille, 75 j.. wed. v. Cstrycke Sylvie. Ieperstraat. 210. Vermeersch Jules, 86 j., echtg. v, D'Hoere Clemence, Gasthuis. 211. De- deurwaerder Paul, z. v. Jerome en De- croos Blanca, Ieperstraat. 212. Wicke Henri, 82 j., wed. v. Verype Clemence, Gasthuis. 213. Forceville René, 74 J., echtg. v. Lermyte Emma, Abeelesteenw. Beloften. 137. Debruyne Camille, ho- veniersgast en Deruttere Odilia, huishoud ster, b. v. Vlamertinge. 138. Deschuyt- ter Gerard, landbouwer van Watou en Dessein Marie, z. b., v. Pop. 139. Ry- ckewaert Maurice, werkman en Riem Anna, z. b., b. v. Pop. 140. Laroye Cy rille, fabriekwerker van Vlamertinge en Vanloot Jeanne, fabriekwerkster van Pop. IEPER, van 9 tot 15 November 1933. Geboorten. Wildermeersch Irène, Dikkebuschsteenweg, 83. Ameloot Go- delieve, Bukkerstraat, 16. Vangheluwe Anaïse, Recollettenpoort, 5. Verfaillie Clara, Zillebekestraat, 2. Belpaire Bri- gritte, Diksmuidestraat, 22. Benoot Ce cilia, Rijselstraat, 71. Mortier Gode- lieve, Tegelstraat, 48. Overlijden*. Kneignaert Camille, 61 metser, echtg. v. Bekaert Eudoxie, Lange Torhoütstraat, 25. Bekaert Pe trus, 80 j., z. b., echtg. v. Six Catharina, Zonnebeicsteenweg, 247. De Buysere Elisa, 49 j., z. b., echtg. v. Boutens Ar thur, Slachthuisstraat, 13. KORTEMARK, van 9 tot 6 November. Geboorten. Penninck Roland, z. V. Firmin en Jooris Maria. Pommcleyn Agnès, d. v. Jules en Olevier Zulma. Overlijden. Kind René, 65 j., ongeh. Huwelijken. Moenaert Leon en Van- derheeren Magdalena. Bentein Arthur en Slembrouck Stephanie. WOUMEN, van 1 Sept. tot 31 Okt. 1933. Geboorten. Leo Vaninsberghe, z. v. Karei en Flavie Deplae. Maria Sansen, d. v. Maurice en Eugenie Vanlerberghe. Walther Maertens, z. v. Georges en Godelieve Depoorter. Guido Gheerar- dyn, z. v. Oroer en Ida Vandenberghe. Julien Bulcke, z. v. Henlr en Bertha Dleu- saert. Paula Depuydt, d. v. Evarist en Alice Timperman. Joseph Vanhille, z. v. Maurice en Zulma Simoen. Willy Arickx, z. v. René en Maria Watteyne. Magdalena Vereecke, d. v. Leon en Adelai de Vandenberghe. Huwelijken. Gulllaume Treve en Alice Nollet. Jules Decoodt en Maria Noliet. Lucien Defever en Mlartha De- meulenaere. Sterfgevallen. Godelieve Serryn, 2 m„ d. .v Cyriel en Alida Denecker. Guido Gheerardyn, 1 m., z. v. Omer en Ida Van denberghe. VLAMERTINGE, maand Oktober 1933. Geboorten. Cleenewerck Godelieve, d. v. Juliaan en Maria Ohaerle. Hof- lack Norbert, z. v. Emanuel en Maria Sergier. Lemiegre Anna, d. v. Jero me en Clementina D'hoine. Croquette Io'ande. d. v. Oscar en Jeanne Gryson. Huwelijken. Octaaf Vermeersch, landbouwer te Voormezele en Maria Fer- nagrit, z. b. Honoré Gruwier, bosch wachter te Elverdinge en Maria Debruy- në, werkster. Andreas Sergier, land bouwer te Poperinge en Madeleine Del- porte, landbouwster. Jules Crombez, electriekwerker en Anna Mortier, fa briekwerkster. Overlijdens. Defrancq Ludovica, 81 j., z. b., wed. van Juliaan Deraedt. Vandevoorde Jacobus, 80 j., z. b., wed, van Leonie Lams. Duf oer Maurits, 4 J„ z. v. Victor en Maria Deman. Top Leonie, 75 j., huishoudster, wed. van Pieter Defrancq, gehuisvest te Poperinge. Verkaemer Euphrasie, 65 j., z. b., echtg. van Henri Deleu. Debruyne Gustaaf, 54 j., metser, echtg. van Louise Loncke, overleden te Poperinge. PASSCHENDALE, maand Oktober 1933. Geboorte. Ledoux Leo, z. v. Jozef en Deprsz Clementina. Overlijden. Pattyn Xaverina, wed. v. Denorme Edward. Huwelijken. Muylle Gerard en De- clercq Paula, Vandamme Cyriel van Passchendale en Vereecke Silvia v. Tie- gem. LOO, maand Oktober 1933. Sterfgeval. Packeu Philippe, 42 j., beenhouwer en veekoopman, echtg van Jonian Bertha. Huwelijk. Verplaneke Michel, landb. te Leisele met Dequidt Maria, landb. te Loo. Beloften. Tommelein Arsène, landb. te Alveringem met Bafcop Blanca, landb. te Loo. Cornette Gerard, landb. te Oostvleteren met Bafcop Gerarda, landb. te Loo. Staes Marcel, dienstknecht te Loo met Vanhoutte Maria, meid te Oude- kapelle. Thoma Antoon, handelsreiziger te Rijsel met Swertvaegher Paula, z. b. te Loo. ZONNEBEKE, maand Oktober 1933. Geboorten. Gallens Maria, d. v. Emerik en Bouckaert Augusta. Smet André, z, v. Cyrille en Vansteenkiste Pharaïlde. Vandepoele Siliana, d. v. Marceau en Gobyn Laura. Declercq Marie-Louise, d. v. Viotor en Knockaert Lydia. Denorme Laura, d. v. Gaston O! ware er geen venijn in 't spel, hij zou dat volk wel aan zijn kant krijgen, want in den grond, ze zien hem gee me, maar nu zijn ze te veel aangevierd en hij zelve, te gejaagd, te moedeloos en te be sluiteloos om stokken uit het wiel te trek ken. Soms dreigt hij binnensmonds, wit- bekte van gramschap: Loontje zal wel om zijn boontje komenI wacht maar gespuis! Soms ook maakt zijne gramschap plaats voor onzeggelijk lijden, dat hem de tra nen uit de oogen perst. 't Is dit lijden ^dat hem het me^st le nigt, dat hem meest het hert ontlast en den geest verlicht om alles juist en klaar te zien, om koelbloedig te worden en zijn zeiven te overmeesteren. Hoe aardig is dit lijden, dat als op hem gesmeten, overal en door al gaat, dweers door zijn geest en hert en ziel en Ja, zelfs door zijn vleesch. 't Was voor hem, tot nu, een ongekend gevoel. Hij heeft geleefd 'lijk de vogels in het bosch, 'lijk de visschen in het water, 'lijk de bietjes op het veld, los en vrij, vol gerucht en leven, zonder achterdocht en bekommernis, 'lijk een jongen van leute, die zijn geer doet en den wind laat waaien en de menschen laat rullen. Even als bij zomertljde vele kwft-weêr- torens samensmelten en eene enkele, stor mende vlaag vormen, even zoo is, in Mon's ziel, een storm opgerezen, gevormd uit vele gevoelens; liefde, haat, schaamte, gramschap, bekommernis, angst, gekende en ongekende gevoelens en nu woedt dat al dooreen, met een enkele dracht over zijne ziel en verdrukt ze te pletteren. Na het middagmaal, toen hij ter ruste trok, hield Claratje hem tegen en vroeg wat er aan hem scheelde. Mon ontstelde, maar opeens voelde hij dien ontegenwerkelijken drang, de lijden de menschen zoo eigen, om 't hert te ont lasten en, daar in de kamer, bij zijn lief, braaf zusterke, daar opende de ruwe kerel heel zijn hert. 'k Zie af gelijk een peerd, steende hij. Wie? Gij? 'k zou dat willen rien! Zoo een kerel! spotte ze. Och, lach niet, zusterke, 'k lijd waar achtig. Ik lijd! Maar wie of wat doet U lijden? Elk en ieder springt om U te behagen. Uitgezonderd ons werkvolk. —Maar ons volk is zot van U! Lief meisje, zult ge niet boos zijn en uwen grooten broer scheef bezien? Mon stond, diep ontroerd, zijn zuster aan te staren. En waarom? vroeg ze, deed ik dat ooit misschien? O! neen, maar nu moet ik leelijke dingen vertellen, deed hij haperend. Is het dan zóó leelijk? vroeg ze, ver legen. Och, ja, 'k ben plichtig en 't weegt op mij. 'k Heb mij lichtzinnig gedragen, te vrij omgegaan met Trientje Sanders. O! Mon... Ziet ge wel... Ze greep zijne hand, hare smert ver- Winnend en smeekte: Zeg alles broer. Zuster, 'k heb Julie Breemeersch lief. Julie! Julie? Wat een geluk! Een geluk, Ja, een groot geluk, doch uit dit geluk komt mijn tegenwoordig lij den; Trientje immers heeft mijn geheim geraden en uit jaloerschheid het volk te gen mij opgejaagd, met Padot te beginnen. Kom! Padot is toch maar Padot. Padot is zot en tot alles bekwaam. Ol we zijn zoo lichtzinnig geweest, Clara. Op een zotten dag heeft onze goede vriend Berten Brabandt, dien zot uit doendig- heid op de mouw gevest, dat Julie op hem verliefd is en nu buit Trientje dit alles uit. Weet ons volk dit alles? Ja, zelfs meer. Ge weet hoe ik met Orinda handelde? Ja, nietwaar? Ik zie het in uwe oogen. Ik ben... Ze greep zijn arm vast, doch hii ver volgde: en Pype Magdalena. Maesen Gerard, z. v. Jules en Lesage Maria. Overlijdens. Callens Maria, 10 d., Emerik en Bouckaert Augusta. Ma- veau Henri, 78 j., echtg. v. Bostyn Pha raïlde. Desmet André, 16 d., z. v. Cy rille en Vansteenkiste Pharaïlde. Santy Irma, 55 echtg. v. Casler René De clercq Marie-Louise, 10 d., d. v. Victor en Knockaert Lydia. Baelen Henri, 75 jaar, ongeh. Huwelijken. Liefhooge Michel met Santy Laura. Verbrugghe Robert met Van Wildemeersch Julia. Vancaeyseele Gaston met Dewulf Martha. WIJTSCHATE. Maand Oktober. Geboorten. Lewyllie Michel, z. v. Alfons en Maria Maes. Vanderhaeghe Yolande, d. v. Louts en Castrlque X. Titeca Paulette, d. v. Gaston en Maria Leroy. Van Steenkiste Joseph, z. v. Maurice en Maria Claeys. Verbiest Lea, d. v. Achillis en Martha Alliet. Van- haverbeke Anna, d. v. Alidcr en Magda lena Vanbecelaere. Huwelijken. De Cokere Maurice, landb., met Maria Lambert, z. b., b. v. Wijtschate. Bossaert Lucien, bakkers- gast van Meesen, met Simonne Loridan, z. b. van Wijtschate. Claeys Hendrik, landb., v. Wijtschate, voorheen Vlamer tinge, met Julia Catteau, z. b., Wijtschate. Overlijdens. Titeca Paulette, 5 d., d. v. Arthur en Marie Bonte. ONGEVAL OP EEN BLOKTREIN BRUSSEL-ANTWERPEN Woensdag avond moet een der portie ren van een bloktrein opengestaan heb ben tusschen Mechelen en Kontich. Door een in tegenovergestelde richting komen den trein werd de portier aangegrepen en stuk geslagen. Een reiziger van den trein werd door de glasscherven deerlijk ge kwetst. NOVEMBER - SLACHTMAAND 19 Z 24' Zond. na Sinksen. H. Elisabeth van Hongarië. H. Pontianus. Evangelie: Jezus stilt de zee. 20 M H. Felix van Valois. 21 D O. L. Vrouw Opdracht. 22 W H. Cecilia. 23 D H. Clemerts. H. Felicitas. 24 V H. Joannes a Cruce. H. Chrysogonus. 25 Z H. Catharina. 24 Nov. Te 11 u., ten gemeentehuize te WIJTSCHATE, veranderings- cn vol- tooiingswerken aan de kerk. Bestek 40.000 fr., borgt. 10 Stukken ter inzage ten gemeentesecretariaat, 9-12 u. Aanget. in schrijvingen 22 Nov. 29 Nov. Ten stadhuize te Veurne, door de Intercommunale Waterleidings maatschappij van Veurne-Ambacht, aan leggen van ongeveer 16.450 meter water leidingen te OOSTDUINKERKE en te NIEUWPOORT. Stukken ter inzage of te koop, prijs 35 fr., ter voorm. Mij, Kerk straat 35, De Panne. 1 Dec. Te 11 u., voor den h. Claeys, hoofdingr-best. van Bruggen en Wegen, 12, Vrijdagmarkt, Brugge, opschikken van de kustlaan van Nieuwnoort naar De Pan ne, vak tusschen OOSTDUINKERKE en de Lange Brugover de achterhaven van NIEUWPOORT. Lastkoh. nr 198 van 1933 (Nederl.), prijs 12 fr.; plan 12 fr. Uitslagen der Aanbestedingen 9 Nov. Te 11 u., ten gemeente'iuize te MIDDELKERKE, opschikken der ver lenging van de Koninginnelaan. DE VRIEZE, Koolskamp, 534.750,10 en 0.50 per m2 asphaltco-armé; Vanden Wyngaerde, Oostende, 546.987,60; Persin, Oostende, 562.777,45 (asph.-armé) of fr. 557.972,39 (asph.-ongew.)Lemahleu, Brugge, 583.362,75; Van Hullebusch, Oost kamp, 604.491,45 0.50 per m2 asph.-ar mé; Arits, Blankenberge, 656.094,37; Hen- drickx, Veurne, 728.540,70. SBB van de grootste beschietingen en bom bardementen die men kan indenken. In 1917. Schrikkelijke beschietingen. Passchendale ingenomen. De Itali anen gaan achteruit. In 1918. Den II November verlos singsdag... Den 19 November bijna geen burgers nog in stad, allen waren weg. Men ziet niets dan soldaten van alle natiën en alle kleuren, en overal puinen en ver nieling. In November reeds werden de goddelijke diensten regelmatig gedaan in O. L. Vrouwkerk. St Bertinus' moesten plaats hebben in de kapel van het Gasthuis en van de Zusters Benedictinessen en den Zondag kon men ook reeds mis doen in St Janskerk. Het volk komt langzaam terug, men bereidt de opening der ge meenteschool en ook de klassen bij de Zusters Benedictinessen. Het gasthuis Installeert zich tijdelijk bij de Zusters Penitenten. Om een vredekoningin te zijn, moet de vrouw zich zelf meester blijven, al hare onderhoorigen en haren huisraad baas rijn. De woning weze practisch ingericht: tijd en moeite zijn spaargeld met hoogen intrest. IBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBS VOORZORGEN VOOR DEN WINTER» Zoo als alles, vraagt ook de winter, voorzorgen in de huishouding. En dit voorzorgen, lieve Lezeressen, gaan we sa men eens bespreken. We beginnen op dc slaapkamer. De zo. merkleeren, dunne kousen en ondergoed dit alles wordt zorgvuldig schoongemaakt en opgeborgenze moeten plaats make» voor de herfst- en winterkleeren. Maar voor dat vaders dikke overjas ea moeders wintermantel uit de kleerkast komt, worden ze bij zonnig weer eerst een dagje buiten gehangen, flink geklopt ea vooral de zakken nagezienwant wat zou vader zeggen, moest hij bij een omhaling in de kerk, in plaats van wat kleingeld, een paar mottebollen op de schaal leggen of als moeder onder de preek gedurig zou moeten hoesten en niezen, door de peper, die uit haar bontkraag kwam. De mooie bedsprei, wordt zorgvuldig ingepakt en opgeborgen, en vervangen door een gebreide; nog eene van moeder zaliger. De wollen dekens worden gereed ge legd, om bij de eerste winterverschijnselen in 't bereik te zijn. In het Salon, of mooie kamer, worden de gordijnen afgedaanwant moeder heeft nog een paar die half sleet zijn, en die zijn goed genoeg voor de donkere dagen. 't Zou ook jammer zijn, het nieuwe vloertapijt te laten liggen. Moeder laat het opnemen, buiten hangen, uitkloppen en oprollen, 0111 het zorgvuldig weg te leg gen. Het oude tapijt moet dezen winter nog maar eens dienst doen. Dan gaan we eens in de voorraadkast irt den gang zien. Daar staan de potjes :met confituur en alles wat moeder dezen zo mer ingemaakt heeft. Hier wordt nog 't een en 't ander aangevuld; want 't is toch zoo gemakkelijk, als men 's winters, van alles wat in huis heeft. In den kelder ruikt het heerlijk. De ap pelen en peren, worden met zorg nagezien en neven elkaar op het fruitrek gelegd; dat is een rek van latwerk van drie; tot vier verdiepingen, waarop het fruit ijmg kan bewaard worden. Op een plank of schap staat een potje boter, een potje smout, cu een pot met ingelegde eieren. Voor de aardappelen en voor de kolen heeft vader gezorgddie heeft daar méér verstand van. Hij zal ook voor het win ter kachelhout zorgen. Nu is in huis alles in orde cn komt nog even de tuin aan de beurt. Maar... 'k heb genoeg gepraat voor vandaag, 'k Voel er geen lust toe door den Heer Uitgever bekeven te worden omdat ik hem te veel plaats durf stelen, Nog enkel dit rijmpje: Heden overleggen en zorgen. Geeft winst en voordeel voor morgén: FRIEDA. Middeleeuwsche Legende. DE REGENBOOG. De zondvloed week. De regenboog Staat zilverkleurig wolkenhoog En in zijn beide handen houdt Hij emmertjes van louter goud. En twee daarvan naar boven gaan, Zij voeren wolken water aan; En twee die dalen naar beneé Zij brengen hêmelschatten meê En werpen paarlen diamant En emerauden in het zand. En spreken. Zoekt het Hemelrijk o Dan komt het al in uw bereik 0 Doch wordt uw ziel door zonde blind, Verstrooit dat allés weêr de wind, O ruil het nooit, dit geld van God o Voor zelfs het best van 't aardsch genaio Uw tolgeld rij 't om langs den boog Te klimmen naar uw God omhoog. En Noaeh dankte God den Heer En boog zich knielend voor Hem neêr. Op den spoorweg. Toen dezer d: gen bij het vertrek van den tren van Antwer pen naar Brussel, de locomotief een bui tengewoon schril geluid liet hooren, zegd» eene zenuwachtige dame in de eerste klat tot een jonge heer die naast haar zat;1, Dat gaat door merg en been, niet waar mijnheer? Pardon, Madame, antwoordde da Heer, 't gaat over Mechelen naar Bru-sell UIT MIJN DAGBOEK November 15-20. In 1914 op dit tijdstip woedde den oor log rood leper en St Maartenskerk en da Lakenhalle stonden in brand. Poperinge was overrompeld van soldaten en vluchte lingen, meer dan 100 priesters (onder an der vele soldaten) waren in stad en dage lijks werden zooveel missen gelezen. Ge heel de linker zijbeuk van St Janskerk stond vol tafels in altaren veranderd. In 1915. Sedert einde Oktober zijn de bureelen van het Stadhuis ingericht in da hofstede van den heer W. Boucquey, Kasselstraat en de trouwzaal in de brou werij van het Zwijnland. De Koning van Engeland rijdt alhier om naar het front te gaan. Op 17 November erge beschie tingen op Poperinge en 14 Duitsche vlieg- machienen bombardeeren ijzerweg, gast huizen, enz. §S In 1916 in November, bij maneklaatie, ,(Zie vervolg onderarm 6° kolom.) HBiiaasHsiBaaQaiaaiaESBaa&E^Ëi^a CONSCIENCESTRAAT, 20-22, KORTRjflK Telefoon 111 en 1283 Waarom stoorde ik uwen zoeten vrede? 'k Moest zoo laf niet zijn uw hart met mijn gezocht lijden te bezwaren. Clara, dat Godskind, stond als verplet terd, maar de tranen ziende wellen in Mon's oogen, vergat ze haar eigen zeiven, naam haar breeder's breede hand in beide de hare en sprak lang en veel met hem, Ja, heel den noenestond en toen de hoorn tuitte, besloot ze: Toe! groote, eende lijke vent, toon dat ge manrijt, ver draag het verdiende lijden, wordt eerlijk en deftig, steun op God en ga er nu weer om dweers-door, met den kop boven, lijk Blare door de doornhaag. En zoo deed Mon. In plaatse van stom te blijven, zooals hij in den voornoen gedaan had, begon hij met het volk te klappen, open en hertelijk, alsof er niets gebeurd was. Hij vertelde kluchten, deed ze lachen en be loofde een gelage tegen Zondag. De twee daghuurmannen werden waar achtig beschaamd over hunne handelwijze van 's voornoens en eer de achternoene halfwege was, had de boer beide mannen al zijn kant, evenals twee der daghuur vrouwen; maar Padot en Trientje bleven koppig en drollig. Mon veronachtzaamde ze en, op de rusttijden, hielden ze zich alleen en afgezonderd, wijl de boer bij 't ander volk lag te rooken en te lachen. Dat was te veel voor de twee opstan delingen en menigmaal binst den namid dag, hoorde Mon ze het ander volk uit schelden voor zoemers en mouwvagers, maar de kerels loechen er meê en Mon gebaarde zich doof; hij had den grooten hoop met hem en al de schimperijen van Padot en Trientje dienden slechts om de andere meer en meer tot den baas te doen overgaan. 't Geweld dat Mon zich aandeed om uitwendig kommerloos en levenslustig te schijnen, hracht de beste uitwerksels te weeg. De vroolijkhed van rijn volk, het schuiven van 't werk en al die voldoenin gen die 't buitenleven medebrengt, maak ten hem, op korten tijd, inwendig, zooali hij eerst uitwendig, doch gemaakt, tracht te schijnen. Nu klonk de slag van den boothamer op de harre, als muziek in zijne ooren. Nu liet hij weêrom begerig zijne blikken zwemmen over die zee van koren, dat nog te pikken stond, over die heerlijke stuik- reken, die drogend in rechte reken, ten allen kanten reeds geketend stonden. Nu vond hij weêrom dien onverzadelij- ken lust, tot werken en vooruitstuiven, de boeren zoo eigen in verladen tijd en, met zijne forsige armen, omprangde hij de dikke roggestuiken van twaalf schoven en sloot ze dat ze piepten in den kruis band, die de werkvrouw hem van al den anderen kant toereikte. Het zweet leekte van hem, rolde uit zijn haar, vulde zijne oogen en drupte van zijn knevel, als van eene euzie. Met een korten wrong, tusschen twee werken, veegde hij het met den voorarm af en was weer te loop achter schoven en aan 't rechten en 't knopen en 't strooi rulsch- te en de auwen sloegen en nu en dan greep hij een schoof tusschen hals en band en woog hem, stil de hand op en neer doende. Ja, ja, er zou beschot zijn, de koppen wogen als lood en dat krljzeld# door hem. En nevens hem gingen de pikkers hun gang en harden slos: vier' stappen, vief inslagen, vier rltsellngen en roef! al over de toppen der kloefen rollebolden de pik- kelingen uitgewonden en met eene laat* ste rilling dweers over 't bedde. De pikkellngen rolden en de pikker! savelden en wonden uit, maar altijd stor- me voort en 't draaide en 't keerde ea 't rollebolde al door malka&r. ('t Vervolgt.) (Overdruk mt toestemming van de# Uitgever.).

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1933 | | pagina 6