Werkhuizen YPRIANA ZAAIMACHIEN L. MONKERHEY-VAN NESTE: Au Roi du Caoutchouc KOENTGES MEL®TTI CAHILLE LACOHTE-DEVOS PILLEN REKLAAMVERKOOP Fabriek Depreiter, Brugstraat, 55, Adiiikerke BREUK- BUIKBANDEN Landbouwers B-C- D Matrassen Brugstraat loopt niet misj Adinherke Waarom Afroomer "YPRIANA,, E. DOBBELS. Bruggestr. 3, Poperlnge DB VERMAARDE FABRIEK SS 99 Gij zult verbaasd zijn over den buitengewo nen uitslag die gij zult bekomen met het ge bruiken van den gebreveteerden alom vermaard als houdende het record van QBS3 sterk afroomen Het is niet genoeg het te gelooven beproef het kosteloos, en vergeet niet dat het pro fijt welke gij doet bij ieder afroomen, zich honderden malen 's jaars zal herhalen en ge durende een onbeperkt getal jaren. Het is dus meer of geraadzaam van zulke winsten rekening te houden. YPRiANA VREEST GEEN CONCURRENTIE. Zonder verplichting van uwentwege probeer onzen afroomer en terzelfdertijd ook andere maclile- nen. Wij zijn overtuigd dat gij de beste zult aannemen deze vervaardigd door de C. DURNEZ ZOON, Dikkebuschsteenweg, IEPER. Te!. 331. fit n BUIZEN Niet Roestend LANG LICHT ECONOMISCH jfa brieft van /ifoatrassen VROUW We VANDERBEKEi m 140 MEUBELPAPIER A. B. C. De Beste Dieselmotor Anglo - Belgian Company f39, Nijverheidskaai, Gent RegenmantelsGabardinen, Half-Seizoenen en Kleederen in Leder VERWEN IN ALLE KLEUREN N 5 NTE REMICOURT Zorg voer sterke EJieren. voor de NIEREN en de BLAAS ZET KAAR VOORT, OM 300 nieuwe klanten te winnen. ECHTE SKUNGS 5 jaar waarborg KOOPT IEDERE VERSTANDIGE VROUW HAREN PELS OF PELSMANTEL IN DE FABRIEK DEPRElTEiv 7. Let goed op nummer en straat Depot bij VANDAELE, Kortrijkstraat, 77, TIELT Ieder Vrijdag voormiddag met schoone keas in POPERINGE, 1, Vlamingstraat, 1 Ieder Woensdag voormiddag met schoone keas in VEURNE, Vlesschhouwerstr.,13 MISGROEI I NGE N VERDONCK-MINNE, ZONEN IEPEf? Ieder 2* en 4* Zaterdag der maand, In ons bijhuis: Korte Torhoutst-aat, 16, van lot 11 uren. \/EUR^iE r "fn ^OIU*a£ Tan f-der maand, In 't Tïotc! de I'Enrope, Statieplaats, van 9 tot 11 uren. i«PN l SIMPLEX De modellen 1934 zijn van heden af verkrijgbaar. Merkelijke verbeteringen zijn aangebracht. Ieder zaaimachien SIMPLEX kan geleverd worden met drukkingsveeren, zeer aan te bevelen voor zware gronden; getimperde scharren, dubbele geleide scharren, voor de rechte richting aan deze laatste, die het braken vergemakkelijkt. N. V. ETERNIT KAPELLE - OP - DEN - BOSCH AaattTwi'nriiwiituTwy Vraagt onze aanwijzingenbrochuur en het adres van depothouder in uwe streek. DEPOTHOUDER voor IEPER en OM STREKEN t ALLE BOUWSTOFFEN Tel. 120. 9, Koeiniarkt, IEPER VERTEGENWOORD. EN DEPOTHOUDER voor Poperinge en Omstreken Telefoon 77 Voor model D: Nieuwe gebreveteerde zaadomwentelbare, men kan reeds 10 kgr. beetezaad per Hectare regelmatig verdeelen. Voor model C: GROOTE VERANDERING. De openingen voor het uitloopen der zaden zijn al den onderkant aangebracht in plaats van al den bovenkant der zaadkas. Bijgevolg groo- te besparingen in 't zaad die ieder landbouwer van groot nut zal beschouwen. De zaaimachienen SIMPLEX zijn te verkrijgen bij iede- ren ernstigen machienhandelaar uwer streek, waar U in volle vertrouwen een zaaimachien kunt bekomen met de uiterste laatste verbeteringen en dit aan voordeelige prijzen. TEL. 248 in beste inlandsche wol, wol en erin, floconwol, kapok, pluimen, konijnhaar en erin végétal ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. GESLOTEN OP ZON- EN FEESTDAG EN OM I UUR. IN DE VIER SEIZOENEN en ZOON Casselstraat - 7 - Poperinge MEN VRAAGT IN ELKE GEMEENTE Leurder s-Voortverkoopers van petrool, olie, vet, créoline, levertraan, enz. van ongeëvenaarde kwaliteit. Schrijven: Mad. Wed. C. Vandevyvere en Zoon, Hooglede. SPEELKAARTEN ten bureele dezer. WCL EN KATOEN voor brelmachlen, steeds stock ln 2/28 en 3/28 tegen de voordeeligste prijzen. Op aanvraag wordt U kosteloos kleu renkaart en prijslijst opgestuurd door de N. V. De Nachtegaal Breigoedfabrlek. HANDEL IN BREIGARENS, Eynestraat, 23, OUDENAARDE. FR. a> PARDESSUS - WINTERFRAKS voor mannen, schoone 4?tï FR- beste aan Zwarte REGENFRAKS aan 50 Solde-Mantels, voor groot en klein, vanaf 50 fraiik tot 150 frank. OKKASSIEN. Groote MAN TELS voor Damen en Juffers, in pane of in pluche, in alle mode kleuren, schoone stoffen, geheel ge voerd aan 225 frank. Beste zwarte MANTELS en KLEE DEREN voor Ceremonien en Rouw. NERGENS MEER KEUS. Warme Winterroben, Banden Fourruren en Kola. Ratine Fraks voor klnders. Corsetten D. W. In alle maten. Men staat den Woensdag op Veume markt; den Zaterdag op leper markt. Magazijn open ook den Zondag. MJ SANSEN-VANNESTE. POPERINGE. Gasthuisstraat, Poperinge. Een paardekracht voor 0 fr. 14 7 Alle grootten van af 8 p.k. Fabriek Belgisch Fabrikaat Men vraagt plaatselijke vertegenwoordigers MASSAVERKOOP van een stock AAN ONGELOOFLIJKE PRIJZEN. Overzicht van enkele prijzen Regenmantels, zeer sterk, vanaf 25 FR. Cirés, al binnen gemolletonneerd, vanaf 45 FR. Pelerinen, vanaf 25 FR. Al onze Kleederen zijn gewaarborgd en gratis vermaakt. Fabriek te Brussel. 55 BIJHUIZEN IN BELGIE. IEPER, Tempelstraat, 4. S Q 0) STOOMVERWERIJ NIEUWWASSCHERIJ DROOGKUISCHERIJ 021* van BRUGGE, Nieuwwasschen van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakt» kleedingstukken, zonder losdoen. Meubelstoffen, binnenversierlng. Verzorgd Werk Spoedige Bediening BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN BIJHUIZEN VOORi POPERINGE t M. A. Vandermeersche, 15, Maur. Dewulfstraat. DIKSMUIDE: Mad. Pil, Groote Markt, 9. IEPER: Mej. Domicent, 21, Korte Torhoutstraat, MEENEN: Mej. Chombar, 22, Rijsselsche straat, ROESELAREi M. A. Depoortcr, 40, Zuidstraat. VEURNE: M. J. Nowé, 10, Nieuwstraat. NIEUWPOORT: Mej. Hendryckx, Marktstraat, 12. i- - li., Wij vernemen dal zekere ont- roomers waarbij d.e hoogte van den melkbak eenigszins verminderd werd, verkeer delijk verkocht worden als ontroomers met verlaagden melkbak. Er dient te worden herinnerd, dat de melkbak der ontroomers met verlaag den bak uit geëmailleerd plaatstaal vervaardigd en uit een enkel stuk gedreven zijn. De bak ts niet meer boven op de machine maar wel op den zijkant geplaatsthij rust op een draaibaar voetstuk zoo dat men hem kan kuischen zonder hem van den ont- roomer te moeten afnemen. Van d.n grond tot a.n d.n bovnnrand van Van dan grond tot aan dan bovanrand van dan maUtiai U ai mat maar I m. aiatand O N TR O O E R S NIERAANDOEM m Aannemer, Bertenplaats, 5, Poperinge ALLE BOUWSTOFFEN aan voordeelige prijzen. Sedert twee jaar Led ik can de nieren en op zekere oogenblikken zou men gezegd hebben dat ik messteken in den onderrug kreeg Wrijvingen op d. pijnlijke plaatsen gaven mij verlichting, maar 's anderendaags, kwam de kuaal bij ae minste verkeerde beweging terug. Ik beproefde dan de Pillen De Wilt, en zoodra ik de eerste pillen genomen had, stelde ik vast dat mijn kwaal minder hevig was. Langzamerhand voelde ik mij veel beter; om mij te ovei tuigen dat de kwaal verdwenen was deed ik eenige bewegingen en was ten volle verwonderd dit zon- der de minste pijn te kunnen doen. Ik heb drie jlesschen gebruikt en kan verklaren dat ik aan de Pillen De Witt mijn gcede gezond heid denk, zonder dewelke ik mij vroegtijdig voelde oud worden.-» Ai. B., rue Des..., Charleroi. Wanneer de nieren ziek of zwak zijn vervulleu zij huu opdracht op onvoldoende wijze. Hun functie bestaat in het filteren van het bloed en het uitdrijven van de gif fen en gifstoffen die bet bevat. Dan verschijnen rhumatiek, lendenjicht, beupjicht, gezwollen gewrichten, alle aandoeningen die iedereen kent. Al deze aandoeningen komen voort van de nieren. Het onvol doend gefilterd bloed voert door heel bet organisme een hoeveel heid giffen waaronder vooral bet overtollig urisch zuur, dat al utp pfjuen veroorzaakt. Voor deze inwendige kwaal moet men een inwendig geneesmiddel gebruiken dat de oorzaak der kwaal zelf aanvalt. De Pillen De Witt werden speciaal tot dit doel bereid. De bestanddeclen waaruit zij samengesteld zijn dringen in de nieren en de blaas, reinigen ze grondig, verniewen ze en maken ze bekwaam om normaal te werken, 't is te zeggen, bet bloed volledig te filteren. Naarmate gij uw kuur met de Pillen De Witt voortzet, zult gij een ernstige verbetering in uw algemeenen toestand vaststellen en alle ongemakken die van de nieren voortkomen zullen de eene na de andere voor goed verdwijnen. IeWÏTT Prijzen 11 en 20 franken. De groote flesch bevat 2 1/2 maal den inhoud van de kleine. Agentschap: Ano. Maison Louis SANDERS, S. A., Brussel. B. 1534 -4 Te koop bij Kestelyn, Gasthuisstraat en Notredame, Groote Markt, Poperlnge. •EPKI Er komen magazijnen Die spoedig weer verdwijnen Koopt uwen pels met zorg En vijf jaar goê waarborg Op skungs, putois, opposum In 't Huis vermaard alom Een allerbeste raad Koopt slechts ln de Brugstraat Depreiter's goê fourruren Die lange blijven duren Voor mantels Is de snede Veel beter dan ter stede. Vellen Casaquins op maat vanaf fr. 195 Vellen Mantels op maat vanaf fr. 245 Schoone Kinderpelsen vanaf fr. 7 Model Nr 30 31 82 33 j34 35 136 ,37 38 39 43 '41 Prijs 650 fr. 700 830 900 1100 1200 130», 1400 140O 1500 1600' 1700 Model Nr 42 43 44 '50 "51 162 £3 64 55 *63 57 60 61 Prijs 1800 fr. 1800 2000 660 650 800 900 900 1200 800 800 630 550 DEZE GOEDKOOPE PRIJZEN ZULLEN NIEMAND VERWON DEREN OMDAT DE FABRIEK DEPREITERl 1' zijne ruwe Vellen cok 40 beterkoop Inkoopt dan andere huizen der streek; 2* door zijne veertigjarige handels kennis der Vellen op de vreem de markten; 3° door zijne bnltenlandsche aan- koopen uit eerster hand; 4* door zijne groote komptante aankoopen op het gepaste oogenblik. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Daar is de grootste keus der streek t De beste kwaliteit; De fijnste bewerking; De prachtigste modellen; De beste snede voor Vellen Mantels; De trouwste bediening; De 5 jaren goede waarborg op sommi ge Pelsen. Uwe Skungs worden de 5 eerste jaren na den aankoop gratis ver maakt of vervangen, zelfs indien de 3chade voortkomt door de motten; De lage prijs40 beterkoop dan elders. 8. - 4; .-jGTjaia VOOR ALLE AFWIJKINGEN DER ORGANEN EN VOOR ZWAARLIJVIGE PERSONEN ORTHOPEDISCHE APPARATEN VOOR RUGGRAATMISGROEIING KROMME BEENEN STOMPVOETEN H. SERRUYSLAAN. 7, OOSTENDE KOSTELOOZE RAADPLEGINGEN TE;

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1933 | | pagina 7