't In den Gouden Ballon I WIT KRUIS DE GDUDE1 dool d? h&è fe wmmkmi béï /ASPRO9 de zieAte teaea Gekroond Kalf Een goeden raad. 3 Camille Battheu=Ghesquière SÖfrsO© Miilil Landbouwers Pelsen - Vellen Mantels Huis LAURENS-FOLLET 20frsG0 170 W 50 225 25 40 POPERIN GE Orlep iecjangs- houden dank aan ASPRO Borstvaüing verlicht doer ASPRO GOispïHESIS L AURIVIBRIL JL^sIi HET ËESïS CENEESMIDDiL BEERINGEN ANKER HERFST en WINTERTIJD waar naartoe?... Naar "SE C1LEIHE mtr. SPAARKAS KASBONS Hypotheekplaatsingen Schrale huid Bericht aan de LANDBOUWERS, Wed. C. Vandenberghe Kinders HAZEWIND Tel. f99 Bruggesteenweg, IEPER II 0VERGR00TEN AFSLAG II OKKASIE-AUTO Oud gekend huis van volle vertrouwen Doet uwe aankoopen bij den fabrikant van four- L ruren en wacht niet meer. De prijzen zijn ten laagste, p 50 r.iincler dan vroeger, omdat ik eerste keus vellen, rechtstreeks en op het gepast oogenblik gekocht heb. Ik heb overgroote keus zilveren vossen en alle andere soorten vossen,- Skungs - Marters van Frankrijk en Rusland I - fichouwen - opposumskungs - Amerikaansche natuurlijke opposums - peÜ5 gris - persionnaire - mantels - enz., enz. Al deze soort vellen zijn gewaarborgd en gemaakt in de I laatste nieuwe modellen. 1 Alle herstellingen van Fcurruren worden aanvaard. Komt zien naar de uitstalling en overtuigt U van de lage prijzen. Wie eenmaal koopt blijft steeds klant. N. BATTHEU, Rijselstraat, 1, ïiper. BE POEBERS VAN HET 5 fr$@0 Kardhoorigen Halve Dooven I Jzer, Poutreüen Zink KH Staal KOOPT UWE SPEELKAARTEN TEN BUREELE DEZER BRÈIWERKFABRIEK «JAVA» GROOTE KEUS VOORDEELIGSTE PRIJZEN tt kolen -rr KALFSVOEDSEL DE ZWAARSTE VALLING SO Rouw in 12 uren. Grondpandobligatiën Koopt uw SCHOOLGERIEF ter Drukkerij dezer. 750 a 3000 frank WEKELIJKS LIJKK0ETS-C0RBILLARD wendt u in volle vertrouwen tot het - oudste en meestbekende - HENRI VANRULLEN BELANGRIJK BERICHT DAGELIJKS KOMEN BEDANKINGEN TOE. - LEES DEZE: P- r V y-xmv I -» ,^l«1 -y ^--J)' - I I I :j HUH ffjMaanaiinaiiawS t: IEPERSTRAAT, 13-15 Bij de Grooie Markt li Bijliuis te IEPER t)oor bet Innemen van een poeder Wit Kruis verdwij nen spoedig pijnen en moeite en worden vervangen door een gevoel van frischheid en lichtheid, want de poeders van het Wit Kruis zijn niet alléén een uitstekend pijnstillend - maar ook nog een krachtig opbeurend mid del voor gansch het orga nisme. IN ALLE APOTHEKEN ALGEMEEN DEPOT*. APOTHEEK TÜYPEHS SINT- MIKLAAS-WAA5 8 poeders 4"fr. 24 poeders Hf.-., 48 poeders 20fr. Een koortsachtigen toestand is een voorteeken an ziekte. Om alle verwikkelingen te vermijden komi het er op aan, de koorts onmiddellijk te verminderen. In tegenstelling van talrijke geneesmiddelen die men maar alleen met onzichtigheid en na op raad van den dokter mag gebruiken, kan «ASPRO» zonder het minste gevaar genomen worden, om oogenblikkelijk een opkomende ziekte te genezen. Volstrekte zuiverheid en zekerheid zijn de oorspronkelijke hoedanigheden van ASPRO het moderne geneesmiddel dat in eenieders bereik is. ASPRO genomen bij de eerste symptomen, heeft mij van de griep gered. Zü werd in een enkelen nacht tegengehouden dank aan twee tabletten «ASPRO» opg.lost in een weinig water. «'Anderendaags waren hoofdpijn ca rillingen totaal verdwenen. M G. HAUCHART. Lonpoigne, Genappe. tl: moet erkennen dat ik, na driemaal de ASPRO genomen te hebben, volkomen genezen ben van een ernstige borstvalling die mij totaal uitgeput had. Ik had nooit willen gelooven dat ASRPO zulk kostbaar genees middel was. AL. A. OTT. 42, Statie Kaal, Antwerpen (Zuid) DE DOOS VAN I0TA&LET7EN DE DOOS VA* 25 TABLETTEN DE DOOS VAN 60TABLETTEN Het is voordeeliger een pak van 20 fr. te koopen, het bevat 60 tabletten eener waarde van 25 frs. Verkrijgbaar in alle goede apotheken Uitsluitend Agentschap IfcTT rtrtclenne Maison L. SANDERS, S. A., Brussel b. N»'J4S GEBRUIKT ASPRO TEGEN: INFLUENZA HOOFDPIJN ZENUWPIJN HEUPJICHT JICHT LUMBAGO VERKOUDHEID SLAPELOOSHEID PRIKKELBAARHEID ZENUWONTSTEKING HOOIKOORTS ZENUWACHTIGHEID RHUMATIEK GEVOLGEN VAN EEN OVERVLOEDIG DKINKEtf STOORNISSEN DER MAANDSTONDEN MALARIA WANHOOPT NIET MEER Uw ontmoedigend gebrek kan overmeesterd worden zon der ye.ncasmiddelen, zonder pijn, zonder heelkundige be- \ve<.fch\7, zonder uwe bezigheden te onderbreken, door Ue MERKWAARDIGE UITVINDING der gebreveteciü S. G. D. G., eerst met bijval beproefd door talrijke geneesbeeren door doofheid aangetast, alvorens aan het publiek aangeboden tc worden. Komt dus in alle vertrouwen den specialist gehoofgeleerde bezoeken die U KOSTELOOS zal ontvangen en U eene kosteisoze bewijsvoering zal doen gedurende de maand NOVEMBER, van 9 li tot 1 uur, te: KOKTIUJK, Maandag 20, Hotel des Flandres, 6, Statieplaats. IEPER, Woensdag 22, Hotel Continent-a 1 (rechtover de Statie). Let wel op den Naam, den Datum en het Adres van het Hotel. N. B. - Tc BRUSSEL, in den Zetel van de «AURIVIBRIL 9, Generaal Gratrystraat, 9, op overeen te komen uren. De laagste prijzen. G. VANDENBEKGHE-VERMEULEN Statiestraa 23 leper De beste kwaliteit. M»i breit op maat: Gilets, Pull-Overs, Ensembles, enz. Specialiteit van JEESYGOEDEREN gemaakt en op maat. Jersygoed per meter. Eozoefct onze uitstallingen. Geen concurrentie mogelijk gezien alles direct van den fabriekant aan den verbruiker verkocht wordt. Men vindt er tevens alle slach van Handschoenen, Kousen, Luxe-Ondergoed, Blousen en Kindergoed. met platen in onbreekbaar staal Allerlei andere Foyers enz. 13, Boterstpaat, IEPER 3BQHBB8BBsas3nnsas3sasBSB2ZBaiBB«BasBBBaa2aaasaas3UJ2a:cïffli CSQOT en Voor uw keuken gebruikt r,L VANDZRGHOTE cue L1GY 196 IEPER 49 jaren goeden uitslag. Wilt gij spoedig uw kalveren vet maken, schoon en wit vleesch hebben, gebruikt dan van JANSSENS-FOSSE, Rue de Ia Linière, 11, te BRUSSEL. Verkrijgbaar in alle goede winkels. aaisassaaaaaazssasaasaazisa^s op een paar dagen genezen, met de ver maarde PULMO CACHETTEN van Dr Specialist Fago. Het strafste genees middel voor de slijmen te doen lossen. Onmisbaar voor Bronchieten en Asthma Op tijd genomen genezen zij tering, en zetten een fieurusaanval stop. Te verkrijgen in de APOTHEEK KESTE- LYN, Poperinge. NA&I- MACHIENEN de Beste O. Allegaerf-Waerenborg, Rijsselstraat, 5, IEPER PARDESSUS vanaf Fr. Demi-Saisons in alle modellen. REGENMANTELS vanaf Fr. LEDEREN VESTEN vanaf Fr. Lederen Manleis in alle kleuren. K1NDERPARDESSUS vanaf Fr. Kinderregenmantels in alle grootten. Modellen vanaf Fr. KINDERKOSTUMEN vanaf Fr. Overgroote keus van deuren. Alles wordt ten huize gemaakt en op maat. FANTAZIEBROEKEN 4 p- vanaf Fr. I O Werk kleederen in Pane, Engelsch leder en katoen SPORTBROEKEN. x gr (Culottes) vanaf Fr. TO CACHE-POUSS1ÈRES voor groot en klein. Salopetten, Casquen en Hand schoenen In leder. TRENCH-COATS in wol-en katoen, vanaf O O Groot3 Ii03vee!!i2id STOFFEN, laatste mode - voordeeligste prijzen. SBESSSSK22 J-f^pothe^oipe Qeleggingsbanl^ Q fT). 19, ARENBERGSTRAAT ANTWERPEN Tel. 254.42. - H&ndelsreg. Antwerpen, 74. - Postcheck 8468 ■T* -i t t'| Algemeen en eenig 1ftij I Vertegenwoordiger fw 'j' KAHMftSCHIHEH voor gansch Belgie: I tvS-Jj;(V P( d. Verhaeghe- L /7': jA Debaets Tl 'd J j Steendam. 38, Gent 13683 1voor de Streek MAUR. VERDOENE, Rijsselstr., 61, leper. eaaBHiaaiBEiaKSBSiBBSsBSisaBBB» BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS Naamlooze Vennootschap gesticht in 1903 40, Lange Nieuwstraat, ANTWERPEN Kapitaal Reserven 10.000.000 fr. 13.600.000 fr. intrest naar gelang den termijn van plaatsing. met notarieele akte. AL de gelden aan de H. B. B. toevertrouwd worden uitsluitend geplaatst op Ie Hypotheken (1 Rent). E) Voor verdere inlichtingen zich wenden tot onze Agenten: POPERINGE: J. Vandermarliere, Ieperstraat, 55; BRIELEN: Jerome David, Gemeente-Sekretaris; DRANOUTER: Mevr. Fl. Houwen, Hooghofstraat; EESEN: Maur. Debruyne, Handel Dl ksmuidestraat, C7; ELVERDINGE: Mevr. M. Gadeyne, Veurnestraat; LOKER: Mevr. Cam. Dumon, Dorpplaats, 28; LOO: M. Ghyssaert, Breydelstraat; MERKEM: H. Van Remoortel, Kouterstraat; MOORSLEDE: G. Masschelein, Ereulstraat; VEURNE: G. Declerck, Brouwer, Kaaiplaats, 6; WOUMEN: J. Devos-Vaibeys, Handelsreiziger; I ZONNEBEKE: Prosper Windels, Koster. HOOFDAGENT: P M. MAURICE BAERT, Van den Peereboomplaats, 37, IEPER. INTEREST DER SPAARBOFKJES 3,60 5, 5,25 en 5,50 bruto volgens duur der belegging. LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN. BEHEERRAAD M. Baron oean Cogels, Voorzitter. M. Alph. Ullens de Schooten, Beheerder. M. Paul Van den Bosch, Afg.-Beheerder. Om meer inlichtingen te bekomen gelieve U te wenden tot onze agenten: Krombeke: M* Wed. Denys-Verhaeghe. Beveren a/IJzer: J. Tahon, Gem.-Secr. Oostvleteren: Mej. Yvonne Van Houtte. Nieuw kerke: Cyr. Mahieu, Gem.-Ontv. Meesen: G. Dehem, G. Gratrystr., 41. Brus. Ploegstecrt: V. Menet, 109, rue d'Arment. Roesbrugge: A. Claeysoone, Gem.-Ontv. Waastcn: Pierre De Simpel, Notaris. Wervik: M. Leon Debonnet, Leyestr., 26. WestvleterenM* Wed. J. Quaeghebeur. SBBiaSBilBBSIBSBSSBnDESSBSSSSSaiH per maand bij U tnuis verdienen. Dit biedt U de eenige Belgische Fabriek van Breimachines met haar gewaarborgde Breimachien «RAFIDE», gemonteerd met gebreveteerd vaniseur voor fijn en grot werk-, Tacquart voor alle fantasten. Vraagt kosteloos kataloog met inlichtingen. Werk verzekerd per kontrakt. Kosteloos en goed aanleeren. Maatschappij «RAPIDE»: 28-30-30a, Astridlaan, GENT, St Pieters; Brabantstraat, 104, BRUSSEL; 19, Van Maerlantstraat, ANTWERPEN; 28. Recolettenstraat. KORTRIJK. en gesprongen handen genezen direct en bljjven heerlijk zacht en lenig met j - AKKER'» KLOOSTERBALSEM e'i bjjt niet! 'Geen goud too goed." aankomst eener lading allerbeste VEULENS voortkomende uit de beste streek van W _/A Brabant GOEDE OORSPRONG (AUTO) FLORENT DUMORTIER, autover huurder, Statie, POPERINGE, maakt kenbaar dat hij alle lijken vervoer en begravingen aanveerdt in stad en in omliggende en deze uitvoert per Autobussen in alle grootten. AUTO-CORBILLARD Ook beveelt hij zich aan voor alle reizen per Auto-taxi of Autobus. Luxe-autos vcgf Bruiloften, Doopen, Eere-Communien en alle andere Ce remoniën en FeefiteJéjkhedcn. Telefoon: Poperinge 110. GESTICHT IN 1S£5 VOOR UWE GESTICHT IN 1885 Vewrnestraat, f3 y ELVERDINGE FABRIEKEN WERVIK opgericht in 1849. BASTIEREN (Bachcn) in alle grootten. PAARDENDEKSELS in TOHE, Darmen voor Brandspuiten, enz. Eerste kwaliteit Voordeeiigf priJ*J .Vcrt.: Herman va.'' BATEN BI R» 28, Elvcrdingestraat, V/ff/// r/n •*-$ llweekens fits tjij uit ïset vankenskKfeeken tvsien'ijk prafijt walt trekken, geef hun dan regelmatig Provendine vanaf tien zoektijd, Dubbsl gewicht na drie doozen Provendine M. Jean-Pierre KLOPP, rue Michel Rod, te Rcdange, schrijft ons: «/Ir hi t twee varkeus ert, na drie maanden waren zij nog juist als op den dog di! ik ze kocht. Ik ga'hun dan uw Provendine, ik ben nu aan de derde does en mijn varkens zijn reeds in gewicht verdubbeld en worden ziender- oogen vet. Onmisbaar produkt M. Eugène NEY, Orsin-jfaing. Marbehan, schrijft ons tk had twee varkens die zoo hevig de pootenkwaal hadden, dat zij zi h slechts met moeite konde i oprichten. Ik gaf hun Provendine, nauwelijks wus er een doos gebruikt of mijn varkens waren genezen. Het is waarlijk een onmis baar produkt voor de varkens. Het is een ideaal voedsel. In gewicht verdubbeld M. Alphonse HARDY, route de Saint-Aubin. te Morialmé. schrijft onsJ Ik had twee varkens en in twee maanden tijd waren zij niets ro ruitge- gaa K tk gaf hun Provendine, ik gebruik thans de derde doos, mijn varkens zijn in gewicht verdubbeld. Zij worden zienderoogen vet. De I'rovendiue wordt overal verkocht in doozen van fr. 7.50 ea 15 frank; de graote doos bevat driemaal den inhoud der klein». Fabrikant Ancienne Malson Louis SANDERS, S. A., Brussel Te koop bij Apothekers NOTREDAME, Groote Markt; KESTELYN, Gasthui», straat; INGHELRAM, 93, Ieperstraat en LEURIDAN, 8. Bertenplaats t« POPERINGE; FOCK en VUYLSTEKE, te DIKSMUIDE; MTU.I.TB te STADEN; GANNE-BLOMME, te LOO-bij-Veurne. Alvorens een Aankoop, Verkoop of Ruiling te doen van een wendt U in volle vertrouwen tot het alomgekende Huis P. DEMEULENAERE-RCCSE Beverensteenweg, 75, Roese'are Telefoon 87. U kunt er altijd allemande merken van okkasie-autos vinden, van alle modellen en merken. TEGENWOORDIG IN DE GARAGE ter verkooping of ruiling: VOITUREN 1 F.N., 2 pl„ 4 cyl., type 32, 1932, type supersport. Buick, 8 cyl., 5 pl., 1931, type Standard. 1 Hotchiss, 6 cyl., 7 pl., type luxe, 1931. 1 Wyllis Knight, 5 pl., 6 cyl., 1931, t. luxe. 1 Hupmobile, 6 cyl., 5 pl., 1931, type luxe. 1 Citroen, 4 cyl., 5 pl., 1931, type C 4. 1 Ford, 5 pl., 4 cyl., Tudor, 1930. 2 Chevrolet, 5 pl., 6 cyl., 1929, 2 deuren 1 Ford, 2-4 pl., 4 cyl., 1929, cabriolet. 1 Citroen, 4 cyl., 7 pl., 1928, type B. 14. 1 Imperia, 4 pl., 4 cyl.,, 1928, 2 deuren. 1 Chevrolet, 5 pl., 4 cyl., 1926, 2 domen. 1 Citroen, 3 pl., 4 cyl., trèfle, 1925. CAMIONETTEN: 1 Chevrolet, 4 cyl., 1928, in zeer goeden staat. 1 Citroën, 4 cyl., 1928, type B. 14. 1 Citroën, 4 cyl., 1926, typë B. 11. AUTOBUS. 1 Chevrolet, 4 cyl., 30 zitplaatsen, 1928, in zeer goeden staat. Genezing zonder Operatie, Ge vaar noch Tijdverlies, door tce- passing dag en nacht zonder gevaar of ongemak der nieuwé .wetenschappelijke toestellen der I" Specialisten-Breukmeesters DUMONCEAU. DE EENIGSTE VIJFMAAL GEBREVETEERD: ZES DIPLOMAS, GOUDEN MEDALIES Brussel 1910; Gent 1913 en 1923: Lyon 1914; Antwerpen en Luik 1930. Bekroond voor verdienste met EERETEEKEN Gouden Medaüe der Kroon- trde Jurylid cn buiten wedstrijd TENTOONSTELLING, Vincennes, Parijs 1931. GENEZEN VAN BREUK: Frans Noets, Beversluis, 18, Rotselare: Jongen van 13 jaar, genezen 2 breuken: Desmet, 19, Sergaent Debruynestr., Cureghem: dochter genezen 2 breuken; Charles Louis Faut, St-Leonardstraat, 18, te Thol- lembeek; Henri Mestdagh, te Beernem; J. Bt Vandenhoute, Asbeek-As- sche; J. Borremans, te Hofstade (bij Aalst); Victor Lambrecht, St Pieter straat, 24, Oudenburg, allen volledig genezen van breuken. DARMUITSTORTING Vrouw J. Begeman, 13, Rue d'Enghien, Brussel: na verval van operatie was van zware buikbreuk aangetast, door toepassing van ons Speciaal Breukgordel, op een jaar volledig verdwenen; Vrouw Henri Declercq, (Kijkuit) Be-memwas van buikbreuk kinderhoofd groot, aangetast en onbekwaam nog te werken, door toepassing van ons toestel, breuk gansch binnen en doet nu alle werken van landbouw zonder eenig ongemak; Mme Snauwaert, landbouwster te Zedelghem: op 1 jaar genezen van zware navelbreuk. MAAGZAKKING M. Fastre G., 52, Avendoren, te Thienen, maag was volledig gezakt, door ons toestel gansch op plaats gebracht, eet en drinkt nu zonder stoornis, heeft zijn vak van manchinist op den ijzerenweg kunnen hernemen. M. Simon Alphonse, Haut de Bomel te Namen, spoorwegbediende, op 1 jaar genezen van maagzakking, is 10 kgr. verzwaard. M. Jules Decoüsemaecker, Rue Cloutier, 3, te Roux, genezen van dubbel breuk alsook van maagzakking, eet en drinkt zonder stoornis en voeli niets meer. Mm» De Kezele, te Knesselaere en M. Julien Closset, Vissegatstraat, 47, Erps- Querbs, volledig genezen. BREUKLIJDERS: MAN VROUW en KINDEREN: Wilt gij zooals die per sonen dadeli.lKe ïulp en verlossing bekomen: Frengt dus bezoek dat KOS- TELOCS is en U tot NIETS VERPLICHT aan de vermaarde Breukmeesters- Specialisten der FAMILIE DUMONCEAU. Specialist Professor DUMONCEAU ontvangt van 9 tot 2 uur te: KORTRIJK: de 2' en 4* Maandag der maand, Hötel des Flandres Statie. YPER: cleB 3° Zaterdag der maand, Hötel du Nord o, 63 Statiestraat. POPERINGHE: 2' Vrijdag, «Hotel Palace», Yperstraat. Vraagt Kosteloos uitlegboekje met bewijzen van genezingen, 65-67, RUE DE LA MEUStóJs BRUSSEL. fU.ABPI.EGEN IN T VLAAMSCH; VOLLEDIG KOSTELOOS.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1933 | | pagina 8