I WERWAARTS KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Herodes, de Kindermoordenaar HET HERSTEL VAN ONRECHT OMVORMING DER REGEERING Nieuw schandaal van omkooperij b Lrussel Kalender 1934 POLITIEKE KRONIEK KRACHTIGE VERKLARINGEN VAN DEN HEER MINISTER VAN STATE VAN CAUWELAERT KATHOLIEKE RADIO IN VLAANDEREN Heeren Pouiiet en Carton de Wiart afgetreden Heeren Van Cauwelaert en Pierlot worden IVIinister VREESELIJKE MIJNRAMP IN TSJECHO-SLOWAKIJE veiligen, behoeden of bewaren?? En ZONDAG 14 JANUARI 1934. 2' JAAR. N 2. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper Buree!: Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOS 1 JAAR (per post) Binnenland 18,40 fr. Belgisch Congo 35,Ir. Frankrijk 35,Ir. Alle andere landen 55,(r. vagmer EA.N3EX VANXESTE, Poperlcjo TeL PopeHnge N' Postcheckrekening N' 15^70, TARIEF VOOR BERICHTEN': Kleine berichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten minimum) 4.CO fr. 2 fr. tael. v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1* bh per regel 2,50 fr. Berichten op 2* bi. per regel 1,75 fr. Rouw her. en Bedank, (min.) 5.00 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanraag. Annoncen rijn Yocraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond Ingezonden worden. - K.eLre berichten tegen den Donderdag noen. GODSDIENST Een der hatelijkste figuren uit de wereldgeschiedenis. Hij was het die den eersten aan slag pleegde op het leven van het Goddelijk Kind te Bethlehem. Hij mag samengaan met Judas, die den laatsten aanslag bereidde op 't le ven van den Zaligmaker. Bij Judas was het om 't geld. Bij Herodes om 't genot en de macht van den troon. Beiden waren verraders. Een ver rader draagt altijd het masker der vriendschap: Judas en Herodes wa ren even vriendelijk en even verra derlijk. De eene smoorde zijn lafheid ln een verraderlijken kus, en de an dere beloofde te knielen in aanbid ding voor zijn slachtoffer. Het moordlustig plan mislukte, 't is waar; maar had Herodes daartoe de kans gehad, hij had de Koning der Joden gewurgd in een kus! Alwie Herodes in den weg stond, moest verdwijnen. En een man, of liever, een monster lijk Herodes was doorslepen in die kunst. Alzoo ver dwenen zij allen, die zijn troon kon den bedreigen. De een na de an dere viel, als onder de slagen van een onzichtbare hand. Alzoo vielen en verdwenen ook twee van zijn eigen kinderen! Eenvoudig daarom omdat ze hem stoorden en zijn rust ontnamen en zijn gemakkelijkheid bedreigden, 't V/as hem overigens genoeg dat zijn moorddadig plan verradersplan van Bethlehem in duigen viel, om heel de streek ln rep en roer te zetten door een algemeene moorderij op groote schaal, door de ontzettende slacnting van onschuldige kinderen. In dien tijd timmerde men in het land van Herodes meer doodkisten dan wiegen. En toen Herodes dat zag. ademde hij vrijer in zijn vorstelijk paleis, kon hij vrijen teugel geven aan zijn persoonlijk gemakzucht, zijn schelm stukken smoren in bedwelmenden feestroes, en zijn zorgeloos leventje verder slijten... Voor een tijdje maar! tot zijn li chaam eindeiijk begaf onder den drukkenden last van ondragelijke kwalen. Herodes, de monsterachtige schelm, Is sedert bijna twintig eeuwen ge storven. Maar zijn trawanten en navolge- lingen leven nog. In volle «verlichte» twintigste eeuw zijn de aanslagen op het onschuldige kinderleven, he laas, niet zoo zeldzaam. 't Schijnt misschien niet meer zoo als het gebeurde te Bethlehem, doch 't blijft even harteloos, even onmen- schelijk, en vol sluwe berekening. En t wordt fijner aan boord ge legd. De menschen zullen er niet van spreken, de gazetten er niet over schrijven, noch de tribunalen erme de gemoeid zijn. Men heeft het zelfs nog verder ge bracht. De oorlog werd niet enkel verklaard tegen het kiemende en wassende leven, maar de weg naar het bestaan zelf wordt heel eenvou dig versperd en afgesneden. Er ligt als een sombere en dood sche kerkhofstemming over de we reld. In vele huizen is die doodsche lucht binnengedrongen, en hangt er over de ledige wiegen. In vele steden telt men twee gra ven tegenover ééne wieg; in vele dor pen timmert men zooveel doodkisten als wiegen, lijk weleer te Bethlehem... Maar thans is het uit zelfgewilde uitbloeding, uit welberekende genot en gemakzucht. Om de crisis? Och kom, wqt zei den die menschen vóór de crisis? in de goe jaren? Om de armoede? Maar er staan, over 't algemeen, meer ledige wiegen in de paleizen dan in de krotwonin gen! Om het tegenwoordige ellendige le ven? Jawel, omdat men het leven lijk het is en moet zijn niet meer dragen kan, omdat men het leven niet meer kristelijk opvat, maar op zijn hei- densch uitleeft. In zekere grootstad zijn er 40.000 honden meer dan zuigelingen. Hiér en daar wordt het nu de mode dat de ouderliefde overgaat naar het schoothondje. Schoonheidsinstituten worden opgericht voor kleine poedel tjes, en hondenkerkhoven aangelegd met marmeren grafzerkjes... Hoe diep daalt de mensch, als het moederschap wordt gehoond, de kin derzegen uitgelachen, en 't kroost rijke gezin misprijzend met de hand wordt gewezen! En wat een heerlijk en eerlijk menschenleven wan neer honden de kinderen verdringen uit de armen der moeders! Men beweent de slachtoffers van de treinramp te Parijs, van den luchtpostdienst te Ruisselede, van de mijnontploffing te Bohemen. Nog im mer betreurt men sedert vijftien jaar de tien millioen menschenlevens in den wereldoorlog vernietigd. Doch wie zal beweenen de slacht offers van den moordenden oorlog tegen het kind, wie zal betreuren de kinderlevens door wulpsch plichtver zuim belet of weggemaaid door de moorddadige zonde van Herodes? brutaal, niet meer zoo barbaarsch IS.'CSl£3aB9IB233S2IBSBSSBBBBBEii3.1B3BB2«!33BBEQB39BSEa£S23S3By HET ONWAARDIG KABAAL TEGEN DE HERSTELMAATREGELEN VOOR VLAAMSCHE AMBTENAARS In «Le Vingtième Siècle» verscheen welke door de commissie zijn voorge- een belangrijk interview afgenomen van den Heer Minister van State Van Cauwelaert. Na de herrie gestookt tegen de voorgenomen maatregelen te hebben aangestipt wijst Le Vingtième Siè cle er op dat dit protest en die be weging een niet minder levendige reactie verwekken in de Vlaamsche middens. Wat denken de Vlaamsche leiders van die gisting? vraagt Le Ving tième Siècle Die vraag werd gesteld aan één hunner meest vooraanstaande man datarissen, Heer Van Cauwelaert, Mi nister van State. ACISTATIE STEUNEND OP ONWETENDHEID Het zou, zegt de katholieke volks vertegenwoordiger van Antwerpen, eene niet te vergeven jout zijn te genover de Vlaamsche openbare mee ning, indien, na haar zoo langdurig geduld, de Regeering moest wijken voor eene agitatie die, het is noo dig er nadruk op te leggen berust op eene onvrijwillige (ik geef zulks toe) onwetendheid van de jeiten. Het is geen nieuwe zaak. Hoe menigmaal hebben de Vlaamsche parlementsle den en ministers niet hun beklag ge maakt over zekere dwalingen die ge schiedden daags na de bezettingEr toerden hun beloften gedaan, gevolgd door een onpartijdig onderzoek, ge daan door een commissie samenge steld uit personaliteiten van het be stuur, die zeker niet van te gunstige stemming ten opzichte der Vlamin gen kunnen verdacht worden. Ik zelf ken zekere dossiers en het is vol doende ze open te slaan om zich er van te overtuigen dat echte onrecht vaardigheden werden begaan. Minis ters hebben maatregelen getroffen welke zij wisten niet gesteund te zijn op de rechtvaardigheid. Ik kan V nl. het geval aanhalen van een opziener van het middelbaar ondenoijs: de minister had zelf erkend dat de te gen hem aangebrachte feiten onbe duidend waren, en slechts een beris ping verdienden. De zaak werd voor een eere-comiteit gebracht dat zich uitsprak voor de afzetting. En het hoofd van het departement heeft zulks aangenomen. Aan wat had de man zich nu schuldig gemaakt? Hij had, in 1915, in een Vlaamschen Kring waarvan enkele leden nadien naar het aktivisme overgingen, eene voordracht gehouden over de Vlaam sche uitspraak! Hij was daar opge treden als deskundige en geen enkel feit van gebrek aan burgerplicht kon hem dus aangerekend worden. De Heer Delacroix heeft erkend ilat in andere gevallen vergissingen werden begaan die moesten goedge maakt worden. Doch hij is gezwicht voor de zedelijke drukking die door sommige hooge ambtenaren werd ge oefend. Men dient ook op te merken dat de meerderheid van hen die noch katholiek noch Vlaming waren sedert den oorlog terug in dienst zijn ge nomen en hun loopbaan hebben voortgezet. Ik meen dat maatregelen steld het minimum vormen dat bij ministerieele beslissing aan de be langhebbende agenten kan worden geschonken. Zoo de regeering wijken moest voor de agitatie die thans in het leven geroepen wordt; dan zou geen katholiek Vlaamsch minister nog langer in de regeering kunnen blijven want dan zouden die Vlaam sche ministers door de Vlaamsche openbare opinie als lafaards worden beschouwd. DE TOESTAND IS ZEER ERNSTIG De toestand is zeer ernstig, geloof mij. Wij hebben twaalf jaren lang tegen de aktivisten gestreden die ons hebben verweten de Vlaamsche zaak te verraden en wij zijn erin geslaagd het frontisme te vernietigen. Moest de regeering ons die beleediging aan doen haar woord niet te houden en wijken voor de chantage van buiten dan zouden wij onvermijdelijk tegen de regeering moeten staan. Men kondigt een vergadering van de liberale parlementairen aan. De liberalen doen wat zij goed vinden. Zij hebben deel uitgemaakt van de regeering en men heeft nooit gepoogd hun vertrouwen te bescha men. Men spreekt ook van een inter pellatie. Dat ligt in de parlementaire tra ditie. Als hel Parlement niet tevre den is over de getroffen beslissing dan moet het dit zeggen na een debat tijdens hetwelk eikendeen de noodige uitlegging zal hebben verstrekt. Ik herhaal dat de heele agitatie berust op opzettelijke of onvrijwillige on nauwkeurigheden. Wij vragen na tuurlijk niet dat men verraders terug in dienst zou nemen. Doch in de bun dels treft men dingen aan die bela chelijk of onbeduidend zijn en om re den waarvan het onrechtvaardig zijn zou de loopbaan van een bediende te breken. Men heeft onlangs naar aan leiding van de zaak der politiecom missarissen verteld dat de politiecom missaris van Brussel tijdens de be zetting paspoorten in blanko getee- kend had die door de Duitschers wer den geëischt. Welnu die politiecom missaris werd gedecoreerd. Ware hij een Vlaming geweest dan zou men hem aan den schandpaal hebben ge klonken. DE VLAAMSCHE OPENBARE OPINIE Het zou gevaarlijk zijn de Vlaam sche openbare opinie in opstand tc doen komen. Want wij vragen enkel dat de waarheid zou recht gedaan worden. Ongelukkig heeft de regec- ring te lang getalmd. Indien zij elk geval afzonderlijk had onderzocht, dan zou die heele zaak niet die om vang hebben gekregen. Doch de re geering heeft gemeend dat zij goed deed door een oplossing van a'.ge- meenen aard te treffen. In de pro vincies en ook te Antwerpen zijn die kwesties sinds lang opgelost. Als men dezelfde besluitvaardigheid te Brus sel had aan den dag gelegd, dan zou den deze vraagstukken sedert gerui- men tijd dood en begraven zijn. Er bestaat op dit oogenblik een on beschrijflijke verwarring zoowel op ekonomisch als op politiek gebied. Men heeft langen tijd gemeend dat ekonomie en politiek geen uitstaans hadden met elkaar. En om de eko- nomische krisis te bestrijden zoch, men naar ekonomische redmiddelen Toen deze ten slotte hulpeloos ble ken is men aan de politiek gaan knagen, omdat men begon ln zien dat er feitelijk een zeer nauu verband bestaat tusschen het brood en de verdeeling ervan. Men is ver der gegaan en men is tot de con clusie gekomen dat liet politiek le ven de ekonomie in zich opneemt met andere woorden, dat de ekono mie enkel een deel, een voornaam deel weliswaar, maar toch een dec is van de politiek. Politiek heeft hier natuurlijk de beteekenis van totaal leven der volksgemeenschap Het zwaartepunt van de krisis ver plaatste zich van het ekonomische naar het politieke. Als de politieke struktuur herzien wordt, zal de eko nomie tezelvertijd een gezondheids kuur ondergaan. Dit is bijlange geen ketterij meer. En we gelooven zelfs dat de strijd thans meer sociaal is dan ekonomisch. Er was een tijd dat de menschen deemoedig het hoofd in den schoot legden en alle heil verwachtten van den tijd en de ekonomisten. Na re gen, zonneschijn was het credo van hun fatalisme; en de conjonktuur- akrobatiën van de geleerde menschen zorgden voor het noodzakelijk vleug je optimisme. Maar als er op dit moment nog woestijnen en berglanden kunnen ontdekt en opgespoord worden, is er zeker geen enkel hulpmiddel voor de krisis dat nog niet aangeprezen werd. het moge nog zoo microscopisch zijn De gekste onzin werd vrijmoedig aanvaard en geëxperimenteerd. Ja zelfs de wetenschappelijke en ratio neele ekonomie is nog zeer empirisch En zooals men vaak voor een zieke alle mogelijke en onmogelijke char latan-remedies wil beproeven, heeft men net hetzelfde geprobeerd voor een... ekonomische wetenschap. Le mal est sans remèdes. Een heele boel menschen hebben ten einde raad, alle hoop verloren en de zaak geklasseerd, dit wil zeggen gelooven niet meer in een herneming, en aan zien de krisis als een bestendige gee- sel, die niet meer kan noch zal weg gecijferd worden. Doch andere akteurs zijn van ach ter de schermen op het tooneel ver schenen. En de spelers van het twee de bedrijf zijn dezelfde niet meer als die uit het eerste. Wel gaan de ekonomisten nog ge regeld voort met wekelijks of maan delijks statistieken en nog statistie ken uit te geven met cijfers die de schrik op het lijf zouden jagen, als ze... de menschen zoo onverschillig niet lieten. Een nieuwe lente en een nieuw geluid. De nieuwe akteurs hebben thans de belangstelling aan hun zijde. Zij spelen niet met cijfers, piaar heb ben de mensch, de komplete mensch vastgegrepen. Het zijn geen stijve, verweten- schapte geleerden die tooveren met geestdriftige formules. Het zijn jon ge menschen die verklaren dat wan neer de maatschappij en het kader waarin ze beweegt gezuiverd en ver nieuwd wordt, de krisis noodzakelij kerwijze moet en zal verdwijnen. Eerst de politieke krisis. Ziedaar het geldend theorema, met als co- rollarium, als logisch uitvloeisel, de gezondmaking van de ekonomie. Slaat de eerste de beste krant open en iedere dag kunt ge de uitdruk king hervorming van den Staat verifleeren. Als enkele menschen heftig discus sieeren, wordt hun diskussie vaak verrechtvaardigd door het spreek woord: Du choc des idéés jaillit la lumièrenet of een spreekwoord geen klinkklare levensdwaasheid zijn kan in plaats van gecondenseerde levenswijsheid. En als dat hoogervermelde spreuk een werkelijke beteekenis zou heb ben wat we sterk betwijfelen kan ze thans van uitstekend nut zijn. Nog maariras is de politieke strijd of beter de strijd rondom de politiek ingeluid, of het is om er het hoofd bij te verliezen. Gelukkig nog maar dat de nieuwe strijders sterk bij adem zijn, en over een athletisch uithou dingsvermogen beschikken om een Ladoutnègue of een Nurmi te be schamen. Wie thans dc moed heeft om de meeste Europeesche revues ln te kij ken en te verwerken staat versteld over de diversiteit in de voorgewende methodes... en stelsels. Internationalisme, diktatuur, par lementarisme, corporatisme, vrijheid, tucht, communisme, individualisme, orde, zijn schei ing en inslag gewor den. Sedert Rusla d een Sovjet-Unie werd, sedert Mussolini Rome ver overde, en Hiti r de pseudo-demo- kratie van We. lar wegbezemde, is er in de overvlanden een sterk geschoold gesU.sht opgestaan, dat zich eerst ferm gespijsd heeft met de geestelijke waarden der hierbo ven genoemde bewegingen en ze thans in eigen land praktisch wü omzetten. Na zoovele steden en dorpen door heen het heele Vlaamsche land, door heen onze West-Vlaamsche gouw in het bijzonder, komt ook thans Pope- ringe aan de beurt voor het houden van een Katholieken Radiodag. Van Brugge over Torhout, Roeselare, Kort- rijk tot Meenen; van Tielt over Diks muide tot Nieuwpoort liggen de ra diodagen van voordezen als een ver overend kruisteeken over ons West Vlaanderen gezaaid. Het ls derhalve ook maar passend dat ook de zuide lijke westkant zijn beurt opneemt Gebeurt dit laat van tijd, het zal er des te meer om gebeuren met de aart vaderlijke keikoppigheid en, la ten we wenschen en verhopen, met onverwrikbare volharding. Op Zondag 14 Januari zal de ka tholieke radio-ontwaking zinderen en trillen door de luchten en door de gemoederen van het Poperingsche Van op den preekstoel onzer kerken, door de woorden der propagandabro chuurtjes, door het gejoel der neefjes en nichtjes van Nonkel Jan, door de goedgestemde aandacht der groote menschen zal duidelijk worden, ook voor de meest onachtzamen, dat er besef komt aan de kant van onzen Westhoek voor wat katholicisme en radio met elkaar te maken hebben op dezen tijd. Zoo moet het! Het mag immers niet dat ons ge west van den modernen tijd en voor uitgang alleen maar zou kennen: het samenloopen van volken en rassen voor de massaslachting van een we reldoorlog, het daveren der lorries die onze wegen tot gruis en put heb Daartegenover staat de oude garde die zich mordicus vasthoudt aan de I pen gereden, der obussen en grana princiepen die ze belichaamt, de ten die de muren der huizen op ver- kampioenen der vrijheid en der de- ren afstand tot pulver hebben ge- mokratie. schoten, de geperfectionneerd De eersten staan rechts, de ande- moordtuigen van gas- of luchtbom- ren links. men. De moderne tijd bracht ook De eersten zijn revolutionnairen anders en, goddank, beter: aldus, de van rechts, de anderen zijn ofwel veraangenaming van het moderne conservatieven ofwel revolutionnairen leven door het rondvaren der won- van links. derlijke toovergodin die radio heet. In medio virtus Velen meenen Radio is een keurteeken van den hun heil te vinden op den gulden nieuwen tijd: als boodschapper van middenweg en zouden het oud re- kunst en kennis, van woord en zang giem opknappen met enkele nieuwe i reist hij de ruimten rond, en giet waarden. zijne weldaden en verleidingen uit, Ieder kamp zelf is nu onderling zoowel over den versten uithoek of verdeeld. pet kleinste kantje, als wel over de Er zijn voor- en tegenstanders van groote en kleinere steden van hein- diktatuur; voor- en tegenstanders de 0f pjj. van volksmedezeg genschap. Radio wordt een grootmacht... is Het korpor^tief stelsel telt veel alreeds de moderne grootmacht! Wie aanhangers, wijl het parlement al- dat van hier af nog niet begrijpt is gemeen veroordeeld wordt. een wereldvreemde, is niet van zijn Sommigen stellen de Staat als doel, tijd, leeft niet in de voeling van wat anderen de volksgemeenschap. gaat en staat, woekert of roert, ver- Weg met de demokratie hier leve overt... en staat om te winnen! Radio de demokratie een eind verder. jg eene realiteit in onze wereld van Zonder te 'n van de nuan-\nu_ een machthebbende realiteit die ces, de schaKxeringen, is het reeds Zjjn werk volvoert-, de ruimten door, duidelijk genoeg dat ook de politieke al over onze hoofden en over onze krisis geen eenstemmig koor is. streken en gewesten. Een machtheb- Ze behoort zelfs niet tot het do- pende realiteit die met eene snelheid mein der massa, want jammer ge- van 300.000 km. per sekonde zijn werk noeg is de massa nog wat ze altijd aflegt... niet ergens in Amerika of in geweest iszonder belangstelling Rusland, maar wel in onze eigenste voor alles wat buiten het ordinaire streek van Vlaanderen, ten goede of lifft. ten kwade onzer eigene Vlaamsche Dit is echter geen reden om de I huisgezinnen en menschen. evolutie over 't hoofd te zien, wel Radio is verleidelijk en hij speelt integendeel. Als de stam en de tak- daarin en daartoé al zijne moderne ken er zijn komen de blaren en de troeven uit. Hij biedt zich aan, ko- vruchten bij de genade Gods. mende van zijn verre reis, over hui- De politieke krisis is op het huidige zen en daken, door steen en door moment een kwestie van macht. hout. Hij is opgezet naar modernen Het is niet denkbaar dat de vele trant, gekleed en gesmukt naar de tegenstrijdige begrippen een resul- jongste snit en mode, met de voor- tante leveren die iedereen kan be- naamheid en voorkomendheid van vredigen. De een of de andere op- moderne wellevendheid, met al de vatting haalt het. Dewelke? Deze die aanlokkelijkheid van het jeugdige over de meeste macht beschikken zal, en van het nieuwe, met de dictato- op het gepaste oogenblik. riale macht van bezitter buiten con- Macht is geen getal. Niet de hoe- currentie der wijde ruimten en der veelheid zal het halen, maar de hoeI overbrugde afstanden. danigheid. Radio is ronddrager van leven en De realisatie van de politieke om- gedachte. Met muziek en zang, met vorming is voorloopig nog een toe- nieuwsbericht en voordracht gaat ra- komstdroom. Thans is de revolutie dringt hij aan de menschenkinderen nog innerlijk, ze gebeurt in den zijn gang, geeft radio zijn zin, en mensch zelve. °P wat hij zelf heeft gekookt en ge- En hoe verwarrend alles ook schi}-1 pakken, gestoofd of gebraden. Wat nen moge, dit eene dient geestdriftig gewordt er intusschen bij dit alle3 onderlijnd te worden: Midden de van onze katholieke levensbeschou- hopeloosheid van den tijd wordt er wing, van onzen christelijken levens- blijmoedig gearbeid aan de arcliitek- I z;n? tuur van een nieuwe mensch. Wie zal dit verzorgen en beveiligen, (Veróoden nadruk.) Herwig. behoeden en bewaren langs de wijd- iO loopende wegen van het aetherland, daar ligt de nood, de levensnood van het katholieke Vlaanderen uit den V/oensdag IJ. zijn de Heeren Poullet en Carton de Wiart als Minister afgetreden. Heer Poullet uit gezondheidsredenen en Heer Carton de Wiart omdat hij België's bestendige afgevaardigde zou kunnen wor den te Geneve bij den Volkenbond. Een omvorming van het ministerie werd bij zelfde gelegenheid bewerkstelligd. Een ministerie werd gevormd van Nijverheid. Handel en Middenstand. Daarbij komt in de bevoegdheid van dit ministerie de pos terijen, telefoon, telegraaf en radio. Bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken werd de Volksgezondheid gevoegd. De Sociale Voorzorg keerde terug naar het Ministerie van Arbeid. Andere ministeries werden ook verminkt. Aldus werd Nijverheid afgescheiden van Arbeid: Middenstand werd Landbouw ontnomen; Posterijen, Telegrafen en Te lefonen werden ontnomen aan Binnen landsche Zaken en de Binnenlandsche Handel onttrokken aan Buitenlandsche Zaken. Heer Van Cauwelaert werd benoemd tot Minister van Handel, Nijverheid en Mid denstand. Heer Pierlot tot Minister van Einnenlandsche Zaken en Volksgezond heid. Heer Van Isacker werd Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg. Alle Vlamingen zullen verheugd zijn om het optreden van den Heer Van Cauwe laert als Minister, en niet het minst de Middenstanders. Het zal niemand ont gaan welk ontzaglijk werk de Heer Van Cauwelaert zal kunnen ten goede brengen zijn Vlaamsche Volk ten bate. Heer Pierlot is een krachtig Katholiek, een Waal, senator van Luxemburg, die met sterke hand het gezag en orde zal weten te handhaven. De afgetreden Staatslieden mogen bo gen op een rijk politiek verleden en steeds hebben zij hun beste krachten gewijd tot 's Lands welzijn. Met de meeste onbaat zuchtigheid, de hoogste bevoegdheid en rechtvaardigheid hebben zij ten allen tijde ons Land en Volk gediend. Bedanken wij hen daarvoor uit gansclier harte. HET MINISTERIE De gewijzigde titels Met al die afschaffingen en wijzigingen van departeraentsdlensten is het goed de nieuwe samenstelling der regeering af te kondigen. M. DE BROQUEVILLE. kath., Eerste Minister zonder portefeuille. M. VAN CAUWELAERT. kath.. Minister van Handel, Nijverheid, Middenstand en P. T. T. M. PIERLOT, kath.. Minister van Bin nenlandsche Zaken en Volksgezondheid. M. JASPAR, kath., Minister van Fi nanciën. M. SAP, kath.. Minister van Openbare Werken en Landbouw. M. TSCHOFFEN, Christ.-dem.. Minister van Koloniën. M. VAN ISACKER, christ.-dem.. Mi nister van Arbeid en Sociale Voorzorg. M. HYMANS, lib., Minister van Buiten landsche Zaken. M. JANSON, lib., Minister van Justicie. M. DEVEZE, 11b., Minister van Lands verdediging. M. LIPPENS, lfb., Minister van Open baar Onderwijs. M. FORTHOMME, lib., Minister van Verkeerswegen. Dus, zeven katholieken, waaronder twea christen-demokraten (in plaats van drie) en vijf liberalen. ONZE -BET- NIEUWE KATHOLIEKE MINISTERS bij hun bezoek aan het Koninklijk Paleis: linke M. Pierlot; rechts onze Vlaamsche voorman Heer Frans Van Cauwelaert; in 't midden de kranige leider II. de BroqueviLc. Woensdag 3 Januari waren de ploegen der koolmijn Nelson IIIte Briix, nabij Ossec, in Tcjecho-Siowakije, als naar ge woonte aan het werk getogen, teen zich te 6.45 uur een geweldige knal deed hooren. Wanden begaven, gewelven stortten in, zoodat op talrijke plaatsen de uitgangen volkomen waren afgesloten. Mijnwerkers, die neg niet dcor het geweld der ontplof fing waren gedood geworden of niet door de gassen bedwelmd, zagen zich ingesloten en derhalve gedoemd tot een vrceselijken dood door verstikking, indien niet tijdig reddingsploegen opdaagden om hen te ontzetten. De liftschachten, de verluch- tings putten werden gansch vernield. Tot overmaat van ramp ontstond brand in verscheidene putten, zocdat aan redding van de ingesloten slachtoffers r.-let meer te denken viel, en tevens de stoffelijke scha de nog aanzienlijk verhocgd werd. de brand zet zich voort Hoewel spoedig al het mogelijke gedaan werd cm de naburige mijnen te bevrijden, ftonden toch weldra de mijr.en Nelson VIINelscn VIIIen Nelson IX in lichtelaaie. de reddingswerken opgegeven De reddingswerken waren uiterst moei lijk. Van de arbeiders die in de mijn aan hit werk wareh op het ooger.hiik van de ontploffing, heeft men er slechts vier kun nen redden. Voorts werden slechts der tien lijken gevonden. Teen de onder- z.ekskornmissie de stopzetting van de red dingswerken beval, bevonden zich 129 slachtoffers onder den grond, die onge twijfeld reeds alien om het leven waren gekomen. Daar zich in de mijn neg voort durend ontploffingen voordeden, b.eef het roekeloos nut het bergen der lijken te willen voortgaan. De ramp kostte den dood van 142 per sonen. de oorzaak De onderzoekscommissie spreekt het ge rucht tegen, als zou de brand reeds heb ben geweid voor de ontploffing zicii voir-. led. Volgens haar is de ramp waarschijn lijk te wijten aan de ontploffing van miju- gas, ontploffing wlke dun den brand hc-eii ziet: c? de puine-i bij de miWWki veroorzaakt. .1. mi.njaiacoi gr.aote beroering in de streek modernen tijd, de levensnood aan Dadelijk na de ramp verdrong zich een een levenskrachtigen katholieken dichte massa op de plaats van het ongeluk Vlaamschen radio-omroep en eek toen alle hoop meest worden opge- Hoeveel heeft ons katholicisme, niet geven, bleven velen nog bij de mijn toeven, in Amerika of in Rusland, maar hier velen die spijts alles niet wilden getooven jn ons eigenste Vlaamsche Vlaande dat het onherroepelijke was geschied en renj niet verloren door ontijdig of 8eUefd. «en vreeselijken onvoldoende benuttigen der moderne painen van machten van pers, kinema en thea- ft^ere mijnschacht. hoezeer dQor huidig geslacht dit tekort aan doorzicht, aan veroveringszin of daadkracht niet in geboet?! Het rechtmatig aandeel op de ruimten van den nieuwgevonden aether worden ook thans alreeds, en zeer beslist, aan het katholicisme ontzegd en ontstolen... elders en ook in ons land. De kwestie is onmiskenbaar en vast: of het hier een nieuwe maal tot eene verloren zaak zal uitloopen, of alhier een nieuwe maal, als het te laat is, leiders en massa zullen bevin den dat er zooveel onkruid groeit in dat nieuwgevonden gebied, omdat er ongestoord zooveel onkruid kan wor den op rondgezaaid! Katholieke radio in Vlaanderen MOET leven en MOET er sterk wor den! Voor het katholieke Vlaanderen dat staat voor de onafwendbare eischen van het moderne leven en van den modernen tijd is dit een ge biedende noodzaak en derhalve een heilige plicht! Van stad tot stad en van dorp tot dorp moet het vuur van het veroverend radio-apostolaat wor den rondgedragen, opdat bij allen het noodige besef doordringe en de vaar digheid tot de daad. Zoo verovere een katholieke radio-omroep ten onzent zijn vrijheid, zijn ruimte van bewe gen in den aether, zijn recht op het leven en zijn kracht om te leven! Des luidt onze wekroep en onze strijdleuze Dus luidt onze wekroep en onze Kerleve vrij K. V. R. O. P. Leopold, O. C. D. Wij, Vlamingen, zijn bijzonder ver heugd over het benoemen van den Heer Van Cauwelaert. Het is steeds en rechtzinnige politieker geweest die den last op hem nam ten bate van zijn volk. Als leider der Vlaamsche Kamer- groep, als Burgemeester van Antwer pen gaf hij bewijs van zijn durf en zijn eerlijk werken. We zien hem liefst als Minister van den Middenstand omdat deze stand lBBBBBaBBBBBBBBaBaaBB»B9aaBaB(asBBaaHBBBBBB3a3tB2iïas£aBBB het meest verlaten is en het meest lijdt onder de crisis. Bij hem zal mogen aangeklopt wor den; hij kent de nooden van den Mid denstand en zal al doen wat in zijn macht is om die te verhelpen. Aan Minister Sap die in den kor ten tijd dat hij den Middenstand on der zijn bevoegdheid had er veel voor deed, onzen besten dank. Mochten de Middenstanders den nieuwen Minister in zijn streven steu nen met ONDERLINGE SAMENV/ER- KING in plaats van gelijk nu meikaar te verscheuren. NAAR DE MACHT DOOR SAMEN WERKING, weze de leuze, en, Leve Heer Van Cauioelaert, Minister van den Middenstand. Nel. :cu 111 a. Na het komznissarissen-schandaal te Brussel, leekte deze week eene nieuwe om- kooperij-zaak uit waarin een afgevai.en priester en eeltige ministerie-bedienden oe trokken zijn. Over deze zaak wordt een en ander ge schreven in den brief van onizen corres pondent uit Brussel. Evenwel dienen nog enkele kieine bijoonderheden bijgevoegd cm onze lezers ganeoh op de hoogte te brengen. De aangehoudene, genaamd Pater Vereecke is een afgezette pater Redemp torist. Op zijn naamkaartjes deed hij zich doorgaan ais oud-a.moezenier, alhoewel hij nooit tot het leger behoord heeft noch tot het bisdom Brugge. Hij is geboortig van Nieuwpoort. Nevens Vereecke werden ook nog drie ambtenaars van het Ministerie van Justi tie aangehouden. Deze ambtenaars hadden de genadeveriterur.gen in hunne bevoegd heid en stonden, mits betaling, ten dienste van Vereecke. Een drietal medewerkers van den omkcoper, waaronder een gewe zen politieagent, werden ook ingerekend. Een hunner, zekere Kendrickx, poogde zelfmoord tc plegen ln het gevang. Naar verluidt poogde Vereecke, die steeds in een half-price terkleed rondreisde, alhoewel sedert jaren in den ban der H. Kerk, zijn zaakjes uit te breiden lar.gs de kust, te Oostende en te Nieuwpoort. Zes aanhoudingen bleven behouden. Buiten het bewerkstelligen der losiating der gevangenen, deed Vereecke ook zaken met de uitgedrevenen die hij poogde terug te doen aannemen in het land. De prijs van een loslating of gunst sohommelde tusschen 200 tot 9.CC0 fr. |Het zaakje werd aan het licht gebracht doordat een Kortrijksche familie een som bij Vereecke had gestort voor de vrijlating van esn familielid en niet rap genoeg vol doening kreeg. Alsdan werd de zaak ten csaasaasi gehoore van het gereoh', gebracht me'. 1. t gevolg hie:eoven gemeld. Laat ons hop er. cat eens alle mUd-u-; mochten fi#uiverU worden. Vereecke kort na rijne aar'cuding. Hij verbergt gedeeltelijk zijn aangezicht voor den fotograaf. BBBBBBBBBBBflB3BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB9BB2B22BQB3ai LEENING DER VERWOESTE GEWESTEN 5% 1922 Trekking van 10 Januari. Woensdag morgen, om 10 uur, heeft de 140° trekking plaats ge had van de I.eening der Verwoeste Gewesten 1922. De loten zij'n uit- keerbaar als volgt Reeks 143.669 Nr 6 wint 250.000 fr. Reeks 93.331 Nr 18 wint 100.030 fr. Reeks 143.669 Nr 7 wint 100.000 fr. De andere nummers dezer reek sen evenals al de nummers van de reeks 45.853 zijn uitkeerbaar met 300 frank. Belgische fabriek van Chicorei Wyppelier-Taffin. Heden geven wij bij ons blad on zen Kalender 1934. Postabonnen- ten en koopers van losse nummers, iedereen heeft recht op een kalender. We hebben hem zoo volledig mogelijk gemaakt en daarom raden wij cl onza Lezers aan hem uit te hangen en bij elke omstandigheid te rade te gaa

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1934 | | pagina 1