Üe Öeplopen Zoon Bijgevoegde Vertconing DE XIe HANDELSFOOR TE IEPER Vrouwenhanden P11RQL GEZIEN HET OVERGROOT SUCCES RONDOM DE WERKLOOSHEID KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER AAN MIJN R00DEN BUURMAN WEEKBLAD» 35 CENTIEMEN. 2* jaar. n' 14l «DE HALLEt Boterstraat, 17, IEPER. ONGELOOVIGE THOMAS een schoone droom- ^[werkelijkheid geworden a gj thomas overwonnen De Heiligverklaring van Don Bosco Grootsche Plechtigheden te Rome van het gedicht Parabelspel van JOS. VANDEN BERGHE dat reeds VIJF BOMVOLLE ZALEN tooneelliefhebbers aantrok Hebben de EE. HIT. Bestuurders der H. Hartebonden besïist te geven op DONDERDAG aanstaande 12 Apri!f te 7 uur STIPT in de zaal van 't katholiek volkshuis, ieperstraat de godsdienstige uitzen dingen te parijs opnieuw toegelaten belgische fabriek van chicoreiwyppelier-taffin VLAANDERENS BEDEVAART NAAR L0URDES 1S34 POLITIEKE KRONIEK de DIKSTE SPORTMAN Katholiek Weekblad van leper Bureel: ABONNEMENTSPRIJS TOOK 1 JAAR (per post) Binnen'and 1M8 tr. Belgisch Congo SS,Ir. Frankrijk 35,tr. ABe andere landen 53,tr. TARIEF VOOR FERTCITTF": Mft ■tieei goe ■lijk var ■gestolen De Heer was dood van bet kruis afgenomen en begraven. 1 Daarmee was ook voor Thomas, een der twaalf apostelen, alle hoop 1 I voor goed begraven, alles verloren, |r: re ichoone droom van Israël ver ijdeld. Toen op den derden dag, in den vroege n Paasehmorgen, Petrus en Joannes kwamen aangeloopen met het nieuw» dat het graf werkelijk ledig was, zooals de vrouwen het hadden beweerd, schudde hij 't hoofd en liet den moed nog dieper zinken. Wat al beuzelpraat, zegde hij bij zichzelf, hadden de vrouwen dezen morgen al niet verteld! Zij zouden een verschijning hebben gehad van een engel, die zei dat Hij verrezen •war... En Maria van Magdala be weerde zelfs bij hoog en bij laag den Meester, in levende lijve, met eigen oogen te hebben gezien en gespro- I keu Allemaal vrouwenpraatjes, dacht Thomas, en hij ging zijn wegen, al léén. ontredderd en ontmoedigd. Ondertusschen rumoerde het in de |shd. Menschen, welke schenen het goed te weten, vertelden dat het van dien gekruisigden profeet en was, terwijl de schildwach ten sliepen. In de avondbladen stor.d I reeds te lezen, dat de verdenking viel OP de sekte van dien Galileër. T Het was best dus de straat te ver- Imijden. De apostelen gingen schuilen [in het meer afgelegen huis van een lleerling, en sloten zorgvuldig deuren i n rolluiken toe. Bij hen was echter «Thomas niet. Terwijl zij nu daar waren en aan 't spreken over de wondere gebeur- 1 missen van den dag; terwijl Petrus voor de zooveelste maal aan 't ver- f teilen was hoe, in den loop van den dag, de Meester hemzelf was versche- I ne.i. en de twijfelaars verzekering gaf dat Hij werkelijk leefde, zie daarop- eens vallen bij hem binnen twee dis cipelen uit het dorp Emmaüs. I dij ook hadden de vrouwen niet willen gelooven, en waren heel ont moedigd tegen den avond naar Em- rnaüs teruggekeerd. Langs den weg ichter was een reisgezel bijgekomen, aan wie zij al deze dingen vertelden. Doch hij, hij had ze berispt om hun hardgeloovigheid en verklaarde de 7 schriften aangaande den Christus. Ln daar het donker werd, was hij niet hen in huis binnengekomen, zet te zicli aan tafel, en brak het brood, hadden zij den Meester her- Q k' ""V, Hij verdween uit hun f> f i. u vernaai aaaide ae hoop nog dieper in de harten. Doch, zij konden huu ooren niet gelooven. De Meester werkelijk levend geworden! 't Was te schoon! Kon het maar waar zijn!... En zie, plotseling staat Kij in hun midden. Nu aanschouwden zij Hem met eigen oogen. Waarom al de r twijfels in uw hart? s> sprak Hij. J» «Beziet mijn handen, voeten en zijde, p Betast mij. Ik ben het zelf! En oin ze heelemaal te overtuigen, i r-t Hij voor hun verbaasde oogen een rtuk gebraden v' JU Doch Thomas was niet bij hen, t'.en heugelijken Paaschdagavond. Thomas geloofde niet. Zij ook kwa men thans vertellen: «We hebben dsn Heer gezien! Thomas haalde ce schouders op. Dan eerst zal ik gelooven wedervoer hij, als ik mijn «gen vinger kan leggen in het lid- teeken van de nagelen. En deze hand hier moet ik eerst steken in zijn door boorde zijde! I Thomas was een man die soliede grondslagen eischte voor zijn geloof! Hij was zelfs aanmatigend en ieel- eischend. Een kritisch mensch van oe bovenste laag: een overdreven kri- tieker uit den modernsten tijd; een van die ongeloovige typen, die éérst ze'if moeten ondervinden. Op den volgenden Zondag waren de apostelen wederom vergaderd. Dezen keer was Thomas bij hen. Zcoals op Paaschdag stond plotseling de Mees- Ier in hun midden, zeggend; Vrede zij u. Daarna ging Hij recht naar Tho- tras en haalde woord na woord zijn gri eigen verklaringen aan. Leg uw vin- s*' gsr, Thomas, in de nagelwonden, en fcg uw hand in mijne zijde; en wees niet ongeloovig, maar geloovig.» m Thomas deed gelijk hem was be- ast? Milan. Hij stak zijn vinger in de oP; plaats der nagelen, en legde zijn be- K" vende hand in de zijdewonde. J En hij viel rouwmoedig op de knieën, overwonnen, verpletterd on- <kr de overwinnende kracht der ygfjit barheid. Slechts stamelend, doch heelemaal l'st overtuigd, kon hij belijdenis afleggen m voor de Goddelijkheid van den Chris- \etus: «Mijn Heer en mijn God! De Meester aanvaardt die getuige- nis zijner Godheid. Slechts een klei- ne bemerking voor Thomas en voor *5 ons. 'la' Gij gelooft, Thomas, omdat gij Mij hebt gezien. Gij gelooft terwille van uw eigene ervaring? Aan het woord ge», der andere Apostelen, die gezien heb- -(1> ben. moest gij niet twijfelen. gd Miliioenen menschen zullen komen ften de getuigenis aanvaarden van hen, die met eigen oogen den verre- Sf zen Christus hebben gezien. t Zalig zijn zij, die zonder de preten- van eigen ervaring, toch gelooven zullen! Zalig zij, die niet zien, en toch gelooven dat Ik ben hun Heer en hun God! Eenige kijkjes op de welgelukte XI' Handelsfoor te leper op 31 Maart tot 2 April 1934: STAND VAN HEER J. DE RYNCK-BATTHEU De S3* Handelsfoor van leper genoot een ongehowden bijval. En we moeten zeggen dat het verdiend was. leper gaf bewijs van wat samenwerking kan. Naar we vernamen werden over de 14.000 in ga ngskaarten verkocht, 't zij 1000 meer dan ooit te voren. Het bezoek gaf een trouw beeld dat leper op gebied van handel en nijverheid zijne vooroorlogsche plaats wil en zal ver overen. Aan alle Inrichters en Deelnemers onae beste gelukwenschen. De stand der Firma Jozef DE RYNCK- BATTHEU, VandepeereboompXaats, leper, telde onder de best gelukte. Deze Firma is verkooper voor de streek van het GE MAAKT WITGOED De Schaar de grootste fabriek van Belgie, tellend meer dan 600 werksters. Het goed merk De Schaar is overal gekend en geprezen voor zijne goede mo dellen, schoonste afgewerkt en voordee- ligste van prijs. Daar de Firma De Rynck- Sattheu enkel in 't groot verkoopt, zijn al deae artikels te verkrijgen in alle goe de winkels der streek. Zie volledige uitslag der Tombola op 1* blad. mnunnMHBnaBMEaMMMi STAD POPERINGE De TooneellieJhebbers zullen gelegenheid vinden dit Successtuk te komen be wonderen. Speciale ritten worden door de plaatselijke autobussen ingericht. VoorRoesbrugge en Proven zich wenden tot DESMET-DEK1MPE. Voor West-Nieuwkerke, Loker, Dranouter, Reningelst zich wenden tot CA PLLLE-BOSSA ER T. Voor de andere gemeenten zie cp bladzijde 3. Kaarten aar. 10 - 7 en 4 Ir. te bekomen in 't Kath. Volkshuis. Tel. 79 299SB339SBS De Minister van Posterijen en Telefonen deelt mede dat de godsdienstige uitzen dingen door Radio-Parijs opnieuw toege laten worden. Men weet dat die uitzen dingen van af 1 Februari waren opgehe ven. CBBBaaaBszaasaBaBsaaascLusys B3B3BSS£B» 26 APRIL—4 MEI: reclitstreeksche treinen en treinen langs I.ISIECX. M JULI7 OOGST: reclitstreeksche treinen; treinen met stilstand te Parijs JJonUnartre) en terugkeer langs LISIIiLX. 2S OOGST—6 SEPTEMBER: trein over Paray-le-Moiiial, Nevent Ars, Lyon, Lisieux. INLICHTINGEN: HoofcLskretariaat. Plein 13a. KORTR1 Jj£ 'jPrtgewrf KANSEN VANNESTE, Taperinct TeL Foperfngë N' Foslchecfcrekening N' 13.570^ Kleine berichten per regel 1 00 fr. Kleine berichten (minimum) 4 00 Ir. 2 fr. toeL v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1* bl. per regel 2.50 fr. Berichten op 2* bh per regel 1.75 Rouwber. en B-dank. (tuin.) 5.00 Ir. Te herhalen aankondigingen: prijs cp aanr&ag. Annoncen zijn vooraf te en moeten tegen den Woensdag avond Ingezonden worden. - K-eine berichten tegen den Donderdag noen. ^wijven ondanks allen huishoudelijken arbeid gaaf.zacht en Mank door 7jkfrank.ln alle Apotheken Een groote ramp is over uw hoofd neer gekomen, buurman. Uw bank, de ruggegraat uwer organisa tie, de steun en trots uwer partij, is vast- geloopen en smeekt om hulp. Ze moet springen als die hulp er niet komt. en blijft komen, weken en maanden lang, onder den vorm van menigvuldige mllli- oenen. de millloenen van die landgenoo- ten, middenstanders en rijken, die gij ja renlang verguisd en fcckamjrt hebt. Ze moet ze hebben, die millloenen, at anders gaat zo de lucht in. onder de verwenschin- gen van haar eigen spaarders, wier zuur gewonnen centen ze ontving on nu niet meer teruggeven kan. Ik versta dat gij de menschen ontvlucht en beschaamd loopt, buurman. Ja, het moet een geweldige kneuzing zijn, op de teerste plek van uw gemoed. Ge waart er immers zoo zeker van, dat uwe pa ijleiders werkelijk superieure mannen waren, die de wonderformule, het geheim, c.itdekt hadden om een nieuwe en beter:- orde tot stand te breng ?n op deze ge.eisterde aarde. En het scheelde weinig of sommige onzer menschen be gonnen op hun beurt te gelooven aan uwe beloften, als ze uw trotsche volkshuizen en feestpaleizen, uwe pers en uwe onder nemingen aanschouwden, als ze u dat ge weldig -plan van den arbeid - hoorden ontvouwen, dat crisis en werkloosheid voorgoed uit de wereld zou bannen. Helaas, buurman, <Üt enkel berichtje De Eank van den Arbeid in moeilijk heden heeft al die glinsterende beloften als zeepbellen doen uiteenspatten, als rook doen vergaan. En da1 kt staan ze nu, uw getierde financiekapiteins, uw beroemde plannenmakers, als berooide en beteuter de speculanten, met den hoed in de hand, te bedelen voor den geldmuur!... Welk tragisch schouwspel! Daizr was Inderdaad een tijd wanneer enthousiasme en bekoring rond de wer king uwer mannen gespreid lagen. Ik moet het bekennen, buurman, daar stak gang en entrain in uwen opmarch. Velen gin gen werkelijk meenen dat de oude «ismen bidden uitgediend, dat nu UW uur was gekomen, en dat een nieuwe wereld onder UW bewind zou ontluiken. Doch dat alles was maar een rees, een droom, een mist die thans verdreven is. Rauwe werkelijk heid staart ons nu aan, uit de scheurende muren van uw wankelende ondernemin gen, uit de angstige gezichten van allen die u hun spaargeld hebben toevertrouwd. Wie toch, buurman, had kunnen ver moeden dat dit het roemloos einde zou wezen van uwe macht, hier te lande? Toen we uwe zusterpartijen ln den vreem de, éen voor één, weggetrapt, uitgescha keld, of vernietigd zagen, toen meenden we dat ze voor overmachtige vijanden vielen. Doch hier was er geen vijand die u uit- of wegschakelde. Hier zijt gij ge struikeld en gevallen uit eigen onmacht. Iemand heeft eens gezeid dat het socia lisme alleen, als een parasiet, op het mammonisme kan leven. En inderdaad, de dood van het eene sleept thins den ondergang mede van het ande.. Of h ooren wli op dit oogenbiik niet (luidéiijfc het mefchtlg biok- van uwe'%/erk- liedenpartij, tot in zijn verste voegen kraken en splijten? Of willen uw gezond ste coöperatieven, nu dat het aan 't zin ken gaat, het groote gemeenschappelijke schip niet verlaten? Of worden de oude kapiteins niet schaamteloos uitgefloten en openbaar, door de eigen manschappen, geschandvlekt? Zie, een deel der beman ning slaat reeds aan het muiten en wil absoluut radikaler vaandels volgen. Men heeft zoo pas in den partijraad beslist de v^-rgoortingen, en wedden, en tantièmes en erngen uwer rijke voormannen te bekoriieii. maar de voormannen weigeren, halsstarrig. Ik zeg dat de oekoring er af is, buur man, en er af blijft, zelfs dan, als men er in mocht gelukken den wankelenden boel weer vast te schroeven. De menschen hebben nu de ongeschminkte en onge- poeierde waarheid gezien. Uw tijd is voor bij... Wat de regeering doen zal? Ik hoop met u dat ze soliede en vol doende waarborgen vinden zal, ten einde de gelden der sirrfpele luiden, die zoo goed- gcloovig aan uwe kassen werden toever trouwd, te redden. Doch enkel tegen so liede en zakelijke borgstelling, en mits scherp toezicht, totdat de laatste ver schuldigde rente en terugbetaling uitge keerd weze, zooals dit in hare normale operaties gaat, mag een instelling als de nationale spaarkas, hare inlagen tot dit reddingswerk aanwenden. Van zuivere hulpgelden en aalmoezen kan hier hoegenaamd geen spraak wezen, buurman. Het moet een zakelijk contract zijn, waarbij de middenstand, de groote lastenbetaler, geen cent mag verliezen. Naar verluidt, zouden uwe coöperatie ven zulke waarborgen kunnen bieden. Des te beter voor U! Maar weet dan ook goed, buurman, en maak U daar geen illusies over, dat gansch deze reddingsoperatie zal geschieden ten koste van die miliioenen die gij tot dusverre aan jaarlijksche ristor- no's in uwe coöperatieven kondt uitdee- len, of daaraan kont onttrekken voor uwe pers en politieke actie. Die miliioenen zul len voortaan stipt moeten ingehouden en uitbetaald, voor rente en delging. Wreed en vernederend voor U! Aecoord, buurman, maar dit zijn de Tegels van het spel. E:n heel wat zachter spel voorwaar, dan datgene wat in een paar gevallen met onze burgersbanken werd gespeeld. Daar was de oorzaak nochtans geen roekeloos heid of onvoorzichtigheid, zooals bij U; Eileen een lokale paniek, waaronder ook de sterksten kunnen bezwijken. En toch klonk het onverbiddclhjk van hoogerhand Geen hulp! Geen cent! Uitbetalen of springen! Dat men. om grooter onheilen te ver mijden. de spaarboekjes uwer kleine spaarders door de Nationale Spaarkas la te overnemen, mits zakelijke en solidaire borgstelling van uwe coöperatieven, en. waarom niet, ge rijt nu toch socialisten van uwe rijke en verantwoordelijke beheerders, ons goed! Doch wij. midden- stand'ïrs. staan er op, dat de groote po litieke schuldeischers der Banque du Travailzoo privaatpersonen als instel lingen, die haar hun vertrouwen schonken, nu de gevolgen hunner daad zouden dra gen en, zoo goed of kwaad ze kunnen, hun plan zouden trekken. Nogeens volgens de oude regels van het spel, dat wij. midden standers, nooit anders gespeeld hebben Maar, met ons geld, de banken, fabrie ken en coöperatieven van een partij terug helpen vlot maken, die ons jarenlang voor nutteloozen en uitbuiters heeft uitgeschol den en bevochten; een partij die ons, in ons eerlijk bedrijf, door allerlei fiscale en andere voorrechten, ons' brood heeft ont roofd; die, door hare openbare verkwis tingen en geldsmijterij, ons heeft doen plooien en breken onder de lasten, en eerst dan naar ons heeft omgezien, toen wij tot bedelaars dreigden te vervallen; zoo"n partij terug in den zadel helpen, wiens grondbeginsel cn eenige religie bovendien is, en blijft, thans meer dan ooit: -Het geld pakken waar het zit», neen, buur man, in weerwil van al onae naastenliefde, dit, nooit! Een Christen Middenstander. Maria. Hulp der Christenen, verschijnt aan Haar grooten vereerder Don Bosco. KORTE LEVENSSCHETS VAN DEN HEILIGE De Heilige Jan Bosco, wereldberoemd onder den naam van Don Bosco, geboren in 1815 te Becchi, in Piémont, stierf te Turijn in 1868. Stichter der Vereeniging van Sint Fran- ciscus van Sules, bijzonder ingesteld om zorg te dragen voor de arme en verlaten jeugd, van wat de gelukkige of ongeluk kige toekomst der samenleving afhangt. Het prachtig werk van Don Bosco, onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw van Bijstand gesteld, begon in 1841 met het aannemen van één enkel verlaten kind, en daarna door de stichting van één toevluchtshuis. Bij de dood van den stichter telde het werk 130 toeviuchthuizen over de gansche wereld verspreid en onderhield het 100.000 kinderen, dat het spijsde naar lichaam en ziel. En méér dan 10.0C0 priesters zijn uit die huizen gekomen om het zaad van het geloof over heel het aardrijk uit te strooien. In 1934 tellen de Salezianen volgende werken verspreid over de wereld: Juvenaten en huizen-voor late roepin gen 74; id. voor asgerant missionarissen 16; associaties voor Kath. Actie 146; paro chiale vereenigingen 150; aalmoezeniers- schap 406; kerken 1S6; na schoolse he wer ken 46; missies 17; werken in andere missies 32; noviciaten 37; Zondagpatro naten 447; werkdagpatrensten 70; hospi talen 9. Godshuizen 9; weeshuizen 90; parochies 192; pensionaten 41; heiligdommen 22; seminaries 10; landbouwscholen 58; lage re scholen 338; colleges 139; ambacht scholen 25; avondscholen 127; handels scholen 35; scholasticaten voor philoso phic; id. voor theologie 23; oud-leerlin genbonden 185. De orde telt: 1 kardinaal, 7 aartsbis schoppen, 9 bisschoppen, 3 apostolische vicarissen, 3 a post. prefecten, 3 a post. be heerders; provincialen: 22 in Europa, 17 in Amerika, 6 in de Missies. Tot as 1 45, waarvan 5 visitators. Bij de Dochters van Maria, ln 1888. jaar van Don Bosco's dood en in 1934, hef Jaar zijner heiligverklaring: 1SS8 1934 Huizen 50 710 Professen en Novicen 489 7.763 Leerlingen 13.572 343.754 Ziedaar het Werk van Don Bosco in korte trekken geschetst. DE PLECHTIGHEDEN DER HEILIGVERKLARING In da rij luisterrijke plechtigheden van het Heilig Jaar was de heiligverklaring van Don Bosco, de groote vriend der jeugd en stichter van de congregatie der Sale zianen, zeker de meest schitterende. Die plechtigheid viel samen met het Paaschfeest en met het sluiten van het Heilig Jaar en als zoodanig was ze dubbel grootsch. Uit alle landen van Europa wa ren bedevaarders voor deze heiligverkla ring naar Rome getrokken en men schat dat 60.000 geloovigen den dienst in de ba siliek bijwoonden. Daaronder waren tal rijke vooraanstaanden: de koning en de koningin van Siam, de kroonprins van Italië en talrijke prinsen en prinsessen van vorstelijke huizen. Bij de plechtigheid werden een H. Mis en een Te Deum, speciaal voor deze ge legenheid door Mgr Perosi getoondicht, uitgevoerd door het koor vun de Sixtijn- sche kapel. Z. H. de Pau» wordt op de Sedia ge»tatorianaar St Fleter» gedragen voor de plechtigheid der Heiligverklaring. Een zicht op de geweldige massa die op Sint Pietersplein opeengepakt stond in afwachting van de komst van Z. H. de Paus. IKSaS^Saiï5;a3rfBi4a5;£53i32yaaUü2Ul£E3BSB£tói8EEXS8393Z;EaS332;23eS Tijdens de Januari-maand waren er in ons land 206.855 volledige werk- loozen en 183.712 gedeeltelijke werk- loozen. Vergeleken met de maand December is er een vermeerdering waar te nemen van 2 voor de vol ledige en de gedeeltelijke. Nemen u>e de maand Jannari 1933 als basis, dan is er nagenoeg geen verbetering. De iverkloosheid is een gevolg van de ekonomische /crisisVermits het aantal werkloozen daaromtrent ge stabiliseerd is, is dan ook de ekono mische toestand bevroren Misschien is er verbetering op til. Geenszins. Afgezien van de lokale en de tijdelijke seizoenherneming valt er voor de ekonomie eer een verslap ping te verwachten. Er mag inder daad niet uit het. oog verloren moor den dat toe thans het hoofd moeten bieden aan dc Japansche dumping. Vóór Japan was het Rusland, na Ja pan wordt het misschien weer Rus land, ofwel een ander. Hier stelt zich de vraag hoe het kamt dat wij niet korücureeren kun nen tegen Japan. Omdat onze prij zen 20 te hoog zijn. Japan immers is geen geïndustrialiseerd land als het onze; is eenvoudig een periode achter. De handenarbeid is er nog door de machine niet verdrongen. Ook de behoeften der Japanners zijn niet in verhouding met de onze, juist omdat ze ekonomisch een paar stappen na ons komen, toant de ontwikkeling der industrie schept behoeften. En opdat alles zou meeslaan hebben ze dan nog een internationaal afzetgebied, waar wij tijdens de periode der ma nufactures slechts de natie als vcr- koopmarkt bezaten. Er is echter nog meer. Het is een publiek geheim dat de groote landen streven naar autarchie, d.wz. voort brengen en verbruiken in eigen kring. Daardoor wordt de internationale markt zoo goed als uitgeschakeld. Dc groote landen kunnen dit a la ri gueur. Ze hebben daaromtrent alle maal groote en rijke koloniën, die mits een fatsoenlijke uitbating het moederland groote diensten kunnen bewijzen. Wanneer Duitschland aan spraken begint te maken op uitheem- sche gebieden, dan weet hei pertinent goed waarom. En ook Italië gaat der gelijke weg op. Wanneer nu eenerzijds het een of het ander land periodiek opduikt met een buitengewoon goedkoope produk- tie, en anderzijds de groote Staten zooveel mogelijk op eigen hand pro- beeren te handelen, dan vragen u>e ons terecht af wat er ons overblijft. Men zal ons misschien opwerpen: Is er dan geen mogelijkheid om de Kongo-Kolonie aan te sprekenVoor alle antwoord volstaat het te zeggen dat de Kongoleesche schuld op 6 'jaar tijd mei 4 miljard toenam, en de verslaggever voor de koloniale be grooting scherpe kritiek uitoefent over de uitbating. Het was alleszins in deze tijden niet dat we zulks moes ten hooren. Gelukkig dat waar de Staat van zijn pluimen liet. de maat schappijen zaakjes deden!! Het moet dan ook niemand ver- De dikke heer hierboven ls de Ameri kaan Babe Ruth, de koning der -base ball- -spelers, en de afgod van het Amerika an sche publiek. Hoewel hij 50 jaren telt, speelt hij steeds met even veel g-oed zijn geliefde spel... en dit brengt hem gemiddeld drie honderd duizend frank 's jaars op. raeaaBeaigBBeaiBB&üBcsBftutissn wonderen dat voorloopig (er zou mis schien evengoed definitief kunnen staan) de kolonie quasi niet in aan merking komt voor een reddingsper centage van ons land. Wat dan! Belgie is essentieel een uitvcerland, schrijft men. Als het een uitvoerland is moet het natuurlijk invoeren, want op he den kan er op geen andere manier gewerkt worden. Waar Japan ver koopt, kunnen wij nu niet meer ver koop en, en zelfs niet in eigen land. En als de groote landen streven naar autarchie, liggen wij er ook buiten. Daar waar de uitvoer vroeger een bron van leven was, wordt hij thans een bron van ellende. De 400.069 ge- heele of gedeeltelijke werkloozen kun nen feitelijk in een handsomdraai niet weggegoocheld worden. En dat de Staat sine die 400.000 menschen zal onderhouden die niets opbrengen gaat niet op. Welnu dan zijn er op dit moment 400.000 men schen te veel in ons land. Ofwel blij ven ze te veel, ofwel verbetert de eko nomische toestand. Een van de twee. En als we met gekruiste armen moe ten wachten totdat het onweer op geklaard is, dan hebben we nog ver duveld lang te wachten. Dus moet er gehandeld worden. Maar hc De socialistische ekonomist en se nator Barnich verklaarde dat de eko nomische politiek van grondaf moet veranderd worden boven alle partij politieke belangen... en ziet een red middel in landverhuizing op groote schaal, misschien naar de Fransche ko~—- T- groote verbazing gaat de voortreffelijke financieele medewerker van Sportwereld-Algemeen Nieuws t hiermede akkoord. Aan de andere zijde hebben we hei ekonomisch plan De Man, dat gepa troneerd wordt door de Belgische werkliedenpartij. We mogen zoo kleinzielig niet zijn van a-priori dergelijke ekonomische strekkingen te brandmerken. Ze heb ben toch dit voordeel dat ze allereerst een positieve poging zijn om uit de anarchie te geraken. En wat men ook prate, er moet een oplossing komen. Het wordt gaande weg een levenskwestie. De voorgestelde oplossingen hebben echter deze keerzijde dat ze er lou ter ekonomische zijn. Het kan er bij ons maar niet in dat de mensch een louter homo ceconomicus een be- langenmensch is. De klassieke ekono- misten beweerden zulks wel pour les besoins de la cause*. In ds XX eeuw gaat dit echter niet meer op. In den grond is de mensch veel meer. We weten wel dat hij allereerst eten moet, maar de materieele bestaans mogelijkheden scheppen daarom nog de beschaving niet. En we zijn ervan overtuigd dat eens het bestaansmini mum verzekerd, de spiritueele waar den verreweg de belangrijkste zijn. Daar is ook nog *1'esprit du terroir». Verplant eens circa een half miljoen menschen, de eene hier, de andere daar! Vergeten we niet dat de mensch een essentieel-maatschappelijk wezen is, en dat de maatschappelijkheid trots die modernisme niet buiten het nationale looptHn wat gewordt er van de zedelijke en kultureele volkswaar den. wanneer een deel volksgenooten de heele wereld rond gezonden wor den. De ekonomische en politieke sta biliteit ware dan nog minder verze kerd. Duitschland, Italië en Japan zoeken toch eerst en vooral nationale nederzettingen. Of zouden we gaan deweg door Frankrijk gekoloniseerd en opgeslorpt worden? Trots alle waardeering voor den Vlaming Goudpunt, kunnen we onze zedelijke waarden niet offeren voor een problematische koloniseering. En allerminst wanneer hier nog zooveel duizenden vreemdelingen werkzaam zijn. Hei vooruitzicht dat we onze kin deren opleiden moeten voor de een of andere kolonie stemt ons alles be halve geestdriftig. Buiten het panem probleem zijn daar toch ook nog de familiebanden, de kerktoren, de volksgemeenschap die remmend werken op de uitwij king. Men noeme het kortzichtigheid, particularisme of om het even wat, wij noemen het positieve waarden, die glans schenken aan het leven. Praktisch komt het probleem dus hierop neer. Ekonomisch zou een massa-uitwijking gewenscht zijn, maar het nationaal bewustzijn komt ertegen op. Er is nog één uitweg langs die zijde het neo-malthusia nismeDan loopen we ons te plet ter tegen ons katholicisme. Om kort te zijn, we verzetten ons als mensch, als Katholiek en als Vla ming tegen de kolonisatie. Private uitwijking kan ons niet hinderen maar een prineipieele volksverhuizing verwerpen we. We hebben gezegd waarom! Een andere oplossing dan. ('t Vervolgt.perwig. Heer Eurgemeester J. Vander Ghote bezoekt de Fototentoonstelling in gezel» schap van M. Fi. Vandevocrde, Sekretaris der Handelsfoor.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1934 | | pagina 1