PUROL cj&ti&zsé en MEIMAAND KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER RONDOM DE WERKLOOSHEID h het Wenderoord te Lour des POLITIEKE KRONIEK HET AMERIKAANSCH WONDERPLAN Verschrikkelijke ontploffing gevolgd van brand te Leuven. Monseigneur SIX wordt te leper Bisschop gewijd Het Gedenkfeeken der Grenadiers aan den Molen van Lizerne te Zuidschote, plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van Koning LEOPOLD III en gewijd door Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge Z. M. Koning LEOPOLD III door onze Vlaamsche Bevolking gulhartig onthaald. De onbekwame Socialistische Beheerders In België In Frankrijk Ill Zwitserland POLITIEKE TOESTANDEN ZONDAG 29 APRIL 1934. WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. 2 JAAR. N 17. «DE KALLE» Borcél: Botcrstraat, 17, IEPER. KilMkk Wekblad iu leper ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per port) Binnenland 18,40 (r. Belgisch Congo 35,Ir. Krank rijk 35,— lr. Alle andere landen 65,fr. HANSEN VAWESTC, Pcperiog» TeL Poperin'e N' Fóstchrckrekening N* 15.51(1, TARIEF VOOB BERICHTEN: Kleine berichten per rege! 1.00 fr. Kleine berichten (minimum) 4.00 tr. 3 Ir. toeL v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1* bL per regel 2.50 fr. Berichten op 2* bL per regel 1,75 tr. Kou*ber. en Bedank, (min.) 5.00 Ir. Te herhalen aankondigingen! prijs op aasraaf. Anr.oncen rijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - Kleine berichten tegen den Donderdag noen. De eerste Maria-vereerder op aarde %as niemand minder dan een dalen de Aartsengel, een der zeven die Éichtst bij Gods troon staan, Gabriel, «le eerste liefde-slaaf van Maria. De eerste Maria-vereerder onder de menschen was Haar eigen Zoon en In rijn devotie tot zijn Moeder werd Bij nooit overtroffen. Om voor Zijn lieve Moeder te zorgen koos Hij Zijn lieveling, Joannes; een apostel was tr nog niet weerdig toe. Sedert eeuwen geraken de engelen felet uitgepraat over den titel die geen engel dragen kan en dien God alleen verstaat: MOEDER GODS. Voor den Zoon zeggen die twee ioordjes meer dan al de boeken over Maria geschreven. Voor Joannes was dit ook alles, hij wist dat Ze maar Gods Moeder geworden was, om moeder te kunnen zijn van de raen- hen, hij had Haar gekregen bij 't truxs en Zij hem; ze motsten mal- iaar gelukkig maken binst de groote fwerigheid van den eigen Zoon die hem daarom een sprankel gaf van tjojii eigen kinderlijke en familiaire Befde. Hoe gaarne hoorde hij Moeder fep. eken over Hem, als kind en knaap, R- Zij bewaarde alles in Haar hart ^aaar hoe gaarne ook, hoorde Maria Bit Joannes mond de woorden, die pens van Jezus' lippen vielen in de prediking, woorden in geen boeken ■cnrijvelijk. I En zooals Zij Jezus' kinderhandjes gevouwen had om te bidden, zoo Beerde Zij Joannes schoone inessc boen en Ze bad mee, Haar zoo Moe- Sierlijk stil gebed. i Welke mis! mis doen voor Maria; welke assistentie op meer dan Pon- ■ifikalen troon; de dialogeerde mis .piet Haar en als 't ware door Haar. En welke Kommunie, uit de han- Hen van een priester naar Jezus' Kart zooals Joannes. Neen, Joannes Bras Jezus niet, de pleegzoon was zoo Jeigen niet, maar eiken morgen gaf ihi.i Haar weer den verborgen en aan- sbedeii Zoon in de liefde-omhelzing der H. Kommunie. Door zulke mis smolt het ijs der koude wereld, voor zulke macht ver schoven de grenzen van het heiden- 1 dom. Joannes ondervond dagelijks dat Maria Gods Moeder was om al- lies te bekomen en onze Moeder om 1"alles te geven. Hij gaf Haar dagelijks Hc-uren Jezus weer in de H. Hostie. Welke andere woorden kon hij vin den dan dezeMoeder ziedaar Uw Koon. s. En Zij antwoordde voorzeker Amen.Het is alzoo. Hij is het. En met alle geloof, hoop en liefde, mocht Zij die woorden nazeggen, die God óe Vader alleen van alle eeuwig heid mag uitspreken: Deze is mijn welbeminde Zoon. En ik hoor ze te gare hun dank zegging doen in de verrukking die hun heimwee kwam dragelijk maken, ïk hoor die teedere woorden met die zachte stem op den voois der droef heid uitgesproken, de woorden der 'afscheidsrede, de woorden van het testament en van den laatsten wil: «Mijn Kinderkens.». Eens kwam het uit dien godöelij- ken mond Mijn Kinderkens tot die ruwe visschers van zijn oude of nog ouder. Kinderkens die Hij niet als weezen wilde achterlaten. Woorden zoo duidelijk gehoord door Joannes, die zoo dicht bij Hem was dat geen lettergreep hem heeft ontsnapt, ver trouwelijke woorden, die hij best verstaan had, omdat hij meest be minde, woorden, die hij langst ont houden zal en zestig jaar later op het papier zal zetten, als evangelist van dat H. Hart, dat hij eens voelde kloppen en doorboord zag, woorden die hij eerst duizend keeren herhaalt in gebed en overweging, woorden die hij honderden malen predikt, woor den meer dan woorden, zijn Bene- jöieite op den bidbank in de sakris- t.e van dien tijd. I Woorden, die een honderdjarige heg kunnen ontvlammen, omdat ze eens waren de schoonste dankzeg ging van den Hoogepriester die voor zijn priesters zijn eerste misse deed. in de intimiteit van een laatste avondmaal. j En eiken morgen voelde Joannes kich weer rustend op 's Heeren hart en eiken morgen voelde Maria zich Weer door Haar Zoon bemind; eiken raurgen was 't weer voor Haar Blij de BoodschapEiken morgen was 't weer voor hem «Het Laatste Avond maal Beiden ontvingen samen het groot ste loon der liefde, de liefde zelf. A. B. ttaaMBaBZBaSaZRREBZBSSBBSBB MERKWAARDIGE GENEZING I Mej. H.nriette Carpentier, uit de Fran- it.it gemeente Clumy, die aan tering leed in den hoogsten graad en geen voet meer verzetten kon, werd tn de maand Juli 1931 met een riekentrein raar Lourdej ver voerd. Nauwelijks had men haar neerge- j laten in de bron, of zij riep dat zij gene- iten was. Er werd vastgesteld dat zij plot- ■eiing gaan kon en alleen begaf ze zich .haar het bureel der vaststellingen, waar de geneesheeren moesten verklaren dat ze geen spoor van de vroegere kwaal meer [konden vinden. Toch deden de geneesheeren geene uit- spraak in zake wondere genezing. Bet ge val werd in beraad gehouden. Het meisje werd herhaaldelijk opnieuw onderzocht in den loop der jaren 1931, 1932. 1933 en 1934. Thans eerst is de eindbeslissing ge nvallen, luidend: dat de geneesheeren hier voor eene genezing staan welke niet kan ijdtgelegd worden langs wetenschappeiij- ken kant. Dus: eene wondere genezing. I bekomen door de voorspraak door de lie- ■Ve Moeder Maria. «BBBBBBBEBBBBSSEBSSzCLltJBSHiW BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREIWYPPELIER-TAFFIN in. Het is nu een goed jaar dat Roo sevelt, bij de gratie van het Ame- rikaansche volk, zijn intrek nam in het symbolische Witte Huis. Het Hoo- ver-regnum, dat zooals overal elders, machteloos de reusachtige opgang van de krisis moest gedoogen, was zoozeer in diskrediet, dat de popu laire Roosevelt met gejuich naar het Gezag gevoerd werd. Zijn verkiezing was allereerst van psychologische beteekenis. Vermits het republikanisme het land deed of zag kwijnen, was het maar billijk dat het Ftuatsroer in andere handen overging. Als de patient niet opfleurt verandermen wel graag van genees heer. Ev in een zakenland als Ame rika is politieke doktrien veeleer een bijzaak. Wanneer na een jaar aktiviteit en welke aktiviteit het bilan op gemaakt wordt van de regeering Roosevelt, dan is vrijwel de geheele pers eensgezind om te getuigen dat de enorme populariteit van den be woner van het Witte Huis er hoe genaamd niets bij inschoot. Mis schien integendeel. Wordt echter de ekonomische zijde onder de loupe genomen, dan is er, terecht, aarzeling onder de beoordee laars. Het is ten andere begrijpelijk ook. Wat Roosevelt aandurft is eenvou dig Amerikaansch, dus reusachtig en verbijsterend. Daar goochelt men met miljarden zooals hier met mil joenen. Alle operaties krijgen dus 1000 als vermenigvuldiger. Het demokratisme der V. S. heeft er natuurlijk heel wat bij ingescho ten, en meer dan eens gewaagt men van het diktatoriale optreden van den president. Om doeltreffend te handelen is er inderdaad een ruim, om niet te zeg gen volstrekt percentage macht voo- dig, en in welke demokratie bestaat die per se? Zonder absoluut over een Europee- sche kam te kunnen geschoren wor den, boden de Vereenigde Staten toch een verrassende gelijkenis met onze Westersche demokratieën. Roosevelt wist al dadelijk dat de grootste brok die hij te verorberen kreeg in Wall Street hokte. Dat de grootste mach ten die hij kleineeren moest, de fi- nancie en de groot-industrie waren. Nu nog trouwens, leant trots al zijn inspanningen, is Roosevelt er nog niet volledig in geslaagd de flnancie- trust op zijn head te krijgen. Toen de president het bevel over het Staatsschip in handen kreeg, sloeg het reeds vervaarlijk over boord. V/erkloosheid, landbouw, han del en nijverheid, zooveel zieken die zelfs onrustbarende ademhalingsver wikkelingen ten toon spreidden. Roosevelt trok het groot mes. Het was heelemaal zoo buiten de traditie om, dat een na een, zijn medewer kers, verschrikt voor de brutale ope ratie. voor de eer bedankten. Doch de flegmatische president stoorde zich bepaald niet aan de menigvul dige deserties en hakte maar door. Hij wil mordicus de grondlegger zijn van een nieuw tijdperk voor Amerika, zocdat men later zal getui gen: *het gebeurde vóór of na Roo sevelt. De Amerikaanschc Fresident komt er kordaat voor uit dat hij spijts alles de beschermer is en blijven zal van de kleine man cn nimmer de terugkeer dulden zal van de oneven wichtige verdceling van den rijkdom en van de machten in den Staat. Daarom verwijt men hem heftig dat hij het land naar het socialo- kommunisme leidt, en anderzijds werpt men hein fascistische ienden- zen tusschen de beenen. Noch het een noch het ander ant woordt het Staatshoofd. Waarheen wil hij dan juist? Naar een evenwicht tusschen land bouw en nijverheid, tusschen loon- trekkenden, patroons en verbruikers. Theoretisch klinkt dit wel bepaald mooi, doch moest het in de praktijk even gemakkelijk verwezenlijkt als neergeschreven worden, dan ware de krisis reeds lang naar de maan. De ekonomische wetenschap geeft geen de minste aanduiding voor der gelijk paradijs. Er zijn wel meer eko nomische systemen, maar in onze eeuw hebben ze deerlijk ontgoocheld. Dit wil nu niet beteekenen dat de krisis opgelost zal worden met we tenschappelijk ekonomische princie pen. Zonder ekonomist te zijn heeft Roosevelt wel theoretische kansen om zijn doel te bereiken. Maar zal hij? Roosevelt is uitgegaan van volgend standpunt. De Staat zal de last op zich nemen van de geneesmiddelen der zieken. Alle heelmiddelen worden met klinkende munt betaald, welnu de Staat zal alles betalen. Dergelijk systeem is verschrikkelijk kostelijk, misschien kostelijker dan een oorlog. Leenen en nog leenen, op korten termijn, op langen termijn, waarde vermindering van 2/5 van den dol lar, hebben de Amerikaansche schuld ontzettend aangedikt, zoodat de las ten ervan de helft van het inkomen bedragen. Het is fenomenaal. Welk positief resultaat werd hier door bereikt? Dit is op dit oogenblik moeilijk te zeggen omdat het Roosevelt-cxperi- ment thans nog tot zijn volle ont plooiing moet komen. Er is natuur lijk verbetering, maar niet in verhou ding met de gedane financieele sa- krificies. Er is zelfs een keerzijde aan de medalje. Waar het zakencijfer omhoog ging met 10 verhoogde de levensduurte met 16Veronderstel len we dan een oogenblik dat de Staat opeens zijn milde hand sluit? Wat dun? Als de heropflakke ring slechts artificieel oj kunstmatig is, dan valt de lieele Amerikaansche machine op het doode punt. De werkloosheid nam onbetwist baar af, dank zij de N. R. A. (National Recovery Act Nationaal Herstel plan). Minder uren werk zonder loonsverlaging en dus te-werk-stellen van meer arbeiders. Hierdoor slonk het leger der werkloozen met circa 6.000.000. maar stippen we dan aan dat de 3/4 voor het Siaatsplan (open bare werkengebezigd worden... dus tijdelijk. Met het verlagen van het aantal werkuren (van 42 op 35 per week) kreeg de industrie 1.000.000 man meer aan den arbeid. Voor ieder mil joen is er een vermindering van 5 uren vereischt. Als gevolg hiervan wordt er wekelijks 100.000.000 meer aan loonen uitbetaald, dus moeten de- grondprijzen met evenveel ver- hoogen, en wordt de levensduurte tn de hand gewerkt. Per slot van reke ning valt het voor den arbeider slecht uit. We zouden nog willen uitweiden over de 7 miljard die de landbouw ten geschenke kreeg (er worden premies verleend om NIET voort te brengen) en toch nog niet ge zond is, over de iveerspannigheid van industrie en bankwezen tegen over de N. R. A„ over de reusachtige ontworpen openbare werken. We heb ben nog liever Roosevelt wat krediet te geven. Toch meenen we te moeten aanstippen, dat zonder in het minst aan' zijn ekonomische inspanning te raken, zijn blauwtjes in zake lucht- postvervoer en vergoeding aan de oudstrijders, Roosevelt eer na- dan voordeel zullen aanbrengen. De politieke stemming van Kamer en Senaat (de Kamer moet einde 1934 vernieuwd worden en stemde daarom de bonus aan de oudstrijders tegen de wil in van de president) zal Roosevelt misschien doen inzien dat het niet voldoende is ekonomische orde te probeeren, met een wetgevend lichaam dat met de linkerhand uit geeft wat de presidentieele rechter hand weigert. Het is daarom wel mogelijk dat de ekonomische poging tot gezondma king gepaard gaat met ingrijpende politieke hervormingen. Roosevelt is precies de man niet om te wijken voor Kamer cn Senaat, die op zijn persoonlijke positie geen vat hebben. (Verboden nadruk.) Herwig. IÉEL'E!S2öSa!?££K;3S!23ESB3E3£333 Woensdag waren een ingenieur, Jacques Liénaert en twee werklieden aan het sou- doeren op een met oliegevulden ketel die 400 m3 kon inhouden, in de gasfabriek van Leuren. In de klok waren 100.000 liter olie geborgen. Eij het soudceren moet een gloeiende druppel lood in de olie gevallen rijn waardoor een ontploffing ontstond, gevolgd van brand. De ingenieur werd een twintigtal meter verder geworpen en liep een breuk der wervelkolom op. Men wan hoopt hem te redden. De twee werklieden werden eveneens tig gekwetst. Onmiddellijk werden de pompiers van Leuven, Antwerpen en Brussel bijgeroepen om het blusschen aan te vangen. Aan uit- dooven van den laaiend en olieketel viel niet te denken; alleen meest men zich be palen de wanden met water te besproeien om het springen te beletten, opdat de brandende olie het vuur niet zou uitbrei den aan de omliggende gebouwen. 's Avonds wtrd bet vuur overmeesterd. De brandweerlieden aan het weric rondem den Laaie nden olieketel. xnaaaauBjjggju JiiSSiCUSt IBBBMBCKXffrrEï BESCBESECESEZDaCJISSSBEECtlSSjr» We lezen in De Tuinklokke van leper: Sedert onze aloude St Maartenskerk uit hare puinen verrees, schijnt met de hernieuwde materieele pracht ook iets van de historische glorie te rijn terugge keerd. St Maartenskerk is niet meer, zooals weleer, een eigenlijke kathedraal, maar de luister der pontificale diensten wordt weerom ons voor de oogen getoo- verd. Nu komt ons het verblijdend nieuws toe dat Z. Excellentie Mgr Joris Six missionaris in Congo sedert 20 jaar, en onlangs tot Apostolisch Vicaris be noemd van Leopoldstad in de hoofd kerk van leper de plechtige bisschops wijding zal ontvangen. Die grootsche plechtigheid zal plaats hebben op Maandag 14 Mei, om 9 uur. De consacreerence bisschop. Z. Exc. Mgr Lamiroy, zal bijgestaan worden door Z. Exc. Mgr Coppieters. bisschop van Gent en Z. Exc. Mgr Vander Hoven, bisschop van Boma. Wat den nieuwen wijdeling betreft, hij behoort eenigzins tot leper: Mgr Six werd in 1887 geboren te Vamertinge, alwaar zijn dierbare moeder nog woont, en deed 8>XBBSBII3fi#££ü.ES£SBEH352fi3SE» rijn humaniorastudies aan het bisschop pelijk College van leper. In 1907 trad hij in de Congregatie der Missionarissen van Scheut en vertrok naar Congo in Februa ri 1914. Met onverpoofden zielenijver en merkwaardige schranderheid van geest, stond hij in het harde missieveld achter eenvolgens te Boma, Moanda en Leopold stad. Overal wist hij zich aan te passen en prachtig werk te verrichten ter uit breiding van het Rijk van Christus. Thans wordt hem, door Z. H. den Paus, een Missiegebied toevertrouwd dat zich uitstrekt over een land driemaal zoo groot ais België. Goddank. z"n schoudc-rs zijn sterk, en z'n apostelhart edelmoe dig zonder ende... Een heerlijke leuze heeft hij gekozen: Omnia omnibus». Alles voor allen. Dat Mgr Six zich in onze St Maartens kerk laat wijden is een hooge gunst voor onze stad. Heel de christenheid van leper zal, op Manadeg 14 Mei. geestdriftig mee vieren uw vlaggen uitsteken a. u. b. en met de H. Kerk voor den wijdeling af- smeeken den mildsten zegen van hierbo ven. SEEaS3SS^Sn3BBS!S2ESEBDSCS!«2Z De ontreddering in de socialistische partij wat M. Messiaen van leper er ook van zegge is niet meer te loochenen. De socialisten namen het eerst hoog op en wilden niets van hun hoogmoed afleg gen, maar zc beginnen een toontje lager zingen. Het sluiten der socialistische bank was maax een kwestie van dagen... om'alles in orde te stellen... maar dis da gen werden weken en de Bank blijft ge sloten. Lr Gent zal men de socialistische Sche pen Balthazar verplichten rijn ontslag te nemen; door rijn toedoen verloor de stad Gent twintig miljoen bij de ineenstorting der Bank. In Antwerpen waar de stad eek eenige ntfijcenen verloor is er ook ruzie in. 't socialistische kamp. En de socialistische voorman Spaak dondert op Vandervelde en Cie die hij verwijt de schuld te zijn van den onder gang der partij. En in andere landen is het niet beter; hier eenige staaltjes: EEN FRANSCHE SOCIALISTISCHE De Banque Générale des Coopérati- vesdie hoofdza. elijk de Socialistische Coöperatieven finencieerde en wier klien- teel hoofdzakelijk bestond uit werklieden en bedienden, leren der Socialistische Partij, heeft het voorbeeld van de Bel gische Bank van den Arbeid gevolgd en BANK SLUIT KAAR DEUREN heeft de deuren gesloten. Het passief zou 150 millioen bedragen. De Socialistische beheerders schijnen er waarlijk overal een handje van te heb ben cm de spaarcenten hunner volgelin gen op degelijke manier te beheeren. HERINNERING AAN TREURIGE DAGEN Zondag had aan den Molen van Li zerne op een 4C0 meters links der brug van Steenstrate. de inhuldiging plaats van het Gedenkteeken der Grenadiers, opge richt als eeuwige aanklacht tegen den eersten gasaanval der Duitschers. Tijdens dén wereldoorlog 1914-1918 was Steenstrate een berucht mikpunt der Duitsche aanvallen en een brandpunt van strategische bedrijvigheid. Van 22 April tot 5 Mei 1915 woedde op deze plaats het akelig oorlogsspook in rijn gruwelijkste geweld, zoodat Steenstrate thans wereld- ver beroemd geworden is. In dit tijdstip waagden de Duitsche troepen er een machtige en uiterste poging om de linie der Belgische en Fransche troepen door te breken. Onverwacht kwam de vijand toen voor de eerste maal voor den dag met een ongekend, doch vreeselijk strijd middel. Bij het moordend grof geschut en trom melvuur veegden de Duitschers, in hun roemlooae veroveringszucht, nu cok de vreeselijke stikgassen, die voer onze jon gens onbekend waren. In laagdrijver.de groengele, mistige woi.ksn werden deze be dwelmende en giftige gassen over de slag velden gedreven, waar de verraderlijke stoffen overal dool en vernieling zaaiden. Ongewapend tegen dit laaghartig cn on- HET KANTON GENEVE IN FINANCIEELE MOEILIJKHEDEN Over een zestal maanden kwam het be stuur van het Kanton Geneve in handen der Socialisten. Aan het hoofd stond Ni cole, die beweerde de Bondsregeerin- en de banken onder de knie te krijgen. De financieele toestand van het Kan ton, die gezond was voor het in bewind nemen door de Socialisten, werd bij het roode beheer zoo slecht, dat Nicole nu te rade en te bede moet gaan bij de gehate bondsregeering en banken om uit moei lijkheden te geraken. De Socialisten krijgen waarlijk klappen in alle landen der wereld. HMHHMMUUHnHHNHUHn£»»BS FR££4*CRIJK KAM iiiS?\Yt' JKK IN (i TUSSCHEN SPOOR- EN WEGVERKEER Om reden van bezuinigingen heeft de Fransche Regeering groote maatregelen genomen voor het regelen van het ver keer tusschen spoor- en wegverkeer. Bij de nieuwe regeling zal het spoor gebruikt worden voor het vervoer op groote af standen terwijl de automobielen, autobus sen en vrachtwagens, het vervoer tus schen belangrijke centra zullen toegedeeld worden. Spoorweglijnen die niet rendee- rend zijn zuilen afgeschaft worden, en vervangen door autobuslijnen. Aldus zul len vele kleine spoorwegstations wegvallen en hoopt men voor twee milliard te be zuinigen. DE ZAAK STAVISKY EN DE MOORD OP RAADSHEER PRINCE Deze twee zaken, die zoo nauw gepaard gaan, nemen steeds het groote belang weg in Frankrijk. Van de drie mannen die aangehouden werden in verband met den moord op raadsheer Prince, werden reeds Carbone en Spirito losgelaten, daar geen bewijzen tegen hen gevonden werden. BaronLussats blijft aangehouden, niet voor de zaak Prince, maar voor een gepleegden diefstal van juweelen. De bok ser Niemen werd eveneens in vrijheid ge steld. Door het Fransche gerecht werd op nieuw de hand gelegd op 350 wissels van S:avisky. Ondertusschen worden de on dervragingen en het onderzoek met de meeste nauwkeurigheid voortgezet. ROODE BETOOGING TE PARIJS Duizend aanhoudingen. Te Parijs werden Vrijdag 20 April nieu we betoogingen op touw gezet door de Socialisten en Kommunisten als protest tegen de bezuinigingsmaatregelen der re geering. De politie trof alle noodige schik kingen maar toch hadden geweldige bot singen plaats tijdens dewelke verscheide ne personen gekwetst werden. Niet min dan een duizendtal aanhoudingen wer den gedaan. Tientallen ambtenaren die het verzet tegen de bezuinigingen der regeering te ver hadden gedreven werden ontslagen of gestraft. Doumergue hield Zaterdag 2! April een radiorede waarbij hij verklaarde de orde te zullen handhaven trots alle verzet, de Fransche financiën te zuiveren, de waarde van den frank hoog te houden en de ver dediging van het. land, tegen alle gevaren, te verwezenlijken. GEDEELTELIJKE VERKIEZINGEN Achteruitgang van Radikalen, Socialisten en Vrijmetselaars. In drie omschrijvingen werden gedeel telijke verkiezingen noodig. De stemmin gen kwamen uit ten voordeeie der kan didaten van Rechts en bewezen dat de Radikalen Socialisten en Vrijmetselaars veld verloren hebben in Frankrijk, «en gevolge do zaak Stavisky en de daarom gaande schandalen. VISA'S VOOR BELGISCHE VELD ARBEIDERS Ingevolge den wensch van de landbou- wei'svereenigingen van het arrondisse ment Hazeöroek, heeft de Minister van Landbouw besloten, voorloopig opnieuw visa's te verleenen aan de buitenlamdsche bietenwerkers, hoevemeiden en koeihoe- ders, waar vraag naar is in het Noorder departement. Voor wat de bietenwerkers betreft, moet de beslissing getroffen worden door den bestuurder van het departementsbureel, aan hetwelk alle vragen voortaan zullen moeten gestuurd worden. Voor de koeihoeders en hoevemeiden zullen de visa's voort blijven afgeleverd worden door den Minister van Landbouw, na advies van het plaatsingsbureel van het departement. RUSLAND GRUWELIJKE MENSCHENSLACKTING Bij het Paaschfeest In Rumenië en tij dens dewelke aan den Rumeenschen oever van den Dnieper godsdienstoefeningen in open, lucht werden "gehouden, kwamen aan den anderen oever duizenden Russen geknield om van ver aan de oefeningen deel te nemen. Plots kwamen Russische troepen toe. stelden machlengeweren op en schoten alle nog niet gevluchte Russen neer. Waar Godsdiensthaat toch kan lei den. EEN IIAUF MILLIOEN MENSCHEN IN CON CENTE ATIEK AMP E N Volgens Deensche bladen melden, ver toeven thans in de Russische concentra tiekampen niet min dan een half millicen menschen. Het sterftecijfer is zeer hoog; niet min dan 150 menaehen wei-den dage lijks ten grave gedragen. DUITSCHLAND BLOEI DER KATHOLIEKE JEUGDBONDEN Spijts alle vervolgingen en tergingen hen door de Nazi's aangedaan, kennen de Katholieke Jeugdbonden een ongc- hoorden bloei. Sedert 1 Januari LI. steeg hun ledenaantal met meer dan ll.CCC. waarbij verdriedubbeling werd bekomen in enkele maanden tijds. SPANJE NIEUWE WOELINGEN In Spanje gaat het weerom slecht. De Anarchisten en Rooden bewegen zich op nieuw en verwekken woelingen en sta kingen. Het gebouw van het Katholiek dagblad El Debatewerd door roode betoogers aangevallen. Een Jongeling werd gedood en verscheidene andere personen, waarbij twee politiemannen, werden dooi de rooden erg gekwetst. Bij andere botsingen vielen nog dooden en gekwetsten. Ei- werd getracht kerken en kloosters in brand te steken-maar gelukkiglijk kon op tijds tusschen gekomen worden. DE REGEERING GEVALLEN De derde Regeering Lerroux is gevallen. Sedert rijn ontstaan stond de Regeering Lerroux op broezen voetstuk, te meer dat zij steunde op een minderheid, die eens door de rechtsche groepen, dan eens door de linksche moest gesteund worden. Deze laatste dagen werd door de Cortes een amnestiewet gestemd waardoor de Re geering in moeilijkheden geraakte en ontslag moest indienen. Zulks gebeurde dan ook. Denkelijk zal de macht nu gaan naar de Rechtsche Groepen onder leiding van Gil Robles, de groote leider der Katho lieke Accion FopulaDe Socialisten roeren rich geweldig en mogelijk zal een nieuwe ontbinding der Cortes plaats grij pen en nieuwe verkiezingen uitgeschreven. De toestand in Spanje is alles behalve rooskleurig, maar mochten nieuwe ver kiezingen uitgevaardigd worden, dan ho pen de Rechtsche Groepen nog meerde ren vooruitgang te maken dan bij de laatste stemmingen. OOSTENRIJK BOMAANSLAG Tijdens een tooneelopvoering, waar on der-kanselier Fey moest aanwezig zijn, maar er gelukkig door belet niet was, is een bom ontploft. Verscheidene personen werden gekwetst maar door het beslist optreden van den Burgemeester van Wee- nen, kon een paniek onder de toeschou wers vermeden worden. DE HABSBUEGEKS KEEREN TERUG De familie van den ex-keizer van Oos tenrijk woont thans in het kasteel van Steenokkerzeel, hier in Belgie. Binnen kort echter zullen rij dit moeten verlaten daar de eigenaar het zelf wil betrekken. Uit welingelichte bronnen meldt men deze laatste dagen dat de ex-keizerlijke familie naar Oostenrijk zal terugkecren, mits énkele voorwaarden te aanvaarden die de Ocstenrijksche regeering zou stel len. De terugkeer der Habsburgcrs in Oos tenrijk beteekent evenwel nog niet dat Prins Ott-o tot den troon- zou geroepen worden, althans neg niet. menschelijk strijdmiddel vielen tallooze strijders, bedwelmd, verstikt, met dood gebrande oogen en longen. NOG ANDERE GE DENK T EEK ENS Deze gruwelijke ocrlogsfeiten welke zich te Steenstratc-Zuidschote hebben afge speeld. werden reeds in gedenkteekens verefuwigd. Den 28 April 1929 werd er een Fransch monument opgericht namens het Fransche leger. Dit merkwaardig gedenk- toeken rijst op aan de brug over de Ieper- leevaart. Het verbeeldt op aangrijpende wijze de slachtoffers der giftige gassen, die in de schaduw van het kruis, in een wanhopig gebaar, met de beide handen grijpen naar borst en keel, als om te ont snappen aan het moordend gas dat de longen dood brandt. Eenvoudiger is het gedenkteeken aan de gebro. ders Van Raemdonck, op 19 Augus tus 1933 opgericht door hunne oud-wapen broeders, aan liet Stampkot, te Zuid schote. in de onmiddellijke omgeving van Steenstrate. Het rijst op, ter plaats zelf, waar de gebroeders Van Raemdonck sneu velden en in eikaars armen teruggevonden werden. Het gedenkteeken bestaat uit twee zware kruisen, in blokvorm opgericht, met betonblokken van onderstanden. Het derde monument, opgericht ter ge dachtenis der Belgische grenadiers die aan de veldslagen te Zuidschote-Steensirate deelnamen, werd nu Zondag ingehuldigd in aanwezigheid van koning Leopold IiL DE PLECHTIGHEID TE IEPER Kolonel Six legt bloemen tij bet Oor'ogsgedenkteeken te leper. Iep:r ontwaakte Zondag morgen onder een heerlijke vlaggen.ooi. Oudstrijders-af- vaardigingen, niet alleen Belgische, doch ook fransche en Engeische, togen met hunne vlaggen naar de statie om er samen met de burgerlijke en de militaire over heden de aankomst der speciale treins af te wachten. Ten 10 ure 15 kwam het 43' Fransch Linieregiment van Rijsel aan. en werd begroet met de Marseillaise Kort daarop kwam ook het regiment der gre nadiers aan en weerklonk de populaire grenadlersmarsch. Tijdens den weder- rijdschen groet aan dc vaandels, weer klonken beurtelings de - Marseillaise en de Brabanconne Stoetsgewijze begaven de Fransche «n Belgische detachementen, waarbij zich de Verbroedering der Grenadiers van den Veldtocht 1914-1918 gevoegd hadden, zich naar het monument der lepersche gesneu velden. waar bloemengarven, omstrikt met de Belgsche en Fransche kleuren, neer gelegd werden, door kolonel Six en een. Fransch afgevaardigde. Indrukwekkender was de plechtigheid aan het Engelsch gedenkteeken van de Meenensche Poort. Terwijl talrijke bloe mengarven werden neergelegd, bliezen de thebaansche trompetten den Last Post»; de troepen boden de wapens, terwijl de talrijke omstaanders eerbiedig neerbogen. In de St Maartenskathedraal werd ten 11 ure door E. H. Verbruggen, reserve-ka pitein-bevelhebber der grenadiers, een ge- lezene mis opgedragen voor de aelerust zijner makkers, gesneuveld op de slag velden van den IJzer. TE ZUIDSCHOTE Te 12 uur kwamen de Belgische en Fransche detachementen aan te Lizerne en met het muz'ek der Grenadiers voorop begaven zij zich naar het Gedenkteeken der militaire en burgerlijke slachtoffers van Zuidschote. Bij hst uitvoeren der Era'oanconne werden door Kdonel Six der Grenadiers bloemen neergelegd op het Gedenkteeken. Op Lizerne is een poort opgericht met ivolcne! Six brengt Kulde aan de Gesneuvelden van Zuidichote. opschrift: m Heil Z. M. Koning Leopold BIJ HET FRANSCH GEDENKTEL Vandaar begaf de stoet zich naar S.. .- strate. waar onder het spelen der Mar- friliaise bloemen neergelegd werden aan het Gedenkteeken van het 418" Fransch infanterieregiment, opgericht aan de eer ste Fransche soldaten die de slachtoffers werden der Duitsche giftgasscn. DE PLECHTIGHEID AAN DEN MOLEN VAN LIZERNE, DICHT BIJ LA MAISON DU PASSEUR Een algemeen zicht op de plechtigheid.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1934 | | pagina 1