BLIJDE MEI De Beteekenis eener Verkiezing SPROETEN sprutol KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Een Rondreisje Geldontwaarding of Verhooging d«r koopkracht POLITIEKE KRONIEK De H. Bloedprocessie tc Brugge. STORT 12,50 FRANK HEER GOUVERNEUR BAELS BIJ DE ZIEKEN BELANGRIJK BERICHT De Regeermgsectie voor Goedkoop leven Een Verklaring van Minister Van Isacker iM_.?eh-!rfTaad aci» het gepast dat ZONDAG 6 MEI 1934 2- JAAR. N- ISi «DE HALLE. Bureel: Coterstraat, 17, IEPER. Katholiek Weekblad Tan leper ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR 'per post) Binnenland Belgisch Congo Frankrijk Alle andere landen 18,60 Ir. «5,— Ir. 35,— »r. 55,— Ir. JPltgH»* KANSEN VANNESTE, Pópérlngk TeL Poperinge N' rostcheckrekening N' 15.570, TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel !,C0 Kleine berichten (minimum) 4,00 fr. 2 fr. toeL t. ber. met adr. t. bur. i Berichten op 1* bi. per regel 2.50 fr. Berichten op 2« bL per regel 1.75 fi. Rouw ber. en Bedank, (min.) 5.03 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanraag. Annoncen rijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensda-; avond ingezonden worden. - K.eme berichten tegen den Donderdag noen. Uit de gure vlagen van Maart en April is de lieve Mei geboren. De natuur bruist van leven. In gulzigen groei ontplooit zij haar wilde natuurdrift, evenais een reus die zijne krachten in grillig genot aan 't uitwerken is. De natuur is als eene zee van het teederste groen, in een golvende gam ma van duizenden schakeeringen. Boschkanten en weiden -zemelen van lentebloemen! Uit bronsgroene schelpbladeren la chen de gouden sleutelbloemen, de kopjes met duizendtallen bij elkan der, en de madelieven bestrijken dij ken en weilanden als met een waas van diepwitte sneeuw. En morgen steekt de wilde zurkel zijn bruine trossen zwierig naar om hoog, naast de blauwe koekoeksbloem en roze meizoentjes. B.j het genot dier overprachtige natuurweelde, gaat mijn vroom ge dacht naar eene andere Lente, eene onvergankelijke eeuwigdurende Mei! Dat is de bovennatuurlijke schoon heid van Maria, de heerlijkste bloem van het menschdom. Als de aarde, die eens gevloekt is geworden, zoo'n meipracht van bloe men kan tooveren, wat moet dan die geestelijkste der bloemen, geschapen en verzorgd door de liefde van een God. niet alle mogelijke schoonheids- droomen overtreffen! Om die schoonheid naar best ver mogen te vereeren en te bezingen, bieden wij die geestelijke Meiko ningin, de bronze meipracht van onze vergankelijke natuur. Het beste, het schoonste, het geu- rigste weze Haar opgedragen, de mystieke Roze des Hemels, die geurt in de volheid der genade. Het christen gemoed juicht Haar toe in hetgeen de profeet met uit bundige poëzie de Schepper toezong. Dan wordt het een Mariapsalm, waarin wij alle kruiden en bloemen, bosschen en velden, heuvelen en da len, bronnen en watervallen, het mei gezang der vogelen, en alle natuur - heerlijkheden inroepen om als blijde kinderen haar te groeten en onver- moeizaam te hergroeten, en onze nooit uitgezongen hulde Haar te brengen. Dat alles is zoo schoon, zoo diep, zoo zalvend. De eeredienst der Meikoningin, giet vreugde en lach tot in die gemoede ren toe, die vergrijsd en vergrauwd zijn door het meest zwaartillend pes simisme. Ik heb zulke menschen lang zien urpoozen bij het in bloemen bedol ven Madonnabeeld, terwijl zij er vroom hunne handen voor vouwden. Er zijn zielkundigen die beweren dat de volkeren, die doen aan Ma- riavereering, zachtmoediger en fijner zijn van eeredienst, dan die in mo derne heidensche landen waar de eeredienst van Maria onbekend is. Bekeerde protestanten getuigen welke blijde zon in hun leven is op gegaan, toen zij Maria naar waarde mochten leeren kennen, en hun hart de warmte van dien eeredienst mocht aanvoelen. Want Meimaand vieren is geen dichterlijke volkstraditie of folklore. Het is de natuurlijke uiting van geest en hart door de zoo redelijke en troostvolle leer over Maria. UEESSBaEBBiaaSSEISEaSBISZEEBlEZSaSBHBiEXSBeSZSSHBBHHEiSS POLITIEK EN SOCIAAL ALLERLEI door Volksvertegenw. Robert D. De Man. Want, zoo vraag ik: wie Is ooit zoo dicht in de innigste betrekking ge weest met de Godheid dan Maria Evenals de planeten die het dichtst de zon naderen, het meest bedeeld worden in haar licht en warmte, zoo ook staat Maria van alle schepselen het dichtst bij God. Zij heeft als Moeder den Heiland gebaard, aan haar borst heeft Hij gerust. Zij heeft Hem gevoed en ge kleed, en zijne eerste schreden ge leid. Zij stond aan zijne zijde van zijne kindsheid tot de jongelingsja ren en zijn rijperen leeftijd. Zij heeft Hem bij zijn geboorte *t eerste omhelsd, en 't was op haren schoot dat zijn ontzield lichaam rustte, toen Hij van het kruis werd afgenomen. Neen, 't is geen leege volkstraditie of fol-.'ore, Meimaand te vieren en Mariabeelden te sieren, en de opper vlakkige kletsers die zoo'n onzin uit kramen, deden best, op grond van de onweerlegbare historiciteit van 't Evangelie, grondiger na te denken alvorens te spreken. Laten wij dan in redelijkheid en gemoede Meimaand vieren. Wij, Vlamingen, gaan zoo prat op den diepvromen godsdienstzin cuzer voorvaderen. O! dat wordt in redevoeringen zoo graag uitgegalmd en bezongen in oi.zc volksliederen. Maar dat alles mag echter niet als romantisme worden opgevat. Dan is ons rasgevoel niet reëel, niet éérlijk en gezond. Eerbied en fierheid over godsdien stige gebruiken onzer vaderen, heb ben maar reden van bestaan, met hen na te volgen. Waar is dan, zoo vraag ik, uw Ma riabeeld in de woonplaats? Is dat beeld uwer diepvrome Moe der niet verhuisd naar de slaapka mer, of staat het niet ergens wegge doken en vergeten? Er zijn zelfs ontaarde kinderen die het beeld van hunne afgestorven moeder beschouwen als nuttelooze ballast, en het hebben weggeven in vreemde handen. Het Mariabeeld dat de godsdien stige schat was van moeder, waar voor zij heel haar leven heeft gebe den, en wellicht geweend, haar Ma riabeeld dat zij in de Meimaand zoo warm had versierd. O! er kan zoo bitter geweend wor den, bij den dood eener moeder. Maar dan begrijp ik de tranen niet van die kinderen, die de godsdien stige voorwerpen, zooals het kruis en een Mariabeeld waarin de vrome liefde eener moeder zoo diep inge drukt is; als bagatellen durven ver wijderen! Katholieke Vlamingen, Onze-Lieve- Vrouw van Vlaanderen weze de ko ningin van uw huis. Hoe schoon is het als kinderhanden meibloemen gaan plukken en met volle handen huiswaarts keeren, om het Mariabeeld er hagelbont mee te sieren. Dat metselt onverwoestbaar den godsdienstzin in het hart uwer kin deren. Laat ze 's avonds hun meiliedje zingen voor de verlichte beeltenis en prevelt gij het AVE met hen mede. Dat giet zon in uw huis. En is dat niet heel wat waard in een mensch zijn leven? G. v. A. GLADIUS. De m;nsch;n hooren tegenwoordig nog al veel praten over inflatie of geldont waarding en anderzijds wordt er ook wel gssprozen over deflatie, wat in de huidige 0.nstandigheden moet be tec kenen, verhoo- ling der koopkracht van ons geld. i>e proefneming van 1&2S, de geldont waarding van onzen frank is nog niet vergeten en juist daarom zijn vele men- 1, -.i-n zeer terecht bevreesd, wanneer er van ni.uwe geldontwaarding wordt ge- sproke :i. We hebben verleden de moedige taal van den Heer Minister Van Isacker hier pecommenteerd tn eveneens rijn vei'kla- im~ onderlijnd inzake het standpunt dei- te;-3 regeering tegenover de inflatie of de g.idontwaarding. De menschen mogen dus gerutt rijn. Vat anders is nu het vraagstuk der de flatie of de vernooging van de koopkracht oneer munt. Heel onze nijverheid, gericht zijnde op din uitvoer, beleeft een geweldige crisis caidat juist de uitvoermógelijkheden ge weldig zijn ingekrimpt Die inkrimping komt vooii, uit het feit dat de munten van ce landen die de wereldmarkt belieer- tchiii, Engeland cn Amerika, verminderd rijn in waarde met tenminste 30 tot 40 fiêocznt. Wij slaan dus met onze frank zooveel te hoog orfl te kunnen konkurreeren met die latiucn en zoo worden ons alle wegen om ia het buitenland te leveren afgesneden, nut de gevolgen die we kennen, werkloos heid. enz., enz. Wat is er nu te doen? We willen onze frank ook niet ontwaarden want dat zou i." -atie zijn. raoctsn wc maar zorgen dat de k—.ai van onze productie verminderen En welke zijn die kosten? Dat zijn de loo- n n, de fiskale lasten, de sociale lasten, ce verlichting, de drijfkracht der machie- jmn, dus de <i:etriciteit. de huur van het geld. enz. Al die zaken spelen eveneens een rol in cc levensduurte, dus we moeten de le un - duurte verminderen. Willen we de loo- n:n vair de werklieden en van alle loon- Uckkenden nog verminderen, dan moeten .we beginnen met te zorgen, dat alles zoo- v-1 ni t meer kost, want het gaat niet op steeds maar het inkomen der menschen te verminderen, wanneer datgene wat ze moeien koopen steeds even duur blijft, want dan gaan we regelrecht naar de al gemeen; ellende en de zwarte armoe. W'c stillen met genoegen vast dat het indexcijfer der kleinhandelsprijzen regel matig daalt, daarnaast moet de Regeenng nu een politiek voeren die er toe strekt de 1'vensduurte nog meer naar omlaag te (irüji»eu, door b. v. de huishuurpi ijzen naar beneden te drukken, door de prijzen van sommige waren nog meer te doen zakken en dan zal men gemakkelijker van 0e loontrekks nden het offer bekomen hun n-Q hog te verminderen. Anderzijds moet de huur van het geld worden verminderd, waarmee men thans een bigin zal maken, dat verücht de kos ten der nijveraars en handelaars. Wil men de fiskale lasten verminderen, dan moet men zoo veel als maar eenigsrins mogelijk is de uitgaven der openbare uitgaven be snoeien, niet alleen in den staat, maar ook bij de provincies en de gemeenten. In dezen gedachtengang geven de orga nisaties van de arbeioers uit de textielbe drijven een zeer moedig voorbeeld. Zij hebben tijdens een onderhoud dat ze in den aanvang dezer week met den Eersten Minister hebben gehad onomwonden ver klaard, dat zij akkoord gaan met een po litiek met de politiek van deflatie dei re geering en rij rijn zelfs bereid een offer te doen, en de loonen te laten verminderen met 5 procent, vooraleer het indexcijfer zoo laag zal gekomen rijn, dat die ver minderen daardoor zou worden opgelegd. We onderlijnen hier, dat ook DE SO CIALISTISCHE LEIDERS rich met die verklaring hebben akkoord verklaard en het is dan ook zooveel te onbegrijpelijker dat er nog vergaderingen worden belegd voor de textielbewerkers door de socialisten in het Zuiden van West-Vlaandeeu, waar ze een paar dagen na dit onderhoud met den Eersten Minister gaan protest aantee- kencn tegen in het vooruitricht gestelde vermindering van loon. Voor wat het textielbedrijf in hst bij zonder betreft, is het thans algemeen be kend, dat ds toestand daar angstwekkend is en dat de ondergang van d£ze grootc nijverheidstak in Vlaanderen hst lot in ellende zou bezegelen van tienduizenden en nog tienduizenden arbeiders. Niet alleen de nijverheid verdedigen wij, maar meteen en vooral hst lot van de ar beiders zelf met zoo te spreken. Sommigen zullen misschien hieruit het besluit gaan trekken dat wij partijganger zijn van loonsvermindering voor iedereen. Welnu, het is meer dan tijd van verant woordelijkheid op te nemen en niet zwart te zeggen tegen wit. We verklaren daarom gerust en openhartig, dat de deflatie maar lukken kan en dat wij maar kunnen gered worden van de zoo gevreesde inflatie, wan neer iedereen rijn offer brengen zal. We vragen dat de levensduurte gedrukt en verminderd worde door alle eerlijke en redelijke middelen en in dit geval zou het een misdaad rijn te weigeren, de loonen aan te passen aan dien gewijrigden toe stand. Het is thans meer dan ooit de tijd, de solidariteit toe te passen. Het komt er niet op aan het te zeggen in schoone woorden. Het is een kwestie geworden van to be or not to be te zijn of niet te rijn en in die omstandigheden heeft niemand het recht te teren op de ellende van rijn even naaste. Wanneer de redding kan komen, door een collectief offer, dan moet het zonder dralen gebracht worden. Te Mantes-la-Jolie (op 35 Km. van Versailles) tcerd verleden Zondag ci- toyen Bergery verslagen door Sarret, kandidaat der Nationale Unie. Onze kranten hebben het verkie zingsresultaat nuchter meegedeeld, zonder veel kommentaar. Een infor matieblad heeft natuurlijk allereerst nieuws mee te deelen, en dan nog zooveel mogelijk. Voor hen echter die onrustig naar alle horizonten staren om hier of daar een beteekenisvol lichtpunt te ontdekken in den hui- digen chaos, heeft dat resultaat in tegendeel een zeer ernstige beteeke nis. Het kan inderdaad den zoeker wei nig deren als zijn krant al dan niet veel sensatie-nieuws aan den man brengt. Hij heeft al lang afgedaan met de oude wereld. Voor hem geldt thans enkel nog de nieuwe lente en het nieuw geluid In hem groeit de nieuwe mensch, en aldus ziet hij verlangend naar een identieke was in zijn evenmensch. Er is een oogenblik geweest dat mocht gevreesd worden dat de her nieuwde levenswaaiden over onze hoofden zouden trekken, en feitelijk is er thans nog geen aanleiding tot veel geestdrift. Maar de ontploffing der Stavisky-bom is een zeer vrucht baar element geworden voor de ge nesis, de wording van datgene, wat als het conditio sine qua non van het leven mag genoemd worden. Stavisky is gegroeid tot een sym bool, tot een zinnebeeld. Stavisky is de synthesis geworden van al de ze delijke levensellende, die wij radikaal van ons afwerpen. In Stavisky wordt de geheele moderne on-wereld sa mengetrokken. We hebben ons de visu kunnen overtuigen van de ont zettende verwording die rondom ons gedijde en hoogtij vierde. En tegen over de feiten hebben we onze hou ding nog krachtdadiger bepaald. Niet iedereen heeft de positieve moed de eenig logische conclusies te trekken. Er steekt zooveel fatalisme zelfs in de besten van ons dat het af en toe om te wanhopen is. Vraagt aan honderd menschen wat ze van de huidige maatschappelijke waarde denken. Ze zullen alle hon derd in koor het doodvonnis bekrach tigen. Maar er lakonisch aan toevoe gen: 't Is altijd zoo geweest, 't zal steeds alzoo blijven, we kunnen er niets aan veranderen Welnu dat is volslagen mis. Er zal iets veranderen als we willen. Philip Henriot, Xavier Vallat, de blinde Scapini, de president der Fran- sche Kamer F. Buisson, alle vier volksvertegenwoordigers, hebben het verleden Zondag duidelijk laten blij ken, want als Sarret in plaats van Bergery verkozen werd te Nantes, dan hebben zij er ongetwijfeld een zeer flink aandeel in. De verkiezing te Nantes was een symbool. Bergery, diktator in spe van het eenheidsfront van links had dui delijk stelling genomen. Wanneer G. Doumergue Tourne- feuille verliet om het schamel erfdeel van Daladier over te nemen, die door de volkswil verloochend werd, kon citoyen Bergery geen vrede nemen met de anii-demokratische regeering, die de volksvertegenwoordiging over het hoofd zag. Doumergue beduidde de eerste stap naar het fascisme. Daarom diende Bergery ontslag in en lokte een nieu we verkiezing uit in zijn arrondisse ment. Zijn bedoeling was den Ka binetsvormer te bewijzen dat het volk tegen zijn ministerie, zijn politiek, zijn volmacht, zijn fascisme? gekant was. Bergery, hoofd van het eenheids front, terug naar de Kamer gezon den, kon van een geweldige draag wijdte worden. Het kon de aanlei ding zijn van een socialo-kommunis- tische terreur, die de fascistische? betoogers van 6 Februari geweldadig zou te keer gaan. Bergery werd zelf een symbool tegenover Doumergue: de wanorde tegenover de orde de anarchie en de terreur tegenover de gezonde zin van Gastonnet. De verkiezingsstrijd is buitenge woon vinnig geweest. De dragers van de oproer-idee van 6 Februari, zij die de lont aanstaken waarmee de heele Stavisky-zaak aan 't branden ging, de Buissons, Henriots, Vallats en Scapinis hebben front gemaakt te genover de revolutie van links. Ze hebben de handschoen van Bergery opgeraapt. Heel Frankrijk vermoed de de inzet van de verkiezing te Man tes. Heel Frankrijk wachtte. Bergery werd verslagen en met hem het eenheidsfront, de socialo- kommunistische reaktie, de tegen stand der syndikaten, de geheele linksche beweging feitelijk. De strijd is uitgeloopen op een viktorie voor Doumergue, voor de zuivering, de hernieuwing, het vertrouwen, de hoop, het geloof op betere tijden. Noch de schandelijke opruiingen van de verliezers, noch de terroristi sche gewelddaden zullen het verdikt veranderen. Mantes-la-Jolie locuta, causa flnita.» Het is uit met het rijk van de Blums, de Bergerys, de Cachins en de Doriots. Wanneer de boertjes uit de provincie de Porijzer oproerma kers goedkeuren, is er in Frankrijk een heele ommekeer mogelijk, want de heeren van de Internationale meenden de provincie uil te spelen tegen de hoofdstad. Zeker, er is te Mantes geen won der gebeurd. En buiten de vervanging van den gewezen Duitscher Bergery door Sarret is er geen ander positief resultaat aan te stippen. Er toerden enkel mogelijkheden, onbegrensde mogelijkheden geschapen. Maar dat is van een oneindige beteekenis. Het wordt weldra de bekrachtiging dat er in de Fransche harten een gezon de bries waait, die de totale zuive ring kan bewerkstelligen. Niemand kan thans trouwens voor spellen waarop dit alles uitloopt. Maar het is mogelijk dat de gevolgen er van verdragend zijn. Is het dan niet doodjammer dat een groot volk als de Franschen zoo onhandelbaar optreedt. Misschien komt het door den drang der om standigheden op dat terrein ook tot meer nuchtere overwegingen. Verleden Zondag heeft nog iemand anders klappen gekregen, en wel na melijk de loge. Wij beseffen slechts gedeeltelijk de obscure en sinistere rol der vrijmetselaars in de Fransche politiek. En het Stavisky-schandaal heeft nog maar een straaltje licht gebracht in de geheizinnige doenwij ze der loge. Wijlen president Doumer wist er alles van. Welnu in het hartje van Parijs werd de framasson Godin buitengewalsd door Cousin, alleen en uitsluitend omdat hij tot de loge be hoorde. Het heeft ons veel genoegen ge daan. En vermits alle goe zaken uit drie bestaan, werd in de Morbihan (Har- diquest wou er in wielrijdenf) de radikale zetel overgenomen door de marine-officier Tristan, die tot de Nationale bnie behoort. Als resultaten kan het er nogal door. V/e moeten ons nu natuurlijk geen illusies makzn. Morgen draait de we reld nog juist zooals vandaag. Maar dis drie tvsschentijdige verkiezingen kunnen ons leeren dat er in de ba kermat der demokratie perspelctieven geboren worden die eerstdaags hun gewicht in de schaal werpen. Er wordt gereageerd op de schan dalen, de fc.ljieten, de linksche poli tiek, de vc wording en de anarchie, Dat is reeus een stap vooruit op de goeie weg, en Keulen werd niet op een dag gebouwd. Het is ve der niet meer dan logisch dat ook hier de weerslag in min dere mate weliswaar gevoeld toor- de van hei wordingsproces dat in Frankrijk een aanvang neemt. En als we oud-minister Crockaert moeten gelooven d tn is bet ook niet meer voor tijd dt t de handen uit de broek zakken getrokken worden. Neen, er is neg geen reden tot wanhopen. Hij die i<elooft in het leven, kan nog pracht ge zonsopgangen te zien krijgen. Itsusseau's leerling Emile viel ervoor op zijn knieën. (Verboden nadruk.) Herwig. issasxHssnsaBOBEaaEZSEEsaasa» In de H. osdprocessie te Brugge, op Ma an da™ 7, zullenaanwezig zijn Z. H. EXc.'Mgi «fels. üfxomstig van Vlamer- tinge, apostolisch vikaris van Lecpcld.st.ad (Congo), behoorend tot de kongregctie van Scheut; Z. H. Exc. Mgr Verfaillie, afkomstig van Gits, apostolisch vikaris van Stanley-Falls, behoorend tot de ken- gregatie der Priesters van het H. Hart; de gemijterde abten van Westvleteren en Steenbrugge. Afgifte van Weekeind Biljetten Ter gelegenheid van de Pocessie van het H. Bloed te Brugge, zullen op dien dag, Weekeind Biljetten voor Brugge af geleverd worden. Deze biljetten die eene vermindering van 25 t. h. bedragen zijn maar één dag geldig'. De terugreis moet dus uiterlijk 's Maandags te middernacht plaats heb ben. op postcheckrekening nummer 15.579 van V. SANSEN-VANNESTE, Poperinge, en ons blad werdt U wekelijks toegezonden van nu tot Nieuwjaar. Abonnementsprijs voor FRANKRiJK van nu tot einde jaar: 26 fr. iEBÖi;33EeES2B2Ba2BBSaE522EZE TROTZKY DE ZWERVER Trotzkv, nu ook ongewenscht geraakt in Frankrijk, zoekt steeds maar naar een land waar hij zou mogen binnen gera ken. inaar van zijn tegenwoordigheid schijnen geen regecringen gediend, zoo dat hij zoo maar overal afgeketst wordt. In Engeland en Ierland werd hij ook niet toegelaten. Gezien hij nergens voort kan. gelooft men dat de Fransche regcering hem een verre plaats van Parijs zal aanduiden waar hij nog op Fransche bodem zal mogen verblijven ^iits voorwaarden. 19SBSafia£22SBaSU.iaBa£2£:J23S komen vroeg in hei voorjaar. Voorziet LI daarom tijdig van een pot Verkrijgbaar in alle Apotheken. De prijs, der levensmiddelen van aller eerste noodzakelijkheid schijnt duS nog wel vatbaar te zijn voor daling, zonder dat daarom van den voortbrenger zelf nog een opoffering zou worden gevraagd. Zooals we zegdc-n legt de Regeering er zich op toe de daling te bereiken. Natuur lijk is dit slechts maar een punt van haar programma voor goedkoop leven en lagen kostprijs; maar zeker een der belangrijk ste punten. Dat iedereen rich van goeden wil toone: het gaat er om de ekonomie van geheel het Belgische volk. j OP HET SANATORIUM ST IDESBALD TE POPERINGE Dinsdag namiddag bracht de Heer Gou verneur Baels een onverwacht bezoek aan de prachtige inrichtingen van bet Sana torium - St Idesbald ingericht in 't park - De Lovie te Pope ruige. Het was rond 6 uur 's avonds toen de Heer Gouverneur daar toekwam maar niettegens;aande het late uur hield hij eraan al de verzorgzalcn te b;zeiken. Voor alle daar verblijvenden had hij een hartelijk woord en gaf hij de verze kering dat de Provintie streds al Jaet mo gelijke zal doen om zieken te helpen, In v=el oogen schoten tranen van aandoe- rnng. De Heer Gouverneur bezocht daarna heel de inrichting onder geleide van Heer Dr Sierens, Geneesheer op het Sanato rium en der Eerweerde Zuster Overste en drukte zijne bewondering uit over de prachtige inrichting en verkleefde ver zorging. Voor de Eerweerde Zusters en voor Heer Dr Sierens had de Heer Gouverneur een welgepast woord van gelukwenschen voor hun edel en menschlievend werk. Aan onze Geachte Correspondenten en aan alle Berichtgevers. De Heer Gouverneur b!j zijne aankomst; aart zijn linkerkant: Meer Becquaert, Voorzitter van het Bestuur en Heer Oi'ivier, Bestendig Afgevaardigde; rechts: Heer Dr Sierens, Geneesheer van het Sanatorium; Heer Ch. van Renynghe de Voxvrie en Heer Ing. Simoens. Heer Dr Brutsaert, de spil en de ziel van het Sanatorium, was door ambtszaken belet aanwezig te zijn. We houden eraan dit te zeggen emeiat wij over het Sanatorium St Idesbald niet kunnen spreken, zonder voor ons te zien Heer Dr Brutsaert, die bij de inrichting de groote werker is geweest en nog is. Heer Gouverneur en zijn gevolg in gesprek met een genezen jongeling die naar huis mag en die met geestdrift vertelt hoe hij verzorgd werd. .■BHSamaBNBMaBaaBBBBBBMBfilBBSBBMBBSSISBBSKEBBBBMMME TEGEN BE OVERDREVEN PRIJZEN VAN VOEDINGSWAREN M. Van Isacker, Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, heeft Maandagna middag in zijn kabinet ds vertegenwoor digers van de pers ontvangen en deelde hen mede dat de Regeering een heele ak- tie heeft ondernomen om een daling te bereiken van de prijzen, die voor een heele reeks van koopwaren, voornamelijk van voedingswaren, nog overdreven voor komen. De Regeering, zegde hij, is vastbe sloten inflatie te vermijden. Maar daar toe en om den ekonomischen toestand te verhelpen, moet zij een verlaging beko men van de produktieprijzen. Dus dient in de eerste plaats gestreefd naar een da ling van het duur.ecijfer. Dit is moge lijk, want voor een heele reeks van pro- dukten komen de prijzen overdreven voor. Dit büjkt uit de indexcijfers, die tusschen het groot- en het kleinhandels index een abnormaal groot verschil aan geven. In 1929 was het kleinhandelsindex 897, het groothandelsindex 834. Thans rijn zij onderscheidelijk gedaald op 670 en 478 punten. Dat er in de daling tusschen bride indexcijfers een verschil bestaat, is onvermijdelijk, maar het huidige ver schil is onverklaarbaar groot. En dit verschil komt ons duur te staan, want het drukt zwaar op de nijverheidspro- duktie, vermits het kleinhandelsindex den grondslag vormt voor de berekening van de loonen en van menigen last waar aan de nijverheid zich niet kan onttrek ken. HET VLEESCH IS TE DUUR De Bond van Beenhouwers en Varkens slachters richt een oproep aan zijne leden. Om het leven beterkoop te doen wor den richt de Regeering zich tot ai de or ganismen, welke haar in de taak kun nen helpen. Aldus heeft ze zich reeds ge wend tot den landeiijken Bond van Been houwers en Varkensslachters. De beheer raad van dit organisme vergaderde om over de zaak te beraadslagen en stemde eene motie welke bestemd was om aan het publiek bekend te maken. In deze motie wordt vastgesteld da, de huidige krisis niet kan voortduren zon der gevaar voor de ekonomische ontwik keling van het land en voor de openbare financiën. De goede wil van gansch de bevolking is noodzakelijk voor de herop leving der zak;n, die onmogelijk is in dien de tegenwoordige productie voorwaar den niet worden verzacht. En de motie luidt verder als volgt: Verlangende aan de regeering en de groepeeringen welke in dit vraags.uk be lang stelleii, zijne volledige medewerking te verleenea.•noodigt de Beheerraad van den Landchiken Bond van Beenhouwers en Varkensslachters van Eelgië, al zijne leden uit alles in t werk te stellen om door het aanprijzen aan de kiienteel, door aanplakbrïeven en alle andere middelen tot een regelmatigen verkoop te komen' bijzonder door een grooteren vcikooD van vleesch van mindere hoedanigheid w-elke een prijsvermindering zal toelaten «■V «t van gai5chrde:^v°oS doet de Beheerraad een ?- viecschhandel cpdat hij «Slikkefiik mediwtrke om binnen korten tim kelijke verbetering me j stellen De Regeering heeft met voldoening kennis genomen van deze mededeeling, zij behelst de bekentenis dat er inzake vleesohprijs nog iets kan bereikt worden, voornamelijk wanneer de beenhouwers ook van de mindere kwaliteit vleesch kunnen afgeraken, wat thans niet altijd het geval is, toestand welke hen ver plicht de betere kwaliteit duur te ver- koopen. HET VERSCHIL IN DE VLEESCHPRIJZEN Het indexcijfer bereikte zijn hoogste punt in November-December 1928: dat van den kleinhandel was gestegen op 897 punten; dat van den groothandel op 834 in November en 823 in December. Sedert dien zijn zij aan het dalen gegaan, maar het groothandelsindex ln veel sterkere mate dan het andere. Gewis, er zijn fak- toren, zooals de belastingen, de huishu ren, enz., die dit gedeeltelijk verklaren. Maar het voorbeeld van de vleesch wa ren toont aan, dat er ook nog andere faktoren bestaan, die ongewettigd mo gen heeten. Hoe verklaart men bijvoor beeld de volgende cijfers: De gemiddelde prijs van een ribbestuk voor het land was op 15 Maart jl. 20,42 frank; te Verviers betaalde men 28 fr. en te Maurage enkel 14 fr. De gemiddelde prijs van soepvleesch was 10,44 fr.; te Verviers 9,83 fr., te Mau rage 9 fr. De gemiddelde prijs van varkensrib betjes was 16,32 fr.; te Verviers 18,50 fr., te Maurage 12 fr. Aan een anderen kant treft ook, wat vleesch betreft, de daling van den prijs in de slachthuizen, die merkelijk grooter is dan die in de beenhouwerij. Dit blijkt uit een statistiek uit de Antwerpsche slachthuizen, waar van December 1929 tot April 1934 de prijzen daalden met 34 t.h. voor de ossen op voet, 47 t.h. voor de koeien (43 t.h. voor geslachte), 34 t.h. voor vaarzen (28 til. voor geslachte), 44 t.h. voor stieren (34 tii. voor geslachte), 58 t.h. voor varkens (52 t.h. voor ge slachte). EENIGE ANDERE CIJFERS De Minister reikte aan de journalisten ook een tabel uit waarin, voor het Brus- selsche, de daling van het kleinhandels index wordt aangegeven in verhouding tot die van de prijzen van overeenstem mende landbouwprodukten. Wij laten hier die cijfers volgen: Brood: index op 15 Februari 1928: 839, op 15 Februari 1934: 518; daling dus met 321 punten of 38.7 t.h. Tarweprijs: 161,55 fr. in Februari 1928 en 57.34 fr. in Fe bruarl 1934; daling dus met 104,21 fr. of 64,4 t.h. Aardappelen: index op 15 Februari 1928: 1:066, op 15 Februari 1334 622 daling dus met 444 punten of 61.6 t.h. Aardappelprijs: 74,71 fr. in Februari 1928 en 27 fr. in Februari 1934; daling met 47.71 fr. of 63.8 tril. Rundvleesch (ribbenstuk, gehakt en soepvleesch sarrtïn): index op 15 Fe bruari 1928: 2.207. op 15 Februari 1934: 2.184; daling met 23 punten of 1 tfi. Prijs 5.97 fr. in Februari 1928 en 4.79 fr. in Februari 1934; daling met 1,18 fr. of 19.7 t.h. Varkensvleesch (ribbetjes, spek, worst, leverpastei): index op 15 Februari 1928: 3.029, op 15 Februari 1934: 2.769; daling met 230 punten of 8.5 t.h. Varkens op voet: 8,25 fr. in Februari 1928 en 4 63 fi rn Februari 1934; daling met 3,62 fr. of 43.8 tJi. (Zie vervolg onderaan 4* kolom). Aansta.\nde week op Donderdag Ons Heer Herrelvaartda^ zijn onze bureelen en werkhuis gesloten. Vriendelijk verzoek alle inzendingen ons op te sturen tegen WOENSDAG MORGEN. Vrijdag mogen ons enkel toe komen latere gebeurtenissen of heel dringende berichten. We rekenen op ieders welwillende medewerking, waarvoor dank bij voor» baat. DE UITGEVER. I8BBSBBS9IBIBBI9B8BIBB1IBBEB 1. Hebt ge de Socialisten gezien op den 1 Meil- De feestdag der feest dagen voor hen. Och arme! 't Was een feestdag zonder feeststemming dit jaar. Lang op voorhand hadden ze getrommeld en manifesten rond gezonden. Doch, er was geen fut in te krijgen. Hoe kon het ook anders? In zoo wat alle landen hebben ze kloppen gekregen die doodelijk kun nen zijn: en het plan van den arbeid waar niemand uit wijs geraakt kan de koppen maar niet terug naar om hoog krijgen. Zoolang reeds maakt men plannen en projekten; als zij dan toch zoo machtig zijn en zij al leen de wereld kunnen redden, dat ze het dan nu doen: 't wordt meer dan tijd. Wel jongens, wat een schoo ne kans! Laat nu eens zien wat ge kunt... en velen zullen in U geloo ven... en nog meer u den rug toe- keeren, want men begint het zoo wat overal in te zien eindelijk: Protesteeren en afbreken dat kunnen ze best; doch opbouwen daar hebben ze geen benul van. En dan moest na de vele teleurstellingen van andere landen, hier in ons land nu nog die fameuze Bank van den Arbeid op springen geraken, 't Is effenaf om wanhopig te worden. En 'k begrijp best de treurnis van vader Vander Velde dat hij in zijn ouden dag de droomen van heel zijn leven ziet in duigen vallen Inderdaad, een som bere en droevige levensavond. Moch ten nu maar de oogen van velen opengaan! 2. Rond Ons Heer Hemelvaart vieren de Christenen HUN arbeids feest. Rerum Novarum en Quadrage- simo Anno hebben heel wat meer om het lijf dan het Plan van den Arbeid en de Heilige Vader, bij het over- schouwen van het verloopen Heilig Jaar, zal heel wat meer vreugde sma ken dan de kopstukken van 't socia lisme. En in eensgezinde samenwer king en moedig optimisme zullen onze arbeiders HUN jaarlijksch arbeids feest vieren, met een grooter getal leden en vooruitstrevend enthousias me. 3. In de measte-landen ziet het er ellendig uit. Roosevelt is nog al tijd aan 't polsen en zoeken; Duiisch- land is verre van vredig en gelukkig- te zijn; Oostenrijk en Hongarie da ken nog altijd de omwenteling door; China en Japan liggen nog altijd in ruzie; in Spanje is 't nog verre van rustig; in Frankrijk staat alles in rep en roer; in Rusland wil het Aardsch Paradijs maar niet opschie ten... reist zoo maar heel de wereld rond, en ge zult in uw eigen landeke terugkeeren en zeggen: Oost West, hier is 't nog best. We zijn nog be voorrecht tegenover zoovele landen, alhoewel het ook hier niet gaat ge- iijk men 't wenschen zou. 4. En rondreizend om de wereld blijft een oogenblik stil in de hoofd stad der christene wereld. Een heer lijk visioen van vrede. Die heilige en wijze grijsaard, de Vader der chris tenheid, de zegevierend» Vorst, de geëerbiedigde en beminde Opper priester: schrijvend en sprekend over geestelijke en heilige dingen, zege nend al wat goed is, afkeurend al wat slecht is, weerstand biedend aan ver leiding en bedreiging, onvermoeibaar en optimistisch, voorstander van den vrede, verkondiger van rechtvaardig heid en naastenliefde, prediker van boete en gebed... Hooguitstekend bo ven alle vorsten en regeerders, opper herder der algemeene wereldkerk... rustig en kalm, betrouwvol en weric- zaam... en zijn vreugde vindend in missieverovering en heiligverklarin gen. Welk een tegenstelling met het overige van de wereld! O Kerk van twintig eeuwen, zoo machtig en zoo groot! O Paus van Rome zoo edel en zoo bewonderingswaardlg! Heel de wereld heeft het oog op U gericht, o steenrots van Petrus! Bij U alleen is redding, bij U alleen is veiligheid. Want Gij alleen hebt de woorden van waarheid en leven. Volkeren ziet op naar de enkele richting naar Rome en zijn groo- ten Paus. p. Pauwels, O. P. IMBMHIHEBUaaBlSBBEIRSaEBa ZARO AGHA ERG ZIEK de oudste man ter wereld ziek Zaro Agha, de Turk, die er aanspraak jr, maak: het oudste levende mensche- ijxe wezen te rijn. ligt in een hospitaal ziek. Hij lijdt aan uraemie. De aoxter heeft verklaard dat zijn patiënt log kans heeft te herstellen. A™ha blijft erbij dat hij op zijn minst 160 jaar oud 'is. Waarom zouden er nog niet 1C0 bij komen? t

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1934 | | pagina 1