De Bisschopswijding van Mgr SIX RERUM=N0VARUM Onze Leiders aan het woord KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER in St Maartenskathedraal te leper op Maandag 14 Mei, te 9 aar. POLITIEKE KRONIEK DE BISSCHOPSWIJDING Monseigneur SIX DE HEER P0ULLET VOORZITTER VAN DE KATHOLIEKE UNIE heerlijk herdacht door heel het Land Uitstalling van het H. Kleed van Kristus te Arsenteuil DE ONTWAPENINGS CONFERENTIE ZONDAG 13 MEI 1934. WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. 2' JAAR. N II «DE HALLEt Bureel: Boterstraat, 17, IEPER. Katholiek Weekblad Tan leper ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 18,60 fr. Belgisch Congo 35,ir. Frankrijk 35,»r. Alle andere landen 55,fr. SAN SEN V ANNE STE, Pope Hugo TeL Poperlnge N' 3» Postcheckrekenlng N' 15.510, TARIEF VOOR HEEICHTEN: Kleine berichten per regel 1.00 fr. Kleine berichten (minimum) 4.00 fr. 2 fr. toel. v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1* bi. per regel 2.50 fr. Berichten op 2' bl. per regel 1,75 fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 5.00 fr. Te herhalen aankondigingen: ,f _T_ prijs op aanraag. Annoncen gijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - K.eine berichten tegen den Donderdag noen. MONSEIGNEUR SIX, in de Processie van het H. B'oed te Brugge op Maandag laastïcden. Heel het Iepersche stelt belang in deze uitzonderlijke en schitterende plechtigheid. IN VROEGERE EEUWEN 't Is bijna twee eeuwen geleden dat leper getuige mocht zijn van een bisschopswijding: Op 29 September 1743 ontving Mgr. Werbrouck, een leperling van geboorte, de plechtige bisschopswijding in de St Maartens kathedraal, waar hij de functie uit oefende van Kanunnik-Castor. Hij was tot Bisschop benoemd van Roermond, in Holland; later is hij Bisschop geworden van Antwerpen. Onder de Bisschoppen van leper zijn er slechts twee die in St Maar- tens gewijd werden: Mgr. de Henin (van Valencijn) Pastoor van St Niklaas-parochie en Kanunnik van St Maartens, werd Bisschop gewijd den 23 April 1614. Zijn consecrator was de Aartsbis schop van Mechelen, bijgestaan door de Bisschoppen van Gent en Brugge; Eenige jaren later, op 19 Januari 1642, werd Mgr Bouckaert een Bruggeling die Pastoor was van Schemenheuvel Bisschop gewijd door igr van Triest, den tot-mm- ligen «isschop van Gent, bijgestaan door e Bisschoppen van Brugge en van 's Hertogenbosch. BISSCHOPPEN EN PRELATEN TE IEPER OP MAANDAG 14 MEI 1934 Een aantal Bisschoppen en Prela ten zullen de grootsche plechtigheid van Maandag 14 Mei bijwonen: De consacreerende Bisschop is Z. Exc Mgr. Lamiroy (Oud-Deken var. leper) bijgestaan door Z. Exc. Mgr Coppieters, Bisshop van Gent, en Z. Exc. Mgr. Vander Hoven, Bis schop van Boma. In het koor zullen ook plaats ne men: Z. Exc. Mgr. De Cleene, Oud-Bisschop in Congo; Z. Exc. Mgr. Verfaillie, (Congregatie der Priesters van het H. Hart) tot Bisschop benoemd van Stanleyville en die op 27 Mei te Brussel de bis schopswijding zal ontvangen; Mgr. De Groote, Abt van Westvlete- ren, en Mgr. Van Assche, Abt van Steen brugge. De stoet der Bisschoppen en Pre laten zal, tien minuten vóór 9 uur, uit de Dekenij optrekken, onder het gelui der klokken, naar de kathedraal en zijn intrede doen langs het groot portaal (Leet). 0 DE 1EPERLINGEN ZULLEN ER AAN HOUDEN OP DIEN HEUGELIJKEN DAG HUN HUIZEN TE BEVLAGGEN! Dc bisschopswijding behoort tot de heerlijkste plechtigheden van ons rijk kerkelijk ceremonieel. Een kort woord toelichting en uitleg zal niet qverbodig lijn... 1 - ALGEMEENE GEDACHTEN 1. De bisschopswaardigheid is de volheid van het priesterschap: de bis schopswijding, zooals de priesterwijding, is een sacrament: hetzelfde sacrament, maar in zijn volheid. En deze plechtige wijding wordt ingeschoven in het kader Ier heiligste handeling der liturgie, het M Misoffer. 2. Het uiwendig teeken van het Sacrament, waarvan reeds in dc Han delingen en de Brievender Aposte len spraak is, bestaat in de oplegging der Handen door den consacreerenden bis- -chop. Deze handcnoplegging betcekent m geeft het overdragen der volheid van "iet priesterschap. In vroegere eeuwen werd deze oplegging der handen gedaan ■kxir al de bisschoppen der Kerkprovin- -ie of van het omliggendedit evenwel wordt niet vereischt. Maar uit eerbied voor de traditie wil de H. Kerk dat twee bisschoppen den consacreerenden prelaat bijsfaan en met hem de handcnoplegging "frrichten. 3. Bij de handcnoplegging werd nogal vroeg een wijdingsgebed gevoegd in den vorm van «prefatie». Later kwam, ontleend aan de Oostersche ritussen, en ingegeven door het voorbeeld van het Oud Verhond. de zalving met het H. Chrisma. Eindelijk van middeleeuwschen oorsprong is de overgave van ambtsin- signcs, zooals den herdersstaf en den bisschopsring. 4. Buiten dc eigenlijke wijding, die plaats vindt tusschen den Epistel en het Evangelie, komen nog andere plechtig heden die als de bereiding en dc bekro ning ervan zijn, n.l.a) vóór dc H. Mis: de eedaflegging en de ondervragingb) na de Mis: de intronisatie. Met deze algemeene gedachten is dc ingewikkelde ceremonie der bisschopswij ding gemakkelijk te volgen en te be grijpen. II. - OVERZICHT DER CEREMONIEN I. - BEGIN: HET AANKLEEDEN De twee prelaten, dc consacreerende bisschop en de wijdeling, zullen te sa men het H. Misoffer opdragen, en wel aan hetzelfde altaar. Maar tot aan de offerande zal dc wijdeling met de assis- tcerende prelaten de gebeden verrichten bij een afzonderlijk altaar Terwijl dc consacreerende bisschop zich aankleedt op den troon, hij het hoogaltaar, doet de wijdeling dit eveneens hij zijn altaar. Hij neemt de bisschopsschocnen, maar nog met het overige bisschopsgewaadzelfs de stool wordt kruisgewijze opgelegd. 2. - EEDAFLEGGING EN ONDERVRAGING Dc wijdeling, met de koorkap bekleed, v-ordt door zijne assistenten naar het hoogaltaar geleid, waar de consacreeren de bisschop is neergezeten. De assisten ten verzoeken den bisschop dc wijding Ie doende geloofsbrieven worden on derzocht en voorgelezen, de nieuwe wij deling legt den eed af de verplichtingen van het nieuwe ambt na te leven, hij wordt nog langdurig ondervraagd. Daarop volgen de inleidende gebeden aan den voet van het altaar, waarna de wijder.'!'.- hissclKSje het altaar Le.küïr.l. en de wijdeling naar zijn bijzonder altaar terugkeert. Hier wordt hem het borst kruis gegeven en dc stool losgemaakt, zoodat ze als bij de bisschoppen recht neerhangt; hij krijgt dan de pontificale misgewaden en begint de misgcbcdcn. 3. - WIJDING Na den Epistel wordt de wijdeling op nieuw bij het hoogaltaar geleid. Onder de Litanie van alle Heiligenligt hij op dc altaartreden uitgestrekt. Na deze inleidende smeeking vinden we de wij dingshandelingen a) Handenoplegging door de drie bis schoppen, met de woordenOntvang den Heiligen Geest De handenoplegging gaat samen met het opleggen van het Evangelieboek. Deze eigenaardige ceremonie is ontleend van het ceremonieel der pausvercffing. De gekozen paus was in de middeleeuwen bijna altijd reeds vroeger bisschop ge wijd. Om te betcckencn dat de nieuwe verkiezing tot het opperherderschap hem werd gegeven, niet door zijn ambtgenoo ten in het episcopaat, maar rechtstreeks door God, werd hem, in plaats van de handen, het Evangelieboek, symbool van Christus, opgelegd. Dc ceremonie past misschien minder in de bisschopswijding we kunnen ze nochtans als volgt ver staan dc bisschoppen, door de oplegging der handen, zetten hunne macht op den wijdeling over, maar die macht komt van God. b) De prefatie of wijding die onder broken wordt door c) dc zalving van hoofd en handen (Veni Creator). d) Daarop volgt het overreiken der waardighcidstcekens (staf en ring) en het Evangeheböek, zinnebeeld van liet leeraarsambt. 4. VERVOLG DER H. MIS Na de wijding gaat de wijdeling naar zijn altaar terug, tot aan het offertorium, wanneer hij bij den consacreerenden bis schop terug komt, om met hem aan 't zelfde altaar het offer te voltrekken. Eerst hebben we de indrukwekkende ceremonie der offerande: de wijdeling offert aan den consacreerende bisschop twee brooden, twee vaatjes wijn, twee kaarsen. Het vervolg is de gewone pon tificale Mis, met deze bijzonderheid dat de twee bisschoppen gezamenlijk cele- breeren. 5. - INTRONISATIE Na den zegen wordt aan den wijde ling de myter opgezet en de handschoe nen gegeven. Aldus in het volle ponti ficaal ornaat, wordt de nieuwgewijde op den bisschopszetel geïnstalleerd. Het «Te Deum wordt gezongen, cn nu gaat de nieuwe bisschop door de kerkbeuken om aan het volk den zegen te geven. Daarna geeft hij dien aan het .altaar cn dankt hij den consacreerenden bisschop met hem driemaal, telkens op hoogeren toon te wcnschenAd muitos annos, d.i. God verlecne U nog lange jaren! Op Maandag 14 Mei zal de Z. E. Pater mjssionaris van Scheut, benoemd tot postolisch Vicaris van Leopoldstad, de Bisschopswijding ontvangen in St Maar tenskathedraal te leper. Zijn oude moeder woont nog te Vla- en zal de plechtigheid bijwonen. seWrJmL eed ziIn studiën in het bis- 'oppeHjk college van leper. Hij trad in vr-r^- egatie van Scheut in 1907 cn U Whmen, eerste maal naar Kongo op was 1914' Binst dc oorlogsjaren ma tJ ^Po-stoor op de missie te Bo- In I9iqlen hoofdstad van Kongo. Moanda a.!er? hem de missiepost van Eostronm d€ monding van den Kon- teer geteis^r,*!?®11' 0626 missiepost was enkele iarL r de slaaPriekte. Na Moanda L?' ,cn dezen missiepost van Beroepen P®f naPt te hebben, werd hij ooritw t„, Vaar Leopoldstad, die na den •kaski. ,n °ofdstad van Kongo werd ge le residentie van Mgr Van Ronsie, was hij diens rechterarm .n stond hem bij in diens bestuur, vooral tijdens zijn lange afwezigheid, genoodzaakt door zijn reizen In het uitgestrekte Vikariaat. Op raad van zijn oversten kwam hij in Mei 1928 naar Vlaanderen terug om wat uit te rusten en zich te herstellen. Pas enkele weken in zijn klooster terug werd hij benoemd tot ekonoom van het Moeder-missiehuis te Scheut. Door zijn toedoen werd, voor het algemeen kapittel der Congregatie van Scheut in 1930, een groot gebouw opgericht waarop het Mis siehuis al lang wachtte, want door den heerlijken bloei der Congregatie waren de gebouwen sedert lang niet meer vol doende. En toch was zijn hart op het missie- veld.' Hij klopte en bleef kloppen om naar Kongo terug te mogen, wat hem einde lijk werd toegestaan in Oktober 1930. Hij vertrok dus opnieuw naar het land van (Zie vervolg 3* kolom.) Spanje interesseert ons om meer dan een reden. De Spanjaarden heb ben naïef gemeend dat het volstond den koning te verjagen om het land in een paradijs om te tooveren. En zonder ook maar in het minst aan het regiem te raken, eenvoudig met wat generaals te kortwieken en de godsdienst met een streep door te halen zou de stabiliteit van het rijk verzekerd wezen. Slecht is het hen bekomen. Het blijkt thans overduidelijk dat het parlementair regiem de grootste struikelblok is voor de gezondmaking van het land. Dit is trouwens geen specifiek Spaansch verschijnsel. Zelfs in ons land werd een volmacht-pre cedent gesteld om de traagheid van de parlementaire werkzaamheid uit te schakelen. Roosevelt in Amerika houdt niet eens rekening met de stem van de volksvertegenwoordigers. De regee ring Doumergue in Frankrijk kwam tot stand tegen de meerderheid in van de Kamers. Elders spreekt men nog slechts van wetgevend Parlement in den verleden tijd. Het is alsof er een fataliteit hangt over de parlementaire methode. Zoo omtrent overal, in deze krisistijden, blijkt het dat de volksvertegenwoor diging te kort schiet in snelheid, doeltreffendheid en kritische zin. Dan laat men ze links liggen. Is er e6hter tijd genoeg voorhanden, dan wordt de representatie geraadpleegd. In Spanje probeert men sedert en kele jaren, met lofweerdigen moed, om de parlementaire struktuur tot in de details te eerbiedigen. En als re sultaat bekwam men opstand, stakin gen en wanorde, zoodat men zich af vraagt wat er daar wel uit den haak is. Ofwel is de huidige samenstelling zoo verward dat er geen regeering mogelijk is; ofwel gaat de politiek vóór het nationale, ofwel zijn de huidige Kamers het spiegelbeeld niet meer van de verschuivende volks opinie. Vereenigt de drie hypothesen, en het bekomen resultaat wordt de haast perfekte weergave van de Spaansche mizerie. De Kamer, als resultante van de vorige volksraadpleging (enkele maanden oud nog maar) is eenigs zins analogisch aan de onze. Er is een rechterblok (leider Gil Robles), een linkerblok (Caballero) en einde lijk de radikale groep, die als buffer dienst doet, en waar Lerroux heer en meester is. Rechts is zeer breed op te vatten: republikeinsch en monarchistisch, katholiek, fascistisch, demokratisch, zopveel adjectieven en vaak tegen strijdige, die er belichaamd worden. De linkerblok is eveneens niet zeer homogeen, alhoeioeel de dominanten republikanisme, laïcisme en socialis me alle andere nuances in de scha duw stellen. De radikalen zijn republikeinen en... laïcisten... maar 't is daarmee ook al. Zoodat in Spanje, als overal elders, het duel rechts tegen links alle andere problemen verdringt. Tot vóór de laatste verkiezingen kwamen radikalen en socialisten best overeen in het Parlement. Op straat echter betoonden de syndikalisten op overduidelijke manier dat het socia listisch program lang niet rap ge noeg verwezenlijkt werd. Resultaat: bommen, aanslagen, stakingen op stakingen. Het plebs verwachtte uit drukkelijk de praktische omzetting van de socialistische dogmas. Papen- vreterij en antimilitarisme voldeden hen niet meer. De doorsnee-Spanjaard verwachtte echter van de republiek alles behalve die terroristische aanslagen en syn- dikalistische aanspraken. Met wind in de zeilen kwam het rechtsche blok ils sterkste partij uit de stembus. De radikalen, regeeringspartij bij uitmuntendheid (waren laïcisme en republikanisme geen voldoende adel brieven) moest noodgedwongen van koers veranderen, wilde ze haar re- geeringsprestige bewaren. Zonder effektief samen te werken met Gil Robles en het rechterblok, sloten de radikalen (mits concessies) een taciete overeenkomst met de rechtschen en ze werden geduld. Het schip stak van wal. Maar er kwam een moment dat de beloften moesten omgezet worden. Allereerst drukte op de radikalen de amnistidwet, ten voordeele van de oproerige generalen. Dan kwam de regeling ten voordeele van den lan- delijken clerus. Daarna... ja, maar intusschen viel de radikale partij in twee scherven: Lerroux, de eerste minister, en met hem de 2/3 der partij, bleken geneigd aan de con cessies kracht van wet te geven. De Minister van Binnenlandsche Zaken, met het overige derde helde resoluut naar links over. Het kostte hem zijn portefeuille. Maar toen de amnistie-wet onder IBS59H3BSEBBBB3flBBSEBB3aSEHB zijn ideaal, overgelukkig. Na enkele maan den verblijf aldaar als pastoor te Boma, werd hij teruggeroepen naar Leopold stad om er den post van pastoor der hoofdstad opnieuw in te nemen. In 1933 had het groot kongres plaats, waaraan al de bisschoppen van al de con gregaties in Kongo deelnamen onder het voorzitterschap van Mgr Dellapiane, pau selijk legaat in Kongo. E. P. Six werd geroepen om den post van sekretaris waar te nemen. Mgr Six is vooral de groote werkeT voor de Intronisitie van het Heilig Hart in Kongo. Sedert de ontslagname van Mgr Declee- ne, in 1932. bleef de bsschoppelijke zetel onbezet. Het is thans, na ongeveer 15 maanden, dat Z. H. de Paus in de ver vanging van Mgr Decleene heeft voorzien en Mgr Joris Six tot Apostolisch Vikaris van Leopoldstad heeft benoemd. Er dient echter opgemerkt dat'het on metelijk vikariaat Leo-Maombe thans ge splitst wordt, zoodat de Macmbe than* een afzonderlijk vikariaat zal vormen met bisschoppelijke zetel te Boma. Het vika riaat van Mgr Six is nog meer dan groot genoeg en strekt zich uit over een land drie maal zoo groot als Belgie Een vurig gebed a. u. b. voor den nieu wen bisschop en zijn heerlijk missiewerk' de pen lag van den president der Re publiek, A. Zamora. bleek het dat deze volstrekt niet te vinden was om Sanjurjo, die ook tijdens zijn presi dentschap opstand pleegde, te bege nadigen. Alhoewel hij het veto-recht als wa pen kon aanwenden, toekende hij het dekreet, en schreef er zijn persoon lijke meenir.g neven. Alleszins een weinig logische handelwijze. Daarmee kwam de minister-president in kon- flikt met hem en diende ontslag in. De president der Republiek weinig ingenomen met de anti-demokrati- sche groei in de Robles-groep, had meer sympathie voor de linkschen. Het derde radikalen en de socialisten vormen echter geen meerderheid. Vermits de rechtschen de sterkst en zijn, wees de logika hen aan als Ka binetsvormers. Maar dat is presi dent Zamora blijkbaar te straf. Hij verkoos een ministerie Lerroux, zon der Lerroux, geleid door Samper, die dus alweer op rechtsche welwillend heid aanspraak maken moet. Daarmee is natuurlijk geen enkele moeilijkheid opgelost enkel een beetje verschoven. Want zonder con cessies geen steun. En de minimum concessies worden natuurlijk van geen letter veranderd. Parlementair steekt Spanje in een straatje zonder eind. Er mag echter wel gevraagd wor den indien het parlement, zelfs nu reeds de juiste weergave is van de volksmeening. Het moet inderdaad erkend dat hei uitzicht van de straat heélemaal niet paralleel loopi met dat van de Ka mer. De jonge Primo de Rivera, aan voerder der Jhscisten is misschien op weg om eenoverwegende rol in de komende Spaansche politiek te spe len. En het ie volstrekt geen geheim dat de rechts ihen en de jonge Primo alles behalve vijanden zijn. Tegenover Pc parlementaire mach teloosheid gr cit de fascistische ge dachte. Maar ook aan de overzijde wordt gewerkt. Dao ran geven de dagelijk sche relletjes, sabotages en stakingen een doorslac :d bewijs. En het moet volstrekt nie' verwonderen als eerst daags nog s'echts twee machten te genover elkaar staan: Rome contra Moskou, of de katholieke levensleer gedragen dc r een politieke disciplien tegen het K mmunisme, dat het so cialisme in ich opneemt. We gewag: n niet van de botsingen met Katalouië, alhoewel Katalonië's zelfstandighr d op het spel staat. In Spvnje rt het. En de Staats greep tegen de monarchie wordt mis schien gevolgd door een Staatsgreep tegen het regiem met de monarchie of de republiek als middellijke of zijdelingsche inzet. Triomfeert eens het Spaansch fas cisme dan bestaat er kans voor Al fonso. Bijft het kommunisme aan de winnende hand, dan vergaat de re-\ publiek in een Sovjet-Unie. Intus schen mogen de Spanjaarden zich aan beroerde dagen verwachten. In het land der torreros is dit echter geen uitzondering. En de Carmens zullen er geen minuut minder om hun vitaliteit verliezen. That is the world! (Verboden nadruk.) Herwig. IBBBaBBBBBBEBBBBEIBBBBBBHBaaS De Heer Renkin, minister van Staat, wiens gezondheidstoestand nog steeds niet goed is, heeft ontslag genomen als Voor zitter van de Katholieke Unie en van de rechterzijde van de Kamer. De Heer Poul- let, minister van Staat, heeft de opvolging van den Heer Renkin aanvaard en zal voortaan het voorzitterschap waarnemen én van de Katholieke Unie, en van de rechterzijde. ibbbbbbsbbbhebbsbbhsbr LEENING DER VERWOESTE GEWESTEN 5 T. H. 1922 Woensdag voormiddag had de 144® trek king plaats der lecning van dc Verwoeste Gewesten 5 t. h. 1922. R. 35.739 Nr 1 wint 250.000 fr. R. 121.576 Nr 19 wint 100.000 fr. Dc nummers der reeksen die betaal-* baar zijn met 300 frank geven we aan staande week. IBBB3 De dag van O. H. Hemelvaart, de dag dat onze Kristene Arbeiders het feest van Rerum-Novarum vieren, was een dag van hulde aan God en zijn stafhouder, een dag van feestviering en zegevierenden op- marsch. Door gansch het land werden grootsche en geestdriftig? betoogingen en feesten opgericht door de Kristen Arbeiders ver - eenigingen. die getuigden van de stuwen de kracht der vereenigingen en hun snel len opmar sch. Deze feestdag liep niet uit op een fut loos ronddwarrelen om toch maar een schijn te behouden van macht, zooals men mocht zien bij de Rooden op 1 Mei laatstleden, maar op een ongehoorde machtsontplooiing onzer katholieke werk lieden^ Te Brussel werd een reusachtige sto?t gevormd en een feestvergadering gehou den waar verscheidene oud-ministers. Volksvertegenwoordigers en Senatoren aanwezig waren. Te Antwerpen trok een meer dan een uur lange stoat door de straten der stad en Minister Van Cauwelaert mm o. m. het woord tijdens de feestvergadering. In alle steden en gemeenten werd het Rarum-Novarum - gevierd op heerlijke wijz?, God ter eere en onze katholieke beweging ten bate. (239£S13BSSBZBS9!3S3HSSG9SBSBfe9EISSBSSBB3S9BBEBEBBSB3EB3BZB 'S LANDS KREDIET IS VOORUITGEGAAN Minister de Brcxjueville sprak Dinsdag avond tot de bevolking per radio. Minister Je spar sprak Woensdag voor de Afgevaardigden der Katholieke Krin gen en Vereenigingen in de Patriazaal te Brussel. Beide leiders hadden het over den financieeien toestand van het Land en wezen er op dat hoewel de tijden moei lijk blijven, wij er ons mogen ovar ver heugen ontsnapt te zijn aan de ramp die ons einde 1932 bedreigde. Misschien was de last wel zwaar, maar anders waren we den afgrond in, en dan was het nog veel erger. We mogen gerus'.er de toekomst inzien. PRACTISCKE BESLUITEN Het besluit der beide aanspreken werd als volgt samengevat in de rede van Heer Jaspar: 1. Het budgetair evenwicht is verkre gen en zal behouden blijven. 2. 's Rijks schatkist verkeert in gezon den toestand en is voor alle verrassing beveiligd. 3. Het gevaar der schuld op korten ter mijn is geweken daar deze schuld van nu af onbeduidend is. 4. Het openbaar krediet is geconsoli deerd e'n de rente hersteld. MNULb!.: 5. Daar 's Rijks financiën hersteld zijn, ken men zich onderwijld beijveren tot bevordering van het herstel der algemee ne economie door methodisch doorgezette deflatiemaatregelen. 6. Vooralsnog zal vermindering van be lastingdruk, ten behoeve van producten en transactiën, verwezenlijkt worden. Terwijl ik deze conclusiën uitbreng onthoud ik mij vrijwillig er zoo gemak kelijke als bedrieglijke oratorische ont wikkelingen aan toe te voegen. Woorden kramerij is een vergift in tijden van cri sis. Slechts de actie telt hoe verborgen ze ook zij als zij maar aanhoudend en goed overlegd ts. Zooals ik het in het verleden deed, zal ik mij morgen nog aan deze taak wijden. De moed en de wils kracht mijner landgenooten zullen het overige doen. Laten we dus betrouwen hebben in onze leiders. Ze s. re ven voor algemeen welzijn. Is het soms wat hard, ondergang ware nog slechter geweest. We mogen ver hopen dat het slechtste voorbij is en dat weldra beter dagen komen. Als katho lieken moeten w? onze Katholieke Voor mannen betrouwend volgen en intus schen door een goed gebed God's hulp afsmeeken. PORTAAL DER OUDE ABDIJ VAN DE BENEDIKTIJNEN TE ARGENTEUIL Sedert de Goede Week van dit jaar wordt de H. Rok van Christus, het H. Kleed zonder naad, dat Christus' lichaam ïeeft omhuld na de greseling, te Argen teuil, in de Basiliek tentoongesteld, dit tot tot 21 Mei e k. Daar de uitstalling zich zeel zelden voor doet, een drietal maal per honderd jaar of n zeer bijzondere omstandigheden, kent het Fransch stadje tegenwoordig een drukken toeloop van geloovigen die eens de kostbare relikwie willen aanschouwen. Het H. Kleed dat te Argenteuil wordt bewaard in een prachtige monumentale rijve, is het onderkleed van Christus, in tegenstelling met dit van Trier, dat als het bovenkleed mag beschouwd worden. De te Argenteuil bewaarde Rok draagt ook de sporen van de geeseling van Chris tus. want de bloedsporen, die het vertoont, fijn geen bloedvlekken, veroorzaakt door het bloed, dat uit gapende wonden vloeit, maar wel afdrukken van striemzweetin- gen. als na het gceselen tot bloedens toe, moeten hebben plaats gehad. LOTERIJ VAN DE TENTOON STELLING BRUSSEL 1935 TREKKING VAN DE 12® REEKS Een lot van 300.990 frank: Reeks 115.565 Nr 19. Drie loten van 50.000 frank: R. 147.747 Nr 9 R. 161.664 Nr 5 R. 282.458 Nr 9. Vier loten van 25.000 frank: R. 166.998 Nr 4 R. 376.898 Nr 2 R. 396.872 Nr 10 R. 457.807 Nr 2 Tien loten van 10.000 frank: R. 117.921 Nr 7 R. 141.622 Nr 6 R. 215.694 Nr 10 R. 377.376 Nr 9 R. 570.730 Nr 6 R. 119.815 Nr R. 158.047 Nr R. 252.836 Nr R. 539.088 Nr R. 573.693 Nr Vijftien loten van 5.000 frank: R. 117.409 Nr 6 R. 164.428 Nr 10 R. 193.596 Nr 10 R. 236.338 Nr 4 R. 294.421 Nr 10 R. 323.205 Nr 7 R. 432.731 Nr 8 R. 559.963 R. 146.085 Nr R. 182.011 Nr R. 232.365 Nr R. 241.626 Nr R. 315.842 Nr R. 488.879 Nr R. 540.660 Nr Nr 4 HET rrr.iJN HET KLEED OMSLAGEN Een lot van 53.000 fr.: 3S14C6. Twee loten van 20.000 fr.: 279782, 538007 Twee loten van 10.000 fr.: 210381, 457250. IBBBBaBSBBB33BBZa&BaSaS2!a99C Bovendien is het 't kleed dat de Hei land croeg op den weg naar den Calvarie- b:rg. want zelfs de verschijnselen van het tot bloedens toe torsen van het zware kruishout zijn wrar te nemen, waar het kruis het Goddelijk Lichaam heeft ge drukt en gepijnigd. Het kleed schijnt cm CVG.DT 11 7A Ilendenen opgehouden te zijn geweest, D 1 UK 1 111 U F iXAiiiV want op die hoogte zijn de bloedsporen op postcheckrekening nummer 15.570 van ar: der uitgevloeid. V. SANSEN-VANNESTE, Pcperinge, en Van oudsher zijn beide kledingstukken ons blad wordt U wekelijks toegezonden .fin l-r-:ndcn omringd gev est, die even van nu tot NieuwjLar. wel alle voorb-hcud verdienen, ook al Abonnementsprijs voor FRANKRIJK van nu tot einde jaar: 25,50 fr. werden zij reeds in de VII® eeuw opge- teekend, dus in «en tijd, dat de overleve ring niet al te zeer vervaard behoefde te zijn. Wat echter de herkomst der beide voor de geheele christenheid zoo kostbare weefsels betreft, daaromtrent is geen twij fel mogelijk. Men heeft wél aangevoerd, dat er vehr kleedingstukken voor relieken van de Passie zijn gehouden en daar in een gebrek aan authenticiteit gezien, maar ds Joodsche kleeding uit den tijd van Je zus' verblijf op aarde was overvloedig. Die kleeding bestond uit weefsels zonder naad, bovendien zijn de vier Evangelisten een stemmig, als zij aiggen, dat na den Kruis dood de soldaten vier pakken van de ver deelde of verdobbelde kleedingstukken hebben gemaakt. Het verblijf van een zoo belangrijk kleinood als dit hemdzooals 't beste is te noemen, in een stadje in de omge ving van Parijs heeft niets onwaarschijn lijks voor wien de geschiedenis van het Westen kent.Parijs zelf bezit ook de Doornenkroon en men weet ook precies hoe die geheiligde passiereliek naar Frankrijk is gekomen. Beide hebben, hoe wel in verschillende eeuwen, denzelfden weg gevolgd. Immers men weet, dat de heilige Helena, de moeder van Keizer Constantijn, niet alleen op de heilige plaatsen het Kruis heeft gevonden, doch ook verschillige andere lijdensrelieken. o.a. ook de kleedingstukken van den Heiland. In veiligheid gebracht bij de Christen vorsten, schonk Helena de tuniek aan Trier, terwijl het onderkleed in het Oosten bleef, zoodat de H. Gregorius van Tours de tegenwoordigheid daarvan in de basi lisk van Galata noteerde. Het behoort in elke geval tot de oudste herinneringen, dat zoowel te Trier als te Galata zich een tuniek van den Zaligmaker bevond, tijdens het Goddelijk Lijden gedragen tsrwijl Turijn den Zweetdoek van Vero nica heeft ontvangen. Hoe is nu de Tuniek van Argenteuil naar Frankrijk gekomen? Het schijnt, dat keizsrin Irène bevreesd is geweest zoowel voor de aanvallen van die Turken als voor de vernielingen van de iconoclasten en er daarom op bedacht is gew:est, het zooveel rustiger Westen. Bo vendien bestaan er aanwijzigingen. dat zij ook op een huwelijk met den machtigen vorst van het Westen. Karei den Groote hs. ft gehoopt. Toen zij hem het onschatbare kleinood schonk, heeft Karei de Groote blijkens zijn antwoord aan Paus Adrianus I, tij dens het oecumenisch concilie van 787. zich van de echtheid van het kleedingstuk verzekerd. Karei de Groote moet voor het reliek wel een zeer grooten eerbied hebben ge had. want hij wilde niet alleen voor be schadiging, maar ook tegen een mis plaatste nieuwsgierigheid bewaren en aan de wereld onttrekken. Hij schonk het laarom aan zijn dochter, Théodrada, die ioen 12 Aug. van 't jaar 800 de wel doenster was van de zusters van het klooster van Argenteuil, met de bedoeling, dat het in het klooster in veiligheid zou fijn. Théodrada volgde weldra haar roe- Ping, de bewaarster van het heilig aan denken te fijn. door in dat klooster te (reden, waarvan fij later abdes werd (tot haar dood ln 830 bleef fij dit) van dat vermaarde klooster. ■De invallen der Noormannen, de ver overing van Normandië, Vexin en het gan- EEN VOLLEDIGE MISLUKKING TEGEMOET? De Heer Henderson, Voorzitter van c'e Ontwapeningsconferentie, is naar Parijs vertrokken waar hij den Heer Barthott, Minister van Buitenlandsche Zaken, zal ontmoeten. Vóór zijn vertrek heeft Henderson ver klaringen afgelegd luidens dewelke hij zich geen illusie maakt over den ernst van den toestand. De grootmogendheden die zich hebben ingespannen om dc con ferentie niet onverrichterzake te laten uiteengaan, hebben niet den gewenschten uitslag bereikt. Er blijft nog één moge lijkheid namelijk dat na de vergadering van de algemeene commissie toch een oplossing zal kunnen gevonden worden. Zoo niet begint de wedloop naar de be wapeningen met alle verderfelijke gevol gen die eraan vastzitten. IBBBSBSBCBBBSB3333SXSEB3B3SB sche lie de France en de vernielingen van kerken en kloosters, die daarmee gepaard gingen, brachten de heilige tuniek natuur lijk in gevaar, waarom men haar cn de echtheidsgetuigenissen inmetselde. Het is waarschijnlijk, dat d? verberg plaats bekend is gebleven bij de abten en in h:t bijzonder in d? orde van Cluny, waarto? ook de abdij van Argenteuil heeft behoord. Evenals de abdij van St Denis, eveneens door de koningen beschermd, behoorde die van Argenteuil tot d? abdijen die direct van Cluny afhing: n en stord niet onder de juridictie van d:n bisschop van Parijs. Het is dan ook geen wonder dat het de aartsbisschop van Kouaan. Hugo van Amiens was, die de schuilplaats dtcd openen, want deze bisschop was een oud monnik van Cluny. Robert de Torigny, de bsker.de Abt ven de abdij van dsn Mont St Michel hseft van die opening een en ander in zijn ver maarde kroniek opgeschreven en o.a. ge noteerd, dat bij de blootlegging van het reliek ook de aefcen van echtheid werden teruggevonden. Slechts hoogst zelden heeft de tuniek Argenteuil verlaten en, als dat gebeurde, was dat zulk een zeldzaam feit, dat het m de archieven werd opgeteskend. In Mei 1525 werd de Tunisk procsssie- gewijze naar de basiliek van St Denis ge dragen en in 1534 werd het geheiligd voor werp in esn processie meegevoerd te Pon- toise, waar ook een koninklijke abdij was. In 1567 bevond de tuniek zich wederom in gevaar. De protestanten hadden Argen teuil veroverd, basiliek en klooster in brand gestoken, de zusters verjaagd en den pastoor vermoord. De tuniek werd evenwel bijtijds in vei ligheid gebracht en Hendrik III ging een weinig later een pelgrimstocht van eer herstel ondernemen. Ook andere koningen gingen het geheiligd voorwerp vereeren, o.a. Lodewijk XIII. Tijdens de Fransche revolutie werd het schrijn waarin de tuniek werd bewaard, geroofd en versmolten, doch de tuniek zelf vvas tevoren in veiligheid gebracht door pastoor Ozet, die echter genoodzaakt was, teneinde alle nasporingen te verijdelen, den rok in stukken te verdeelen en die bij trouwe parochianen te verbergen. Thans bezit de basiliek Argenteuil een uitstalschrijn, waarin de tuniek in zijn geheel kan worden getoond. In de vorige eeuw werd de tuniek ten toongesteld in 1834 en in 1867 en voorts in het jaar van de eeuwwisseling. Sinds dien is weer het derde deel van een eeuw voorbijgegaan, en de traditie getrouw, wordt sinds de Goede Week het geheiligd gewaad uitgesteld. Tot het H. Pinkster feest zal die uitstelling voortduren, waarna weer het derde deel van een eeuw zal moe ten verloopen, eer een nieuwe uitstelling zal plaats hebben. De uitstelling van het kleed werd in gezet op Goeden Vrijdag en zal voort duren tot op den Maandag na Sinksen. Het kleed werd voor het laatst ter ver eering uitgesteld in het jaar 1900. Argenteuil is eene gemeente gelegen irt het departement van Seine et Oise. Het ligt boven op een heuvel aan de boorden van de Seine en is ten allen kante omringd van wijngaarden. Zijn bodem brengt echter nog meer landbouwproduc ten voort dan wel druiven. Meer dan deze laatste, worden de verschillende groenten en hoofdzakelijk de asperges gewaardeerd, welke er in groote hoeveelheden worden verbouwd. Het stadje zelf ls heel oud, evenr'- parochiekerk. Er wordt zelfs bewr de grondvesten der kerk dagtesl: het tijdperk van Clovis, dus rona ren 501. Argenteuil moet zijn ontstaan te danb.n hebben aan een klooster voor vrouwen, waarvan in 824 de zuster van Karei de Grooie de Abdis was. Drie honderd jaar later zou Héloise aldaar de geloften h:b- >en af-*-'-- DE TEGENWOORDIGE EIET VAN ARGENTEUIL In 1554 werd Argenteuil ecne versterkte plaats. Het werd omringd door zv.are ves tingmuren, wier vcet uitlisp in diepe grachten en die versterkt waren door machtige torens. Het had toen reeds een omtrek van 3 km. 16. poorten verstrekten tosgang tot het stadje; 8 daarvan gaven uit langs den kant der haven; de 8 andere langs de zijde van het land. In 1810 werden deze vestingen, welke van geen nut meer waren, gesloopt. Zeo- als het moer gebeurt, werden er op de vroegere plaats breeds lansn aangelegd. Argenteuil heeft een zeer bewogen ver leden achter zich. Hst had vooral veel te lijden van de Calnivisten, welke het na een langdurig beleg wisten te veroveren in 1565. Op 2 Juni 1815 werd er een hardnekki- gen strijd geleverd tusschen de Franschen en de Engelschen. Spijts de bloedige veldslagen waarvan Argenteuil eertijds de getuige was en het verdwijnen van het vrouwenklooster, blijft er nog heel wat merkwaardigs in 1x1 stadje te bezichtigen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1934 | | pagina 1