Verzoen U eerst EUROPA'S ZOMERKUUR Wij leven in een Paradijs... De Nieuwe Regeering voor de Kamer POLITIEKE KRONIEK Zomer sproeten SPRÜTOL De Regeeringsverklaring. - Ongelukkige rede van Heer Max. - Klinkend antwoord van M. de Broqueviile. - De Regeering zal volmacht vragen. - Het vertrouwen ge stemd. - De stemming over de volmacht aanstaande week. REGEERINGSVERLARING DE ZITTING VAN DONDERDAG NATIONAAL CONGRES VAN HET V.J.V.K.A. TE BRUSSEL DU1TSCHE PAKETRQOT MET 1000 PASSAGIERS GEZONKEN AAN DE KUST VAN NOORWEGEN STORT 9,75 FRANK ZONDAG 24 JUNI 1934. WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. 2 JAAR. N' 25. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper Bureel: Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnen laad Belgisch Congo Frankrijk Alle andere landen 18,60 fr. 35,— tr. 35,tr. 55,— fr. KANSEN VANNESTE, Pópërfnga KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER rostcheckrekening N' 15.570, TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (.minimum) 4,00 Ir. 2 Ir. toel. v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1* bl. per regel 2,50 fr. Berichten op 2« bL per regel 1.75 Rouw ber. en Bedank (min.) 5.00 Ir. Te herhal:n aankondigingen: prtjs op aanraas. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - K.eir.e berichten tegen den Donderdag noen. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doodslaan... Doch ik zeg U: Al wie zich vertoornt op zijn broeder, zal schuldig zijn voor het gerecht... Zoo Gij dan uw gifte naar het al taar toebrengt en aldaar V herinnert dat uw broeder iets tegen V heeft, laat uw gifte daar vóór het altaar en ga V eerst verzoenen met uw broeder en dan weergekomen zult Gij uw gif te offeren.Matth. V. (Ev. 5" Zon dag na Sinksen.) In deze en volgende passagen, schetst de Heer de volmaaktheid in haar groote lijnen. Maar dit is meer dan een schoon thema voor poësis. Het zijn woorden die effekt hebben gemaakt in alle Janden. OUD EN NIEUW Het Oud Testament zei: Ge zult niet dooden. Het Nieuw gaat veel verder; ook Inwendige gramschap, haat en nijd, met of zonder scheldwoorden, wrok, met of zonder verwijtingen, zijn ver boden. Die zijn broeder haat die is reeds een moordenaar (in 't hart). «De wet van Mozes zei... Doch ik zeg U spreekt Kristus met meer gezag, en hij eischt veel meer, omdat hij zelf het voorbeeld geeft en ook de kracht ertoeWeest hartelijk voor uw vijanden On gehoord. Kristus' woorden hebben een ge heel ander accent, ze klinken zach ter en toch krachtiger dan deze der Profeten. Toen wij in 't kamp aankwamen om te leeren binst den oorlog, be gonnen de officieren met ons 10 km. te laten afleggen zonder ransel en stillekens aan vermeerderden ze den afstand. Adjudanten en sergeanten, die ik 't jaar te voren in klas had als leer ling, loechen met hun professortje dat zoo gauw bleinen aan zijn voeten kreeg. We werden gedresseerd, door harde training, om de stijfheid uit de let ten te jagen en 't overtollig vet te doen smelten, zegden zij: door oefe ningen zoo gedrild, brachten we het tot grootere afstanden met ransel, zonder vermoeienis. ENTRAINEMENT Voor het Joodsehe volk met stijve nek, het volk dat nog maar een jonk- lieid was en moest man worden, was er ook een soort entrainement in de naastenliefde noodig. Eerst eenige uiterlijke oefeningen, een korrekte houding tegenover me deburgers, goe gewoonten. En alles kwam ook uit op: zijn vrienden te beminnen. Maar Kristus eischte meer, inwen dige deugd, geen bitterheid, geen koelheid, geen gramschap. Men moet ook zijn vijanden liefhebben. Doet wel aan die U haten.Het ordewoord is: Verzoening! Die moet rap gaan, vooruit en voorai; op, staat ge gereed voor het sakrificie, 't is een schoon werk 'k zal dat eerst doen, 'k ben reeds bezig en daarna op mijn gemak zegt gij. «Neen», zegt Kristus, Eerst U verzoenen. En Hij gaat voorop, de groote en- traineur». Loopt naar den vijand, niet om hem met de bajonnet te doorboren, maar om hem te omhel zen. De naastenliefde primeert alles, dat presseert meer dan 't sakrificie Gelijk of ongelijk, vooruit! In geval ge gelijk hebt, ge moet niet, maar men vraagt vrijwilligers. Kristus heeft nog zijn laatste woord niet gezegd. In een sublieme stijging zal hij nog verder gaan, nog grooteren af stand laten afleggen, zwaarder las ten opleggen zonder moe te maken. Hooger op! In het Laatste Avondmaal geen aandoenlijker moment kan daartoe gekozen worden zal Hij zijn laat ste woord zeggen over dat schoon onderwerp DIT IS MIJN GEBOD «Dit is mijn gebod, dat gij elkan der bemint, gelijk Ik U bemind heb.*. Dit is meer dan théorie. Dit is het hoogste gebod, het hoogste ideaal en hier ook zal hij het praktische voor beeld geven der hoogste liefde: Zijn leven geven. Niet alleen, gij zult niet dooden, maar gij zult zelf uw bloed geven. Van de bergrede tot de afscheids rede welke afstand! Maar de weg zal ook afgelegd worden door de leer lingen; hun liefde zal geen afstand meer kennen. Hij die de perfektie eischt geeft ze meteen. In diezelfde zitting gaf Hij hun het zielevoedsel om sterk genoeg te zijn, de H. Eucharistie, om op dat punt heldhaftig te worden. A. B. BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREIWYPPELIER-TAFFIN nnimuiiuiiBiissiiisaH verdwijnen spoedig door een pot In alle Apotheken. de politie wordt vastgesteld en op de rechtbanken wordt vervolgd. Er zit misschien een balk in uw oog. Trek eerst dien balk eruit, dan zult ge scherp zien om den splinter uit te halen, die in t oog van uw broeder is. Meer nog: laat den splinter maar zit ten. als ge offeren gaat op het altaar. Als ge daar u herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw offer voor het altaar, en ga u eerst met uw broeder verzoenen; kom dan terug, en draag uw offer op. Moesten allen zoo handelen met hun medebroeders, dan wordt wel ééns een Oicuwe tijd, een BETERE tijd geboren. Straks begint het zomerseizoen en iedereen van ons verlangt een deug delijke zomerkuur om alle muizenis sen terdege weg te bezemen. De han del verslapt en het mondaine leven verplaatst zich van de stad naar de kust. De zomer is een welkome ont spanning en tevens een vergaarbak van energie, waaraan we ons genoeg lijk spijzen kunnen. Welnu juist wanneer de meeste menschen beu geworden zijn van de zoovele mizeries en het slameur van alle dagen, en verlangend uitdien naar een kalme kommunie met de rustige natuur, verdubbelt de poli tiek haar maneuvers. Politiek is een spel van enkelen met massalen in zet, en in normale omstandigheden kunnen we als gratis-toeschouwers de simultaan-partijen tamelijk goed volgen. In deze warmte-periode ver slapt klaarblijkelijk onze aandacht. En de politieke spelers profiteeren thans van onze loomheid om met verdubbelde inspanning hun doel te bereiken. Hun doel? Was er maar een doel! Dan zouden we desnoods de spelers een moment verlaten kunnen om even een verfrissching te gebruiken. Doch juist de doelloosheid van het politieke spel vergt immer onze op lettendheid, omdat er aan dergelijke methode uitkomsten verbonden zijn die vroeg of laat veel last kunnen veroorzaken. Het heropleven der politieke visch- partijen in harmonie met den groei van de zon is trouwens traditie. Over loop even de voornaamste revolu- tionnaire data en ze korrespondeeren vrij goed met de warmteperiodes. Het is ook daarom dat men in Frank rijk zich eenigzins bezorgd toont om de ontworpen manifestie van het anti-fascistische front voor 8 Juli. Tusschen 8 en 14 Juli is er maar een kleine marge en de Franschen zijn in dit opzicht tamelijk bijgeloovig. Het gebrek aan lijn en richting, het gemis aan doel der Europeesche en zelfs der wereldpolitiek is niet zoozeer gelegen in het falen der eko- nomie, dan wel in de hypnose der vrees. Sedert 1918 wordt de politiek be- heerscht door een panische angst, door een groeiende onzekerheid voor den dag van morgen, door de be klemmende zekerheid van een katas- troof, die iedereen vreest, iedereen meesleuren zal. Daarom ook dat iedereen zich zoo hopeloos inspant om aan de goeie, t.t.z. de machtigste zijde te geraken. Heel het wereldgebeuren sedert Versailles herleidt zich tot een zoe ken naar machtseven- en overwicht, tot een tasten naar veiligheid door overmacht. Overeenkomsten, verdra gen, machtsgroepen, vandaag opge richt liggen morgen verguisd. Het wordt een eeuwig herbeginnen met nieuwe landen en nieuwe verdragen. De vriend van heden is de vijand van morgen en sedert 1914 is de relati viteit van geplaatste handteekenin- gen een kronische kzcaal. Dat is het resultaat van 15 jaar Wilson-politiek. Wie nu nog gelooft in de kracht van Genève leeft in de wolken. En als de vrijdenker Wilson gemeend heeft dat Genève een te genhanger, een concurrent van Rome zou worden, dan heeft hij zich deer lijk vergist. Een heele hoop tegen strijdige belangen die niet gedragen worden door een geestelijke een heidsgedachte die bindend werkt, zijn fataal machteloos. We hebben een Volkerenbond, we hebben een Ontwapeningskonferen- tie. En wie werkt er? De diplomatiek. Loop even Europa door. Overal de zelfde methode, dezelfde taktiek. Zoeken naar macht, en eens de macht in handen, scharrelen om meeloo- pers. Als reaktie zoeken de zwakken, de tweede rangsfiguren aansluiting en vormen een tegenblok. Het is het ïBsszsEsa&BsssissaasasaasisaHi spel van vraag en aanbod. Wie meest biedt krijgt toezegging en steun. Maar morgen wordt dit alles te niet gedaan, omdat er een beter aanbod ingekomen is. Dit alles wordt niet steeds ongestraft bedisseld. En der gelijke volkeren-koopjes wreken zich zelf. Het is geen toeval geweest dat Hit- Ier aan Mussolini een verhoor aan gevraagd heeft. De verlatenheid waarin hij zijn land voelde wegzin ken dwong hem tot deze eer-kren kende aanvraag. Er zijn psychologi sche faktoren genoeg die beide dik- tators aanzetten om niet de eerste te moeten zijn. Noodgedwongen heeft Hitier deze stap moeten doen. Hij heeft den troost dat het belang van zijn pogingen alle eigenliefde verre achter zich laat. Tegenover de machtspositie van Frankrijk sloeg het Derde Rijk eer een pover figuur. Van Parijs naar Moskou aiover Praag, Belgrado, Boe karest en Stamboel loopt een zware ketting die Duitschland's ademha ling tamelijk fel belemmert. Frankrijk met Tcheko-Slovakije, Yougo-Slavië, Roumenie, de Balkans en Rusland poogt een blok te vor men waarmee natuurlijk af te re kenen valt en dat telt in de Euro peesche politiek. De reis van Barthou naar Roumenie moet hier en daar de hoeken afronden en de soudure verstevigen. Barthou, kommissionnaris voor de Sovjet-Unie, moet probeeren de You- go-Slaven te overhalen Rusland te erkennen, zal de Balkanstaten met de kleine Entente verbinden bij mid del van plaaster made in Frank rijk moet Roumenie bewilligen de Poolsche vrienden, die Frankrijk meer en meer in den steek laten, af te houden van Hitier, enz., enz. De Fransche politiek staat er ste vig voor, en dan mag in vertrouwen 3 1/2 miljard gestemd worden voor het leger. We hebben dan nog op zettelijk Belgie ter zijde gelaten. Hoe de Franschen onze positie ten hun nen opzichte aanzien, moge blijken uit dit uittreksel: Enfin la récente crise beige, qui s'est terminêe par la promotion de M. Devèze au rang de vice-président du Conseil, confirme que la Belgique reste ferme a l'aïle gauche d'un éventuel front frangais «Je suis partout» 16 Juni 1934. Het baart dan ook hoegenaamd geen verwondering dat Hitier alle persoonlijke wrevel te Berlijn liet en naar Venetië Doel: tegenover de pro-Fransche massa die op Europa drukt een pro- Germaansch blok recht helpen, dat Duitschland, Polen, Oostenrijk en Italic omvatten zou. Dit is zoo omtrent de aktueele spelpositie van de politieke deelne mers. Dat vriend en vijand op een zelfde papier teekenen of zullen tee kenen is volstrekt niet verwonderlijk, zooals het evenmin zou verrassen moest binnen drie maand een van de betrokkenen de steven eenvoudig omkeer en. Intusschen zoeken de werkloozen steeds naar werk en is de Reichs mark in het niet vergaan. Al het gekonkelfoes, het over-en- weergeloop, het basculeeren heeft echter een voordeel: de wapenfabri kanten kennen geen krisis, en zij die de laatsten moesten zijn om gevoed te worden, krijgen straks een indi gestie. Waar blijft intusschen de roep, de wil, de daad van de jongeren? Waar is de vernieuwing, de revalorisatie, de vergeestelijking van het levenWe hebben te vergeefs gezocht naar een uiting ervan bij de jongste minister- krisis. Maar geen sikkepit hebben we ervan gevonden. Als de jeugd de he dendaagsche politiek niet kapot maakt, zal de politiek de jeugd doo den. Waar is Rodenbach? (Verboden nadruk.) Herwig. HlIBIlBBSB! Hoe zijn wij er toe gekomen? na zulke verschrikkelijke crisis op alle gebied? Alles gaat opperbest. We zien weerom, na de zwarte onweerswolken, een schoo- nen blauwen hemel. Hier en daar nog wel een wolkje, maar waar menschen sa menleven kan het niet anders. In Europa is alles effen. Zij zijn alle maal goeie vrienden in de vereenigde Sta ten Europa. De dictators, de koningen en de presidenten hebben mekaar de broe derhand toegereikt. Met den slag lag de oorlog morsdood. Het woord oorlog is geschrapt uit alle woordenboeken. Ka nonnen en ander moordtuig, oorlogssche pen en tanks en avions, dat ligt daar al lemaal te roesten bij het oud ijzer. Geheel de wereld is veranderd er. omge keerd. De Vereenigde Statui van Europa, Azië, Amerika hebben, op ae puinen \an den ouden Volkenbond, een Wereldbond gesticht waarvan de Paus van Rome de bestendige voorzitter is. Eindelijk is de wereld in den haak, thans draai; zij lijk ze draaien moet! Men heeft eindelijk ingezien, dat de menschen maar als broeders kunnen sa menleven, wanneer'zij het plan van Rome volgen en naleven; ingezien dat de volken gemaakt zijn niet om te oorlogen en me kaar te verscheuren, maar dat zij aange wezen zijn op wederkeerig dienstbetoon, op onderlinge hulp, en dat zij onderling moeten samenwerken tot het algemeen welzijn der menschheid. Eindelijk heeft men willen luisteren naar de Stem van den Vertegenwoordi ger van Christus onder de menschen om zijn Reddingsplan uit te werken; bouwen op de éénig-soliede basis van Christus en zijn Evangelie; het sociaal wereldgebouw optrekken volgens de lijnen van recht vaardigheid en naastenliefde, en aldus, door 1 nastreven van de gemeenschaps belangen, staten en standen verzoenen. En het huisgezin? Och, de tijd van dc ijdele wiegen is lang voorbij. De kwakzal vers en de charlatans der heidensche mo raal werden voor goed den mond gestopt. Film en roman, die de zuivere atmosfeer waarin 'n mensch leven moet, met hun schunnigheid vertroebelden, zijn ais bij tooverslag verdwenen. De menschen zijn. beter geworden. Elk is tevreden met zijn lot. Elk onderhoudt de geboden van God en Kerk. Elk bemint zijn naasten broederals zichzelf, en de liefde onder mekaar maakt den levens last dragelijk voor eenieder. De gevange nissen werden afgeschaft. De politieman alléén is werkeloos, en hij is er niet kwaad om... PARADIJS VAN LOUTER WAAN EN IJDELE DROOMEN!... Wanneer wij uit dien mooien droom ontwaken en terugkeeren naar de naakte werkelijkheid, smaken wij al de bitterheid der bitterste ontgoocheling. Doch, thans begrijpt gij ook waarom! De menschen zijn niet op weg om be ter te worden. Zij volgen niet het éénige Reddingsplan, doch velen volgen en trek ken HUN plan: vrij, onbeteugeld, los van alles. Men loopt buiten de lijn dei- geboden. en maakt zich boos op den an der omdat hij precies hetzelfde doet. Met zulke menschen die hun leven bouwen op eigen belang en nooit verza digde ikzucht, worden de éérste cellen der maatschappij, de huisgezinnen samenge- flansd. En op die zwakke pijlers rust het zware gewelf der geheelé samenleving. 't Is waarlijk niet te verwonderen dat gewelf en bogen scheuren, als de pijlers plooien en de grond begeeft. En 't werd nochtans genoeg gezeid en herhaald; het zwaartepunt van het sociaal wereldge bouw is niemand en kan niemand zijn, tenzij Christus. Zonder christelijke sa- menhoorigheid en echte naastenliefde is de opbouw van een duurzame sociale or de louter waan en ijdel droombeeld. (Pius XI). DE ÉÉRSTE STAP Wanneer zullen wij dan eens beginnen? Wanneer zetten, wij zelf den éérsten s ap op de baan der redding? Wie onder ons verkeerden weg Insloeg, verandere zijn koers en keere terug naar de effen baan van het evangelie. Wanneer onze gerechtigheid niet groo- ter is dan die van de moderne charlatans dan kem-jn wij er niet, nu noch later We mogen geen jacht maken op de muggen en den kemel inzwelger ^De menschen zijn onze broeders. Dit gebod van christelijke naastenliefde reikt verder en dieper dan de daad. welke door i (Zie vervolg onderaan I' kolom). ZITTING VAN DINSDAG 19 JUNI. De eerste zitting van de Kamer na het samenstellen der nieuwe Regeering de Broqueviile had plaats Dinsdag IJ. Te 2 uur werd de zitting geopend door M. Poncelet. Alle Ministers waren aan wezig. uitgenomen den Heer Tschoffen, op reis in Congo. Bijna alle Kamerleden waren tegenwoordig; de tribunen waren volzet. Na een hulde gebracht door den voor zitter aan de nagedachtenis van Heer Theodor. overleden gewezen Kamerlid, wordt door den Heer de Broqueviile, Eer ste Minister, de Regeeringsverklaring af gelegd, in beide landstalen. M evrouw. Mijne Hferen, De regeering is beslist, met een toe nemende vastberadenheid en krachtin spanning, de herstelpoging voort te zet ten welke, sedefï achttien maanden, de goedkeuring van het parlement ontvan gen heeft. Werk van het vorig kabinet. Het vorig kabinet overwon de thesau rie-moeilijkheden die, op het einde van 1932, zoo zorgwekkend warenhet bracht de begrooting voor 1933 in evenwicht, door op fis kaal gebied het land tot zijn plicht te roepen en door, terzelfder tijd, bezuinigingen te doen tot een be drag van 822 miflioen; het ijverde met kracht om 's lauds grenzen in staat van verdediging te stellen; na deze noeste werking stelde de regeering de eerste verminderingen van lasten voor, in af wachting van de andere. Edoch, de moeilijkheden namen steeds toe. Het oogenbük is aangebroken waar op al onze krachten, eens te meer, moe ten vereenigd worden. «Leitmotiv» van het nieuw kabinet: nationale samenhoorigheid. De geest van nationale samenhoorig- heid beheerscht de gedachte der regee ring. Het is daarom dat zij, over de huidige ijdele twisten heen, beslist is daden te stellet:, waarvan het voordeel zich tot al de bestanddeelen van de Bel gische gemeenschap zal uitstrekken. In de bange uren welke wij beleven, eischt het land niet dat er gestreefd worde naar hetgeen verdeelt. Het weet dat zijn redding van heel >vat anders afhangt, EERSTE DEEL. Wat het taal- en schoolvraagstuk be treft, kan de regeering niet beter doen dan zich te houden aan de verklaringen van het vorig kabinet. Ih buileidar sJ-iJfco frwlhiek zal zij vol harden in eene noudnig welke ingegeven is zoowel door den toestand van het land als door de betrachtingen van ons volk ten gunste van den vrede. Haar voor naamste bekommering zal bestaan in het verstevigen van onze veiligheid. Zij zal op bijzondere wijze er voor waken dat de internationale verbintenis sen, welke deze veiligheid waarborgen, hun volle doelmatigheid en uitbreiding bekomen. Over de algeheele verdediging van het grondgebied werden herhaaldelijk ver klaringen afgelegdzij blijft een onaan tastbare grondstelling, die eiken dag in daden wordt omgezet. TWEEDE DEEL. Economische en hnancieele politiek. I. 's Lands financiën. In het brandpunt van haar pogingen, wil de regeering 's lands economisch en financieel herstel plaatsen. Wat zij in de eerste plaats wilpolitieke, economi sche en sociale voorwaarden in het leven roepen voor het hernemen der zaken. Ziedaar hare hoofdtaak. Munt. In Belgie wordt het muntvraagstuk niet gesteld. De frank is een van de meest gezonde en stevigste munten van gansch de wereld; hij zal het blijven. Begrooting. Het begrootingsevenwicht werd ten koste van zware opofferingen verwezen lijkt het zal nauwgezet worden gehand haafd. Dit volstaat echter niet. Het totaal gewicht van de begrooting is te zwaarhet land is niet meer in staat een zoo aanzienlijken last te dragen; deze zal worden teruggebracht op een peil dat rekening houdt met de vermindering van het nationaal inkomen, waartoe de crisis aanleiding gaf. Fiscaliteit. Fiscale verlichtingen dringen zich op. Zij zullen krachtdadig worden doorge dreven met den steun van onontbeerlijke inkrimpingen der uitgavende allereer ste pogingen zullen worden aangewend met het oog op het verminderen van de lasten die de productie tot nadeele van iedereen bezwaren en beknellen. Provincie- en gemeentefinanciën. De redenen waarom de lasten moeten verlicht worden die op den belastingbe taler drukken, zijn dezelfde, of er sprake weze van de Staatsfinanciën of van die der provinciën en der gemeente. Dezelf de methoden van ontheffing, vereenvou diging en aanpassing gelden voor de eene als voor de andere zijde. Rente. De regeering zal er voor waken dat de rententarkt verstevigd en verruimd worde. II- Economische hoofdpunten. Op economisch gebied, zal de regeering er zich stelselmatig op toeleggen om de industriccle, commercieele en landbouw- bedrijvigheid op te beuren. Zij zal vooral trachten de lasten te verminderen, welke den productieprijs omlaag houden. Zij zal er, inzonderheid, voor waken dat dc kapitaalshuur, de fiskale lasten, alsmede de vervoerkosten en het onderhoud der openbare diensten verminderd worden, /-ij zal trachten den kapitaalsomloop te bevorderen, den ondernemingsgeest te steunen, bet herstel of de verruiming van de winstmogelijkheden in de hand te werken en aldus aan zooveel mogelijk werkloozen terug arbeid te verschaffen. Geen enkele poging zal de regeering onverlet laten voor de uitbreiding van onzen ruilhandel met den vreemde; zij zal. in de hoogste mate. de uitvoermo- gelijkheden benuttigen, dank zij een stel sel van gezonde wederkeerigheid. Zij zal den doorvoer bevorderen, maar zal te vens voorfgaan onze binnenlandsche markt tegen' elke poging tot vertagiu^ te verdedigen. Zij zal al dc technische verbeteringen aanmoedigen: het technisch onderwijs zal het voorwerp van al haar zorgen blijven uitmaken. Zij zal een speciale bezorgdheid aan den dag leggen jegens den middenstand die. op gebied van productie en van ver deeling. aan ons economisch leven die lenigheid en die stevigheid geeft welke, in dezen crisistijd, geenszins kunnen ge mist worden. Zij zal alles behartigen wat van aard is het spaarwezen aan te moedigen en te beschermen. De voor den landbouw getroffen maat regelen zullen gehandhaafd worden, en niets zal worden verwaarloosd om onze eerste nationale industrie te verdedigen en te versterken. De werking van de re geering zal zich uitbreiden in nauwe samenwerking met de beroepsgroepee- ringen. Onze sociale wetgeving is een gemeen schappelijk bezit dat wij ons verplichten ongerept te bewaren. De opslorping van de werkloosheid staat op den voorgrond van onze bekom meringen. Het behoud van de toelagen is verze kerd. De politiek van tegemoetkoming aan de groote gezinnen zal worden gehand haafd. Het door de vorige regeeringen vastge steld uitgebreid programma der openbare werken zal met verstand en krachtda digheid doorgezet en nog uitgebreid wor den. Het peil der loonen behoort niet tot het Staatsgezag. Wij verwerpen de be wering welke men op valsche wijze aan liet vorig Kabinet heeft aangewreven, als zouden wij het redmiddel tegen onze kwalen willen vinden in de verlaging van het levenspeil der arbeiders. Er bestaat ongetwijfeld, een gebrek aan evenwicht in de 'dagloonen. Waar zulks van haar afhangt, zal de regeering er voor wa ken dat, zonder uitstel, dc onmisbare aanpassingen geschieden. De administratieve hervormingen zul len flink worden aangevat, in al de za ken waar zulks mocht noodig blijken. Actiemiddelen. Op economisch gebied, zal de eenheid van werking worden vergemakkelijkt door, in dezelfde handen, de belangrijke portefeuille van Landbouw en deze van Economische Zaken tc vereenigen. De regeering zal in haar zware taak worden bijgestaan door twee ministers die haar, op financieel en economisch gebied, een gansch bijzondere medewer king zullen verleenen. De toepassing zulker politiek van so ciale samenlioorigheid en van economi sche uitbreiding, eischt allerhande maat regelen de regeering zal niet aarzelen tot nieuwe metboden haar toevlucht te nemenonder de ingevingen welke reeds aan de openbare opinie werden onder worpen, zal zij deze voorbehouden, waar van de practische aard onbetwistbaar is zij zal ook andere trachten te verwek ken, en aan alle uitingen van goeden wil, gehoor geven. Edoch, bedoelde actie zal er steeds naar streven, bet privaat intiatief, in de hoogste mate te benutti gen, te steunen en uit te breiden. Vast besloten te ijveren onder het tee- ken van werkzaamheid, van krachtdadig heid en van volharding, zal de regeering U, eerlang, in een duidelijk omschreven kader, de macht vragen tot het treffen van de maatregelen welke onontbeerlijk zijn voor de verwezenlijking van 's lands economisch en financieel herstel. Besluit. Deze verklaring bevat nauwomschre- ven leiddraden welke toelaten te oordee- len of de door de regeering ingeslagen weg goed of slecht is. Het ware voor barig, in bijzonderheden te treden. De regeering vestigt, op de aangeduide grondslagen, een grogra.sima van opbou wende en realistische actieindien de Kamer haar vertrouwen schenkt, zal zij, morgen reeds, beginnen met de voorbe reiding van het gansch werk in zijn veelvuldige vertakkingen, en er zal niet veel tijd verloopen. vooraleer de eerste uitvoeringsmaatregelen het licht zien. Zij zullen door andere worden gevolgd tot op den dag waarop, aan het einde der gansche reeks, en de regeering haar taak volbracht hebbende, U zal vra gen haar werk te oordeelen volgens de gegeven uitslagen. De regeering werkt voor allen; haar toewijding zal niet falen. Na de verkfaringsafleggingen van Heer de Broqueviile werd de bespreking on middellijk aangevat. H. VANDERVELDE AAN HET WOORD. Heer VANDERVELDE (Soc.) kwam het eerst aan het woord om in een lange rede te verklaren dat de Socialisten het ver trouwen niet zouden stemmen in de Re geering, en deze en de voorgaande te he kelen. VERKLARING VAN M. MAX. Heer MAX (Liberaal, Burgemeester van Brussel) sprak alsdan namens de Linker zijde. Hij zegde eerst voor de Regeering ta stemmen maar vond het omverwerpen der Regeering een zware fout, en oor deelde het jammer dat de Heer de Bro queviile ontslag had ingediend na de stemming over de gezinstoelagen. Heer M!ax vindt daarin een manceuver vanwege de Heer de Broqueviile om eenige liberale Ministers op zij te zetten. Hij betreurt het heengaan van Minister Hymans. Hij drukt zijn verwondering uit dat ae Heer Jaspar, die voor goad scheen gehecht te zijn aan de Financiën, deze heeft laten gaan naar den Heer Sap, die, alhoewel hij bijgestaan wordt door twee Ministers zonder portefeuille, namelijk de H.H. van Zeeland en Ingenbleek, toch alles naar zijn zin doen zal. Hij verwijt dat gansch de ekonomie van het Land in handen is gekomen \.*i de kathoiiake Ministers, als ook de financiën en politieke zaken. Hij hekelde maar steeds de Regeering en liet verstaan dat da Heer de Broqueviile de liberale Ministers Janson, Hymans en Lippens, zou buiten gezet hebben. Heer Max sloot zijn rede met een hulde aan den Haer Janson, (dien hij zelf had hel pen een vcetje lichten.). De indruk verwekt in de Kamer door de rede van Heer Max was geweldig en was uitarst slecht tengevolge de valsche uitlatingen van den Heer Max. SCHITTEREND ANTWOORD VAN DEN EERSTE MINISTER. Heer de BROQUEVILLE vroeg dan on middellijk het woord coi een klinkend I-antwoord toe te dienen aan den aanstel lerijen Heer Max. De Eerste Minister antwoordde zeer raak in volgenden zin: Ik begrijp de rede van den He»r Max niet. Waarom heeft de Regeering ontslag genomen? Eenvoudig omdat we den Heer Janson niet alleen wilden laten heengaan. Na de stemming kwam Heer Janson naar mij toe en zegde me dat hij ontslag indiende, daar de stemming tegen hem was gericht. We hielden eraan ons soli dair te verklaren met M. Janson en we betreuren dat een man met zijn begaafd heden niet meer in de Regeering zetelt. Trouwens, M. Janson had reeds lang den wensch uitgedrukt heen te gaan, evenals M. Lippens. Deze laatste wilde in De cember ontslag indienen; op mijn verzoek bleef hij, met dien verstande dat hij zou heengaan drie maanden later. Doch toen deed zich de nationale ramp voor, het overlijden van den Koning, waardoor het ontslag van M. Lippens vertraagd werd. De beweringen van M. Max berusten du» op niets. (Toej.) M. JANSON (lib.). Dat is inderdaad de ware toedracht der zaak. (M. Janson wordt rechts langdurig toegejuicht.) M. de BROQUEVILLE, Eerste Minister. Welke onzin komt dan de Heer Max vertellen? Zijne partij zelf heeft hare eigen Ministers getroffen. Het is van on- zentwege eene daad van vriendschap en van solidariteit geweest onze collega's M.M. Janson en Hymans te volgen. (Toej.) De Minister neemt er nota van diook M. Max verklaarde dat hij het vertrou wen zul stemmen. VERDERE BESPREKINGEN. Na de Heer de Broqueviile werd het woord nog genomen door de H.H. Carton de Wiart, Hubin en De Lille waarna da zitting werd geheven om op Woesndag over te gaan tot het in vertrouwen nemen of niet der Regeering. DE REGEERING KRIJGT HET VERTROUWEN DER KAMER MET 93 STEMMEN TEGEN 81 EN 4 ONTHOUDINGEN; VIER WAALSCHE KATHOLIEKEN ONTHOUDEN ZICH. AANSTAANDE WEEK WORDT VOLMACHT GEVRAAGD. De zitting in de Kamer van Woensdag was weinig belangwekkend. Verscheidene sprekers namen het woord om de Regee ring te hekelen ofwel te verdedigen. Donderdag zou de stemming plaats heb ben. Na een indrukwekkende rede van Staatsminister Poullet om aan te dringen tot het schenken van het vertrouwen in de Regeering, gevolgd van nog korte be sprekingen, had de stemming plaats. 93 Kamerheeren stemden voor de Re geering, 81 stemden tegen en 4 onthielden zich. De onthoudingen kwamen van vier laSBBaBEBBBBBEBBBBSEBEEiaRZaai Waalsche Conservatieve Katholieken om dat zij zich niet akkoord konden verkla ren met het aanstellen als Minister, van den Liberaal Maistriau, die een echte godsdiensthater is. Stemden tegen: de Vlaamsche Nationalisten, de Socialisten, de Kommunisten en de Heer De Dille. Aanstaande week zal de Regeering vol macht vragen over streng bepaalde pun ten. De politieke lucht is niet zonder zor gen. Waarschijnlijk zal de volmacht wel gestemd zijn, maar het zal in ieder geval niet van een leien dakje loopen. 50.000 JONGE MEISJES WORDEN ER VERWACHT Heden Zondag houden de meisjes van hei V. J. V. K. A. hun kongresdag te Brus sel. Niet min dan een 50.C00 in getal wor den zij er verwacht. Zij zijn fier over hun Katholiek zijn, fier te behcoren tot het machtig leger van Christus; ze willen hun geloof doen eerbiedigen; ze willen openlijk toonen dat ook de Katholieke jeugd een macht is, vol beloften voor de toekomst en strijd vaardig bij den oproep van Z. H. Paus Pius XI. den Paus der Katholieke Actie. De H. Vader immers stelt alle hoop op die frissche, gezonde jeugd, die in haar beweging de noodige vorming en leiding krijgt om op te groeien tot een stoute en vranke jeugd, die in alle omstandig heden optrede voor de verdediging van het katholicisme, waarvan hun leven de beste uiting zij en waarvoor wij willen strijden en offeren om de wereld en eerst onze maatschappij, ons eigen midden op nieuw voor Christus te veroveren Want dat is wel het doel van de Ka tholieke Actie: de maatschappij opnieuw aan Christus winnen; het is ook het le vensdoel van elk georganiseerd meisje: haar midden te herkerstenen. Het Nationaal Congres zal aan het heele land en ook aan de heele wereld toonen, dat de beweging der Katholieke Actie bij onze vrouwelijke jeugd is een machtige organisatie en een stoute en grootsche onderneming. Die dag zal zijn een machtige uiting van een grootsche werking onder de vrouwelijke jeugd; een schitterende uitstraling van den geest die de leden bezielt; geest van dienende lief de, van strijdende geestdrift. In een heerlijke wemeling van hemel blauwe, sneeuwwitte, donkerblauwe, licht bruine potsen zullen die 50.000 meisjes in de hoofdstad opstappen, fier en bewust van hun macht; ze zullen hun geestdrift doen overwaaien in het hart van de toe schouwers, die reeds met sympathie die jeugdbeweging begroeten. Te Brussel, de hoofdstad van ons land, wemelt het dien dag van jeugdige Katho lieke geestdrift, overtuiging en durf! tBR2RS32ss5£as&yii52satBus8EBaBHa3SB3BziEaaBsasiHaajiaaBKB£iiaaa TREKKING DER VERWOESTE GEWESTEN 5% 1923 Twee vrouwen verdronken. De Duitsche s.s. Dresdendie een 1003-tal vacantiepassagiers aan boord had en een reis maakte rond Noorwegen, is op een klip geloopen en werd lek gesla gen. De kapitein deed onmiddellijk de boot aan den grond loopen in een Fjord en de reddingswerken werden aangevan gen. Alle personen die aan boord waren konden gered worden; alleen twee vrou wen zouden het leven ingeschoten hebben bij de ramp. TREKKING VAN 20 JUNI 1334 R. 279.849 Nr 3 wint 1 miilioen R. 355.SS2 Nr I wint 100.990 fr. R. 396.946 Nr 4 R. 141.254 Nr 5 R. 352.058 Nr 3 elk 50.099 frank. I)e andere nummers der bovenvermel de reeksen zijn tiitkecrbaar met 550 fr. MUBBBaBSBSSlftiaasaZgSSSSSiBiSIiK op postcheckrekening nummer 15.570 van V. SANSEN-VANNESTE, Poperinge, en ons blad wordt U wekelijks toegezonden van nu tot Nieuwjaar. Abonnementsprijs voor FRANKi.JK van nu tot einde jaar: 21 fr. Koning Lcopc.d III beeft op het Koninklijk Paleis te Brussel de Afgevaardig den ontvangen der Zuid-Afrikaanschc Oud-Strijders die verleden weck een bezoek bra£ftten aan ons land. Hier zien wij Koning Leopold III midden de Zuid-Afrikaansche Afgevaardigden. (■9Eaaess3BSBsaESBi*3aBsaH8ei»!Ba£BfiL3HBftiaKja2HSBaaaB22a:;£zs !NDEUKWEKKENDE BETOOGING TE PARIJS De Oorlogsverminkten van Frankrijk hielden ook een betooging te Parijs om protest aan te teekenen tegen vermindering van hun steungeld of pensioen. Hier ziet men ze bij den ingang van den Metro, het verkeer aldaar gedee!« telijk belemmerende.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1934 | | pagina 1