Inhuldiging van het Belfort te leper KONINKLIJK BEZOEK TE IEPER OP ZONDAG 29 JULI 1934 Güell^o m w Ai-r JSI CDelko m Aan ons Vorstenhuis DE HALLETOREN PUgSQL JEREMIAS Zonneslag mm v MÊÈÈËm Ammmk MWm ED REGEERING KRIJGT VOLMACHT door HH. Mlfl. den Koning en de Koningin der Belgen O 3 ZONDAG 29 JULI 1924. Hlstorischen Stoet. „0, Onzen Vlaamschen Westhoek zal heden te leper bewijs geven van Trouw aan Vorst en Land. STORT 7,95 FRANK 2* JAAR. -N'3i TARIEF VOOS BE3ÏCHTEN: Kleine berichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (minimum! 4,00 Ir. 2 Ir. toel. v. bar. met adr. t. bur. Berichten op 1* bl. per regel 2.50 fr. Berichten op 2' bl. per regel 1,75 fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 5.00 Ir. Te herhalen aankon digtngen: prijs op aanraas. Annoncen rijn Tooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden a-orden. - K.-lne berichten tegen den Donderdag noen. Boterstraat, 17, 1EPER. ZONDAG 29 JULI 1934. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper Bureel: WEEKBLAD; 35 CENTIEMEN. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) BAN-SEN VANNESTE, PopêHnt» KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPE t" 4 Costeheckrekenin; N' 15.511, Binnenland Belgisch Congo Frankrijk Alle andere landen 18,60 fr. 35,— tr. 35,— tr. 55,— fr. P R O G R A M M A ZATERDAG 28 JULI: Om 19 li.: Plechtige terugkomst van Goliath, Reus der stad. WEGWIJZER: Korte en Lange Tor- lioutstraat, Grootc Markt, Diksmuidc- straat. Surmontstraat. Boezingestr., Van den Pecrcboomplaats, Boterstraat, de Stuersstraat, R. Colaertplaats, Statie straat, Tcmpelslraat, Boterstraat, Mond- straat, Lombaardstraat, Rijselstr., Markt, Van den Peereboomplaats. Om 20.30 u.Beiaardconcert door M. Van Geyseghem Victor. Om 21 u:. Op de Groote Markt, Concert door de Harmonie Ypriana. Om 21.45 u.Beiaardconcert door M. Jef Denijn. Om 22.15 uur: Taptoe 1830. WEGWIJZER: Rijselstraat, Klaver straat. Zaalliof, leperleestraat, Rijselstr., Wenninckstraat, Hondstraat. Sint Jacobs Nicuwweg, St Jacobsstr., Groote Markt, Boterstr. de Stuersstraat, R. ColaertpL, Statiestr., Tempelstr., Botcrstr., Mondstr., Seminariestr., Kiekenmarkt, Boomgaard straat, Belfort. slependen zegemarscb, naar het Belfort gebracht. De wagen is vergezeld der Broederschap van O. L. Vrouw en ge volgd door de souvereinen van Vlaan deren dien aan O. L. Vrouw eeregeleide doen. I. - INLEIDING. Muziekkorps. Vaandel van leper. Stadsheraut. De maagd van leper te paard, voorafge gaan en gevolgd door Edelknapen. ZONDAG 29 JULI: Om 9.30 u.: In Sint Maartens Kathedraal, Pontificale Hoogmis, opgedragen door Mgr. Lamiroy, Bisschop van Brugge. Uitvoe ring der vierstemmige Mis van Rheinberger, door het gemengd koor van St Maartens, met bege leiding van orgel en orkest. Om 12 u.Groot Beiaardconcert door MM. Je£ Denyn en Van Gey seghem. Om 15.30 u.: Aankomst der Vor sten. WEGWIJZER van den Koninklijken StoetR. Colaertpl., de Stuersstraat. Bo ter-, Rijsel-, Patteel-, Bukkers-, Hond- straten, Groote Markt. Om 16 uurOntvangst ten Stad- huize. Om 16.20 u.Inhuldiging van het Belfort. Oni 16.30 uur: Optocht van den SCENARIO VAN DEN H1STORISCHEN STOET Inleiding. In 1382 was Yper belegerd door En- gelschc strijdmachten onder het bevel van Henry Spencer, bisschop van Norwich, tn het leger der muiters onder het bevel van Frans Ackerman, R. Vandevoorde en Jacob Schutterlaere. Het leger van Yper was verdeeld in zestien compagnies die ieder onder het bevel stonden van een kapitein; daarbij had men nog de drie gilden of militaire broederschappen der handboogschutters, der kruisboogschutters en der schermers. Deze vereenigde strijdmachten werden aangevoerd door den kasteelheer van Yper, ridder Jean d'Oultre, Heer van Weldene, die te dien tijd den titel van Burggraaf van Yper droeg. Hij was bij gestaan door zijn zoon Boudewijn, Heer van Elverdingbe, en door den ingenieur Jean de Comines, kasteelheer van Ko men. Bij deze edellieden waren zich nog komen voegen de Heeren van Iseghem, van Rolleghcm, van Staden, van Holle- beke, en de negen burgers die den 61" dag van het beleg ridders werden geslagen. Wanneer, na negen weken verwoeden strijd, de hongersnood zich in de stad begon te doen gevoelen, braken de En- gelschen het beleg op. Deze gelukkige bevrijding werd toegeschreven aan de Heilige Maagd, wier hulp gedurende het beleg door de vrouwen, de kinderen en de gebrekkebjke mannen werd afgesmeekt. Sindsdien blijft zij vereerd onder de aan roeping van O. L. Vrouw van Tuine, 1.1. z. van de tuinen of hagen van le vende doornen, alzoo zinspelende op de voornaamste verdediging van de stad welke bestond uit een goed dooreenge- vlochte en zoo dikke haag dat zij voor 4en aanvaller onoverkomelijk was. De historische stoet bestaat uit drie deelen 1) Een inleidend deel: de groep der «Maagd van Yper» verpersoonlijking van de stad. 2) Het historisch deel: den triomfante lijken terugkeer der zegevierende milities na het beleg der stad verbeeldende. Voorafgegaan door een groep kinders, tiie zingend en dansend hunne vreugde uitjubelen, doen de gemeentelijke leger benden hun blijde intrede. Het Magis traat van Yper en de Monniken van St Augustinus zijn ze aan de stadspoor ten gaan afhalen en leiden ze in triomf Baar de Groote Markt. 3) Het zinnebeeldig deel verzinlijkt den «erediensj waarvan, sedert deze gebeur tenissen, O. L. Vrouw der Halle steeds bei voorwerp was. Haar beeld wordt door <U bevolking, bij het spelen van een mec- II. - HISTORISCH DEEL. Blijde terugkeer der Milities. (Beleg van 1383). Groepen zingende en dansende kinders. Bazuinblazers. De Stedelijke Standaard-drager. Het Magistraat van leper. Abt en Monniken van St Augustinus. De standaard-drager van Vlaanderer De Ridders: De Bevelhebber der Iepersche troepen Jean d'Oultre, gevolgd van den Heer van Eiverdinghe, Jan van Komen en van 9 Officieren, ridders gemaakt na het Beleg van leper; Jehan Yperman en Paeldynck. St Sebastiaans gilde. St Joris gilde. Orde der schermers van Jacques Ramault. Muziekkorps. Groep der Ambachten met vaandels. Milities te wapen. Da veroverde oorlogstuigen. III. - ZINNEBEELDIG DEEL. Bazuinblazers. Poorters en volk - 150 man. Burgersdamen Confrérie van O. L. V. der Halle. Hofknapen. Bazuinblazers. PRAALWAGEN van O. L. V. der Halle. Vaandel van Vlaanderen. GROEP VAN 36 GRAVEN EN GRAVIN NEN VAN VLAANDEREN, TE PAARD. WEGWIJZER: Elverdinge-, Boezinge-, Surmont-, Carton-, Kauwekijn-, Meenen- straten, Groote Markt, Boomgaard-, O. L. Vrouw-, Mond-, Boter-, de Stuersstra- ten, Maloulaan, Capronstraat, Mk Foch- laan. R. Colaertplaats, Statie-, Tempel-, Boter-, Rijselstraten. Om 16.45 u.Koninklijk Bezoek aan het Gedenkteeken der Ieper sche Gesneuvelden, Sint Maartens Kathedraal, Engelsche School en het Gedenkmaal der Meenenpoort. WEGWIJZER: Groote Markt, Van den Peereboomplaats, Groote Markt, Meenenstraat. Om 18 uur: Galaconcert door de «Harmonie des Mines de Lens», op de Van den Peereboomplaats. Om 20.30 uurBeiaardconcert door M. Staf Nees, Stadsbeiaardier van Mechelen. Om 21.30 uur: Groot Nachtfeest op de Majoorgracht. -Venitiaan- sche Gondels. Balletten. Vuur werk. Niettegenstaande de groote uitgestrekt heid vanwaar men het schouwspel zal kunnen gadeslaan, zal er toch, achter de rangen van het publiek, een tribune op getimmerd worden. De toegangsprijzen voor deze tribune, die uit verscheidene trapbanken zal be staan, zijn vastgesteld op 5 fr. voor de staande plaatsen en 10 fr. voor de zit plaatsen en zullen de kosten van de fees telijkheden der inhuldiging van het Bel fort helpen dekken. De plaatsbewijzen zijn op het stadhuis en ook bij enkele bijzonderen te koop. Het is overbodig over de belangrijkheid van het program ma aan te dringen verzekeren wij alleen dat het fe^riek uitwerksel van dit feest vast en zeker de verbeelding van velen onzer Lezers zal overtreffen. De H. de Broqueville, Eerste Mi- minster, zal de Regeering verte genwoordigen. Den Zaterdag 28 en den Zondag 29 Juli, van 22 tot 24 uur, VERLICHTING van 't BELFORT. Speciale diensten van Trams, Trei nen en Autobussen. Talrijke be waakte parken voor auto's, op het Minneplein, de Esplanade, Statie, Kalfvaart. Groot gemak van toe gang. OMSTANDIGE PROGRAMMAS met allen uitleg, volledige beschrij ving en zangen van den historischen stoet, programmas der Beiaard- en Muziekconcerten, worden door de Zorgen van het Fecstco'miteit ter plaatse ye'rkodit. Prijs 2 fr.- Huid' en heil aan onzen Koning En aan onze Koningin! Heil aan de drie Lievelingen Van Hun liefd'rijk huisgezin Sire, Landvorst, welgekomen! Welgekomen, Landvorstin! leper haalt met diepen eerbied Uwe Majesteiten in! Schoon, en lief, en vol belaften, Als een goudgilf korenveld, Waagt en wiegt Gij voor onz' oogen, En maakt allen welgesteld, leper is vereerd en dankbaar Door U eerst te zijn bezocht, Omdat 't streed, en lead, en snoefde, En zoo Volk en Vriend vrij vocht; 't Heeft Uw Vader en Uw Moeder, Sire, pijn en vrees gebaard, Daar het vier jaar lang moest lijden, En weerstond voor Troon en Haard. Vreeselijk was het te vernemen, Na den grooten Marneslag Dat de vijand zeewaarts spoedde, En, verivoed, vóór leper lag; leper wierd omringd, omsingeld, Langs drie kanten aangerand. Vier jaar lang bestormd, beschoten, Gansch verbrijzeld en verbrand; Maar het wierd niet ingenomen, Dank vooral aan Engeland, HI!WI!lllllllllllli!IIIIIillllltilllllllttllIlllllllllUIIIIHIIIIIIIIIIIII!!lllllllllllllllllllllllllllllllll!llill moi i :':"'4p'ÏY aigfpSXKl Dat met reuzenmacht kwam strijden, En verlossing bracht aan 't Land; 't Streed voor Vader, Sir', en Vrede, 't Streed voor 't Recht en d'Ecrlijk- En 't gaf ons ons Belgie weder \_heid, En onz" onafhankelijkheid, leper looft en dankt nu Belgie Voor zijn Wet op d'oorlog scha, Waardoor het herbouwd kon worden, En hersteld zal zijn weldra. Heden zien Uw Majesteiten Wat herwonnen wierd tot nu, En wat leper nog moet vragen Aan Ministers en aan U; leper vraagt zijn Halle weder, En de vaart tot aan de Lei, En is blij om 't werk aan d'Halle, En om wat Heer Sap ons zei. leper juicht omdat 't herbouwd wierd Waar het sinds tien eeuwen stond, En de liefde won der wereld Voor al 't leed dat 't onderstond leper jubelt bij de liefde Van een Vorst en een Vorstin Die 't nieuw Belfort komen groeten Beeld van leper's ziel en zin 't Groet met U zijn Haüetoren En zijn Beiaard, schoonhcidsvol, En het roept in dank en liefde: Lev' Astrid en Leopold! II. SOBRY. nii!isiiuiigtia:n;Ri{Hii>mi<<i^iHim;:inii:imti'.iUii;:iiiii,!:»i!iK:;ii!imiim<iii]!m>iiH!8 UltWIIiaititUiUiiiuilHiiiiUiitliiüllllifilUiUIUiiiiUIIlUiJiHIIUiHiliilUlliilllUJUiiiJUIililUiai REaaaESBaEsaaBBza&aaaaBSS&aMiBBsassaGai laHaazaaBasasasasassEa&saaKUiiiasaaaaBsasaaaszaasszsiSBSSSzauiaaaaaa&aEazsseaBasaaasasaEssrBasssziazBsaazasBSSBBBaaEBSinsszsaBaii £3311 BIJ DE INHULDIGING VAN HET BELFORT TE IEPER OP ZONDAG 29 JULI 1934 Het Vorstenhuis is de hoeksteen van de Natie. Koningen stervenhet Vorsten huis blijft. Het verwint den tijd. Het geeft aan het land de es- sentieele deugd der traditie. Het verpersoonlijkt het land door zijne bestendigheid. A Groote staatslieden treden schaars op in België. Wij hebben hier niet groot te gaan op de me nigvuldige hoedanigheden der Bel gen, deugd van werkzaamheid, uithoudingsvermogen, spaarzaam heid, eerbied voor den huiskring, en zoovele andere, welke een ver schillend uitzicht hebben naarma te ze in Vlaanderen of Wallonië openbloeien. Al deze hoedanigheden echter, deze burgerdeugden, stellen op het achterplan of zelf sluiten heele- maal uit de stoutheid in de onder neming, den zin voor het groot- sche. Kleine Natie, klein volk. Waar zou ons land naartoe zijn zoo onze zich uitvierende dorp- sche bekrompenheid, ons alles ver stikkende provincialisme geen te genhanger had gevonden in de weidsche opvattingen onzer Ko.-. ningen LEOPOLD I heeft onze natio nale eenheid bewerkstelligd door aan ons land den tijd te laten zich ten volle onafhankelijk te maken. Waakzame zeevaarder stuurde hij onze zwakke boot midden de Euro- peesche politiek. Scheidsrechter van Europa gaf Leopold aan onze jonge natie de zekerheid zijner on dervinding met het gewicht van zijn invloed. Hij liet ons particu larisme verstompen, en veroverde inmiddels in de Europeesche di plomatie het levensrecht voor België. En wij staarden ons nog steeds blind op onze eigene kerktorens wanneer koninklijke oogen de ver re zeeën doorpeilden en dat LEO POLD II ons een koloniaal rijk voorbereide dat machtige rijkdom men en mogelijkheden bood. Door zijne houding, zijn diep kristelijk leven, dwong ALBERT I den eerbied af van de gansche we reld. Zes maanden geleden moch ten we getuige zijn van de macht van zijn roem. Allen hebben we begrepen dat de moreele grootheid van België zich met de moreele grootheid van het Vorstenhuis verpersoonlijkte. A Zonder Gods hulp zou het de jonge Vorst onmogelijk zijn zoo'n verheven traditie voort te zetten. Maar diep doordrongen van de ge dachte dat God HET VRIJE BELGIE en zijn VORSTEN on der zijne bijzondere bescherming ntótmt, wendt het gansche volk zich tot onze jonge Vorsten met vertrouwen en teederheid. In de volle uitbarsting onzer dankbaarheid juichen we geest driftig onze jonge en schoone Ko ning Leopold III, de voortzetter AAN HET VORSTENHUIS der tradities van ons Vorstenhuis toebuigen we eerbiedig voor onze aanminnelijke Koningin Astrid; zien met welgevallen neder op de koninklijke wiegen onderpand van onwrikbaar vertrouwen in de Toe komst. Wanneer wij ons Vorstenhuis, onze Koning, onze Koningin en onze Prinsen toejuichen, is dit van onzentwege geen uitdaging aan den tijd, noch een gebaar van hoogmoed tegenover Hem die over alle levens beschikt. Het is de uit drukking van onzen dank aan God ons door het geJ ..tf ingegeven. Wij bedanken God dat hij in dit chaotisch Europa waar de onze kerheid voor den dag van morgen de eenige vaststaande norm is, wij bedanken Hem dat hij ons land als heeft uitverkoren door het een hei lige Vorst te schenken: Albert I. reld zou wezen door het een heilige Vorst te schenken zooals Albert I. Moet onze dankbaarheid tegen over de Voorzienigheid niet onein dig zijn het Te Deum te mogen zingen en deze zang te mogen slui ten door dit godvruchtig gebed Domine salvum fac Regem nos trum Heer bescherm België door haar Vorst te beschermen. Dat de regeering van Z. M. Leo pold III er eene zij van vrede; dat alle Belgen elkaar rond zijn troon leeren beminnen. Dat de ongelukkige en steriele twisten van klas en ras ophouden. Dat allen tot dezelfde geestelij ke familie behoorend, de Kerk van Christus, de kristelijke deugden van liefde beoefenen. Dat ze alle menschelijke twisten op zij schui ven. Dat de kleinheid dezer twis ten geen hinderpaal meer zij aan het programma onzer Vorsten. Er staat geschreven dat het niet genoeg is te roepenHeer, HeerHet is ook niet genoeg te roepenLeve de Koningom goede dienaar te zijn. Met moed en volharding moet men medewer ken met het Vorstenhuis. Onze Vorsten hebben de groot heid van het land gewild. Genoeg nu, ten minste bij ons katholieken want het is onze plicht, nutteloos getwist en ge vit; genoeg dorpspolitiek. Overal moeten we de weldenkende lieden rondom ons scharen. Veroveren we ons Land door het voorbeeld onzer deugden, en trek ken we de geesten tot ons door het voorbeeld onzer naastenliefde. Dat de jubelkreten die vandaag weerklinken zullen in de straten van leper geen ij del woorden we zen. Door onze Vorsten toe te jui chen zweren we onder eed aan Z. M. Leopold III, aan Koningin Astrid, aan de Prinsen en aan het Vorstenhuis, allen samen te wer ken tot de grootheid van het land, van HET FIERE, ONAFHAN KELIJKE EN KATHOLIEKE BELGIE. Ch. van Renynghe. <B»aiBBBBB3BaBZ£BBBBB»3S3BB op postcheckre!<eninw nummer 15.576 van V. S ANSEN-VANNESTE, Poperinge, en ons blad wordt U wekelijks toegezonden van nu tot Nieuwjaar. Abonnementsprijs voor FRANKkw'JK van nu tot einde jaar: 15,40 fr. Hij staat er weer de halletoren. Dit beeld uit Vlaandrens heldentijd. Vernietigd in den wereldstrijd En jeugdig uit zijn asch herboren. Hij staat er weer de halle tor en! De naam van leper prijkt vooraan in 't adelboek En heden viert de stad hier Belgie's jonge Vorsten; Aan leper brengen zij hun eerste blij bezoek En een gevoel van trots ontvlamt in alle borsten. De poortersweelde, roem van 't machtig voorgeslacht, Zal nog, in hart en geest, een gloed van ijver wekken. Een drang naar nieuwen bloei ontstaat, met nieuwe kracht. En moedig zal ons volk 't begonnen werk voltrekken. Wie kent U, leper, zonder hallen? Uw oud paleis stond eens in brand, Een luide kreet ging op, als 't land Die perel uit zijn kroon zag vallen. Wie kent U, leper, zonder hallen! Gelijk een relekwie, door d'eeuwen heen bewaard, O belfort, gij waarin de ziel der stede roerde, Getrouw en ongedeerd. Gij die getuige waart Van d'ongewone kracht, die 't volk ten strijde voerde. Als, door geweld of list, de vrede werd gestoord. O glanzend heiligdom van Vlaandrens groot verleden, Sinds eeuwen stondt gij daar, ten hemel opgeschoord. De krijg kwam over U, met al zijn aaklighedenl Een schat van schoonheid ging verloren En d'oude stede werd vernield. Zij bleef met hoop en moed bezield En werd uit houwe trouw herboren. Hij staat er weer de halletoren! Zijn gevel toont nu 't beeld van 't edel Vorstenpaar, Dat eens 't gemeene leed van 't volk heeft meegeleden En dat niet wijken zou, voor aanval noch gevaar En hier den reuzenstrijd bedaard heeft meegestreden. Hij moest hier zijn vandaag, de diepbetreurde Vorst. Waarvan de groote schim komt in ons midden zweven. Hij gaf aan d'oude stad, die moedig sterven dorst. Zijn woord haar bij te staan en haar te doen herleven, Men hoort nu weer den beiaard zingen; Zijn klokgeklank vervult de lucht En giet op stadswijk en gehucht 't Gerinkel van zijn zilverlingen. Men hoort nu weer den beiaard zingen! O leper, fiere stad, uw dag is aangebroken Uit puin en asch verrijst uw beeld zoo maagdlijk schoon. Gij zijt, een tweede maal, in Vlaandrens tuin ontloken; De marteldood schonk U d'onsterflijkheid ten loon. En wierpt gij eens uw licht in 't middeleeuwsche duister En spraakt gij als vorstin, tot alle vreemde macht. Nu zoekt gij, in 't verschiet, den weg naar nieuwen luister. Men heeft U hulp beloofd De tijd is daar... gij wacht Hij staat er weer de halletoren, s Dit beeld uit Vlaandrens heldentijd. Vernietigd in den wereldstrijd En jeugdig uit zijn asch herboren, Vol glans en eer, Gelijk weleer, Hij staat er weer de halletorenf leper, 29 Juli 1934. RAEKELBOOM. üBBBBHBBBBNBBBBBBBaD. «Kil BÜ3I Stukloopen van Huid en Voelen en Stukzitten bij Wielrljden verzacht en geneest Doo« 1 em 7H Ptmek. In aJW Ae nhrkrn Na enkele dagen besprekingen en rede voeringen in de Kamer werd Vrijdag 20 Juli dan toch in de Kamer eindelijk over gegaan tot de stemming over de Vol macht aan de Regeering. Met 89 stem men tegen 77 en 7 onthoudingen werd voldoening gegeven aan onze Ministers. Donderdag stemde de Seneat de Vol macht met 89 stemmen tegen 60 en 3 onthoudingen. Voor meer toelichting over de -debatten zie in ons blad artikel van Heer Robert-D. De Man en den brief van onzen corres pondent uit Brussel Het is te hopen dat onze tooneel- specialisten hunne volle aandacht zullen wijden aan deze opvoering van Jeremias te Veurne: want het zco prachtig gelukken van den groot- schen opzet is eene vingerwijzing en ongetwijfeld ook eene schoone belof te voor de toekomst van ons toonecl in Vlaanderen. Na een uitbundige ovatie van de toeschouwers, een dank- en aanmoe digingswoord van Pater Boon en het zingen van een forsche Vlaamsche Leeuw vertrokken de toeschouwers elks zijnsweegs. En ieder zei: dat is nu eens kunst, Katholieke Vlaamsche kunst. Katholiek Vlaamsch Tooneel OPVOERING IN VEURNE Met duizenden zijn ze uit alle hoe ken van Vlaanderen opgekomen naar het Jeremiasspel; niet alleen uit al de omliggende gemeenten maar in groepen met autobussen en bij zondere trams uit leper, Oostende, Poperinge, Brugge en omstreken vaa Roeselare en Izegem, zonder te spre ken van de andere kleinere groepen en tooneelliefhebbers die kwamea van diep uit het Vlaamsche land. Dadelijk bemerken wij dat er eea flinke ordedienst was ingericht en kregen wij den indruk dat heel het verloop tot in de puntjes werd voor zien en verzorgd. Vanaf zes uur wemelde het reeds van het volk en ieder kreeg zijn goede plaats. Over het groote Markt plein weergalmden onze heerlijkste Vlaamsche liederen en na de gewij de zang Da Pacemwerd stipt te zeven uur met de opvoering begon nen. Treffend was het hoe de stilte reeds onmiddellijk bij de verschijning van Jeremias op het tooneel inviel en de aandacht van deze ontzaggelijke menigte opgewekt en vastgehouden werd. Het is bovendien opvallend geweest hoe gansch het stuk dóór de stilte eener kerk heerschte. En toch is het niet te verwonde ren. We mogen immers zonder eeni- gen zweem van overdrijving ronduit zeggen dat deze opvoering eene kunstprestatie is geweest van bui tengewone gehalte. Zeker het stuk op zich zelf is aangrijpend en boei end, als het ware aangelegd om een massa toeschouwers mede te slepen en in vervoering te brengen. Maar de opvoering, die voor velen een waag stuk scheen, heeft bovendien de bes te verwachtingen zeer verre over troffen. Een der markante trekken van deze opvoering is, dat niet alleen de hoofdspelers hun rol op meester lijke wijze hebben vertolkt, maar dat ook de bijrollen schitterend werden vervuld en zelfs de talrijke figuran ten zoo in het spel opgingen en zoo gestyleerd meespeelden, dat we ge rust kunnen zeggen dat het één har monieus geheel vormde, zonder wan klank zelfs in de détails. Daarbij komt dat het opgetimmer- de tooneel zoo versmolten was met de historische kunstgebouwen erach ter, de zijwegen en poorten, de gaan derijen en de torens en de bedrij vigheid van het stuk zoo natuurlijk uitging van heel dat complex dat geen tooneelleider een heerlijker milieu zoude kunnen droomen of scheppen voor een dergelijk tooneel- stuk. Toen de volle avond over de stad gekomen was en de laatste taferee- len afgespeeld werden onder kleurige kunstbelichting, dan bood dit een eenig en tooverachtig schouwspel. Niet dat hier gespeeld werd met be drieglijke tooneeltrucs: men zag en men voelde dat hier alles samen werkte: de stilte van den avond, het wondere spel van die uitstekende tooneelspelers, de feërieke belichting, het gelui der klokken om een trouwe ^n echte uitbeelding te verwezenlij ken van den gang dezer tragedie. Zoowel de innige twee-personen-scè nes als de woelige volksoploopen kwamen tot hun volle recht. Dit stuk waarvan het grondthema zoo doodeenvoudig, maar het verloop zoo psychologisch-fijnzinnig is werd hier door de uitstekende talenten der spelers zoo opgevoerd, dat door on geveer vier duizend toeschouwers, in open lucht, gedurende een viertal uren, zonder eenige stoornis en met spannende aandacht heel het stuk tot in zijn détails werd gevolgd. Na ieder tafereel was het een ston* van toejuichingen en t was ver» iend. (Vervolg vorig» kei ooi.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1934 | | pagina 1